REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/"

Transkrypt

1 Prof. Jacek Jagielski Projekt: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/ 1

2 SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne 4 II. Ogólna charakterystyka nadzoru pedagogicznego Pojęcie nadzoru. Nadzór a kontrola 5 2. Nadzór pedagogiczny pojęcie i regulacja prawna Cele, zadania i zakres nadzoru pedagogicznego Środki prawne podejmowane w zakresie nadzoru Podmioty wykonujące nadzór pedagogiczny i podmioty podlegające nadzorowi. 19 III. Kontrola legalnościowa jako forma nadzoru pedagogicznego Formy nadzoru pedagogicznego Informacje ogólne dotyczące kontroli (pojęcie, rodzaje, kryteria kontroli) Kontrola legalności (legalnościowa). Zasada praworządności (legalność i legalizm) w organizacji i funkcjonowaniu systemu oświaty Prawo jako wyznacznik zadań, obowiązków i uprawnień w systemie oświaty oraz jako punkt odniesienia dla dokonywania ocen ich realizacji Specyficzne aspekty regulacji prawa oświatowego

3 IV. Podstawowe informacje na temat procedury kontrolnej (wg. obowiązujących przepisów) Uwaga wstępna Zarządzanie kontroli i jej przeprowadzanie Protokół kontroli Działania pokontrolne. 65 3

4 I. Uwagi wstępne. Niniejsze opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla osób uczestniczących w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego, a w szczególności w realizowaniu funkcji kontroli (tzw. legalnościowej). Pomyślany on został jako swego rodzaju przewodnik po podstawowych zagadnieniach prawnych, organizacyjnych i metodycznych dotyczących nadzoru pedagogicznego i sprawowanej w jego ramach kontroli legalności działania róŝnych podmiotów w zakresie przypisanych im zadań i obowiązków wynikających z prawa oświatowego. Z punktu widzenia treści niniejsze opracowanie ma charakter kompendium wiedzy i informacji o najistotniejszych kwestiach, w sferze problematyki nadzoru i kontroli, z którymi przychodzi stykać się w pracy kontrolerskiej. Przy czym nie chodzi tu o kwestie o czysto technicznopraktycznym charakterze. W opracowaniu zawarte są takŝe treści ogólnej natury w przedmiocie nadzoru i kontroli, zagadnienia pojęciowe odnoszące się do tych kategorii, pewne podstawowe, acz istotne problemy z dziedziny prawa (w szczególności systemu źródeł prawa), ogólne informacje na temat prawa oświatowego, a wreszcie takŝe charakterystyka procedury kontrolnej w świetle obowiązujących przepisów. Taka szeroka perspektywa ujęcia treści materiału pomocniczego, uwzględniająca obok prawnych i organizacyjnych pewne aspekty ogólne i pojęciowe ma na celu umoŝliwienie adresatom tego materiału uzyskanie szerszej, wszechstronniejszej orientacji w problematyce, którą zajmują się w ramach czynności zawodowych. Oczywiście treści zawarte w opracowaniu nie wyczerpują problemów, które pojawiają się w odniesieniu do sfery realizacji nadzoru pedagogicznego i kontroli legalnościowej. Przedstawione są tu jedynie te kwestie merytoryczne (prawne, organizacyjne, itd.), które wydają się być najwaŝniejsze jako 4

5 syntetyczna, skondensowana podbudowa w zakresie ogólnej wiedzy prawno-organizacyjnej, słuŝąca praktycznej działalności kontrolerskiej. II. Ogólna charakterystyka nadzoru pedagogicznego 1. Pojęcie nadzoru. Nadzór a kontrola Określenia nadzór, nadzorowanie pozostają w szerokim uŝyciu w języku codziennym, przepisach prawa, publicystyce, jak i doktrynie, zwłaszcza prawniczej. Sens nadzoru w języku codziennym czy publicystyce wiąŝe się ze sprawdzaniem, ocenianiem jakiegoś działania (czy stanu) oraz posiadaniem wpływu na to działanie (stan), a takŝe ze wspieraniem i otaczaniem opieką określonych podmiotów poddanych nadzorowi. Przy czym nadzór w tym najszerszym, potocznym sensie odnoszony jest do najróŝniejszych sytuacji i relacji między podmiotami (np. nadzór rodziców nad dziećmi, nadzór w ramach struktur administracyjnych, nadzór władzy publicznej nad określonymi zachowaniami osób fizycznych czy prawnych, nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń itd.). W płaszczyźnie prawnej i rozwaŝaniach naukowych pojęcie nadzoru przybiera wymiar bardziej dookreślony (definicyjny), ale zasadnicza istota kategorii nadzoru i tu zasadza się na moŝliwości sprawdzania, oceniania działalności (stanu) określonych podmiotów oraz uprawnieniu do wiąŝącego wkraczania w tę działalność (stan). I z posługiwania się określeniem nadzoru w języku codziennym i z uŝywania tego pojęcia w regulacjach prawnych i piśmiennictwie prawniczym wypływa cecha nadzoru jako działania (oddziaływania) o charakterze wiąŝącym, w efekcie którego nadzorujący moŝe w sposób stanowczy wpływać na działalność nadzorowanego. Oczywiście skala precyzowania tej generalnej relacji wpływania jest na gruncie codziennego 5

6 uŝywania pojęcia nadzoru oraz posługiwania się nim w prawie i rozwaŝaniach jurydycznych, zdecydowanie róŝna. W tym miejscu zostawiamy jednak sprawy uŝywania (rozumienia) określenia nadzór, nadzorowanie w języku codziennym, interesuje nas natomiast pojęcie nadzoru na gruncie regulacji prawnych i doktryny prawniczej. OtóŜ w tym względzie naleŝy w pierwszym rzędzie zauwaŝyć, Ŝe kategoria nadzoru naleŝy do tych kategorii pojęciowych, którymi prawo się posługuje, ale których nie definiuje. Nadzór jest więc bez wątpienia pojęciem prawnym (instytucją prawną), ale nie definiowanym jednoznacznie w przepisach. Treść tego pojęcia kształtowana jest w rezultacie w rozwaŝaniach prawno-teoretycznych, co powoduje, Ŝe spotkać moŝna róŝne ujęcia kategorii nadzoru. Nie wchodząc tu oczywiście w doktrynalne dywagacje moŝna generalnie powiedzieć, Ŝe nadzór oznacza pewną funkcję słuŝącą najogólniej rzecz biorąc zapewnieniu prawidłowości działania określonych podmiotów (poddanych nadzorowi, nadzorowanych) przez inne upowaŝnione podmioty (nadzorujące) w drodze sprawdzania i oceniania działalności podmiotów nadzorowanych oraz moŝliwości władczego ingerowania w tę działalność (sferę praw iobowiązków) przez podmiot nadzorujący. Innymi słowy, funkcja nadzoru obejmuje sprawdzanie i ocenianie (kontrolowanie) działalności (zachowań) danego podmiotu (organu, jednostki organizacyjnej, czy podmiotu o innym charakterze prawnym, np. osoby prawnej) przez inny uprawniony podmiot (organ nadzorujący, jednostka nadzorująca) z równoczesną moŝnością władczego, wiąŝącego wkraczania w tę działalność w celu skorygowania jej w poŝądanym, prawidłowym kierunku zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny tej prawidłowości, jak np. legalność, celowość, itd. Cechą (składnikiem) charakterystyczną funkcji nadzoru jest więc moŝliwość podejmowania nie tylko sprawdzania i oceniania działalności danego podmiotu (nadzorowanego) przez inny podmiot (nadzorujący), lecz takŝe prawo stosowania przez nadzorującego wiąŝącej ingerencji w działalność 6

7 nadzorowanego. Przy czym nader istotnym elementem charakterystyki tak pojmowanego nadzoru jest to, Ŝe wspomniana ingerencja jest determinowana prawem, co do okoliczności uŝycia, przedmiotu oraz środków władczego oddziaływania. Tak ujęta funkcja nadzoru odróŝnia się od funkcji kontroli; pojmowanej (o czym teŝ dalej) jako działalność polegająca przede wszystkim na sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności (czy stanu), ale bez moŝliwości podejmowania władczej ingerencji w tę działalność. W ten sposób kategoria nadzoru jawi się w stosunku do kontroli jako kategoria szersza, zawierająca w sobie działalność kontroli, ale ponadto dysponująca moŝliwością władczego wkraczania w działanie podmiotów nadzorowanych. Najkrócej przedstawiając relację nadzoru i kontroli moŝna powiedzieć, Ŝe nadzór zawiera w sobie element kontroli oraz element władztwa (nadzór to: kontrola + moŝność władczej ingerencji). Podkreślając prawo władczej ingerencji jako jeden z głównych identyfikatorów nadzoru, naleŝy równocześnie zauwaŝyć, Ŝe dla tej funkcji waŝna jest przede wszystkim sama moŝliwość wiąŝącego i władczego oddziaływania, a nie stałe, wyłączne posługiwanie się tego typu oddziaływaniem. W ramach działań nadzorczych mieści się takŝe podejmowanie w stosunku do podmiotów nadzorczych czynności o charakterze niewładczym, organizatorskim, opiekuńczym, wspierającym (np. udzielanie pomocy, doradzanie, instruktaŝ, uzgadnianie stanowisk, itd.), czyli sprawowanie tzw. pieczy. W ten sposób moŝna wskazać, iŝ w skład nadzoru obok kontroli, moŝliwości władczej ingerencji wchodzi takŝe piecza. NaleŜy podkreślić, iŝ piecza nie występuje jedynie jako składnik nadzoru, lecz na gruncie prawnym pojawia się ona teŝ jako funkcja odrębna, choć często występująca w towarzystwie funkcji nadzoru (jak np. w przepisach dotyczących niektórych samorządów). 7

8 Scharakteryzowana powyŝej funkcja nadzoru wiąŝe się przede wszystkim z problematyką ustrojową i występuje w odniesieniu do układów organizacyjnych w obrębie władzy publicznej, odzwierciedlając relację pomiędzy podmiotami tej władzy, opartą na załoŝonej zaleŝności podmiotu nadzorowanego od podmiotu nadzorującego, obejmującej wspomnianą moŝliwość wiąŝącego wpływania na działalność podmiotu nadzorowanego. Nadzór jest funkcją co do zasady odnoszącą się do struktur administracji publicznej i oznaczającą istnienie określonych więzi pomiędzy poszczególnymi elementami organizacyjnymi (ogniwami) tych struktur, np. nadzór Prezesa RM nad wojewodą, nadzór ministra nad organem centralnym (kierownikiem tzw. urzędu centralnego), czy teŝ nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym (aczkolwiek w tym przypadku jest to nadzór co prawda w ramach ogólnej struktury administracji publicznej, ale równocześnie zachodzący pomiędzy podmiotami z róŝnych układów organizacyjnych). Obok wskazanej zasadniczej kwalifikacji nadzoru (moŝna tu mówić o ogólnym wymiarze nadzoru) w przepisach prawa istnieją rozwiązania, które kategorią nadzoru posługują się dla oznaczenia sytuacji oddziaływania władczego (wiąŝącego) organów administracji na podmioty spoza systemu administracji publicznej, a takŝe w ramach tego systemu na jednostki organizacyjne nie pozostające z tymi organami w bezpośrednich układach organizacyjnych. W ślad za tego rodzaju regulacjami prawnymi w doktrynie prawa administracyjnego wyróŝnia się tzw. nadzór czy nadzory materialno prawne, jak np. nadzór sanitarny, weterynaryjny, budowlany, farmaceutyczny itp. W istocie w tych przypadkach nadzorów materialnych mamy do czynienia z bieŝącym administrowaniem, a stosowany tu termin nadzór ma charakter konwencjonalnej formuły słuŝącej dla określenia specjalistycznych kompetencji (natury policyjnej) organów administracyjnych, wynikających nie z ustaw ustrojowych, lecz z prawa materialnego. Tym niemniej zarówno prawo, jak i doktryna operują we wspomnianych sytuacjach kategorią nadzoru. 8

9 W rezultacie więc na gruncie obowiązującego prawa występują dwie podstawowe postaci nadzoru (rodzaje nadzoru). Pierwsza, to nadzór prawnoustrojowy, odnoszący się do rozwiązań organizacyjnych w obrębie aparatu administracji publicznej, oznaczający określony rodzaj spoiwa (zaleŝności) pomiędzy elementami tego aparatu, zwłaszcza występującymi w układzie scentralizowanym. Druga, to nadzór tzw. materialnoprawny (albo inaczej nadzór nad wykonywaniem prawa administracyjnego materialnego), oznaczający zaleŝności występujące pomiędzy róŝnymi podmiotami ze względu na obowiązywanie norm materialnego prawa administracyjnego. 2. Nadzór pedagogiczny pojęcie i regulacja prawna Nadzór pedagogiczny stanowi znaną od dawna instytucję prawną, charakterystyczną dla unormowań prawnych dotyczących systemu oświaty. Swymi historycznymi korzeniami sięga on działalności Komisji Edukacji Narodowej; od tego czasu dostrzegana była potrzeba istnienia nadzoru państwowego nad szkołami, który był co prawda róŝnie ujmowany w róŝnych okresach historycznych, ale zawsze stanowił trwały składnik regulacji prawnych nakierowanych na system funkcjonowania oświaty i zarządzania tym fragmentem (oświatowym) zadań publicznych. Nadzór pedagogiczny przewidywały regulacje okresu międzywojennego odnoszące się do systemu oświaty i ustroju szkolnego, instytucja nadzoru pedagogicznego kontynuowana była w rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnictwa i systemu oświaty w czasach PRL, wreszcie teŝ znalazła (i znajduje) swoje miejsce w prawie oświatowym kształtowanym juŝ w nowych warunkach ustrojowych po 1989r. (ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późń. zm.). Warto zauwaŝyć na marginesie, Ŝe w wielu krajach europejskich (Francja, Anglia, Hiszpania, Finlandia) nadzór pedagogiczny wpisany jest aczkolwiek 9

10 w róŝny sposób w system organizacji i funkcjonowania edukacji i oświaty. Nadzór pedagogiczny powiązany jest tu na ogół z problematyką kierowania systemem oświatowym i polityką edukacyjną. Gdy chodzi o nadzór pedagogiczny w dzisiejszej postaci (w świetle obowiązującego porządku prawnego), to w pierwszej kolejności naleŝy zauwaŝyć, iŝ w kontekście poczynionych wyŝej uwag dot. nadzoru w ogóle, nadzór pedagogiczny naleŝy traktować jako właśnie nadzór materialnoprawny, co ewidentnie potwierdza się zwłaszcza w odniesieniu tego nadzoru do sektora szkolnictwa niepublicznego (gdzie w rachubę wchodzą jednostki nadzorowane, usytuowane poza ramami administracji publicznej). W przypadku natomiast sektora szkolnictwa publicznego, kiedy z punktu widzenia prawa administracyjnego szkoły są sui generis podmiotami administrującymi, wmontowanymi w szeroko traktowany układ administracji, przede wszystkim samorządowej, lokowanie nadzoru pedagogicznego w ramach wspomnianego nadzoru materialnego uzasadnione jest przedmiotem i treścią tych funkcji nadzorczych (w istocie kontrolnych i administracyjnych). Przedmiotem, na który nakierowany jest nadzór pedagogiczny jest w najogólniejszym ujęciu wykonywanie funkcji edukacyjnych i oświatowych, w określonym prawnie zakresie. Równocześnie w odniesieniu do sektora szkół publicznych mamy do czynienia z nadzorem administracyjnym (klasycznym), o charakterze organizacyjnym, którego przedmiotem jest realizowanie przez określone podmioty (szkoły, placówki oświatowe) zadań i kompetencji w sferze organizacyjnej, finansowej, technicznej, itd. (Oczywiście ten klasyczny nadzór dot. np. zarządzania szkołami i działalności profesjonalnych organów szkoły występuje obok interesującego nas nadzoru pedagogicznego). W konsekwencji mówiąc o nadzorze pedagogicznym naleŝy mieć na uwadze, Ŝe nie jest to rodzaj nadzoru w ogóle. Nadzór pedagogiczny kwalifikuje się jako kategoria swoista, oznaczająca jeden ze wspomnianych 10

11 wcześniej tzw. nadzorów materialnych. Z nadzorem, jako ogólną kategorią odnoszoną do układów administracyjnych, nadzór pedagogiczny łączy moŝliwość oddziaływania wiąŝącego i stosowania środków władczych (wskazanych w stosownych przepisach). WyróŜnia go natomiast moŝność jego zastosowania między podmiotami spoza układu organizacyjnego, jak równieŝ sfera przedmiotowa dotycząca realizowania funkcji i zadań natury oświatowej, edukacyjnej. Powstaje więc pytanie, jakie są treści kategorii nadzór pedagogiczny (innymi słowy, czym jest, co oznacza nadzór pedagogiczny )? OtóŜ trzeba podkreślić, Ŝe choć pojęcie to ma bezsprzecznie walor prawny (jest przez prawo stosowane), to zwykle nie jest ono ujmowane w przepisach w legalne definicje. Najczęściej nadzór ten jest określany w sposób opisowy poprzez potraktowanie go jako pewnej funkcji (rodzaju działalności) o określonych, szczegółowych treściach. Taka konwencja ustanawiania w prawie nadzoru pedagogicznego oznacza, Ŝe normatywna treść pojęcia nadzoru pedagogicznego nie jest obiektywnie zdeterminowana, nie ma jakiegoś zobiektywizowanego, wynikającego z natury rzeczy zakresu tego pojęcia. Treść normatywna interesującej nas kategorii nadzoru pedagogicznego wynika z konkretnych rozwiązań prawnych kształtujących ten nadzór. Trudno jest więc z góry przesądzić jaka jest treść normatywna pojęcia nadzoru pedagogicznego, nie odwołując się do określonych aktów normatywnych, które regulują tę instytucję prawną. Pytanie o treść normatywną pojęcia nadzór pedagogiczny moŝna teŝ rozumieć jako pytanie o pewien wzorzec treści pojęciowych wyłaniających się na gruncie róŝnych unormowań. JednakŜe i w tej mierze odpowiedź wskazująca tego rodzaju wzorzec jest nader trudna. MoŜna powiedzieć, Ŝe w świetle obowiązujących w przeszłości, jak i obecnie aktów prawnych nie da się sformułować jednolitego normatywnego wzorca treści kategorii nadzoru pedagogicznego. 11

12 W oparciu o dotychczasowe, jak i obecne rozwiązania prawne w zakresie prawa oświatowego moŝna co najwyŝej próbować określić w sposób ogólny materie (treść) tego nadzoru. I tak moŝna stwierdzić, Ŝe nadzór pedagogiczny obejmuje działania władzy publicznej (państwowej, rządowej) skierowane wobec jednostek organizacyjnych (przede wszystkim szkół) publicznego i niepublicznego systemu szkolnictwa (oświaty), których przedmiotem są zagadnienia, normy i standardy w zakresie tworzenia podstaw i programów nauczania, metod i form działalności dydaktycznej oraz kulturalnej i wychowawczej, problematyka przygotowywania i funkcjonowania kadr nauczycielskich, a wreszcie takŝe sprawy szeroko rozumianej bazy materialnej szkół oraz wspierania materialnego uczniów. Do sfery nadzoru pedagogicznego wchodzi takŝe zagadnienie realizacji obowiązku szkolnego. Celem tych działań w ramach nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia szkolnego, odpowiadającego współczesnym standardom w tej dziedzinie i aktualnemu rozwojowi nauk społecznych i pedagogicznych, zgodnego z jakościowymi oczekiwaniami ze strony odbiorców usług edukacyjnych. Szczegółowe wyznaczniki charakterystyki kategorii nadzoru pedagogicznego zawierają o czym wspomniano konkretne regulacje prawne dotyczące tegoŝ nadzoru. Mówiąc o unormowaniach prawnych dotyczących nadzoru pedagogicznego naleŝy w pierwszym rzędzie podkreślić, iŝ znajduje on swoje zakotwiczenie w Konstytucji RP. Z przepisów art. 70 ust. 3 zd. 3 Konstytucji wynika wprost obowiązek istnienia nadzoru pedagogicznego w stosunku do szkół niepublicznych, natomiast w stosunku do szkół publicznych nadzór ten determinowany jest w sposób pośredni, ale w pełni uzasadniony w świetle całokształtu treści art. 70. W kaŝdym razie nie ulega wątpliwości, Ŝe z Konstytucji wynika obowiązek ustanowienia nadzoru pedagogicznego wobec szkół niepublicznych, jak i publicznych. Nadzór pedagogiczny jest tu 12

13 instytucją związaną z wypełnianiem konstytucyjnej odpowiedzialności państwa dotyczącej realizacji prawa do nauki. Natomiast co do treści tego nadzoru Konstytucja wypowiada się w sposób bardzo oszczędny, powierzając jego unormowanie ustawodawcy zwykłemu. W ten sposób główne podstawy prawne nadzoru pedagogicznego zawarte są w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późń. zm., dalej teŝ jako u.o.s.o.). Ustawa z kolei przewiduje, Ŝe szczegółowe unormowanie problematyki nadzoru pedagogicznego (m.in. warunki, tryb sprawowania, formy organizacyjne) określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Dotychczas w tym przedmiocie obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). Obecnie obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324). 13

14 Podsumowując zatem kwestię podstaw prawnych nadzoru pedagogicznego moŝna stwierdzić, Ŝe zasadnicze znaczenie mają tu: przepisy Konstytucji RP (zwłaszcza art. 70), ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (z 2009r.). 3. Cele, zadania i zakres nadzoru pedagogicznego KaŜda instytucja prawna ma czemuś słuŝyć, ma być przydatna dla osiągnięcia jakiegoś załoŝonego efektu, czyli mówiąc inaczej ma swoje cele, dla których jest ustanawiana. Owe cele postrzegane jako zamierzony, świadomie przewidywany rezultat ustanowienia i funkcjonowania tej instytucji niejednokrotnie są wprost wskazywane w przepisach, ale często bywa i tak, Ŝe nie są one opisywane przez prawo. Z tą drugą sytuacją mamy do czynienia w przypadku nadzoru pedagogicznego, który jest bezsprzecznie instytucją prawną. Ani przepisy konstytucyjnej i ustawowej rangi, ani teŝ przepisy wykonawcze (rozporządzenie) nie precyzują jednak wyraźnie celów tego nadzoru. Na tle całokształtu unormowań nadzoru pedagogicznego moŝna jedynie skonstatować (co po części zostało juŝ poczynione wcześniej), Ŝe jego celem jest zagwarantowanie jak najwyŝszego poziomu kształcenia szkolnego i wychowania, odpowiadającego współczesnym standardom w tej dziedzinie i aktualnemu rozwojowi nauk społecznych i pedagogicznych, zgodnego z jakościowymi oczekiwaniami ze strony odbiorców usług edukacyjnych (wychowawczych) poprzez przede wszystkim zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, określających zadania, obowiązki, standardy, wymogi, parametry, itd. w poszczególnych obszarach spraw związanych z kształceniem szkolnym i wychowaniem. 14

15 Zidentyfikowane w ten sposób cele wiąŝą się z zakresem działania i zadaniami, jakie prawo określa dla nadzoru pedagogicznego. Zakres nadzoru oznacza przedmiotową sferę, w której podejmowana jest działalność nadzorcza, zadania zaś stanowią określone prawem powinności (obowiązki) jakie w tej sferze przypadają podmiotom, którym powierzone zostało wykonywanie funkcji nadzoru. MoŜna dodać, Ŝe podmioty, które mają wykonywać nadzór wyposaŝone są w kompetencje, tj. prawem ustalone moŝliwości określonego zachowania się, zwłaszcza zaś działania danej treści. Kompetencje stanowią instrumenty prawne słuŝące realizacji przypisanych zadań. O zakresie nadzoru pedagogicznego rozstrzyga ustawa o systemie oświaty, która w art. 33 ust. 1 i 2 określa jego obszary i tym samym objaśnia na czym ten nadzór polega. Z jednej strony jest to obszar działań sprawdzająco-kontrolnych, polegający na: ocenianiu i sprawdzaniu (kontroli) stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek oraz nauczycieli, analizowaniu, sprawdzaniu i ocenianiu (kontroli) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Wskazane analizowanie, sprawdzanie, ocenianie (kontrolowanie) stanu, warunków i efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej dokonywane jest przede wszystkim przez pryzmat wykonywania przepisów prawa, a ściślej zadań i obowiązków ustalanych przez prawo a odnoszących się do stanu, warunków i efektów szeroko określonej działalności szkół, placówek czy nauczycieli. Z drugiej strony nadzór pedagogiczny obejmuje teŝ obszar działań pomocniczo-wspierających, które polegają na: 15

16 udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. W tym obszarze mamy do czynienia z realizowaniem w ramach nadzoru pedagogicznego swoistej pieczy wobec podmiotów nadzorowanych. W obrębie wskazanego zakresu nadzoru, którego merytoryczny zasięg zakreślony jest w sposób wyczerpujący, ustawa określa następnie w sposób bardziej szczegółowy zagadnienia podlegające nadzorowi. Katalog tych zagadnień (art. 33 ust. 2) ujęty jest przykładowo; moŝna sądzić, iŝ stanowią one szczegółowe obszary nadzoru o najwaŝniejszym znaczeniu. I tak nadzorowi podlega w szczególności: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a takŝe przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. PowyŜsze, bliŝej dookreślone dziedziny podlegające nadzorowi pedagogicznemu determinują równocześnie jego podstawowe zadania. Analizowanie, ocenianie, sprawdzanie (kontrola), tudzieŝ udzielanie pomocy i wsparcia, a takŝe wiąŝące ingerowanie w działalność podmiotów nadzorowanych w wymienionych w tym przykładowym katalogu dziedzinach to właśnie najwaŝniejsze (choć nie wyłączne) zadania nadzoru 16

17 pedagogicznego. (Jako zadania sprawdzająco-kontrolne i pomocniczowspierające działania w tych dziedzinach, traktuje rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - 3 ust. 1). 4. Środki prawne podejmowane w zakresie nadzoru KaŜdy nadzór jako kategoria prawna jest o czym było juŝ wspomniane limitowany prawem m.in. w zakresie środków oddziaływania na działalność podmiotów nadzorowanych, w tym zwłaszcza oddziaływania władczego (wiąŝącej ingerencji). Dotyczy to takŝe nadzoru pedagogicznego. Środki prawne przewidziane dla jego sprawowania normuje w pierwszym rzędzie u.o.s.o., a formy realizacji tego nadzoru określa bliŝej rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. W pierwszej kolejności ustawa (art. 33 ust. 3) określa uprawnienia osób (nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz urzędach organów powołanych do sprawowania nadzoru pedagogicznego) wykonujących czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. Nie są to więc w ścisłym sensie prawne środki oddziaływania nadzorczego, lecz uprawnienia słuŝące realizowaniu funkcji nadzoru (przeprowadzaniu nadzoru). Obejmują one prawo: wstępu do szkół i placówek; wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły; 17

18 wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki, przeprowadzania badań słuŝących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. MoŜna nadmienić, iŝ uprawnienia te naleŝy traktować równieŝ jako uprawnienia słuŝące przeprowadzaniu kontroli. Gdy chodzi natomiast o środki nadzoru sensu stricto, to w świetle u.o.s.o. naleŝą do nich: wydawanie przez nauczycieli wykonujących nadzór pedagogiczny doraźnych zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych, adresowanych do dyrektorów szkół i placówek. Dyrektor szkoły (placówki) moŝe w ciągu 7 dni od trzymania tych zaleceń, uwag czy wniosków zgłosić zastrzeŝenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeŝeń przez organ sprawujący nadzór, dyrektor szkoły (placówki) obowiązany jest powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. Zalecenia, uwagi i wnioski nie są w świetle ustawy wiąŝące, stają się wymagalne dopiero wówczas, gdy dyrektor szkoły zgłosi do nich zastrzeŝenia, a te nie zostaną uwzględnione przez organ nadzoru pedagogicznego. Rozwiązanie to nie jest klarowne i przekonujące; wydawanie przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny zaleceń wynikających z czynności nadzoru, kierowanych do organów prowadzących szkoły (placówki). Charakter prawny (i postępowanie w sprawach zaleceń) jest analogiczny do wspomnianych wyŝej zaleceń, uwag i wniosków; zawiadamianie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny organu prowadzącego szkołę (placówkę) o istotnych uchybieniach 18

19 w działalności szkoły (placówki). Kategoria istotnych uchybień naleŝy do pojęć niedookreślonych i ma charakter ocenny, moŝna jednak sądzić, iŝ w pierwszym rzędzie wypełnia ją niedochowywanie w sposób wyraźny, oczywisty zadań i obowiązków prawnych w szczególności odnoszących się do standardów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; polecenie, w drodze decyzji administracyjnej, organu nadzoru pedagogicznego, usunięcia w wyznaczonym terminie uchybień w działalności szkoły (placówki) albo organu prowadzącego szkołę; polecenie przez organ nadzoru pedagogicznego w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowywania w szkole (placówce) dyrektorowi szkoły opracowania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; wystąpienie przez organ nadzoru z wnioskiem wiąŝącym o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki, w sytuacji gdy nie zostały w wyznaczonym terminie usunięte uchybienia lub nie został wdroŝony program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wskazane środki nadzorcze mają w zasadzie charakter środków fakultatywnych, tj. mogą ale nie muszą być uŝyte w sytuacjach, do których wg. przepisów znajdują zastosowania. 5. Podmioty wykonujące nadzór pedagogiczny i podmioty podlegające nadzorowi Tak jak w odniesieniu do kaŝdej funkcji nadzoru (a w ślad za tym: relacji nadzorczych), tak i w przypadku nadzoru pedagogicznego mamy do czynienia z podmiotami prawnie upowaŝnionymi do sprawowania nadzoru (podmioty, organy nadzorujące) oraz z podmiotami, wobec których nadzór 19

20 jest stosowany (podmioty, organy nadzorowane). W świetle obowiązujących przepisów (przede wszystkim u.o.s.o.) nadzór pedagogiczny nie jest pod względem organizacyjnym skonsolidowany (skondensowany w jednym, czy maksymalnie niewielkiej liczbie organów), lecz jest znacznie rozczłonkowany (rozłoŝony na większą liczbę organów). Inaczej mówiąc, w wykonywanie nadzoru pedagogicznego zaangaŝowanych jest wiele organów, przy czym wiodące role pełnią w tym zakresie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz kurator oświaty. Podobnie szeroki i zróŝnicowany jest krąg podmiotów poddanych nadzorowi pedagogicznemu, obejmujący szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze (w tym jednostki określone w art. 2 pkt 3 u.o.s.o.), placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i inne placówki w rozumieniu art. 2 pkt 3a-5, 7 i 10 u.o.s.o., a takŝe nauczycieli. W obowiązującym stanie prawnym układ organizacyjny (podmiotowy) nadzoru pedagogicznego, uwzględniający podmioty nadzorujące i podmioty poddane ich nadzorowi (podmioty nadzorowane) obejmuje następujące podstawowe elementy składowe: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nadzorujący (art. 35 ust. 1): szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu krajowym, publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Projekt z dnia 1 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Pojęcie, kryteria, etapy

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Pojęcie, kryteria, etapy KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pojęcie, kryteria, etapy POJĘCIE I POTRZEBA KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kontrola administracji publicznej POJĘCIE KONTROLI Kontrola to ciąg czynności polegających

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane zane z przeprowadzaniem kontroli w szkołach i placówkach i ich dokumentowaniem.

Wybrane zagadnienia związane zane z przeprowadzaniem kontroli w szkołach i placówkach i ich dokumentowaniem. PROJEKT: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kontrola administracji publicznej. Pojęcie, kryteria, etapy

Kontrola administracji publicznej. Pojęcie, kryteria, etapy Kontrola administracji publicznej Pojęcie, kryteria, etapy Kontrola administracji publicznej POJĘCIE I POTRZEBA KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pojęcie kontroli Kontrola to ciąg czynności polegających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. Dz.U.2009.168.1324 2013.06.14 zm. Dz.U.2013.560 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r.

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. 1 Ustawa o systemie oświaty Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego Prawo administracyjne Wprowadzenie do prawa administracyjnego ministro, ministrare służyć, wykonywać Stosowany przedrostek ad- wskazuje na celowość działania. Pojęcie Administracja w ujęciu statycznym/organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pracy szkół i placówek

Ewaluacja pracy szkół i placówek INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. JACEK JAGIELSKI Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. JACEK JAGIELSKI Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prof. zw. dr hab. JACEK JAGIELSKI Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego EKSPERTYZA PRAWNA dot. niektórych problemów nadzoru pedagogicznego, a w szczególności relacji tego nadzoru z innymi

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Prawo administracyjne Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Administracja Łac. ministrare słuŝyć administrare być pomocnym, obsługiwać, zarządzać system podmiotów utworzonych i wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

Kontrola administracji publicznej. dr Maciej M. Sokołowski

Kontrola administracji publicznej. dr Maciej M. Sokołowski Kontrola administracji publicznej dr Maciej M. Sokołowski WPIA UW Powody kontroli Dlaczego (a,b,c,d) kontrolować? Dlaczego (a,b,c,d) kontrolować administrację/i? A) trzeba B) można C) warto D) nie Podłoże

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 9 czerwca 2011 r. LKA-4101-04-01/2011/P/11/071 Pani Irena TAJAK Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Częstochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Kielce, dnia sierpnia 2008 r. P/08/077 LKI-41010-1-08 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r.

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r. E-valesco znaczy wzmocnić Płock, wrzesień 2013 r. Tematyka spotkania 1. Rola i znaczenie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym. 2. Zmiany w przepisach prawa w odniesieniu do szkół i placówek reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 2. Statut Szkoły Podstawowej w Węzinie. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego opublikowane: Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 wejście w życie: 1 września 2017 r. Na podstawie art. 60

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-3-07 P/07/080 Pani Alina Czapla Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ZAŁĄCZNIK STATUT KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 1. Kuratorium Oświaty jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej województwa pomorskiego, jako wyodrębniona jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie Opracowanie Joanna Berdzik OSKKO Dla III Krajowej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, OSKKO, /przedszkola2007/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2007/8 Nazwa szkoły Przedszkole Miejskie im. Kubusia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1658

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1658 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1658 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Rozdział 1

Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Rozdział 1 Statut Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Załącznik do Uchwały Nr 227/XXVII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2012 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Łomżyńskie Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: Załącznik do Uchwały Nr 2 z dn. 27 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych OPUBLIKOWANO: 11 STYCZNIA 2017 ZAKTUALIZOWANO: 12 STYCZNIA 2017 Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 1 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 Podstawa prawna: Regulamin Rady Rodziców został opracowany zgodnie z art 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne.

Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział I Informacje ogólne. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz.U.2012.1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Rada rodziców w prawie oświatowym 17 maja 2012 1 Akty prawne stanowiące o radzie rodziców Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. mgr Arkadiusz Łukaszów Zakład Prawa Administracyjnego Uniwersytet Wrocławski

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. mgr Arkadiusz Łukaszów Zakład Prawa Administracyjnego Uniwersytet Wrocławski KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Arkadiusz Łukaszów Zakład Prawa Administracyjnego Uniwersytet Wrocławski 1. Pojęcie i zasięg kontroli 2. Rodzaje kontroli 3. Kontrola parlamentarna 4. Kontrola państwowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-4-07 P/07/080 Pan Adam Krupski Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

Rozdział 1 Postanowienia wstępne Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Słowo wstępne. 15 Wprowadzenie. 19 Wykaz skrótów. 25 Definicje

SPIS TREŚCI Słowo wstępne. 15 Wprowadzenie. 19 Wykaz skrótów. 25 Definicje SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 15 Wprowadzenie 19 Wykaz skrótów 25 Definicje 35 Jak czytać prawo (nie tylko) oświatowe? 36 1. Praktyczne spojrzenie na konstrukcję prawa... 70 37 2. Język prawny i język prawniczy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

BoŜena Chomicka starszy wizytator

BoŜena Chomicka starszy wizytator BoŜena Chomicka starszy wizytator Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324) Istota zmian: odejście od instrumentalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Ewa Czechowicz Samorządowy nadzór nad oświatą. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Kujawsko-Pomorskiego. Centrum Edukacji Nauczycieli. we Włocławku

STATUT. Kujawsko-Pomorskiego. Centrum Edukacji Nauczycieli. we Włocławku Załącznik do uchwały Nr XLVI/743/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. STATUT Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz brzmienie od 2009-07-05 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW-ZF-0401-70/2012 Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (nr BPS/043/07-229/12)

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest w mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 5/RR REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 /15/16

Zarządzenie nr 1 /15/16 ZARZĄDZENIE NR 1/15/16 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R Zarządzenie nr 1 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 1 2015 r. W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego Sprawowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna Warszawa, dnia 3 lutego 2009 r. Przedmiot opinii: Podmiotowość spółek dominujących w sporach zbiorowych pojęcie pracodawcy Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne opinii: Podstawy prawne opinii: Rada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI.

PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI. PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI. I. WSTĘP 1. Hospitacja jest istotnym instrumentem kierowania szkołą, bezpośrednią formą nadzoru pedagogicznego, służącą poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo