SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: BAG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji). 4) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza podwykonawcy. 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 6) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający wymaga, aby uruchomienie przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia odbyło się do 10-ciu tygodni od daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż r. 2) Zamawiający wymaga by uruchomiona usługa była realizowana w okresie 24 miesięcy od daty jej uruchomienia. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na instalacji i uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu 1

2 ogólnopolskim (minimum 10 węzłów o sumarycznej przepustowości minimum 200 Mb/s), każda o wartości przekraczającej ,00 zł brutto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Wykaz wykonanych głównych usług wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.2) Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 1. Pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na instalacji i uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów o sumarycznej przepustowości minimum 200 Mb/s), każda o wartości przekraczającej ,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; jako usługę wykonaną Zamawiający uzna, także usługę świadczoną na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub na podstawie umowy wieloletniej, trwającej co najmniej rok; za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.2.) Specyfikacji; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. 2. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, 2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1 i 2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2) Specyfikacji polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści pisemnego zobowiązania (lub innych załączonych dokumentów) powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste, tj. powinien zostać podany sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu 2

3 przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wzór wykazu głównych usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. Dokumentem takim będzie informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.4 Specyfikacji, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu w wysokości, która łącznie z wysokością środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawcy będzie nie mniejsza niż ,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz 2) informacji dotyczącej tych podmiotów oraz udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia wskazanymi w pkt 1, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu sprawdzenia czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie podmiotu udostępniającego o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 6.3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt do składa osobno każdy z Wykonawców, b) warunek określony w pkt 5.2, 5.4 musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonywanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień: a) warunkiem podzlecenia wykonania zadań podwykonawcy będzie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi; b) za wykonane prace przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; c) Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za prace zlecone do wykonania podwykonawcy; d) podwykonawca nie może powierzyć zleconych prac kolejnemu podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy. 4

5 Nr faksu Zamawiającego: poczta: Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawcę faktu ich otrzymania. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: - Katarzyna Brennek, 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: - Marek Dworzyński, - Przemysław Baran. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Do oferty należy dołączyć: 1) schemat rozwiązania technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów łączy. 2) opis rozwiązania całości połączeń, w tym min. informacje na temat rodzaju wykorzystanej technologii połączeń. 2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 5

6 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem POSTĘPOWANIE NR BAG OFERTA POŁĄCZENIE CENTRALI NFZ Z ODDZIAŁAMI WOJEWÓDZKIMI NFZ I KOLOKACJĄ ZAPASOWĄ SIECIĄ ROZLEGŁĄ WAN ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU. NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ. 10: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, Warszawa, pok w terminie do dnia r. do godz. 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca. 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem WYCOFANIE lub ZMIANA. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje wynagrodzenie brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację zamówienia, które w toku postępowania nie może ulec zmianie i powinno zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6

7 14. OCENA OFERT Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem ich znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej Kryterium I: Cena ( 95% wagi oceny) Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór: K m C C n m pkt Gdzie: m oznacza kolejną badaną ofertę, K m oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, C n oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty, C m oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty Kryterium II: Przepustowość łącza Centrali NFZ do internetu ( 5% wagi oceny) Minimalna przepustowość łącza wynosi 200 Mb/s. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (największej przepustowości łącza) uzyska 100 pkt. Pozostałe przepustowości obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (największej przepustowości łącza), stosując poniższy wzór: P m D D n m pkt Gdzie: m oznacza kolejną badaną ofertę, P m oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium przepustowości, D n oznacza najkorzystniejszą (najwyższą przepustowość łącza) badanej oferty, D m oznacza przepustowość łącza kolejnej badanej oferty Ocena łączna Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: Ol K m W C P m W P K m Wc - P m WP - Gdzie: O l oznacza ocenę łączną oferty oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, oznacza wagę oceny kryterium cena, oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium przepustowości łącza, oznacza wagę oceny kryterium przepustowość łącza. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem. 7

8 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 16. WZÓR UMOWY ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Do Specyfikacji załączono: 1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), 3) formularz oferty (załącznik nr 3), 4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5), 6) formularz wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6), 7) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7). 8

9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI (po zawarciu umowy załącznik stanie się załącznikiem nr 1 do umowy). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Połączenie sieci lokalnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ z Centralą NFZ oraz kolokacją zapasową siecią rozległą WAN poprzez wydzielenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w sieci Wykonawcy, spełniającej warunki opisane w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia. 2. Dostarczenie i utrzymanie w lokalizacji, Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 4 (kolokacja firmy MNI Centrum Usług), łącza dostępowego do sieci Internet wraz z peeringiem BGP, spełniającego warunki opisane w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wymagania szczegółowe dotyczące łączy sieci rozległej WAN Lista lokalizacji przeznaczonych do podłączenia jest następująca: 1. OW NFZ Wrocław, ul. Joannitów 6 2. OW NFZ Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3 3. OW NFZ Lublin, ul. Szkolna OW NFZ Zielona Góra, ul. Podgórna 9B 5. OW NFZ Łódź, ul. Kopcińskiego OW NFZ Kraków, ul. Józefa OW NFZ Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 8. OW NFZ Opole, ul. Głogowska OW NFZ Rzeszów, ul. Zamkowa OW NFZ Białystok, ul. Pałacowa OW NFZ Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie OW NFZ Katowice, ul. Kossutha OW NFZ Kielce, ul. Jana Pawła II OW NFZ Olsztyn, ul. Żołnierska OW NFZ Poznań, ul. Grunwaldzka OW NFZ Szczecin, ul. Arkońska Centrala NFZ Warszawa, ul. Grójecka 186, nowa serwerownia w budynku pawilonu 18. Kolokacja, Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 4 (kolokacja firmy MNI Centrum Usług) 1. Usługa świadczona będzie jako jedna wirtualna sieć prywatna (VPN) stanowiąca spójną całość. 2. Sieć WAN połączy 16 lokalizacji znajdujących się w w/w miastach wojewódzkich z Centralą Zamawiającego w Warszawie oraz kolokacją w topologii full-mesh (każdy z każdym). Zamawiający wymaga, aby sieć prywatna VPN nie była realizowana poprzez publiczną sieć Internet. 3. Sieć WAN ma być oparta na technologii MPLS przy wykorzystaniu routerów Zamawiającego opisanych w punkcie 10 i zakończona stykiem ethernetowym. 4. Centrala NFZ oraz kolokacja zostaną podłączone do zamawianej sieci WAN łączem symetrycznym o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s za pomocą urządzeń aktywnych Zamawiającego opisanych w punktach 10a i 10b. 5. Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zostanie podłączony łączem symetrycznym o gwarantowanej przepustowości co najmniej 16 Mb/s. Oddziały Wojewódzkie NFZ we Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Poznaniu zostaną podłączone do zamawianej sieci WAN łączem symetrycznym o gwarantowanej przepustowości co najmniej 12 Mb/s. Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku łączem o gwarantowanej przepustowości co najmniej 8 Mb/s. Oddziały Wojewódzkie NFZ w Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie łączem symetrycznym o gwarantowanej przepustowości co najmniej 6 Mb/s. Natomiast pozostałe Oddziały łączem symetrycznym o gwarantowanej przepustowości co najmniej 4 Mb/s. 9

10 Oddziały zostaną podłączone za pomocą urządzeń aktywnych Zamawiającego opisanych w punkcie 10c. 6. Sieć WAN ma obsługiwać mechanizmy jakości usług (QoS - Qality of Service) zgodnie z modelem DiffServ w oparciu o znaczniki DSCP, dopuszcza się stosowanie znaczników IP Precedence. W sieci WAN Wykonawca wydzieli 5 klas ruchu z dynamicznym przydziałem pasma opisanych poniżej, w tym jedna klasa dla ruchu wideo oraz jedna klasa z kolejką priorytetową do obsługi ruchu głosowego. Parametry dla poszczególnych klas określa poniższa tabela. Wartości opóźnienia i zmienności opóźnienia dotyczą ruchu w jednym kierunku. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zmian przydziału pasma do poszczególnych klas w terminie 1 tygodnia od zgłoszenia, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Klasa Pasmo Opóźnienie (delay) Zmienność opóźnienia (jitter) Utrata pakietów Klasa 1 (BE) pozostała 70 ms 1 % część pasma Klasa 2 (AF2x) 40 % jw. jw. Klasa 3 (AF3x, CS3) 1 % jw. jw. Klasa 4 (AF4x - wideo) 20 % jw. 30 ms 0,5 % Klasa 5 (EF - głos) 10 % 50 ms 20 ms 0,5 % 7. Komunikacja między lokalizacjami zostanie zapewniona w oparciu o protokół IP. 8. Zamawiający informuje, że każda lokalizacja posiada własną, niepowtarzalną w sieci NFZ, klasę prywatnych adresów IP, zgodną z RFC Wykonawca dostarczy łącza i zapewni obsługę sieci aż do odpowiedniego portu na routerach Zamawiającego, znajdujących się w odpowiedniej lokalizacji Zamawiającego. Informacje na temat dokładnej lokalizacji routera należy uzyskać w odpowiedniej dla danej lokalizacji placówce NFZ. Lista osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą jest następująca: Nazwa Osoby do kontaktu Telefon Dolnośląski OW Piotr Majewski Szymon Szymczak Kujawsko- Pomorski OW Tomasz Szpulecki Jacek Makarewicz, Lubelski OW Wojciech Kwit Robert Szostakiewicz Lubuski OW Andrzej Ryś Grzegorz Mikołajczak Łódzki OW Tomasz Krawczyk Krzysztof Łukaszczyk Małopolski OW Michał Grzybek Grzegorz Krawczyk Mazowiecki OW Adam Kiersnowski, Paweł Świątek Opolski OW Karol Brzana Ireneusz Ganczarski Podkarpacki OW Grzegorz Małek Mateusz Jordan Podlaski OW Tomasz Więcko Kamil Szestowicki Pomorski OW Paweł Klepczuk Piotr Mozala Śląski OW Chłądzyński Sebastian Andrzej Hlubek Świętokrzyski OW Łukasz Maciejewski Artur Bochenek 41)

11 Warmińsko- Mazurski OW Wielkopolski OW Zachodniopomors ki OW Paweł Kamiński Cezary Lipniewicz Krzysztof Sparty Łukasz Witek Tadeusz Grzelak Michał Plaugo, Wykonawca podłączy usługę do urządzeń Zamawiającego za pomocą interfejsów określonych poniżej bądź doposaży urządzenia w odpowiednie interfejsy. Urządzenia Zamawiającego do realizacji usługi: a) Centrala NFZ: Cisco 7206VXR z NPE-G1, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany) oraz gniazda rozszerzeń (port adapter slots), b) Kolokacja: Cisco 7206VXR z NPE-G2, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany) oraz gniazda rozszerzeń (port adapter slots), c) Oddziały Wojewódzkie NFZ: Cisco 3845 do wykorzystania 1 interfejs Ethernet (styk miedziany) i gniazda HWIC. 11. Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe kable lub ewentualne dodatkowe rozszerzenia ww. urządzeń (moduły, karty) we własnym zakresie w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi. Definiowanie i wykorzystanie innych, niezbędnych urządzeń do bezpiecznej i prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe komponenty, aktualnie nie będące własnością Zamawiającego, a niezbędne do należytego wykonania usługi przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy i przez niego mają być serwisowane. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z urządzeń i sieci szkieletowej należących do firmy świadczącej usługę podstawowej sieci WAN dla Centrali NFZ. Obecnie dostawcą tej usługi jest firma T-Mobile Polska należąca do Grupy Deutsche Telekom (dawniej GTS Poland). 13. Zamawiający nie dopuszcza, aby łącza dostępowe były realizowane z wykorzystaniem: sieci Internet, łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych nie podlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS). 14. W celu dokonania wizji technicznej w poszczególnych lokalizacjach Oferent zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Centrali NFZ em na adres z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem podając informacje o dacie, listę osób wraz z numerami dowodów osobistych oraz nazwą firmy. 3. Wymagania szczegółowe dotyczące łącza dostępowego do sieci Internet 1. Wykonawca dostarczy i utrzyma symetryczne łącze dostępowe do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 200 Mb/s, w lokalizacji, Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 4 (kolokacja firmy MNI Centrum Usług),. Zamawiający wymaga, aby łącze było realizowane w technologii punkt-punkt. 2. Zamawiający wymaga, aby sieć NFZ została podłączona do Internetu z wykorzystaniem protokołu BGP. Zamawiający informuje, że posiada własny numer AS oraz pulę adresów PI (Provider Independent). 3. Urządzenie Zamawiającego do realizacji usługi: Cisco XR 12404, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany lub optyczny) oraz gniazda na karty rozszerzeń. 4. Usługa dostępu do Internetu musi być realizowana jako łącze niezależne od usługi sieci WAN, z wykorzystaniem niezależnych, dedykowanych urządzeń Wykonawcy w lokalizacji Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza, aby łącze dostępowe było realizowane z wykorzystaniem: łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych nie podlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS). 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący usługę dostępu do Internetu posiadał co najmniej 5 punktów styku z operatorami krajowymi oraz co najmniej 2 punkty styku z operatorami zagranicznymi. 7. W razie potrzeby i na wyraźne żądanie Zamawiającego Wykonawca na swoim routerze brzegowym, do którego będzie podłączone łącze, skonfiguruje politykę QoS dotyczącą ruchu wysyłanego do sieci Zamawiającego. Polityka QoS musi zapewniać możliwość nakładania ograniczeń ruchu dla 11

12 konkretnych protokołów, portów lub adresów (źródłowych i/lub docelowych) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy łącze do Internetu będzie realizowane przez podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do firmy faktycznie realizującej usługę. Zgłoszenie bezpośrednio do podwykonawcy nie wyklucza odpowiedzialności wykonawcy dotyczącej gwarancji jakości usługi SLA. 4. Wymagania dotyczące gwarancji jakości usługi SLA Service Level Agreement 1. Czas usunięcia awarii: nie dłuższy niż 4h. 2. Zamawiający wymaga objęcia całości usługi sieci WAN i łącza do Internetu jedną gwarancją jakości usług, tj. SLA (Service Level Agreement). Gwarancja SLA dotyczy łączy oraz sprzętu będącego własnością Wykonawcy. 3. SLA jest określone dla dwóch okresów czasowych: miesięcznego i rocznego okresu trwania umowy. 5. Wymagania dodatkowe 1. Wykonawca dostarczy schemat rozwiązania technicznego z wyszczególnieniem parametrów łączy, opisem rozwiązania całości połączeń, w tym min. Informacje na temat rodzaju wykorzystanej technologii połączeń. 2. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania awarii w trybie 24/7/365 oraz usunięcia niesprawności sieci bez względu na dni ustawowo wolne od pracy. 3. Wykonawca wykonuje usługi serwisowe po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego w formie telefonicznej, telefaksowej lub poczty elektronicznej. Wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii ustala Naczelnik Wydziału Eksploatacji Centrali NFZ. Zmiany w wykazie muszę być dostarczone Wykonawcy w formie telefaksowej lub poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Aktualny wykaz na dzień podpisania umowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą zainstalowane urządzenia w celu dokonania czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i serwisowych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...., a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją, zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu, zwane dalej usługą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 2 URUCHOMIENIE USŁUGI 1. Zamawiający wymaga, aby uruchomienie przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia odbyło się do 10-ciu tygodni od daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż r. 2. Uruchomienie usługi potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2, ze strony Zamawiającego podpisuje Naczelnik Wydziału Eksploatacji lub Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ lub Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki. 4. Zamawiający wymaga, by uruchomiona usługa była realizowana w okresie 24 miesięcy od daty jej uruchomienia. 5. Wykonawca zapewnia komplet dokumentacji technicznej. 3 WYNAGRODZENIE 1. Łączne wynagrodzenie za realizację zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty brutto.... złotych (słownie złotych:....). 2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości: brutto... złotych (słownie złotych:....). 3. Wartość łącznego wynagrodzenia za świadczenie usługi w okresie 1 miesiąca oraz za cały okres realizacji umowy w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji wynosi: 13

14 Nazwa Lokalizacji/Usługi Adres Centrala Warszawa, ul. Grójecka 186 Dolnośląski OW Wrocław, ul. Joannitów 6 Kujawsko-Pomorski OW Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3 Lubelski OW Lublin, ul. Szkolna 16 Lubuski OW Zielona Góra, ul. Podgórna 9b Łódzki OW Łódź, ul. Kopcińskiego 58 Małopolski OW Kraków, ul. Józefa 21 Mazowiecki OW Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Opolski OW Opole, ul. Głogowska 37 Podkarpacki OW Rzeszów, ul. Zamkowa 8 Podlaski OW Białystok, ul. Pałacowa 3 Pomorski OW Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 Śląski OW Katowice, ul. Kossutha 13 Świętokrzyski OW Kielce, ul. Jana Pawła II 9 Warmińsko-Mazurski OW Olsztyn, ul. Żołnierska 16 Wielkopolski OW Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Zachodniopomorski OW Szczecin, ul. Arkońska 45 Kolokacja Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 4 Wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc Wartość wynagrodzenia za cały okres realizacji zamówienia brutto w poszczególnych lokalizacjach Dostęp do Internetu Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 4 RAZEM 4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w równych częściach przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za miesiąc poprzedni wystawionej po jego upływie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze.. 5. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół za właściwy okres umowy sporządzony wg wzoru zawartego w załączniku nr 7 do umowy. Do podpisania protokołu upoważnia się Naczelnika Wydziału Eksploatacji lub Dyrektora Departamentu Informatyki lub jego Zastępcę lub upoważnionego przez Dyrektora DI pracownika Departamentu Informatyki. 6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi polecenie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 stanowi opłatę abonamentową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) oraz obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy, o którym mowa w 1. 4 GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) 1. Zamawiający wymaga, by: 1) realizowane przedsięwzięcie zostało objęte jedną gwarancją SLA, 2) Wykonawca zapewnił centrum obsługi zgłoszeń w trybie 24/7/365, 2. SLA zostaje określone dla dwóch okresów czasowych: 1) miesięcznego: kary umowne z tytułu awarii łącza będą płatne zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, 2) rocznego: przyjmując, że pierwszy rok obowiązywania umowy trwa od dnia podpisania umowy przez kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, drugi rok obowiązywania umowy od 13 do 24 miesiąca obowiązywania umowy, kary umowne z tytułu awarii usługi będą płatne zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 14

15 3. Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii przez Wykonawcę liczony od momentu jej zgłoszenia nie przekraczał 4 godzin. 4. W przypadku wystąpienia kolejnych awarii, których usunięcie będzie trwało dłużej niż 4 godzin, Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z załącznikiem nr 4 obliczoną według stanu na dzień wygaśnięcia albo rozwiązania umowy. 5. Przez awarię rozumie się niedostępność lub obniżenie parametrów danego łącza lub usług będących przedmiotem umowy, w tym niedotrzymania wymagań SLA. 5 ZASADY WYKONYWANIA SERWISU 1. Wykonawca wykonuje usługi serwisowe sieci po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego na numer:..wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii stanowi załącznik nr 5 do umowy. 2. Zgłoszenie awarii Zamawiający zobowiązany jest wysłać faksem na nr lub em na adres:.wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt zgłoszenia awarii przez Zamawiającego faksem na numer: lub em na adres: 3. Czas na usunięcie awarii liczony jest od momentu zgłoszenia awarii do faktycznego jej usunięcia co Zamawiający niezwłocznie potwierdzi podając datę i godzinę usunięcia awarii. 4. Wykonawca gwarantuje przyjęcie zgłoszenia awarii w trybie 24/7/ Wykonawca gwarantuje usunięcie niesprawności sieci i urządzeń w trybie 24/7/ Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania, przez Wykonawcę, przeglądów serwisowych trwających nie dłużej niż 2 godziny, w godzinach Przeglądy serwisowe mogą być dokonywane nie częściej niż co dwa miesiące po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 7. Czas trwania przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasów wskazanych w 4 ust. 2 niniejszej umowy. 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 1) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności za naruszenia wskazane w 7 ust. 1 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie i terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości wynikającej z załącznika nr 2 do umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktury, odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje umowę w sposób nienależyty, nie naprawi naruszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonaniu ww. naruszenia, wówczas Wykonawca jest uznawany za winnego naruszenia i Zamawiający może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 2. W szczególności za nienależyte wykonywanie umowy rozumie się: a) wadliwe świadczenie usług opisanych w 4 ust. 1 3 i 5 ust. 3 6, b) zlecenie przez Wykonawcę wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, c) wielokrotne (co najmniej 4-krotne) niedotrzymanie wymaganych parametrów gwarancji jakości, o których mowa w 4 lub naprawy awarii trwającej powyżej 24 godzin. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 15

16 od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 1-3, w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku. 3. Zmiany umowy nie stanowi: 1) zmiana nazwy Stron, 2) zmiana siedziby Stron, 3) zmiana numerów telefonów i faksów, 4) zmiana adresów poczty elektronicznej, 5) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, 6) zmiana przedstawicieli Zamawiającego, 7) wstąpienie w prawa i obowiązki Strony na podstawie prawa ogólnie obowiązującego. Powyższe zmiany Strony przekażą drugiej Stronie oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną. 4. Jednocześnie strony oświadczają, iż w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art ustawy Kodeks cywilny. 5. Strony wyrażają zgodę na zmianę umowy w celu dostosowania jej treści do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzonych po podpisaniu umowy. 9 WIERZYTELNOŚCI Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 10 ROZSTRZYGANIE SPRAW SPORNYCH Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 11 SPRAWY NIEUREGULOWANE W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY KARY UMOWNE Z TYTUŁU AWARII ŁĄCZA W OKRESIE MIESIĘCZNYM Awaria łącza w okresie miesięcznym dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność 4-4 < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 50 Kara umowna: % miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY KARY UMOWNE Z TYTUŁU AWARII ŁĄCZA W OKRESIE ROCZNYM Awaria łącza w okresie rocznym dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 10 Kara umowna: % łącznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY KARY ZA PRZEKROCZENIE 4 GODZIN NA USUNIĘCIE AWARII Liczba awarii w danej lokalizacji w okresie jednego miesiąca, w których czas przywrócenia awarii przekracza 4 godz , , , ,5 10 i więcej 5 Kara umowna: % łącznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY WYKAZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANYCH AWARII Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 36/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo