Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Œlisko, ciemno, zimno, bez wody"

Transkrypt

1 Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli aj¹cego siê huraganu Ksawery nie wszyscy zdawali sobie sprawê z jego si³y. Wiatr zacz¹³ wzmagaæ siê ju w czwartek po po³udniu. Z godziny na godzinê ros³a liczba zg³oszeñ o przewróconych drzewach, zatorach na drogach i wy³¹czeniach pr¹du. Opady œniegu sprawi³y, e pogarsza³y siê te warunki na drogach. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W pi¹tek od rana policjanci odbierali zg³oszenia o kolejnych kolizjach. W po³udnie TIR zablokowa³ drogê pod Ko³czyg³owami. W tym samym czasie w okolicach Wygody (gm. Parchowo) dosz³o do dwóch wypadków. W jednym kierowca z powodu silnego wiatru i œliskiej nawierzchni straci³ panowanie nad kierownic¹ i zjecha³ do rowu. W drugim samochód nie wyhamowa³ i uderzy³ w drzewo, które przewróci- ³o siê na jezdniê tu przed nim. - Telefony siê urywa³y. Jedna osoba nie by³a w stanie przyjmowaæ zg³oszeñ. Zwiêkszyliœmy obsadê z jednego do czterech dy urnych. Mimo to wszyscy mieli pe³ne rêce roboty - mówi zastêpca komendanta powiatowego Pañstwowej Stra y Po arnej w Bytowie, Stefan Pituch. Si³a wiatru wci¹ ros³a. Tu po godz ca³y powiat zosta³ odciêty od pr¹du. Sytuacja sta³a siê na tyle groÿna, e zebra³ siê Powiatowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego. - Naszym g³ównym celem by³o opracowanie listy miejsc priorytetowych, gdzie pr¹d powinien zostaæ przywrócony w pierwszej kolejnoœci. Aby zorientowaæ siê w sytuacji, kontaktowaliœmy siê z przedstawicielami Energi i wójtami - mówi starosta Jacek muda Trzebiatowski. W.R. Dokoñczenie na str. 11 Przejœcie przez Ziemiê Bytowsk¹ huraganu Ksawery sprawi³o, e stra acy mieli w miniony weekend pe³ne rêce roboty. Gasili po ar, usuwali po³amane drzewa, u yczali agregatów pr¹dotwórczych. atwiej rozwi¹zaæ, trudniej podzieliæ Klub Drutex-Bytovia odrzuci³ propozycjê zarz¹dzania czêœci¹ Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie. Teraz ca³oœæ kompleksu ma staæ siê w³asnoœci¹ spó³ki basenowej. - Przede wszystkim nie chcemy nic robiæ na hura. Mamy za ma³o informacji na temat MOSiR-u, brakuje te czasu na ich zdobycie. Dlatego odmówiliœmy zarz¹dzania którymkolwiek z obiektów po³o onych na terenie stadionu - t³umaczy powody odmowy cz³onek zarz¹du Drutex Byto- vii, Rafa³ Gierszewski. - M.in. nie wiemy, z jakimi kosztami by siê to wi¹za³o. Nie mówi¹c ju o tym, e nie chcemy, by od tego, czy przejmiemy stadion czy nie, zale a³y losy za³ogi MOSiR-u. Nie wykluczamy jednak, e za jakiœ czas wrócimy do tematu - wyjaœnia R. Gierszewski, dodaj¹c, e dla Drutex-Bytovii najlepiej by³oby gdyby MOSiR pozosta³ w³asnoœci¹ miasta. Odmowa zarz¹du Bytovii oznacza najprawdopodobniej, e ratusz przeka e mienie po MOSiR-ze spó³ce basenowej. Ci¹gle nie wiadomo jednak, na jakich zasadach, bo wci¹ trwaj¹ prace nad szczegó³ami stosownej umowy. Jedno ze spotkañ poœwiêcone temu tematowi odby³o siê Ale w jego trakcie nie ustalono szczegó³ów. - Wczeœniej odes³aliœmy projekt z naszymi uwagami do ratusza. Wróci³ do nas, ale jeszcze musimy nad nim popracowaæ. Nie chcê mówiæ dok³adnie, co chcieliœmy zmieniæ w umowie ani jak mia³aby wygl¹daæ. Podzielê siê tymi informacjami ju po jej podpisaniu mówi prezes spó³ki basenowej, Krzysztof Stêpieñ, który nie chce równie nic powiedzieæ na temat tego, jaki los czeka pracowników MOSiR-u, którym umowa o pracê wygasa z koñcem roku. - W tym miejscu mogê powiedzieæ tylko tyle co wczeœniej. Wszystko zale y od umowy - ucina enigmatycznie K. Stêpieñ. Burmistrz Ryszard Sylka mimo trudnoœci ze stworzeniem umowy zapewnia, e zostanie dotrzymany termin jej podpisania. - Na pewno rozmowy uda siê zakoñczyæ tak jak planowaliœmy, czyli do koñczy R. Sylka. M.T.

2 2 AKTUALNOŒCI W GMINIE TUCHOMIE Przekieruj¹ œcieki Jeszcze w tym roku tuchomski samorz¹d chce wy³¹czyæ mniejsze oczyszczalnie w T¹gowiu i Modrzejewie. Œcieki z ca³ej gminy pop³yn¹ do instalacji w Tuchomiu. REMONT SIECI CIEP OWNICZEJ W BYTOWIE Powinni zd¹ yæ przed Bo ym Narodzeniem To czêœæ modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Tuchomie wartych w sumie 2 mln z³, a w 75% dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Wykonawca ma czas do maja przysz³ego roku, ale zale y nam, aby w pierwszej kolejnoœci po³o y³ nowe kolektory, Tam w jednym wykopie u³o one zostan¹ dwie rury - kanalizacyjna i wodoci¹gowa, która umo liwi zaopatrzenie w wodê kilku okolicznych gospodarstw. Wszystko ma byæ gotowe do koñca roku. - Mieszkañcy nie zauwa ¹ zmiany. Jednak mo e to odbiæ siê na ich rachunkach, bo dziêki oszczêdnoœci które umo liwi¹ przekierowanie w przysz³oœci byæ mo e obêdzie siê œcieków do Tuchomia - mówi wójt Tuchomia Jerzy Lewi Kiedrowski. Zmiana, jak szacuj¹ w gminie, przyniesie oszczêdnoœci w kosztach bez podwy ek. Przyk³adem mo e byæ decyzja o likwidacji hydroforni w Nowych Hutach i pod³¹czeniu mieszkañców do ujêcia w Maswodno-œciekowej. utrzymania infrastruktury ³owicach Tuchomskich. Dziêki te- - Iloœæ nieczystoœci wp³ywaj¹cych do instalacji w Modrzejewie i T¹gowiu jest tak ma- ³a, e do ich utrzymania trzeba dop³acaæ. Wyliczyliœmy, e mniej wyjdzie doprowadzenie œcieków do naszej najwiêkszej oczyszczalni w Tuchomiu - mówi J. Lewi Kiedrowski. Wykonano ju odcinek z T¹gowia do Tuchomka i z Modrzejewa do Tuchomka. Trwaj¹ prace na odcinku z Tuchomia do Tuchomka. mu uda³o nam siê na kolejny rok utrzymaæ cenê wody na niezmienionym poziomie - mówi J. Lewi Kiedrowski. Wy³¹czone oczyszczalnie nie zostan¹ zlikwidowane. - Zakonserwujemy je. Pozostan¹ na wypadek awarii w Tuchomiu lub gdy liczba mieszkañców miejscowoœci wzroœnie i ju bêdzie siê op³aca³o ich uruchomienie - mówi wójt. W.R. Jarmark z kolêdami Choinki, stragany z ozdobami, ale te sporo atrakcji szykuje siê na przedœwi¹tecznym jarmaku, który odbêdzie siê na bytowskim rynku. 120 tys. z³ bêdzie kosztowaæ po³o enie nowego ciep³oci¹gu pod rondem na ul. Gdañskiej. Rury uk³adane na zlecenie bytowskiej ciep³owni Dalkii Pó³noc maj¹ zast¹piæ dotychczasowe, psuj¹ce siê po³¹czenie. - W ubieg- ³ym miesi¹cu mieliœmy awariê odcinka sieci biegn¹cego pod rondem do pawilonu handlowego przy ul. Domañskiego. Usunêliœmy j¹, ale lepiej teraz wymieniæ rury na nowe, poniewa bardzo szybko mog³oby dojœæ do kolejnej awarii - t³umaczy Jacek Talko, dyrektor do spraw technicznych Dalkii Pó³noc. Firma, która na zlecenie ciep³owni wykonuje prace, nie musi œci¹gaæ asfaltu. - Jakiœ czas temu przy okazji innych prac zbudowaliœmy obok przejœcie dla rur. Gdy tylko je w nim u³o ymy, wadliw¹ infrastrukturê po prostu wy³¹czymy - wyjaœnia J. Talko. Koszt u³o enia ok. 130 m przy- ³¹cza do budynku to niemal 120 tys. z³. Prace maj¹ zakoñczyæ siê przed œwiêtami. M.T. Imprezê na placu Kardyna³a Wyszyñskiego zaplanowano na niedzielê w godz Na rynku bêdzie mo na kupiæ m.in. choinki, upominki, rêkodzie³o artystyczne, bi uteriê, stroiki, œwiece, witra e oraz inne ozdoby œwi¹teczne. Stanie tak e stoisko miêsne Stanis³awa Kukli. Atrakcji nie zabraknie równie dla najm³odszych. Chêtni spróbuj¹ si³ w malowaniu bombek, robieniu ³añcuchów choinkowych, a tak e pisaniu listów do œw. Miko³aja, który tego dnia czeka³ na nich bêdzie ok. godz w specjalnym domku. B.K. Nowe rury maj¹ zast¹piæ dotychczasowe, awaryjne po³¹czenie. Prace maj¹ siê zakoñczyæ przed Bo ym Narodzeniem. W BYTOWSKIM SZPITALU Ze specjalistami trochê lepiej Zakoñczy³ siê remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Unichowie (gm. Czarna D¹brówka). Prace wykona³o przedsiêbiorstwo us³ugowo- -handlowe GEOTECH Janusza Kosmowskiego z Bytowa. Remont 171-metrowego odcinka polega³ na rozbiórce nawierzchni z p³yt chodnikowych, obrze y, krawê ników oraz u³o eniu nowej nawierzchni z kostki polbrukowej. Przy okazji postawiono barierki i ogrodzenie. Remont kosztowa³ niemal 80 tys. z³, z czego prawie 26 tys. z³ pokryje fundusz so³ecki Unichowa z puli tegorocznej i przysz³orocznej. W bytowskiej lecznicy pojawili siê nowi specjaliœci. Przez najbli sze trzy lata na pewno dzia³aæ bêd¹ równie wszystkie poradnie. W paÿdzierniku zmieni³a siê obsada lekarska poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. W miejsce dotychczasowego lekarza zatrudniono nowego specjalistê ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, dr. Wojciecha Paduszyñskiego. - Dziêki niemu nie tylko poradnia mo e nadal œwiadczyæ swoje us³ugi. Równie oddzia³ chirurgii w Bytowie zyska³ now¹ jakoœæ i podnosi standard. Pan doktor, co tydzieñ w czwartki, wykonuje specjalistyczne zabiegi urazowo-ortopedyczne - mówi rzecznika szpitala Ewa Wich³acz. W paÿdzierniku w lecznicy w Bytowie ruszy³ równie Oœrodek Medycyny Estetycznej B. Domos- ³awska i wspólnicy. Póki co oferuje on tylko specjalistyczne us³ugi urologiczne. Ale w przysz³oœci ma wykonywaæ równie zabiegi dermato-wenerologiczne czyli zwi¹zane z chorobami skóry i przenoszonymi drog¹ p³ciow¹. Poradnia urologiczna oraz poradnia dermatologiczna œwiadcz¹ us³ugi refundowane przez NFZ. Urolog, dr Miros³aw Domos³awski, przyjmuje w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje siê kardiologia, czyli na parterze szpitala. Za jakiœ czas jednak przeniesie siê do dawnej poradni laryngologicznej. W bytowskiej lecznicy maj¹ te zapewnione pieni¹dze potrzebne do funkcjonowania wszystkich poradni specjalistycznych przez najbli sze trzy lata (do r.). - W lipcu tego roku odby³ siê konkurs NFZ na us³ugi prowadzone w ambulatoryjnych poradniach specjalistycznych. Nam uda³o siê zawrzeæ umowê na œwiadczenia zdrowotne wszystkich naszych poradni, czyli kardiologicznej, diabetologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i poradni po³o niczo-ginekologicznej oraz pracowni endoskopii przewodu pokarmowego - t³umaczy E. Wich³acz. Jest jednak k³opot z limitem przyjêæ do poradni. - Chodzi o ograniczon¹ liczbê przyjêæ, jaka zosta³a okreœlona w umowie podpisanej na ich finansowanie. Limit dotyczy wszystkich poradni z wyj¹tkiem po³o niczo-ginekologicznej - mówi E. Wich³acz. W bytowskiej lecznicy wci¹ poszukiwani s¹ specjaliœci, m.in. do pracy na oddziale po³o niczo-ginekologicznym, któremu ze wzglêdu na brak lekarzy grozi zamkniêcie. M.T.

3 Dokoñcz¹ na w³asny koszt Mimo braku urzêdowego wsparcia ruszy przebudowa ostatniego odcinka ul. Jana Paw³a II w Bytowie. - Stwierdziliœmy, e skoro trwaj¹ prace przy inkubatorze przedsiêbiorczoœci, to dobrze by³oby zaj¹æ siê reszt¹ terenu, tak by w tym miejscu w mieœcie wszystko by³o ju ukoñczone - mówi wiceburmistrz Andrzej Kraweczyñski. Odnowiona koñcówka drogi ma byæ Przebudowa pozosta³ej czêœci ul. Jana Paw³a II ma ruszyæ wiosn¹, a zakoñczyæ siê w czerwcu. W GMINIE LIPNICA Zabawa przy sali Bytowski producent stolarki okiennej zosta³ uznany za jedn¹ z 20 najlepiej rozwijaj¹cych siê firm w Polsce. Drutex to jednoczeœnie pierwsze przedsiêbiorstwo bran y stolarki okienno-drzwiowej, które zdoby³o takie wyró nienie. Nagrodê dla Druteksu odebra³ dyrektor ds. marketingu firmy, Adam Leik. AKTUALNOŒCI 3 podobna do tej wyremontowanej przy okazji przebudowy rynku. Jedyn¹ ró nic¹ bêdzie asfaltowa nawierzchnia. - Poza tym oczywiœcie wymieniona zostanie ca³a infrastruktura ulicy, czyli m.in. oœwietlenia czy studzienki kanalizacyjne. Od strony inkubatora pojawi¹ siê te parkingi. Drogê wyremontujemy zgodnie z projektem, który przygotowaliœmy, staraj¹c siê o schetynówki. W podobny sposób w przysz³oœci przebudujemy ul. Podzamcze - t³umaczy A. Kraweczyñski. Ratusz og³osi³ przetarg pomimo tego, e wci¹ nie jest znany dok³adny projekt bud etu na 2014 r odbêdzie siê zebranie komisji bud etowej, która ostatecznie zatwierdzi listê przysz³orocznych inwestycji. Chcemy, by wœród nich znalaz³a siê przebudowa ul. Jana Paw³a II - wyjaœnia wiceburmistrz. Koperty z ofertami na przebudowê tego odcinka zostan¹ otwarte M.T. sowania i czeka tylko na formaln¹ weryfikacjê Urzêdu Marsza³kowskiego. - W przysz³ym roku og³osimy przetarg i prace bêd¹ mog³y ruszyæ. Oprócz urz¹dzeñ do zabawy, huœtawek i toru przeszkód, po- W przysz³ym roku w Pr¹dzonie powstanie plac zabaw. jawi¹ siê ³awki do odpoczynku, Zagospodarowanie kilku arów poch³onie 130 tys. z³, z œcie ki spacerowe, trawnik i lampa solarna - zapowiada wójt Lipni- czego 60% to dofinansowanie z Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka. cy, Andrzej Lemañczyk. Przypomnijmy, e Gochy jako jedyny samorz¹d w naszym powie- Miejsce zabaw dla dzieci powstanie obok sali wiejskiej. - Blis- uda³o siê ju dopi¹æ - mówi Marcin by³o uregulowaæ granice. Wszystko cie znalaz³ siê w zasiêgu dzia³ania ko dwa lata trwa³o uregulowanie Kiedrowski z Urzêdu Gminy Lipnica. Powsta³ projekt i gmina z³o- LGR Morenka. Pozosta³e gminy stanu prawnego gruntu. Formalnie czêœæ stanowi³a drogê, na któ- y³a wniosek o wsparcie do LGR-u. skupione s¹ w LGR Pojezierze Bytowskie. rej nie mo na budowaæ. Trzeba te Znalaz³ siê on na liœcie do dofinan- W.R. Drutex wœród najlepszych W rankingu Dobra Firma 2013, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita od 2002 r., ocenia siê 2 tys. przedsiêbiorstw. Zwraca siê uwagê na te, które prê - nie siê rozwijaj¹, najszybciej i najlepiej odpowiadaj¹ na potrzeby rynku i charakteryzuj¹ siê najlepszymi wskaÿnikami wzrostu sprzeda y w ci¹gu poprzedzaj¹cych 4 lat. Poza tym przy ocenie pod uwagê brane s¹ wskaÿniki rentownoœci oraz wzrost aktywów i pasywów. Oprócz zdobycia tytu³u Drutex awansowa³ na najlepsz¹ firmê bran y stolarki okienno-drzwiowej w kraju. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w redakcji Rzeczpospolitej. Wyró nienia wrêczy³ wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociñski. M.T. W STUDZIENICACH Sprzêt bêdzie póÿniej, ni planowano Aparaty do EKG, krioterapii i elektroterapii rozpoczn¹ pracê dopiero od lutego. Trwa weryfikacja ofert z³o onych w przetargu na sprzêt medyczny i wyposa enie Oœrodka Zdrowia w Studzienicach. W KILKU S OWACH Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bytowie zaprasza bezrobotne osoby z niepe³nosprawnoœci¹ do wziêcia udzia³u w ogólnopolskim projekcie Wsparcie œrodowiska osób niepe³nosprawnych z terenów wiejskich i ma³omiasteczkowych. Uczestnicy skorzystaj¹ m.in. z bezp³atnego doradztwa zawodowego oraz prawnego, szkoleñ z obs³ugi komputera, ksiêgowoœci, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, p³atnych sta y, praktyk zawodowych. Informacji na temat projektu udziela Kinga Gospodarek pod nr. tel lub Parchowo odwiedzi mammobus. Z bezp³atnych badañ piersi skorzystaæ bêd¹ mog³y panie w wieku lat. Osoby zainteresowane powinny wczeœniej zarejestrowaæ siê telefonicznie pod nr , lub przez stronê internetow¹ Starostwo Powiatowe w Bytowie og³osi³o przetarg na firmê, która zajmie siê dla niego œwiadczeniem us³ug pocztowych. Do tej pory tak¹ firmê wybierano z wolnej rêki. Konkurs ma siê rozstrzygn¹æ w przysz³ym tygodniu. Umowa bêdzie obowi¹zywaæ przez rok. Zakoñczy³y siê prace przy remoncie po³udniowego frontu bytowskiego zamku. Odebrano odnowione œciany Domu Ksi¹ êcego, baszt Polnej i Ró anej, zadaszenie i obudowê studni oraz drewniany kru ganek Domu Zakonnego i Baszty M³yñskiej. Na zakoñczenie Kilka miesiêcy temu zakoñczono remont i rozbudowê oœrodka. Obiekt zyska³ m.in. nowe skrzyd- ³o, dziêki czemu poprawi¹ siê warunki przyjmowania pacjentów. Przy okazji powsta³o te zaplecze rehabilitacyjne. W drugim etapie projektu zaplanowano zakup wyposa enia, w tym mebli, aparatury i sprzêtu medycznego, elementów sanitarnych, sprzêtu biurowego i AGD. - Oferenci mogli sk³adaæ propozycje dotycz¹ce tylko jednej czêœci lub kilku - mówi Maciej Pluto Prondziñski z Urzêdu Gminy w Studzienicach. Ostatecznie z³o ono tylko oferty cz¹stkowe. - Jedyna na 103 tys. z³ dotyczy³a mebli w tym szaf, lad itp. Najtañsza propozycja na sprzêt i aparaturê medyczn¹ opiewa na nieco ponad 63 tys. z³. 18 tys. z³ to oferta zakupu wyposa enia sanitarnego i higienicznego. Ani jednej nie z³o ono na sprzêt komputerowy, biurowy i urz¹dzenia AGD, dlatego musieliœmy przeprowadziæ zapytanie ofertowe - t³umaczy gminny urzêdnik. Na razie trwa weryfikacja ofert. Je eli nie pojawi¹ siê zastrze enia, podpisane zostan¹ umowy na dostarczenie sprzêtu i wyposa enia. Zwyciêzcy na realizacjê zamówienia bêd¹ mieli czas do koñca stycznia. - To miesi¹c póÿniej ni wstêpnie planowaliœmy, ale nie wp³ynie to na rozliczenie unijnego dofinansowania - mówi M. Pluto Prondziñski. W.R. czekaj¹ jeszcze prace dodatkowe wynikaj¹ce z zaleceñ s³upskiej delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku, m.in. wymiana czêœci okien po³udniowej œciany na bytowskim rynku stanê³a œwi¹teczna choinka (na zdjêciu). Ratusz zdecydowa³ siê j¹ ustawiæ na rynku, a nie jak w ubieg³ym roku w fontannie, poniewa obawia siê uszkodzeñ metalowego drzewka umieszczonego poœrodku wodotrysku.

4 4 AKTUALNOŒCI Nie wykryli sprawcy Prokuratura Rejonowa w Lêborku umorzy³a œledztwo w sprawie œmiertelnego wypadku, do którego latem dosz³o pod Podkomorzycami. Zginê³o tam czterech m³odych mê czyzn. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia dosz³o na drodze z Czarnej D¹brówki do Podkomorzyc. W s³oneczne niedzielne popo- ³udnie czterech m³odych mieszkañców gminy Czarna D¹brówka Pod koniec wrzeœnia ujawni³a wyniki badañ na zawartoœæ alkoholu kierowcy i pasa erów. Prowadz¹cy auto mia³ w organizmie 0,7 promila, jeden z pasa erów 0,2, drugi 1 promil, trzeci by³ trzeÿwy. Prokuratura jecha³o Volkswagenem Golfem. sprawdza³a równie, czy do Na prostym odcinku drogi kierowca wypadku nie przyczyni³ siê kierow- Golfa, wyprzedzaj¹c BMW, ca BMW wyprzedzanego przez straci³ panowanie nad samochodem i uderzy³ w drzewo. Si³a by³a tak du a, e auto dos³ownie okrêci³o siê o pieñ. We wraku uwiêzione zosta³y trzy osoby, jeden z pasa- erów znalaz³ siê poza samochodem. Jako jedni z pierwszych na miejscu wypadku zjawili siê ochotnicy z Czarnej D¹brówki. Stra acy zaczêli gasiæ p³on¹cy wrak i udzielaæ pomocy m³odemu mê czyÿnie, le ¹cemu poza autem. Tylko on dawa³ znaki ycia. Niestety, mimo reanimacji zmar³. Przyczyny tragicznego zdarzenia wyjaœnia³a lêborska prokuratura. m³odych ludzi lub prowadz¹cy innego Volkswagena, który jak wynika³o z relacji œwiadków równie tamtêdy przeje d a³. - Umorzyliœmy œledztwo z powodu niewykrycia sprawcy przestêpstwa. Na podstawie zebranych dowodów nie byliœmy w stanie jednoznacznie ustaliæ, czy któryœ z kieruj¹cych móg³ byæ sprawc¹. Nie oznacza to jednak, e œledztwo zostanie wznowione. By³oby to mo liwe, gdyby uda³o nam siê dotrzeæ do kierowcy Volkswagena - mówi Jadwiga Rokicka-Ostapko z Prokuratury Rejonowej w Bytowie. B.K. Potr¹ci³ na pasach Z urazem rêki i g³owy trafi³a do szpitala kobieta, któr¹ osobowe auto potr¹ci³o na przejœciu dla pieszych. Do zdarzenia dosz³o przed godz na ul. Drzyma³y w Bytowie. - Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e kieruj¹cy Renault 47-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego, wyje d aj¹c z ul. Tartacznej na ul. Drzyma³y, nie zauwa y³ znajduj¹cej siê na przejœciu dla pieszych osoby i j¹ potr¹ci³ - wyjaœnia pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. Kieruj¹cy i piesza byli trzeÿwi. Poszkodowana zosta³a przewieziona do szpitala. Policja wyjaœnia szczegó³y zajœcia. B.K. NA BYTOWSKICH DROGACH Œlisko i nieuwa nie 5 kompletnie rozbitych samochodów, 4 osoby w szpitalu - to efekt zaledwie dwóch kraks, do których dosz³o w ostatnich dniach na bytowskich drogach. Silny wiatr i intensywne opady œniegu przyczyni³y siê do wypadku w pi¹tek na trasie Pó³czno - ¹kie (gm. Studzienice). Jad¹cy Volkswagenem Passatem z Pó³czna w kierunku Bytowa na ³uku drogi w prawo nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków i straci³ panowanie nad pojazdem. - Kierowca zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, bokiem uderzy³ w nadje - d aj¹cego z naprzeciwka Volkswagena T5, a nastêpnie czo³owo zderzy³ siê z Toyot¹ Coroll¹ - wyjaœnia pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. Kieruj¹cy autami byli W wypadku na ul. Drzyma³y w Bytowie ranne zosta³y 2 osoby. Nocni chuligani Butelk¹ po piwie wybili przedni¹ szybê auta, które potem zaczêli kopaæ. Teraz dwóm zadziornym m³odym bytowiakom grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci po godz do dy urnego bytowskiej komendy zg³osi³ siê mê czyzna, który poinformowa³, e 2 m³odych mê czyzn bez adnego powodu uszkodzi³o jego Volkswagena Golfa. - Zg³aszaj¹cy wraz ze znajomymi zatrzyma³ siê przy ul. Sikorskiego. Nagle do auta podesz³o dwóch m³odych mê czyzn. Trudne warunki drogowe doprowadzi³y pod Pó³cznem do karambolu trzech pojazdów. trzeÿwi. Rannego kierowcê Volkswagena przewieziono do szpitala. Do wypadku dosz³o w tym samym miejscu, w którym osobowy Volkswagen Touran zderzy³ siê z lawet¹. Niespokojnie minê³a równie sobota Kilka minut po godz na ul. Drzyma³y w Bytowie Volkswagen Golf zderzy³ siê ze Skod¹ Octavi¹. - Wstêpnie ustaliliœmy, e kieruj¹ca Golfem 26-letnia mieszkanka powiatu chojnickiego, wyje d aj¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu Skodzie. Volkswagen uderzy³ w bok auta, które zjecha³o na lewy pas jezdni, a nastêpnie zatrzyma³o siê na s³upie energetycznym - mówi J. Juchniewicz. Uczestniczki wypadku by³y trzeÿwe. Kieruj¹ca Skod¹ oraz pasa er trafili do szpitala. B.K. Butelk¹ po piwie wybili szybê w pojeÿdzie, kopi¹c go spowodowali wgniecenia w karoserii oraz u- szkodzili reflektory. Pokrzywdzony natychmiast odjecha³ stamt¹d prosto na komendê - mówi pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. W³aœciciel zniszczonego samochodu poda³ rysopisy sprawców o- raz wskaza³ œwiadków, którzy widzieli ca³e zdarzenie. Dy urny wys³a³ w okolice, gdzie dosz³o do zniszczenia, mundurowych. Ci ju po chwili zatrzymali opisanych mê - czyzn. Okazali siê nimi 18- i 19-letni mieszkañcy naszego powiatu. Byli pod wp³ywem alkoholu. Zatrzymani resztê nocy spêdzili w policyjnym areszcie. Pokrzywdzony straty oszacowa³ na 800 z³. Sprawcy ju us³yszeli zarzuty. Oprócz pokrycia szkód w aucie mog¹ nawet do 5 lat spêdziæ za kratkami. B.K. Do potr¹cenia pieszej dosz³o na pasach na ul. Drzyma³y w Bytowie. KRONIKI wieczorem na ul. Wojska Polskiego w Bytowie pracownik jednego ze sklepów powiadomi³ o ujêciu sprawcy kradzie y sklepowej. Policjanci ustalili, e mieszkaniec powiatu bytowskiego ukrad³ piêæ czekolad. Zosta³ za to ukarany mandatem karnym w wysokoœci 300 z³ rano na drodze Borzytuchom - Bytów kieruj¹cy Mitshubishi 19-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego jad¹c w kierunku Bytowa nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go Volkswagena Tourana i najecha³ na jego ty³. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 300 z³ rano w Pomysku Ma³ym (gm. Bytów) kieruj¹cy Fiatem Ducato 18-letni mieszkaniec powiatu lêborskiego nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, zderzy³ siê z autobusem i wjecha³ w ogrodzenie jednej z posesji. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji drogowej zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³ po po³udniu na drodze Wygoda (gm. Parchowo) - Koœcierzyna zatrzymano do kontroli drogowej kieruj¹cego Audi. Okaza³o siê, e 50-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego posiada s¹dowy zakaz kierowania pojazdami. Za jego z³amanie kieruj¹cemu grozi kara 3 lat pozbawienia wolnoœci w po³udnie na ul. Drzyma³y w Bytowie kieruj¹ca Seatem Aros¹ mieszkanka powiatu s³upskiego nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu prawid³owo Oplowi Corsie. Dosz³o do zderzenia siê pojazdów. Kieruj¹cy byli trzeÿwi, oby- ³o siê bez obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³.

5 UWAGA, ROLNICY Agencja wymienia serwery Do koñca roku bytowscy rolnicy mog¹ mieæ problem z za³atwieniem swoich spraw w powiatowym biurze ARi- MR w Bytowie. Agencja modernizuje system informatyczny. Serwerowniê bytowskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka powa na modernizacja, któr¹ wymuszaj¹ unijne przepisy. AKTUALNOŒCI 7 Utrudnienia rozpoczn¹ siê jeszcze w tym tygodniu. - Od pi¹tku ruszaj¹ prace w naszej serwerowni. To oznacza, e nie bêdziemy mogli wydawaæ m.in. adnych decyzji, zaœwiadczeñ i paszportów dla byd³a. Biuro bêdzie jednak czynne. Zachowamy mo liwoœæ sporz¹dzania kopii dokumentów i udzielania informacji - zapowiada W³adys³awa angowska, kierownik bytowskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Utrudnienia w obs³udze petentów potrwaj¹ prawdopodobnie do koñca roku. Wymiana systemu zwi¹zana jest z dostosowaniem go do nowych zasad wspólnej unijnej polityki rolnej w latach Obejmuje nie tylko biura powiatowe w ca³ej Polsce, ale równie oddzia³y regionalne i centralê w Warszawie. Poza zmian¹ oprogramowania przewiduje siê wymianê czêœci sprzêtu. - Nowy system stworzy wiêksze mo liwoœci m.in. weryfikacji informacji dotycz¹cej wyp³aty dop³at obszarowych - mówi W. angowska. Modernizacja nie wp³ynie na opóÿnienie w tych wyp³atach. - Wszystkie decyzje w przypadkach, co do których nie mieliœmy zastrze eñ, zosta³y ju wydane. Do centrali w Warszawie trafi³y polecenia wyp³at i przelewy bêd¹ realizowane niezale nie od modernizacji sieci informatycznej - mówi kierownik biura ARiMR. Modernizacja serwerowni w bytowskim biurze potrwa do koñca grudnia. W.R. WRACAMY DO SPRAWY Do trzech razy sztuka By³y urzêdnik Mariusz Kubiak i wójt gminy Parchowo Andrzej Do³êbski w koñcu spotkaj¹ siê w s¹dzie. Przypomnijmy, M. Kubiak w Urzêdzie Gminy Parchowo zajmowa³ siê pozyskiwaniem œrodków pozabud etowych. Jednak po tym jak przygotowany przez niego wniosek o unijne pieni¹dze nie przeszed³, a gminie przepad³y pieni¹dze, otrzyma³ wypowiedzenie z pracy. Chodzi³o o œrodki na wyposa enie Gminnego Oœrodka Kultury i œwietlicê wiejsk¹ w Soszycy. M. Kubiak nie zgodzi³ siê z decyzj¹ wójta, zapowiadaj¹c, e sprawê skieruje do s¹du. Pierwsza rozprawa mia³a odbyæ siê we wrzeœniu. - Termin zosta³ jednak przesuniêty. Dok³adnie nie wiem przez kogo, ale chyba przez sam s¹d. Natomiast po wyznaczeniu drugiego terminu o od³o enie sprawy na jeszcze póÿniej wnioskowa³ pe³nomocnik Urzêdu Gminy -mówi by³y urzêdnik. Wed³ug wójta to nieprawda. - Ciê ko jest mi powiedzieæ, ile razy odk³adano rozprawê, ale za ka dym razem za spraw¹ s¹du. Nie wiem, z jakich powodów zmieniano termin, o to trzeba zapytaæ sêdziego - mówi A. Do³êbski. Nowy termin rozprawy to Zarówno w³odarz gminy jak i by- ³y urzêdnik podtrzymuj¹ zarzuty wobec siebie. - W tej kwestii nic siê nie zmieni³o. Zreszt¹ nawet nie mia³em okazji, by siê spotkaæ z panem wójtem. Krótko mówi¹c, stojê na stanowisku, e nie by³o podstaw do zwolnienia. Jeœli uda³oby mi siê wygraæ rozprawê, to za- ¹dam tego, co daje kodeks cywilny oraz przywrócenia do pracy. Oczywiœcie mój by³y pracodawca mo e odmówiæ, ale jeœli tak siê stanie, o tym co dalej, pomyœlimy dopiero póÿniej - t³umaczy M. Kubiak. Nie wiadomo jednak, czy bêdzie mia³ do czego wracaæ. Zajmowane przez M. Kubiaka stanowisko wójt zamierza³ zlikwidowaæ na krótko po zwolnieniu go z pracy. - Jeszcze tego nie zrobi³em, ale wci¹ siê nad tym zastanawiam. Na rynku dzia³a sporo osób i firm, które pisz¹ wnioski, wiêc utrzymywanie w tym celu pracownika nie jest konieczne. Mimo to ostatecznie o tym zdecydujê dopiero za jakiœ czas - t³umaczy parchowski wójt. Ale jest jeszcze jedna sprawa dziel¹ca obu panów. M. Kubiaka dziwi pomys³ wójta o sprzeda y lub wydzier awieniu budynku, w którym by³y urzêdnik mieszka. - Mieszkania wynajmuj¹ tu trzy rodziny. Tymczasem wójt twierdzi, e z opró nieniem budynku nie bêdzie problemu. Przecie gminê obowi¹zuj¹ umowy najmu - twierdzi by³y urzêdnik. M.T. Odszkodowanie nie starczy na wszystko Odbudowa i przebudowa restauracji Champion s Club, która sp³onê³a pod koniec lutego, bêdzie kosztowaæ miejsk¹ kasê oko³o 600 tys. z³. Odbudowany po po arze budynek na terenie MOSIR-u nie bêdzie tak jak poprzednio restauracj¹. Przypomnijmy, budynek Champion s Club liczy³ ponad sto lat. Po po arze, którego przyczyn¹ by³o zapalenie siê komina. Ocala³y tylko zaplecze kuchenne i magazyny. Budynek, nale ¹cy do gminy Bytów, dzier awi³ wtedy Henryk Wiczkowski. Restauracja by³a ubezpieczona. Odszkodowanie nie siêgnie jednak wiêcej ni 100 tys. z³. A jak siê okazuje, by móc odbudowaæ obiekt, przy okazji zmieniaj¹c jego przeznaczenie, potrzeba co najmniej 6 razy tyle. - I tyle te zaplanowaliœmy przeznaczyæ na ten cel w przysz³ym roku. Stosowny zapis znalaz³ siê w projekcie bud etu na 2014 r. - mówi burmistrz Ryszard Sylka. Póki co nie wiadomo dok³adnie, jak bêdzie wygl¹da³ odbudowany o- biekt. Przygotowana wczeœniej koncepcja zak³ada tylko, e w œrodku znajd¹ siê kasy biletowe i toalety oraz najprawdopodobniej ma³y sklepik pami¹tkarski. Jak t³umaczono kilka miesiêcy temu w ratuszu, nie ma potrzeby odbudowy restauracji, poniewa lokale, w których mo na coœ zjeœæ, znajduj¹ siê w kompleksie basenowym. Projekt budynku ma byæ gotowy Na rozstrzygniêcie czeka równie rozprawa by³ego dyrektora Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie. Po tym, jak sp³onê³a restauracja, policja wytoczy³a mu proces, oskar aj¹c o zaniedbanie swoich obowi¹zków. - W tej sprawie nawet zapad³ ju wyrok. Zas¹dzono wobec mnie karê nagany. Ale nie zgadzam siê z tym i z³o y³em odwo³anie. Moja sprawa mia³a zostaæ ponownie rozpatrzona Niestety, z powodu, e bytowskie wydzia³y S¹du Rejonowego w Lêborku s¹ sparali owane, nie odby³a siê. Odroczono j¹, nie okreœlaj¹c kolejnego terminu - mówi by³y dyrektor MOSiR-u, obecnie prezes p³ywalni, Krzysztof Stêpieñ. M.T.

6 AKTUALNOŒCI 9 W BYTOWIE Rynek - reprezentacyjny magazyn Okazalsza ni przed rokiem choinka, dodatkowe oœwietlenie i przystrojenie fontanny mia³y wp³yn¹æ na wyj¹tkow¹, œwi¹teczn¹ otoczkê bytowskiego rynku. Ca³y efekt psuj¹ jednak ha³dy zalegaj¹cego œniegu. - Z jednej strony dba siê o œwi¹teczny wystrój bytowskiego rynku, a z drugiej traktuje siê go trochê jak magazyn na œnieg. Brudne ha³dy przys³aniaj¹ ustawion¹ niedawno choinkê. To nie tworzy œwi¹tecznej atmosfery. Nie mo na by³o od razu za³adowaæ œniegu na ciê arówkê i wywieÿæ za miasto? - zwraca uwagê nasz Czytelnik. Wysokie na ponad dwa metry sterty œniegu pojawi³y siê na placu po huraganie, który przetoczy³ siê w weekend przez Ziemiê Bytowsk¹. Po kilku dniach zamieni³y w ha³dê brudnej masy. - Parkingi w centrum zosta³y zasypane. W tych wyj¹tkowo trudnych warunkach najwa niejsze dla nas by³o, aby szybko stworzyæ mieszkañcom mo liwoœæ parkowania. Do wyboru mieliœmy zmagazynowanie œniegu kosztem liczby miejsc parkingowych lub zepchniêcie go na rynek. To drugie rozwi¹zanie uznaliœmy za lepsze - mówi Marcin Chac, kierownik wydzia³u spraw rolnych i o- chrony œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w Bytowie. Twierdzi, e wywo enie œniegu poza miasto wi¹za³oby siê ze zwiêkszeniem tegorocznych kosztów zimowego utrzymania miasta, które ju zaplanowano na 400 tys. z³. - Za wynajêcie koparki na godzinê trzeba zap³aciæ ok. 150 z³. Drugie tyle kosztuje samochód ciê- arowy. To znacznie podnosi koszty usuwania œniegu. Tylko w sobotê za wynajêcie koparki do odœnie- enia zawianej drogi w Pomysku Wielkim musieliœmy zap³aciæ 3 tys. z³. Na razie nie wiemy, jak ciê ka bêdzie tegoroczna zima - rozk³ada rêce M. Chac. - Uwaga jest s³uszna, jednak to by³a awaryjna sytuacja. W przysz³oœci rozwa ymy mo liwoœæ wywo enia œniegu z centrum miasta. Jednak dla nas najwa niejsze jest rozs¹dne gospodarowanie publicznymi œrodkami - t³umaczy wiceburmistrz Jacek Czapiewski. W³odarz zapowiada, e œnieg zostanie u- prz¹tniêty jeszcze w tym tygodniu. Niestety kolejny raz przy okazji odœnie ania bytowskiego rynku zniszczono trawnik. - Co za niechluj kierowa³ p³ugiem, kilka dni Nowa trawa pod pomnikiem Jezusa pojawi siê dopiero wiosn¹. Po raz kolejny za jej wymianê zap³aci firma Elwoz. Ha³dy œniegu na rynku szpec¹ centrum Bytowa. Na razie jednak nie wiadomo, czy w bud ecie miasta wystarczy œrodków na wywo enie. temu odœnie aj¹c rynek? Przejecha³ po trawie pod pomnikiem Jezusa, niszcz¹c trawnik. Jestem ciekaw, kto za to zap³aci? - pyta nasz Czytelnik. Trawê zniszczy³ p³ug firmy Elwoz. Jak siê okazuje, jego kierowca nie zatrzyma³ siê mimo interwencji pracowników ratusza. - Gdy to siê sta³o, by³em obok. Razem z pracownikami interwencyjnymi odœnie aliœmy rynek. W pewnym momencie zobaczy³em, e p³ug jedzie w stronê trawnika i nawet próbowa³em go zatrzymaæ, daj¹c kierowcy znaki rêkami i krzycz¹c. Niestety nie zareagowa³, a póÿniej mia³ jeszcze pretensje -mówi M. Chac. Przypomnijmy, poprzedniej zimy w podobny sposób równie zniszczono zieleñ pod pomnikiem Jezusa. Wtedy czêœæ kosztów u³o enia nowego trawnika pokry³a firma odœnie aj¹ca miasto. Trawa z rolki pod koniec sierpnia u³o ona na rynku kosztowa³a ok. 4,5 tys. z³. Podobnie jak w ubieg³ym roku odœnie aniem Bytowa zajmuje siê firma Elwoz. - Otrzyma³em ju od pana Chaca informacje o tym zdarzeniu i zdjêcia. Mogê powiedzieæ tylko tyle, e wczeœniej t³umaczyliœmy kierowcy, by zwróci³ uwagê na to, gdzie jeÿdzi i by uwa a³ na trawniki. Nie pomog³o. Dlatego postanowiliœmy zmieniæ kierowcê na innego, by unikn¹æ podobnych zdarzeñ. W koñcu poprzednim razem zap³aciliœmy za wymianê trawy. Tym razem po ocenie stanu zniszczeñ równie pokryjemy koszty - zapewnia Tadeusz Juszkiewicz, zastêpca dyrektora Elwozu w Bytowie. Nowa trawa pod pomnikiem pojawi siê wiosn¹. - Zim¹ i tak nie ma sensu nic robiæ, wiêc poczekamy do wiosny - mówi M. Chac. W.R., M.T. NIEZABYSZEWO (GM. BYTÓW) Stare rury przyczyn¹ du ych problemów Dariusz Grabowski z Niezabyszewa od roku walczy o odwodnienie swojej ³¹ki i pastwiska. Na jego gruncie po ka dym wiêkszym deszczu tworzy siê rozlewisko. Gospodarz ponad rok temu sprawê zg³osi³ w wydziale ochrony œrodowiska, rolnictwa i leœnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie. Ten wys³a³ pismo w³aœcicielom s¹siednich gruntów wzywaj¹ce do udro nienia rowów melioracyjnych. - Tylko czêœæ zareagowa³a i wyczyœci³a rowy na swoim terenie. Niektóre odp³ywy wci¹ s¹ w czêœci zamulone lub zaroœniête samosiejkami. Nie wiem ju co mam dalej robiæ, by normalnie korzystaæ ze swojego gruntu - mówi Dariusz Grabowski. Za k³opotami mieszkañca Niezabyszewa stoi m.in. pogarszaj¹cy siê stan podziemnych drenarek, których czêœæ pamiêta jeszcze czasy przedwojenne. - W miejscu, gdzie przebiegaj¹ podziemne rury, utworzy³o siê kilka zapadlisk. To wskazuje, e odcinki siê zarwa³y i woda wyp³ukuje grunt - mówi D. Grabowski. - Na pocz¹tku s¹dziliœmy, e przyczyn¹ tworzenia siê rozlewiska na gruncie pana Grabowskiego s¹ niedro ne rowy na s¹siednich dzia³kach. Ich wyczyszczenie nie rozwi¹za³o problemu, dlatego teraz trzeba naprawiæ podziemne drenarki. Czêœæ odcinka le y na gruncie pana Grabowskiego. Czerpie z ³¹ki korzyœci, dlatego nale y to do jego obowi¹zku -mówi Ma³gorzata Zielonka, naczelnik wydzia³u ochrony œrodowiska, rolnictwa i leœnictwa bytowskiego starostwa. - Myœla³em, e podziemna sieæ nale y do Skarbu Pañstwa. Gdybym w starostwie otrzyma³ jasn¹ informacjê, e naprawa drenarek nale y do moich obowi¹zków, ju dawno bym siê do tego zabra³ - mówi gospodarz z Niezabyszewa. - Je eli nie przyniesie to rezultatu, bêdziemy szukali dalej. I wezwiemy do naprawy melioracji kolejnych w³aœcicieli gruntów - zapowiada M. Zielonka. Starostwo ma narzêdzie do przymuszenia w³aœcicieli gruntu do wywi¹zania siê ze swoich obowi¹zków. Je eli pisma nie przynosz¹ rezultatu, starostwo mo e wydaæ decyzjê nakazuj¹c¹ naprawê sieci melioracji, wyznaczaj¹c termin wykonania pod groÿb¹ kary pieniê nej nawet do 5 tys. z³ jednorazowo. W.R.

7 AKTUALNOŒCI 11 DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Dla kilkuosobowych zespo³ów energetyków ju od dwóch dni walcz¹cych z mniejszymi awariami w terenie, og³oszony zosta³ najwy szy alarm. Dojazd utrudnia³y zawiane œniegiem drogi. Zaspy siêga³y dwóch metrów, a zamieæ œnie na na otwartych przestrzeniach sprawia- ³a, e widocznoœæ chwilami spada³a do kilku metrów. Samochody, mimo e wyposa one w napêd na wszystkie osie, grzêz³y w g³êbokim œniegu (szerzej o wypadkach drogowych na str. 4). Energetycy czêsto na piechotê musieli docieraæ do miejsc, gdzie druty zosta³y zerwane przez zwalone drzewa. W ponad 20 przypadkach naporu wiatru nie wytrzyma³y nawet s³upy energetyczne. - W terenie pracowa³o 12 naszych zespo³ów. Szkody by³y jednak tak du e, e na pomoc musieliœmy wezwaæ 4 firmy zewnêtrzne - mówi Jan Ginter, szef bytowskiego rejonu energetycznego Energi. Najwiêkszym problemem okaza³o siê jednak przywrócenie zasilania na linii wysokiego napiêcia. Do naprawy wezwany zosta³ specjalistyczny zespó³ spod Olsztyna. Po odnalezieniu miejsca awarii próbowano naprawy. - Okaza³o siê, e silny wiatr i oblodzona konstrukcja s³upa uniemo liwi³a prace na wysokoœci. Mimo podejmowania co kilka godzin kolejnych prób wiatr dos³ownie zdmuchiwa³ ludzi ze stalowej konstrukcji - opowiada J. Ginter. - W póÿnych godzinach wieczornych otrzymaliœmy niepokoj¹c¹ informacjê z E- nergi, e akcja, która mia³a przywróciæ zasilanie, z powodu ekstremalnych warunków zosta³a przerwana do rana - mówi szef sztabu kryzysowego J. muda Trzebiatowski. Energetycy nie dali jednak za wygran¹. Chocia ludzie wyspecjalizowani w tego typu pracach uznali wejœcie na s³up wysokiego napiêcia w takich warunkach za zbyt niebezpieczny, ok. godz w nocy naprawy podj¹³ siê jeden z bytowskich zespo³ów, sk³adaj¹cy siê z pracowników czêsto z kilkudziesiêcioletnim sta em. - Nara aj¹c nie tylko zdrowie, ale i ycie, uda³o im siê usun¹æ awariê. Ok. godz zasilanie dla wiêkszoœci terenu powiatu zosta³o przywrócone - mówi J. Ginter. Noc z pi¹tku na sobotê to nie by³ jednak koniec pracy energetyków. Wci¹ nieczynnych by³o kilkanaœcie stacji transformatorowych, a zwalone drzewa zerwa³y lokalne linie w ok. 100 miejscach. Dla bytowiaków czêsto bardziej dokuczliwe ni brak pr¹du okaza³y siê zimne grzejniki w mieszkaniach zasilanych przez miejsk¹ ciep³owniê. - Nasz system dystrybucji uzale niony jest od energii elektrycznej. Ciep³o zaczê³o p³yn¹æ gdy tylko przywrócono zasilanie. Aby nie uszkodziæ instalacji, musieliœmy to robiæ stopniowo, dlatego ciep³o do wszystkich grzejników dotar³o w godzinach popo³udniowych w sobotê - t³umaczy Witold Koœcielski, prezes Dalkii Pó³noc, w³aœciciela bytowskiej ciep³owni. Utrudnieñ nie mo na by³o unikn¹æ. - To przypadek si³y wy szej. Aby zasiliæ wszystkie nasze wêz³y, musielibyœmy posiadaæ ponad 100 w³asnych agregatów. To logistycznie jest niedo przeprowadzenia - mówi W. Koœcielski. Podczas gdy energetycy walczyli o przywrócenie zasilania, w terenie pomoc nieœli stra acy. Tylko w ci¹gu trzech dni w ponad 100 akcjach wziê³o udzia³ pó³ tysi¹ca stra- aków. - Zaczê³o siê ju w czwartek kiedy zg³oszono 5 zdarzeñ. Ich liczba ros³a jednak lawinowo. Ju w pi¹tek musieliœmy interweniowaæ blisko 70 razy - mówi S. Pituch. Wiêkszoœæ zg³oszeñ dotyczy³a drzew tarasuj¹cych drogi, ale nie tylko. W pi¹tek w Karwnie (gm. Czarna D¹brówka) huragan przewróci³ stalowy komin na s¹siedni budynek mieszkalny. Uszkodzonych zosta³o kilka metrów pokrycia dachu, dlatego pomagaliœmy równie w jego zabezpieczeniu. W pi¹tek wieczorem na drodze miêdzy Górkami a Ga³¹Ÿni¹ Wielk¹ (gm. Ko³czyg³owy) przewody zerwane przez przewrócone drzewo wisia³y tu nad drog¹. - To by³a bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego stra acy zabezpieczali przejazd do czasu pojawienia siê energetyków - mówi S. Pituch. Brak zasilania sprawi³, e problemy mieli równie rolnicy posiadaj¹cy wiêksze stada krów. - W jednym z przypadków agregat pr¹dotwórczy okaza³ siê za s³aby do zasilenia dojarki, dlatego stanêliœmy przed wyzwaniem rêcznego wydojenia 60 krów. Na szczêœcie gospodarz dziêki pomocy rodziny i s¹siadów upora³ siê z tym zadaniem - mówi S. Pituch. Z powodu braku pr¹du problemy mia³y te placówki lecznicze. - Oba szpitale w naszym powiecie wyposa one s¹ w agregaty. Ustaliliœmy, e zapasy paliwa s¹ wystarczaj¹ce, ale gdy w pi¹tek wieczorem dotar³a do nas informacja, e pr¹du nie bêdzie co najmniej do rana, zaczêliœmy siê obawiaæ, czy agregaty wytrzymaj¹. Komendant wojewódzki zdecydowa³ o zadysponowaniu z Trójmiasta rezerwowego du ego agregatu o mocy 100 kv. Chocia wyjecha³ niemal natychmiast o godz , z powodu trudnych warunków drogowych dotar³ do nas dopiero po 6,5 godzinach - dodaje zastêpca komendanta powiatowego PSP. Spoœród blisko setki wyjazdów stra aków cztery dotyczy³y po arów. - Najpierw w pi¹tek wieczorem otrzymaliœmy zg³oszenie o ogniu w budynku gospodarczym w Sominach [gm. Studzienice - przyp red.]. Zajê³a siê górna czêœæ, gdzie przechowywano siano i s³omê. Na parterze znajdowa³ siê koñ, którego w porê uda³o siê wyprowadziæ. Oprócz ugaszenia po aru g³ównym zadaniem by³o niedopuszczenie do zajêcia siê s¹siedniego budynku mieszkalnego. Tym razem œnieg le- ¹cy na jego dachu okaza³ siê sprzymierzeñcem, tworz¹c barierê dla ognia - mówi S. Pituch. Stra ustala przyczyny po aru. Nie wiadomo, czy mia³ zwi¹zek z huraganem, który przeszed³ nad Ziemi¹ Bytowsk¹. Poœrednio zwi¹zany z nim by³ kolejny po ar, do którego dosz³o nad ranem w Ciemnie (gm. Tuchomie). Ogieñ pustoszy³ pomieszczenia kuchenne w pensjonacie urawi M³yn. - Po w³¹czeniu w nocy pr¹du prawdopodobnie dosz³o tam do jakiegoœ zwarcia instalacji kuchennej i zajê³a siê czêœæ pomieszczenia. Na szczêœcie stra acy z Borzyszkowych bardzo szybko dojechali na miejsce i ograniczyli rozprzestrzenianie siê p³omieni. W akcji przez trzy godziny bra³o udzia³ 6 zastêpów. Po jakimœ czasie musieliœmy jeszcze raz interweniowaæ, bo okaza³o siê, e nadal tli siê jedna z belek stropowych. Aby pomóc w³aœcicielowi w osuszeniu zalanych pomieszczeñ, u yczyliœmy równie swojego agregatu - mówi S. Pituch. Mimo du ej iloœci zdarzeñ na szczêœcie oby³o siê bez wiêkszych strat i ofiar. - By³em w telefonicznym kontakcie z wójtami. Na podstawie informacji, które od nich otrzymaliœmy, sporz¹dziliœmy listê miejsc, gdzie pr¹d powinien dotrzeæ w pierwszej kolejnoœci. Informacja w sobotê o godz dotar- ³a do Energi. W niedzielê otrzymaliœmy odpowiedÿ, e czêœæ awarii z listy zosta³a usuniêta, a kolejne s¹ w trakcie. Jednak wci¹ by³y problemy z podaniem dok³adnego terminu przywrócenia pe³nego zasilania - mówi J. muda Trzebiatowski. W wielu miejscach ten okres pomog³y przetrwaæ agregaty. - Dziêki urz¹dzeniu byliœmy jednym z nielicznych miejsc, gdzie mo na by³o zrobiæ zakupy. Pracowaliœmy w pi¹tek do póÿnych godzin nocnych. Mieliœmy przez to bardzo du o klientów. Zakupy u nas robili równie energetycy, którzy naprawiali liniê - mówi pracownica sklepu ABC w Tuchomiu. Gdyby przerwa w zasilaniu siê przed³u a³a istnia³o ryzyko, e zabraknie paliwa do zasilania agregatów. - W Bytowie pracowa³a tylko stacja benzynowa Shell, która posiada³a awaryjne zasilanie - mówi S. Pituch. Przenoœne urz¹dzenia wytwarzaj¹ce pr¹d zaradzi³y równie w zaopatrzeniu w wodê. - Brak zasilania sprawi³, e przesta³y pracowaæ pompy. Zaczê³o brakowaæ wody. Ratowaliœmy siê w³asnym agregatem. Po napompowaniu wody w jednej hydroforni jechaliœmy do nastêpnej. W Rok³owie agregat musia³ pracowaæ jeszcze w poniedzia³ek - mówi Arkadiusz Kukliñski z Urzêdu Gminy w Ko³czyg³owach. Równie w Tuchomiu koniec weekendu wcale nie oznacza³ koñca k³opotów. W poniedzia³ek pr¹du ci¹gle nie mia³a du a czêœæ gminy, ³¹cznie z jej stolic¹. Aby ratowaæ sytuacjê, w kilku hydroforniach uruchomiono agregaty. W poniedzia³ek wci¹ nie dzia³a- ³o 10 stacji transformatorowych na naszym terenie. - Zasilanie zosta³o ju przywrócone. Jednak nasi pracownicy przez co najmniej jeszcze tydzieñ bêd¹ usuwali szkody wyrz¹dzone przez huragan. Do wielu miejsc trzeba dotrzeæ raz jeszcze, bo aby jak najszybciej przywróciæ zasilanie, zastosowano prowizoryczne rozwi¹zania - mówi J. Ginter. W.R. Wiêcej zdjêæ na Od rana w pi¹tek samochody zaczê³y grzêzn¹æ w zaspach tworz¹cych siê na drogach. Czêœæ tras prowadz¹cych do Bytowa momentami by³a nieprzejezdna.

8 AKTUALNOŒCI 13 WRACAMY DO SPRAWY Przed nikim nie ukrywa³em prawdy Janusz Janowski, w³aœciciel sklepu wêdkarskiego przy ul. Dworcowej w Bytowie, dziwi siê wypowiedziom prezesa bytowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, Piotra Kluka, które pad³y na naszych ³amach w ubieg³ym tygodniu. - Na pocz¹tku chcia³bym sprostowaæ informacjê o prowadzeniu przeze mnie sklepu. Po wypowiedzi pana Kluka mo na dojœæ do wniosku, e ju nie prowadzê dzia³alnoœci. Jest wrêcz przeciwnie, sklep za³o y³em w 2000 r. i ca³y czas dzia³a - wyjaœnia Janusz Janowski. Jak mówi, po wyst¹pieniu z bytowskiego ko³a PZW przez 2 lata nie sprzedawa³ zezwoleñ na po³ów ryb. - Wiêc nie przeszed³em z jednego ko³a do drugiego z dnia na dzieñ. Poza tym mia³em nawet tablicê, na której by³a informacja o tym, e sprzedajê znaczki na wody le ¹ce w granicach s³upskiego okrêgu PZW, ale w imieniu ko³a Sum w Ko³czyg³owach. Dlatego t³umaczenie, e ktoœ nie wiedzia³ o tym, do którego ko³a siê zapisuje, wykupuj¹c u mnie pozwolenie, jest doœæ dziwne. Zreszt¹ stara- ³em siê wszystkich o tym informowaæ. Owszem, mog³o siê zdarzyæ, e komuœ tego nie powiedzia³em. Ludzka rzecz. Ale nie robi³em tego specjalnie czy by przeci¹gn¹æ kogoœ do Suma w Ko³czyg³owach - odrzuca zarzuty J. Jankowski. W³aœciciel sklepu twierdzi, e opuœci³ bytowskie szeregi PZW z powodu nieporozumieñ miêdzy nim a zarz¹dem ko³a. - Pan Kluk na zarz¹dzie okrêgu w S³upsku z ca³ej tej sytuacji narobi³ niez³ego zamieszania. Za ¹da³, by zabroniono mi sprzeda y zezwoleñ. Jednak odrzucono jego ¹danie. W ogóle ko³o PZW w Bytowie czuje siê bardzo wa ne i zachowuje tak, jakby do niego nale a³y jeziora i mog³o decydowaæ o wszystkim. Tymczasem nawet jeœli ktoœ kupi³ pozwolenie w moim sklepie i sta³ siê cz³onkiem Suma, to poza tym, e ko³u w Bytowie przepad³ niewielki udzia³ z tej op³aty, to sam wêdkarz nic nie Janusz Janowski nie zgadza siê z tym, co mówi Piotr Kluk na temat jego sklepu i sprzeda y zezwoleñ na po³owy. straci³. W koñcu ³owiæ mo e na wszystkich jeziorach podlegaj¹cych pod zarz¹d w S³upsku. W tym temacie nie ma podzia³u na jeziora nale ¹ce do tego czy innego ko³a. Ko³o PZW ma siê nimi jedynie opiekowaæ i dbaæ o nie - koñczy J. Janowski. M.T. WRACAMY DO SPRAWY Jak kamieñ w wodê Rodzina Schandorffów, która ukrywa³a siê od wrzeœnia pod Bytowem, zniknê³a. - Z naszych stron wyjechali prawie 1,5 miesi¹ca temu. Ca³a sytuacja jest dla mnie trochê niezrozumia³a, poniewa nie podali powodów, dla których zmieniaj¹ miejsce pobytu. Nawet wczeœniej o tym nie poinformowali, tylko wyjechali z dnia na dzieñ, zostawiaj¹c wszystko - mówi Wojciech Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, który wczeœniej pomóg³ niemieckiej rodzinie schroniæ siê w naszych stronach. Przypomnijmy, e Schandorffowie uciekli do Polski przed Jugendamtem - organizacj¹, która za Odr¹ zajmuje siê sprawami ochrony i wychowania dzieci i m³odzie y. Jak mówi W. Pomorski, nie ma ju z rodzin¹ Schandorffów kontaktu, mimo e proszono go o dalsz¹ pomoc. Rodzina teraz najprawdopodobniej znajduje siê pod Szczecinem. - Ciê ko jest pomagaæ ludziom, którzy s¹ rozchwiani. Dopiero co tu przyjechali, wszyscy chcieli ich wesprzeæ. Warunki mieli w zasadzie idealne, ale oni zdecydowali siê wyjechaæ. Nie powiem, czujê siê z tym Ÿle, ale co mogê zrobiæ? - mówi W. Pomorski, dodaj¹c, e jego zdaniem rodzice w ten sposób robi¹ krzywdê dziecku, o które walcz¹ letnia Antonia nie wype³nia nadal obowi¹zku szkolnego. Po prostu ³amie siê prawo. Brak stabilnoœci nie pomaga rodzinie. Mo e uciekli, bo Axel Schandorff nadal nie mia³ tu pracy? Jego polski kula³, wiêc mo e bli ej granicy, gdzie znajduje siê wiêcej niemieckich firm, ³atwiej bêdzie mu j¹ znaleÿæ? - zastanawia siê bytowiak. Rozczarowani zachowaniem rodziny Schandorffów s¹ równie w Urzêdzie Miejskim. - Nie u- miem odpowiedzieæ na pytanie, co siê teraz z ni¹ dzieje i dlaczego st¹d wyjechali. Gdy ostatni raz widzia³em siê z rodzicami Antonii, skoñczyliœmy rozmowê tym, e jeœli chc¹, by ich córka mog³a siê u nas uczyæ, musz¹ przynajmniej z³o yæ wniosek-oœwiadczenie. W koñcu nie mieli dokumentów, wiêc to musia³o nam wystarczyæ. Zgodziliœmy siê nawet, by by³o ono napisane po niemiecku. Mieli w nim opisaæ swoj¹ sytuacjê i uzasadniæ potrzebê nauki dziecka - mówi Andrzej Hrycyna, kierownik wydzia³u edukacji i promocji Urzêdu Miejskiego w Bytowie. - Wszystko w myœl zasady, e jest papier, jest sprawa. Inaczej nie mogliœmy nic zrobiæ. Mo e ta sprawa ich przeros³a? Nie mam pojêcia. Tak czy inaczej od tamtej pory siê z nimi nie kontaktowaliœmy. Równie pan Wojciech Pomorski, który wystêpowa³ w ich imieniu, gdy z nim rozmawia³em, nie umia³ powiedzieæ, dlaczego nie sk³adaj¹ wniosku - t³umaczy A. Hrycyna. Tymczasem najprawdopodobniej w styczniu w naszych stronach pojawi siê kolejna osoba skonfliktowana z Jugendamtem. - Nawi¹za³em kontakt z Niemk¹, której odebrano jedno dziecko. Teraz jest w ci¹ y i wiemy, e Jugendamt zechce i je odebraæ. Póki co walczy o poprzednie. Wszystko wskazuje na to, e zdecyduje siê ratowaæ przynajmniej to, które nosi pod sercem i przyjedzie je urodziæ w nasze strony. Szlak przetar³a mimo wszystko rodzina Schandorffów. Teraz ³atwiej bêdzie walczyæ z Jugendamtem - mówi W. Pomorski. M.T. OTWARCIE PRZEDSZKOLA W PARCHOWIE Najwiêksza inwestycja od lat Choæ nowe przedszkole dzia³a ju od wrzeœnia, oficjalne otwarcie nast¹pi³o dopiero w ostatnich dniach. Przedszkolaki przed przerw¹ w dostawie pr¹du zd¹ y³y przywitaæ goœci i zatañczyæ do uk³adu trzech piosenek. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz Na sali oprócz dzieci, które przygotowa³y wystêp, ich rodziców oraz opiekunów, pojawili siê m.in. samorz¹dowcy i biskup pelpliñski Ryszard Kasyna. W trakcie kolejnych przemówieñ z okazji miko- ³ajek przedszkolakom wrêczono worek cukierków i zabawki. Otwarcie przerwa³a wichura, która w momencie wystêpu dzieci, odciê³a dop³yw pr¹du. Mimo to czêœæ przedstawienia i tak siê odby- ³a, poniewa maluchom nie przeszkadza³ brak muzyki. Wystarczy³o im, by rytm wyklaska³a publicznoœæ. Energia wróci³a kilka chwil póÿniej po przeciêciu wstêgi, w momencie gdy ks. biskup poœwiêci³ krzy e, które zawisn¹ w nowym przedszkolu - po jednym w ka dej z sal. Nowy budynek przedszkola kosztowa³ prawie 2,5 mln z³, z czego 1,14 mln z³ pokry³o unijne dofinansowanie. Przedszkole ma 1,2 tys. m 2 powierzchni, czyli ponad 10 razy wiêcej ni poprzednio. Budowê rozpoczêto jesieni¹ ubieg³ego roku. Pocz¹tkowo Wstêgê na otwarciu przedszkola przecinano dwa razy. Pierwsz¹, nie czekaj¹c na goœci, postanowi³a zaj¹æ siê dziewczynka z grupy 4-latków. obiekt mia³ byæ gotowy ju w styczniu 2013 r. M.T. Wiêcej zdjêæ i wideo z otwarcia na

9 AKTUALNOŒCI 15 Pierwsze takie œwiêcenia w Bytowie - Osobiœcie poprosi³em metropolitê lwowskiego ks. abp. Igora (WoŸniaka), aby na kap³ana wyœwiêci³ mnie w Bytowie. Zgodzi³ siê - mówi ks. Micha³ Fenkanin, który w niedzielê przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w bytowskiej cerkwi. Pierwsze w jej historii. NIE MÓWISZ PO UKRAIÑSKU Micha³ urodzi³ siê w Bytowie. Tu skoñczy³ szko³ê podstawow¹ i œredni¹. - Aby dostaæ siê do seminarium, trzeba zdaæ maturê. Ja wybra³em Technikum Mechaniczne w Zespole Szkó³ Zawodowych - mówi. Pomys³, by zostaæ ksiêdzem, nie zrodzi³ siê nagle. - Zawsze o tym myœla³em. Po prostu Bóg mnie wybra³ - mówi z uœmiechem. W jego bytowskim domu i wœród innych rodzin pochodzenia ukraiñskiego od kiedy pamiêta rozmawia³o siê w tym jêzyku. To dlatego podj¹³ decyzjê o wyjeÿdzie do seminarium greckokatolickiego we Lwowie, nie boj¹c siê, e sobie nie poradzi. Tu po maturze w 2004 r. pojecha³ wiêc na pierwsz¹ rozmowê z rektorem, by zapisaæ siê na kurs przygotowawczy. Mia³ na nim doszlifowaæ znajomoœæ jêzyka. - Ogromnie siê zdziwi³em, kiedy pochodz¹cy z Polski ksi¹dz rektor ju po kilku zdaniach przerwa³ mi, mówi¹c Nie znasz ukraiñskiego, ty tylko mówisz ukraiñskie s³owa na mod³ê polsk¹ - wspomina. Spotkanie zakoñczy³o siê warunkiem, który wyk³adowca postawi³ kandydatowi do seminarium. Mia³ przyjechaæ nie jak inni na miesiêczny kurs przygotowawczy, tylko stawiæ siê na dwa miesi¹ce przed pocz¹tkiem nauki. - Wtedy szybko zrozumia³em, na czym polega ró - nica. Ukraiñskiego nauczy³em siê wiêc dopiero tam - dodaje. Po kursie przygotowawczym rozpocz¹³ roczn¹ naukê w tzw. ma³ym seminarium. Ma ono przygotowaæ m³odych ludzi do decyzji o wst¹pieniu na wy szy poziom studiów. - To okres próby. W tym czasie jesteœmy obserwowani przez starszych duchownych, ale te bacznie przygl¹damy siê sobie sami. Musimy byæ pewni, czy tego chcemy w yciu i na ile mocne jest nasze powo³anie - opowiada ks. Micha³, który kolejne piêæ lat kszta³ci³ siê pod k¹tem teologiczno-filozoficznym. Dopiero ostatni, siódmy rok nauki spêdzi³ inaczej ni jego koledzy z lwowskiego seminarium. Kandydaci na ksiê y poœwiêcaj¹ go na praktyki pastoralne. Sk³adaj¹ siê na nie nauczanie w szkole zwyk³ej i specjalnej, prowadzenie pracy duszpasterskiej w wiêzieniu, wojsku oraz szpitalu. Jako e bytowiak zainteresowa³ siê duszpasterstwem osób nies³ysz¹cych, pozwolono mu zrobiæ w tym czasie studia. - Wyjecha- ³em do Poznania, gdzie w tym roku przed wakacjami skoñczy³em licencjat z surdopedagogiki - mówi. MIGANIE DLA WIERNYCH Jêzyka migowego nauczy³ siê na Ukrainie od osoby z niewielk¹ wad¹ s³uchu. Po polsku umie migaæ na poziomie pierwszego stopnia. - Najlepiej znam wiêc migowy ukraiñski i to nim siê pos³ugujê., choæ prace nad migowym dla Ukraiñców wci¹ trwaj¹ - t³umaczy. We Lwowie osób nies³ysz¹cych mieszka 1100, do tego doliczyæ nale y ok , które siê z tym kryj¹. - Chcia³bym ich przywróciæ koœcio³owi katolickiemu, bo obecnie na msze dla nies³ysz¹cych chodzi do naszej œwi¹tyni zaledwie ok. 60 osób - mówi duchowny, który jest we Lwowie jedynym ksiêdzem znaj¹cym jêzyki migowy i polski. Poza tym w swojej parafii na co dzieñ pracuje tak jak inni ksiê a, prowadz¹c punkt ywienia najubo szych, aptekê z darmowymi lekami, przedszkole dla 100 najm³odszych oraz 100 dzieci przygotowuj¹cych siê do szko³y. Tam wróci te po wyjeÿdzie z Bytowa wraz z poœlubion¹ przed dwoma laty lwowiank¹ Nadi¹. Duchowni greckokatoliccy maj¹ w przeciwieñstwie do rzymskokatolickich mo liwoœæ wyboru, czy chc¹ mieæ rodziny. Micha³ Fenkanin od razu za³o y³, e nie wybierze ycia w celibacie. - To wbrew pozorom bardzo trudna decyzja. Bycie onatym duchownym wymaga sporego wysi³ku, bowiem trzeba byæ zaanga owanym w dwie bardzo powa ne sprawy - koœció³ i rodzinê. adnego z tych pól nie mo - na przecie zaniedbaæ - t³umaczy. O tym, jak trudna to droga, œwiadczyæ mo e fakt, e spoœród 27 jego kolegów koñcz¹cych wraz z nim seminarium, na za³o enie rodziny zdecydowa³o siê zaledwie trzech. BYTOWSKIE ŒWIÊCENIA Pierwsze, tzw. ma³e œwiêcenia, ks. Micha³ przyj¹³ na Ukrainie w marcu tego roku. Od tego czasu pos³uguje siê tytu³em ksi¹dz diakon. Na du e przyjecha³ do rodzinnego miasta, zapraszaj¹c metropolitê lwowskiego, który dokona³ wyœwiêcenia go na kap³ana. - Postara³em siê o to dla mojej 87-letniej babci, bo nie mog³a pojechaæ na Ukrainê na mój œlub ani na ma³e œwiêcenia - mówi ks. Micha³. Ceremonia odby³a siê w bytowskiej cerkwi w minion¹ niedzielê. Trwaj¹ca ponad 2 godziny msza œw. przyci¹gnê³a kilkuset wiernych. Uczestniczyli w niej równie ks. proboszcz Roman Malinowski, proboszczowie bytowskich parafii rzymskokatolickich - ks. Roman Spichalski ze œw. Katarzyny oraz ks. Krzysztof Szary z Filipa Neri, trójka zaprzyjaÿnionych greckokatolickich ksiê y, którzy przylecieli z Rzymu, rzymskokatolicki kap³an z Niemiec. Uroczyst¹ oprawê nada³ jej chór z Bia³ego Boru, który wspierali miejscowi œpiewacy. W trakcie nabo eñstwa ks. Micha³ ubiera³ podawane mu przez W tradycji greckokatolickiej œwie o wyœwiêcony kap³an ma na sobie Ducha Œwiêtego, dlatego wierni chc¹, aby ich pob³ogos³awi³. arcybiskupa szaty kap³añskie, m.in. stychar (albê), epitrachyl (stu³ê), fe³on (ornat), pojas (pas). Otrzyma³ te atrybuty, których dopiero od teraz bêdzie móg³ u ywaæ - srebrny krzy na szyjê, s³u ebnyk (ksi¹ kê do odprawiania mszy), kielich. - Po tym zosta³em przywitany przez ks. abp. Igora jako pe³noprawny ksi¹dz i jako taki podawa³em te rêkê pozosta³ym kap- ³anom. Mia³o to symboliczne znaczenie, bo dopiero od tego momentu sta³em siê jednym z nich - t³umaczy ks. M. Fenkanin, który na zakoñczenie nabo eñstwa nak³ada³ rêce na g³owy wszystkich obecnych w cerkwi, a oni ca³owali wewnêtrzne strony jego d³oni. - B³ogos³awi³em im, bo jako wyœwiêcony w³aœnie kap³an mia³em w sobie Ducha Œwiêtego. Bardzo mnie cieszy, e przysz³o tak wielu ludzi - dodaje. Na Ukrainê wraca za kilka dni, ale jak zawsze bêdzie pamiêta³ o swoim rodzinnym mieœcie. - Zapraszam do odwiedzenia tego piêknego kraju. Do Lwowa przyje d a³a ju m³odzie z bytowskiej Szko³y Podstawowej nr 5 czy Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych. Ugoœciæ mo emy tak e w mojej parafii - zapewnia kap³an. Zapewnia, e warto poznañ ten niezwyk³y kraj. Ukraina, choæ tu za granic¹, pod wieloma wzglêdami bardzo ró ni siê od Polski. - To, co od razu zwróci³o moj¹ uwagê, to silna wiara m³odych ludzi. Normalnym widokiem s¹ rano w koœciele modl¹cy siê uczniowie i studenci, którzy przychodz¹ szczególnie przed wa - nymi egzaminami - opowiada. Inaczej obchodzone jest te Bo e Narodzenie. - O wiele uroczyœciej, z wiêksz¹ dba³oœci¹ o tradycje. W ca³ym Lwowie spotkaæ mo na wertepy, czyli grupy kolêduj¹ce ko³o koœcio- ³ów. Dopiero tam tak mocno poczu- ³em atmosferê œwi¹t - dodaje. Zaskoczy³y go tak e zwyczaje kulinarne, choæ sporo ukraiñskich potraw zna³ z rodzinnego domu. - Tylko e w Polsce je siê zupe³nie inne rzeczy na œniadanie, obiad i kolacje. Tam na œniadania nie je siê kanapek, tylko normalne dania obiadowe. Na obiad znowu je siê konkretnie, a na kolacjê kolejne ciê kie dania, jeœli siê ma jeszcze miejsce w brzuchu lub ciê ej pracuje - œmieje siê ks. Micha³, który w seminarium od rana jada³ zamiast kanapek makarony z parówkami, kaszê z ró - nymi sosami. Nauczy³ siê równie jeœæ kiszone i marynowane pomidory, kaszê gryczan¹ zamiast ziemniaków, s³oninê w ró nych ods³onach - zasolon¹, podsma on¹, marynowan¹, zapiekan¹. - Na szczêœcie co jakiœ czas mogê pojechaæ do Przemyœla, by kupiæ to, czego mi najbardziej brakuje z polskich przysmaków - koñczy. A.W. Wiêcej zdjêæ na Uroczystej mszy w bytowskiej cerkwi przewodniczy³ sam metropolita lwowski ks. abp. Igor (WoŸniak). Œwiêcenia kap³añskie w bytowskiej cerkwi odby³y siê w czasie liturgii œw. Jana Chryzostoma. Jest to podstawowa forma celebracji mszy œw. w Koœciele Greckokatolickim. Tradycja wczesnochrzeœcijañska przypisuje jej autorstwo œw. Janowi Chryzostomowi (Z³otoustemu), biskupowi Konstantynopola z prze³omu IV i V w. Œwiêty ten swoj¹ celebracjê opar³ na liturgii œw. Jakuba Aposto³a. Liturgia sprawowana w cerkwi siêga wiêc czasów apostolskich, która przetrwa³a do dziœ. Wœród wielu œpiewów b³agalnych i dynamiki celebracji wyró - niæ mo na dwa procesyjne wejœcia celebransa przez carskie (królewskie) wrota. Pierwsze, zwane ma- ³ym wejœciem, to wniesienie e- wangeliarza. Symbolizuje ono rozpoczêcie publicznej dzia³alnoœci przez Pana Jezusa. Drugie, zwane wielkim wejœciem, to wniesienie darów chleba i wina. Symbolizuje ono wjazd Chrystusa w Niedzielê Palmow¹ do Jerozolimy. W³aœnie po wielkim wejœciu diakon przyjmuje œwiêcenia kap³añskie. Dokonuje siê to, jak nakazuje tradycja apostolska, przez modlitwê i na³o enie r¹k biskupa. Nastêpnie nowy kap³an koncelebruje z biskupem Eucharystiê pierwszy raz w yciu wypowiadaj¹c s³owa konsekracji chleba i wina. ks. Jaros³aw Król

10 AKTUALNOŒCI 17 W CZARNEJ D BRÓWCE Wyró nieni za dobre serce Dzia³aj¹ ponad dekadê, zrzeszaj¹ 53 osoby - najm³odsza ma 11 lat, najstarsza 64. Z okazji swojego œwiêta wolontariusze z Czarnej D¹brówki otrzymali medale za szlachetne serce, a 5 wyró niono tytu³em Wolontariusza Roku Tylko w mijaj¹cym roku moi wolontariusze przepracowali spo³ecznie ponad tysi¹c godzin. Patrz¹c na ich dokonania, chce siê dzia³aæ. To takie nasze akumulatory energii - mówi Beata ozowska opiekuj¹ca siê Klubem Wolontariuszy w Czarnej D¹brówce w Mikorowie z okazji Œwiatowego Dnia Wolontariuszy wójt Jan Klasa i przewodnicz¹cy Rady Gminy Józef Natkaniec nagrodzili cz³onków Klubu. Medale za szlachetne serce otrzymali wszyscy spo³ecznicy w nim zrzeszeni. Natomiast 5 osobom przyznano tytu³y Wolontariusza Roku Otrzymali je: Grzegorz Lejk i Maciej akowski - obaj z Rokit, Dawid Wiczk z Bochowa oraz Patrycja Wantoch Rekowska i Natalia Syldatk - obie z Czarnej D¹brówki. Wybór Mikorowa na obchody œwiêta nie by³ przypadkowy. To miejsce wiele zawdziêcza ruchowi wolontarystycznemu. - Dzia- ³aj¹ tutaj animacyjnie, wspieraj¹ w wielu momentach, wydarzeniach. Z okazji œwiêta warto im podziêkowaæ i yczyæ wszystkiego najlepszego, si³y, niespo ytej energii, yczliwoœci ludzkiej w dalszym dzia³aniu i powodzenia w yciu osobistym - dodaje B. ozowska. B.K. Dary na o³tarz z pszczelego roju Pascha³ i trzy gatunki miodu z³o yli w podziêce za miniony rok pszczelarze zrzeszeni w bytowskim kole. Czêœæ swoich zbiorów przekazali potrzebuj¹cym. Wolontariusze z gminy Czarna D¹brówka z okazji swojego œwiêta odebrali wyró nienia za codzienn¹ pracê. Bytowscy pszczelarze w darze z³o yli miód i pascha³ z wosku pszczelego. Wyj¹tkowa uroczystoœæ z okazji imienin patrona pszczelarzy œw. Ambro ego odby³a siê w po- ³udnie w koœciele œw. Filipa Neri w Bytowie. Nabo eñstwo rozpoczêto od Pieœni pszczelarza, podczas której wprowadzono do œwi¹tyni sztandar bytowskiego ko³a pszczelarzy. Przy o³tarzu z³o ono miód z tegorocznych zbiorów, który symbolizuje obfitoœæ i dobrobyt, oraz pascha³ z wosku pszczelego oznaczaj¹cy Jezusa Chrystusa. Po nabo eñstwie pszczelarze z rodzinami udali siê do salki przy koœciele. Tam przy piêknie nakrytym stole kosztowali piernika na miodzie, a tak e dzielili siê op³atkiem i sk³adali yczenia. - Te spotkania to ju nasza tradycja. Przy okazji chêtni sk³adaj¹ miód, który trafi do potrzebuj¹cych osób z parafii. Rozmawiamy te o mijaj¹cym roku i naszych pszczo³ach - mówi Mieczys³aw Kobiella z bytowskiego ko³a pszczelarzy. B.K. SZLACHETNA PACZKA NA ZIEMI BYTOWSKIEJ To jest takie m¹dre pomaganie 26 m 2 kolorowego papieru i 5 godzin pakowania - to liczby dotycz¹ce tylko jednej Szlachetnej Paczki. W powiecie bytowskim te wyj¹tkowe podarunki trafi³y do 37 rodzin. Akcjê Szlachetna Paczka przeprowadzono w naszych stronach po raz pierwszy. W³¹czy³o siê w ni¹ kilkudziesiêciu wolontariuszy, którzy szukali potrzebuj¹cych rodzin. Tych w pierwszym etapie wy³oniono 70. Ostatecznie do Szlachetnej Paczki zakwalifikowano 37. Wœród nich znalaz³y siê rodziny wielodzietne, które czêsto oprócz biedy dotknê³y równie choroby. Na specjalnym portalu darczyñcy mogli przeczytaæ, w jakiej sytuacji znajduj¹ siê potrzebuj¹cy i czego im najbardziej brakuje. Przewa a³y ywnoœæ i artyku³y chemiczne, takie jak proszki do prania, p³yny, myd³a. Dzieciom brakowa³o butów, kurtek i innej odzie y. By³y jednak te szczególne pragnienia, takie jak nowe kredki, prostownica do w³osów, czy... zielone spodnie. Wszystkie informacje o potrzebach i marzeniach rodzin zbierali wolontariusze, którzy nie ukrywaj¹, e w wielu przypadkach pierwszy raz zetknêli siê z tak du- ¹ bied¹. Dziêki ich zaanga owaniu potrzebuj¹cy szybko znaleÿli swoich darczyñców. Pomaga³y osoby indywidualne, rodziny, firmy, a nawet ca³e grupy znajomych, tak jak w przypadku Magdaleny Wesó³ki z Czarnej D¹brówki. - Nie jesteœmy a tak zamo ni, by samemu znaleÿæ œrodki na pomoc. Kiedy jednak zaproponowa³am moim krewnym, znajomym, a ci kolejnym osobom, e moglibyœmy komuœ pomóc, Tyle paczek trafi³o do jednej z potrzebuj¹cych rodzin. Przygotowa³a je razem ze znajomymi Magdalena Wesó³ka z Czarnej D¹brówki. wszyscy chórem odpowiedzieli tak - wspomina pani Magda. Nastêpnie poszuka³a rodziny, której chcia³a pomóc. Wybór pad³ na matkê samotnie wychowuj¹c¹ 5 dzieci. Jej najm³odsza pociecha ma 6 lat. - To wspania- ³a rodzina, wyj¹tkowe osoby. Przygotowaniu paczki towarzyszy³y niesamowite emocje. Najpierw skupiliœmy siê na potrzebach zebranych przez wolontariuszy. Taka forma pomocy jest bardzo m¹dra, wiedzieliœmy bowiem, czego rodzinie brakuje - opowiada M. Wesó³ka. - Potem przysz³a kolej na odzie, g³ównie buty, kurtki, bluzy. Kontaktowaliœmy siê we w³asnym gronie, co ju kupiliœmy, pokazywaliœmy sobie. Wœród artyku³ów, których równie potrzebowa³a rodzina, znalaz³y siê pomoce szkolne, d³ugopisy, kredki itd. Wszystkie dzieci bowiem jeszcze siê ucz¹ - dodaje kobieta. Pakowanie zakupionych produktów zajê³o kilkunastoosobowej grupie znajomych z Czarnej D¹brówki i okolic ponad 5 godzin. Zu yli przy tym 26 m 2 kolorowego papieru! Wœród przygotowanych prezentów znalaz³y siê równie zabawki dla m³odszych dzieci, ozdoby œwi¹teczne, stroik, lampki choinkowe i op³atek. Fina³ i wrêczanie Szlachetnych Paczek odby³ siê Radoœæ obdarowanych by³a bezcenna. Chc¹c siê nam odwdziêczyæ, przygotowali piêkn¹ kartkê œwi¹teczn¹ oraz papierowe kwiaty. Cieszê siê, e zdecydowaliœmy siê pomóc tym ludziom i mam nadziejê, e taka forma przedœwi¹tecznej pomocy ju na sta³e zagoœci w naszej okolicy - dodaje M. Wesó³ka. B.K.

11 ROZMAITOŒCI 19 Ka dy wydaje inny dÿwiêk - Zaczê³o siê dawno od takiego, który wisia³ przy saniach - mówi o pocz¹tkach swojej pasji Barbara Kopystyñska. Dziœ jej kolekcja liczy ponad 150 dzwonków. - Ten pierwszy by³ u nas w rodzinie od zawsze. Najpierw przy saniach, póÿniej Miko³aj przychodzi³ z nim na œwiêta - wspomina bytowianka, która nie pamiêta dok³adnie, kiedy zaczê³a kupowaæ dzwonki. - Ale takie prawdziwe, kolekcjonerskie zbieranie rozpoczê³o siê ok. 7 lat temu. Najpierw by³o 10, potem 20, kolekcja ros³a i ros³a. Nie patrzy³am na koszty, tylko myœla³am o tym, e zdobêdê kolejny, unikalny - mówi pani Barbara. Podró uj¹c za granicê, zawsze odwiedza pchle targi, eby nabyæ jakiœ okaz. - To pierwsze, o czym myœlê, kiedy jestem w nowym miejscu. Mam dzwonki m.in. z Turcji, Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Rosji czy Szwajcarii. Kojarz¹ mi siê wtedy z tymi miejscami, i przez to bardziej je ceniê. Naj³adniejszy wydaje mi siê ten z Rosji - drewniany w kszta³cie matrioszki. Mam te takie z ró - nych czêœci Polski. Nie mog³o zabrakn¹æ tych z kaszubskimi motywami czy bytowskim zamkiem - mówi kobieta. Rodzina te pamiêta o jej pasji. Jeœli jej krewni gdzieœ wyje d aj¹, to zawsze staraj¹ siê przywieÿæ dzwonek. Kolekcja pani Barbary zajmuje naro ny rega³ w pokoju, a tak e pó³ki na segmencie. Niektóre dzwonki wisz¹ na œcianie. - Czêsto na nie patrzê, a dok³adniej siê im przygl¹dam, kiedy je czyszczê. Dok³adnie wycieram ka dy z osobna, co trwa nawet dwa wieczory - mówi w³aœcicielka 151 eksponatów. - Czasem kupujê na Allegro, ale ostatnio nie ma na to czasu. Kilka lat temu naby³am ciekawe dzwonki na aukcji. Jakiœ kolekcjoner wyprzedawa³ swoje zbiory. By³o du o chêtnych, ale uda³o mi siê wygraæ licytacjê. Nie by³y to tanie przedmioty. Nie a³ujê, bo bardzo mi siê podobaj¹, s¹ unikatowe. Przedstawiaj¹ kobiety w sukniach, kilka dzwonków ma kszta³t muszli. Najbardziej lubiê w³aœnie te metalowe czy mosiê ne z postaciami. Widaæ, e stworzenie ich kosztowa³o du o pracy, wydaj¹ te lepszy dÿwiêk ni porcelanowe czy gliniane -mówi B. Kopystyñska. Niedawno ciekawy dzwonek dosta³a od kobiety pochodz¹cej z Filipin, któr¹ pozna³a na Zachodzie. - Mieszka³a w domu, w którym nale a³a do s³u by, a ten dzwonek wykorzystywano do jej wzywania. Z kolei dwa tygodnie temu by³am u jednej pani w pewnej sprawie. U niej na korytarzu rzuci³ mi siê w oczy doœæ du y, zawieszony na stojaku na szafie dzwonek. Zapyta- ³am, czy nie sprzeda³aby mi go. Dla niej nie stanowi³ adnej wartoœci, wiêc da³a mi go za symboliczn¹ z³otówkê. Niestety nie ma m³oteczka. Podejrzewam, e wydawa³by piêkny dÿwiêk. Widaæ te, e zawieszone by³y obok niego ma³e Barbara Kopystyñska z Bytowa dzwonki kolekcjonuje od ok. 7 lat. Na zdjêciu z kupionym od kolekcjonera przez internet. dzwoneczki - opowiada pani Barbara. Wspomina, jak kiedyœ na pchlim targu w Hamburgu mê - czyzna chcia³ sprzedaæ ciekawy dzwonek, ale bardzo drogi. - Podoba³ mi siê, piêknie dÿwiêcza³. Widaæ, e by³ wiekowy, ale odpuœci- ³am sobie. Bo za cenê, któr¹ zaœpiewa³, mia³abym 5 innych -mówi bytowianka. - Ka dy dzwonek ma coœ w sobie. Podoba mi siê te to, e wydaj¹ inne dÿwiêki. Zawsze przed kupnem s³ucham - mówi B. Kopystyñska, która tak lubi swoj¹ kolekcjê, e adnego nie ma zamiaru odsprzedaæ czy zamieniæ. - Szkoda by mi by³o oddaæ którykolwiek - œmieje siê. W przysz³ym roku wybiera siê do Palestyny. - I stamt¹d te planujê wróciæ z nowym dzwonkiem - zapowiada bytowianka. I.T. STARE FOTO (Z WYSTAWY) Na wêdrownym szlaku - Pani Stanis³awa Zaniewska by³a tak¹ nasz¹ obozow¹ mam¹ - wspomina Henryk Trociuk, spogl¹daj¹c na stare fotografie na wystawie w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Przed dwoma tygodniami pisaliœmy o otwarciu w bytowskim muzeum ekspozycji Bytowiacy na starej fotografii. Na 50 zdjêciach znalaz³y siê osoby, które y³y i pracowa³y w naszym mieœcie. Z tej okazji na naszych ³amach wspominaliœmy m.in. pani¹ Zofiê Ko³osowsk¹. Sporo miejsca na prezentowanej wystawie poœwiêcono te bytowskiemu harcerstwu. Na kilku planszach umieszczono fotografie pochodz¹ce z lat XX w. z najró niejszych zdarzeñ, w których brali udzia³ bytowscy druhowie. - Kiedyœ dru yny dzia³a³y w ka dej gminie, szkole. M³odzie do nich garnê³a, bo mia³a Harcerstwo by³o nieod³¹czn¹ czêœci¹ ycia bytowiaków. Na zamkowej wystawie znalaz³o siê kilka zdjêæ poœwiêconych w³aœnie jemu. wiêksze szanse na rozmaite wyjazdy, wycieczki - opowiada Henryk Trociuk, który przez wiele lat by³ komendantem bytowskiego hufca. Z sentymentem wspomina wêdrowny letni obóz na Wêgrzech, w Rumunii i Bu³garii. To fotografie m.in. z niego znalaz³y siê na obecnej wystawie w muzeum. - Takie wyjazdy trwa³y dwa tygodnie, czasami d³u ej. Po przybyciu w wybrane miejsce organizowaliœmy bazê. Trzeba by³o nie tylko rozstawiæ namioty, ale te przygotowaæ kuchniê polow¹ itd. Te fotografie wykonano w Bu³garii, pe³ni³em wtedy w³aœnie dy ur w kuchni - opowiada H. Trociuk, pokazuj¹c na zdjêciu siebie w bia³ym fartuchu przy sporych rozmiarów garach. - Tutaj z kolei stoi pani Stanis³awa Zaniewska. To by³a taka nasza obozowa mama. Doskona³a kucharka, a przy tym ka - dego zna³a z imienia i otacza³a trosk¹ - wspomina mê czyzna i pokazuje na innej z obozowych fotografii ówczesnego komendanta S³awomira Boruszczaka. ycie bytowskich harcerzy to jednak nie tylko obozy i wycieczki. Wœród zdjêæ na wystawie mo na znaleÿæ równie takie ze zbiórek, a tak e wa nych zjazdów. Wkrótce przedstawimy kolejne fotografie z wystawy. B.K.

12

13 KULTURA 21 Konkurs pe³en klimatu Nastrojowe œwiat³o œwiec, zapach swojskiego chleba i domowych s³odkoœci, a do tego recytowane w rodnej mowie teksty - tak w skrócie opisaæ mo na konkurs w Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Blisko 40 uczestników zg³osi³o siê do VIII edycji Kaszubskiego œwiata w legendzie zaklêtego, czyli powiatowego konkursu recytatorskiego w bytowskim gimnazjum. W najm³odszej kategorii zaprezentowano 9 bajek, w starszej szko³y podstawowej legendy recytowa³o 16 uczniów, a gimnazjalistów Po raz pierwszy wys³aliœmy zaproszenia do wszystkich szkó³ naszego powiatu - mówi wspó³organizatorka konkursu, Miros³awa Go³êbiowska. Odpowiedzia³y na nie g³ównie placówki z Ziemi Bytowskiej. - S³owa uznania nale ¹ siê nauczycielom, którzy przygotowali uczniów, bo to oni wybieraj¹ teksty, a te w tym roku by³y wyj¹tkowo urozmaicone - mówi- ³a cz³onkini jury, znana poetka WYNIKI KONKURSU SZKO Y PODSTAWOWE KL. I-III 1. Maja Mrozek Gliszczyñska, 2. Nadia Kiedrowska - obie z Zespo³u Szkó³ w Ko³czyg³owach, 3. Szymon Ciemiñski, wyró nienie - Jakub Chamier Gliszczyñski - obaj z ZS w Ugoszczy, KL. IV-VI 1. Kamil Depka Pr¹dzyñski z ZS w Borowym M³ynie, 2. Hanna Bobik z SP Niezabyszewo, 3. Julia Sikorska z ZS Czarna D¹brówka, wyró - nienie: Agnieszka Zblewska z ZS Ugoszcz, GIMNAZJA 1. Patryk Megier z ZS Lipnica, 2. Daria Krzoska z ZS Borowy M³yn, 3. Agnieszka Megier z ZS Lipnica, wyró nienie: Karolina Rudnik z Gimnazjum nr 2 w Bytowie. M³odzi recytatorzy w bytowskim Gimnazjum nr 1 spotkali siê po raz ósmy. Zwyciêzcy wrócili z cennymi nagrodami. Bo ena Ugowska. Najm³odsi recytowali bajki o zwierzêtach, ich starsi koledzy z podstawówek wykonali legendy poœwiêcone powstaniu Kaszub, Stolemom. Gimnazjaliœci siêgali po d³u sze teksty m.in. o Sianowie, sprytnych kaszubskich gburach, g³upich diab³ach. B.K. Lokalna historia zawsze przyci¹ga Pe³na czytelnia Biblioteki Miejskiej w Bytowie przywita- ³a autora ksi¹ ki o Rekowie, dr. Tomasza Rembalskiego. Ksi¹ ka, która stanowi trzeci¹ czêœæ popularnonaukowego cyklu o kaszubskich wsiach, ukaza³a siê na pocz¹tku grudnia. Wydawnictwo zatytu³owane Rekowo. Z dziejów kaszubskiej wsi drobnoszlacheckiej po raz pierwszy publicznie przedstawiono w Bytowie. Na spotkaniu z autorem pojawi³o siê kilkadziesi¹t osób - g³ównie rekowian, lokalnych historyków, osób zwi¹zanych rodzinnie z t¹ kaszubsk¹ wsi¹. - To trzecia wieœ, po Piasznie i Studzienicach, opisana w tym cyklu. Rekowo jest specyficzne, bo nale a³o do drobnej szlachty. Z niego wywodz¹ siê rodziny Wantoch-Rekowskich czy Styp- Rekowskich. Napisa³em dzieje wsi od œredniowiecza do lat czterdziestych XX. w. Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ zakoñczy³em opis na pierwszych latach powojennych. Mam nadziejê, e uzupe³nieniem bêd¹ wspomnienia rodziców prof. Adeli Kuik-Kalinowskiej, która pochodzi w³aœnie z Rekowa. Na pewno bêd¹ bardzo ciekawe i wzbogac¹ to, co napisa³em -mówi³ T. Rembalski. Na promocji mo na te by³o nabyæ now¹ ksi¹ kê, a jednoczeœnie zaopatrzyæ j¹ w podpis autora, z czego skwapliwie korzystano. - Sprzedaliœmy niemal wszystkie egzemplarze, które przywieÿliœmy do Bytowa - zdradzi³ nam na drugi dzieñ Jaros³aw Ellwart z wydawnictwa Region. W naszym mieœcie ksi¹ ka jest do nabycia w ksiêgarni Conrad. G.P. Na promocji kupowano ksi¹ ki Tomasza Rembalskiego, a tak e zaopatrywano siê w podpisy autora. Targi piernikiem pachn¹ce Sta³y siê ju nieod³¹cznym elementem œwi¹tecznych przygotowañ. Co roku gromadz¹ dziesi¹tki wykonawców i setki kupuj¹cych. XIV Wojewódzkie Targi Pomys³owy Dobromir za nami. - Kiedy zaczynaliœmy, chcieliœmy pokazaæ mieszkañcom Bytowa, e w naszej szkole, a tak e innych tego typu placówkach jest m³odzie, w której drzemie ogromny talent. Rêcznie wykonane oryginalne ozdoby trafiaj¹ niemal do ka dego bytowskiego domu. Nikt z nas jednak chyba nie s¹dzi³, e z czasem nasze targi stan¹ siê imprez¹ rangi wojewódzkiej - mówi³ na otwarciu XIV Wojewódzkich Targów Pomys³owy Dobromir, dyrektor Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, Kazimierz Kerlin. Tegoroczna edycja, któr¹ bytowska placówka przygotowa³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym Pomó mi, zgromadzi³a rekordow¹ liczbê wystawców. Przyjecha³o ich do nas a 24 z ca³ego województwa. Swoje prace na stoiskach prezentowali m.in. wychowankowie specjalnych oœrodków szkolnowychowawczych z Malborka, Gdañska, Starogardu Gdañskiego, Miastka czy Chojnic. Podopieczni tych placówek oraz domów samopomocy i warsztatów terapii zajêciowych przywieÿli Targi w bytowskim Oœrodku Szkolno-Wychowawczym odwiedzi³y setki kupuj¹cych. ze sob¹ tysi¹ce ozdób i dekoracji wykonanych najró niejszymi technikami i z rozmaitych materia³ów. By³y gliniane dzwony, anio³y, bi uteria, ale te choinki z tektury, wst¹ ek, we³ny, patyków czy szyszek. Sporym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych cieszy³y siê pierniki przygotowane przez SOSW w Chojnicach. Pachn¹ce, lukrowane domki, serduszka, dzwonki, koniki kusi³y zapachem i wygl¹dem. - To tradycyjny piernik z miodem i du ¹ iloœci¹ przypraw korzennych. Nie dodajemy tylko bakalii, bo one powodowa³yby rozpadanie siê ciastek - wyjaœnia³y kupuj¹cym opiekunki stoiska. Piêknie prezentowa³y siê równie styropianowe bombki powlekane filcem, kule robione na szyde³ku, a tak e zdobione metod¹ decoupage, na których znalaz³y siê kaszubskie wzory. B.K.

14 23 ROZMAITOŒCI Kurier Bytowski r. 50 (1086) Wszystkie dzieci na niego czekaj¹ Œwiêty Miko³aj nie zapomnia³ o swoich wielbicielach na Ziemi Bytowskiej. Nasi najm³odsi Od 4 do w bytowskim szpitalu urodzi³o siê 8 dzieci. Oprócz tych, które widzimy na zdjêciach, na œwiat przysz³y jeszcze 4 dziewczynki i 3 ch³opców. Hanna, córka Anny i Piotra Skrzeczynów z Bytowa, ur o godz , wzrost 53 cm, waga 3550 g. Sebastian, syn Pauliny i Dawida Kloskowskich ze Zbys³awia (gm. Bytów), ur o godz. 4.50, wzrost 52 cm, waga 3000 g. Damian, syn Anny i Grzegorza Klimowiczów z Bytowa, ur o godz. 2.15, wzrost 56 cm, waga 3800 g. Nie jecha³am po koronê W Przedszkolu nr 3 w Bytowie ponad 100-osobowa grupa przedszkolaków, oczekuj¹c wizyty Miko³aja, zrobi³a sobie pami¹tkowe zdjêcie. W Trzebiatkowej (gm. Tuchomie) w sali Wiejskiego Oœrodka Kultury po³¹czono andrzejki z miko³ajkami. Kilkugodzinna impreza obfitowa³a we wró by, gry i zabawy. Kosztowano pysznych ciast i sa³atek, przygotowanych przez panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Blisko 200 maluchów bawi³o siê podczas miko³ajek w Gminnym Oœrodku Kultury w Ko³czyg³owach (zdjêcie Oskar Pryba). Ogl¹da³y wystêpy dzieci z zespo³u R-Beczki, uczestniczy³y w konkursach i zabawach, które przygotowali artyœci z teatru Urwis z Krakowa. Na koñcu ka dy otrzyma³ czekoladow¹ niespodziankê. Œw. Miko³aj odwiedzi³ te m.in. dzieci w Borzytuchomiu, gdzie w GOK rozdawa³ im prezenty. Maluchy s³ucha³y kolêd, które œpiewa³a Agnieszka Szczypior z gimnazjum w Borzytuchomiu. Kaczka na kilka sposobów Pieczona z jab³kami i z w¹tróbk¹, gulasz, zupa, a nawet smarowid³o na chleb - to tylko czêœæ dañ z kaczki, jakie pojawi³y siê na jej œwiêcie w Zagonach. - W tej miejscowoœci kaczki maj¹ swoje królestwo. Niewiele jest zagród, w których ich nie ma. Uznaliœmy wiêc, e warto, by gospodynie podzieli³y siê swoimi przepisami kulinarnymi na te ptaki - mówi Ludwik Szreder, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Tuchomiu, który pomaga³ w przygotowaniu œwiêta kaczki w Zagonach. Przyrz¹dzenia potraw podjê³y siê panie Mariola Melchert, Joanna Ostrowska i Halina Krefta, któ- - By³am bardzo podekscytowana, bior¹c udzia³ w tak du ym show - mówi Natalia KaŸmierczak z Gostkowa, która dosta³a siê do pierwszej dziesi¹tki Miss Polski. Droga do wielkiej gali rozpoczê³a siê w styczniu tego roku. Rodzina namawia³a mnie na wziêcie udzia³u w castingu na Miss Pomorza. Na pocz¹tku nie chcia³am siê zgodziæ, bo przede mn¹ by³o du o nauki - przygotowywa³am siê do matury z biologii i chemii. Ale e casting odbywa³ siê niedaleko, bo w Redzikowie ko³o S³upska, pojecha³am opowiada 19-latka. Wyjazd zakoñczy³ siê sukcesem. Bytowianka dosta³a siê po nim na galê do Lêborka. Tê równie wygra³a. Kolejnym etapem by³ æwieræfina³ Miss Polski w Warszawie. Startowa³o z ni¹ ponad 160 dziewczyn, Natalia razem z 47 innymi awansowa³a do pó³fina³u Miss Polski w czerwcu w Kozienicach. Po nim przysz³a kolej na galê Miss Polski w P³ocku. Razem z 23 innymi m³odymi kobietami przygotowywa³a siê do niej podczas 10-dniowego zgrupowania w Podzamczu ko³o Ogrodzieñca. - Tam æwiczy³yœmy choreografiê, pozowa³yœmy do sesji, po czym w pi¹tek przenios³yœmy siê do P³ocka, gdzie na scenie bra³yœmy udzia³ w próbach do fina³u opowiada Natalia. O tytu³ najpiêkniejszej Polki walczy³a Natalia KaŸmierczak podczas fina³u Miss Polski w P³ocku. Fot. Tomasz Mosionek. - Trema skoñczy³a siê na etapie æwieræfina³u, potem by³a frajda i ekscytacja z tego, e wziê³am udzia³ w tak du ym wydarzeniu. Nie liczy³a siê korona. Jestem bardzo dumna, e dosta³am siê do pierwszej dziesi¹tki - zdradza N. KaŸmierczak. Póki co najwa niejsza dla niej jest nauka. Studiuje in ynieriê materia³ow¹ na Politechnice Gdañskiej. Choæ nie zamyka siê tylko na nauki œcis³e. Nie wyklucza bowiem dodatkowej prai.t. cy jako modelka. SPROSTOWANIE Kaczych specja³ów próbowano w sobotni wieczór w Zagonach (gm. Tuchomie). re do wspólnej pracy zaprosi³y te inne mieszkanki wsi. Efektów ich kulinarnych zabiegów spróbowaæ mo na by³o wieczorem w miejscowej sali. Na stole pojawi³o siê kilkanaœcie po- traw. Prawdziw¹ furorê zrobi³a zupa z brukwi na kaczynie. Palce oblizywaæ by³o mo na te po kaczce pieczonej z w¹tróbk¹ oraz kaczym gulaszu. B.K. W poprzednim wydaniu Kuriera w artyku³ Dobra i z³a wiadomoœæ dla dzia³kowców wkrad³a siê pomy³ka. Miesiêczny koszt wywozu œmieci z jednej dzia³ki to nie 74 z³ a 0,74 z³. Redakcja Za pomy³kê przepraszamy. SZANOWNI CZYTELNICY Kolejne wydanie naszego tygodnika uka e siê w pi¹tek Znajdziecie w nim Pañstwo oprócz wiadomoœci równie krzy ówki i roszady dla dzieci i doros³ych z cennymi nagrodami oraz kalendarz Redakcja na 2014 r.

15 ROZMAITOŒCI 25 JESZCZE O DAWNYM PROBOSZCZU Filatelistyczna pami¹tka po ks. Kammerze z Niezabyszewa Przed dwoma tygodniami w Kurierze zamieœciliœmy obszerny tekst poœwiêcony bulwersuj¹cemu ówczesnych bytowiaków wydarzeniu z 1869 r. oraz osobie, dziêki której pamiêæ o nim zachowa³a siê do naszych czasów, czyli ks. Robertowi Kammerowi z Niezabyszewa. Po odes³aniu tekstu do redakcji przypomnia³o mi siê, i kilka lat temu mój znajomy z Niemiec, pan Josef von Rymon-Lipinski, podarowa³ mi pewien walor filatelistyczny zwi¹zany z Niezabyszewem. To tzw. ca³oœæ pocztowa, czyli rodzaj koperty ze znaczkiem Pó³nocnoniemieckiej Poczty o wartoœci jednego grosza ze stemplami poczty w Koszalinie, stemplami tranzytowymi oraz nalepk¹ nadawcy z pruskim or³em, czyli Królewsk¹ Rejencj¹ w Koszalinie. List zaadresowany by³: Do Dziekana Pana Kammera Wielebnego w Niezabyszewie ko³o Bytowa (An den Dekan Herrn Kammer Hochwürden zu Lamsdorf bei Bütow). W lewym górnym rogu znalaz³a siê informacja, i jest to Sprawa urzêdowa podlegaj¹ca op³acie pocztowej (Portopflichte Dienstsache), co potwierdza znaczek o wartoœci grosza oraz sygnatura sprawy, której dotyczy³a korespondencja. List zosta³ Koperta zaadresowana w XIX w. do ks. Roberta Kammera liczy sobie ponad 140 lat. Jej zawartoœæ przepad³a wraz z ksiêgami parafialnymi. wys³any z Koszalina r. Przez kolejne dwa dni wêdrowa³ tranzytowymi stacjami pocztowymi i byæ mo e trzeciego znalaz³ siê u adresata. Trudno powiedzieæ, jaka wiadomoœæ czeka³a w kopercie, gdy list zapewne zosta³ wszyty do akt archiwum parafialnego. To zaœ przepad³o po II wojnie œwiatowej. Ks. Kammer by³ w okolicy osob¹ ogólnie szanowan¹, prowadz¹c¹ rozliczn¹ dzia³alnoœæ poprzez funkcjê dziekana dekanatu lêborskiego, powiatowego inspektora szkó³ katolickich i przede wszystkim duszpasterza rozleg³ych parafii: bytowskiej, niezabyszewskiej i tuchomskiej. Prasa bytowska z roku, z którego pochodzi koperta, odnotowa³a równie udzia³ ks. Kammera w komitecie honorowym dla uczczenia uczestników (szczególnie rannych) dopiero co zakoñczonej wojny prusko-francuskiej. Dziœ nie wiadomo, w jaki sposób i kiedy koperta trafi³a w rêce filatelistów (z pewnoœci¹ przez ponad 140 lat niejednego). Interesuj¹ce, i pan von Rymon-Lipinski kupi³ j¹ na aukcji internetowej ebay od kolekcjonera z Jerozolimy w Izraelu! Tak wiêc d³ug¹ drogê pokona³ ów walor filatelistyczny, zanim trafi³ na powrót do niezabyszewian (cokolwiek ju by³ych). Tomasz Rembalski SPOTKANIE Z PASJAMI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ Seniorzy mog¹ jeszcze wiele zdzia³aæ Seniorzy w bytowskiej bibliotece spotkali siê z aktorami, podró nikiem, eglarzem, restauratorami, biolo k¹, DJ-k¹, tancerk¹. Zakoñczy³ siê cykl 12 spotkañ online. Krystyna Janda, Teresa Lipowska, Hanna Baku³a, Agnieszka i Marcin Krêgliccy, Magdalena Fikus czy Roman Zamyœlewski to tylko niektórzy bohaterowie Spotkañ z pasjami - akcji przeznaczonej dla seniorów, w któr¹ w³¹czy³a siê Biblioteka Miejska w Bytowie. Od do podczas ka dego czwartkowego przedpo³udnia starsi bytowiacy siadali przy poczêstunku i poznawali kolejne osoby, które mimo wieku powy ej 60 lat nadal s¹ aktywne, realizuj¹ swoje pasje, marzenia, anga uj¹ siê w ycie spo³ecznoœci lokalnych itp. Na du ym ekranie przez wideokonferencjê wyœwietlano ich opowieœci. Mo na im by³o tak e zadawaæ pytania przez czat. - Do najciekawszych spotkañ mo - na zaliczyæ te z K. Jand¹ czy H. Baku³¹, a tak e z rodzeñstwem Krêglickich. Od tych ostatnich otrzymaliœmy nawet przepisy na kilka potraw - mówi Joanna Bojko-Pela z bytowskiej biblioteki. I.T. PO WYBORACH W ZRZESZENIU Nasi za sterami Troje przedstawicieli ma od soboty Ziemia Bytowska w Radzie Naczelnej najwiêkszej na Pomorzu organizacji spo³eczno-kulturalnej - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W prezydium wyborów do Rady Naczelnej zasiad³a równie przedstawicielka naszego oddzia³u, Lilianna Grosz. Co czwartek od wrzeœnia do listopada seniorzy spotykali siê w czytelni dla doros³ych Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Dziêki wideokonferencji poznawali osoby w ich wieku wci¹ dzia³aj¹ce i realizuj¹ce swoje pasje. Dziewiêtnaste wybory odby³y siê Przyjecha³o na nie blisko 300 kaszubskich dzia³aczy z kilkudziesiêciu miejscowoœci. Znalaz³o siê wœród nich równie kilkunastu z Bytowa i Lipnicy. - W wyborach reprezentowa³o nas siedmioro cz³onków, z czego do Rady Naczelnej wesz³y dwie osoby - mówi prezes bytowskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Katarzyna Koz³owska. Po raz kolejny wybrani zostali Lilianna Grosz, prezes ostatnich dwóch kadencji w bytowskim ZKP oraz burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, wiceprezes naszego Zrzeszenia. Z Lipnicy na sobotnim ZjeŸdzie Delegatów stawi³y siê 4 osoby, w tym wójt gminy Andrzej Lemañczyk. To w³aœnie on jako trzeci z Ziemi Bytowskiej trafi³ do Rady Naczelnej. - Zosta³em wybrany na szóst¹ kadencjê, z czego bardzo siê cieszê, bowiem dziêki temu mam zawsze wiadomoœci z pierwszej rêki o wszystkim, co siê dzieje w kwestiach kaszubskich. Najbardziej przydaje siê to, jeœli chodzi o edukacjê, bo to dla nas g³ówne tematy w Gdañsku. W ten sposób ³atwiej nam dotrzeæ do pomocy dydaktycznych oraz szkoleñ dla nauczycieli rodnej mowy - mówi A. Lemañczyk. Podczas zjazdu wybierano te prezesa Zarz¹du G³ównego ZKP. Na kolejn¹, drug¹ kadencjê zosta³ nim ukasz Grzêdzicki. A.W.

16 SPORT 35 BADMINTON GRAND PRIX MIASTKA Piêæ fina³ów U-2 Lotka Szeœæ dziewcz¹t z ULKS U-2 Lotka Bytów wystartowa³o w zawodach w Miastku. A 5 fina³owych meczów odby³o siê z ich udzia³em. WYNIKI Juniorki m³odsze Gra pojedyncza - 1. Aneta Niklas - ULKS U-2 Lotka Bytów; gra mieszana - 1. A. Niklas i Robert Cybulski - MKB Lednik Miastko. M³odziczki m³odsze Gra pojedyncza - 1. Anna Duda, 2. Laura Bujak, 5-6. Weronika Niklas, Ola Sieprawska i Anna Radtke - wszystkie U-2 Lotka; gra podwójna - 1. L. Bujak i A. Duda; gra mieszana - 1. A. Duda i Bartosz Grochowski - MMKS Gdañsk, 3-4. L. Bujak i Jakub Ga- ³¹zka - MMKS, O. Sieprawska i Jakub Paszkiewicz - MMKS. Bytowianki zagra³y w grze mieszanej, maj¹c za partnerów zawodników gdañskiego MMKS w Grand Prix Miastka w kategoriach m³odzik m³odszy, m³odzik i junior m³odszy zagra³o ok. 70 zawodników, reprezentuj¹cych 8 klubów: KSR Wolant ódÿ, SLKS Tramp Orneta, UKS OSiR Badminton S³awno, UKS Kometa Sianów, ZKB Maced Polanów, MKB Lednik Miastko, MMKS Gdañsk i ULKS U-2 Lotka Bytów. W gronie juniorek m³odszych rozstawiona z nr. 1 bytowianka A- neta Niklas nie mia³a sobie równych w grze pojedynczej. W grupie pokona³a zawodniczki ze S³awna i Sianowa, a w finale, tak e w dwóch setach, ogra³a kolejn¹ s³awiankê Martê Bukowsk¹ 21-13, Aneta zagra³a tak e w mikœcie z Robertem Cybulskim z miejscowego Lednika, po 2 zwyciêstwach zajmuj¹c pierwsze miejsce. W turnieju m³odziczek m³odszych trener Jerzy Saldat wystawi³ 5 dziewcz¹t. Do fina³u gry pojedynczej, w której udzia³ wziê³o 19 zawodniczek, dotar³y: liderka list Polskiego Zwi¹zku Badmintona, Anna Duda, i dziewi¹ta w zwi¹zkowym rankingu Laura Bujak. W meczu o pierwsze miejsce Ania pokona³a klubow¹ kole ankê z U-2 Lotka 2:0 (21-15, 21-18). Obie w parze zagra³y w deblu, z ³atwoœci¹ odprawiaj¹c kolejno rywalki: z Ornety, Sianowa, Miastka i duet miastecko-polanowski. Ania, Laura i Ola Sieprawska wspólnie z zawodnikami MMKS Gdañsk zagra- ³y dodatkowo w grze mieszanej. W stawce 6 duetów wszystkie uplasowa³y siê na podium. - Bardzo siê cieszê z postawy Oli Sieprawskiej, która dobrze zaprezentowa³a siê zarówno w grze pojedynczej, jak i mieszanej. Na pewno TENIS ZIEMNY MIKO AJKOWY TURNIEJ O PUCHAR WIRELANDU Zagrali w hali 22 zawodników spróbowa³o swoich si³ w turnieju przygotowanym i przeprowadzonym przez szko³ê Tenisa Tomasza Piekarskiego. - Rozegraliœmy kilka turniejów w wakacje i chcia³em to kontynuowaæ. Dobrze by by³o spotykaæ siê na zawodach chocia raz na 2 miesi¹ce. Bêdê organizowa³ turnieje zawsze wtedy, gdy zbiorê pieni¹dze na wynajem sali i pozyskam sponsorów na nagrody dla u- czestników - mówi Tomasz Piekarski, w³aœciciel Szko³y Tenisa w miko³ajkowych zawodach o Puchar Wirelandu dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w sali ZSER zagra³o 22 tenisistów. T. Piekarski musia³ tak zorganizowaæ rozgrywki, by by³o mo liwe Zwyciêzcy turnieju tenisa ziemnego o Puchar Wirelandu: Igor Tomaszewski (kl. I-III), Miko³aj Ruciñski (kl. IV-VI) i Jakub Zaborowski (gimnazjaliœci). pomo e Ani i Laurze w dru ynowych mistrzostwach Polski m³odzików m³odszych, na które wybieramy siê do Choroszczy k. Bia³egostoku. Co do czwartej zawodniczki, jeszcze nie zdecydowa- ³em, czy pojedzie Weronika Niklas, czy Ania Radtke - mówi J. Saldat. R.N. WYNIKI SZKO Y PODSTAWOWE KL. I-III - 1. Igor Tomaszewski, 2. Aleksander Parlak, 3. Zofia Jaworska - wszyscy SP 2 Bytów. KL. IV-VI - 1. Miko³aj Ruciñski - SP Tuchomie, 2. Dominik Czapiewski - SP 2, 3. ukasz Regliñski - SP Parchowo. GIMNAZJA DZIEWCZÊTA - 1. Marta Wnuk Lipiñska, 2. Patrycja Bodnar - obie G 2 Bytów. CH OPCY - 1. Jakub Zborowski, 2. Krystian Barra, 3. Rados³aw opato - wszyscy G 1 Bytów. sprawne rozegranie turnieju w sali, w której jest tylko jeden kort. Zmagania zaczêli uczniowie szkó³ podstawowych. M³odsi, z kl. I-III, grali na wykreœlonych przy bramkach 4 minikortach, starsi walczyli na korcie g³ównym podzielonym na dwie czêœci (wzd³u ). Podobnie gimnazajaliœci, którzy jedynie mecz fina³owy rozegrali na pe³nym korcie. Mimo to zawody trwa³y prawie 7 godzin! Najciekawsz¹ rywalizacje stoczyli uczniowie kl. IV-VI. W stawce 7 zawodników, graj¹cych systemem ka dy z ka dym, zdecydowanie triumfowa³ Miko³aj Ruciñski, uczeñ szko³y w Tuchomiu. - To bardzo dobry zawodnik, ograny na ró nych turniejach. Od bodaj 3 lat trenuje w klubie TenisPRO w Koszalinie - mówi T. Piekarski. O kolejnoœci na 3 nastêpnych miejscach, przy jednakowej liczbie zwyciêstw, musia³ zdecydowaæ bilans setów. Ostatecznie 2 lokata przypad³a Dominikowi Czapiewskiemu, trzecia ukaszowi Regliñskiemu, czwarta Micha³owi Rytwiñskiemu. Najlepsi w turnieju zawodnicy, oprócz nagród rzeczowych, otrzymali karnety na darmowe lekcje tenisa, vouchery na masa e w salonie Supernova, bony upominkowe do kawiarni S³odka Babeczka oraz wejœciówki na basen Nimfa. - Dziêkujê za wsparcie finansowe firmom Wireland i Elgor, za nagrody Urzêdowi Miejskiemu i za us³ugi drukarskie firmie Kortfolio - mówi T. Piekarski. R.N. TENIS STO OWY IV LIGA - GRUPA A 9 KOLEJKA Wicher Wierzchucino - KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino prze³ Poltarex Pogoñ III Lêbork - Myœliwiec Tuchomie 10:2 Punkty dla Myœliwca zdoby³: Krzysztof Baumgard - 2 ATS I Ma³e Trójmiasto - ZSP Jedynka Bytów 10:2 Punkty dla ZSP Jedynki zdobyli: Zbigniew P³otek - 0,5, Wies³aw P³otek - 0,5, Renata Krefta - 0,5, Miros³aw Brzeziñski - 0,5 ATS II Ma³e Trójmiasto - SL Salos Rumia 10:1 Osada Rzucewo - Czarni Domis³aw prze³ ATS I 9 16: KTS-K GOSRiT 8 14: Czarni 8 10: Wicher 8 9: Poltarex Pogoñ III 9 9: Osada 8 8: ATS II 9 7: Salos 9 6: ZSP Jedynka 9 5: Myœliwiec 9 2: KRÓTKO w Tuchomiu z udzia³em 4 zespo³ów odby³ siê III Andrzejkowy Turniej Pi³ki Rêcznej gimnazjalistów. Wyniki meczów: UKS B³yskawica Studzienice - UKS Prometeusz Tuchomie 11:11, UKS Hermes ubno - UKS Orze³ Ko³czyg³owy 15:25, B³yskawica - Orze³ 12:12, Prometeusz - Hermes 18:16, B³yskawica - Hermes 15:6, Orze³ - Prometeusz 17:13. Klasyfikacja koñcowa: 1. UKS Orze³ Ko³czyg³owy, 2. UKS B³yskawica Studzienice, 3. UKS Prometeusz Tuchomie, 4. UKS Hermes ubno zawodnicy rejonu bytowskiego wystartowali w XI Pó³maratonie Œwiêtych Miko³ajów w Toruniu. Ich wyniki: 162. Maciej Bielawski - Talex Borzytuchom - 1,33.22 h, 297. Krzysztof Rydwelski - 1,37.14 h, 622. Agnieszka Kinowska - oboje Bytów - 1,43.08 h (34 miejsce wœród kobiet), 869. Leszek Tur - 1,46.21 h, Hanna Muerau-Nowicka - 1,58.44 h (194 miejsce wœród kobiet), Urszula Zaborowska - wszyscy KB Goch Bytów - 1,59.36 h (210 miejsce wœród kobiet). Pó³maraton ukoñczy³o 3369 miko³ajów. D.Z., R.N w Cz³uchowie dru yna LO SMS Bytów wygra³a pó³fina³ wojewódzki Licealiady w halowej pi³ce no nej ch³opców. Ekipa prowadzona przez Adriana Stawskiego pokona³a miejscowy ZSOiT 6:0 i ZSM S³upsk 6:2. LO SMS reprezentowali: Aleksander Trapp, Mateusz Zblewski, A- dam Hinc, Damian Sobisz, Artur Wojach, Maciej Stenka, Bartosz Zimon, Grzegorz Ginter, Bart³omiej Chojnacki, Filip Treder, Pawe³ Lejk i Robert Pr¹dzyñski.

17 36 SPORT PI KA NO NA POWIATOWA LIGA OLDBOYS Nie wszyscy zagrali Z zawirowaniami ruszy³y rozgrywki pi³karskich oldbojów. Nie dosz³y do skutku mecze z udzia³em czterech zespo³ów, a czêœæ e- kip wyst¹pi³a w mocno przetrzebionych sk³adach. Na inauguracjê Powiatowej Ligi Oldboyów mia³y siê odbyæ 3 miniturnieje w salach sportowych bytowskich ZSER i ZSP oraz w Ko³czyg³owach. Mecze rozegrano jednak tylko w Bytowie. Turniej w Ko³czyg³owach zosta³ odwo³any, bowiem dru yny poinformowa³y, e nie dotr¹ na miejsce. Z kolei wœród zespo³ów maj¹cych rywalizowaæ w sali ekonoma zabrak³o Oldstars Tuchomie. - Szkoda, e nie wszystko odby³o siê zgodnie z planem. Domyœlam siê, e g³ówn¹ przyczyn¹ by³a wietrzna zawierucha w nocy z pi¹tku na sobotê. Na spotkaniu organizacyjnym [w poniedzia³ek przyp. red.] ustaliliœmy, e nierozegrane mecze odbêd¹ siê póÿniej. Dru yny, które mia³y graæ w Ko³czyg³owach, nadrobi¹ zaleg³oœci w terminie wyznaczonym przez miejscowych BM Team Bytów (pomarañczowe koszulki) ma w swoich szeregach wielu znanych na lokalnym podwórku zawodników i uwa any jest za g³ównego faworyta nowej edycji Powiatowej Ligi Oldboys. Na zdjêciu: przy pi³ce Artur Kobiella. oldbojów, natomiast Oldstars Tuchomie spotkania pierwszej serii rozegra podczas trzeciego i czwartego dnia zmagañ. Postanowiliœmy te, e ka da kolejna nieuzasadniona absencja bêdzie skutkowaæ walkowerem. Nie mo emy sobie pozwoliæ na wiêksze opóÿnienia w terminarzu, bo mo emy nie wyrobiæ siê z rozegraniem ligi - mówi Rafa³ Wróblewski, g³ówny organizator i koordynator rozgrywek. Czêœæ z dru yn, które udzia³ w PLO rozpoczê³y zgodnie z planem, do gry przyst¹pi³a w nielicznych sk³adach, jak choæby ekipy z M¹drzechowa i Borzytuchomia. Dosz³o nawet do tego, e w spotkaniu m¹drzechowian z oldbojami z Czarnej D¹brówki, gdy kontuzji dozna³ Piotr Cichosz, musia³ wejœæ na boisko pi³karz ogl¹daj¹cy dot¹d rywalizacjê z trybun. W tej sytuacji dzieli³y i rz¹dzi³y dru yny maj¹ce liczn¹ kadrê. W sali ekonoma brylowa³ BM Team Bytów, reprezentowany m.in przez Artura Kobiellê i Tomasza Ignatowicza, maj¹cych bogate doœwiadczenia z gry w Bytovii Bytów i Kaszubii Studzienice. BM Team pokona³ Oldboys Parchowo 5:1 i Bia³o-Zielonych Bytów 3:1 i z najlepszym bilansem bramkowym prowadzi w tabeli PLO. Za nim znajduj¹ siê rywalizuj¹cy w sali ZSP Znajomi Bytów w sk³adzie m.in. z Piotrem Mudyniem, niegdyœ bramkostrzelnym napastnikiem bytowskiego klubu, i Oldboys emki Borzytuchom z braæmi Andrzejem i Miros³awem Cyrsonami oraz Janem i Stanis³awem Szariakami w sk³adzie. Obie dru yny z trzech spotkañ wygra³y dwa. Znajomi ograli Oldboys Czarna D¹brówka 5:3 i w³aœnie borzytuchomian 8:3, ci z kolei pokonali ekipê z Czarnej D¹brówki 4:3 i Oldboys M¹drzechowo 10:4. - Pierwsza kolejka, choæ rozpoczê³a siê z zawirowaniami, pokaza³a, e ta ods³ona ligi bêdzie ciekawsza ni ubieg³oroczna. Zdaniem wielu murowanym faworytem jest BM Team Bytów, ale wiadomo, jak to jest w futbolu. Inne dru yny bêd¹ siê mocno spinaæ na mecze z faworytem. Poza tym gramy 30-minutowe mecze, a to naprawdê wyczerpuj¹ce, i ka dy zespó³ gdzieœ pogubi punkty. Jestem Znajomi Bytów (w niebieskich strojach) udzia³ w lidze zaczêli od pora ki z Oldboys M¹drzechowo. WYNIKI ZSER BYTÓW Bia³o-Zieloni Bytów - Oldboys Parchowo 8:6, BM Team - Oldboys Parchowo 8:2, BM Team - Bia³o-Zieloni 3:1. ZSP BYTÓW Oldboys emki Borzytuchom - Oldboys Czarna D¹brówka 4:3, Oldboys M¹drzechowo - Znajomi Bytów 2:1, Oldboys emki - Znajomi 3:8, Oldboys Czarna D¹brówka - Oldboys M¹drzechowo 5:3, Oldboys emki - Oldboys M¹drzechowo 10:4, Znajomi - Oldboys Czarna D¹brówka 5:3. TABELA 1. BM Team Bytów Znajomi Bytów Oldboys emki Borzytuchom Bia³o-Zieloni Bytów Oldboys Czarna D¹brówka Oldboys M¹drzechowo Oldboys Parchowo Oldboys Miastko Jacofs Bytów Oldboys Ko³czyg³owy Oldstars Tuchomie przekonany, e to dopiero przedsmak wiêkszych emocji - mówi R. Wróblewski. Kolejne mecze PLO odbêd¹ siê w najbli sz¹ sobotê w salach ZSER w Bytowie i ZS Tuchomie. D.Z. Wiêcej zdjêæ na FUTSAL IV SO ECKA LIGA GMINY STUDZIENICE Tym razem Kartex Pi³karze Karteksu Pó³czno wygrali gminn¹ ligê so³ectw. W finale pokonali B72 Przewóz 4: w sali sportowej szko³y w Ugoszczy do rywalizacji przyst¹pi- ³o 11 zespo³ów, które podzielono na 4 grupy. Ze wzglêdu na nieparzyst¹ liczbê dru yn z ostatniej z nich obie ekipy automatycznie a- wansowa³y do fazy pucharowej. W innych grupach trzeba by³o walczyæ o dwie pierwsze, premiowane lokaty. Po meczach æwieræfina³owych w pó³finale zmierzy³y siê B72 Przewóz z Wiecznie M³odymi Ugoszcz i Kartex Pó³czno z Jedzie Babka Skwierawy. W pierwszej parze gór¹ byli zawodnicy z Przewozu, g³adko pokonuj¹c ugosko- -bytowsk¹ dru ynê 7:3. Jeszcze ³atwiejsz¹ przeprawê mieli zawodnicy Karteksu, którzy pokonali mieszan¹ ekipê zawodników ze Skwieraw i Ugoszczy 7:1. Zespó³ z Pó³czna równie w finale zaprezentowa³ wysok¹ dyspozycjê, 4:2 ogrywaj¹c B72. Trzecia lokata przypad³a Wiecznie M³odym po zwyciêstwie z Jedzie Babka 7:3. - Dru yna z Pó³czna wygra³a turniej zas³u enie. Tylko w finale musia³a siê nieco pomêczyæ, by o- statecznie wysoko pokonaæ B72. W czwartej edycji gminnego turnieju w Ugoszczy zagra³o 11 dru yn. KOLEJNOŒÆ 1. Kartex Pó³czno, 2. B72 Przewóz, 3. Wiecznie M³odzi Ugoszcz, 4. Jedzie Babka Skwierawy, 5-8. Orlik Team Studzienice, Huragan Ugoszcz, Acapulco II Ugoszcz, Lekka Bryza Ugoszcz. SK AD KARTEKSU PÓ CZNO Kacper Kreft, Damian Bigus, Jaros³aw Flis, Daniel Gierszewski, Mateusz Gierszewski, Daniel Wasiniewski. Jej zawodnicy przez ca³e zawody prezentowali równ¹ dyspozycjê i grali bardzo ambitnie - mówi Dawid Litwiñski, jeden z organizatorów turnieju. Królami strzelców z 14 bramkami na koncie zostali Kacper Kreft z Karteksu i Dawid Fusiek z Wiecznie M³odych, którzy zdobyli po 14 goli. Tylko o jedno trafienie mniej mia³ Mateusz Szultka z B72. Najlepszym bramkarzem wybrano Dariusza Sudo³a z Wiecznie M³odych, a jako najm³odszego zawodnika nagrodzono Patryka Wasiniewskiego z Husarii Pó³czno. D.Z.

18 PORT 37 SIATKÓWKA BYTOWSKA AMATORSKA LIGA UKS Jedynka na aucie Zawodnicy Jedynki Bytów przegrali dwa wa ne mecze, grzebi¹c szanse na awans do fazy play off. Na czele tabeli z kompletem punktów s¹ Thunder Czarnica i D&H Poland Bytów. W niedziele i uczestnicy bytowskiej ligi rozegrali czwart¹ i pi¹t¹ seriê gier. Pierwszego dnia dosz³o do wa nej rywalizacji trzeciego zespo³u poprzedniej edycji rozgrywek - UKS Jedynka Bytów z niepokonanym Thunderem Czarnica. Po 4-setowej walce zwyciêstwo przypad³o dru ynie z gminy Miastko. Stawia³o to bytowski zespó³ w trudnej sytuacji. W nastêpn¹ niedzielê musia³ bowiem wygraæ z roz³amowcami z STG (wielu zawodników tego teamu w poprzednim sezonie gra³o w Jedynce), by GRAND PRIX RUMI Dru yna Bytowa, z³o ona z zawodników UKS Jedynka i STG, bierze udzia³ w XIII Grand Prix Rumi 2013/2014 w Pi³ce Siatkowej. W pierwszych dwóch z8za- planowanych turniejów bytowiacy uplasowali siê na 3 miejscach, a w trzecim, 7.12., zajêli 7 pozycjê. realnie myœleæ o awansie do najlepszej czwórki. Spotkanie ostatniej szansy dla ekipy Sebastiana Bruckiego i Marka Typy zaczê³o siê idealnie i w pierwszym secie Jedynka rozjecha³a poddenerwowanych graczy STG, zwyciê aj¹c do 16. Wszystko jednak zmieni³o siê w kolejnej partii. Od stanu inicjatywê przejêli siatkarze STG, seta wygrywaj¹c do 19. W dwóch nastêpnych posz³o im jeszcze ³atwiej i cieszyli siê ze zwyciêstwa za 3 pkt. Dla Jedynki pora - ka oznacza koniec marzeñ o awansie do czwórki najlepszych zespo- ³ów ligi. - Jeœli chodzi o play off, wszystko przes¹dzone. Zostaje nam gra o zachowanie honoru. W ostatnich meczach bêdziemy chcieli pokazaæ siê z jak najlepszej strony - deklaruje Tomasz Maciejewski z UKS Jedynka. W 4 kolejce zawodnicy mieli sporo pretensji do sêdziego. - By³o wiele zastrze eñ, podejmowa³ kontrowersyjne decyzje. Wys³aliœmy notatkê Siatkarze UKS Jedynka (w ó³tych koszulkach) nie sprostali Thunderowi Czarnica i STG, grzebi¹c szanse na grê w play off. Siatkarze D&H Poland Bytów id¹ jak burza. W ostatniej kolejce ograli borykaj¹cy siê z k³opotami kadrowymi SPS Borzytuchom 3:0, a tydzieñ wczeœniej - pauzuj¹c w BALPS - wygrali otwarte mistrzostwa Kartuz. WYNIKI 4 KOLEJKA UKS Jedynka Bytów - Thunder Czarnica 1:3 (20-25, 26-24, 22-25, 21-25) Sendom Bartoszylas - STG 0:3 (18-25, 19-25, 14-25) SPS Borzytuchom - KSK U³an Spa Ko³czyg³owy 0:3 (17-25, 23-25, 24-26) Relaks Dziemiany - ZSP Bytów 3:0 (25-12, 25-11, 25-18) 5 KOLEJKA Sendom Bartoszylas - ZSP Bytów 3:2 (21-25, 25-22, 25-11, 19-25, 15-9) Relaks Dziemiany - KSK U³an Spa Ko³czyg³owy 3:2 (25-18, 22-25, 10-25, 27-25, 17-15) D&H Poland Bytów - SPS Borzytuchom 3:0 (25-15, 25-17, 25-14) UKS Jedynka Bytów - STG 1:3 (25-16, 19-25, 14-25, 17-25) TABELA 1. D&H Thunder STG KSK U³an Spa Relaks UKS Jedynka Sendom SPS ZSP D&H MISTRZEM KARTUZ D&H Poland Bytów wygra³ otwarte mistrzostwa Kartuz w pi³ce siatkowej mê czyzn. Pierwszego dnia w grupie eliminacyjnej bytowiacy pokonali obu rywali 2:0, nastêpnego w pó³finale - tak e w dwóch setach - ograli SPP Pêpowo, a w finale znów w dwóch partiach zwyciê yli PIDM Kunikowski Przodkowo. MVP mistrzostw (najwartoœciowszym graczem) zosta³ Marek Stoltman. U- dzia³ wziê³o 6 zespo³ów. do zwi¹zku, by ten sêdzia ju do nas nie przyje d a³ - informuje Marcin Chac, jeden z organizatorów i zawodnik D&H Poland Bytów. W nastêpn¹ niedzielê przyjecha³ inny arbiter, ale i tym razem nie o- by³o siê bez kontrowersji. W tie-breaku meczu KSK U³an Spa Ko³czyg³owy z Relaksem Dziemiany sêdzia pocz¹tkowo pi³kê meczow¹ przyzna³ ekipie Jordana Wiktorowicza, po czym kaza³ powtórzyæ akcjê i po chwili ze zwyciêstwa cieszyli siê zawodnicy Relaksu. - Z mojej perspektywy wygl¹da³o to tak: mieliœmy pi³kê meczow¹, by³a po naszej stronie i postanowi³em j¹ rozegraæ, licz¹c na to, e zawodnik z Dziemian prze³o- y rêce przez siatkê i przeszkodzi mi w rozegraniu. Tak rzeczywiœcie siê sta³o, dotkn¹³ pi³ki i mi przeszkodzi³, sêdzia jednak nie przerwa³ akcji. Stwierdzi³, e by³a to przepychanka na siatce. Po chwili zaatakowaliœmy, moim zdaniem w aut, ale sêdzia uzna³, e pi³ka by³a w polu i zakoñczy³ mecz - opowiada J. Wiktorowicz. Po protestach zawodników z Dziemian sêdzia zmieni³ decyzjê, bo pi³ka rzekomo trafi³a w antenkê i nakaza³ powtórzenie akcji. - Na pewno nie by³o antenki. Tak wiêc sêdzia pope³ni³ a 3 b³êdy w jednej akcji. Nie mam jednak o to pretensji, pomy³ki przecie siê zdarzaj¹. Powtarzam, tak wygl¹da³o to z mojej perspektywy - mówi J. Wiktorowicz. Jak wa ny to by³ mecz dla uk³adu tabeli okaza³o siê 2 godziny póÿniej, po pojedynku UKS Jedynka z STG. Gdyby ko³czyg³owianie wygrali, byliby prawie pewni awansu do najlepszej czwórki ligi, a tak na plecach czuj¹ oddech siatkarzy... Relaksu. Kolejne ligowe emocje ju w najbli sz¹ niedzielê w sali sportowej SP 2 w Bytowie. B.M. Stypendialna uchwa³a do poprawki Gmina Bytów pracuje nad zmian¹ uchwa³y o stypendiach dla sportowców. Wed³ug obecnego zapisu o wsparcie mog¹ siê staraæ wy³¹cznie osoby zamieszka³e na terenie gminy. Po zmianach mogliby na nie liczyæ tak e zawodnicy z zewn¹trz reprezentuj¹cy bytowskie kluby. Bytowscy radni uchwa³ê o gminnych stypendiach dla sportowców przyjêli na sesji pod koniec paÿdziernika. Kryteria ich przyznawania wzbudzi³y wówczas wielkie emocje. Z jednej strony eliminowa- ³y ze starañ o wsparcie sportowców reprezentuj¹cych kluby z terenu gminy, ale mieszkaj¹cych poza ni¹ (w takiej sytuacji znaleÿli siê zawodnicy sekcji kolarskiej Baszty Bytów); z drugiej zezwala³y na przyznawanie stypendiów zawodnikom z Bytowa, ale startuj¹cym w barwach klubów spoza gminy. Ta druga mo liwoœæ wzbudzi³a sprzeciw czêœci radnych, domagaj¹cych siê zmiany zapisu. Chcieli tego równie przedstawiciele bytowskiej Rady Sportu, którzy w po³owie listopada wystosowali do miasta wniosek o zmianê regulaminu przyznawania stypendiów. Proponowali, by obok miejsca zamieszkania znalaz³ siê jeszcze wymóg reprezentowania dru- yn i klubów dzia³aj¹cych na terenie gminy. W ratuszu poszli nawet dalej. - Naszym zdaniem zapis we wniosku Rady Sportu okaza³ siê doœæ niefortunny, bo jeszcze bardziej zaostrza³ kryteria doboru stypendystów, a tego nie chcieliœmy. Pracujemy nad projektem nowelizacji u- chwa³y tak, by uwzglêdnia³a ona sportowców zamieszka³ych na terenie gminy oraz tych z zewn¹trz, ale reprezentuj¹cych nasze kluby. W praktyce na wsparcie mogliby liczyæ zawodnicy z Bytowa z bytowskich i niebytowskich klubów, a tak e osoby spoza gminy, ale jedynie w przypadku zrzeszenia w klubie z terenu gminy. Wymagane bêdzie oczywiœcie oœwiadczenie, e nie otrzymuj¹ oni stypendium w swoim samorz¹dzie. Mamy œwiadomoœæ, e wydatki gminy na ten cel bêd¹ wy sze, ale chcemy promowaæ sport. Podkreœlam jednak, e na chwilê obecn¹ wszystko jest jeszcze na etapie planowania i analizowania - mówi Andrzej Hrycyna, kierownik wydzia³u edukacji i promocji w Urzêdzie Miejskim. Projekt nowelizacji uchwa³y mia³by trafiæ pod ocenê komisji Rady w œrodê Dwa dni póÿniej odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej, na której mia³oby siê odbyæ g³osowanie nad jej przyjêciem. D.Z.

19 38 SPORT VIII BIEG MIKO AJKOWY W BOROWYM M YNIE Ksawery odstraszy³ biegaczy Nazajutrz po szalej¹cym huraganie, który ³ama³ drzewa i zrywa³ linie energetyczne, na start w Borowym M³ynie zdecydowa³o siê jedynie 125 zawodników. Pi¹tkowa nawa³nica trasy wokó³ stadionu w Borowym M³ynie przystroi³a urokliw¹ œnie n¹ szat¹, ale te skutecznie odstraszy³a biegaczy. Wielu zawodników, niepewnych warunków na drogach i ci¹gle jeszcze mocnych podmuchów wiatru, nie zdecydowa³o siê na przyjazd i udzia³ w imprezie zaliczanej do cyklu Cross Festival. WYNIKI SZKO Y PODSTAWOWE KL. I-II - UR. W R. 1. Roksana Piechowska - SP Lipnica, 2. A- leksandra Rekowska - SP Nakla, 3. Milena Kalinowska - SP Przechlewo. 1. Jakub Borsuk - SP Przechlewo, 2. Szymon Treder - SP Parchowo, 3. Dominik Lemañczyk - SP Borowy M³yn. KL. III-IV - UR. W R. 1. Regina Piechowska, 2. Marta Lemañczyk - obie SP Lipnica, 3. Karolina Ginter - SP BrzeŸno Szlacheckie. 1. Szymon RzeŸnicki - SP Ko³czyg³owy, 2. Dawid Janta - SP Parchowo, 3. Damian Breszka - SP Borowy M³yn. KL. V-VI - UR. W R. 1. Alicja Cuppa, 2. Katarzyna G³ówczewska - obie SP 5 Bytów, 3. Paulina Wnuk Lipiñska - SP Ko³czyg³owy. 1. Jakub Struniawski - SP Ko³czyg³owy, 2. Bartosz Paw³owski - SP 5, 3. Oliwier Joñczyk - SP Ko³czyg³owy. GIMNAZJA - UR. W R. 1. Karolina Woszczyk - G Borzytuchom, 2. Magdalena Kowalewska - G Ko³czyg³owy, 3. Wiktoria Pych Lipiñska - G Borowy M³yn. 1. Rados³aw Jankowski - G 2 Bytów, 2. Leszek Ginter - LO Bytów, 3. Mateusz Wroñski -G2. BIEG OTWARTY 1. Kamila Oleszkiewicz, 2. Justyna Oleszkiewicz, 3. Patrycja Treder - wszystkie Talex Borzytuchom. 1. ukasz Wirkus - Talex, 2. Micha³ Rolbiecki - Wejherowo, 3. Dawid Mielewczyk - Baszta Bytów, 4. Kacper Szulc - Borowy M³yn, 5. Piotr Gawron, 6. Jaros³aw Œciga³a - obaj Talex w VIII Biegu Miko³ajkowym wystartowa³o jedynie 125 zawodników. - Nic innego, jak huragan, nie mo e byæ przyczyn¹ s³abszej ni zwykle frekwencji. Szkoda, bo w sobotê pogoda by³a ju naprawdê dobra, eby aktywnie spêdziæ czas na œwie ym powietrzu. Od strony organizacyjnej huragan specjalnie nam ycia nie uprzykrzy³. Wszystko przygotowaliœmy znacznie wczeœniej, wiêc pozosta³o nam jedynie monitorowaæ pogodê i... to, czy wróci pr¹d. Na szczêœcie wróci³ - mówi Roman Reszka, g³ówny organizator zawodów, który podczas imprezy tradycyjnie wcieli³ siê w rolê œw. Miko³aja. Wyj¹tkowo nieliczna by³a stawka biegu otwartego, w którym wystartowa³o tylko 18 zawodników. W gronie 7 pañ wszystkie miejsca na podium przypad³y biegaczkom Taleksu Borzytuchom. Wygra³a Kamila Oleszkiewicz, przed swoj¹ siostr¹ Justyn¹ i Patrycj¹ Treder. Wœród mê - czyzn ton rywalizacji nadawali ukasz Wirkus z Taleksu i by³y zawodnik borzytuchomskiego klubu, Micha³ Rolbiecki. Nie trenuj¹cy ju tak systematycznie Rolka nie wytrzyma³ tempa. Wirkusa i musia³ siê zadowoliæ 2 pozycj¹. Jako trzeci kreskê min¹³ Dawid Mielewczyk z Baszty Bytów. Na mecie na uczestników czeka³y ciep³e napoje i posi³ek, a bardziej zziêbniêci mogli rozgrzaæ siê przy ognisku. Jak przysta³o na miko³ajkow¹ imprezê, by³y tak e prezenty. Najlepsi za- Jak co roku najlepszym na podium towarzyszy³ œw. Miko³aj, w którego tradycyjnie wcieli³ siê Roman Reszka. Na zdjêciu: dekoracja zawodników klas III-IV szkó³ podstawowych. wodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, dodatkowo jeden z biegaczy w ka dej kategorii upominek od œw. Miko³aja. W tym roku szczególn¹ rangê mia³ bieg gimnazjalistów, który nazwano jubileuszowym w zwi¹zku ze 100-leciem powo³ania parafii pw. Œwiêtego Ducha w Borowym M³ynie. Zawodnicy z tej okazji dostali okolicznoœciowe puchary. - Zrobiliœmy to tylko w tym roku. Rocznica przypad³a niemal co do dnia na miko³ajki. D.Z. Wiêcej zdjêæ na SPORTOWY TYDZIEÑ Czwartek godz w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 5 w Bytowie rozegrany zostanie II konkurs skoku wzwy cyklu Grand Prix 2013/2014. Pi¹tek godz Drutex-Bytovia Bytów - Gryf S³upsk (sparing). Sobota godz w sali sportowej ZSER w Bytowie w ramach Powiatowej Ligi Oldboys zagraj¹: Oldboys emki Borzytuchom, Bia³o-Zieloni Bytów, Oldboys Parchowo, Oldboys M¹drzechowo i Oldboys Miastko. Sobota godz w sali sportowej szko³y w Tuchomiu w ramach Powiatowej Ligi Oldboys mecze rozegraj¹ Znajomi Bytów, Oldboys Czarna D¹brówka, Jacofs Bytów, Oldboys Ko³czyg³owy i Oldstars Tuchomie. Niedziela godz wsali sportowej SP 2 w Bytowie rozegrana zostanie 6 kolejka Bytowskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej. Program: KSK U³an Spa Ko³czyg³owy - UKS Jedynka Bytów; Relaks Dziemiany - STG; D&H Poland Bytów - ZSP Bytów. Niedziela godz w sali sportowej ZSP w Bytowie rozpocznie siê turniej eliminacyjny m³odzie owych mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U-14 (zawodnicy ur. w r.). Zagraj¹: U-2 Bytów, Polmor Bytovia Bytów, Unis³aw Team, AP Santos Gdañsk i SMS S³upsk. TENIS STO OWY MISTRZOSTWA POLSKI NIEPE NOSPRAWNYCH Ma medale i jest w kadrze Renata Krefta z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie zdoby³a br¹zowe medale mistrzostw kraju seniorek w grze indywidualnej i mieszanej. - Jak dot¹d jest to dla mnie najwiêkszy sportowy sukces - mówi zawodniczka. Indywidualne mistrzostwa Polski osób niepe³nosprawnych w tenisie sto³owym rozegrano w Bielsku-Bia³ej (woj. œl¹skie) z udzia³em 155 pingpongistów. Dla Renaty Krefty z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie nie by³ to pierwszy start w seniorskich mistrzostwach kraju. - Wczeœniej dwukrotnie nie uda³o mi siê nawi¹zaæ walki z bardziej doœwiadczonymi tenisistkami i plasowa³am siê za podium. Medale zdobywa³am jedynie w kategorii m³odziczek. Trudno jednak klimat seniorskich mistrzostw równaæ rywalizacj¹ m³odszych zawodników. Przede wszystkim wiêksza liczba startuj¹cych, zdecydowanie mocniejsze przeciwniczki. Przyznam, e trochê siê stresowa³am - mówi R. Krefta. 19-letnia bytowianka opanowa- ³a jednak tremê i pokaza³a siê z dobrej strony. Zarówno w grze indywidualnej, jaki w mieszanej w Renata Krefta zdoby³a swoje pierwsze medale mistrzostw Polski. Tenisistka UKS Jedynka Bytów liczy, e w przysz³oœci zdobêdzie kolejne. parze z Marcinem Knopikiem z Koœcierzyny, zajê³a 3 miejsce, siêgaj¹c po br¹zowe medale. - Jak dot¹d jest to dla mnie najwiêkszy sportowy sukces. Myœlê, e du o da³y mi treningi w ZSP Jedynka Bytów [R. Krefta od tego sezonu wystêpuje w dru ynowych rozgrywkach IV ligi - przyp. red.], gdzie mogê rywalizowaæ z mê - czyznami. Czasami z powodzeniem - mówi ze œmiechem bytowianka i dodaje: - Dlatego te z tego miejsca chcia³abym podziêkowaæ Krzysztofowi Babiñskiemu, e umo liwi³ mi grê w bytowskim klubie. Od niedzieli R. Krefta przebywa³a na obozie sportowym kadry Polski osób niepe³nosprawnych w Wiœle (woj. œl¹skie). Do Bytowa wróci³a Bardzo chcê siê rozwijaæ w tenisie sto³owym, wiêc ten obóz to dla mnie wa na sprawa. Liczê, e jeszcze wiele siê nauczê i w przysz³oœci zdobêdê kolejne medale - mówi R. Krefta. Wierzy w to te opiekun zawodniczki w OSW Aureliusz Kosmaciñski. - Systematycznie robi postêpy. Tenisistki, które w Bielsku- -Bia³ej by³y wy ej, s¹ znacznie starsze i nied³ugo, gdy zejd¹ z tenisowej sceny, Renata bêdzie najlepsza w swojej kategorii. Po cichu liczê nawet, e pojedzie na paraolimpiadê do Brazylii w przysz³ym roku - mówi opiekun Renaty. D.Z.

20 SPORT 39 PI KA NO NA DRUTEX-BYTOVIA Wyjazd do Turcji dopiêty Po raz trzeci II-ligowcy z Bytowa do rundy rewan owej przygotowywaæ siê bêd¹ na zagranicznym obozie. Tym razem goœciæ ich bêdzie oœrodek Titanic Beach Lara Hotel pod Antaly¹ na Riwierze Tureckiej. Niemal dwa lata temu po raz pierwszy w historii klubu pi³karze Drutex-Bytovii wyjechali na zagraniczny obóz. Ich baz¹ by³ wówczas oœrodek Camelia Sol Selin w tureckim Side. W po³owie poprzedniego sezonu ³adowali akumulatory w kurorcie Atlantica Aeneas w cypryjskim Ayia Napa. Równie w obecnej przerwie miêdzy rundami zawodnicy bytowskiego klubu bêd¹ mieli okazjê przygotowywaæ siê bez obaw o warunki atmosferyczne, bowiem znów wyjad¹ na Riwierê Tureck¹. Tym razem Drutex-Bytoviê od do goœciæ bêdzie oœrodek Titanic Beach Lara Hotel po³o ony zaledwie 12 kilometrów od centrum Antalyi. G³ówny budynek 5-gwiazdkowego hotelu stylizowanego na 9-piêtrowy statek wycieczkowy s¹siaduje z morzem. Od pla y dzieli go jedynie kilkusetmetrowy pas rekreacyjno-basenowy. Zawodnicy w Titanic Beach Lara Hotel Pod nosem zawodnicy bêd¹ mieli pe³nowymiarowe trawiaste boisko do pi³ki no nej. Bajeczny widok z hotelowego balkonu zapewne pozwoli pi³karzom zrelaksowaæ siê po ciê kich treningach. Stylizowany na statek wycieczkowy Titanic Beach Lara Hotel bêdzie baz¹ zimowych przygotowañ Drutex-Bytovii. bêd¹ mieli do dyspozycji m.in. pe³nowymiarowe trawiaste boisko do pi³ki no nej, 4 korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki pla owej, si³owniê i pe³n¹ odnowê biologiczn¹. Mieszkaæ bêd¹ w klimatyzowanych pokojach z widokiem na Morze Œródziemne. - Po raz kolejny sponsor zapewni³ nam znakomite warunki do przygotowañ. Mo e nie jest to najnowszy hotel, ale wszelkie standardy s¹ na wysokim poziomie. Wiêkszoœæ tureckich hoteli o tej porze roku nastawia siê na sportowców i pod nich uk³ada swoj¹ ofertê, a ta jest naprawdê bogata. W pakiecie nasz klub ma zapewnione rozegranie trzech sparingów. Rywali jeszcze nie znamy, bo musimy siê zorientowaæ, jakie zespo³y bêd¹ w tym czasie w Turcji. Zalet¹ jest te to, e trawiaste boiska bêd¹ praktycznie pod nosem. O- statnio, podczas zgrupowania na Cyprze, trzeba by³o pokonywaæ kilkanaœcie kilometrów, by dotrzeæ na obiekty treningowe -mówi Janusz Wiczkowski, prezes Drutex-Bytovii. Pocz¹tkowo dzia³acze bytowskiego klubu planowali, e wyjazd do Turcji poprzedzi obóz w którymœ z krajowych oœrodków. Jest ju jednak niemal pewne, e zawodnicy zostan¹ skoszarowani w Bytowie, a za miejsce zgrupowania pos³u ¹ obiekty MOSiR. - Trener Pawe³ Janas uzna³ je za zupe³nie wystarczaj¹ce. Jest hotel, jest sztuczna murawa, sale sportowe, wreszcie o odnowê biologiczn¹ mo na zadbaæ na kompleksie basenowo-rekreacyjnym. Sprawa nie jest przes¹dzona, ale wielce prawdopodobne, e zostaniemy w Bytowie - mówi J. Wiczkowski. D.Z. PI KA NO NA SPARINGI DRUTEX-BYTOVII Pora ka z I-ligowcem W Œwieciu n. Wis³¹ Drutex-Bytovia Bytów uleg³a Olimpii Grudzi¹dz 1:4. Z powodu opadów œniegu nie doszed³ do skutku mecz z rezerwami Lechii Gdañsk na bocznej p³ycie stadionu miejskiego w Œwieciu n. Wis³¹ pi³karze Drutex-Bytovii z Olimpi¹ Grudzi¹dz prowadzili równorzêdn¹ grê, ale nie ustrzegli siê b³êdów, po których I-ligowiec za spraw¹ testowanych zawodników wyszed³ na prowadzenie 2:0. Jeszcze w pierwszej po³owie kontaktowego gola strzeli³ ukasz Wróbel i zdawa³o siê, e bytowiacy bêd¹ w stanie ugraæ przynajmniej remis. Nic jednak z tego. Po przerwie korzystniej prezentowa³a siê dru yna prowadzona przez trenera Tomasza Kafarskiego, dwukrotnie lokuj¹c pi³kê w bytowskiej bramce po strza³ach Adriana Frañczaka. Zawodnicy Drutex-Bytovii mogli siê pokusiæ o zmniejszenie rozmiarów pora ki, jednak sytuacji sam na sam nie wykorzysta³ Robert Hirsz, a z uderzeniami z kilkunastu metrów Macieja Stefanowicza i Jakuba Cesarka bez problemów poradzi³ sobie golkiper z Grudzi¹dza. W Œwieciu bytowski klub testowa³ 4 zawodników. W bramce wyst¹pi³ Oliwer Wienczatek (20 l.), wychowanek ekstraklasowej Legii PACZKA ODCHODZI Drutex-Bytovia za porozumieniem stron rozwi¹za³a kontrakt z Mateuszem Pakoszem. 23-letni o- broñca sprowadzony ubieg³ej zimy z Lecha Rypin rzadko mia³ o- kazjê wystêpowaæ w pierwszym zespole. W rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 pod wodz¹ trenera Waldemara Walkusza zagra³ w 5 spotkaniach II ligi (za ka dym razem wchodz¹c z ³awki), natomiast za kadencji trenera Paw³a Janasa wyst¹pi³ jedynie w meczu Pucharu Polski z Gryfem Wejherowo. Du o czêœciej wystêpowa³ w IV lidze, bêd¹c jednym z podstawowych graczy Drutex-Bytovii II. Warszawa, w defensywie Andrzej Niewulis (24 l.), stoper I-ligowego Dolcana Z¹bki, niegdyœ reprezentuj¹cy Jagielloniê Bia³ystok i Ruch Radzionków, i Arkadiusz Czajkowski (20 l.) z III-ligowej U- nii Solec Kujawski, a w drugiej linii Rafa³ Lisiecki (20 l.), zawodnik II-ligowej Olimpii Elbl¹g. Póki co, nie wiadomo, czy któryœ z nich zasili szeregi Drutex- -Bytovii. Lepszy przegl¹d umiejêtnoœci testowanych pi³karzy mia³ daæ sztabowi szkoleniowemu sparing z Lechi¹ II Gdañsk zaplanowany w pi¹tek w Bytowie, jednak opady œniegu uniemo liwi³y jego rozegranie. W najbli szy pi¹tek bytowiacy maj¹ sparowaæ z IV-ligowym Gryfem S³upsk. - Spotkanie odbêdzie siê jedynie, jeœli pogoda bêdzie sprzyjaj¹ca. Trener Pawe³ Janas nie bêdzie chcia³ ryzykowaæ zdrowia zawodników na œliskiej murawie - mówi Jacek Maszkowski, kierownik klubu. D.Z.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo