nazwa inwestycji: lokalizacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nazwa inwestycji: lokalizacja:"

Transkrypt

1 P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y n i s k o p r ą d o w e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, działki nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1 obręb: 0207, Ostrów Wlkp., Jedn. ewid _1, Ostrów Wlkp - miasto inwestor (zamawiający): Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski generalny projektant: studiowarsztat Mikołaj Wower ul. Grochowska 98/ Poznań tel branŝa: i n s t a l a c j e n i s k o p r ą d o w e projekt: projekt branŝowy mgr inŝ. Marek Jerzyński sprawdzenie projektu inŝ. Grzegorz Chrapkowski zawartość tomu: część I załączniki form alno prawne część II opis techniczny do projektu branŝy niskoprądowej część III rysunki branzy niskoprądowej Poznań, 15 stycznia 2015

2 Część I - Załączniki formalno prawne spis zawartości: 1. uprawnienia budowlane Projektanta branŝy elektrycznej 2. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Projektanta 3. uprawnienia budowlane Sprawdzającego branŝe elektryczną 4. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Sprawdzającego

3 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego branŝe niskoprądową Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, Ŝe projekt wykonawczy w zakresie branŝy niskoprądowej dla budynku przedszkola czteroodziało wego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1; wykonany dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ora z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4 Część II - opis techniczny do projektu instalacji niskoprądowych: spis zawartości: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis rozwiązań technicznych 5. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych wykonywanych w ramach budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1. Projekt obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowych, takich jak instalacja teleinformatyczna telefon i internet, instalacja kontroli dostępu i rejestracji wejść i wyjść dzieci z budynku, instalacja domofonowa i dzwonkowa, monitoring terenu, wejść do budynku i komunikacji, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacja telewizyjna. 2. Podstawa opracowania: zlecenia wykonania projektu; podkłady architektoniczne przygotowane przez studiowarsztat z Poznania, uzgodnień z Inwestorem przepisów i norm, a w szczególności PN-EN :2007 PN-EN :2008 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie

5 zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2007 PN-EN 60950/A11 Dz.U Nr 47 poz. 401 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 3. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje następujące elementy instalacji niskoprądowych: - instalacja teleinformatyczna, - instalacja RTV, - instalacja kontroli dostępu, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - instalacja monitoringu. 4. Opis rozwiązań technicznych 4.1. Instalacja teleinformatyczna Dane ogólne Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych UŜytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między UŜytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne (miedziane i światłowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta; Maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie moŝe przekroczyć 90 metrów; Projektowany budynek wraz z zapleczem obsługiwany jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny GPD (szafa stojąca dystrybucyjna serwerowa o wysokości roboczej 24U i wymiarach 800x800mm; Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu S Kabel MMC U/UTP k.6 250MHz LSZH; Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6a; Okablowanie szkieletowe zewnętrzne pomiędzy szafą GPD a serwerownią naleŝy poprowadzić kablem światłowodowym uniw.

6 OM3 12G LSOH; GPD i okablowanie: Zrealizowanie instalacji teleinformatycznej w budynku wymaga poprowadzenia światłowodu od głównej serwerowi znajdującej się w budynku głównym szkoły. Do tego celu naleŝy uŝyć kabla niw. OM3 12G LSOH długości 70m. Kabel podpiąć do projektowanej teleinformatycznej szafy RACKowej C&C 24U 8/8 RAL9005 na cokole 8x8 wys 120mm RAL9005 lub równowaŝnej. Z szafy RACKowej wyprowadzić z paneli przewodami MMC U/UTP k.6 250MHz LSZH okablowanie do gniazd logicznych 2xRJ45 w pomieszczeniach wskazanych na rysunku En-01. Jedno wejście będzie spełniało rolę gniazda telefonicznego, a drugie połączenia z internetem. NaleŜy podproiwadzić równieŝ gniazda pod rzutniki multimedialne. W pomieszczeniach przedszkolnych naleŝy wykonać połączenia pomiędzy gniazdem w pomieszczeniu a lokalizacją rzutnika (ustalenie na etapie budowy) dla potrzeb komunikacji tych urządzeń. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach, w nowo projektowanych kanałach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach, do punktu logicznego przewody prowadzić podtynkowo w rurkach typu PESZEL. NaleŜy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSFRZH (ang. Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen), tzn. testowany w pełnym ogniu przy podtrzymaniu transmisji przez min. 40min. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie naleŝy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzęŝenia nie gorszym niŝ 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, Ŝe ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niŝ 15. Trasy kablowe pionowe naleŝy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zaleŝności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania naleŝy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia róŝnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuŝ linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zaleŝności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. NaleŜy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Przy układaniu kabli miedzianych naleŝy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły

7 wciągania, itp.) Kable naleŝy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się równieŝ wykorzystanie stelaŝu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji napręŝeń występujących w kablach układanych pionowo. NaleŜy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułoŝonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie naleŝy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji naleŝy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy poŝarowej, światło jej otworu naleŝy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niŝ granica strefy, zgodnie z przepisami p.poŝ. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne naleŝy koniecznie uszczelnić! Lokalizację szafy RACKowej urządzeń teleinformatycznych przedstawiono na rysunku En-01, lokalizację punktów logicznych pokazano na rys. En-01, schemat szafy na rysunku En-03, a schematyczną trasę doprowadzenia kabla światłowodowego na rysunku En Instalacja CCTV: Dane ogólne systemu: Ilość i lokalizację kamer przygotowano w oparciu o wymagania i potrzeby Inwestora dla niniejszego obiektu dla daty wykonywania dokumentacji oraz wytycznych UŜytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja kamer powinna być ustalona między UŜytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; Wszystkie urządzenia systemu CCTV muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta; System swoje serce będzie miał w szafie RACKowej powiązanej z systemem teleinformatycznym w pomieszczeniu rozdzielni; Okablowanie zrealizowane za pomocą skrętki UTP/KAT5/305/LB; Rozwiązania techniczne Instalacja systemu CCTV w budynku ma być zrealizowana jako niezaleŝna kontrolująca budynek przedszkola teren oraz wejścia do budynku. Dane będą zapisywane na dyskach w pomieszczeniu rozdzielni. Powiązanie sieci CCTV oraz sieci teleinformatycznej we wspólnej szafie RACKowej U42 umoŝliwi równieŝ ewentualną łączność z budynkiem głównym szkoły. Rozprowadzenie instalacji CCTV wykonać skrętką UTP/KAT5/305/LB. Monitoring w budynku naleŝy zrealizować kamerą wewnętrzną kopułkowa np. 1/3" CCD, 2.8~12mm ICR 28 IR LED 700L lub równowaŝną. Kamery zewnętrzne zastosować kompaktowe typu 1/3", WDR 700L ICR WDR 12V DC/ 24V AC + 1/3", DC AI, IR, 2,8 ~ 12 mm + obudowa do kamery z przepustem na przewody. Kamery montować z naleŝytą starannością w sposób trwały

8 uniemoŝliwiający ich uszkodzenie w sposób przypadkowy bez uŝycia specjalnych narzędzi. Obudowy kamer naleŝy kolorystycznie dopasować do miejsca zabudowy (np. na ścianach tynkowanych białych białe obudowy, na tle szarej blachy szara obudowa) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne naleŝy koniecznie uszczelnić! Lokalizację szafy RACKowej oraz rozmieszczenia kamer w budynku i poza nim pokazano na rysunkach En-01. Schemat instalacji CCTV pokazano na rys. En Instalacja RTV Instalację RTV naleŝy doprowadzić do projektowanego budynku z istniejącej części szkoły. Kierunek trasy kabla telewizyjnego RG6 do istniejącej cześci budynku do wzmacniaczy sygnałowych przy stacji czołowej został przedstawiony na rysunku En-02. Kabel naleŝy prowadzić korytkami kablowymi i w Ŝadnym wypadku nie prowadzić z przewodami elektrycznymi i sygnalizacyjnymi. Doprowadzony do budynku kabel telewizyjny naleŝy wzmocnić sygnałowo (wzmacniaczem) i rozprowadzić w nowym budynku. Telewizyjny kabel koncentryczny RG6 naleŝy prowadzić poprzez rozgałęźniki wzdłuŝ korytarza i poprzez sale przedszkolne i pomieszczenia biurowe. Kabel telewizyjny RG6 od rozgałęźnika naleŝy wprowadzić do pomieszczenia, gdzie na wysokości 2,5m wyprowadzić ze ściany. Kabla nie kończyć gniazdem. W celu uzyskania lepszego sygnału kabel zostanie podłączony bezpośrednio do odbiornika. Kabel w pomieszczeniach prowadzić pod tynkiem. Przy wyprowadzeniu ze ściany pozostawić ok.1,5m zapasu kabla. Zasilanie urządzeń telewizyjnych realizowane będzie przewodami YDY 3x1,5mm2 prowadzonych wzdłuŝ korytarzy z rozdzielni RNN. Dokładną lokalizację wyprowadzenia kabla ze ściany ustalić na etapie realizacji Instalacja kontroli dostępu Instalacja domofonowa W projekcie zastosowano cyfrowy zestaw domofonowy typu CD Jest to instalacja, w której wszystkie unifony podłączone są do kasety elektroniki za pomocą dwuprzewodowej magistrali. System ten prócz tak podstawowej czynności jak zestawianie połączeń pomiędzy kasetą rozmówną przy drzwiach a unifonami w poszczególnych salach przedszkolnych dokonuje równieŝ zasterowania elektrozaczepem dzięki osobistym kodom dostępu. Schemat instalacji domofonowej przedstawiono na załączonym rysunku natomiast umiejscowienie poszczególnych elementów systemu pokazane są na rysunku En-02. Kasety rozmówne naleŝy zamontować jako podtynkowe w miejscach pokazanych na rzucie oznaczone symbolem KR. Wysokość montaŝu od 1,5m do 1,6m od poziomu posadzki. Transformatory i kasety elektroniki (KE+Z) zainstalować w miejscach pokazanych na rzutach w skrzynkach instalacyjnych. Wysokość montaŝu wynosi ok. 2,5m od poziomu posadzki. Magistrala systemu domofonowego została zaprojektowana przewodem YTDY 2x0,5 układanym w rurach instalacyjnych RB16 pod tynkiem. Przewody magistrali systemu naleŝy separować, tzn. układać je w odpowiedniej odległości od pozostałych instalacji będących w pobliŝu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń wytwarzanych podczas pracy tych instalacji. Unifony mocować na ścianie za pomocą wkrętów z kołkami rozporowymi na wysokości ok. 1,2m od poziomu posadzki. Lokalizacja urządzeń i drzwi objęte kontrolą dostępu pokazano na rzutach.

9 4.4.2 Instalacja dzwonkowa Przewidziano instalację dzwonkową na potrzeby informacji o przyjściu pod drzwi kuchni. Dzwonek czaszowy 230V zainstalować na korytarzu, a przycisk dzwonkowy przy drzwiach wejściowych do kuchni budynku. Lokalizacja przycisku i dzwonka została przedstawiona na rysunku En-02. Urządzenia montować zgodnie z DTR Producenta Rejestracja wejść i wyjść dzieci z przedszkola W przedszkole będzie realizowana rejestracja wejść i wyjść z przedszkola za pomocą kart, przekazywanych rodzicom bądź osobom uprawnionym do odbioru dziecka. Karty słuŝyć mają wyłącznie zarejestrowaniu wejścia/wyjścia dziecka po przyłoŝeniu ich do czytnika zlokalizowanegow wiatrołapie. Na potrzeby działania systemu niezbędne jest oprogramowanie typu "lista odpłatności". W niniejszym projekcie zapropoowano czytnik: Rejestrator PControl z kontrola dostępu TSC103 - U PD. Na potrzeby pracy przedszkola przewidziano 100 kart do dostarczenia dla Inwestora. Lokalizacja urządzenia została przedstawiona na rysunku En-02. Urządzenia montować zgodnie z DTR Producenta Instalacja SSWiN Wytyczne dla systemu: Miejsca lokalizacji czujek ruchu przygotowano w oparciu o wymagania i potrzeby Inwestora dla niniejszego obiektu dla daty wykonywania dokumentacji oraz wytycznych UŜytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja czujek powinna być ustalona między UŜytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; Centralka systemu SSWiN zostanie zabudowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej, Sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzny i zewnętrzny zabudować na korytarzu i na ścianie zgodnie z rysunkiem En-02; Wszystkie urządzenia systemu SSWiN muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta; Okablowanie zrealizowane za pomocą przewodów YTDY 6x0,5mm2; Zasilanie centralki zrealizować kablami z RNN zgodnie ze schematami Rozwiązania techniczne System SSWiN w budynku naleŝy zrealizować tak, aby działał niezaleŝnie od systemów o podobnej funkcji w pozostałych budynkach szkoły. Niniejszy system ma ograniczyć swoje działanie do budynku przedszkola. Rozprowadzenie instalacji SSWiN wykonać przewodami YTDY 6x0,5mm2, zasilanie centralki systemu wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Zasilanie centralki poprzez UPS zabudowany w szafie RACKOwej CCTV i teleinformatycznych sieci. W pomieszczeniu rozdzielni razem z centralką naleŝy przewidzieć szyfrator w obudowie, z którego w przypadku włączenia alarmu obsługa będzie mogła odczytać która czujka zareagowała na alarm. Docelowo zazbrojenie alarmu odbywać się będzie na pilota. Zastosować osprzęt firmy Satel ub równowaŝny.urządzenia montować zgodnie z DTR Producenta.

10 Umiejscowienie czujek naleŝy skonsultować jeszcze w trakcie montaŝu, Bezwzględnie unikać naleŝy źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych itp. MontaŜ czujek na 2,40m od posadzki. Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne naleŝy koniecznie uszczelnić! Lokalizację centralki SSWiN oraz rozmieszczenia czujek w budynku pokazano na rysunkach En-02. Schemat instalacji SSWiN pokazano na rys. En-04. opracował mgr inŝ. Marek Jerzyński

11 7. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 7.1. Zestawienia instalacje domofonowe, kontrola dostępu L.p. Urządzenie Jedn Ilosc 1 Kaseta rozmówna CD-2500 szt 2 2 Kaseta elektroniki EC-2501/U szt 2 3 Zasilacz TS25/2 szt 2 4 Elektrozaczep szt 2 5 Unifon aluminiowy, montaż na śruby, chromowany szt 5 6 Skrzynka instalacyjna szt 8 7 Przewód YTDY 2x0,5 m 25 8 Przewód YTDY 6x0,5 m Przewód YTDY 2x1 m Rurka instalacyjna PVC RB16 m Przycisk dzwonka szt 1 12 Dzwonek czaszowy szt 1 13 Sterownik PControl kpl 1 14 Karty czytnika szt 100

12 7.2. Zestawienia instalacja CCTV Urządzenie Jedn. Miara Uwagi 1 2 TRANSFORMATOR VIDEO-ODBIORNIK ZASILAJĄCY TRO-8/400PV-RACK Z ZABEZPIECZENIEM PRZEPIĘCIOWYM TRANSFORMATOR VIDEO-NADAJNIK ZASILAJĄCY TRN-1/400 Kpl 2 Kpl PATCHPANEL PP-24/RJ-45 RACK Kpl 1 4 PATCHCORD RJ45/0.5-YELLOW 0.5m Kpl PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-6 DO UTP-6 Kpl SKRĘTKA UTP/KAT5/305/LB 4-PARY BEZ EKRANU REJESTRATOR CYFROWY RC-16300H NA 16 KAMER +LAN +PILOT +USB +VGA +e-sata Kamera wewnętrzna kopułkowa 1/3" CCD, 2.8~12mm ICR 28 IR LED 700L Kpl. 2 Kpl 1 Kpl. 5 9 DYSK HDD-2TB/SATA DO REJESTRATORA Kpl 2 10 Kamera zewnętrza kompaktowatypu 1/3", WDR 700L ICR WDR 12V DC/ 24V AC + 1/3", DC AI, IR, 2,8 ~ 12 mm + obudowa do kamery z przepustem na przewody Kpl ZASILACZ UPS-OR VA RACK Kpl PRZEWÓD CROSS-BNC/0.8M*P20 długość 0.8 m Kpl 1 13 PÓŁKA STOJAKA TMP-512 RACK Kpl 1 14 WTYK BNC-W/ZAC-TRI113/PCT KOMPRESYJNY Kpl Szafa C&C 14U 8/8 RAL9005 Cokół 8x8 wys 120mm RAL9005 Kpl 1 Połączyć z szafą teleinformatyczną

13 7.3. Zestawienie urządzeń teleinformatycznych Urządzenie Jedn. Miara Uwagi 1.1 Szafa C&C 24U 8/8 RAL9005 kpl. 1 szafa 1.2 Cokół 8x8 wys 120mm RAL9005 kpl. 1 szafa 1.3 Panel 4-wentylator.z termost. kpl. 1 szafa 1.4 Listwa 19" zasil 9-port bezwył kpl. 1 szafa 1.5 Panel MMC 1U 12xLC dx OM3 wyp kpl. 2 szafa 1.6 Moduł MMC RJ45 MK kat.6 10G UTP kpl. 34 szafa 1.7 Panel MMC 24xRJ45 MK 1U bez mod kpl. 1 szafa 1.8 Zaślepka MMC 1xRJ45 MK kpl. 34 szafa 1.9 Patch. MM LC-LC OM3 dx 1m kpl. 34 szafa 1.10 Kabel PatchSee kat6 UTP 0,6m kpl. 34 szafa 1.11 Źródło św PRO-PatchLight-czerw kpl. 1 szafa 1.12 Patch Clip 50szt-jasnofioletow kpl. 1 szafa x10/100+2GE Combo L2 kpl. 1 szafa 2.1 Moduł MMC RJ45 MK kat.6 10G UTP kpl. 34 osprzet 2.2 Adapter MMC 45x45mm 2xRJ45 MK kpl. 17 Osprzęt 2.3 Ramka 2-modułowa kpl. 17 Osprzęt 2.4 Suport - uchwyt 2-modułowy kpl. 17 Osprzęt 2.5 Puszka natynkowa 2-modułowa kpl. 17 Osprzęt 2.6 Puszka 2mod podt do ścian gips kpl. 1 osprzet 3.1 Kabel MMC U/UTP k.6 250MHz LSZH m 1500 Kable 3.2 Kabel św. uniw. OM3 12G LSOH m 70 kable

14 7.4. Zestawienia urządzeń SSWiN Urządzenie Jedn. Miara Uwagi 1 Płyta główna integra64 kpl. 1 2 Obudowa płyty głównej np omi-3 kpl. 1 3 Akumulator 17Ah/ 12V kpl. 1 4 szyfrator kpl. 1 5 Obudowa szyfratora kpl. 1 6 Kontrakton Szt czujki ruchu PIR zwykła optyka Szt. 6 8 sygnalizator wewnetrzny kpl. 2 9 radiolinia 2 kanałowa do uzbrajania rozbrajania kpl. 1 łacznik obok sygnalizatora 10 sygnalizator zewnetrzny kpl YTDY 6x0,5mm2 m ZASILACZ UPS-OR VA RACK Kpl. 1 Wstawić do szafy RACKowej

15 część III rysunki branŝy niskoprądowej En-01 Rzut parteru instalacje teleinformatyczne i monitoring En-02 Rzut parteru instalacja RTV, KD oraz SSWiN En-03 Instalacje teleinformatycz ne - schemat En-04 Instalacja SSWiN - schemat En-05 Instalacja telewizyjna - schemat A3 En-06 Instalacja domofonowa - schemat A3

16

17

18

19

20

21

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Umowa Nr arch. BSiPL PL-1084/160 PROJEKT WYKONAWCZY 2. BRANŻA TELETECHNICZNA Przedmiot projektu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANYCH BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 5,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo