WSPÓŁPRACA BIZNESU ZE RODOWISKIEM NAUKOWYM NA PRZYKŁADZIE FIRMY RODAN SYSTEMS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA BIZNESU ZE RODOWISKIEM NAUKOWYM NA PRZYKŁADZIE FIRMY RODAN SYSTEMS S.A."

Transkrypt

1 Dorota Biernacka Rodan Systems S.A. WSPÓŁPRACA BIZNESU ZE RODOWISKIEM NAUKOWYM NA PRZYKŁADZIE FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. Słowa kluczowe: oprogramowanie, inicjatywa akademicka, stae, projekty naukowobadawcze, innowacyjno Artykuł przedstawia dowiadczenia pozyskane w ramach projektu Inicjatywa Akademicka OfficeObjects. Na przykładzie udostpnienia uczelniom oprogramowania OfficeObjects zaprezentowano moliwoci współpracy firmy komercyjnej ze rodowiskiem naukowym. Dodatkowo przedstawiono przykłady oraz korzyci z udziału firmy Rodan Systems w europejskich projektach naukowo-badawczych. 1. Wstp troch historii Firma Rodan Systems S.A. działa na polskim rynku informatycznym od lat dziewidziesitych jednak jej historia siga wstecz do lat siedemdziesitych. W roku 1974, obecny Prezes Zarzdu Rodan Systems S.A., dr Witold Staniszkis, w ramach Orodka Badawczo-Rozwojowego Zjednoczenia Informatyki, powołał zespół informatyków, składajcy si z ponad pidziesiciu osób, którego celem było zrealizowanie systemu zarzdzania baz danych o nazwie System Zarzdzania Baz Danych RODAN. Nazwa oprogramowania - RODAN pochodzi od akronimu słów Racjonalna Organizacja Danych. Była to ówczenie pionierska, i jedna z najwikszych inicjatyw badawczo-rozwojowych, w zakresie oprogramowania systemów zarzdzania baz danych w Europie. Prace zakoczyły si sukcesem a oprogramowanie SZBD RODAN przestało by eksploatowane dopiero w roku Od nazwy oprogramowania RODAN wziły swój pocztek równie nazwy firm Rodan System Sp.z o.o. oraz powstała póniej Rodan Systems S.A. w ramach których od 1994 roku rozwijane jest oprogramowanie OfficeObjects. Dziki cigłemu rozwojowi własnego oprogramowania narzdziowego w dziedzinie zarzdzania informacj, Rodan Systems S.A. została uznana za jedn z najbardziej innowacyjnych polskich firm informatycznych.

2 2. Platforma OfficeObjects OfficeObjects to rodzina produktów oprogramowania, w oparciu o któr budowane s uniwersalne systemy informatyczne wspomagajce działalno organizacji w dowolnych obszarach zarzdzania informacj: od formularzy elektronicznych i zarzdzania procesami pracy po systemy zarzdzania dokumentami oraz portalowe rozwizania do pracy grupowej i zarzdzania wiedz korporacyjn. Produkty narzdziowe stanowi podstaw tworzonych systemów i ze wzgldu na zaawansowane moliwoci technologiczne mog by wykorzystywane w dowolnych konfiguracjach do obsługi działalnoci w nastpujcych obszarach: Tabela 1 Produkty narzdziowe OfficeObjects Produkty narzdziowe OfficeObjects OfficeObjects WorkFlow OfficeObjects Intelligent Content Manager OfficeObjects eforms OfficeObjects Ontology Manager ródło: Opracowanie własne. Obszar funkcjonalny Zarzdzanie procesami Zarzdzanie informacj Inteligentne gromadzenie i zarzdzanie danymi oraz tworzenie i publikacja formularzy elektronicznych Zarzdzanie wiedz W oparciu o produkty narzdziowe powstaj platformy aplikacyjne OfficeObjects czyli uniwersalne rozwizania kompleksowo obsługujce wybrane obszary funkcjonalne działalnoci organizacji jak na przykład systemy obiegu dokumentów. Tabela 2 Platformy aplikacyjne OfficeObjects Platformy aplikacyjne OfficeObjects OfficeObjects Document Manager OfficeObjects Service Broker ródło: Opracowanie własne. Obszar funkcjonalny Kompleksowe zarzdzanie dokumentami, sprawami i procesami pracy Budowa i integracja systemów IT w architekturze SOA oraz implementacja usług w portalach internetowych Z systemów opartych o platform OfficeObjects korzysta obecnie kilkanacie tysicy uytkowników, głównie przedstawicieli administracji pastwowej i samorzdowej. 3.Inicjatywa Akademicka OfficeObjects W 2005 roku firma Rodan Systems rozpoczła Inicjatyw Akademick OfficeObjects, polegajc na udostpnieniu Wyszym Uczelniom, do celów dydaktycznych i naukowobadawczych, oprogramowania opartego o platform OfficeObjects. Celem Inicjatywy Akademickiej jest umoliwienie rodowisku naukowemu wykorzystania pełni moliwoci, które daje oprogramowanie OfficeObjects oraz umoliwienie wykorzystania najnowoczeniejszych technologii. W trakcie wykorzystywania udostpnionego oprogramowania, przedstawiciele uczelni prowadz rejestr napotkanych problemów, dziki czemu moliwe jest cigłe udoskonalanie produktów OfficeObjects.

3 W ramach Inicjatywy Akademickiej OfficeObjects organizowane s równie szkolenia pracowników uczelni dotyczce moliwoci wykorzystywania produktów OfficeObjects. Szkolenia odbywaj si na terenie Uczelni i maj charakter warsztatów wspieranych przez prezentacje i przykładowe wiczenia. W ramach Inicjatywy Akademickiej OfficeObjects firma Rodan Systems podpisała umowy o współpracy z kilkoma uczelniami polskimi i 2 zagranicznymi. S wród nich: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Poznaska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu a take Wysza Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet w Turynie i Uniwersytet na Krecie. Uczelnie w wikszoci przypadków wykorzystuj w procesie dydaktycznym oprogramowanie OfficeObjects WorkFlow. Przykładowe wykorzystanie oprogramowania OfficeObjects w procesie dydaktycznym: - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu: w roku akademickim 2009/2010 OfficeObjects WorkFlow było wykorzystywane w zakresie demonstracyjnym na kierunku Informatyka i Ekonometria w ramach przedmiotów: Systemy Informacyjne w Zarzdzaniu oraz Procesy Informacyjne. W przyszłoci planuje si wykorzysta oprogramowanie OfficeObjects na nowo uruchamianym kierunku Informatyka w Biznesie, przedmiot Inynieria Procesów Biznesowych. - Akademia Morska w Gdyni: planowane jest wykorzystanie oprogramowania OfficeObjects w ramach nowo wprowadzanego, od przyszłego roku akademickiego, przedmiotu Elektroniczny Obieg Dokumentów dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Zarzdzanie Informacj w Administracji Publicznej. W ramach przedmiotu bdzie realizowanych 9 godzin wykładów i 9 godzin wicze laboratoryjnych. Zajcia planowane s dla 3 grup w sumie około 30 osób. - Wysza Szkoła Bankowa w Poznaniu: zajcia z wykorzystaniem OfficeObjects WorkFlow oraz z OfficeObjects ServiceBroker były prowadzone na kierunku "Informatyka i Ekonometria", przedmiot "Technologia dokumentów elektronicznych" (20 godzin wicze laboratoryjnych i wykładów na studiach niestacjonarnych oraz 30 godzin na studiach stacjonarnych). Zajcia ukoczyło 40 osób. Dodatkowo, w przyszłym roku akademickim planowane jest wykorzystanie oprogramowania OfficeObjects na kierunku Zarzdzanie, przedmiot "Informatyka w Zarzdzaniu" oraz na kierunku Administracja, przedmiot "Informatyka w Administracji".

4 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: rozwaane jest wykorzystywanie oprogramowania OfficeObjects na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja Elektroniczny Biznes, przedmiot: Business Processes in Organization (prowadzony w jz. ang). W planach jest rozwinicie współpracy na tyle, eby studenci mogli wykorzystywa wiedz z zakresu oprogramowania OfficeObjects w pracach dyplomowych. - Politechnika Poznaska: zajcia z wykorzystaniem midzy innymi oprogramowania OfficeObjects były prowadzone w ramach specjalnoci magisterskiej "Sieci komputerowe i systemy rozproszone", przedmiot: "Projektowanie Systemów rozproszonych". Zajcia (2 grupy po 15 studentów) koczyły si zaliczeniem - zaprojektowaniem systemu. Zainteresowanie oprogramowaniem OfficeObjects wyraziło równie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagranie video na temat elektronicznego obiegu dokumentów w Urzdzie Miasta Czstochowy bdzie wykorzystywane na Wydziale Nauk Historycznych w ramach zaj z Komputeryzacji Współczesnej Biurowoci na kierunku Archiwistyka i Zarzdzanie Dokumentacj. Jak wynika z przytoczonych przykładów, w Polsce istnieje due zapotrzebowanie orodków akademickich na wykorzystywanie systemów, powszechnie stosowanych w codziennej pracy firm i instytucji. Taka współpraca pomidzy producentem oprogramowania i uczelni daje obopólne korzyci studenci poznaj funkcjonalno oprogramowania, z którym maj due szanse zetkn si w pracy zawodowej a program dydaktyczny zaj jest w przewaajcym stopniu skierowany na praktyk ni teori. Wykorzystywane w procesie dydaktycznym oprogramowanie jest lepiej rozpoznawalne na rynku, lepiej przetestowane a take chtniej wybierane do uytku w praktyce zawodowej. 4. Stae dla studentów oraz prace dyplomowe w oparciu o OfficeObjects Firma Rodan Systems bierze równie udział projekcie Nowe Media i Technologie Wiedzy prowadzonym w ramach w programu studiów ekonomicznych Synergia Teorii i Praktyki w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest to nowatorski projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Kapitał Ludzki, w którym uczelnia organizuje dla studentów midzy innymi płatne stae w innowacyjnych przedsibiorstwach. Uczestnikami projektu s studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz czwartego i pitego roku

5 jednolitych studiów magisterskich kierunków informatycznych, w szczególnoci studenci specjalnoci Inynieria Wiedzy. Sta trwa 3 miesice a w jego trakcie student-staysta zobowizany jest do rozwizania wczeniej uzgodnionego z pracodawc zadania. Zadania planowane do realizacji podczas stau w firmie Rodan Systems to midzy innymi: - programowanie elementów aplikacji, - prace developerskie w rodowisku OfficeObjects - testowanie aplikacji. 5. OfficeObjects jako element prac dyplomowych i wykładów Do firmy Rodan Systems trafia wiele prób, o moliwo wykorzystania dorobku w postaci platformy produktowej OfficeObjects, opisów funkcjonalnoci produktów oraz wyników prac naukowo badawczych do wykorzystania przez studentów i doktorantów z całej Polski. Z drugiej strony pracownicy Rodan Systems chtnie podejmuj studia podyplomowe oraz doktoranckie. Przykładem łczenia pracy naukowej, technicznej i wdroeniowej w firmie Rodan Systems s prace doktorskie: dr Mariusza Momotko pt. "Tools for Monitoring Workflow Processes to Support Dynamic Workflow Changes" oraz Jakuba Strychowskiego pt. Analiza Morfologiczna Jzyka Naturalnego z Wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych. Zdaniem praktyków jest to wzorcowa droga rozwoju w dziedzinie informatyki. Przypadek firmy Rodan Systems jako jednej z najbardziej innowacyjnych w Polsce, jest równie tematem wykładów dla studentów studiów ekonomicznych. W maju 2010 na wydziale Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego dr Witold Staniszkis wygłosił referat na temat Rodan Systems S.A.- Business through innovation dla wizytujcych studentów z Western Michigan University. Amerykascy studenci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat strategii polskiej technologicznej firmy dla której innowacyjno stanowi klucz do sukcesu. Aktywn współprac Rodan Systems ze rodowiskiem akademickim potwierdzaj wyniki rankingu Firmy współpracujce z najwiksz liczb uczelni, opublikowanego w czerwcu 2010 w TOP 200 Computerworld, w którym firma Rodan Systems zajła 1 miejsce w Polsce ex equo z IBM Polska.

6 Tabela 3 Firmy współpracujce z najwiksz liczb uczelni Lp. Firma Siedziba Liczba uczelni 1. IBM Polska Warszawa 6 Rodan Systems Warszawa 6 2. BMS Creative Liszki k. Krakowa 4 Infovide-Matrix Warszawa 4 3. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Chorzów 3 Betacom Warszawa 2 Ericpol Telecom Łód 2 Jantar Bielsko-Biała 2 4. Macrologic Warszawa 2 Siemens Warszawa 2 Sprint Olsztyn 2 Transition Technologies Warszawa 2 ródło: Computerworld TOP 200, czerwiec Udział w Europejskich projektach naukowo-badawczych Istotn rol w działalnoci Rodan Systems zajmuj prace badawczo-rozwojowe. Firma brała udział w Europejskich Programach Badawczych prowadzonych w ramach programu Przyjazne Społeczestwo Informacyjne (IST), bdcego jednym z głównych elementów Pitego i Szóstego Programu Ramowego UE. Do zakoczonych sukcesem projektów z udziałem Rodan Systems nale: ICONS (status koordynatora), INFOMIX, COMPONENT+, ASG, egov-bus (status koordynatora), OneStopGov oraz VIDE. W ramach projektów badawczo-rozwojowych prowadzona była współpraca z wieloma uczelniami polskimi i zagranicznymi np.: - Universite Paris Dauphine, Francja, - Uppsala University, Szwecja, - University of Macedonia, Grecja, - University of Ljubljana, Słowenia, - University della Calabria, Włochy, - Technische Universitaet Wien, Austria, - Universit` a La Sapienza, Włochy, - University of Ulster, Wielka Brytania, - Polsko Japoska Wysza Szkoła Technik Komputerowych (PJIIT), - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, - Polska Akademia Nauk. Korzyci z udziału Rodan Systems w europejskich projektach badawczych to przede wszystkim rozwój platformy OfficeObjects, moliwo komercjalizacji efektów prac R&D ale równie wzrost kompetencji pracowników zaangaowanych w projektw wyniku udziału w europejskich pracach naukowo-badawczych członkowie zespołów projektowych z

7 ramienia firmy Rodan Systems maj moliwoci realizacji swoich ambicji naukowych, rozwoju zawodowego w rodowisku paneuropejskim oraz udziału w wielu konferencjach naukowo-technicznych. W tegorocznej edycji raportu Computerworld Top 200 (czerwiec 2010), po raz pierwszy przeanalizowano nakłady na prace badawczo-rozwojowe ponoszone przez polskie firmy IT. Wyniki raportu potwierdziły ugruntowan pozycj firmy Rodan Systems jako jednej z najbardziej innowacyjnych polskich firm IT. W rankingu Udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe w przychodach firma Rodan Systems zajła 2 miejsce z 31% przychodów wydanymi na prace badawczo-rozwojowe (według raportu OECD najwiksze firmy produkujce oprogramowanie wydajce proporcjonalnie najwicej na prace badawczo-rozwojowe, wydawały na ten cel rednio 15% przychodów natomiast w Polsce wskanik ten wynosi 6,6%). Tabela 4 Udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe w przychodach Lp. Firma Siedziba Udział nakładów na B+R 1. Trimtab Warszawa 35,00% 2. Rodan Systems Warszawa 31,00% 3. Sputnik Software Pozna 26,00% 4. Rekord Systemy Informatyczne Bielsko-Biała 24,80% 5. Grupa Antares Warszawa 20,69% 6. 7bulls.com Warszawa 19,00% 7. Software Mind Kraków 12,00% 8. Comarch Kraków 10,30% 9. HICRON Wrocław 10,00% 10. Stołeczna Agencja Szkoleniowa SAWA Warszawa 10,00% ródło: Computerworld TOP 200. Wród firm, które wydały najwicej na R&D w Polsce w 2009 roku, Rodan Systems plasuje si na 5 miejscu z wydatkami ponad 3 mln PLN. Tabela 5 Firmy, które wydały najwicej na R&D w Polsce w 2009 r. (w tys. zł) Lp. Firma Siedziba Nakłady na działalno B+R 1. Comarch Kraków Asseco Poland (razem z ABG) Rzeszów Asseco Business Solutions Lublin Macrologic Warszawa Rodan Systems Warszawa Ericpol Telecom Łód Rekord Systemy Informatyczne Bielsko-Biała Comp Warszawa OPTeam Rzeszów Sputnik Software Pozna ródło: Computerworld TOP 200. Za udział w europejskich projektach badawczych firma Rodan Systems została uhonorowana główn nagrod II Edycji Konkursu Kryształowej Brukselki. W rankingu firm innowacyjnych opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita w 2005 roku, wród 100

8 Najlepszych Przedsibiorstw Rodan Systems była sklasyfikowana na 6 miejscu. Firma jest równie laureatem Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm 2005 na podstawie wyników uzyskanych w programie badawczym nad innowacyjnoci polskiej gospodarki prowadzonym przez Polsk Akademi Nauk oraz Nagrody im. Jana Łukasiewicza za innowacyjno w zakresie zastosowa informatyki przyznanej w 2008 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. W latach Rodan Systems jako jedyna polska firma znalazła si w gronie przedsibiorstw koordynujcych prace Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI (Networked European Software & Services Initiative). Literatura [1] Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych TOP 200 Computerworld, Warszawa, czerwiec 2010 [2] Czerniejewski B. Czy polska brana IT jest innowacyjna? TOP 200 Computerworld, Warszawa, czerwiec 2010 [3] Historia Rodan Systems Dorota Biernacka RODAN SYSTEMS AS AN EXAMPLE OF THE COOPERATION BETWEEN COMMERCIAL COMPANY AND THE SCIENTIFIC COMMUNITY The article presents the experiences gained by the project OfficeObjects Academic Initiative. As an example of providing the OfficeObjects software for universities, it presents the possibilities of cooperation between commercial company and the scientific community. In addition it shows examples and benefits of the Rodan Systems participation in European Research Projects.

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI I STAŻE W IT

PRAKTYKI I STAŻE W IT COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 5 MARCA 2014 NR 5/1020 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRAKTYKI I STAŻE W IT Partnerzy Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii *

Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii * Paweł Bryła, Tomasz Jurczyk, Tomasz Domański Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii * Rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

#1 List Prezesa Zarządu Comarch SA do akcjonariuszy 7 #2 Organy spółki 8 Zarząd 9 Rada Nadzorcza 16 Akcjonariusze 17 #3 Comarch 2009 fakty i liczby

#1 List Prezesa Zarządu Comarch SA do akcjonariuszy 7 #2 Organy spółki 8 Zarząd 9 Rada Nadzorcza 16 Akcjonariusze 17 #3 Comarch 2009 fakty i liczby SPIS TREŚCI #1 List Prezesa Zarządu Comarch SA do akcjonariuszy 7 #2 Organy spółki 8 Zarząd 9 Rada Nadzorcza 16 Akcjonariusze 17 #3 Comarch 2009 fakty i liczby Grupa Kapitałowa Comarch rok 2009 w liczbach

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo