PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ"

Transkrypt

1 Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 50 - Instalacja sygnalizacji pożarowej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Lokalizacja: ul. Grunwaldzka Poznań Inwestor: Branża: Projektant: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka Poznań Słaboprądowa inż. Michał Kaliński Projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru Nr uprawnień KNP 4/51/009 Wrzesień 013 r.

2 Spis treści A. CZĘŚĆ PISWA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Uzgodnienia i dopuszczenia Założenia projektowe Charakterystyka obiektu pis techniczny instalacja sygnalizacji pożarowej Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pożaru Dobór elementów systemu Rodzaj elementów Linie dozorowe Strefy dozorowe Strefy alarmowe Charakterystyka urządzeń Lokalizacja CSP Zasilanie kablowanie Współpraca z innymi instalacjami Zasady funkcjonowania systemu - organizacja alarmowania Instrukcja postępowania Wskazówki montażowe bliczenia sprawdzające Informacje dla wykonawcy Zalecenia dla użytkownika Uwagi końcowe B. TABLICE Charakterystyka ogólna przestrzeni Strefy dozorowe, przydział elementów do poszczególnych pomieszczeń, adresacja Matryca sterowań Zestawienie materiałów Wykaz certyfikatów C. ZAŁĄCZNIKI świadczenie projektanta Książka pracy systemu sygnalizacji pożarowej Protokół uruchomienia i prób odbiorczych Protokół odbioru Uprawnienia projektanta

3 3 D. RYSUNKI I SCHEMATY Rys. nr ISP-1. Instalacji sygnalizacji pożarowej schemat blokowy Rys. nr ISP-. Instalacji sygnalizacji pożarowej piwnica Rys. nr ISP-3. Instalacji sygnalizacji pożarowej parter Rys. nr ISP-4. Instalacji sygnalizacji pożarowej I piętro Rys. nr ISP-5. Instalacji sygnalizacji pożarowej II piętro Rys. nr ISP-6. Instalacji sygnalizacji pożarowej III piętro Rys. ISP-nr 7. Instalacji sygnalizacji pożarowej kondygnacja techniczna

4 4 A. CZĘŚĆ PISWA. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Wetarynarii w Poznaniu. Lokalizacja: Poznań ul. Grunwaldzka 50 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: a) Zlecenie Inwestora b) uzgodnienia z Inwestorem, c) podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora, d) Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 50 w Poznaniu, czerwiec 013 r. e) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 176/013 z dnia 1 sierpnia 013 r. f) wizję lokalną w obiekcie, g) pomiary, h) szkice, i) Specyfikacja Techniczna PKN CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. j) obowiązujące przepisy i normy branżowe, k) Podręcznik projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej - SITP, ITB - Warszawa 008, l) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-0:010 m) dokumentacja techniczna i karty katalogowe systemu sygnalizacji pożarowej BSCH, 3. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje instalację sygnalizacji pożarowej (ISP). Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w oparciu o urządzenia systemu adresowalnego BSCH. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: centrala sygnalizacji pożaru automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe. elementy liniowe ( czujki, moduły sterujące, sygnalizatory akustyczne, itp.) Projekt uwzględnia: automatyczne wystawienie urządzeń i systemów obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych pętli pożarowych, linii sterujących i monitorujących, podawania kryterium II stopnia alarmu pożarowego do sterowania sygnalizacją akustyczną oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

5 5 Instalacja sygnalizacji pożarowej stanowi rozwiązanie zastępcze wobec braku technicznych możliwości eliminacji niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, wskazanych w Ekspertyzie technicznej [d]. 4. Uzgodnienia i dopuszczenia. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p. pożarowych w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. 5. Założenia projektowe Założenia projektowe dotyczące projektowanych instalacji są następujące: Instalacja sygnalizacji pożarowej: ochroną objęto cały budynek (ochrona całkowita) z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych (WC, łazienki), przedsionki łazienek nadzorowane, ochroną objęto przestrzenie nad sufitem podwieszanym o wysokości, w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowana instalacja sygnalizacji pożarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustycznych, montowanych na liniach sygnałowych, instalacja steruje i nadzoruje instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, w przypadku pożaru instalacja wysterowuje: - windę, - zwalnia elektrozamki drzwi z kontrolą dostępu, - otwarciem drzwi rozsuwanych oraz bramek przy wejściu głównym, - podniesienie szlabanu parking przed budynkiem. 6. Charakterystyka obiektu 6.1. Informacje ogólne biekt objęty opracowaniem to budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii położony w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 50. Budynek w części biurowo-badawczej pięciokondygnacyjny. W części patologii budynek dwukondygnacyjny. W obiekcie znajdują się dwie żelbetowe klatki schodowe: klatka schodowa oznaczona jako K1 mająca swój bieg z III piętra na parter i dalej do piwnicy, klatka schodowa oznaczona jako K zlokalizowana przy komunikacji wejściowej głównej, mająca swój bieg z III piętra na parter. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej. Fundamenty budynku stanowią ławy, stopy żelbetowe. Ściany żelbetowe monolityczne, częściowo murowane z cegły pełnej i dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, zaś słupy żelbetowe monolityczne. Stropy wszystkich kondygnacji typu Acermana gr. 37 cm. Budynek posiada stropodach Acermana gr. 33 cm ocieplony żużlowapnem, pokrycie stanowi papa na lepiku.

6 6 6.. Podstawowe dane budynku Powierzchnia zabudowy 1419,46 m Powierzchnia użytkowa 474,50 m w tym: piwnica 1147,50 m parter 1165,30 m piętro I 817,60 m piętro II 778,70 m piętro III 833,40 m Kubatura 11856,00 m 3 Wysokość budynku 16,0 m Budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW). Liczba kondygnacji nadziemnych 5 w części biurowo-badawczej, w części patologii 6.3. Zagospodarowanie budynku Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano następujące pomieszczenia: piwnica: kotłownia, serwerownia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, pomieszczenia sanitarne; parter: portiernia, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pracowanie badań, pomieszczenia patologii, pomieszczenia sanitarne; piętro I: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro II: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro III: pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne Kategoria zagrożenia ludzi Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Na parterze przewidziano salę konferencyjną pomieszczenie nr 38 przeznaczoną do celów instruktarzowych dla stałych użytkowników (pracowników) obiektu. W sali przewidziano ponad 50 miejsc. Przewidywana ilość osób na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach: piwnica: 5 osób, parter: 45 osób, piętro I: 40 osób, piętro II: 30 osób, piętro III: 30 osób. Ilość osób na poszczególnych kondygnacjach stanowi sumę osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach Parametry pożarowe występujących substancji palnych Spośród materiałów palnych w obiekcie znajdują się między innymi takie materiały jak: - wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni badań (np. meble), - wykładziny podłogowe pomieszczeń, - papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej, akta w archiwum. Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 00ºC.

7 7 W laboratoriach zlokalizowano stanowiska badawcze, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem m.in. takich związków chemicznych jak: eter naftowy, eter dietylowy, octan etylu, etanol, alkohol metylowy, heksan, aceton, benzen, toluen itp. Powyższe związki chemiczne są substancjami łatwopalnymi. Właściwości niektórych wykorzystywanych substancji: 6.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego biekt zaliczony do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się cena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Dokonane pomiary nie wykazały obecności stężeń wybuchowych poszczególnych substancji w powietrzu na poszczególnych stanowiskach. Istniejąca wentylacja w postaci odciągów miejscowych i wentylacji grawitacyjnej oraz ilość wykorzystywanych substancji powoduje brak możliwości wytworzenia się mieszaniny wybuchowej w objętości przekraczającej 0,01m 3 zwartej przestrzeni, wobec czego nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe W obecnym stanie budynek tworzy jedną strefę pożarową o powierzchni 474,40 m. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków średniowysokich wynosi 5000 m i jest zachowana. Po przebudowie budynek stanowić będzie następujące strefy pożarowe: 1. strefa 1 (ZL III) cześć dwukondygnacyjna patologii o powierzchni 564,38 m (część budynku nr wg oznaczenia na rys. nr 1).. strefa (ZL III) cześć pięciokondygnacyjna biurowo-badawcza o powierzchni 4178,0 m (część budynku nr 1 wg oznaczenia na rys. nr 1). 3. strefa 3 (PM) rozdzielnia NN nr 04 o powierzchni 19,93 m. 4. strefa 4 (PM) wentylatornia nr 036 o powierzchni 65,58 m. 5. strefa 5 (PM) kotłownia nr 01 i 0 o powierzchni 74,58 m. W stanie istniejącym brak wydzielenia:

8 8 kondygnacji piwnicznej od kondygnacji nadziemnych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni, wentylatornia i rozdzielni NN w piwnicy drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej Urządzenia oddymiania klatek schodowych W budynku ewakuacja odbywa się poprzez klatki schodowe, które zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu i zostaną wydzielone pożarowo Inne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice W obiekcie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zastosowano hydranty wewnętrzne 5 po dwa na każdej kondygnacji z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej (wg obowiązujących przepisów w budynku wymagana jest wewnętrzna sieć hydrantowa w postaci hydrantów 5 mm). Na drogach ewakuacyjnych w części piwnicznej oraz w części patologii projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Instalacje techniczne Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodo-kanalizacyjna, gazową c.o. elektryczna, wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna, odgromowa, klimatyzacyjna. 7. pis techniczny instalacja sygnalizacji pożarowej 7.1. Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pożaru Zadaniem instalacji sygnalizacji pożarowej jest wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzeń oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urządzeń i systemów budynku, celem jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Projektowana instalacja sygnalizacji pożarowej składa się z jednej centrali sygnalizacji pożaru Bosch FPA5000, z pięcioma liniami dozorowymi pętlowymi i adresacją indywidualną i pięcioma liniami sygnałowymi. Projektowana lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru - parter budynku portiernia przy wejściu głównym. Adresowanie urządzeń umożliwia między pełną identyfikację pomieszczenia, w którym wystąpiło zagrożenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urządzeń automatyki pożarowej w budynku. Informacja o pożarze wyświetlana jest na wyświetlaczu centralki w postaci adresu automatycznego czujnika pożarowego lub ręcznego ostrzegacza pożarowego (przycisku RP) oraz numeru pomieszczenia, w którym się one znajdują. Automatyczne czujniki pożarowe i przyciski RP rozmieszczono z uwzględnieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a także z zachowaniem odległości dojścia i lokalizacji wyjść ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli linii sygnalizatorów, urządzeń ochrony

9 9 przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i kontroli dostępu projektuje się wykorzystanie modułów sterujących i kontrolno - sterujących. Na etapie projektowania uwzględniono możliwość rozbudowy instalacji polegający na zabezpieczeniu systemem sygnalizacji pożaru wolnostojącego budynku magazynowego zlokalizowanego na działce przy ul. Grunwaldzkiej Dobór elementów systemu Przy wyborze czujek uwzględniono: - prawdopodobieństwo powstania pożaru oraz zjawiska występujące w pierwszej fazie pożaru (dym, temperatura, płomień), - warunki budowlane, - wyposażenie chronionych pomieszczeń, - przechowywane materiały. Przeznaczenie obiektu obiekt administracyjno biurowy z pomieszczeniami pracowni badań, laboratoriów oraz patologii. Wyposażenie obiektu stanowią przede wszystkim takie materiały jak: - wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni badań (np. meble), - wykładziny podłogowe pomieszczeń, - papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej, akta w archiwum. Ponadto w laboratoriach zlokalizowano stanowiska badawcze, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem m.in. takich związków chemicznych jak: eter naftowy, eter dietylowy, octan etylu, etanol, alkohol metylowy, heksan, aceton, benzen, toluen itp. Powyższe związki chemiczne są substancjami łatwopalnymi. W związku z przeznaczeniem obiektu oraz występującymi w obiekcie materiałami i zagrożeniami, pierwszym spodziewanym kryterium pożarowym w obiekcie jest dym. W związku z powyższym do ochrony powierzchni wybrano: czujki dymu optyczne i optyczno temperaturowe. Czujki optyczne dymu są przydatne do wykrywania pożarów w zakresie, od TF do TF5, TF8, TF9, czujki optyczno temperaturowe od TF1 do TF9. Do ochrony ww. laboratoriów zaprojektowano optyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, w wykonaniu do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Ponadto obiekt wyposażono w ręczne ostrzegacze pożarowe, których projektowane rozmieszczenie zapewniają max długość dojścia 30 m z każdego miejsca gdzie może przebywać człowiek do najbliższego ostrzegacza pożarowego. Na linii dozorowej, oprócz elementów wykrywających zjawiska pożarowe, zainstalowane zostaną elementy sterujące i/lub monitorujące urządzenia przeciwpożarowe i użytkowe. Dodatkowo w obiekcie zostaną elementy informujące o powstaniu zjawiska pożarowego, tj. sygnalizatory akustyczno-optyczne. Do ochrony szybu windy zastosowano czujkę zasysającą dymu. Przy projektowaniu rozmieszczeniu czujek kierowano się do następującymi kryteriami: - dopuszczalna powierzchnia dozorowania, - wysokość i geometria chronionego pomieszczenia - kształt stropu - występujące urządzenia i materiały - warunki panujące w pomieszczeniu

10 10 - charakter wykorzystywanego pomieszczenia - przewidywane kryterium pożarowe - wskazania Inwestora Rodzaj elementów Dla obiektu objętego niniejszym projektem przewiduje się system adresowalny, pętlowy, który sterowany będzie z centrali Bosch FPA 5000 (zestawienie projektowanych modułów centrali zawarto w zestawieniu materiałów). W obiekcie zastosowano następujące elementy liniowe: 1. czujki dymu optyczne FAP- 40,. czujki optyczno-termiczne FAP-T 40, 3. optyczna czujka dymu D1101A-Ex, 4. ręczne ostrzegacze pożarowe - FMC-10-DM-G-R, 5. konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem DM 1103 B Ex, 6. sygnalizatory akustyczne - SA-K7, 7. liniowe moduły kontrolno/sterujące i sterujące - FLM-40-I8R1-S, FLM-40-RLV8, FLM- 40-4CN, 8. zasysające czujki dymu serii FAS-40-TM. Centralę należy wyposażyć w drukarkę termiczną. Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia posiadają stosowne aprobaty i certyfikaty, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej Linie dozorowe W obiekcie objętym opracowaniem projektuje się 5 linii dozorowych typu A (pętla): - linia dozorowa nr 1 o ozn. 1 liczba elementów 97 piwnica, - linia dozorowa nr o ozn. liczba elementów parter, - linia dozorowa nr 3 o ozn. 3 liczba elementów 56 I piętro, - linia dozorowa nr 4 o ozn. 4 liczba elementów 59 II piętro, - linia dozorowa nr 5 o ozn. 5 liczba elementów 66 III piętro. Linie zabezpieczające pomieszczenia laboratoryjne w których stosowane są substancje łatwopalne zabezpieczone elementami detekcyjnymi do przestrzeni zagrożonych wybuchem (Ex) montowanymi na liniach bocznych (otwarte typu B), za barierami bezpieczeństwa instalowanymi na korytarzu. oraz 5 linii sygnałowe sygnalizatorów akustyczno-optycznych o ozn. - S1 liczba elementów 8, - S liczba elementów 1, - S3 liczba elementów 6, - S4 liczba elementów 5, - S5 liczba elementów 6. Sposób prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementów instalacji został przedstawiony w części rysunkowej.

11 Strefy dozorowe Poszczególne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowią strefy dozorowe. Na potrzeby projektu przyjęto następujący sposób adresowania elementów: Linie dozorowe: X/NNN X nr linii dozorowej N nr elementu liniowego (zakres od 01 17) Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, należy w CSP, każdej ze stref nadać jednoznaczny identyfikator (np. nazwa i nr pomieszczenia), umożliwiający łatwą lokalizację elementu i pomieszczenia. Projektowany podział elementów na strefy dozorowe przedstawia tabela nr Strefy alarmowe biekt wyposażony będzie w linie sygnałowe wyposażone w sygnalizatory akustycznooptyczne, które w chwili wykrycia zjawisk pożarowych będą informowały przebywające tam osoby o zagrożeniu. Projektuje się podział obiektu na pięć stref alarmowych poszczególne kondygnacje budynku stanowią strefy alarmowe Charakterystyka urządzeń. a) Centrala sygnalizacji pożarowej FPA-5000 Centrala modułowa wykonana jest w postaci metalowej szafki przeznaczonej do instalowania na ścianie przy pomocy specjalnej ramy. W skład centrali wchodzą moduły funkcjonalne konfigurowalne w zależności od potrzeb danego systemu. Zadania centrali sygnalizacji pożarowej: Za pośrednictwem linii dozorowych CSP realizuje następujące zadania: - zasilanie zainstalowanych na liniach czujek pożarowych - transmisja informacji do i od czujek - akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu pożarowego, uszkodzenia i stanów awaryjnych centrali i urządzeń z nią współpracujących, - wskazywanie miejsca zagrożenia - rejestracja i drukowanie ważniejsze zdarzenia (min. wszelkie alarmy) - przekazywanie wszelkich informacji o pożarze lub uszkodzeniach za pomocą urządzeń transmisji do straży pożarnej (system monitoringu) Parametry charakterystyczne CSP: - napięcie zasilania centralki 0V+10%-15%, - napięcie robocze 4V+5%-10%, - maksymalna długość linii dozorowej 1600 m - obciążalność 300 ma b) Czujki Automatyczne czujki pożarowe serii 40 zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z modułową centralą sygnalizacji pożaru, charakteryzującą się znacząco udoskonalonymi parametrami technologii LSN. Wbudowane przełączniki obrotowe umożliwiają łatwe - automatyczne lub ręczne - adresowanie czujek z lub bez funkcji autodetekcji. - czujki optyczne dymu - FAP- 40

12 1 Czujki posiadają detektor optyczny (czujka dymu) Detektor optyczny Zasada działania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochłonięte przez układ optyczny. W razie pożaru unoszący się dym dostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego przed diodę LED. Ilość światła trafiającego do diody optycznej jest następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny - czujki optyczno termiczne - FAP-T- 40 Czujki optyczno temperaturowe posiadają: - detektor optyczny (czujka dymu) - detektor termiczny (czujka temperatury) Detektor optyczny jw. Detektor termiczny (czujka temperatury). Rolę detektora termicznego w sieci rezystancyjnej pełni termistor, z którego w regularnych odstępach czasu dokonywany jest przez analogowo-cyfrowy konwerter pomiar napięcia zależnego od temperatury. Zależnie od klasy czujki, detektor ciepła wyzwala alarm po przekroczeniu temperatury maksymalnej - 54 C lub 69 C (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki różnicowe). c) ptyczna czujka dymu D1101A Ex do obszarów zagrożonych wybuchem D1101A Ex to optyczna czujka dymu przeznaczona do wykrywania tlących się lub płonących przedmiotów na obszarach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i. d) Konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem DM 1103 B Ex, Konwencjonalne ręczne ostrzegacze do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem służą do ręcznego włączania alarmu w strefach 1 i w przypadku zagrożenia wybuchem. Samoistnie bezpieczne ostrzegacze typu K posiadają hermetyczną obudowę i nie wymagają żadnych barier zabezpieczających. Ręczne ostrzegacze DM 1103 B Ex do ochrony obszarów zagrożonych wybuchem muszą być dołączone za pośrednictwem bariery bezpieczeństwa SB 3 wraz z modułem wejścia/wyjścia DCA119. e) Zasysające czujki dymu serii FAS-40-TM w wersji LSN improved Zasysające czujki dymu serii FAS 40 TM zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem bezpośredniej współpracy z lokalną siecią bezpieczeństwa w wersji LSN improved, o rozbudowanej funkcjonalności. Te aktywne układy detekcji pożaru służą do wczesnego wykrywania pożaru w monitorowanej strefie, zabezpieczenia urządzeń oraz monitorowania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dokładna lokalizacja pożaru jest możliwa dzięki wykorzystaniu innowacyjnego sposobu identyfikacji źródła pożaru. Zasysające czujki dymu wykorzystują najnowszą technologię detekcji pożaru. dporność na zabrudzenia systemów TITANUS, kompensacja temperaturowa sygnałów pochodzących z detektorów oraz uruchomienie z uwzględnieniem ciśnienia powietrza gwarantują niezawodne działanie nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Urządzenie zasysające pobiera próbki powietrza z monitorowanego obszaru przez układ rurek ze zdefiniowanymi otworami próbkującymi i kieruje je do czujki.

13 13 f) Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-10 DM-G-R. RP-y zwane również przyciskami pożarowymi, są urządzeniami służącymi do ręcznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej. RP-y, które zainstalowano są adresowalne, typu B - czyli uruchamiane pośrednio (zbicie szybki umożliwia dostęp do mikroprzełącznika, który należy przełączyć). Ze względu na to, że ostrzegacze te są uruchamiane przez ludzi po wykryciu zagrożenia pożarem, transmitowany do centrali alarm nie wymaga weryfikacji (nie dotyczy konieczności eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych). Alarm pożarowy jest wyzwalany niezwłocznie alarm II stopnia. g) Wyniesione wskaźniki zadziałania czujki MPA Wyniesiony wskaźnik zadziałania wymagany jest w sytuacji, gdy czujka nie jest widoczna, na przykład w przypadku montażu w przestrzeniach międzystropowych. W przypadku sufitów podwieszanych wskaźnik zadziałania należy umieścić bezpośrednio pod czujką z nim połączoną, znajdującą się w strefie międzystropowej oraz oznakować tak jak czujkę. h) Moduł przekaźnikowy FLM-40-I8R1-S 8-wejściowy moduł FLM-40-I8R1-S umożliwia monitorowanie maks. ośmiu wejść. Dodatkowo jest wyposażony w przekaźnik z zestykiem przełącznym, zapewniającym beznapięciowy styk wyjściowy. Jest to element -żyłowej magistrali LSN. Po dołączeniu do modułowej centrali sygnalizacji pożaru serii 5000 moduły oferują zwiększoną funkcjonalność udoskonalonej technologii LSN. i) Moduł przekaźnikowy FLM-40-RLV8-S Moduł przekaźników niskonapięciowych FLM-40-RLV8-S składa się z ośmiu przekaźników ze stykiem przełącznym, zapewniających bezpotencjałowe styki wyjściowe. Jest to -żyłowy przewód LSN. Po dołączeniu do modułowej centrali sygnalizacji pożaru serii 5000 moduły oferują zwiększoną funkcjonalność udoskonalonej technologii LSN. j) Moduły przyłączenia linii konwencjonalnych FLM-40/4-CN Moduł FLM-40/4-CN umożliwia dołączenie konwencjonalnych czujek do centrali sygnalizacji pożaru LSN za pośrednictwem 4-żyłowej sieci z zasilaniem (sieć LSN z zewnętrznym zasilaniem). k) Sygnalizator akustyczny SA-K7 Sygnalizator akustyczny SA-K7 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej oraz optycznej w alarmowych systemach pożarowych. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Dane techniczne: - Napięcie zasilania 16-3,5 VDC - Pobór prądu < 68 ma Natężenie dźwięku z odl. 1m > 100 db - Szczelność obudowy IP 1C Wymiary Ø 115 x 76 mm Sygnalizator SA-K7 powinien być montowany poprzez puszkę instalacyjną do systemów pożarowych Lokalizacja CSP. Centralę sygnalizacji pożarowej należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym istnieje możliwość dostępu dla pracowników obiektu posiadających odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi centrali. Centralkę należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.

14 14 Wskaźniki optyczne nie mogą znajdować się na wysokości większej niż 1,80 m. Lokalizacja centrali musi gwarantować łatwy dostęp dla straży pożarnej. W obiekcie centralę zlokalizowano na poziomie parteru w portierni przy wejściu głównym Zasilanie. Centralę należy zasilić napięciem 30V AC z rozdzielni PPZ. Wydzielony obwód należy zabezpieczyć bezpiecznikiem o wartości 10 A. Zasilanie centrali doprowadzić kablem HDGs 3x1,5 PH90 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Szczegóły dot. zasilania w części elektrycznej. Na wypadek możliwych uszkodzeń sprzętu lub braku zasilania głównego, zasilanie rezerwowe powinno zapewnić podtrzymanie działania instalacji przez co najmniej: 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 4 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji) 7 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione. Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania. Przyjęty czas pracy awaryjnej systemu 7 h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania. Uwzględniając powyższe, zasilanie rezerwowe centrali stanowi bateria sześciu akumulatorów typu SLA o napięciu 1 V i pojemności 40 Ah każdy, wystarczająca na 7 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. bliczenia pojemności akumulatorów dla powyższych założeń wykonano programem FIRE SYSTEM DESIGNER.6 Build 133 firmy BSCH. Zasilacz centrali umożliwia naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora w ciągu 4 godzin do 80% jego pełnej pojemności. Pełne naładowanie sprawnego akumulatora powinno zostać zakończone przed upływem 7 godzin. Pojemność akumulatorów - Całkowity prąd w gotowości 16 ma lub 1,3 A. - Czas gotowości 7 godziny pojemność 88,7 Ah - Całkowity prąd w alarmie 4660 ma lub 4,66 A. - Czas alarmu 30 minut pojemność,33 Ah - Całkowita pojemność centrali 90,60 Ah Wymiary akumulatorów nie mogą przekraczać 00x165x170 mm. Czujka zasysająca TITANUS zasilana z zasilacza urządzeń ppoż.

15 kablowanie. Instalację wykonać następującymi rodzajami kabli: - linie dozorowe - czerwony, uniepalniony typu YnTKSYekw 1xx0,8, - linia sterujące sygnalizatorów HDGs x1 PH90 lub HTKSH 1xx1 PH90 Linie sterujące i kontrolne z modułów liniowych instalowanych na pętlach dozorowych oraz z centrali do: - central oddymiania, - tablicy zasilająco-sterującej dźwigu osobowego (sprowadzenie windy na poziom bezpieczny), - zasilacza urządzeń pożarowych czujki zasysającej TITANUS, - central kontroli dostępu, - drzwi rozsuwanych oraz bramek przy wejściu głównym, - oraz innych systemów i urządzeń w zależności od potrzeb Inwestora, należy wykonać przewodem HTKSH nxx1ph90 lub HDGs x1 PH90 liczba żył w zależności od liczby podawanych i odbieranych sygnałów. Długość pętli dozorowej nie powinna przekraczać 1,6 km. Kable linii dozorowych należy układać pod tynkiem, w korytach lub listwach na tynku. Kable powinny być układane w miejscach bezpiecznych (a szczególnie prowadząc kable linii pętlowych należy pamiętać o skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron pętli przez pojedyncze zdarzenie). W miejscach narażonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable należy chronić rurkami. bwód linii dozorowych na których projektuje się czujki optyczne do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (Ex) odseparować barierą ochronną instalowaną w strefie bezpiecznej (korytarz). Uwaga: zabronione jest prowadzenie przez powyższe pomieszczenia innych przewodów instalacji sygnalizacji pożaru nie odseparowanych barierą ochronną. Przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w zgodnych z normami odległościach od innych instalacji. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocować certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatą techniczna producenta kabli. Przewody linii dozorowych, przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujników, powinny stanowić zamknięte pętle umożliwiające wykonanie pomiarów Współpraca z innymi instalacjami Projekt przewiduje automatyczne inicjowanie poprzez ISP następujących urządzeń mających wpływ na ochronę przeciwpożarową oraz ewakuację w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w obiekcie: a) uruchomienie i kontrola instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, b) inicjowanie sterowania wind - sprowadzenie wind na poziom bezpieczny parter, a także otwarcie drzwi i zablokowanie jej w tej pozycji, c) kontrola stanu zasilacza czujki zasysającej TITANUS (monitoring uszkodzenia ogólnego oraz zasilania), d) zwolnienie elektrozamków drzwi z kontrolą dostępu, e) otwarcie drzwi rozsuwanych, f) otwarcie bramki przy wejściu głównym,

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe S T R A z A K ŻMUDA & JABŁOŃSKI Inwestor: Obiekt: Dokumentacja: Autor: 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 63 tel. 022-861-54-89, fax. 022-861-58-88 tel. 0 602 215 759, 0 602 215 760 Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH Branża: TELETECZNICZNA Nr projektu: SAP 01/06/2015/AB Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres inwestora: HALA GDAŃSK-SOPOT ERGO ARENA Ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP 1. Informacje wstępne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Cel opracowania... 2 1.4 Inwestor... 2 1.5 Wykonawca... 2 1.6 Cel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski Nr archiwalny: dx/id/10_13/001 Stadium: PB PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Adres obiektu: Zamawiający: Wykonawca projektu: Branża: Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo