BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, Miękinia tel: lub MEMORANDUM INFORMACYJNE BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego Poznań tel./fax: (0-61) Dariusz Giza Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr NIP: czerwiec 2012

2 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia Położenie geograficzne Strategia rozwoju Gminy Podstawowe informacje o inwestycji Lokalizacja Założenia urbanistyczne Założenia architektoniczne Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/ Bilans powierzchni budynków Wizualizacje Koncepcja finansowania inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Dochody placówki Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia... 16

3 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 1.1 Położenie geograficzne Gmina Miękinia należy do najatrakcyjniejszych regionów Dolnego Śląska. Bogata przeszłość historyczna i piękno nadodrzańskiej przyrody łączy się tutaj z nowoczesną koncepcją zarządzania gminą, której istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się o atrakcyjności położenia gminy. Miękinia leży w centrum województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim śląskim, na lewym brzegu Odry, od wschodu bezpośrednio graniczy z Wrocławiem stolicą Dolnego Śląska, od południowego-wschodu z gminą Kąty Wrocławskie, od południa z gminą Kostomłoty, od zachodu z gminą Środa Śląska, od północy z miastem Brzeg Dolny i gminą Oborniki Śląskie. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 Wrocław Legnica, która następnie biegnie w kierunku Zielonej Góry i Szczecina, oraz dwie magistrale kolejowe: Wrocław Legnica Drezno oraz Wrocław Szczecin Berlin. Gmina leży nad Odrą, która jest szlakiem floty śródlądowej biegnącej z Gliwic do Szczecina. Dodatkowym atutem komunikacyjnym gminy jest niewielka odległość od portu lotniczego we Wrocławiu (10 km) oraz autostrady A4 (25 km). Miękinia leży na Równinie Wrocławskiej, głównie na jej części zwanej Wysoczyzną Średzką i w Dolinie Odry. Są to dwa krajobrazowo różne obszary. Krajobraz południowej części jest lekko pagórkowaty. Wzgórza te niemal w całości są użytkowane rolniczo, nie ma tu skupisk leśnych. W części północnej przeważają tereny równinne oraz piaszczyste wzgórza porośnięte lasami sosnowymi, poprzecinane dość głębokimi dolinami dawnych rzek, gdzie utworzyły się zatorfione obniżenia liściastymi lasami łęgowymi. Duży stopień naturalności tych lasów sprawił, że utworzono tu rezerwat przyrody Zabór, który jest niezwykłą atrakcją dla miłośników przyrody. Położona na lewym brzegu Odry, w centralnej części Dolnego Śląska w powiecie średzkim śląskim graniczy ze wschodu z miastem Wrocław. Źródło: 3

4 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Powierzchnia i ludność Gminy: Powierzchnia wynosi ha. Liczba mieszkańców 12 tys. Liczba sołectw Strategia rozwoju Gminy Władze samorządowe Gminy Miękinia przejawiają dużą troskę o przyszłość Gminy. Oprócz rozwiązywania codziennych problemów, wykazują dużą aktywność w tworzeniu zrębów długofalowej polityki rozwoju. W tym celu została stworzona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, w której zamieszczono misję, wizję i cele strategiczne Gminy. Misja Gminy sformułowana jest następująco: Misją Gminy Miękinia jest stworzenie dogodnych warunków do życia, inwestowania i wypoczynku przez umiejętne wykorzystanie lokalizacji gminy oraz jej unikalnych walorów rekreacyjnych. WIZJA Gmina Miękinia Gmina o kluczowym znaczeniu dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ze względu na: atrakcyjne miejsce do zamieszkania, korzystną lokalizację biznesu dla inwestorów, wyjątkowe i tętniące życiem tereny do rekreacji i wypoczynku weekendowego. 2. Gmina jako przykład wykorzystania szans wynikających nie tylko z lokalizacji, ale również możliwości finansowania szerokiego zakresu inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych. Wizerunek gminy o wysokiej dynamice rozwoju dzięki skutecznej absorpcji środków unijnych gminy umiejętnie zarządzanej. 3. Dobrze skomunikowana wewnętrznie gmina o wydatnie poprawionej infrastrukturze technicznej (zakończono budowę mostu przy równoczesnym zabezpieczeniu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, zakończony I etap budowy kanalizacji Miękinia, Mrozów, Brzezina Wilkszyn itd.) 4. Pełnoprawny dynamicznie rozwijający się park przemysłowy centrum rozwoju gospodarczego gminy, skutecznie przyciągający nowych, dużych inwestorów i mniejszych związanych łańcuchem dostaw będących źródłem nowych miejsc pracy 4

5 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 5. Wdrożony i konsekwentnie realizowany program przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zawodowego (baza edukacyjna, punkty doradztwa gospodarczego, pomoc prawna, kształcenie ustawiczne) 6. Optymalna do potrzeb, dobrze wyposażona baza oświatowa (zespoły szkół i przedszkola) oraz doskonale rozwinięta sieć oparcia społecznego (służba zdrowia, pomoc społeczna) 7. Gmina znana na Dolnym Śląsku z nowoczesnego zaplecza kulturalno-rekreacyjnosportowego dla turystyki weekendowej Dom Kultury w Miękini, Dom Turystyki Edukacyjnej, wykorzystana do celów turystycznych Odra, dynamicznie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oraz baza noclegowa, gastronomiczna i sportowa 8. e-gmina Miękinia: e-administracja, multimedialna biblioteka, każdy mieszkaniec ma możliwość dostępu do Internetu, bezpłatny Internet w samej Miękini (HOT-SPOT) 9. Wysoka świadomość i poczucie przynależności do gminy Miękini jej mieszkańców Cele strategiczne System celów strategicznych gminy Miękinia tworzy trzypoziomową piramidę. Na jej szczycie ustawiony jest nadrzędny cel strategiczny, poniżej trzy kierunkowe cele strategiczne, a podstawę stanowi szereg celów szczegółowych. SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH Cel nadrzędny Zrównoważony rozwój gminy oparty o intensywne budownictwo mieszkaniowe, atrakcyjne tereny rekreacyjno - wypoczynkowe oraz rozwój strefy gospodarczej Cele kierunkowe Stworzenie mieszkańcom gminy Miękinia dogodnych warunków do życia poprzez rozwój infrastruktury technicznej Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aktywizacja gospodarcza oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Cele szczegółowe 1. Rozwój wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego 2. Kompleksowa kanalizacja Gminy oraz dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej 3. Gmina o ukształtowanej równowadze ekologicznej oraz przyjaznych warunkach życia 1. Podniesienie poziomu wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom gminy 3. Poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie 4. Stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku weekendowego 5. Zaktywizowanie i integracja mieszkańców gminy 1. Rozwój strefy przemysłowej w oparciu o Park Przemysłowy Źródła - Błonie 2. Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i innych obszarach aktywności zawodowej 3. Aktywne wspieranie rozwoju gminy poprzez działania informacyjne i promocyjne Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Miękinia 5

6 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2. Podstawowe informacje o inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową w Lutyni na terenie działki nr 406/1, gdzie obecnie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. 2.1 Lokalizacja Planowany do wybudowania zespół szkół znajdował się będzie w miejscowości Lutynia, na terenie Gminy Miękinia. Poniższa mapka przybliża położenie Lutyni na terenie Gminy Miękinia: Źródło: Kolejne dwie mapy przedstawiają lokalizację terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, a także przybliżają samą działkę. 6

7 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Źródło: Źródło: 7

8 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2.2 Założenia urbanistyczne Koncepcja zespołu szkolno-przedszkolnego zakłada wprowadzenie układu brył, w którym każda zawiera wydzieloną funkcjonalnie strefę. Zespół stanowią trzy obiekty - budynek gimnazjum, szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej połączone ze sobą parterowymi łącznikami zawierającymi funkcje uzupełniające - administrację, przedszkole (dla 100 dzieci), a także pomieszczenia integracji uczniów - bibliotekę oraz stołówkę. Wszystkie sale lekcyjne zostaną zaprojektowane w ten sposób, by posiadały korzystne warunki oświetleniowe - wschód / zachód. Układ brył zespołu wytwarza strefy rekreacji przeznaczone dla uczniów - atrium dla uczniów gimnazjum, przestrzeń pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły - dla uczniów szkoły podstawowej oraz południowy ogród - dla uczęszczających do przedszkola. 2.3 Założenia architektoniczne Główne części zespołu - szkoła podstawowa, gimnazjum oraz sala gimnastyczna przekryte są dachami dwuspadowymi, nawiązując do istniejącego układu okolicznych budynków. Większość pomieszczeń zespołu zlokalizowana jest na parterze, przez co są łatwo dostępne dla uczniów. Wyjątek stanowią pomieszczenia do nauki dzieci starszych, które znajdują się również na wyższych kondygnacjach. Główna oś (W-E) komunikacyjna spaja ze sobą strefy przeznaczone dla uczniów, dodatkowo wprowadzone ciągi komunikacyjne (N-S) zapewniają dostęp do pomieszczeń nauki. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, tj. tereny zielone, parkingi, drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne. 2.4 Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/1 nr nazwa powierzchnia [m 2 ] [%] 1. powierzchnia zabudowy projektowanej 4 844,5 36,90% 2. parkingi, komunikacja kołowa, chodniki projektowane 3 381,1 25,8% 3. zieleń urządzona (powierzchnia biologicznie czynna) 4 082,1 31,1% 4. nawierzchnia poliuretanowa 822,4 6,3% Razem ,1 100% 2.5 Bilans powierzchni budynków Poniższe tabele przedstawiają zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią: 8

9 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Przedszkole: numer nazwa pow poczekalnia 30, komunikacja 138, sala ćwiczeń 61, sala 5 60, szatnia 5 13, wc 5 13, magazyn 8, pokój nauczycielski 12, izolatka 7, szatnia. 1 18, sala 1 60, wc 1 13, wc nauczycieli 4, szatnia. 2 14, sala 2 60, wc 2 13, wc zewnętrzne 8, pom. porz. 4, szatnia. 3 14, sala 3 60, wc 3 13, szatnia. 4 18, sala 4 60, wc 4 13, magazyn 8, leżakownia 1 37, komun. 8, leżakownia 2 37, komun. 8, leżakownia 3 37, komun. 8, leżakownia 4 37, komun. 8,5 razem 913,8 Szkoła podstawowa: numer nazwa pow wiatrołap 15, hall 2 171, szatnia 3 16, szatnia 2 16, szatnia 1 15, zaplecze 14, pracownia kulinarna 56, korytarz 1 33, komunikacja 56, sala 3A P 60, sala 2A P 60, prac. komp. P 60, pok. naucz. 45, sala 1A P 59, sala 3B P 60, sala 2B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 1B P 61, korytarz 2 140, sala 6A P 60, sala 5A P 60, prac. przyrodnicza 60, zaplecze 9, magazyn 9, pom. soc. 24, sala 4A P 60, sala 6B P 60, sala 5B P 65, komunikacja 33, pom. tech. 5, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, sala 4B P 61, korytarz 3 140,2 razem 1773,4 9

10 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Gimnazjum: numer nazwa pow wiatrołap 9, portier 6, hall 1 171, sala lekc. G 60, sala lekc. G 40, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, komunikacja 37, korytarz 1 109, magazyn 14, sala 1A G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, sala 2A G 70, sala 3A G 60, sala 1B G 60, pok. naucz. 45, prac. komputerowa 60, sala 2B G 60, sala 3B G 60, korytarz 2 140, sala + G 66, wc dz. 16, wc ch. 14, wc n. 4, pom. porz. 3, pom. tech. 5, komunikacja 23, pom. soc. 21, zaplecze 23, mag. 23, prac. fizyki 60, prac. historii 60, zaplecze 11, zaplecze 11, prac. chemii 60, prac. biologii 60, zaplecze 10, zaplecze 10, prac. geografii 60, korytarz 3 140,2 razem 1862,1 Sala gimnastyczna: numer nazwa pow wiatrołap 10, hall 3 156, sala gim. 1300, p. techn. 9, n. w-f 16, n. w-f wc 6, wc n. 3, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9, komunikacja 33, przebieralnia 9, przebieralnia 9, wc 3, umywalnia 13, przebieralnia 9, przebieralnia 9, umywalnia 13, wc 3, magazyn sprzętu 33, komunikacja 33, komunikacja 71, siłownia 132, sala korekcyjna 124, umywalnia 13, wc 3, przebieralnia 9, przebieralnia 9,4 razem 2073,7 10

11 Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Stołówka / biblioteka: numer nazwa pow stołówka 227, zaplecze kuch. 96, wc ch. 14, wc dz. 16, pom. porz. 3, wc n. 4, biblioteka 143, mag. książek 75, korytarz 57, świetlica 110, węzeł 19, serwerownia 13, konserwator 15, kotłownia 33,0 razem 829,5 Administracja: numer nazwa pow dyrektor 15, sekretariat 11, z-ca dyr. 11, archiwum 9, gab. ped. 13, gab. psych. 13, gab. lek 15, komunikacja 61, gab. pierw. 17, sklepik 28, magazyn 32,5 razem 229,8 Łączna powierzchnia użytkowa: 7 682,3 m Wizualizacje Poniższe grafiki przedstawiają wstępną wizualizację rozmieszczenia poszczególnych brył kompleksu: 11

12 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3. Koncepcja finansowania inwestycji Aby sprostać wyzwaniom realizacji i zarządzania tak dużym obiektem edukacyjnym, Gmina Miękinia planuje powołać spółkę prawa handlowego, której celem będzie budowa, zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, celem umożliwienia Gminie Miękinia zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań związanych z edukacją publiczną, kulturą oraz kulturą fizyczną. Spółka na cele realizacji inwestycji zaciągnie komercyjne zobowiązanie. Dopuszczalne zabezpieczenia: hipoteka banku na nieruchomości, cesja umów wynajmu powierzchni, weksel In blanco, 12

13 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. umowa wsparcia, zawarta pomierzy spółką a jej jedynym wspólnikiem, Gminą Miękinia, określająca warunki i sytuację w których wspólnik zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na spłatę zobowiązań spółki. Umowa wsparcia, potwierdzona będzie zapisami WPF Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Miękinia. Obniżanie wartości hipoteki proporcjonalnie do wysokości spłaconego kapitału. 3.1 Harmonogram realizacji inwestycji 2012 rok opracowanie koncepcji oraz projektu budynków zespołu szkolno- przedszkolnego (Urząd Gminy) 2013 rok powołanie spółki celowej rozpoczęcie budowy budynku szkoły podstawowej i łączników 2014 rok rozpoczęcie budowy gimnazjum wyburzenie (lipiec-sierpień) starego budynku szkoły podstawowej rozpoczęcie od września prowadzenia szkoły 2015 rok budowa przedszkola rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej rozpoczęcie od września prowadzenia gimnazjum 2016 rok rozpoczęcie od września prowadzenia przedszkola i Sali gimnastycznej 3.2 Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół SZKOŁA PODSTAWOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 2045, ,50 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1973, ,69 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1973, ,77 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1973, ,55 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1973, ,64 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1973, ,40 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1973, ,66 8. wyposażenie parteru i łączników ,00 9. wyposażenie 1 piętra , wyposażenia 2 piętra ,00 suma ,21 13

14 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. GIMNAZJUM nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 559, ,15 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1862, ,79 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1862, ,07 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1862, ,05 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1862, ,24 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1862, ,82 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1862, ,06 8 wyposażenie parteru ,00 9 wyposażenie 1 piętra ,00 10 wyposażenie 2 piętra ,00 suma ,18 PRZEDSZKOLE nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 839, ,45 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 913, ,62 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 456,7 913, ,46 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 913, ,90 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 913, ,72 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 913, ,96 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 913, ,68 8. wyposażenie ,00 suma ,79 SALA GIMNASTYCZNA nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678, , ,80 2. stan surowy m 2 p.u. 789, , ,63 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 256, , ,79 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260, , ,85 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 95, , ,98 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 114, , ,54 7. wentylacja m 2 p.u. 198, , ,82 8. wyposażenie ,00 suma ,41 ZAGOSPODAROWANIE TERENU nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. tereny utwardzone m 2 p. 245,6 3381, ,16 2. zieleń/rekreacja m 2 p. 85,5 4082, ,55 3. przyłącze wodociągowe mb ,00 4. przyłącze kanalizacji deszczowej mb ,00 5. przyłącze kanalizacji sanitarnej mb ,00 6. przyłącze elektroenergetyczne mb ,00 7. oświetlenie terenu mb ,00 8. telekomunikacyjna linia światłowodowa mb ,00 suma ,71 14

15 Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Całkowity koszt planowanej inwestycji: ,30 PLN Koszty związane z wyburzeniem starej szkoły należy przyjąć w kwocie około ,70 PLN, stąd całkowity koszt inwestycji (brutto): PLN. 3.3 Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Poniższa tabelka przedstawia szacowane koszty eksploatacyjne obiektu w skali roku: Opis Szkoła podstawowa Gimnazjum Przedszkole Stołówka Hala sportowa Środki czystości Materiały biurowe, druki Woda Gaz Energia Śmieci, ścieki Przeglądy RAZEM Zatem według szacunków, koszty eksploatacyjne obiektu powinny wynieść około PLN rocznie Kolejna tabelka zawiera informacje nt. spodziewanych kosztów osobowych. Lp. Opis Kwota 1. Gimnazjum nauczyciele Gimnazjum obsługa Podstawówka nauczyciele Podstawówka obsługa Przedszkole nauczyciele Przedszkole obsługa Stołówka Hala obsługa + instruktorzy razem Powyższe szacunki nie uwzględniają kosztów zarządu planowanej do powołania spółki celowej Całkowite koszty utrzymania obiektu Zespołu Szkół w Lutyni powinny zatem wynieść około 3,3 mln PLN rocznie. 15

16 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3.4 Dochody placówki Planowane dochody placówki można przyjąć na następującym poziomie: Lp. Opis Kwota 1. Subwencja oświatowa (¾ SP + ¼ GP) Wpłaty rodziców za przedszkole Dotacja dla publicznego przedszkola (12 m-cy) Wpływy za wynajem hali i siłowni RAZEM Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia Poniższe tabele przedstawiają Wieloletnia Prognozę Finansową inwestora Gminy Miękinia. Jest to załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/173/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia, podjętej dnia 29 lutego 2012 roku. 16

17 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 17

18 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 18

19 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 19

20 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 20

21 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 21

22 Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 22

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie.

Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie. Opracowanie koncepcji projektowej Centrum Kultury w Strykowie. LOKALIZACJA 1: Działka 352 Stryków, róg ul. Kościuszki i ul. Warszawskiej LOKALIZACJA nr 1: Działka 352 Stryków, róg ul. Kościuszki i ul.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA Nieruchomość

DZIAŁKA Nieruchomość SADY SADY - MIEJSCOWOŚĆ Sady wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Tarnowo Podgórne, liczy 900 mieszkańców, jest usytuowana bezpośrednio przy trasie Poznań - Świecko - Berlin. Położenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska przedstawia: OFERTĘ NR: 3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą wielofunkcyjną z zapleczem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

Przystanek dla biznesu

Przystanek dla biznesu Przystanek dla biznesu Firma Doświadczenie i kompetencja Spółka Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. kom. jest spółką celową, powołaną do wybudowania i zarządzania unikatowym przedsięwzięciem jakim

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski OFERTA INWESTYCYJNA Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski Właściciel: Miasto Tomaszów Lubelski Mieszkańców -21 tyś. Adres 22-600 Tomaszów Lubelski,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2)

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2) WNIOSEK załącznik nr 2 o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 01 Przekrój terenowy A-A rys. nr 02 Ogrodzenie frontowe rys. nr 03 Pergola rys.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz 1. Fundusz celowy Fundusz Budowa boiska wielofunkcyjnego 2. Fundusz celowy Fundusz 3. Fundusz celowy Fundusz 4. Fundusz celowy Fundusz 5. Fundusz celowy Fundusz 6.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71 fax: 32 246 20 88 BIURA WYNAJEM

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71 fax: 32 246 20 88 BIURA WYNAJEM BIURA WYNAJEM Oferujemy wynajem biur w Chorzowie na bardzo korzystnych i atrakcyjnych warunkach. Elkop S.A. to uznany partner na rynku śląskich nieruchomości komercyjnych. Wyróżniają nas zarówno wyjątkowo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA W S Z C Z E C I N I E Strona 1 OBSZAR INWESTYCYNY M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e Spis treści Strona 2 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo