PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ"

Transkrypt

1 Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 50 - Instalacja sygnalizacji pożarowej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Lokalizacja: ul. Grunwaldzka Poznań Inwestor: Branża: Projektant: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka Poznań Słaboprądowa inż. Michał Kaliński Projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru Nr uprawnień KNP 4/51/009 Wrzesień 013 r.

2 Spis treści A. CZĘŚĆ PISWA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Uzgodnienia i dopuszczenia Założenia projektowe Charakterystyka obiektu pis techniczny instalacja sygnalizacji pożarowej Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pożaru Dobór elementów systemu Rodzaj elementów Linie dozorowe Strefy dozorowe Strefy alarmowe Charakterystyka urządzeń Lokalizacja CSP Zasilanie kablowanie Współpraca z innymi instalacjami Zasady funkcjonowania systemu - organizacja alarmowania Instrukcja postępowania Wskazówki montażowe bliczenia sprawdzające Informacje dla wykonawcy Zalecenia dla użytkownika Uwagi końcowe B. TABLICE Charakterystyka ogólna przestrzeni Strefy dozorowe, przydział elementów do poszczególnych pomieszczeń, adresacja Matryca sterowań Zestawienie materiałów Wykaz certyfikatów C. ZAŁĄCZNIKI świadczenie projektanta Książka pracy systemu sygnalizacji pożarowej Protokół uruchomienia i prób odbiorczych Protokół odbioru Uprawnienia projektanta

3 3 D. RYSUNKI I SCHEMATY Rys. nr ISP-1. Instalacji sygnalizacji pożarowej schemat blokowy Rys. nr ISP-. Instalacji sygnalizacji pożarowej piwnica Rys. nr ISP-3. Instalacji sygnalizacji pożarowej parter Rys. nr ISP-4. Instalacji sygnalizacji pożarowej I piętro Rys. nr ISP-5. Instalacji sygnalizacji pożarowej II piętro Rys. nr ISP-6. Instalacji sygnalizacji pożarowej III piętro Rys. ISP-nr 7. Instalacji sygnalizacji pożarowej kondygnacja techniczna

4 4 A. CZĘŚĆ PISWA. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Wetarynarii w Poznaniu. Lokalizacja: Poznań ul. Grunwaldzka 50 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: a) Zlecenie Inwestora b) uzgodnienia z Inwestorem, c) podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora, d) Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 50 w Poznaniu, czerwiec 013 r. e) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 176/013 z dnia 1 sierpnia 013 r. f) wizję lokalną w obiekcie, g) pomiary, h) szkice, i) Specyfikacja Techniczna PKN CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. j) obowiązujące przepisy i normy branżowe, k) Podręcznik projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej - SITP, ITB - Warszawa 008, l) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-0:010 m) dokumentacja techniczna i karty katalogowe systemu sygnalizacji pożarowej BSCH, 3. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje instalację sygnalizacji pożarowej (ISP). Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w oparciu o urządzenia systemu adresowalnego BSCH. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: centrala sygnalizacji pożaru automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe. elementy liniowe ( czujki, moduły sterujące, sygnalizatory akustyczne, itp.) Projekt uwzględnia: automatyczne wystawienie urządzeń i systemów obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych pętli pożarowych, linii sterujących i monitorujących, podawania kryterium II stopnia alarmu pożarowego do sterowania sygnalizacją akustyczną oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

5 5 Instalacja sygnalizacji pożarowej stanowi rozwiązanie zastępcze wobec braku technicznych możliwości eliminacji niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, wskazanych w Ekspertyzie technicznej [d]. 4. Uzgodnienia i dopuszczenia. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p. pożarowych w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. 5. Założenia projektowe Założenia projektowe dotyczące projektowanych instalacji są następujące: Instalacja sygnalizacji pożarowej: ochroną objęto cały budynek (ochrona całkowita) z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych (WC, łazienki), przedsionki łazienek nadzorowane, ochroną objęto przestrzenie nad sufitem podwieszanym o wysokości, w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowana instalacja sygnalizacji pożarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustycznych, montowanych na liniach sygnałowych, instalacja steruje i nadzoruje instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, w przypadku pożaru instalacja wysterowuje: - windę, - zwalnia elektrozamki drzwi z kontrolą dostępu, - otwarciem drzwi rozsuwanych oraz bramek przy wejściu głównym, - podniesienie szlabanu parking przed budynkiem. 6. Charakterystyka obiektu 6.1. Informacje ogólne biekt objęty opracowaniem to budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii położony w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 50. Budynek w części biurowo-badawczej pięciokondygnacyjny. W części patologii budynek dwukondygnacyjny. W obiekcie znajdują się dwie żelbetowe klatki schodowe: klatka schodowa oznaczona jako K1 mająca swój bieg z III piętra na parter i dalej do piwnicy, klatka schodowa oznaczona jako K zlokalizowana przy komunikacji wejściowej głównej, mająca swój bieg z III piętra na parter. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej. Fundamenty budynku stanowią ławy, stopy żelbetowe. Ściany żelbetowe monolityczne, częściowo murowane z cegły pełnej i dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, zaś słupy żelbetowe monolityczne. Stropy wszystkich kondygnacji typu Acermana gr. 37 cm. Budynek posiada stropodach Acermana gr. 33 cm ocieplony żużlowapnem, pokrycie stanowi papa na lepiku.

6 6 6.. Podstawowe dane budynku Powierzchnia zabudowy 1419,46 m Powierzchnia użytkowa 474,50 m w tym: piwnica 1147,50 m parter 1165,30 m piętro I 817,60 m piętro II 778,70 m piętro III 833,40 m Kubatura 11856,00 m 3 Wysokość budynku 16,0 m Budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW). Liczba kondygnacji nadziemnych 5 w części biurowo-badawczej, w części patologii 6.3. Zagospodarowanie budynku Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano następujące pomieszczenia: piwnica: kotłownia, serwerownia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, pomieszczenia sanitarne; parter: portiernia, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pracowanie badań, pomieszczenia patologii, pomieszczenia sanitarne; piętro I: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro II: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro III: pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne Kategoria zagrożenia ludzi Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Na parterze przewidziano salę konferencyjną pomieszczenie nr 38 przeznaczoną do celów instruktarzowych dla stałych użytkowników (pracowników) obiektu. W sali przewidziano ponad 50 miejsc. Przewidywana ilość osób na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach: piwnica: 5 osób, parter: 45 osób, piętro I: 40 osób, piętro II: 30 osób, piętro III: 30 osób. Ilość osób na poszczególnych kondygnacjach stanowi sumę osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach Parametry pożarowe występujących substancji palnych Spośród materiałów palnych w obiekcie znajdują się między innymi takie materiały jak: - wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni badań (np. meble), - wykładziny podłogowe pomieszczeń, - papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej, akta w archiwum. Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 00ºC.

7 7 W laboratoriach zlokalizowano stanowiska badawcze, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem m.in. takich związków chemicznych jak: eter naftowy, eter dietylowy, octan etylu, etanol, alkohol metylowy, heksan, aceton, benzen, toluen itp. Powyższe związki chemiczne są substancjami łatwopalnymi. Właściwości niektórych wykorzystywanych substancji: 6.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego biekt zaliczony do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się cena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Dokonane pomiary nie wykazały obecności stężeń wybuchowych poszczególnych substancji w powietrzu na poszczególnych stanowiskach. Istniejąca wentylacja w postaci odciągów miejscowych i wentylacji grawitacyjnej oraz ilość wykorzystywanych substancji powoduje brak możliwości wytworzenia się mieszaniny wybuchowej w objętości przekraczającej 0,01m 3 zwartej przestrzeni, wobec czego nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe W obecnym stanie budynek tworzy jedną strefę pożarową o powierzchni 474,40 m. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków średniowysokich wynosi 5000 m i jest zachowana. Po przebudowie budynek stanowić będzie następujące strefy pożarowe: 1. strefa 1 (ZL III) cześć dwukondygnacyjna patologii o powierzchni 564,38 m (część budynku nr wg oznaczenia na rys. nr 1).. strefa (ZL III) cześć pięciokondygnacyjna biurowo-badawcza o powierzchni 4178,0 m (część budynku nr 1 wg oznaczenia na rys. nr 1). 3. strefa 3 (PM) rozdzielnia NN nr 04 o powierzchni 19,93 m. 4. strefa 4 (PM) wentylatornia nr 036 o powierzchni 65,58 m. 5. strefa 5 (PM) kotłownia nr 01 i 0 o powierzchni 74,58 m. W stanie istniejącym brak wydzielenia:

8 8 kondygnacji piwnicznej od kondygnacji nadziemnych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni, wentylatornia i rozdzielni NN w piwnicy drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej Urządzenia oddymiania klatek schodowych W budynku ewakuacja odbywa się poprzez klatki schodowe, które zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu i zostaną wydzielone pożarowo Inne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice W obiekcie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zastosowano hydranty wewnętrzne 5 po dwa na każdej kondygnacji z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej (wg obowiązujących przepisów w budynku wymagana jest wewnętrzna sieć hydrantowa w postaci hydrantów 5 mm). Na drogach ewakuacyjnych w części piwnicznej oraz w części patologii projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Instalacje techniczne Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodo-kanalizacyjna, gazową c.o. elektryczna, wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna, odgromowa, klimatyzacyjna. 7. pis techniczny instalacja sygnalizacji pożarowej 7.1. Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pożaru Zadaniem instalacji sygnalizacji pożarowej jest wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzeń oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urządzeń i systemów budynku, celem jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Projektowana instalacja sygnalizacji pożarowej składa się z jednej centrali sygnalizacji pożaru Bosch FPA5000, z pięcioma liniami dozorowymi pętlowymi i adresacją indywidualną i pięcioma liniami sygnałowymi. Projektowana lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru - parter budynku portiernia przy wejściu głównym. Adresowanie urządzeń umożliwia między pełną identyfikację pomieszczenia, w którym wystąpiło zagrożenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urządzeń automatyki pożarowej w budynku. Informacja o pożarze wyświetlana jest na wyświetlaczu centralki w postaci adresu automatycznego czujnika pożarowego lub ręcznego ostrzegacza pożarowego (przycisku RP) oraz numeru pomieszczenia, w którym się one znajdują. Automatyczne czujniki pożarowe i przyciski RP rozmieszczono z uwzględnieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a także z zachowaniem odległości dojścia i lokalizacji wyjść ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli linii sygnalizatorów, urządzeń ochrony

9 9 przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i kontroli dostępu projektuje się wykorzystanie modułów sterujących i kontrolno - sterujących. Na etapie projektowania uwzględniono możliwość rozbudowy instalacji polegający na zabezpieczeniu systemem sygnalizacji pożaru wolnostojącego budynku magazynowego zlokalizowanego na działce przy ul. Grunwaldzkiej Dobór elementów systemu Przy wyborze czujek uwzględniono: - prawdopodobieństwo powstania pożaru oraz zjawiska występujące w pierwszej fazie pożaru (dym, temperatura, płomień), - warunki budowlane, - wyposażenie chronionych pomieszczeń, - przechowywane materiały. Przeznaczenie obiektu obiekt administracyjno biurowy z pomieszczeniami pracowni badań, laboratoriów oraz patologii. Wyposażenie obiektu stanowią przede wszystkim takie materiały jak: - wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni badań (np. meble), - wykładziny podłogowe pomieszczeń, - papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej, akta w archiwum. Ponadto w laboratoriach zlokalizowano stanowiska badawcze, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem m.in. takich związków chemicznych jak: eter naftowy, eter dietylowy, octan etylu, etanol, alkohol metylowy, heksan, aceton, benzen, toluen itp. Powyższe związki chemiczne są substancjami łatwopalnymi. W związku z przeznaczeniem obiektu oraz występującymi w obiekcie materiałami i zagrożeniami, pierwszym spodziewanym kryterium pożarowym w obiekcie jest dym. W związku z powyższym do ochrony powierzchni wybrano: czujki dymu optyczne i optyczno temperaturowe. Czujki optyczne dymu są przydatne do wykrywania pożarów w zakresie, od TF do TF5, TF8, TF9, czujki optyczno temperaturowe od TF1 do TF9. Do ochrony ww. laboratoriów zaprojektowano optyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, w wykonaniu do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Ponadto obiekt wyposażono w ręczne ostrzegacze pożarowe, których projektowane rozmieszczenie zapewniają max długość dojścia 30 m z każdego miejsca gdzie może przebywać człowiek do najbliższego ostrzegacza pożarowego. Na linii dozorowej, oprócz elementów wykrywających zjawiska pożarowe, zainstalowane zostaną elementy sterujące i/lub monitorujące urządzenia przeciwpożarowe i użytkowe. Dodatkowo w obiekcie zostaną elementy informujące o powstaniu zjawiska pożarowego, tj. sygnalizatory akustyczno-optyczne. Do ochrony szybu windy zastosowano czujkę zasysającą dymu. Przy projektowaniu rozmieszczeniu czujek kierowano się do następującymi kryteriami: - dopuszczalna powierzchnia dozorowania, - wysokość i geometria chronionego pomieszczenia - kształt stropu - występujące urządzenia i materiały - warunki panujące w pomieszczeniu

10 10 - charakter wykorzystywanego pomieszczenia - przewidywane kryterium pożarowe - wskazania Inwestora Rodzaj elementów Dla obiektu objętego niniejszym projektem przewiduje się system adresowalny, pętlowy, który sterowany będzie z centrali Bosch FPA 5000 (zestawienie projektowanych modułów centrali zawarto w zestawieniu materiałów). W obiekcie zastosowano następujące elementy liniowe: 1. czujki dymu optyczne FAP- 40,. czujki optyczno-termiczne FAP-T 40, 3. optyczna czujka dymu D1101A-Ex, 4. ręczne ostrzegacze pożarowe - FMC-10-DM-G-R, 5. konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem DM 1103 B Ex, 6. sygnalizatory akustyczne - SA-K7, 7. liniowe moduły kontrolno/sterujące i sterujące - FLM-40-I8R1-S, FLM-40-RLV8, FLM- 40-4CN, 8. zasysające czujki dymu serii FAS-40-TM. Centralę należy wyposażyć w drukarkę termiczną. Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia posiadają stosowne aprobaty i certyfikaty, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej Linie dozorowe W obiekcie objętym opracowaniem projektuje się 5 linii dozorowych typu A (pętla): - linia dozorowa nr 1 o ozn. 1 liczba elementów 97 piwnica, - linia dozorowa nr o ozn. liczba elementów parter, - linia dozorowa nr 3 o ozn. 3 liczba elementów 56 I piętro, - linia dozorowa nr 4 o ozn. 4 liczba elementów 59 II piętro, - linia dozorowa nr 5 o ozn. 5 liczba elementów 66 III piętro. Linie zabezpieczające pomieszczenia laboratoryjne w których stosowane są substancje łatwopalne zabezpieczone elementami detekcyjnymi do przestrzeni zagrożonych wybuchem (Ex) montowanymi na liniach bocznych (otwarte typu B), za barierami bezpieczeństwa instalowanymi na korytarzu. oraz 5 linii sygnałowe sygnalizatorów akustyczno-optycznych o ozn. - S1 liczba elementów 8, - S liczba elementów 1, - S3 liczba elementów 6, - S4 liczba elementów 5, - S5 liczba elementów 6. Sposób prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementów instalacji został przedstawiony w części rysunkowej.

11 Strefy dozorowe Poszczególne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowią strefy dozorowe. Na potrzeby projektu przyjęto następujący sposób adresowania elementów: Linie dozorowe: X/NNN X nr linii dozorowej N nr elementu liniowego (zakres od 01 17) Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, należy w CSP, każdej ze stref nadać jednoznaczny identyfikator (np. nazwa i nr pomieszczenia), umożliwiający łatwą lokalizację elementu i pomieszczenia. Projektowany podział elementów na strefy dozorowe przedstawia tabela nr Strefy alarmowe biekt wyposażony będzie w linie sygnałowe wyposażone w sygnalizatory akustycznooptyczne, które w chwili wykrycia zjawisk pożarowych będą informowały przebywające tam osoby o zagrożeniu. Projektuje się podział obiektu na pięć stref alarmowych poszczególne kondygnacje budynku stanowią strefy alarmowe Charakterystyka urządzeń. a) Centrala sygnalizacji pożarowej FPA-5000 Centrala modułowa wykonana jest w postaci metalowej szafki przeznaczonej do instalowania na ścianie przy pomocy specjalnej ramy. W skład centrali wchodzą moduły funkcjonalne konfigurowalne w zależności od potrzeb danego systemu. Zadania centrali sygnalizacji pożarowej: Za pośrednictwem linii dozorowych CSP realizuje następujące zadania: - zasilanie zainstalowanych na liniach czujek pożarowych - transmisja informacji do i od czujek - akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu pożarowego, uszkodzenia i stanów awaryjnych centrali i urządzeń z nią współpracujących, - wskazywanie miejsca zagrożenia - rejestracja i drukowanie ważniejsze zdarzenia (min. wszelkie alarmy) - przekazywanie wszelkich informacji o pożarze lub uszkodzeniach za pomocą urządzeń transmisji do straży pożarnej (system monitoringu) Parametry charakterystyczne CSP: - napięcie zasilania centralki 0V+10%-15%, - napięcie robocze 4V+5%-10%, - maksymalna długość linii dozorowej 1600 m - obciążalność 300 ma b) Czujki Automatyczne czujki pożarowe serii 40 zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z modułową centralą sygnalizacji pożaru, charakteryzującą się znacząco udoskonalonymi parametrami technologii LSN. Wbudowane przełączniki obrotowe umożliwiają łatwe - automatyczne lub ręczne - adresowanie czujek z lub bez funkcji autodetekcji. - czujki optyczne dymu - FAP- 40

12 1 Czujki posiadają detektor optyczny (czujka dymu) Detektor optyczny Zasada działania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochłonięte przez układ optyczny. W razie pożaru unoszący się dym dostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego przed diodę LED. Ilość światła trafiającego do diody optycznej jest następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny - czujki optyczno termiczne - FAP-T- 40 Czujki optyczno temperaturowe posiadają: - detektor optyczny (czujka dymu) - detektor termiczny (czujka temperatury) Detektor optyczny jw. Detektor termiczny (czujka temperatury). Rolę detektora termicznego w sieci rezystancyjnej pełni termistor, z którego w regularnych odstępach czasu dokonywany jest przez analogowo-cyfrowy konwerter pomiar napięcia zależnego od temperatury. Zależnie od klasy czujki, detektor ciepła wyzwala alarm po przekroczeniu temperatury maksymalnej - 54 C lub 69 C (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki różnicowe). c) ptyczna czujka dymu D1101A Ex do obszarów zagrożonych wybuchem D1101A Ex to optyczna czujka dymu przeznaczona do wykrywania tlących się lub płonących przedmiotów na obszarach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i. d) Konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem DM 1103 B Ex, Konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem służą do ręcznego włączania alarmu w strefach 1 i w przypadku zagrożenia wybuchem. Samoistnie bezpieczne ostrzegacze typu K posiadają hermetyczną obudowę i nie wymagają żadnych barier zabezpieczających. Ręczne ostrzegacze DM 1103 B Ex do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem muszą być dołączone za pośrednictwem bariery bezpieczeństwa SB 3 wraz z modułem wejścia/wyjścia DCA119. e) Zasysające czujki dymu serii FAS-40-TM w wersji LSN improved Zasysające czujki dymu serii FAS 40 TM zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem bezpośredniej współpracy z lokalną siecią bezpieczeństwa w wersji LSN improved, o rozbudowanej funkcjonalności. Te aktywne układy detekcji pożaru służą do wczesnego wykrywania pożaru w monitorowanej strefie, zabezpieczenia urządzeń oraz monitorowania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dokładna lokalizacja pożaru jest możliwa dzięki wykorzystaniu innowacyjnego sposobu identyfikacji źródła pożaru. Zasysające czujki dymu wykorzystują najnowszą technologię detekcji pożaru. dporność na zabrudzenia systemów TITANUS, kompensacja temperaturowa sygnałów pochodzących z detektorów oraz uruchomienie z uwzględnieniem ciśnienia powietrza gwarantują niezawodne działanie nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Urządzenie zasysające pobiera próbki powietrza z monitorowanego obszaru przez układ rurek ze zdefiniowanymi otworami próbkującymi i kieruje je do czujki.

13 13 f) Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-10 DM-G-R. RP-y zwane również przyciskami pożarowymi, są urządzeniami służącymi do ręcznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej. RP-y, które zainstalowano są adresowalne, typu B - czyli uruchamiane pośrednio (zbicie szybki umożliwia dostęp do mikroprzełącznika, który należy przełączyć). Ze względu na to, że ostrzegacze te są uruchamiane przez ludzi po wykryciu zagrożenia pożarem, transmitowany do centrali alarm nie wymaga weryfikacji (nie dotyczy konieczności eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych). Alarm pożarowy jest wyzwalany niezwłocznie alarm II stopnia. g) Wyniesione wskaźniki zadziałania czujki MPA Wyniesiony wskaźnik zadziałania wymagany jest w sytuacji, gdy czujka nie jest widoczna, na przykład w przypadku montażu w przestrzeniach międzystropowych. W przypadku sufitów podwieszanych wskaźnik zadziałania należy umieścić bezpośrednio pod czujką z nim połączoną, znajdującą się w strefie międzystropowej oraz oznakować tak jak czujkę. h) Moduł przekaźnikowy FLM-40-I8R1-S 8-wejściowy moduł FLM-40-I8R1-S umożliwia monitorowanie maks. ośmiu wejść. Dodatkowo jest wyposażony w przekaźnik z zestykiem przełącznym, zapewniającym beznapięciowy styk wyjściowy. Jest to element -żyłowej magistrali LSN. Po dołączeniu do modułowej centrali sygnalizacji pożaru serii 5000 moduły oferują zwiększoną funkcjonalność udoskonalonej technologii LSN. i) Moduł przekaźnikowy FLM-40-RLV8-S Moduł przekaźników niskonapięciowych FLM-40-RLV8-S składa się z ośmiu przekaźników ze stykiem przełącznym, zapewniających bezpotencjałowe styki wyjściowe. Jest to -żyłowy przewód LSN. Po dołączeniu do modułowej centrali sygnalizacji pożaru serii 5000 moduły oferują zwiększoną funkcjonalność udoskonalonej technologii LSN. j) Moduły przyłączenia linii konwencjonalnych FLM-40/4-CN Moduł FLM-40/4-CN umożliwia dołączenie konwencjonalnych czujek do centrali sygnalizacji pożaru LSN za pośrednictwem 4-żyłowej sieci z zasilaniem (sieć LSN z zewnętrznym zasilaniem). k) Sygnalizator akustyczny SA-K7 Sygnalizator akustyczny SA-K7 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej oraz optycznej w alarmowych systemach pożarowych. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Dane techniczne: - Napięcie zasilania 16-3,5 VDC - Pobór prądu < 68 ma Natężenie dźwięku z odl. 1m > 100 db - Szczelność obudowy IP 1C Wymiary Ø 115 x 76 mm Sygnalizator SA-K7 powinien być montowany poprzez puszkę instalacyjną do systemów pożarowych Lokalizacja CSP. Centralę sygnalizacji pożarowej należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym istnieje możliwość dostępu dla pracowników obiektu posiadających odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi centrali. Centralkę należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.

14 14 Wskaźniki optyczne nie mogą znajdować się na wysokości większej niż 1,80 m. Lokalizacja centrali musi gwarantować łatwy dostęp dla straży pożarnej. W obiekcie centralę zlokalizowano na poziomie parteru w portierni przy wejściu głównym Zasilanie. Centralę należy zasilić napięciem 30V AC z rozdzielni PPZ. Wydzielony obwód należy zabezpieczyć bezpiecznikiem o wartości 10 A. Zasilanie centrali doprowadzić kablem HDGs 3x1,5 PH90 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Szczegóły dot. zasilania w części elektrycznej. Na wypadek możliwych uszkodzeń sprzętu lub braku zasilania głównego, zasilanie rezerwowe powinno zapewnić podtrzymanie działania instalacji przez co najmniej: 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 4 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji) 7 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione. Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania. Przyjęty czas pracy awaryjnej systemu 7 h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania. Uwzględniając powyższe, zasilanie rezerwowe centrali stanowi bateria sześciu akumulatorów typu SLA o napięciu 1 V i pojemności 40 Ah każdy, wystarczająca na 7 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. bliczenia pojemności akumulatorów dla powyższych założeń wykonano programem FIRE SYSTEM DESIGNER.6 Build 133 firmy BSCH. Zasilacz centrali umożliwia naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora w ciągu 4 godzin do 80% jego pełnej pojemności. Pełne naładowanie sprawnego akumulatora powinno zostać zakończone przed upływem 7 godzin. Pojemność akumulatorów - Całkowity prąd w gotowości 16 ma lub 1,3 A. - Czas gotowości 7 godziny pojemność 88,7 Ah - Całkowity prąd w alarmie 4660 ma lub 4,66 A. - Czas alarmu 30 minut pojemność,33 Ah - Całkowita pojemność centrali 90,60 Ah Wymiary akumulatorów nie mogą przekraczać 00x165x170 mm. Czujka zasysająca TITANUS zasilana z zasilacza urządzeń ppoż.

15 kablowanie. Instalację wykonać następującymi rodzajami kabli: - linie dozorowe - czerwony, uniepalniony typu YnTKSYekw 1xx0,8, - linia sterujące sygnalizatorów HDGs x1 PH90 lub HTKSH 1xx1 PH90 Linie sterujące i kontrolne z modułów liniowych instalowanych na pętlach dozorowych oraz z centrali do: - central oddymiania, - tablicy zasilająco-sterującej dźwigu osobowego (sprowadzenie windy na poziom bezpieczny), - zasilacza urządzeń pożarowych czujki zasysającej TITANUS, - central kontroli dostępu, - drzwi rozsuwanych oraz bramek przy wejściu głównym, - oraz innych systemów i urządzeń w zależności od potrzeb Inwestora, należy wykonać przewodem HTKSH nxx1ph90 lub HDGs x1 PH90 liczba żył w zależności od liczby podawanych i odbieranych sygnałów. Długość pętli dozorowej nie powinna przekraczać 1,6 km. Kable linii dozorowych należy układać pod tynkiem, w korytach lub listwach na tynku. Kable powinny być układane w miejscach bezpiecznych (a szczególnie prowadząc kable linii pętlowych należy pamiętać o skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron pętli przez pojedyncze zdarzenie). W miejscach narażonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable należy chronić rurkami. bwód linii dozorowych na których projektuje się czujki optyczne do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (Ex) odseparować barierą ochronną instalowaną w strefie bezpiecznej (korytarz). Uwaga: zabronione jest prowadzenie przez powyższe pomieszczenia innych przewodów instalacji sygnalizacji pożaru nie odseparowanych barierą ochronną. Przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w zgodnych z normami odległościach od innych instalacji. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocować certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatą techniczna producenta kabli. Przewody linii dozorowych, przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujników, powinny stanowić zamknięte pętle umożliwiające wykonanie pomiarów Współpraca z innymi instalacjami Projekt przewiduje automatyczne inicjowanie poprzez ISP następujących urządzeń mających wpływ na ochronę przeciwpożarową oraz ewakuację w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w obiekcie: a) uruchomienie i kontrola instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, b) inicjowanie sterowania wind - sprowadzenie wind na poziom bezpieczny parter, a także otwarcie drzwi i zablokowanie jej w tej pozycji, c) kontrola stanu zasilacza czujki zasysającej TITANUS (monitoring uszkodzenia ogólnego oraz zasilania), d) zwolnienie elektrozamków drzwi z kontrolą dostępu, e) otwarcie drzwi rozsuwanych, f) otwarcie bramki przy wejściu głównym,

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo