BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, Miękinia tel: lub MEMORANDUM INFORMACYJNE BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego Poznań tel./fax: (0-61) Dariusz Giza Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr NIP: czerwiec 2012

2 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia Położenie geograficzne Strategia rozwoju Gminy Podstawowe informacje o inwestycji Lokalizacja Założenia urbanistyczne Założenia architektoniczne Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/ Bilans powierzchni budynków Wizualizacje Koncepcja finansowania inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Dochody placówki Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia... 16

3 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 1.1 Położenie geograficzne Gmina Miękinia należy do najatrakcyjniejszych regionów Dolnego Śląska. Bogata przeszłość historyczna i piękno nadodrzańskiej przyrody łączy się tutaj z nowoczesną koncepcją zarządzania gminą, której istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się o atrakcyjności położenia gminy. Miękinia leży w centrum województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim śląskim, na lewym brzegu Odry, od wschodu bezpośrednio graniczy z Wrocławiem stolicą Dolnego Śląska, od południowego-wschodu z gminą Kąty Wrocławskie, od południa z gminą Kostomłoty, od zachodu z gminą Środa Śląska, od północy z miastem Brzeg Dolny i gminą Oborniki Śląskie. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 Wrocław Legnica, która następnie biegnie w kierunku Zielonej Góry i Szczecina, oraz dwie magistrale kolejowe: Wrocław Legnica Drezno oraz Wrocław Szczecin Berlin. Gmina leży nad Odrą, która jest szlakiem floty śródlądowej biegnącej z Gliwic do Szczecina. Dodatkowym atutem komunikacyjnym gminy jest niewielka odległość od portu lotniczego we Wrocławiu (10 km) oraz autostrady A4 (25 km). Miękinia leży na Równinie Wrocławskiej, głównie na jej części zwanej Wysoczyzną Średzką i w Dolinie Odry. Są to dwa krajobrazowo różne obszary. Krajobraz południowej części jest lekko pagórkowaty. Wzgórza te niemal w całości są użytkowane rolniczo, nie ma tu skupisk leśnych. W części północnej przeważają tereny równinne oraz piaszczyste wzgórza porośnięte lasami sosnowymi, poprzecinane dość głębokimi dolinami dawnych rzek, gdzie utworzyły się zatorfione obniżenia liściastymi lasami łęgowymi. Duży stopień naturalności tych lasów sprawił, że utworzono tu rezerwat przyrody Zabór, który jest niezwykłą atrakcją dla miłośników przyrody. Położona na lewym brzegu Odry, w centralnej części Dolnego Śląska w powiecie średzkim śląskim graniczy ze wschodu z miastem Wrocław. Źródło: 3

4 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Powierzchnia i ludność Gminy: Powierzchnia wynosi ha. Liczba mieszkańców 12 tys. Liczba sołectw Strategia rozwoju Gminy Władze samorządowe Gminy Miękinia przejawiają dużą troskę o przyszłość Gminy. Oprócz rozwiązywania codziennych problemów, wykazują dużą aktywność w tworzeniu zrębów długofalowej polityki rozwoju. W tym celu została stworzona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, w której zamieszczono misję, wizję i cele strategiczne Gminy. Misja Gminy sformułowana jest następująco: Misją Gminy Miękinia jest stworzenie dogodnych warunków do życia, inwestowania i wypoczynku przez umiejętne wykorzystanie lokalizacji gminy oraz jej unikalnych walorów rekreacyjnych. WIZJA Gmina Miękinia Gmina o kluczowym znaczeniu dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ze względu na: atrakcyjne miejsce do zamieszkania, korzystną lokalizację biznesu dla inwestorów, wyjątkowe i tętniące życiem tereny do rekreacji i wypoczynku weekendowego. 2. Gmina jako przykład wykorzystania szans wynikających nie tylko z lokalizacji, ale również możliwości finansowania szerokiego zakresu inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych. Wizerunek gminy o wysokiej dynamice rozwoju dzięki skutecznej absorpcji środków unijnych gminy umiejętnie zarządzanej. 3. Dobrze skomunikowana wewnętrznie gmina o wydatnie poprawionej infrastrukturze technicznej (zakończono budowę mostu przy równoczesnym zabezpieczeniu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, zakończony I etap budowy kanalizacji Miękinia, Mrozów, Brzezina Wilkszyn itd.) 4. Pełnoprawny dynamicznie rozwijający się park przemysłowy centrum rozwoju gospodarczego gminy, skutecznie przyciągający nowych, dużych inwestorów i mniejszych związanych łańcuchem dostaw będących źródłem nowych miejsc pracy 4

5 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 5. Wdrożony i konsekwentnie realizowany program przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zawodowego (baza edukacyjna, punkty doradztwa gospodarczego, pomoc prawna, kształcenie ustawiczne) 6. Optymalna do potrzeb, dobrze wyposażona baza oświatowa (zespoły szkół i przedszkola) oraz doskonale rozwinięta sieć oparcia społecznego (służba zdrowia, pomoc społeczna) 7. Gmina znana na Dolnym Śląsku z nowoczesnego zaplecza kulturalno-rekreacyjnosportowego dla turystyki weekendowej Dom Kultury w Miękini, Dom Turystyki Edukacyjnej, wykorzystana do celów turystycznych Odra, dynamicznie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oraz baza noclegowa, gastronomiczna i sportowa 8. e-gmina Miękinia: e-administracja, multimedialna biblioteka, każdy mieszkaniec ma możliwość dostępu do Internetu, bezpłatny Internet w samej Miękini (HOT-SPOT) 9. Wysoka świadomość i poczucie przynależności do gminy Miękini jej mieszkańców Cele strategiczne System celów strategicznych gminy Miękinia tworzy trzypoziomową piramidę. Na jej szczycie ustawiony jest nadrzędny cel strategiczny, poniżej trzy kierunkowe cele strategiczne, a podstawę stanowi szereg celów szczegółowych. SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH Cel nadrzędny Zrównoważony rozwój gminy oparty o intensywne budownictwo mieszkaniowe, atrakcyjne tereny rekreacyjno - wypoczynkowe oraz rozwój strefy gospodarczej Cele kierunkowe Stworzenie mieszkańcom gminy Miękinia dogodnych warunków do życia poprzez rozwój infrastruktury technicznej Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aktywizacja gospodarcza oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Cele szczegółowe 1. Rozwój wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego 2. Kompleksowa kanalizacja Gminy oraz dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej 3. Gmina o ukształtowanej równowadze ekologicznej oraz przyjaznych warunkach życia 1. Podniesienie poziomu wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom gminy 3. Poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie 4. Stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku weekendowego 5. Zaktywizowanie i integracja mieszkańców gminy 1. Rozwój strefy przemysłowej w oparciu o Park Przemysłowy Źródła - Błonie 2. Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i innych obszarach aktywności zawodowej 3. Aktywne wspieranie rozwoju gminy poprzez działania informacyjne i promocyjne Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Miękinia 5

6 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2. Podstawowe informacje o inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową w Lutyni na terenie działki nr 406/1, gdzie obecnie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. 2.1 Lokalizacja Planowany do wybudowania zespół szkół znajdował się będzie w miejscowości Lutynia, na terenie Gminy Miękinia. Poniższa mapka przybliża położenie Lutyni na terenie Gminy Miękinia: Źródło: Kolejne dwie mapy przedstawiają lokalizację terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, a także przybliżają samą działkę. 6

7 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Źródło: Źródło: 7

8 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2.2 Założenia urbanistyczne Koncepcja zespołu szkolno-przedszkolnego zakłada wprowadzenie układu brył, w którym każda zawiera wydzieloną funkcjonalnie strefę. Zespół stanowią trzy obiekty - budynek gimnazjum, szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej połączone ze sobą parterowymi łącznikami zawierającymi funkcje uzupełniające - administrację, przedszkole (dla 100 dzieci), a także pomieszczenia integracji uczniów - bibliotekę oraz stołówkę. Wszystkie sale lekcyjne zostaną zaprojektowane w ten sposób, by posiadały korzystne warunki oświetleniowe - wschód / zachód. Układ brył zespołu wytwarza strefy rekreacji przeznaczone dla uczniów - atrium dla uczniów gimnazjum, przestrzeń pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły - dla uczniów szkoły podstawowej oraz południowy ogród - dla uczęszczających do przedszkola. 2.3 Założenia architektoniczne Główne części zespołu - szkoła podstawowa, gimnazjum oraz sala gimnastyczna przekryte są dachami dwuspadowymi, nawiązując do istniejącego układu okolicznych budynków. Większość pomieszczeń zespołu zlokalizowana jest na parterze, przez co są łatwo dostępne dla uczniów. Wyjątek stanowią pomieszczenia do nauki dzieci starszych, które znajdują się również na wyższych kondygnacjach. Główna oś (W-E) komunikacyjna spaja ze sobą strefy przeznaczone dla uczniów, dodatkowo wprowadzone ciągi komunikacyjne (N-S) zapewniają dostęp do pomieszczeń nauki. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, tj. tereny zielone, parkingi, drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne. 2.4 Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/1 nr nazwa powierzchnia [m 2 ] [%] 1. powierzchnia zabudowy projektowanej 4 844,5 36,90% 2. parkingi, komunikacja kołowa, chodniki projektowane 3 381,1 25,8% 3. zieleń urządzona (powierzchnia biologicznie czynna) 4 082,1 31,1% 4. nawierzchnia poliuretanowa 822,4 6,3% Razem ,1 100% 2.5 Bilans powierzchni budynków Poniższe tabele przedstawiają zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią: 8

9 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Przedszkole: numer nazwa pow poczekalnia 30, komunikacja 138, sala ćwiczeń 61, sala 5 60, szatnia 5 13, wc 5 13, magazyn 8, pokój nauczycielski 12, izolatka 7, szatnia. 1 18, sala 1 60, wc 1 13, wc nauczycieli 4, szatnia. 2 14, sala 2 60, wc 2 13, wc zewnętrzne 8, pom. porz. 4, szatnia. 3 14, sala 3 60, wc 3 13, szatnia. 4 18, sala 4 60, wc 4 13, magazyn 8, leżakownia 1 37, komun. 8, leżakownia 2 37, komun. 8, leżakownia 3 37, komun. 8, leżakownia 4 37, komun. 8,5 razem 913,8 Szkoła podstawowa: numer nazwa pow wiatrołap 15, hall 2 171, szatnia 3 16, szatnia 2 16, szatnia 1 15, zaplecze 14, pracownia kulinarna 56, korytarz 1 33, komunikacja 56, sala 3A P 60, sala 2A P 60, prac. komp. P 60, pok. naucz. 45, sala 1A P 59, sala 3B P 60, sala 2B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 1B P 61, korytarz 2 140, sala 6A P 60, sala 5A P 60, prac. przyrodnicza 60, zaplecze 9, magazyn 9, pom. soc. 24, sala 4A P 60, sala 6B P 60, sala 5B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 4B P 61, korytarz 3 140,2 razem 1773,4 9

10 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Gimnazjum: numer nazwa pow wiatrołap 9, portier 6, hall 1 171, sala lekc. G 60, sala lekc. G 40, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, komunikacja 37, korytarz 1 109, magazyn 14, sala 1A G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, sala 2A G 70, sala 3A G 60, sala 1B G 60, pok. naucz. 45, prac. komputerowa 60, sala 2B G 60, sala 3B G 60, korytarz 2 140, sala + G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, pom. soc. 21, zaplecze 23, mag. 23, prac. fizyki 60, prac. historii 60, zaplecze 11, zaplecze 11, prac. chemii 60, prac. biologii 60, zaplecze 10, zaplecze 10, prac. geografii 60, korytarz 3 140,2 razem 1862,1 Sala gimnastyczna: numer nazwa pow wiatrołap 10, hall 3 156, sala gim. 1300, p. techn. 9, n. w-f 16, n. w-f wc 6, wc n. 3, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9, komunikacja 33, przebieralnia 9, przebieralnia 9, wc 3, umywalnia 13, przebieralnia 9, przebieralnia 9, umywalnia 13, wc 3, magazyn sprzętu 33, komunikacja 33, komunikacja 71, siłownia 132, sala korekcyjna 124, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9,4 razem 2073,7 10

11 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Stołówka / biblioteka: numer nazwa pow stołówka 227, zaplecze kuch. 96, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, biblioteka 143, mag. książek 75, korytarz 57, świetlica 110, węzeł 19, serwerownia 13, konserwator 15, kotłownia 33,0 razem 829,5 Administracja: numer nazwa pow dyrektor 15, sekretariat 11, z-ca dyr. 11, archiwum 9, gab. ped. 13, gab. psych. 13, gab. lek 15, komunikacja 61, gab. pierw. 17, sklepik 28, magazyn 32,5 razem 229,8 Łączna powierzchnia użytkowa: 7 682,3 m Wizualizacje Poniższe grafiki przedstawiają wstępną wizualizację rozmieszczenia poszczególnych brył kompleksu: 11

12 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3. Koncepcja finansowania inwestycji Aby sprostać wyzwaniom realizacji i zarządzania tak dużym obiektem edukacyjnym, Gmina Miękinia planuje powołać spółkę prawa handlowego, której celem będzie budowa, zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, celem umożliwienia Gminie Miękinia zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań związanych z edukacją publiczną, kulturą oraz kulturą fizyczną. Spółka na cele realizacji inwestycji zaciągnie komercyjne zobowiązanie. Dopuszczalne zabezpieczenia: hipoteka banku na nieruchomości, cesja umów wynajmu powierzchni, weksel In blanco, 12

13 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. umowa wsparcia, zawarta pomierzy spółką a jej jedynym wspólnikiem, Gminą Miękinia, określająca warunki i sytuację w których wspólnik zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na spłatę zobowiązań spółki. Umowa wsparcia, potwierdzona będzie zapisami WPF Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Miękinia. Obniżanie wartości hipoteki proporcjonalnie do wysokości spłaconego kapitału. 3.1 Harmonogram realizacji inwestycji 2012 rok opracowanie koncepcji oraz projektu budynków zespołu szkolno- przedszkolnego (Urząd Gminy) 2013 rok powołanie spółki celowej rozpoczęcie budowy budynku szkoły podstawowej i łączników 2014 rok rozpoczęcie budowy gimnazjum wyburzenie (lipiec-sierpień) starego budynku szkoły podstawowej rozpoczęcie od września prowadzenia szkoły 2015 rok budowa przedszkola rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej rozpoczęcie od września prowadzenia gimnazjum 2016 rok rozpoczęcie od września prowadzenia przedszkola i Sali gimnastycznej 3.2 Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół SZKOŁA PODSTAWOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 2045, ,50 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1973, ,69 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1973, ,77 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1973, ,55 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1973, ,64 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1973, ,40 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1973, ,66 8. wyposażenie parteru i łączników ,00 9. wyposażenie 1 piętra , wyposażenia 2 piętra ,00 suma ,21 13

14 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. GIMNAZJUM nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 559, ,15 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1862, ,79 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1862, ,07 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1862, ,05 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1862, ,24 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1862, ,82 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1862, ,06 8 wyposażenie parteru ,00 9 wyposażenie 1 piętra ,00 10 wyposażenie 2 piętra ,00 suma ,18 PRZEDSZKOLE nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 839, ,45 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 913, ,62 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 456,7 913, ,46 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 913, ,90 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 913, ,72 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 913, ,96 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 913, ,68 8. wyposażenie ,00 suma ,79 SALA GIMNASTYCZNA nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678, , ,80 2. stan surowy m 2 p.u. 789, , ,63 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 256, , ,79 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260, , ,85 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 95, , ,98 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 114, , ,54 7. wentylacja m 2 p.u. 198, , ,82 8. wyposażenie ,00 suma ,41 ZAGOSPODAROWANIE TERENU nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. tereny utwardzone m 2 p. 245,6 3381, ,16 2. zieleń/rekreacja m 2 p. 85,5 4082, ,55 3. przyłącze wodociągowe mb ,00 4. przyłącze kanalizacji deszczowej mb ,00 5. przyłącze kanalizacji sanitarnej mb ,00 6. przyłącze elektroenergetyczne mb ,00 7. oświetlenie terenu mb ,00 8. telekomunikacyjna linia światłowodowa mb ,00 suma ,71 14

15 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Całkowity koszt planowanej inwestycji: ,30 PLN Koszty związane z wyburzeniem starej szkoły należy przyjąć w kwocie około ,70 PLN, stąd całkowity koszt inwestycji (brutto): PLN. 3.3 Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Poniższa tabelka przedstawia szacowane koszty eksploatacyjne obiektu w skali roku: Opis Szkoła podstawowa Gimnazjum Przedszkole Stołówka Hala sportowa Środki czystości Materiały biurowe, druki Woda Gaz Energia Śmieci, ścieki Przeglądy RAZEM Zatem według szacunków, koszty eksploatacyjne obiektu powinny wynieść około PLN rocznie Kolejna tabelka zawiera informacje nt. spodziewanych kosztów osobowych. Lp. Opis Kwota 1. Gimnazjum nauczyciele Gimnazjum obsługa Podstawówka nauczyciele Podstawówka obsługa Przedszkole nauczyciele Przedszkole obsługa Stołówka Hala obsługa + instruktorzy razem Powyższe szacunki nie uwzględniają kosztów zarządu planowanej do powołania spółki celowej Całkowite koszty utrzymania obiektu Zespołu Szkół w Lutyni powinny zatem wynieść około 3,3 mln PLN rocznie. 15

16 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3.4 Dochody placówki Planowane dochody placówki można przyjąć na następującym poziomie: Lp. Opis Kwota 1. Subwencja oświatowa (¾ SP + ¼ GP) Wpłaty rodziców za przedszkole Dotacja dla publicznego przedszkola (12 m-cy) Wpływy za wynajem hali i siłowni RAZEM Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia Poniższe tabele przedstawiają Wieloletnia Prognozę Finansową inwestora Gminy Miękinia. Jest to załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/173/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia, podjętej dnia 29 lutego 2012 roku. 16

17 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 17

18 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 18

19 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 19

20 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 20

21 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 21

22 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 22

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY WOŁÓW

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY WOŁÓW STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY WOŁÓW Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wrocław, grudzień 2014r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 SYNTEZA DIAGNOZY STANU ISTNIEJĄCEGO... 7 WPROWADZENIE... 8 DOTYCHCZASOWA

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 Załącznik do uchwały Nr XXXV/340/2014 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 24 czerwca 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 TUSZÓW NARODOWY, CZERWIEC 2014 Opracowanie: ŚWIATOWID

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo