II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ"

Transkrypt

1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu POZNAŃ ul. Zielona Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych sklasyfikowanych w CPV: II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Marzec 2007

2 I. Zamawiający Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Poznań, ul. Zielona 8, tel , fax II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r.Nr 164, poz.1163). 2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr Obiekt w którym znajduje się siedziba Izby stanowi biurowiec po byłym przedsiębiorstwie państwowym. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót który jest częścią składową dokumentacji projektowej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wbudowane urządzenia, 5. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji projektowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji projektowej, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają 2

3 one wymaganiom, określonym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej, spoczywa na wykonawcy. IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII. Pożądany termin wykonania zamówienia: 15 maja 2007r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Ocena spełnienia warunków określonych dla wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę spełnia natomiast Wykonawca nie spełniający warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 3. Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych przepisami art. 24 ustawy, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Informacja zawarta w części A) oraz innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (informacja zawarta w części B). A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdz ających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 3

4 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat licząc do dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zawierający co najmniej cztery roboty których przedmiotem było wykonanie robót o porównywalnym charakterze i o wartości co najmniej ,-zł. oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie - wg załącznika Nr 4 do SIWZ; Uwaga! Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. B. Ponadto wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1. Ofertę wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. 5. Kopia potwierdzająca wniesienie wadium. 6. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej uwzględniający cały zakres robót wynikający z załączonego przez zamawiającego do SIWZ przedmiaru robót. 7. Oświadczenie, że materiały jakie będą użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania, tzn. będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne oraz świadectwa jakości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawcę wymagają formy pisemnej. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wcześniej składane przez zamawiającego i wykonawcę za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 4

5 potwierdzona na piśmie przez przekazującego, co oznacza, że list winien być nadany tego samego dnia co telefaks lub (decyduje data stempla pocztowego). Numer faksu : adres rio.gov.pl) 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres zamawiającego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Poznań 9 skr. pocz.223 XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Andrzej Korybalski pok. 314 tel , fax w godz XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,- zł, słownie: trzytysiącezłotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, nr rachunku: , z dopiskiem Wadium na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu r. przed godz W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pokoju Nr 317 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8 przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej w dniu r. przed godz Wykonawca otrzyma poświadczenie złożenia wadium. Kopię dokumentu wadium oraz kopię poświadczenia złożenia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Zamawiający dokona zwrotu bądź zatrzymania wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5

6 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIII. XIV. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy). 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up ływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców (tylko raz) o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 2. Ofertę należy sporządzić według załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane niniejszą SIWZ. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt IX winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Ofertę, pod rygorem nieważności, wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Oferta powinna być napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 11. Zaleca się, aby wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawka bez oparafowania nie będzie uwzględniona. 12.Wykonawca winien złożyć ofertę w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach: w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy (aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie) oraz opisana hasłem Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8. Nie otwierać przed dniem r. godz i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8 oraz opisana hasłem. 6

7 Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby przy ul. Zielona 8. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 14.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie dla wykonawców wiążąca. 15.Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego. 16.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 17.Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by ć przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami zmiana lub wycofanie. 18.Koperty oznaczone dopiskiem zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 19.Koperty oznaczone dopiskiem wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 20.Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności). 21.Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7

8 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi ł się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamawiającego nie później niż do dnia r. do godz Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8, pok. 205 lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań 9, Skrytka pocztowa nr 223. W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim oferta została oznakowana. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w pokoju nr 207 w siedzibie Izby. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty winna być określona w następujący sposób: - Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarze robót Wykonawca opracuje kosztorys z podziałem na elementy jak w przedmiarze robót. 2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wynikająca z kosztorysu ofertowego uwzględniająca całość robót objętych niniejszym zamówieniem. 8

9 3. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 6. Wykonawca może udzielić ewentualnego upustu. W takim przypadku upust winien być uwzględniony w cenie (kosztorys ofertowy musi uwzględniać w takim przypadku ceny jednostkowe z upustem). 7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje wymienione w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarze robót. Pozycje które nie zostaną wycenione przez wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 9. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nast ępujące kryteria: 1) CENA (cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia) % 3. Szczegółowe zasady oceny ofert wg kryteriów wskazanych w punkcie 2: 1) Kryterium CENA punktowo oceniane będzie w skali pkt. Liczba punktów (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco: 9

10 cena oferty najtańszej C = x 100pkt cena oferty badanej Łączną ocenę oferty stanowić będzie ocena końcowa jaką otrzyma wykonawca w kryterium cena. 4. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji, a także uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium CENA. (zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu umowy). XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Dokładny termin zawarcia umowy podany zostanie wybranemu wykonawcy pisemnie. 3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w punkcie XX SIWZ oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 4. Zgodnie z przepisami art Kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy wykonawca, który zamierza zatrudnić przy wykonaniu zamówienia publicznego podwykonawców, przedstawi zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy. 5. W umowie o roboty zawartej między zamawiającym a wykonawcą, strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie umieścił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, skutkujące unieważnieniem postępowania. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10

11 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na nr rachunku z dopiskiem Zabezpieczenie należytego wykonania klimatyzacji w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniądza będzie się uważać za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota zabezpieczenia będzie znajdowała się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu podpisania umowy. Potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy przedłożyć zamawiającemu przy podpisaniu umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju Nr 317 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ul. Zielona 8 przed upływem terminu podpisania umowy. Kopię złożonego w pokoju Nr 317 dokumentu (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) należy przedłożyć zamawiającemu przy podpisaniu umowy. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda winna by ć wówczas wyrażona na piśmie. 7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez zamawiającego określone zostały we wzorze umowy (projekcie), który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. XXII. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i jego odebrania protokołem odbiorczym. Faktura opłacona zostanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 11

12 XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje - protest zgodnie z przepisami działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr 1; 2. Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2; 3. Formularz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli załącznik nr 3; 4. Formularz wykaz wykonanych robot załącznik nr 4; 5. Formularz oświadczenie dotyczące materiałów załącznik nr 5 6. Wzór umowy (projekt) załącznik nr 6 7. Dokumentacja projektowa załącznik nr 7; 8. Przedmiar robót załącznik nr 8; 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot załącznik nr 9. Poznań, dnia 16 marca 2007 r. Zatwierdzam... data i podpis 12

13 Załącznik nr 1... pieczęć wykonawcy O F E R T A Nazwa i siedziba wykonawcy: skierowana do (nazwa i siedziba zamawiającego): Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8 Nawiązując do publicznego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 przeznaczonych na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oferujemy:. 1. Wykonanie zamówienia instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenia serwerowni Nr zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę : cena netto... z ł podatek VAT... %... zł cena brutto (wraz z podatkiem VAT)... z ł (słownie brutto...) zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym załącznik nr... do oferty uwzględniającym wszystkie pozycje wymienione przez zamawiającego w przedmiarze robót. 13

14 1) Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość robót objętych postępowaniem w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całą dokumentacją postępowania w tym z dokumentacją techniczno-projektową, określającą przedmiot zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, gdzie mają być prowadzone roboty. 4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać : 1) sami bez udziału podwykonawców *; 1) z udziałem podwykonawców. Sami wykonamy następujące roboty: na łączną wartość (brutto)... zł, w tym podatek VAT...z ł, a roboty w zakresie na łączną wartość (brutto)... zł, w tym podatek VAT... z ł zamierzamy zlecić podwykonawcom*, wymienionym w załączniku nr... do oferty (*niepotrzebne skreślić). 6) Oświadczamy, że wadium w kwocie.zł, (słownie...) *zostało wniesione w dniu... w formie Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik nr...do oferty. 7) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (projekt) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8) Jesteśmy świadomi, że zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty zatrzymuje wadium gdyby z naszej strony nie doszło do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 9) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej określonej w ofercie, w formie... 14

15 10) Na przedmiot zamówienia udzielamy :... miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz... miesi ęcy gwarancji na dostarczone urządzenia. 11) Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia r. 12) Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 13) Załącznikami do niniejszej oferty są : (Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty) (1)... (2) (3)... (4) (5)... (6) (7)... (8) (9)... (10)... (11)... (12)... (13)... (14)... (15)... (16)... (17)... (18)... (19)... (20) dnia r.... (podpis / podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 15

16 ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 2... dnia r. OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy Numer telefonu... Numer teleksu/fax Numer REGON... Numer NIP... Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót adaptacyjno-modernizacyjnych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu oświadczamy, że spełniamy warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) t.j. 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (podpis / podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 3... pieczęć wykonawcy WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są * : , dnia r. (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) *UWAGA!!! W przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji. Natomiast w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach. ( Należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty) 17

18 Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM (O PORÓWNYWALNYM CHARAKTERZE) STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu/fax Wykaz robót (należy wykazać roboty o porównywalnym charakterze Miejsce wykonania robót (nazwa i adres poprzednich zamawiających) Wartość robót, za którą wykonawca był odpowiedzialny (należy podać wartość wykonanych robót w PLN brutto) Data wykonania robót ((zakończenae robót)) Inne uwagi na temat zrealizowanych robót Referencje potwierdzające że w/w roboty zostały wykonane należycie ( szt....) stanowią załącznik nr... do oferty...., dnia r.... (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 18

19 Załącznik nr 5... pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 o ś w i a d c z a m, że wszystkie materiały, jakie przewiduję do użycia przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia, są dopuszczone do stosowania tj. posiadają stosowne atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne i świadectwa jakości. W dniu odbioru robót zobowiązuję się dostarczyć wszystkie wymagane atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, świadectwa jakości...., dnia r.... podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 19

20 Załącznik Nr 6 Wzór umowy (projekt) UMOWA o wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi W dniu r. pomiędzy Regionalną Izba Obrachunkową w Poznaniu,ul. Zielona 8 reprezentowaną przez : 1. Pana Mieczysława Klupczyńskiego Prezesa Izby zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony; a (nr identyfikacyjny NIP:...;nr R EGON...) reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163), została zawarta umowa o następującej treści: 1. 1.W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje do wykonania instalacjną klimatyzacyjną wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę... zł (z podatkiem VAT), słownie: 20

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo