ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU"

Transkrypt

1 Autor: kpt. Jacek Orlikowski Zastępca Dowódcy JRG Nr 7 ZASADY ZABEPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP Większość definicji, które znajdziemy w literaturze przedmiotu określa imprezę, jako formę spotkania uczestników, jednorazowego lub mającego charakter cykliczny, wypełnionego treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, zabaw ruchowych, a także kulturalnej rozrywki. Impreza masowa natomiast, wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym dane wydarzenie się odbywa. Z uwagi na potencjalne zagrożenia i konieczne działania prewencyjne, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć. Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określono w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504) oraz innych aktach wykonawczych takich jak np. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U r. Nr 121 poz. 820) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113). To do podstawowych obowiązków organizatora należy jednoznaczne określenie charakteru imprezy oraz przewidywanej liczby uczestników, tzn. czy konkretne przedsięwzięcie należy rozpatrywać jako imprezę masową. Zgodnie z zacytowaną powyżej ustawą organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia wydarzenia. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje

2 do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Skupiając się w tym artykule jedynie na zadaniach organów Państwowej Straży Pożarnej, w powyższym zakresie właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje stosowną opinię dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Komendant Państwowej Straży Pożarnej wydając opinię, kieruje się przedłożoną przez organizatora dokumentacją oraz ustaleniami z lustracji obiektu (terenu) planowanej imprezy masowej. Lustrację, która ma na celu ocenę przygotowania organizatora do zabezpieczenia imprezy przeprowadza zespół specjalistów ze służb i instytucji (w tym PSP) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. PRZYGOTOWANIA DO PRAWIDŁOWEGO ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Budowę poznańskiego stadionu zakończono w drugiej połowie 2010 roku. Od tego czasu do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (czerwiec 2012 roku) odbyło się na nim szereg meczów piłkarskich oraz innych wydarzeń kulturalnych o charakterze imprez masowych, które pozwoliły przećwiczyć wiele różnych wariantów zabezpieczenia tego obiektu. Okres przygotowań do Euro 2012 wypełniony był szkoleniami, warsztatami, ćwiczeniami aplikacyjnymi i ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi m. in. dla całej kadry dowódczej z obszaru zarządzania bezpieczeństwem stadionu. W trakcie powyższych spotkań i ćwiczeń omawiano wielokrotnie poszczególne scenariusze zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas meczów piłkarskich i innych imprez o charakterze masowym. Powyższe miało na celu doskonalenie współpracy poszczególnych służb w sytuacjach zagrożenia. Ze względu na to, że stadion jest trudnym do zabezpieczenia niezbędna była również realizacja ćwiczeń na tzw. żywym organizmie. Czyli ćwiczeń praktycznych prowadzonych w trakcie rozgrywanych meczów np. Reprezentacji Polski i Ekstraklasy. W tym celu Państwowa Straż Pożarna utworzyła matrycę zagrożeń i konsekwentnie zgodnie z nią przeprowadzano ćwiczenia. Dzięki temu strażacy nie tylko bardzo dobrze poznali

3 topografię obiektu, ale też dowiedzieli się jak reagować na poszczególne zagrożenia oraz przyzwyczajali się do pracy w bezpośrednim kontakcie np. z kibicami piłkarskimi. Zrealizowane ćwiczenia umożliwiły zorganizować łączność w tych specyficznych warunkach oraz pozwoliły doskonalić współdziałanie ze służbami medycznymi, policją, służbą informacyjną (stewardami) i pracownikami ochrony. Nie zapomniano też o szczegółowym zapoznaniu strażaków z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W trakcie rozgrywanych meczów Reprezentacji Polski w 2010 roku i w 2011 roku oraz na każdym meczu Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2011/2012 na stadionie przebywali strażacy z wydziału kontrolno rozpoznawczego, którzy na bieżąco sprawdzali m. in. skuteczność wprowadzonych na obiekcie rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe stadionu, umiejscowienie podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawdzali też warunki skutecznej ewakuacji. Zwracali uwagę czy wszystkie ciągi pieszych, klatki schodowe, drzwi, bramy są prawidłowo oznakowanie i wolne od jakichkolwiek przeszkód. Wyrywkowo sprawdzali też wiedzę pracowników ochrony i stewardów w zakresie znajomości obiektu, umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc jego usytuowania, warunków i sposobów ewakuacji kibiców ze stadionu. Konstrukcja stadionu w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, niebezpieczeństwa zagrożenia życia i zdrowia osób, musi umożliwiać ewakuację widzów z całego obiektu do bezpiecznego miejsca, w czasie nie dłuższym niż 8 minut (standardy europejskie). Zdobyte podczas odbywających się w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej doświadczenia pozwoliły określić pewne standardy zabezpieczania tego rodzaju imprez siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej. Imprezy podzielono w zależności od możliwości wystąpienia zagrożenia na dwa rodzaje: imprezy o podwyższonym ryzyku oraz imprezy o niepodwyższonym ryzyku. Ustalono, że w przypadku imprez podwyższonego ryzyka na zabezpieczenie dysponuje się: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - średni samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego (lub zamiennie co najmniej lekki samochód ratownictwa technicznego), - dowódcę zabezpieczenia imprezy masowej, - grupę operacyjną (według potrzeb dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej), - inne siły i środki według potrzeb tj.: samochód specjalny dowodzenia i łączności, samochód specjalny ratownictwa chemicznego, samochód specjalny z drabiną mechaniczną / samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym, samochód specjalny

4 rozpoznawczo - ratowniczy z przyczepką dekontaminacyjną i/lub medyczną, zestaw zdalnej detekcji (wykrywanie substancji niebezpiecznych ciekłych parujący i gazowych). Natomiast w przypadku imprez o niepodwyższonym ryzyku: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - średni samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego (lub zamiennie co najmniej lekki samochód ratownictwa technicznego), - dowódca zabezpieczenia imprezy masowej. Zadysponowane na miejsce zabezpieczenia siły i środki Państwowej Straży Pożarnej muszą być przygotowane na realizację zadań związanych z likwidacją wielu rodzajów zagrożeń m. in. pożarowych, chemicznych, radiacyjnych, zagrożeń o charakterze terrorystycznym, itp. ZASADY ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej za prawidłową realizację zabezpieczenia imprez masowych na Stadionie Miejskim w Poznaniu odpowiada dowódca zabezpieczenia imprezy masowej (dowódca zabezpieczenia). Dowódca zabezpieczenia powoływany jest na czas trwania wydarzenia rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, a wszystkie szczegóły określane są w Planie operacyjnego zabezpieczenia Stadionu Miejskiego w Poznaniu na czas trwania imprezy. Niniejszy dokument przygotowuje się co najmniej 4 dni przed planowaną imprezą masową, zawarte są w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące zabezpieczenia oraz przedsięwzięć z nim związanych. Każdorazowo przed meczem piłkarskim lub innym wydarzeniem na stadionie organizowane są spotkania robocze z przedstawicielami organizatorów i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy. W ww. spotkaniach z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu udział bierze zawsze wyznaczony dowódca zabezpieczenia oraz przedstawiciel Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego. Dowódca zabezpieczenia w trakcie imprezy ma obowiązek również: - współdziałać z kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, - współdziałać z policją i innymi służbami i instytucjami wspomagającymi, - znać topografię stadionu i terenu przyległego, - znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego stadionu, - znać obsługę systemu nagłośnienia (tzw. mikrofonu strażaka), - określać miejsce stacjonowania sił i środków PSP zabezpieczających imprezę masową,

5 - przeprowadzać odprawę ze strażakami, omawiając zadania i sposób realizacji zabezpieczenia, - utrzymywać łączność z podległymi siłami oraz SKKM przez cały czas trwania imprezy, - sporządzać każdorazowo po imprezie masowej notatkę zawierającą opis przebiegu zabezpieczenia, wnioski i uwagi do zrealizowanego zabezpieczenia, - brać udział w organizowanych spotkaniach dotyczących zabezpieczenia danej imprezy (np. spotkaniach przedmeczowych i spotkaniach pomeczowych), - kierować działaniami ratowniczymi podczas wystąpienia na stadionie albo w jego obrębie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, Dowódca zabezpieczenia pełni służbę w punkcie dowodzenia na stadionie (tzw. Control Room). W tym miejscu przebywają również: - kierownik ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, - dowódca sił Policji, - koordynator zabezpieczenia medycznego, - koordynatorzy służb technicznych i informatycznych, - szef stewardów, - przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania, - operatorzy monitoringu stadionowego, - spiker zawodów. Control Room to pomieszczenie, które umożliwia ciągłe monitorowanie zachowań kibiców na stadionie i wokół obiektu, zapewnia też pełną koordynację podejmowanych działań w związku z zaistniałymi incydentami i sytuacjami kryzysowymi. W ww. punkcie dowodzenia zainstalowany jest monitoring wizyjny stadionu, który pozwala na identyfikację poszczególnych uczestników meczu i natychmiastowe zapisanie oraz wydrukowanie zarejestrowanego obrazu. W tym miejscu znajduje się też monitoring miejski, system nagłośnienia tzw. mikrofon strażaka oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zabezpieczenie Stadionu Miejskiego w Poznaniu przez siły i środki Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się na dwie godziny przed planowaną imprezą i odbywa się z zewnątrz obiektu. Zastępy mają wyznaczone miejsce stacjonowania poza bryłą stadionu. Pojawianie się strażaków w obiekcie bez konkretnie wyznaczonych zadań jest z naszego punktu widzenia nieprofesjonalne i niewłaściwe. Dopiero w przypadku realnego zagrożenia, gdy podjęte działania przez służby ochrony lub służby informacyjne są niewystarczające, na prośbę kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej do działań kierowane są siły i środki straży pożarnej.

6 Miejsce usytuowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej powinno umożliwiać: - łatwy dostęp strażakom do sprzętu ratowniczo gaśniczego znajdującego się w wozach bojowych, - szybki i nieutrudniony dostęp ratowników na trybuny i do pomieszczeń stadionu, - możliwość sprawnego przegrupowania się każdego z zastępów wynikająca z ewentualnych potrzeb taktycznych akcji ratowniczo gaśniczej, - odgrodzenie ratowników od osób trzecich. Oczywiście w szczególnych sytuacjach np. podczas meczów podwyższonego ryzyka, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie użycia przez kibiców zabronionych materiałów pirotechnicznych lub też w innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników wydarzenia, jeszcze przed imprezą dowódca zabezpieczenia powinien rozważyć rozmieszczenie zastępów PSP w newralgicznych punktach stadionu. Wyznaczone posterunki w miarę możliwości należy zlokalizować poza zasięgiem wzroku uczestników imprezy. Powyższe musi zostać skonsultowane z kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej. TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH PODCZAS ZDARZEŃ NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU Imprezy masowe organizowane na stadionach wiążą się z możliwością wystąpienia wielu zagrożeń dla życia i zdrowia osób przebywających na obiekcie. W trakcie spotkania piłkarskiego lub innego wydarzenia na trybunach przebywa tysiące ludzi, o których bezpieczeństwo powinni zadbać przede wszystkim organizatorzy imprezy. Zagrożenia na stadionach mogą być spowodowane takimi czynnikami jak zamach terrorystyczny, uwolnienie substancji niebezpiecznych, katastrofa budowlana, powstanie pożaru na trybunach lub wewnątrz obiektu, a przede wszystkim powstanie paniki wśród osób biorących udział w wydarzeniu. Dlatego istotnym jest, aby konstrukcja obiektu uwzględniała możliwość przemieszczania się dużej liczby osób. Wymagania te zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820). Przepisami, które normują kwestie dotyczące organizacji ewakuacji określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).

7 Najczęstszymi niebezpiecznymi zdarzeniami jakie występują na stadionach są zdarzenia o charakterze pożarowym. Zagrożenia pożarowe na stadionie mogą wynikać przede wszystkim z odpalanych i rzucanych rac świetlnych i petard wniesionych przez kibiców na trybuny, zapalenia się odzieży na uczestniku wydarzenia, podpalania szalików, flag klubowych, podpalania siedzisk. Może również dojść do pożarów małej gastronomi znajdującej się na obiekcie. Zasadniczą rolę w sytuacji zagrożenia odgrywa Control Room i przebywający tam dowódca zabezpieczenia. Powinien on przez cały czas aktywnie monitorować zaistniałą sytuację i odpowiednio reagować. W pierwszej fazie działań gaśniczych dowódca zabezpieczenia powinien wykorzystać pracowników ochrony stadionu lub stewardów, do obowiązków których należy m. in. usunięcie i ugaszenie rzucanych przez kibiców na murawę boiska rac i petard. Ww. osoby powinny mieć przeszkolenie w obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego niezbędnego do ugaszenia pożarów w zarodku. Oczywistym jest, że w przypadku np. zapalenia odzieży na którymś z kibiców to właśnie pracownicy ochrony lub stewardzi ze względu na przebywanie w sektorach trybun najszybciej dotrą do osoby potrzebującej pomocy i muszą podjąć próbę gaszenia. To właśnie te służby mają możliwość najwcześniejszego zaobserwowania i zareagowania na zaistniałe zdarzenie. W sytuacji udziału w likwidacji zagrożenia strażaków zabezpieczających imprezę należy zwrócić uwagę na najdogodniejszy sposób dojścia na sektory zajmowane przez widzów. Na stadionie w Poznaniu odbywa się to tylko poprzez klatki schodowe prowadzące na odpowiednio wyznaczone miejsca trybun. Ratownicy nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się po samych trybunach, co spowodowane jest istniejącymi ogrodzeniami między sektorami. Jednak do niebezpiecznych zdarzeń może dojść również wewnątrz obiektu. Znajdują się tam przecież liczne pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie zawodników, serwerownie czy punkty gastronomiczne. Każde z tych pomieszczeń wyposażone jest w różne odbiorniki prądu (telewizory, monitory, czajniki elektryczne, itp.), które mogą stanowić potencjalne źródło powstania zagrożenia pożarowego. W tej sytuacji podobnie jak w przypadku powstania pożaru na trybunach stadionu w pierwszej kolejności powinna interweniować ochrona i obsługa obiektu. Osoby te o zaistniałym zdarzeniu powinny powiadomić Control Room. W miejsce pożaru, nawet w przypadku udanej próby ugaszenia, skierować należy strażaków w celu dokonania rozpoznania. Strażacy powinni być wyposażeni m. in. w sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączności bezprzewodową, latarki i minimum jedną gaśnicę. Wskazane jest, w miarę możliwości, korzystanie z sieci hydrantów

8 wewnętrznych lub innego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektu. O zastanej sytuacji strażacy mają obowiązek zameldować dowódcy zabezpieczenia, który odpowiednio do skali zagrożenia podejmuje dalsze decyzje. W razie niemożności szybkiego zlokalizowania źródła pożaru osoby przebywające na kondygnacji, na której rozwija się pożar powinny zostać niezwłocznie ewakuowane przez ochronę stadionu. Dowódca zabezpieczenia w jak najszybszym czasie musi podjąć decyzję o ewakuacji części lub całego stadionu. Szybka decyzja pozwoli na rozpoczęcie ewakuacji oraz niedopuszczenie do paniki w przypadku, kiedy dym pojawi się w polu widzenia kibiców. Osoby opuszczające trybuny powinny być tak kierowane przez obsługę stadionu, by nie utrudniać poruszania się strażakom prowadzącym akcję gaśniczą. Niestety w każdej z wyżej poruszonych sytuacji może dojść do tzw. paniki. Jak mówi definicja panika to nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, powodujący gwałtowną ucieczkę. Powstaniu paniki sprzyja często chaos, dezinformacja, itp. Niektóre osoby znajdujące się na stadionie / w obiekcie mogą reagować agresją, zdziwieniem czy osłupieniem. Dlatego najlepszym sposobem przeciwdziałania panice jest po prostu niedopuszczenie do niej. W tym zakresie wiele zależy od organizatora imprezy masowej, ochrony i obsługi obiektu. Organizator przy pomocy spikera powinien w spokojny i logiczny sposób przekazać informacje niezbędne uczestnikom imprezy do bezpiecznego i szybkiego opuszczenia stadionu. Komunikaty różnej treści, w zależności od rodzaju zagrożenia, muszą być odpowiednio wcześniej przygotowane i zatwierdzone przez kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej oraz dowódcę zabezpieczenia. Obsługa i ochrona powinni zachować daleko idący spokój i zapewnić kierowanie tłumem w ciągach komunikacyjnych obiektu, a także izolować osoby, których sposób zachowania może zwiększyć reakcje lękowe u innych. Tylko współpraca na wysokim poziomie pomiędzy wszystkimi służbami doprowadzi do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej i zminimalizuje ewentualną liczbę poszkodowanych.

9 DODATEK CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Stadion Miejski w Poznaniu jest obiektem klasy Elite. Obiekt jest jednym z czterech stadionów w Polsce, na których rozegrano mecze w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt pomieścić może widzów. Zapewniono wszystkie miejsca siedzące, z czego 260 jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zaprojektowano w formie głównych elementów konstrukcyjnych - żelbetowych. W konstrukcji zastosowano ramy żelbetowe, usytuowane w układzie poprzecznym w stosunku do płyty boiska w modułach co 9 m. Układy te, zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane oraz monolityczne. Cztery trybuny, pokryte membranowym zadaszeniem, tworzą bryłę stadionu. Zgodnie z przyjętą koncepcją przeznaczenia, poznański stadion pełni także funkcje dodatkowe. Jest on oczywiście głównie areną wydarzeń piłkarskich, ale poza rozgrywkami piłkarskimi, stadion miejski jest również areną wydarzeń kulturalnych głównie koncertów i innych imprez masowych. KALENDARIUM NAJWIĘKSZYCH IMPREZ MASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM W POZNANIU W LATACH Pierwszą imprezą masową na nowo wybudowanym poznańskim stadionie był koncert Stinga z orkiestrą London Royal Philharmonic Orchestra, który odbył się 20 września 2010 roku. Koncert stanowił oficjalne otwarcie pierwszej w Polsce areny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Koncert oglądnęło około 30 tysięcy widzów. Pierwszym meczem piłkarskim był 30 września 2010 roku mecz Ligi Europejskiej Lech Poznań - Red Bul Salzburg. W tym dniu na trybunach zasiadło prawie 41 tysięcy kibiców. W latach na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbyło się wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych stanowiących duże wyzwanie dla służb zabezpieczających, w tym miejscu należy wymienić takie imprezy masowe jak: r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań - Red Bul Salzburg (ok. 41 tysięcy kibiców), r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań Manchester City (ok. 42 tysięcy kibiców), r. mecz reprezentacji Polski z Wybrzeżem Kości Słoniowej (ok. 42 tysięcy kibiców), r. - mecz Ligi Europejskiej KKS Lech Poznań Juventus Turyn (ok. 40 tysięcy kibiców), r. - koncert Stinga z orkiestrą London Royal Philharmonic Orchestra (ok. 30 tysięcy widzów) r. - zawody Red Bull X-Fighters (ok. 40 tysięcy widzów) r. mecz reprezentacji Polski z Węgrami (ok. 8 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Irlandia Chorwacja (ok. 40 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Włochy Chorwacja (ok. 38 tysięcy kibiców), r. mecz fazy grupowej EURO 2012 Włochy Irlandia (ok. 39 tysięcy kibiców), r. koncert Alicii Keys (ok. 20 tysięcy widzów). oraz mecze ekstraklasy: - mecz Lech Poznań Legia Warszawa w sezonie 2011/2012 oglądnęło kibiców, - mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w sezonie 2012/2013 oglądnęło kibiców, - mecz Lech Poznań - Wisła Kraków w sezonie 2012/2013 oglądnęło kibiców. Na uwagę zasługuje również fakt, że średnia frekwencja na poznańskim stadionie w sezonie 2012/2013 wyniosła kibiców i jest ona najwyższą średnią spośród wszystkich klubów występujących w Ekstraklasie.

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Podstawa prawna: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 909, zm.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki Podczas wielu akcji ratowniczych odbywa się ewakuacja ludzi. To trudny i skomplikowany proces wymaga odpowiedniego przygotowania.

Bardziej szczegółowo

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY 2011 http://szkolawyszki.edupage.org Spis treści I. Informacje ogólne... 2 II. Lokalizacja... 2 III. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DEBATA SEA Piłkarskie Euro 2012. Czy jesteśmy zagrożeni terroryzmem? stenogram

DEBATA SEA Piłkarskie Euro 2012. Czy jesteśmy zagrożeni terroryzmem? stenogram DEBATA SEA Piłkarskie Euro 2012. Czy jesteśmy zagrożeni terroryzmem? stenogram 27.10.2010, Pałac Lubomirskich, Warszawa MAREK GOLISZEWSKI: Witam wszystkich członków Stowarzyszenia Euro Atlantyckiego i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12

UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12 UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12 Pomiędzy: Polskim Związkiem Piłki Nożnej Miodowa 11 00-080 Warszawa Polska Federacją Piłkarską Ukrainy Ul. Ulyanovykh

Bardziej szczegółowo