REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/"

Transkrypt

1 Prof. Jacek Jagielski Projekt: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REALIZACJA KONTROLI LEGALNOŚCIOWEJ W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI. /Materiał pomocniczy dla wizytatora/kontrolera/ 1

2 SPIS TREŚCI I. Uwagi wstępne 4 II. Ogólna charakterystyka nadzoru pedagogicznego Pojęcie nadzoru. Nadzór a kontrola 5 2. Nadzór pedagogiczny pojęcie i regulacja prawna Cele, zadania i zakres nadzoru pedagogicznego Środki prawne podejmowane w zakresie nadzoru Podmioty wykonujące nadzór pedagogiczny i podmioty podlegające nadzorowi. 19 III. Kontrola legalnościowa jako forma nadzoru pedagogicznego Formy nadzoru pedagogicznego Informacje ogólne dotyczące kontroli (pojęcie, rodzaje, kryteria kontroli) Kontrola legalności (legalnościowa). Zasada praworządności (legalność i legalizm) w organizacji i funkcjonowaniu systemu oświaty Prawo jako wyznacznik zadań, obowiązków i uprawnień w systemie oświaty oraz jako punkt odniesienia dla dokonywania ocen ich realizacji Specyficzne aspekty regulacji prawa oświatowego

3 IV. Podstawowe informacje na temat procedury kontrolnej (wg. obowiązujących przepisów) Uwaga wstępna Zarządzanie kontroli i jej przeprowadzanie Protokół kontroli Działania pokontrolne. 65 3

4 I. Uwagi wstępne. Niniejsze opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla osób uczestniczących w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego, a w szczególności w realizowaniu funkcji kontroli (tzw. legalnościowej). Pomyślany on został jako swego rodzaju przewodnik po podstawowych zagadnieniach prawnych, organizacyjnych i metodycznych dotyczących nadzoru pedagogicznego i sprawowanej w jego ramach kontroli legalności działania róŝnych podmiotów w zakresie przypisanych im zadań i obowiązków wynikających z prawa oświatowego. Z punktu widzenia treści niniejsze opracowanie ma charakter kompendium wiedzy i informacji o najistotniejszych kwestiach, w sferze problematyki nadzoru i kontroli, z którymi przychodzi stykać się w pracy kontrolerskiej. Przy czym nie chodzi tu o kwestie o czysto technicznopraktycznym charakterze. W opracowaniu zawarte są takŝe treści ogólnej natury w przedmiocie nadzoru i kontroli, zagadnienia pojęciowe odnoszące się do tych kategorii, pewne podstawowe, acz istotne problemy z dziedziny prawa (w szczególności systemu źródeł prawa), ogólne informacje na temat prawa oświatowego, a wreszcie takŝe charakterystyka procedury kontrolnej w świetle obowiązujących przepisów. Taka szeroka perspektywa ujęcia treści materiału pomocniczego, uwzględniająca obok prawnych i organizacyjnych pewne aspekty ogólne i pojęciowe ma na celu umoŝliwienie adresatom tego materiału uzyskanie szerszej, wszechstronniejszej orientacji w problematyce, którą zajmują się w ramach czynności zawodowych. Oczywiście treści zawarte w opracowaniu nie wyczerpują problemów, które pojawiają się w odniesieniu do sfery realizacji nadzoru pedagogicznego i kontroli legalnościowej. Przedstawione są tu jedynie te kwestie merytoryczne (prawne, organizacyjne, itd.), które wydają się być najwaŝniejsze jako 4

5 syntetyczna, skondensowana podbudowa w zakresie ogólnej wiedzy prawno-organizacyjnej, słuŝąca praktycznej działalności kontrolerskiej. II. Ogólna charakterystyka nadzoru pedagogicznego 1. Pojęcie nadzoru. Nadzór a kontrola Określenia nadzór, nadzorowanie pozostają w szerokim uŝyciu w języku codziennym, przepisach prawa, publicystyce, jak i doktrynie, zwłaszcza prawniczej. Sens nadzoru w języku codziennym czy publicystyce wiąŝe się ze sprawdzaniem, ocenianiem jakiegoś działania (czy stanu) oraz posiadaniem wpływu na to działanie (stan), a takŝe ze wspieraniem i otaczaniem opieką określonych podmiotów poddanych nadzorowi. Przy czym nadzór w tym najszerszym, potocznym sensie odnoszony jest do najróŝniejszych sytuacji i relacji między podmiotami (np. nadzór rodziców nad dziećmi, nadzór w ramach struktur administracyjnych, nadzór władzy publicznej nad określonymi zachowaniami osób fizycznych czy prawnych, nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń itd.). W płaszczyźnie prawnej i rozwaŝaniach naukowych pojęcie nadzoru przybiera wymiar bardziej dookreślony (definicyjny), ale zasadnicza istota kategorii nadzoru i tu zasadza się na moŝliwości sprawdzania, oceniania działalności (stanu) określonych podmiotów oraz uprawnieniu do wiąŝącego wkraczania w tę działalność (stan). I z posługiwania się określeniem nadzoru w języku codziennym i z uŝywania tego pojęcia w regulacjach prawnych i piśmiennictwie prawniczym wypływa cecha nadzoru jako działania (oddziaływania) o charakterze wiąŝącym, w efekcie którego nadzorujący moŝe w sposób stanowczy wpływać na działalność nadzorowanego. Oczywiście skala precyzowania tej generalnej relacji wpływania jest na gruncie codziennego 5

6 uŝywania pojęcia nadzoru oraz posługiwania się nim w prawie i rozwaŝaniach jurydycznych, zdecydowanie róŝna. W tym miejscu zostawiamy jednak sprawy uŝywania (rozumienia) określenia nadzór, nadzorowanie w języku codziennym, interesuje nas natomiast pojęcie nadzoru na gruncie regulacji prawnych i doktryny prawniczej. OtóŜ w tym względzie naleŝy w pierwszym rzędzie zauwaŝyć, Ŝe kategoria nadzoru naleŝy do tych kategorii pojęciowych, którymi prawo się posługuje, ale których nie definiuje. Nadzór jest więc bez wątpienia pojęciem prawnym (instytucją prawną), ale nie definiowanym jednoznacznie w przepisach. Treść tego pojęcia kształtowana jest w rezultacie w rozwaŝaniach prawno-teoretycznych, co powoduje, Ŝe spotkać moŝna róŝne ujęcia kategorii nadzoru. Nie wchodząc tu oczywiście w doktrynalne dywagacje moŝna generalnie powiedzieć, Ŝe nadzór oznacza pewną funkcję słuŝącą najogólniej rzecz biorąc zapewnieniu prawidłowości działania określonych podmiotów (poddanych nadzorowi, nadzorowanych) przez inne upowaŝnione podmioty (nadzorujące) w drodze sprawdzania i oceniania działalności podmiotów nadzorowanych oraz moŝliwości władczego ingerowania w tę działalność (sferę praw iobowiązków) przez podmiot nadzorujący. Innymi słowy, funkcja nadzoru obejmuje sprawdzanie i ocenianie (kontrolowanie) działalności (zachowań) danego podmiotu (organu, jednostki organizacyjnej, czy podmiotu o innym charakterze prawnym, np. osoby prawnej) przez inny uprawniony podmiot (organ nadzorujący, jednostka nadzorująca) z równoczesną moŝnością władczego, wiąŝącego wkraczania w tę działalność w celu skorygowania jej w poŝądanym, prawidłowym kierunku zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny tej prawidłowości, jak np. legalność, celowość, itd. Cechą (składnikiem) charakterystyczną funkcji nadzoru jest więc moŝliwość podejmowania nie tylko sprawdzania i oceniania działalności danego podmiotu (nadzorowanego) przez inny podmiot (nadzorujący), lecz takŝe prawo stosowania przez nadzorującego wiąŝącej ingerencji w działalność 6

7 nadzorowanego. Przy czym nader istotnym elementem charakterystyki tak pojmowanego nadzoru jest to, Ŝe wspomniana ingerencja jest determinowana prawem, co do okoliczności uŝycia, przedmiotu oraz środków władczego oddziaływania. Tak ujęta funkcja nadzoru odróŝnia się od funkcji kontroli; pojmowanej (o czym teŝ dalej) jako działalność polegająca przede wszystkim na sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności (czy stanu), ale bez moŝliwości podejmowania władczej ingerencji w tę działalność. W ten sposób kategoria nadzoru jawi się w stosunku do kontroli jako kategoria szersza, zawierająca w sobie działalność kontroli, ale ponadto dysponująca moŝliwością władczego wkraczania w działanie podmiotów nadzorowanych. Najkrócej przedstawiając relację nadzoru i kontroli moŝna powiedzieć, Ŝe nadzór zawiera w sobie element kontroli oraz element władztwa (nadzór to: kontrola + moŝność władczej ingerencji). Podkreślając prawo władczej ingerencji jako jeden z głównych identyfikatorów nadzoru, naleŝy równocześnie zauwaŝyć, Ŝe dla tej funkcji waŝna jest przede wszystkim sama moŝliwość wiąŝącego i władczego oddziaływania, a nie stałe, wyłączne posługiwanie się tego typu oddziaływaniem. W ramach działań nadzorczych mieści się takŝe podejmowanie w stosunku do podmiotów nadzorczych czynności o charakterze niewładczym, organizatorskim, opiekuńczym, wspierającym (np. udzielanie pomocy, doradzanie, instruktaŝ, uzgadnianie stanowisk, itd.), czyli sprawowanie tzw. pieczy. W ten sposób moŝna wskazać, iŝ w skład nadzoru obok kontroli, moŝliwości władczej ingerencji wchodzi takŝe piecza. NaleŜy podkreślić, iŝ piecza nie występuje jedynie jako składnik nadzoru, lecz na gruncie prawnym pojawia się ona teŝ jako funkcja odrębna, choć często występująca w towarzystwie funkcji nadzoru (jak np. w przepisach dotyczących niektórych samorządów). 7

8 Scharakteryzowana powyŝej funkcja nadzoru wiąŝe się przede wszystkim z problematyką ustrojową i występuje w odniesieniu do układów organizacyjnych w obrębie władzy publicznej, odzwierciedlając relację pomiędzy podmiotami tej władzy, opartą na załoŝonej zaleŝności podmiotu nadzorowanego od podmiotu nadzorującego, obejmującej wspomnianą moŝliwość wiąŝącego wpływania na działalność podmiotu nadzorowanego. Nadzór jest funkcją co do zasady odnoszącą się do struktur administracji publicznej i oznaczającą istnienie określonych więzi pomiędzy poszczególnymi elementami organizacyjnymi (ogniwami) tych struktur, np. nadzór Prezesa RM nad wojewodą, nadzór ministra nad organem centralnym (kierownikiem tzw. urzędu centralnego), czy teŝ nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym (aczkolwiek w tym przypadku jest to nadzór co prawda w ramach ogólnej struktury administracji publicznej, ale równocześnie zachodzący pomiędzy podmiotami z róŝnych układów organizacyjnych). Obok wskazanej zasadniczej kwalifikacji nadzoru (moŝna tu mówić o ogólnym wymiarze nadzoru) w przepisach prawa istnieją rozwiązania, które kategorią nadzoru posługują się dla oznaczenia sytuacji oddziaływania władczego (wiąŝącego) organów administracji na podmioty spoza systemu administracji publicznej, a takŝe w ramach tego systemu na jednostki organizacyjne nie pozostające z tymi organami w bezpośrednich układach organizacyjnych. W ślad za tego rodzaju regulacjami prawnymi w doktrynie prawa administracyjnego wyróŝnia się tzw. nadzór czy nadzory materialno prawne, jak np. nadzór sanitarny, weterynaryjny, budowlany, farmaceutyczny itp. W istocie w tych przypadkach nadzorów materialnych mamy do czynienia z bieŝącym administrowaniem, a stosowany tu termin nadzór ma charakter konwencjonalnej formuły słuŝącej dla określenia specjalistycznych kompetencji (natury policyjnej) organów administracyjnych, wynikających nie z ustaw ustrojowych, lecz z prawa materialnego. Tym niemniej zarówno prawo, jak i doktryna operują we wspomnianych sytuacjach kategorią nadzoru. 8

9 W rezultacie więc na gruncie obowiązującego prawa występują dwie podstawowe postaci nadzoru (rodzaje nadzoru). Pierwsza, to nadzór prawnoustrojowy, odnoszący się do rozwiązań organizacyjnych w obrębie aparatu administracji publicznej, oznaczający określony rodzaj spoiwa (zaleŝności) pomiędzy elementami tego aparatu, zwłaszcza występującymi w układzie scentralizowanym. Druga, to nadzór tzw. materialnoprawny (albo inaczej nadzór nad wykonywaniem prawa administracyjnego materialnego), oznaczający zaleŝności występujące pomiędzy róŝnymi podmiotami ze względu na obowiązywanie norm materialnego prawa administracyjnego. 2. Nadzór pedagogiczny pojęcie i regulacja prawna Nadzór pedagogiczny stanowi znaną od dawna instytucję prawną, charakterystyczną dla unormowań prawnych dotyczących systemu oświaty. Swymi historycznymi korzeniami sięga on działalności Komisji Edukacji Narodowej; od tego czasu dostrzegana była potrzeba istnienia nadzoru państwowego nad szkołami, który był co prawda róŝnie ujmowany w róŝnych okresach historycznych, ale zawsze stanowił trwały składnik regulacji prawnych nakierowanych na system funkcjonowania oświaty i zarządzania tym fragmentem (oświatowym) zadań publicznych. Nadzór pedagogiczny przewidywały regulacje okresu międzywojennego odnoszące się do systemu oświaty i ustroju szkolnego, instytucja nadzoru pedagogicznego kontynuowana była w rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnictwa i systemu oświaty w czasach PRL, wreszcie teŝ znalazła (i znajduje) swoje miejsce w prawie oświatowym kształtowanym juŝ w nowych warunkach ustrojowych po 1989r. (ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późń. zm.). Warto zauwaŝyć na marginesie, Ŝe w wielu krajach europejskich (Francja, Anglia, Hiszpania, Finlandia) nadzór pedagogiczny wpisany jest aczkolwiek 9

10 w róŝny sposób w system organizacji i funkcjonowania edukacji i oświaty. Nadzór pedagogiczny powiązany jest tu na ogół z problematyką kierowania systemem oświatowym i polityką edukacyjną. Gdy chodzi o nadzór pedagogiczny w dzisiejszej postaci (w świetle obowiązującego porządku prawnego), to w pierwszej kolejności naleŝy zauwaŝyć, iŝ w kontekście poczynionych wyŝej uwag dot. nadzoru w ogóle, nadzór pedagogiczny naleŝy traktować jako właśnie nadzór materialnoprawny, co ewidentnie potwierdza się zwłaszcza w odniesieniu tego nadzoru do sektora szkolnictwa niepublicznego (gdzie w rachubę wchodzą jednostki nadzorowane, usytuowane poza ramami administracji publicznej). W przypadku natomiast sektora szkolnictwa publicznego, kiedy z punktu widzenia prawa administracyjnego szkoły są sui generis podmiotami administrującymi, wmontowanymi w szeroko traktowany układ administracji, przede wszystkim samorządowej, lokowanie nadzoru pedagogicznego w ramach wspomnianego nadzoru materialnego uzasadnione jest przedmiotem i treścią tych funkcji nadzorczych (w istocie kontrolnych i administracyjnych). Przedmiotem, na który nakierowany jest nadzór pedagogiczny jest w najogólniejszym ujęciu wykonywanie funkcji edukacyjnych i oświatowych, w określonym prawnie zakresie. Równocześnie w odniesieniu do sektora szkół publicznych mamy do czynienia z nadzorem administracyjnym (klasycznym), o charakterze organizacyjnym, którego przedmiotem jest realizowanie przez określone podmioty (szkoły, placówki oświatowe) zadań i kompetencji w sferze organizacyjnej, finansowej, technicznej, itd. (Oczywiście ten klasyczny nadzór dot. np. zarządzania szkołami i działalności profesjonalnych organów szkoły występuje obok interesującego nas nadzoru pedagogicznego). W konsekwencji mówiąc o nadzorze pedagogicznym naleŝy mieć na uwadze, Ŝe nie jest to rodzaj nadzoru w ogóle. Nadzór pedagogiczny kwalifikuje się jako kategoria swoista, oznaczająca jeden ze wspomnianych 10

11 wcześniej tzw. nadzorów materialnych. Z nadzorem, jako ogólną kategorią odnoszoną do układów administracyjnych, nadzór pedagogiczny łączy moŝliwość oddziaływania wiąŝącego i stosowania środków władczych (wskazanych w stosownych przepisach). WyróŜnia go natomiast moŝność jego zastosowania między podmiotami spoza układu organizacyjnego, jak równieŝ sfera przedmiotowa dotycząca realizowania funkcji i zadań natury oświatowej, edukacyjnej. Powstaje więc pytanie, jakie są treści kategorii nadzór pedagogiczny (innymi słowy, czym jest, co oznacza nadzór pedagogiczny )? OtóŜ trzeba podkreślić, Ŝe choć pojęcie to ma bezsprzecznie walor prawny (jest przez prawo stosowane), to zwykle nie jest ono ujmowane w przepisach w legalne definicje. Najczęściej nadzór ten jest określany w sposób opisowy poprzez potraktowanie go jako pewnej funkcji (rodzaju działalności) o określonych, szczegółowych treściach. Taka konwencja ustanawiania w prawie nadzoru pedagogicznego oznacza, Ŝe normatywna treść pojęcia nadzoru pedagogicznego nie jest obiektywnie zdeterminowana, nie ma jakiegoś zobiektywizowanego, wynikającego z natury rzeczy zakresu tego pojęcia. Treść normatywna interesującej nas kategorii nadzoru pedagogicznego wynika z konkretnych rozwiązań prawnych kształtujących ten nadzór. Trudno jest więc z góry przesądzić jaka jest treść normatywna pojęcia nadzoru pedagogicznego, nie odwołując się do określonych aktów normatywnych, które regulują tę instytucję prawną. Pytanie o treść normatywną pojęcia nadzór pedagogiczny moŝna teŝ rozumieć jako pytanie o pewien wzorzec treści pojęciowych wyłaniających się na gruncie róŝnych unormowań. JednakŜe i w tej mierze odpowiedź wskazująca tego rodzaju wzorzec jest nader trudna. MoŜna powiedzieć, Ŝe w świetle obowiązujących w przeszłości, jak i obecnie aktów prawnych nie da się sformułować jednolitego normatywnego wzorca treści kategorii nadzoru pedagogicznego. 11

12 W oparciu o dotychczasowe, jak i obecne rozwiązania prawne w zakresie prawa oświatowego moŝna co najwyŝej próbować określić w sposób ogólny materie (treść) tego nadzoru. I tak moŝna stwierdzić, Ŝe nadzór pedagogiczny obejmuje działania władzy publicznej (państwowej, rządowej) skierowane wobec jednostek organizacyjnych (przede wszystkim szkół) publicznego i niepublicznego systemu szkolnictwa (oświaty), których przedmiotem są zagadnienia, normy i standardy w zakresie tworzenia podstaw i programów nauczania, metod i form działalności dydaktycznej oraz kulturalnej i wychowawczej, problematyka przygotowywania i funkcjonowania kadr nauczycielskich, a wreszcie takŝe sprawy szeroko rozumianej bazy materialnej szkół oraz wspierania materialnego uczniów. Do sfery nadzoru pedagogicznego wchodzi takŝe zagadnienie realizacji obowiązku szkolnego. Celem tych działań w ramach nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia szkolnego, odpowiadającego współczesnym standardom w tej dziedzinie i aktualnemu rozwojowi nauk społecznych i pedagogicznych, zgodnego z jakościowymi oczekiwaniami ze strony odbiorców usług edukacyjnych. Szczegółowe wyznaczniki charakterystyki kategorii nadzoru pedagogicznego zawierają o czym wspomniano konkretne regulacje prawne dotyczące tegoŝ nadzoru. Mówiąc o unormowaniach prawnych dotyczących nadzoru pedagogicznego naleŝy w pierwszym rzędzie podkreślić, iŝ znajduje on swoje zakotwiczenie w Konstytucji RP. Z przepisów art. 70 ust. 3 zd. 3 Konstytucji wynika wprost obowiązek istnienia nadzoru pedagogicznego w stosunku do szkół niepublicznych, natomiast w stosunku do szkół publicznych nadzór ten determinowany jest w sposób pośredni, ale w pełni uzasadniony w świetle całokształtu treści art. 70. W kaŝdym razie nie ulega wątpliwości, Ŝe z Konstytucji wynika obowiązek ustanowienia nadzoru pedagogicznego wobec szkół niepublicznych, jak i publicznych. Nadzór pedagogiczny jest tu 12

13 instytucją związaną z wypełnianiem konstytucyjnej odpowiedzialności państwa dotyczącej realizacji prawa do nauki. Natomiast co do treści tego nadzoru Konstytucja wypowiada się w sposób bardzo oszczędny, powierzając jego unormowanie ustawodawcy zwykłemu. W ten sposób główne podstawy prawne nadzoru pedagogicznego zawarte są w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późń. zm., dalej teŝ jako u.o.s.o.). Ustawa z kolei przewiduje, Ŝe szczegółowe unormowanie problematyki nadzoru pedagogicznego (m.in. warunki, tryb sprawowania, formy organizacyjne) określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Dotychczas w tym przedmiocie obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). Obecnie obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324). 13

14 Podsumowując zatem kwestię podstaw prawnych nadzoru pedagogicznego moŝna stwierdzić, Ŝe zasadnicze znaczenie mają tu: przepisy Konstytucji RP (zwłaszcza art. 70), ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (z 2009r.). 3. Cele, zadania i zakres nadzoru pedagogicznego KaŜda instytucja prawna ma czemuś słuŝyć, ma być przydatna dla osiągnięcia jakiegoś załoŝonego efektu, czyli mówiąc inaczej ma swoje cele, dla których jest ustanawiana. Owe cele postrzegane jako zamierzony, świadomie przewidywany rezultat ustanowienia i funkcjonowania tej instytucji niejednokrotnie są wprost wskazywane w przepisach, ale często bywa i tak, Ŝe nie są one opisywane przez prawo. Z tą drugą sytuacją mamy do czynienia w przypadku nadzoru pedagogicznego, który jest bezsprzecznie instytucją prawną. Ani przepisy konstytucyjnej i ustawowej rangi, ani teŝ przepisy wykonawcze (rozporządzenie) nie precyzują jednak wyraźnie celów tego nadzoru. Na tle całokształtu unormowań nadzoru pedagogicznego moŝna jedynie skonstatować (co po części zostało juŝ poczynione wcześniej), Ŝe jego celem jest zagwarantowanie jak najwyŝszego poziomu kształcenia szkolnego i wychowania, odpowiadającego współczesnym standardom w tej dziedzinie i aktualnemu rozwojowi nauk społecznych i pedagogicznych, zgodnego z jakościowymi oczekiwaniami ze strony odbiorców usług edukacyjnych (wychowawczych) poprzez przede wszystkim zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, określających zadania, obowiązki, standardy, wymogi, parametry, itd. w poszczególnych obszarach spraw związanych z kształceniem szkolnym i wychowaniem. 14

15 Zidentyfikowane w ten sposób cele wiąŝą się z zakresem działania i zadaniami, jakie prawo określa dla nadzoru pedagogicznego. Zakres nadzoru oznacza przedmiotową sferę, w której podejmowana jest działalność nadzorcza, zadania zaś stanowią określone prawem powinności (obowiązki) jakie w tej sferze przypadają podmiotom, którym powierzone zostało wykonywanie funkcji nadzoru. MoŜna dodać, Ŝe podmioty, które mają wykonywać nadzór wyposaŝone są w kompetencje, tj. prawem ustalone moŝliwości określonego zachowania się, zwłaszcza zaś działania danej treści. Kompetencje stanowią instrumenty prawne słuŝące realizacji przypisanych zadań. O zakresie nadzoru pedagogicznego rozstrzyga ustawa o systemie oświaty, która w art. 33 ust. 1 i 2 określa jego obszary i tym samym objaśnia na czym ten nadzór polega. Z jednej strony jest to obszar działań sprawdzająco-kontrolnych, polegający na: ocenianiu i sprawdzaniu (kontroli) stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek oraz nauczycieli, analizowaniu, sprawdzaniu i ocenianiu (kontroli) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Wskazane analizowanie, sprawdzanie, ocenianie (kontrolowanie) stanu, warunków i efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej dokonywane jest przede wszystkim przez pryzmat wykonywania przepisów prawa, a ściślej zadań i obowiązków ustalanych przez prawo a odnoszących się do stanu, warunków i efektów szeroko określonej działalności szkół, placówek czy nauczycieli. Z drugiej strony nadzór pedagogiczny obejmuje teŝ obszar działań pomocniczo-wspierających, które polegają na: 15

16 udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. W tym obszarze mamy do czynienia z realizowaniem w ramach nadzoru pedagogicznego swoistej pieczy wobec podmiotów nadzorowanych. W obrębie wskazanego zakresu nadzoru, którego merytoryczny zasięg zakreślony jest w sposób wyczerpujący, ustawa określa następnie w sposób bardziej szczegółowy zagadnienia podlegające nadzorowi. Katalog tych zagadnień (art. 33 ust. 2) ujęty jest przykładowo; moŝna sądzić, iŝ stanowią one szczegółowe obszary nadzoru o najwaŝniejszym znaczeniu. I tak nadzorowi podlega w szczególności: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a takŝe przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. PowyŜsze, bliŝej dookreślone dziedziny podlegające nadzorowi pedagogicznemu determinują równocześnie jego podstawowe zadania. Analizowanie, ocenianie, sprawdzanie (kontrola), tudzieŝ udzielanie pomocy i wsparcia, a takŝe wiąŝące ingerowanie w działalność podmiotów nadzorowanych w wymienionych w tym przykładowym katalogu dziedzinach to właśnie najwaŝniejsze (choć nie wyłączne) zadania nadzoru 16

17 pedagogicznego. (Jako zadania sprawdzająco-kontrolne i pomocniczowspierające działania w tych dziedzinach, traktuje rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - 3 ust. 1). 4. Środki prawne podejmowane w zakresie nadzoru KaŜdy nadzór jako kategoria prawna jest o czym było juŝ wspomniane limitowany prawem m.in. w zakresie środków oddziaływania na działalność podmiotów nadzorowanych, w tym zwłaszcza oddziaływania władczego (wiąŝącej ingerencji). Dotyczy to takŝe nadzoru pedagogicznego. Środki prawne przewidziane dla jego sprawowania normuje w pierwszym rzędzie u.o.s.o., a formy realizacji tego nadzoru określa bliŝej rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. W pierwszej kolejności ustawa (art. 33 ust. 3) określa uprawnienia osób (nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz urzędach organów powołanych do sprawowania nadzoru pedagogicznego) wykonujących czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. Nie są to więc w ścisłym sensie prawne środki oddziaływania nadzorczego, lecz uprawnienia słuŝące realizowaniu funkcji nadzoru (przeprowadzaniu nadzoru). Obejmują one prawo: wstępu do szkół i placówek; wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły; 17

18 wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki, przeprowadzania badań słuŝących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. MoŜna nadmienić, iŝ uprawnienia te naleŝy traktować równieŝ jako uprawnienia słuŝące przeprowadzaniu kontroli. Gdy chodzi natomiast o środki nadzoru sensu stricto, to w świetle u.o.s.o. naleŝą do nich: wydawanie przez nauczycieli wykonujących nadzór pedagogiczny doraźnych zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych, adresowanych do dyrektorów szkół i placówek. Dyrektor szkoły (placówki) moŝe w ciągu 7 dni od trzymania tych zaleceń, uwag czy wniosków zgłosić zastrzeŝenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeŝeń przez organ sprawujący nadzór, dyrektor szkoły (placówki) obowiązany jest powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. Zalecenia, uwagi i wnioski nie są w świetle ustawy wiąŝące, stają się wymagalne dopiero wówczas, gdy dyrektor szkoły zgłosi do nich zastrzeŝenia, a te nie zostaną uwzględnione przez organ nadzoru pedagogicznego. Rozwiązanie to nie jest klarowne i przekonujące; wydawanie przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny zaleceń wynikających z czynności nadzoru, kierowanych do organów prowadzących szkoły (placówki). Charakter prawny (i postępowanie w sprawach zaleceń) jest analogiczny do wspomnianych wyŝej zaleceń, uwag i wniosków; zawiadamianie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny organu prowadzącego szkołę (placówkę) o istotnych uchybieniach 18

19 w działalności szkoły (placówki). Kategoria istotnych uchybień naleŝy do pojęć niedookreślonych i ma charakter ocenny, moŝna jednak sądzić, iŝ w pierwszym rzędzie wypełnia ją niedochowywanie w sposób wyraźny, oczywisty zadań i obowiązków prawnych w szczególności odnoszących się do standardów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; polecenie, w drodze decyzji administracyjnej, organu nadzoru pedagogicznego, usunięcia w wyznaczonym terminie uchybień w działalności szkoły (placówki) albo organu prowadzącego szkołę; polecenie przez organ nadzoru pedagogicznego w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowywania w szkole (placówce) dyrektorowi szkoły opracowania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; wystąpienie przez organ nadzoru z wnioskiem wiąŝącym o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki, w sytuacji gdy nie zostały w wyznaczonym terminie usunięte uchybienia lub nie został wdroŝony program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wskazane środki nadzorcze mają w zasadzie charakter środków fakultatywnych, tj. mogą ale nie muszą być uŝyte w sytuacjach, do których wg. przepisów znajdują zastosowania. 5. Podmioty wykonujące nadzór pedagogiczny i podmioty podlegające nadzorowi Tak jak w odniesieniu do kaŝdej funkcji nadzoru (a w ślad za tym: relacji nadzorczych), tak i w przypadku nadzoru pedagogicznego mamy do czynienia z podmiotami prawnie upowaŝnionymi do sprawowania nadzoru (podmioty, organy nadzorujące) oraz z podmiotami, wobec których nadzór 19

20 jest stosowany (podmioty, organy nadzorowane). W świetle obowiązujących przepisów (przede wszystkim u.o.s.o.) nadzór pedagogiczny nie jest pod względem organizacyjnym skonsolidowany (skondensowany w jednym, czy maksymalnie niewielkiej liczbie organów), lecz jest znacznie rozczłonkowany (rozłoŝony na większą liczbę organów). Inaczej mówiąc, w wykonywanie nadzoru pedagogicznego zaangaŝowanych jest wiele organów, przy czym wiodące role pełnią w tym zakresie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz kurator oświaty. Podobnie szeroki i zróŝnicowany jest krąg podmiotów poddanych nadzorowi pedagogicznemu, obejmujący szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze (w tym jednostki określone w art. 2 pkt 3 u.o.s.o.), placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i inne placówki w rozumieniu art. 2 pkt 3a-5, 7 i 10 u.o.s.o., a takŝe nauczycieli. W obowiązującym stanie prawnym układ organizacyjny (podmiotowy) nadzoru pedagogicznego, uwzględniający podmioty nadzorujące i podmioty poddane ich nadzorowi (podmioty nadzorowane) obejmuje następujące podstawowe elementy składowe: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nadzorujący (art. 35 ust. 1): szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu krajowym, publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 20

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo