Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Œlisko, ciemno, zimno, bez wody"

Transkrypt

1 Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli aj¹cego siê huraganu Ksawery nie wszyscy zdawali sobie sprawê z jego si³y. Wiatr zacz¹³ wzmagaæ siê ju w czwartek po po³udniu. Z godziny na godzinê ros³a liczba zg³oszeñ o przewróconych drzewach, zatorach na drogach i wy³¹czeniach pr¹du. Opady œniegu sprawi³y, e pogarsza³y siê te warunki na drogach. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W pi¹tek od rana policjanci odbierali zg³oszenia o kolejnych kolizjach. W po³udnie TIR zablokowa³ drogê pod Ko³czyg³owami. W tym samym czasie w okolicach Wygody (gm. Parchowo) dosz³o do dwóch wypadków. W jednym kierowca z powodu silnego wiatru i œliskiej nawierzchni straci³ panowanie nad kierownic¹ i zjecha³ do rowu. W drugim samochód nie wyhamowa³ i uderzy³ w drzewo, które przewróci- ³o siê na jezdniê tu przed nim. - Telefony siê urywa³y. Jedna osoba nie by³a w stanie przyjmowaæ zg³oszeñ. Zwiêkszyliœmy obsadê z jednego do czterech dy urnych. Mimo to wszyscy mieli pe³ne rêce roboty - mówi zastêpca komendanta powiatowego Pañstwowej Stra y Po arnej w Bytowie, Stefan Pituch. Si³a wiatru wci¹ ros³a. Tu po godz ca³y powiat zosta³ odciêty od pr¹du. Sytuacja sta³a siê na tyle groÿna, e zebra³ siê Powiatowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego. - Naszym g³ównym celem by³o opracowanie listy miejsc priorytetowych, gdzie pr¹d powinien zostaæ przywrócony w pierwszej kolejnoœci. Aby zorientowaæ siê w sytuacji, kontaktowaliœmy siê z przedstawicielami Energi i wójtami - mówi starosta Jacek muda Trzebiatowski. W.R. Dokoñczenie na str. 11 Przejœcie przez Ziemiê Bytowsk¹ huraganu Ksawery sprawi³o, e stra acy mieli w miniony weekend pe³ne rêce roboty. Gasili po ar, usuwali po³amane drzewa, u yczali agregatów pr¹dotwórczych. atwiej rozwi¹zaæ, trudniej podzieliæ Klub Drutex-Bytovia odrzuci³ propozycjê zarz¹dzania czêœci¹ Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie. Teraz ca³oœæ kompleksu ma staæ siê w³asnoœci¹ spó³ki basenowej. - Przede wszystkim nie chcemy nic robiæ na hura. Mamy za ma³o informacji na temat MOSiR-u, brakuje te czasu na ich zdobycie. Dlatego odmówiliœmy zarz¹dzania którymkolwiek z obiektów po³o onych na terenie stadionu - t³umaczy powody odmowy cz³onek zarz¹du Drutex Byto- vii, Rafa³ Gierszewski. - M.in. nie wiemy, z jakimi kosztami by siê to wi¹za³o. Nie mówi¹c ju o tym, e nie chcemy, by od tego, czy przejmiemy stadion czy nie, zale a³y losy za³ogi MOSiR-u. Nie wykluczamy jednak, e za jakiœ czas wrócimy do tematu - wyjaœnia R. Gierszewski, dodaj¹c, e dla Drutex-Bytovii najlepiej by³oby gdyby MOSiR pozosta³ w³asnoœci¹ miasta. Odmowa zarz¹du Bytovii oznacza najprawdopodobniej, e ratusz przeka e mienie po MOSiR-ze spó³ce basenowej. Ci¹gle nie wiadomo jednak, na jakich zasadach, bo wci¹ trwaj¹ prace nad szczegó³ami stosownej umowy. Jedno ze spotkañ poœwiêcone temu tematowi odby³o siê Ale w jego trakcie nie ustalono szczegó³ów. - Wczeœniej odes³aliœmy projekt z naszymi uwagami do ratusza. Wróci³ do nas, ale jeszcze musimy nad nim popracowaæ. Nie chcê mówiæ dok³adnie, co chcieliœmy zmieniæ w umowie ani jak mia³aby wygl¹daæ. Podzielê siê tymi informacjami ju po jej podpisaniu mówi prezes spó³ki basenowej, Krzysztof Stêpieñ, który nie chce równie nic powiedzieæ na temat tego, jaki los czeka pracowników MOSiR-u, którym umowa o pracê wygasa z koñcem roku. - W tym miejscu mogê powiedzieæ tylko tyle co wczeœniej. Wszystko zale y od umowy - ucina enigmatycznie K. Stêpieñ. Burmistrz Ryszard Sylka mimo trudnoœci ze stworzeniem umowy zapewnia, e zostanie dotrzymany termin jej podpisania. - Na pewno rozmowy uda siê zakoñczyæ tak jak planowaliœmy, czyli do koñczy R. Sylka. M.T.

2 2 AKTUALNOŒCI W GMINIE TUCHOMIE Przekieruj¹ œcieki Jeszcze w tym roku tuchomski samorz¹d chce wy³¹czyæ mniejsze oczyszczalnie w T¹gowiu i Modrzejewie. Œcieki z ca³ej gminy pop³yn¹ do instalacji w Tuchomiu. REMONT SIECI CIEP OWNICZEJ W BYTOWIE Powinni zd¹ yæ przed Bo ym Narodzeniem To czêœæ modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Tuchomie wartych w sumie 2 mln z³, a w 75% dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Wykonawca ma czas do maja przysz³ego roku, ale zale y nam, aby w pierwszej kolejnoœci po³o y³ nowe kolektory, Tam w jednym wykopie u³o one zostan¹ dwie rury - kanalizacyjna i wodoci¹gowa, która umo liwi zaopatrzenie w wodê kilku okolicznych gospodarstw. Wszystko ma byæ gotowe do koñca roku. - Mieszkañcy nie zauwa ¹ zmiany. Jednak mo e to odbiæ siê na ich rachunkach, bo dziêki oszczêdnoœci które umo liwi¹ przekierowanie w przysz³oœci byæ mo e obêdzie siê œcieków do Tuchomia - mówi wójt Tuchomia Jerzy Lewi Kiedrowski. Zmiana, jak szacuj¹ w gminie, przyniesie oszczêdnoœci w kosztach bez podwy ek. Przyk³adem mo e byæ decyzja o likwidacji hydroforni w Nowych Hutach i pod³¹czeniu mieszkañców do ujêcia w Maswodno-œciekowej. utrzymania infrastruktury ³owicach Tuchomskich. Dziêki te- - Iloœæ nieczystoœci wp³ywaj¹cych do instalacji w Modrzejewie i T¹gowiu jest tak ma- ³a, e do ich utrzymania trzeba dop³acaæ. Wyliczyliœmy, e mniej wyjdzie doprowadzenie œcieków do naszej najwiêkszej oczyszczalni w Tuchomiu - mówi J. Lewi Kiedrowski. Wykonano ju odcinek z T¹gowia do Tuchomka i z Modrzejewa do Tuchomka. Trwaj¹ prace na odcinku z Tuchomia do Tuchomka. mu uda³o nam siê na kolejny rok utrzymaæ cenê wody na niezmienionym poziomie - mówi J. Lewi Kiedrowski. Wy³¹czone oczyszczalnie nie zostan¹ zlikwidowane. - Zakonserwujemy je. Pozostan¹ na wypadek awarii w Tuchomiu lub gdy liczba mieszkañców miejscowoœci wzroœnie i ju bêdzie siê op³aca³o ich uruchomienie - mówi wójt. W.R. Jarmark z kolêdami Choinki, stragany z ozdobami, ale te sporo atrakcji szykuje siê na przedœwi¹tecznym jarmaku, który odbêdzie siê na bytowskim rynku. 120 tys. z³ bêdzie kosztowaæ po³o enie nowego ciep³oci¹gu pod rondem na ul. Gdañskiej. Rury uk³adane na zlecenie bytowskiej ciep³owni Dalkii Pó³noc maj¹ zast¹piæ dotychczasowe, psuj¹ce siê po³¹czenie. - W ubieg- ³ym miesi¹cu mieliœmy awariê odcinka sieci biegn¹cego pod rondem do pawilonu handlowego przy ul. Domañskiego. Usunêliœmy j¹, ale lepiej teraz wymieniæ rury na nowe, poniewa bardzo szybko mog³oby dojœæ do kolejnej awarii - t³umaczy Jacek Talko, dyrektor do spraw technicznych Dalkii Pó³noc. Firma, która na zlecenie ciep³owni wykonuje prace, nie musi œci¹gaæ asfaltu. - Jakiœ czas temu przy okazji innych prac zbudowaliœmy obok przejœcie dla rur. Gdy tylko je w nim u³o ymy, wadliw¹ infrastrukturê po prostu wy³¹czymy - wyjaœnia J. Talko. Koszt u³o enia ok. 130 m przy- ³¹cza do budynku to niemal 120 tys. z³. Prace maj¹ zakoñczyæ siê przed œwiêtami. M.T. Imprezê na placu Kardyna³a Wyszyñskiego zaplanowano na niedzielê w godz Na rynku bêdzie mo na kupiæ m.in. choinki, upominki, rêkodzie³o artystyczne, bi uteriê, stroiki, œwiece, witra e oraz inne ozdoby œwi¹teczne. Stanie tak e stoisko miêsne Stanis³awa Kukli. Atrakcji nie zabraknie równie dla najm³odszych. Chêtni spróbuj¹ si³ w malowaniu bombek, robieniu ³añcuchów choinkowych, a tak e pisaniu listów do œw. Miko³aja, który tego dnia czeka³ na nich bêdzie ok. godz w specjalnym domku. B.K. Nowe rury maj¹ zast¹piæ dotychczasowe, awaryjne po³¹czenie. Prace maj¹ siê zakoñczyæ przed Bo ym Narodzeniem. W BYTOWSKIM SZPITALU Ze specjalistami trochê lepiej Zakoñczy³ siê remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Unichowie (gm. Czarna D¹brówka). Prace wykona³o przedsiêbiorstwo us³ugowo- -handlowe GEOTECH Janusza Kosmowskiego z Bytowa. Remont 171-metrowego odcinka polega³ na rozbiórce nawierzchni z p³yt chodnikowych, obrze y, krawê ników oraz u³o eniu nowej nawierzchni z kostki polbrukowej. Przy okazji postawiono barierki i ogrodzenie. Remont kosztowa³ niemal 80 tys. z³, z czego prawie 26 tys. z³ pokryje fundusz so³ecki Unichowa z puli tegorocznej i przysz³orocznej. W bytowskiej lecznicy pojawili siê nowi specjaliœci. Przez najbli sze trzy lata na pewno dzia³aæ bêd¹ równie wszystkie poradnie. W paÿdzierniku zmieni³a siê obsada lekarska poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. W miejsce dotychczasowego lekarza zatrudniono nowego specjalistê ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, dr. Wojciecha Paduszyñskiego. - Dziêki niemu nie tylko poradnia mo e nadal œwiadczyæ swoje us³ugi. Równie oddzia³ chirurgii w Bytowie zyska³ now¹ jakoœæ i podnosi standard. Pan doktor, co tydzieñ w czwartki, wykonuje specjalistyczne zabiegi urazowo-ortopedyczne - mówi rzecznika szpitala Ewa Wich³acz. W paÿdzierniku w lecznicy w Bytowie ruszy³ równie Oœrodek Medycyny Estetycznej B. Domos- ³awska i wspólnicy. Póki co oferuje on tylko specjalistyczne us³ugi urologiczne. Ale w przysz³oœci ma wykonywaæ równie zabiegi dermato-wenerologiczne czyli zwi¹zane z chorobami skóry i przenoszonymi drog¹ p³ciow¹. Poradnia urologiczna oraz poradnia dermatologiczna œwiadcz¹ us³ugi refundowane przez NFZ. Urolog, dr Miros³aw Domos³awski, przyjmuje w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje siê kardiologia, czyli na parterze szpitala. Za jakiœ czas jednak przeniesie siê do dawnej poradni laryngologicznej. W bytowskiej lecznicy maj¹ te zapewnione pieni¹dze potrzebne do funkcjonowania wszystkich poradni specjalistycznych przez najbli sze trzy lata (do r.). - W lipcu tego roku odby³ siê konkurs NFZ na us³ugi prowadzone w ambulatoryjnych poradniach specjalistycznych. Nam uda³o siê zawrzeæ umowê na œwiadczenia zdrowotne wszystkich naszych poradni, czyli kardiologicznej, diabetologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i poradni po³o niczo-ginekologicznej oraz pracowni endoskopii przewodu pokarmowego - t³umaczy E. Wich³acz. Jest jednak k³opot z limitem przyjêæ do poradni. - Chodzi o ograniczon¹ liczbê przyjêæ, jaka zosta³a okreœlona w umowie podpisanej na ich finansowanie. Limit dotyczy wszystkich poradni z wyj¹tkiem po³o niczo-ginekologicznej - mówi E. Wich³acz. W bytowskiej lecznicy wci¹ poszukiwani s¹ specjaliœci, m.in. do pracy na oddziale po³o niczo-ginekologicznym, któremu ze wzglêdu na brak lekarzy grozi zamkniêcie. M.T.

3 Dokoñcz¹ na w³asny koszt Mimo braku urzêdowego wsparcia ruszy przebudowa ostatniego odcinka ul. Jana Paw³a II w Bytowie. - Stwierdziliœmy, e skoro trwaj¹ prace przy inkubatorze przedsiêbiorczoœci, to dobrze by³oby zaj¹æ siê reszt¹ terenu, tak by w tym miejscu w mieœcie wszystko by³o ju ukoñczone - mówi wiceburmistrz Andrzej Kraweczyñski. Odnowiona koñcówka drogi ma byæ Przebudowa pozosta³ej czêœci ul. Jana Paw³a II ma ruszyæ wiosn¹, a zakoñczyæ siê w czerwcu. W GMINIE LIPNICA Zabawa przy sali Bytowski producent stolarki okiennej zosta³ uznany za jedn¹ z 20 najlepiej rozwijaj¹cych siê firm w Polsce. Drutex to jednoczeœnie pierwsze przedsiêbiorstwo bran y stolarki okienno-drzwiowej, które zdoby³o takie wyró nienie. Nagrodê dla Druteksu odebra³ dyrektor ds. marketingu firmy, Adam Leik. AKTUALNOŒCI 3 podobna do tej wyremontowanej przy okazji przebudowy rynku. Jedyn¹ ró nic¹ bêdzie asfaltowa nawierzchnia. - Poza tym oczywiœcie wymieniona zostanie ca³a infrastruktura ulicy, czyli m.in. oœwietlenia czy studzienki kanalizacyjne. Od strony inkubatora pojawi¹ siê te parkingi. Drogê wyremontujemy zgodnie z projektem, który przygotowaliœmy, staraj¹c siê o schetynówki. W podobny sposób w przysz³oœci przebudujemy ul. Podzamcze - t³umaczy A. Kraweczyñski. Ratusz og³osi³ przetarg pomimo tego, e wci¹ nie jest znany dok³adny projekt bud etu na 2014 r odbêdzie siê zebranie komisji bud etowej, która ostatecznie zatwierdzi listê przysz³orocznych inwestycji. Chcemy, by wœród nich znalaz³a siê przebudowa ul. Jana Paw³a II - wyjaœnia wiceburmistrz. Koperty z ofertami na przebudowê tego odcinka zostan¹ otwarte M.T. sowania i czeka tylko na formaln¹ weryfikacjê Urzêdu Marsza³kowskiego. - W przysz³ym roku og³osimy przetarg i prace bêd¹ mog³y ruszyæ. Oprócz urz¹dzeñ do zabawy, huœtawek i toru przeszkód, po- W przysz³ym roku w Pr¹dzonie powstanie plac zabaw. jawi¹ siê ³awki do odpoczynku, Zagospodarowanie kilku arów poch³onie 130 tys. z³, z œcie ki spacerowe, trawnik i lampa solarna - zapowiada wójt Lipni- czego 60% to dofinansowanie z Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka. cy, Andrzej Lemañczyk. Przypomnijmy, e Gochy jako jedyny samorz¹d w naszym powie- Miejsce zabaw dla dzieci powstanie obok sali wiejskiej. - Blis- uda³o siê ju dopi¹æ - mówi Marcin by³o uregulowaæ granice. Wszystko cie znalaz³ siê w zasiêgu dzia³ania ko dwa lata trwa³o uregulowanie Kiedrowski z Urzêdu Gminy Lipnica. Powsta³ projekt i gmina z³o- LGR Morenka. Pozosta³e gminy stanu prawnego gruntu. Formalnie czêœæ stanowi³a drogê, na któ- y³a wniosek o wsparcie do LGR-u. skupione s¹ w LGR Pojezierze Bytowskie. rej nie mo na budowaæ. Trzeba te Znalaz³ siê on na liœcie do dofinan- W.R. Drutex wœród najlepszych W rankingu Dobra Firma 2013, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita od 2002 r., ocenia siê 2 tys. przedsiêbiorstw. Zwraca siê uwagê na te, które prê - nie siê rozwijaj¹, najszybciej i najlepiej odpowiadaj¹ na potrzeby rynku i charakteryzuj¹ siê najlepszymi wskaÿnikami wzrostu sprzeda y w ci¹gu poprzedzaj¹cych 4 lat. Poza tym przy ocenie pod uwagê brane s¹ wskaÿniki rentownoœci oraz wzrost aktywów i pasywów. Oprócz zdobycia tytu³u Drutex awansowa³ na najlepsz¹ firmê bran y stolarki okienno-drzwiowej w kraju. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w redakcji Rzeczpospolitej. Wyró nienia wrêczy³ wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociñski. M.T. W STUDZIENICACH Sprzêt bêdzie póÿniej, ni planowano Aparaty do EKG, krioterapii i elektroterapii rozpoczn¹ pracê dopiero od lutego. Trwa weryfikacja ofert z³o onych w przetargu na sprzêt medyczny i wyposa enie Oœrodka Zdrowia w Studzienicach. W KILKU S OWACH Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bytowie zaprasza bezrobotne osoby z niepe³nosprawnoœci¹ do wziêcia udzia³u w ogólnopolskim projekcie Wsparcie œrodowiska osób niepe³nosprawnych z terenów wiejskich i ma³omiasteczkowych. Uczestnicy skorzystaj¹ m.in. z bezp³atnego doradztwa zawodowego oraz prawnego, szkoleñ z obs³ugi komputera, ksiêgowoœci, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, p³atnych sta y, praktyk zawodowych. Informacji na temat projektu udziela Kinga Gospodarek pod nr. tel lub Parchowo odwiedzi mammobus. Z bezp³atnych badañ piersi skorzystaæ bêd¹ mog³y panie w wieku lat. Osoby zainteresowane powinny wczeœniej zarejestrowaæ siê telefonicznie pod nr , lub przez stronê internetow¹ Starostwo Powiatowe w Bytowie og³osi³o przetarg na firmê, która zajmie siê dla niego œwiadczeniem us³ug pocztowych. Do tej pory tak¹ firmê wybierano z wolnej rêki. Konkurs ma siê rozstrzygn¹æ w przysz³ym tygodniu. Umowa bêdzie obowi¹zywaæ przez rok. Zakoñczy³y siê prace przy remoncie po³udniowego frontu bytowskiego zamku. Odebrano odnowione œciany Domu Ksi¹ êcego, baszt Polnej i Ró anej, zadaszenie i obudowê studni oraz drewniany kru ganek Domu Zakonnego i Baszty M³yñskiej. Na zakoñczenie Kilka miesiêcy temu zakoñczono remont i rozbudowê oœrodka. Obiekt zyska³ m.in. nowe skrzyd- ³o, dziêki czemu poprawi¹ siê warunki przyjmowania pacjentów. Przy okazji powsta³o te zaplecze rehabilitacyjne. W drugim etapie projektu zaplanowano zakup wyposa enia, w tym mebli, aparatury i sprzêtu medycznego, elementów sanitarnych, sprzêtu biurowego i AGD. - Oferenci mogli sk³adaæ propozycje dotycz¹ce tylko jednej czêœci lub kilku - mówi Maciej Pluto Prondziñski z Urzêdu Gminy w Studzienicach. Ostatecznie z³o ono tylko oferty cz¹stkowe. - Jedyna na 103 tys. z³ dotyczy³a mebli w tym szaf, lad itp. Najtañsza propozycja na sprzêt i aparaturê medyczn¹ opiewa na nieco ponad 63 tys. z³. 18 tys. z³ to oferta zakupu wyposa enia sanitarnego i higienicznego. Ani jednej nie z³o ono na sprzêt komputerowy, biurowy i urz¹dzenia AGD, dlatego musieliœmy przeprowadziæ zapytanie ofertowe - t³umaczy gminny urzêdnik. Na razie trwa weryfikacja ofert. Je eli nie pojawi¹ siê zastrze enia, podpisane zostan¹ umowy na dostarczenie sprzêtu i wyposa enia. Zwyciêzcy na realizacjê zamówienia bêd¹ mieli czas do koñca stycznia. - To miesi¹c póÿniej ni wstêpnie planowaliœmy, ale nie wp³ynie to na rozliczenie unijnego dofinansowania - mówi M. Pluto Prondziñski. W.R. czekaj¹ jeszcze prace dodatkowe wynikaj¹ce z zaleceñ s³upskiej delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku, m.in. wymiana czêœci okien po³udniowej œciany na bytowskim rynku stanê³a œwi¹teczna choinka (na zdjêciu). Ratusz zdecydowa³ siê j¹ ustawiæ na rynku, a nie jak w ubieg³ym roku w fontannie, poniewa obawia siê uszkodzeñ metalowego drzewka umieszczonego poœrodku wodotrysku.

4 4 AKTUALNOŒCI Nie wykryli sprawcy Prokuratura Rejonowa w Lêborku umorzy³a œledztwo w sprawie œmiertelnego wypadku, do którego latem dosz³o pod Podkomorzycami. Zginê³o tam czterech m³odych mê czyzn. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia dosz³o na drodze z Czarnej D¹brówki do Podkomorzyc. W s³oneczne niedzielne popo- ³udnie czterech m³odych mieszkañców gminy Czarna D¹brówka Pod koniec wrzeœnia ujawni³a wyniki badañ na zawartoœæ alkoholu kierowcy i pasa erów. Prowadz¹cy auto mia³ w organizmie 0,7 promila, jeden z pasa erów 0,2, drugi 1 promil, trzeci by³ trzeÿwy. Prokuratura jecha³o Volkswagenem Golfem. sprawdza³a równie, czy do Na prostym odcinku drogi kierowca wypadku nie przyczyni³ siê kierow- Golfa, wyprzedzaj¹c BMW, ca BMW wyprzedzanego przez straci³ panowanie nad samochodem i uderzy³ w drzewo. Si³a by³a tak du a, e auto dos³ownie okrêci³o siê o pieñ. We wraku uwiêzione zosta³y trzy osoby, jeden z pasa- erów znalaz³ siê poza samochodem. Jako jedni z pierwszych na miejscu wypadku zjawili siê ochotnicy z Czarnej D¹brówki. Stra acy zaczêli gasiæ p³on¹cy wrak i udzielaæ pomocy m³odemu mê czyÿnie, le ¹cemu poza autem. Tylko on dawa³ znaki ycia. Niestety, mimo reanimacji zmar³. Przyczyny tragicznego zdarzenia wyjaœnia³a lêborska prokuratura. m³odych ludzi lub prowadz¹cy innego Volkswagena, który jak wynika³o z relacji œwiadków równie tamtêdy przeje d a³. - Umorzyliœmy œledztwo z powodu niewykrycia sprawcy przestêpstwa. Na podstawie zebranych dowodów nie byliœmy w stanie jednoznacznie ustaliæ, czy któryœ z kieruj¹cych móg³ byæ sprawc¹. Nie oznacza to jednak, e œledztwo zostanie wznowione. By³oby to mo liwe, gdyby uda³o nam siê dotrzeæ do kierowcy Volkswagena - mówi Jadwiga Rokicka-Ostapko z Prokuratury Rejonowej w Bytowie. B.K. Potr¹ci³ na pasach Z urazem rêki i g³owy trafi³a do szpitala kobieta, któr¹ osobowe auto potr¹ci³o na przejœciu dla pieszych. Do zdarzenia dosz³o przed godz na ul. Drzyma³y w Bytowie. - Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e kieruj¹cy Renault 47-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego, wyje d aj¹c z ul. Tartacznej na ul. Drzyma³y, nie zauwa y³ znajduj¹cej siê na przejœciu dla pieszych osoby i j¹ potr¹ci³ - wyjaœnia pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. Kieruj¹cy i piesza byli trzeÿwi. Poszkodowana zosta³a przewieziona do szpitala. Policja wyjaœnia szczegó³y zajœcia. B.K. NA BYTOWSKICH DROGACH Œlisko i nieuwa nie 5 kompletnie rozbitych samochodów, 4 osoby w szpitalu - to efekt zaledwie dwóch kraks, do których dosz³o w ostatnich dniach na bytowskich drogach. Silny wiatr i intensywne opady œniegu przyczyni³y siê do wypadku w pi¹tek na trasie Pó³czno - ¹kie (gm. Studzienice). Jad¹cy Volkswagenem Passatem z Pó³czna w kierunku Bytowa na ³uku drogi w prawo nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków i straci³ panowanie nad pojazdem. - Kierowca zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, bokiem uderzy³ w nadje - d aj¹cego z naprzeciwka Volkswagena T5, a nastêpnie czo³owo zderzy³ siê z Toyot¹ Coroll¹ - wyjaœnia pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. Kieruj¹cy autami byli W wypadku na ul. Drzyma³y w Bytowie ranne zosta³y 2 osoby. Nocni chuligani Butelk¹ po piwie wybili przedni¹ szybê auta, które potem zaczêli kopaæ. Teraz dwóm zadziornym m³odym bytowiakom grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci po godz do dy urnego bytowskiej komendy zg³osi³ siê mê czyzna, który poinformowa³, e 2 m³odych mê czyzn bez adnego powodu uszkodzi³o jego Volkswagena Golfa. - Zg³aszaj¹cy wraz ze znajomymi zatrzyma³ siê przy ul. Sikorskiego. Nagle do auta podesz³o dwóch m³odych mê czyzn. Trudne warunki drogowe doprowadzi³y pod Pó³cznem do karambolu trzech pojazdów. trzeÿwi. Rannego kierowcê Volkswagena przewieziono do szpitala. Do wypadku dosz³o w tym samym miejscu, w którym osobowy Volkswagen Touran zderzy³ siê z lawet¹. Niespokojnie minê³a równie sobota Kilka minut po godz na ul. Drzyma³y w Bytowie Volkswagen Golf zderzy³ siê ze Skod¹ Octavi¹. - Wstêpnie ustaliliœmy, e kieruj¹ca Golfem 26-letnia mieszkanka powiatu chojnickiego, wyje d aj¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu Skodzie. Volkswagen uderzy³ w bok auta, które zjecha³o na lewy pas jezdni, a nastêpnie zatrzyma³o siê na s³upie energetycznym - mówi J. Juchniewicz. Uczestniczki wypadku by³y trzeÿwe. Kieruj¹ca Skod¹ oraz pasa er trafili do szpitala. B.K. Butelk¹ po piwie wybili szybê w pojeÿdzie, kopi¹c go spowodowali wgniecenia w karoserii oraz u- szkodzili reflektory. Pokrzywdzony natychmiast odjecha³ stamt¹d prosto na komendê - mówi pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. W³aœciciel zniszczonego samochodu poda³ rysopisy sprawców o- raz wskaza³ œwiadków, którzy widzieli ca³e zdarzenie. Dy urny wys³a³ w okolice, gdzie dosz³o do zniszczenia, mundurowych. Ci ju po chwili zatrzymali opisanych mê - czyzn. Okazali siê nimi 18- i 19-letni mieszkañcy naszego powiatu. Byli pod wp³ywem alkoholu. Zatrzymani resztê nocy spêdzili w policyjnym areszcie. Pokrzywdzony straty oszacowa³ na 800 z³. Sprawcy ju us³yszeli zarzuty. Oprócz pokrycia szkód w aucie mog¹ nawet do 5 lat spêdziæ za kratkami. B.K. Do potr¹cenia pieszej dosz³o na pasach na ul. Drzyma³y w Bytowie. KRONIKI wieczorem na ul. Wojska Polskiego w Bytowie pracownik jednego ze sklepów powiadomi³ o ujêciu sprawcy kradzie y sklepowej. Policjanci ustalili, e mieszkaniec powiatu bytowskiego ukrad³ piêæ czekolad. Zosta³ za to ukarany mandatem karnym w wysokoœci 300 z³ rano na drodze Borzytuchom - Bytów kieruj¹cy Mitshubishi 19-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego jad¹c w kierunku Bytowa nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go Volkswagena Tourana i najecha³ na jego ty³. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 300 z³ rano w Pomysku Ma³ym (gm. Bytów) kieruj¹cy Fiatem Ducato 18-letni mieszkaniec powiatu lêborskiego nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, zderzy³ siê z autobusem i wjecha³ w ogrodzenie jednej z posesji. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji drogowej zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³ po po³udniu na drodze Wygoda (gm. Parchowo) - Koœcierzyna zatrzymano do kontroli drogowej kieruj¹cego Audi. Okaza³o siê, e 50-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego posiada s¹dowy zakaz kierowania pojazdami. Za jego z³amanie kieruj¹cemu grozi kara 3 lat pozbawienia wolnoœci w po³udnie na ul. Drzyma³y w Bytowie kieruj¹ca Seatem Aros¹ mieszkanka powiatu s³upskiego nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu prawid³owo Oplowi Corsie. Dosz³o do zderzenia siê pojazdów. Kieruj¹cy byli trzeÿwi, oby- ³o siê bez obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³.

5 UWAGA, ROLNICY Agencja wymienia serwery Do koñca roku bytowscy rolnicy mog¹ mieæ problem z za³atwieniem swoich spraw w powiatowym biurze ARi- MR w Bytowie. Agencja modernizuje system informatyczny. Serwerowniê bytowskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka powa na modernizacja, któr¹ wymuszaj¹ unijne przepisy. AKTUALNOŒCI 7 Utrudnienia rozpoczn¹ siê jeszcze w tym tygodniu. - Od pi¹tku ruszaj¹ prace w naszej serwerowni. To oznacza, e nie bêdziemy mogli wydawaæ m.in. adnych decyzji, zaœwiadczeñ i paszportów dla byd³a. Biuro bêdzie jednak czynne. Zachowamy mo liwoœæ sporz¹dzania kopii dokumentów i udzielania informacji - zapowiada W³adys³awa angowska, kierownik bytowskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Utrudnienia w obs³udze petentów potrwaj¹ prawdopodobnie do koñca roku. Wymiana systemu zwi¹zana jest z dostosowaniem go do nowych zasad wspólnej unijnej polityki rolnej w latach Obejmuje nie tylko biura powiatowe w ca³ej Polsce, ale równie oddzia³y regionalne i centralê w Warszawie. Poza zmian¹ oprogramowania przewiduje siê wymianê czêœci sprzêtu. - Nowy system stworzy wiêksze mo liwoœci m.in. weryfikacji informacji dotycz¹cej wyp³aty dop³at obszarowych - mówi W. angowska. Modernizacja nie wp³ynie na opóÿnienie w tych wyp³atach. - Wszystkie decyzje w przypadkach, co do których nie mieliœmy zastrze eñ, zosta³y ju wydane. Do centrali w Warszawie trafi³y polecenia wyp³at i przelewy bêd¹ realizowane niezale nie od modernizacji sieci informatycznej - mówi kierownik biura ARiMR. Modernizacja serwerowni w bytowskim biurze potrwa do koñca grudnia. W.R. WRACAMY DO SPRAWY Do trzech razy sztuka By³y urzêdnik Mariusz Kubiak i wójt gminy Parchowo Andrzej Do³êbski w koñcu spotkaj¹ siê w s¹dzie. Przypomnijmy, M. Kubiak w Urzêdzie Gminy Parchowo zajmowa³ siê pozyskiwaniem œrodków pozabud etowych. Jednak po tym jak przygotowany przez niego wniosek o unijne pieni¹dze nie przeszed³, a gminie przepad³y pieni¹dze, otrzyma³ wypowiedzenie z pracy. Chodzi³o o œrodki na wyposa enie Gminnego Oœrodka Kultury i œwietlicê wiejsk¹ w Soszycy. M. Kubiak nie zgodzi³ siê z decyzj¹ wójta, zapowiadaj¹c, e sprawê skieruje do s¹du. Pierwsza rozprawa mia³a odbyæ siê we wrzeœniu. - Termin zosta³ jednak przesuniêty. Dok³adnie nie wiem przez kogo, ale chyba przez sam s¹d. Natomiast po wyznaczeniu drugiego terminu o od³o enie sprawy na jeszcze póÿniej wnioskowa³ pe³nomocnik Urzêdu Gminy -mówi by³y urzêdnik. Wed³ug wójta to nieprawda. - Ciê ko jest mi powiedzieæ, ile razy odk³adano rozprawê, ale za ka dym razem za spraw¹ s¹du. Nie wiem, z jakich powodów zmieniano termin, o to trzeba zapytaæ sêdziego - mówi A. Do³êbski. Nowy termin rozprawy to Zarówno w³odarz gminy jak i by- ³y urzêdnik podtrzymuj¹ zarzuty wobec siebie. - W tej kwestii nic siê nie zmieni³o. Zreszt¹ nawet nie mia³em okazji, by siê spotkaæ z panem wójtem. Krótko mówi¹c, stojê na stanowisku, e nie by³o podstaw do zwolnienia. Jeœli uda³oby mi siê wygraæ rozprawê, to za- ¹dam tego, co daje kodeks cywilny oraz przywrócenia do pracy. Oczywiœcie mój by³y pracodawca mo e odmówiæ, ale jeœli tak siê stanie, o tym co dalej, pomyœlimy dopiero póÿniej - t³umaczy M. Kubiak. Nie wiadomo jednak, czy bêdzie mia³ do czego wracaæ. Zajmowane przez M. Kubiaka stanowisko wójt zamierza³ zlikwidowaæ na krótko po zwolnieniu go z pracy. - Jeszcze tego nie zrobi³em, ale wci¹ siê nad tym zastanawiam. Na rynku dzia³a sporo osób i firm, które pisz¹ wnioski, wiêc utrzymywanie w tym celu pracownika nie jest konieczne. Mimo to ostatecznie o tym zdecydujê dopiero za jakiœ czas - t³umaczy parchowski wójt. Ale jest jeszcze jedna sprawa dziel¹ca obu panów. M. Kubiaka dziwi pomys³ wójta o sprzeda y lub wydzier awieniu budynku, w którym by³y urzêdnik mieszka. - Mieszkania wynajmuj¹ tu trzy rodziny. Tymczasem wójt twierdzi, e z opró nieniem budynku nie bêdzie problemu. Przecie gminê obowi¹zuj¹ umowy najmu - twierdzi by³y urzêdnik. M.T. Odszkodowanie nie starczy na wszystko Odbudowa i przebudowa restauracji Champion s Club, która sp³onê³a pod koniec lutego, bêdzie kosztowaæ miejsk¹ kasê oko³o 600 tys. z³. Odbudowany po po arze budynek na terenie MOSIR-u nie bêdzie tak jak poprzednio restauracj¹. Przypomnijmy, budynek Champion s Club liczy³ ponad sto lat. Po po arze, którego przyczyn¹ by³o zapalenie siê komina. Ocala³y tylko zaplecze kuchenne i magazyny. Budynek, nale ¹cy do gminy Bytów, dzier awi³ wtedy Henryk Wiczkowski. Restauracja by³a ubezpieczona. Odszkodowanie nie siêgnie jednak wiêcej ni 100 tys. z³. A jak siê okazuje, by móc odbudowaæ obiekt, przy okazji zmieniaj¹c jego przeznaczenie, potrzeba co najmniej 6 razy tyle. - I tyle te zaplanowaliœmy przeznaczyæ na ten cel w przysz³ym roku. Stosowny zapis znalaz³ siê w projekcie bud etu na 2014 r. - mówi burmistrz Ryszard Sylka. Póki co nie wiadomo dok³adnie, jak bêdzie wygl¹da³ odbudowany o- biekt. Przygotowana wczeœniej koncepcja zak³ada tylko, e w œrodku znajd¹ siê kasy biletowe i toalety oraz najprawdopodobniej ma³y sklepik pami¹tkarski. Jak t³umaczono kilka miesiêcy temu w ratuszu, nie ma potrzeby odbudowy restauracji, poniewa lokale, w których mo na coœ zjeœæ, znajduj¹ siê w kompleksie basenowym. Projekt budynku ma byæ gotowy Na rozstrzygniêcie czeka równie rozprawa by³ego dyrektora Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie. Po tym, jak sp³onê³a restauracja, policja wytoczy³a mu proces, oskar aj¹c o zaniedbanie swoich obowi¹zków. - W tej sprawie nawet zapad³ ju wyrok. Zas¹dzono wobec mnie karê nagany. Ale nie zgadzam siê z tym i z³o y³em odwo³anie. Moja sprawa mia³a zostaæ ponownie rozpatrzona Niestety, z powodu, e bytowskie wydzia³y S¹du Rejonowego w Lêborku s¹ sparali owane, nie odby³a siê. Odroczono j¹, nie okreœlaj¹c kolejnego terminu - mówi by³y dyrektor MOSiR-u, obecnie prezes p³ywalni, Krzysztof Stêpieñ. M.T.

6 AKTUALNOŒCI 9 W BYTOWIE Rynek - reprezentacyjny magazyn Okazalsza ni przed rokiem choinka, dodatkowe oœwietlenie i przystrojenie fontanny mia³y wp³yn¹æ na wyj¹tkow¹, œwi¹teczn¹ otoczkê bytowskiego rynku. Ca³y efekt psuj¹ jednak ha³dy zalegaj¹cego œniegu. - Z jednej strony dba siê o œwi¹teczny wystrój bytowskiego rynku, a z drugiej traktuje siê go trochê jak magazyn na œnieg. Brudne ha³dy przys³aniaj¹ ustawion¹ niedawno choinkê. To nie tworzy œwi¹tecznej atmosfery. Nie mo na by³o od razu za³adowaæ œniegu na ciê arówkê i wywieÿæ za miasto? - zwraca uwagê nasz Czytelnik. Wysokie na ponad dwa metry sterty œniegu pojawi³y siê na placu po huraganie, który przetoczy³ siê w weekend przez Ziemiê Bytowsk¹. Po kilku dniach zamieni³y w ha³dê brudnej masy. - Parkingi w centrum zosta³y zasypane. W tych wyj¹tkowo trudnych warunkach najwa niejsze dla nas by³o, aby szybko stworzyæ mieszkañcom mo liwoœæ parkowania. Do wyboru mieliœmy zmagazynowanie œniegu kosztem liczby miejsc parkingowych lub zepchniêcie go na rynek. To drugie rozwi¹zanie uznaliœmy za lepsze - mówi Marcin Chac, kierownik wydzia³u spraw rolnych i o- chrony œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w Bytowie. Twierdzi, e wywo enie œniegu poza miasto wi¹za³oby siê ze zwiêkszeniem tegorocznych kosztów zimowego utrzymania miasta, które ju zaplanowano na 400 tys. z³. - Za wynajêcie koparki na godzinê trzeba zap³aciæ ok. 150 z³. Drugie tyle kosztuje samochód ciê- arowy. To znacznie podnosi koszty usuwania œniegu. Tylko w sobotê za wynajêcie koparki do odœnie- enia zawianej drogi w Pomysku Wielkim musieliœmy zap³aciæ 3 tys. z³. Na razie nie wiemy, jak ciê ka bêdzie tegoroczna zima - rozk³ada rêce M. Chac. - Uwaga jest s³uszna, jednak to by³a awaryjna sytuacja. W przysz³oœci rozwa ymy mo liwoœæ wywo enia œniegu z centrum miasta. Jednak dla nas najwa niejsze jest rozs¹dne gospodarowanie publicznymi œrodkami - t³umaczy wiceburmistrz Jacek Czapiewski. W³odarz zapowiada, e œnieg zostanie u- prz¹tniêty jeszcze w tym tygodniu. Niestety kolejny raz przy okazji odœnie ania bytowskiego rynku zniszczono trawnik. - Co za niechluj kierowa³ p³ugiem, kilka dni Nowa trawa pod pomnikiem Jezusa pojawi siê dopiero wiosn¹. Po raz kolejny za jej wymianê zap³aci firma Elwoz. Ha³dy œniegu na rynku szpec¹ centrum Bytowa. Na razie jednak nie wiadomo, czy w bud ecie miasta wystarczy œrodków na wywo enie. temu odœnie aj¹c rynek? Przejecha³ po trawie pod pomnikiem Jezusa, niszcz¹c trawnik. Jestem ciekaw, kto za to zap³aci? - pyta nasz Czytelnik. Trawê zniszczy³ p³ug firmy Elwoz. Jak siê okazuje, jego kierowca nie zatrzyma³ siê mimo interwencji pracowników ratusza. - Gdy to siê sta³o, by³em obok. Razem z pracownikami interwencyjnymi odœnie aliœmy rynek. W pewnym momencie zobaczy³em, e p³ug jedzie w stronê trawnika i nawet próbowa³em go zatrzymaæ, daj¹c kierowcy znaki rêkami i krzycz¹c. Niestety nie zareagowa³, a póÿniej mia³ jeszcze pretensje -mówi M. Chac. Przypomnijmy, poprzedniej zimy w podobny sposób równie zniszczono zieleñ pod pomnikiem Jezusa. Wtedy czêœæ kosztów u³o enia nowego trawnika pokry³a firma odœnie aj¹ca miasto. Trawa z rolki pod koniec sierpnia u³o ona na rynku kosztowa³a ok. 4,5 tys. z³. Podobnie jak w ubieg³ym roku odœnie aniem Bytowa zajmuje siê firma Elwoz. - Otrzyma³em ju od pana Chaca informacje o tym zdarzeniu i zdjêcia. Mogê powiedzieæ tylko tyle, e wczeœniej t³umaczyliœmy kierowcy, by zwróci³ uwagê na to, gdzie jeÿdzi i by uwa a³ na trawniki. Nie pomog³o. Dlatego postanowiliœmy zmieniæ kierowcê na innego, by unikn¹æ podobnych zdarzeñ. W koñcu poprzednim razem zap³aciliœmy za wymianê trawy. Tym razem po ocenie stanu zniszczeñ równie pokryjemy koszty - zapewnia Tadeusz Juszkiewicz, zastêpca dyrektora Elwozu w Bytowie. Nowa trawa pod pomnikiem pojawi siê wiosn¹. - Zim¹ i tak nie ma sensu nic robiæ, wiêc poczekamy do wiosny - mówi M. Chac. W.R., M.T. NIEZABYSZEWO (GM. BYTÓW) Stare rury przyczyn¹ du ych problemów Dariusz Grabowski z Niezabyszewa od roku walczy o odwodnienie swojej ³¹ki i pastwiska. Na jego gruncie po ka dym wiêkszym deszczu tworzy siê rozlewisko. Gospodarz ponad rok temu sprawê zg³osi³ w wydziale ochrony œrodowiska, rolnictwa i leœnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie. Ten wys³a³ pismo w³aœcicielom s¹siednich gruntów wzywaj¹ce do udro nienia rowów melioracyjnych. - Tylko czêœæ zareagowa³a i wyczyœci³a rowy na swoim terenie. Niektóre odp³ywy wci¹ s¹ w czêœci zamulone lub zaroœniête samosiejkami. Nie wiem ju co mam dalej robiæ, by normalnie korzystaæ ze swojego gruntu - mówi Dariusz Grabowski. Za k³opotami mieszkañca Niezabyszewa stoi m.in. pogarszaj¹cy siê stan podziemnych drenarek, których czêœæ pamiêta jeszcze czasy przedwojenne. - W miejscu, gdzie przebiegaj¹ podziemne rury, utworzy³o siê kilka zapadlisk. To wskazuje, e odcinki siê zarwa³y i woda wyp³ukuje grunt - mówi D. Grabowski. - Na pocz¹tku s¹dziliœmy, e przyczyn¹ tworzenia siê rozlewiska na gruncie pana Grabowskiego s¹ niedro ne rowy na s¹siednich dzia³kach. Ich wyczyszczenie nie rozwi¹za³o problemu, dlatego teraz trzeba naprawiæ podziemne drenarki. Czêœæ odcinka le y na gruncie pana Grabowskiego. Czerpie z ³¹ki korzyœci, dlatego nale y to do jego obowi¹zku -mówi Ma³gorzata Zielonka, naczelnik wydzia³u ochrony œrodowiska, rolnictwa i leœnictwa bytowskiego starostwa. - Myœla³em, e podziemna sieæ nale y do Skarbu Pañstwa. Gdybym w starostwie otrzyma³ jasn¹ informacjê, e naprawa drenarek nale y do moich obowi¹zków, ju dawno bym siê do tego zabra³ - mówi gospodarz z Niezabyszewa. - Je eli nie przyniesie to rezultatu, bêdziemy szukali dalej. I wezwiemy do naprawy melioracji kolejnych w³aœcicieli gruntów - zapowiada M. Zielonka. Starostwo ma narzêdzie do przymuszenia w³aœcicieli gruntu do wywi¹zania siê ze swoich obowi¹zków. Je eli pisma nie przynosz¹ rezultatu, starostwo mo e wydaæ decyzjê nakazuj¹c¹ naprawê sieci melioracji, wyznaczaj¹c termin wykonania pod groÿb¹ kary pieniê nej nawet do 5 tys. z³ jednorazowo. W.R.

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo