ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU"

Transkrypt

1 Autor: kpt. Jacek Orlikowski Zastępca Dowódcy JRG Nr 7 ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP Większość definicji, które znajdziemy w literaturze przedmiotu określa imprezę, jako formę spotkania uczestników, jednorazowego lub mającego charakter cykliczny, wypełnionego treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, zabaw ruchowych, a także kulturalnej rozrywki. Impreza masowa natomiast, wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym dane wydarzenie się odbywa. Z uwagi na potencjalne zagrożenia i konieczne działania prewencyjne, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć. Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określono w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504) oraz innych aktach wykonawczych takich jak np. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U r. Nr 121 poz. 820) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113). To do podstawowych obowiązków organizatora należy jednoznaczne określenie charakteru imprezy oraz przewidywanej liczby uczestników, tzn. czy konkretne przedsięwzięcie należy rozpatrywać jako imprezę masową. Zgodnie z zacytowaną powyżej ustawą organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia wydarzenia. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje

2 do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Skupiając się w tym artykule jedynie na zadaniach organów Państwowej Straży Pożarnej, w powyższym zakresie właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje stosowną opinię dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Komendant Państwowej Straży Pożarnej wydając opinię, kieruje się przedłożoną przez organizatora dokumentacją oraz ustaleniami z lustracji obiektu (terenu) planowanej imprezy masowej. Lustrację, która ma na celu ocenę przygotowania organizatora do zabezpieczenia imprezy przeprowadza zespół specjalistów ze służb i instytucji (w tym PSP) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. PRZYGOTOWANIA DO PRAWIDŁOWEGO ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Budowę poznańskiego stadionu zakończono w drugiej połowie 2010 roku. Od tego czasu do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (czerwiec 2012 roku) odbyło się na nim szereg meczów piłkarskich oraz innych wydarzeń kulturalnych o charakterze imprez masowych, które pozwoliły przećwiczyć wiele różnych wariantów zabezpieczenia tego obiektu. Okres przygotowań do Euro 2012 wypełniony był szkoleniami, warsztatami, ćwiczeniami aplikacyjnymi i ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi m. in. dla całej kadry dowódczej z obszaru zarządzania bezpieczeństwem stadionu. W trakcie powyższych spotkań i ćwiczeń omawiano wielokrotnie poszczególne scenariusze zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas meczów piłkarskich i innych imprez o charakterze masowym. Powyższe miało na celu doskonalenie współpracy poszczególnych służb w sytuacjach zagrożenia. Ze względu na to, że stadion jest trudnym do zabezpieczenia niezbędna była również realizacja ćwiczeń na tzw. żywym organizmie. Czyli ćwiczeń praktycznych prowadzonych w trakcie rozgrywanych meczów np. Reprezentacji Polski i Ekstraklasy. W tym celu Państwowa Straż Pożarna utworzyła matrycę zagrożeń i konsekwentnie zgodnie z nią przeprowadzano ćwiczenia. Dzięki temu strażacy nie tylko bardzo dobrze poznali

3 topografię obiektu, ale też dowiedzieli się jak reagować na poszczególne zagrożenia oraz przyzwyczajali się do pracy w bezpośrednim kontakcie np. z kibicami piłkarskimi. Zrealizowane ćwiczenia umożliwiły zorganizować łączność w tych specyficznych warunkach oraz pozwoliły doskonalić współdziałanie ze służbami medycznymi, policją, służbą informacyjną (stewardami) i pracownikami ochrony. Nie zapomniano też o szczegółowym zapoznaniu strażaków z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W trakcie rozgrywanych meczów Reprezentacji Polski w 2010 roku i w 2011 roku oraz na każdym meczu Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2011/2012 na stadionie przebywali strażacy z wydziału kontrolno rozpoznawczego, którzy na bieżąco sprawdzali m. in. skuteczność wprowadzonych na obiekcie rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe stadionu, umiejscowienie podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawdzali też warunki skutecznej ewakuacji. Zwracali uwagę czy wszystkie ciągi pieszych, klatki schodowe, drzwi, bramy są prawidłowo oznakowanie i wolne od jakichkolwiek przeszkód. Wyrywkowo sprawdzali też wiedzę pracowników ochrony i stewardów w zakresie znajomości obiektu, umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc jego usytuowania, warunków i sposobów ewakuacji kibiców ze stadionu. Konstrukcja stadionu w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, niebezpieczeństwa zagrożenia życia i zdrowia osób, musi umożliwiać ewakuację widzów z całego obiektu do bezpiecznego miejsca, w czasie nie dłuższym niż 8 minut (standardy europejskie). Zdobyte podczas odbywających się w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej doświadczenia pozwoliły określić pewne standardy zabezpieczania tego rodzaju imprez siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej. Imprezy podzielono w zależności od możliwości wystąpienia zagrożenia na dwa rodzaje: imprezy o podwyższonym ryzyku oraz imprezy o niepodwyższonym ryzyku. Ustalono, że w przypadku imprez podwyższonego ryzyka na zabezpieczenie dysponuje się: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - średni samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego (lub zamiennie co najmniej lekki samochód ratownictwa technicznego), - dowódcę zabezpieczenia imprezy masowej, - grupę operacyjną (według potrzeb dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej), - inne siły i środki według potrzeb tj.: samochód specjalny dowodzenia i łączności, samochód specjalny ratownictwa chemicznego, samochód specjalny z drabiną mechaniczną / samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym, samochód specjalny

4 rozpoznawczo - ratowniczy z przyczepką dekontaminacyjną i/lub medyczną, zestaw zdalnej detekcji (wykrywanie substancji niebezpiecznych ciekłych parujący i gazowych). Natomiast w przypadku imprez o niepodwyższonym ryzyku: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - średni samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego (lub zamiennie co najmniej lekki samochód ratownictwa technicznego), - dowódca zabezpieczenia imprezy masowej. Zadysponowane na miejsce zabezpieczenia siły i środki Państwowej Straży Pożarnej muszą być przygotowane na realizację zadań związanych z likwidacją wielu rodzajów zagrożeń m. in. pożarowych, chemicznych, radiacyjnych, zagrożeń o charakterze terrorystycznym, itp. ZASADY ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej za prawidłową realizację zabezpieczenia imprez masowych na Stadionie Miejskim w Poznaniu odpowiada dowódca zabezpieczenia imprezy masowej (dowódca zabezpieczenia). Dowódca zabezpieczenia powoływany jest na czas trwania wydarzenia rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, a wszystkie szczegóły określane są w Planie operacyjnego zabezpieczenia Stadionu Miejskiego w Poznaniu na czas trwania imprezy. Niniejszy dokument przygotowuje się co najmniej 4 dni przed planowaną imprezą masową, zawarte są w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące zabezpieczenia oraz przedsięwzięć z nim związanych. Każdorazowo przed meczem piłkarskim lub innym wydarzeniem na stadionie organizowane są spotkania robocze z przedstawicielami organizatorów i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy. W ww. spotkaniach z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu udział bierze zawsze wyznaczony dowódca zabezpieczenia oraz przedstawiciel Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego. Dowódca zabezpieczenia w trakcie imprezy ma obowiązek również: - współdziałać z kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, - współdziałać z policją i innymi służbami i instytucjami wspomagającymi, - znać topografię stadionu i terenu przyległego, - znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego stadionu, - znać obsługę systemu nagłośnienia (tzw. mikrofonu strażaka), - określać miejsce stacjonowania sił i środków PSP zabezpieczających imprezę masową,

5 - przeprowadzać odprawę ze strażakami, omawiając zadania i sposób realizacji zabezpieczenia, - utrzymywać łączność z podległymi siłami oraz SKKM przez cały czas trwania imprezy, - sporządzać każdorazowo po imprezie masowej notatkę zawierającą opis przebiegu zabezpieczenia, wnioski i uwagi do zrealizowanego zabezpieczenia, - brać udział w organizowanych spotkaniach dotyczących zabezpieczenia danej imprezy (np. spotkaniach przedmeczowych i spotkaniach pomeczowych), - kierować działaniami ratowniczymi podczas wystąpienia na stadionie albo w jego obrębie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, Dowódca zabezpieczenia pełni służbę w punkcie dowodzenia na stadionie (tzw. Control Room). W tym miejscu przebywają również: - kierownik ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, - dowódca sił Policji, - koordynator zabezpieczenia medycznego, - koordynatorzy służb technicznych i informatycznych, - szef stewardów, - przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania, - operatorzy monitoringu stadionowego, - spiker zawodów. Control Room to pomieszczenie, które umożliwia ciągłe monitorowanie zachowań kibiców na stadionie i wokół obiektu, zapewnia też pełną koordynację podejmowanych działań w związku z zaistniałymi incydentami i sytuacjami kryzysowymi. W ww. punkcie dowodzenia zainstalowany jest monitoring wizyjny stadionu, który pozwala na identyfikację poszczególnych uczestników meczu i natychmiastowe zapisanie oraz wydrukowanie zarejestrowanego obrazu. W tym miejscu znajduje się też monitoring miejski, system nagłośnienia tzw. mikrofon strażaka oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zabezpieczenie Stadionu Miejskiego w Poznaniu przez siły i środki Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się na dwie godziny przed planowaną imprezą i odbywa się z zewnątrz obiektu. Zastępy mają wyznaczone miejsce stacjonowania poza bryłą stadionu. Pojawianie się strażaków w obiekcie bez konkretnie wyznaczonych zadań jest z naszego punktu widzenia nieprofesjonalne i niewłaściwe. Dopiero w przypadku realnego zagrożenia, gdy podjęte działania przez służby ochrony lub służby informacyjne są niewystarczające, na prośbę kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej do działań kierowane są siły i środki straży pożarnej.

6 Miejsce usytuowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej powinno umożliwiać: - łatwy dostęp strażakom do sprzętu ratowniczo gaśniczego znajdującego się w wozach bojowych, - szybki i nieutrudniony dostęp ratowników na trybuny i do pomieszczeń stadionu, - możliwość sprawnego przegrupowania się każdego z zastępów wynikająca z ewentualnych potrzeb taktycznych akcji ratowniczo gaśniczej, - odgrodzenie ratowników od osób trzecich. Oczywiście w szczególnych sytuacjach np. podczas meczów podwyższonego ryzyka, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie użycia przez kibiców zabronionych materiałów pirotechnicznych lub też w innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników wydarzenia, jeszcze przed imprezą dowódca zabezpieczenia powinien rozważyć rozmieszczenie zastępów PSP w newralgicznych punktach stadionu. Wyznaczone posterunki w miarę możliwości należy zlokalizować poza zasięgiem wzroku uczestników imprezy. Powyższe musi zostać skonsultowane z kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej. TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH PODCZAS ZDARZEŃ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Imprezy masowe organizowane na stadionach wiążą się z możliwością wystąpienia wielu zagrożeń dla życia i zdrowia osób przebywających na obiekcie. W trakcie spotkania piłkarskiego lub innego wydarzenia na trybunach przebywa tysiące ludzi, o których bezpieczeństwo powinni zadbać przede wszystkim organizatorzy imprezy. Zagrożenia na stadionach mogą być spowodowane takimi czynnikami jak zamach terrorystyczny, uwolnienie substancji niebezpiecznych, katastrofa budowlana, powstanie pożaru na trybunach lub wewnątrz obiektu, a przede wszystkim powstanie paniki wśród osób biorących udział w wydarzeniu. Dlatego istotnym jest, aby konstrukcja obiektu uwzględniała możliwość przemieszczania się dużej liczby osób. Wymagania te zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820). Przepisami, które normują kwestie dotyczące organizacji ewakuacji określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).

7 Najczęstszymi niebezpiecznymi zdarzeniami jakie występują na stadionach są zdarzenia o charakterze pożarowym. Zagrożenia pożarowe na stadionie mogą wynikać przede wszystkim z odpalanych i rzucanych rac świetlnych i petard wniesionych przez kibiców na trybuny, zapalenia się odzieży na uczestniku wydarzenia, podpalania szalików, flag klubowych, podpalania siedzisk. Może również dojść do pożarów małej gastronomi znajdującej się na obiekcie. Zasadniczą rolę w sytuacji zagrożenia odgrywa Control Room i przebywający tam dowódca zabezpieczenia. Powinien on przez cały czas aktywnie monitorować zaistniałą sytuację i odpowiednio reagować. W pierwszej fazie działań gaśniczych dowódca zabezpieczenia powinien wykorzystać pracowników ochrony stadionu lub stewardów, do obowiązków których należy m. in. usunięcie i ugaszenie rzucanych przez kibiców na murawę boiska rac i petard. Ww. osoby powinny mieć przeszkolenie w obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego niezbędnego do ugaszenia pożarów w zarodku. Oczywistym jest, że w przypadku np. zapalenia odzieży na którymś z kibiców to właśnie pracownicy ochrony lub stewardzi ze względu na przebywanie w sektorach trybun najszybciej dotrą do osoby potrzebującej pomocy i muszą podjąć próbę gaszenia. To właśnie te służby mają możliwość najwcześniejszego zaobserwowania i zareagowania na zaistniałe zdarzenie. W sytuacji udziału w likwidacji zagrożenia strażaków zabezpieczających imprezę należy zwrócić uwagę na najdogodniejszy sposób dojścia na sektory zajmowane przez widzów. Na stadionie w Poznaniu odbywa się to tylko poprzez klatki schodowe prowadzące na odpowiednio wyznaczone miejsca trybun. Ratownicy nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się po samych trybunach, co spowodowane jest istniejącymi ogrodzeniami między sektorami. Jednak do niebezpiecznych zdarzeń może dojść również wewnątrz obiektu. Znajdują się tam przecież liczne pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie zawodników, serwerownie czy punkty gastronomiczne. Każde z tych pomieszczeń wyposażone jest w różne odbiorniki prądu (telewizory, monitory, czajniki elektryczne, itp.), które mogą stanowić potencjalne źródło powstania zagrożenia pożarowego. W tej sytuacji podobnie jak w przypadku powstania pożaru na trybunach stadionu w pierwszej kolejności powinna interweniować ochrona i obsługa obiektu. Osoby te o zaistniałym zdarzeniu powinny powiadomić Control Room. W miejsce pożaru, nawet w przypadku udanej próby ugaszenia, skierować należy strażaków w celu dokonania rozpoznania. Strażacy powinni być wyposażeni m. in. w sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączności bezprzewodową, latarki i minimum jedną gaśnicę. Wskazane jest, w miarę możliwości, korzystanie z sieci hydrantów

8 wewnętrznych lub innego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektu. O zastanej sytuacji strażacy mają obowiązek zameldować dowódcy zabezpieczenia, który odpowiednio do skali zagrożenia podejmuje dalsze decyzje. W razie niemożności szybkiego zlokalizowania źródła pożaru osoby przebywające na kondygnacji, na której rozwija się pożar powinny zostać niezwłocznie ewakuowane przez ochronę stadionu. Dowódca zabezpieczenia w jak najszybszym czasie musi podjąć decyzję o ewakuacji części lub całego stadionu. Szybka decyzja pozwoli na rozpoczęcie ewakuacji oraz niedopuszczenie do paniki w przypadku, kiedy dym pojawi się w polu widzenia kibiców. Osoby opuszczające trybuny powinny być tak kierowane przez obsługę stadionu, by nie utrudniać poruszania się strażakom prowadzącym akcję gaśniczą. Niestety w każdej z wyżej poruszonych sytuacji może dojść do tzw. paniki. Jak mówi definicja panika to nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, powodujący gwałtowną ucieczkę. Powstaniu paniki sprzyja często chaos, dezinformacja, itp. Niektóre osoby znajdujące się na stadionie / w obiekcie mogą reagować agresją, zdziwieniem czy osłupieniem. Dlatego najlepszym sposobem przeciwdziałania panice jest po prostu niedopuszczenie do niej. W tym zakresie wiele zależy od organizatora imprezy masowej, ochrony i obsługi obiektu. Organizator przy pomocy spikera powinien w spokojny i logiczny sposób przekazać informacje niezbędne uczestnikom imprezy do bezpiecznego i szybkiego opuszczenia stadionu. Komunikaty różnej treści, w zależności od rodzaju zagrożenia, muszą być odpowiednio wcześniej przygotowane i zatwierdzone przez kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej oraz dowódcę zabezpieczenia. Obsługa i ochrona powinni zachować daleko idący spokój i zapewnić kierowanie tłumem w ciągach komunikacyjnych obiektu, a także izolować osoby, których sposób zachowania może zwiększyć reakcje lękowe u innych. Tylko współpraca na wysokim poziomie pomiędzy wszystkimi służbami doprowadzi do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej i zminimalizuje ewentualną liczbę poszkodowanych.

9 DODATEK CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Stadion Miejski w Poznaniu jest obiektem klasy Elite. Obiekt jest jednym z czterech stadionów w Polsce, na których rozegrano mecze w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt pomieścić może widzów. Zapewniono wszystkie miejsca siedzące, z czego 260 jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zaprojektowano w formie głównych elementów konstrukcyjnych - żelbetowych. W konstrukcji zastosowano ramy żelbetowe, usytuowane w układzie poprzecznym w stosunku do płyty boiska w modułach co 9 m. Układy te, zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane oraz monolityczne. Cztery trybuny, pokryte membranowym zadaszeniem, tworzą bryłę stadionu. Zgodnie z przyjętą koncepcją przeznaczenia, poznański stadion pełni także funkcje dodatkowe. Jest on oczywiście głównie areną wydarzeń piłkarskich, ale poza rozgrywkami piłkarskimi, stadion miejski jest również areną wydarzeń kulturalnych głównie koncertów i innych imprez masowych. KALENDARIUM NAJWIĘKSZYCH IMPREZ MASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU W LATACH Pierwszą imprezą masową na nowo wybudowanym poznańskim stadionie był koncert Stinga z orkiestrą London Royal Philharmonic Orchestra, który odbył się 20 września 2010 roku. Koncert stanowił oficjalne otwarcie pierwszej w Polsce areny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Koncert oglądnęło około 30 tysięcy widzów. Pierwszym meczem piłkarskim był 30 września 2010 roku mecz Ligi Europejskiej Lech Poznań - Red Bul Salzburg. W tym dniu na trybunach zasiadło prawie 41 tysięcy kibiców. W latach na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbyło się wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych stanowiących duże wyzwanie dla służb zabezpieczających, w tym miejscu należy wymienić takie imprezy masowe jak: r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań - Red Bul Salzburg (ok. 41 tysięcy kibiców), r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań Manchester City (ok. 42 tysięcy kibiców), r. mecz reprezentacji Polski z Wybrzeżem Kości Słoniowej (ok. 42 tysięcy kibiców), r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań Juventus Turyn (ok. 40 tysięcy kibiców), r. - koncert Stinga z orkiestrą London Royal Philharmonic Orchestra (ok. 30 tysięcy widzów) r. - zawody Red Bull X-Fighters (ok. 40 tysięcy widzów) r. mecz reprezentacji Polski z Węgrami (ok. 8 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Irlandia Chorwacja (ok. 40 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Włochy Chorwacja (ok. 38 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Włochy Irlandia (ok. 39 tysięcy kibiców), r. koncert Alicii Keys (ok. 20 tysięcy widzów). oraz mecze ekstraklasy: - mecz Lech Poznań Legia Warszawa w sezonie 2011/2012 oglądnęło kibiców, - mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w sezonie 2012/2013 oglądnęło kibiców, - mecz Lech Poznań - Wisła Kraków w sezonie 2012/2013 oglądnęło kibiców. Na uwagę zasługuje również fakt, że średnia frekwencja na poznańskim stadionie w sezonie 2012/2013 wyniosła kibiców i jest ona najwyższą średnią spośród wszystkich klubów występujących w Ekstraklasie.

Większość definicji, które

Większość definicji, które W artykule została przedstawiona kwestia zabezpieczania imprez masowych przez Państwową Straż Pożarną na przykładzie Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Autor poruszył temat przygotowania do prawidłowego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ ................................... Radomsko, dnia........ wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ zgodnie z ustawą z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12 Słupsk, dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) c) Telefon Fax / E-mail 2. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Podstawa prawna: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 909, zm.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka I Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne Zabezpieczenie Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych Rola i obowiązki organizatora Rodzaje zagrożeń Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ KWP W ŁODZI

PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ KWP W ŁODZI PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ POLICJA SZTAB KWP W ŁODZI Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji LP. A LISTA KONTROLNA WYKONANYCH CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ MASOWĄ/ NIE MASOWĄ (MECZEM PIŁKI NOŻNEJ) POMIĘDZY DRUŻYNAMI... ROZGRYWANYM W DNIU... O GODZ.... WYKONANE CZYNNOŚCI CZYNNOŚCI WYKONANE PRZED

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY ZAWODY:... vs. DATA: 15-03-2015 SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE Niniejsze opracowanie ma charakter przykładowego narzędzia, którym może posługiwać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN 1. Delegata do reprezentowania Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na zawody wyznacza Przewodniczący Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. 2. Delegat

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl Nr karty OC.5310.9.1.2013

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jacek Raczyński Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódź, 8 lutego 2013 r. 1 W celu przeprowadzenia imprezy

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Imprezy masowe w województwie lubuskim Rok 2011: 212 imprez masowych 133 masowe imprezy sportowe 11 masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka 8 zawody żużlowe

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA

BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA BEZPIECZNE STADIONY FRAGMENTY U.O.B.I.M Dz. U. z dnia 12 października 2011 r. Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania konieczne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej). (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary tel. 055 248-60-19 faks: 0-55 248-64-00. (numer pisma,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r.

REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r. REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r. Warszawa, 12 lipca 2012 r. 1 1. Kontynuowanie i zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Rozdział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny Art. 65.1. Zawody sportowe,

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-716813-XVIII/12/GK 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Dendro Poland Ltd. Spółka z o.o. w Rogoźnie. Podstawa prawna: Art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. Zatwierdzam Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. I. TEMAT: Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczo-gaśniczego z elementami ewakuacji na Zakładzie Fabryka Mebli "FORTE S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE Załącznik nr 8 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-69-06 Druk nr 638 Warszawa, 29 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Zagadnienia 1. Klub piłkarski sensu stricto i sensu largo

Bardziej szczegółowo

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu.

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Na przykładzie wizyty

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 I.

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 I. RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 R E G U L A M I N O B I E K T U I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regionalne Centrum Widowiskowo-Sportowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r.

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r. Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15 RAPORT 10 lutego 2015 r. Agenda Wprowadzenie Metodologia Bezpieczeństwo w statystyce Zamykanie stadionów przez wojewodów Wnioski i rekomendacje Dyskusja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej I. ZAŁOŻENIA. Celem zabezpieczenia jest ochrona osób i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, która

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14564,cwiczenia-sluzb-przed-szczytem-nato-oraz-swiatowymi-dniami-mlodziezy.h tml Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 00:52 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. Podstawowe informacje

Bezpieczeństwo imprez masowych. Podstawowe informacje Bezpieczeństwo imprez masowych Podstawowe informacje Bezpieczeństwo imprez masowych Sekwencje wideo z imprez masowych (rozrywkowych, sportowych oraz meczów piłki nożnej). Poprzednia ustawa - Dz.U. 1997

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Imprez Masowych. Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego Łódź 3 czerwca 2013 r.

Bezpieczeństwo Imprez Masowych. Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego Łódź 3 czerwca 2013 r. Bezpieczeństwo Imprez Masowych Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego Łódź 3 czerwca 2013 r. Program szkolenia 1. Bezpieczeństwo imprez masowych - wstęp - Akty wykonawcze - Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OSiR we WŁOCŁAWKU

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OSiR we WŁOCŁAWKU REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OSiR we WŁOCŁAWKU 1. Hala Widowiskowo-Sportowa jest obiektem będącym własnością komunalną Miasta - Włocławka administrowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1451. Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo