II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ"

Transkrypt

1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu POZNAŃ ul. Zielona Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych sklasyfikowanych w CPV: II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Marzec 2007

2 I. Zamawiający Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Poznań, ul. Zielona 8, tel , fax II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r.Nr 164, poz.1163). 2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr Obiekt w którym znajduje się siedziba Izby stanowi biurowiec po byłym przedsiębiorstwie państwowym. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót który jest częścią składową dokumentacji projektowej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wbudowane urządzenia, 5. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji projektowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji projektowej, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają 2

3 one wymaganiom, określonym przez zamawiającego w dokumentacji projektowej, spoczywa na wykonawcy. IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII. Pożądany termin wykonania zamówienia: 15 maja 2007r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Ocena spełnienia warunków określonych dla wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę spełnia natomiast Wykonawca nie spełniający warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 3. Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych przepisami art. 24 ustawy, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Informacja zawarta w części A) oraz innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (informacja zawarta w części B). A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdz ających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 3

4 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat licząc do dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zawierający co najmniej cztery roboty których przedmiotem było wykonanie robót o porównywalnym charakterze i o wartości co najmniej ,-zł. oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie - wg załącznika Nr 4 do SIWZ; Uwaga! Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. B. Ponadto wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1. Ofertę wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. 5. Kopia potwierdzająca wniesienie wadium. 6. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej uwzględniający cały zakres robót wynikający z załączonego przez zamawiającego do SIWZ przedmiaru robót. 7. Oświadczenie, że materiały jakie będą użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania, tzn. będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne oraz świadectwa jakości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawcę wymagają formy pisemnej. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wcześniej składane przez zamawiającego i wykonawcę za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 4

5 potwierdzona na piśmie przez przekazującego, co oznacza, że list winien być nadany tego samego dnia co telefaks lub (decyduje data stempla pocztowego). Numer faksu : adres rio.gov.pl) 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres zamawiającego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Poznań 9 skr. pocz.223 XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Andrzej Korybalski pok. 314 tel , fax w godz XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,- zł, słownie: trzytysiącezłotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, nr rachunku: , z dopiskiem Wadium na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu r. przed godz W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pokoju Nr 317 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8 przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej w dniu r. przed godz Wykonawca otrzyma poświadczenie złożenia wadium. Kopię dokumentu wadium oraz kopię poświadczenia złożenia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Zamawiający dokona zwrotu bądź zatrzymania wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5

6 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIII. XIV. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy). 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up ływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców (tylko raz) o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 2. Ofertę należy sporządzić według załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane niniejszą SIWZ. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt IX winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Ofertę, pod rygorem nieważności, wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Oferta powinna być napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 11. Zaleca się, aby wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawka bez oparafowania nie będzie uwzględniona. 12.Wykonawca winien złożyć ofertę w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach: w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy (aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie) oraz opisana hasłem Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8. Nie otwierać przed dniem r. godz i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8 oraz opisana hasłem. 6

7 Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby przy ul. Zielona 8. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 14.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie dla wykonawców wiążąca. 15.Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego. 16.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 17.Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by ć przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami zmiana lub wycofanie. 18.Koperty oznaczone dopiskiem zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 19.Koperty oznaczone dopiskiem wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 20.Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności). 21.Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7

8 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi ł się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamawiającego nie później niż do dnia r. do godz Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8, pok. 205 lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań 9, Skrytka pocztowa nr 223. W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim oferta została oznakowana. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w pokoju nr 207 w siedzibie Izby. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty winna być określona w następujący sposób: - Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarze robót Wykonawca opracuje kosztorys z podziałem na elementy jak w przedmiarze robót. 2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wynikająca z kosztorysu ofertowego uwzględniająca całość robót objętych niniejszym zamówieniem. 8

9 3. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 6. Wykonawca może udzielić ewentualnego upustu. W takim przypadku upust winien być uwzględniony w cenie (kosztorys ofertowy musi uwzględniać w takim przypadku ceny jednostkowe z upustem). 7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje wymienione w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarze robót. Pozycje które nie zostaną wycenione przez wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 9. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nast ępujące kryteria: 1) CENA (cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia) % 3. Szczegółowe zasady oceny ofert wg kryteriów wskazanych w punkcie 2: 1) Kryterium CENA punktowo oceniane będzie w skali pkt. Liczba punktów (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco: 9

10 cena oferty najtańszej C = x 100pkt cena oferty badanej Łączną ocenę oferty stanowić będzie ocena końcowa jaką otrzyma wykonawca w kryterium cena. 4. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji, a także uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium CENA. (zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu umowy). XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Dokładny termin zawarcia umowy podany zostanie wybranemu wykonawcy pisemnie. 3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w punkcie XX SIWZ oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 4. Zgodnie z przepisami art Kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy wykonawca, który zamierza zatrudnić przy wykonaniu zamówienia publicznego podwykonawców, przedstawi zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy. 5. W umowie o roboty zawartej między zamawiającym a wykonawcą, strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie umieścił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, skutkujące unieważnieniem postępowania. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10

11 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na nr rachunku z dopiskiem Zabezpieczenie należytego wykonania klimatyzacji w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniądza będzie się uważać za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota zabezpieczenia będzie znajdowała się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu podpisania umowy. Potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy przedłożyć zamawiającemu przy podpisaniu umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju Nr 317 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ul. Zielona 8 przed upływem terminu podpisania umowy. Kopię złożonego w pokoju Nr 317 dokumentu (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) należy przedłożyć zamawiającemu przy podpisaniu umowy. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda winna by ć wówczas wyrażona na piśmie. 7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez zamawiającego określone zostały we wzorze umowy (projekcie), który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. XXII. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i jego odebrania protokołem odbiorczym. Faktura opłacona zostanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 11

12 XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje - protest zgodnie z przepisami działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr 1; 2. Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 załącznik nr 2; 3. Formularz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli załącznik nr 3; 4. Formularz wykaz wykonanych robot załącznik nr 4; 5. Formularz oświadczenie dotyczące materiałów załącznik nr 5 6. Wzór umowy (projekt) załącznik nr 6 7. Dokumentacja projektowa załącznik nr 7; 8. Przedmiar robót załącznik nr 8; 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot załącznik nr 9. Poznań, dnia 16 marca 2007 r. Zatwierdzam... data i podpis 12

13 Załącznik nr 1... pieczęć wykonawcy O F E R T A Nazwa i siedziba wykonawcy: skierowana do (nazwa i siedziba zamawiającego): Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań, ul. Zielona 8 Nawiązując do publicznego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 przeznaczonych na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oferujemy:. 1. Wykonanie zamówienia instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303,302,301 III piętro - pomieszczenia serwerowni Nr zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę : cena netto... z ł podatek VAT... %... zł cena brutto (wraz z podatkiem VAT)... z ł (słownie brutto...) zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym załącznik nr... do oferty uwzględniającym wszystkie pozycje wymienione przez zamawiającego w przedmiarze robót. 13

14 1) Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość robót objętych postępowaniem w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całą dokumentacją postępowania w tym z dokumentacją techniczno-projektową, określającą przedmiot zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, gdzie mają być prowadzone roboty. 4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać : 1) sami bez udziału podwykonawców *; 1) z udziałem podwykonawców. Sami wykonamy następujące roboty: na łączną wartość (brutto)... zł, w tym podatek VAT...z ł, a roboty w zakresie na łączną wartość (brutto)... zł, w tym podatek VAT... z ł zamierzamy zlecić podwykonawcom*, wymienionym w załączniku nr... do oferty (*niepotrzebne skreślić). 6) Oświadczamy, że wadium w kwocie.zł, (słownie...) *zostało wniesione w dniu... w formie Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik nr...do oferty. 7) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (projekt) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8) Jesteśmy świadomi, że zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty zatrzymuje wadium gdyby z naszej strony nie doszło do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 9) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej określonej w ofercie, w formie... 14

15 10) Na przedmiot zamówienia udzielamy :... miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz... miesi ęcy gwarancji na dostarczone urządzenia. 11) Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia r. 12) Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 13) Załącznikami do niniejszej oferty są : (Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty) (1)... (2) (3)... (4) (5)... (6) (7)... (8) (9)... (10)... (11)... (12)... (13)... (14)... (15)... (16)... (17)... (18)... (19)... (20) dnia r.... (podpis / podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 15

16 ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 2... dnia r. OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy Numer telefonu... Numer teleksu/fax Numer REGON... Numer NIP... Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót adaptacyjno-modernizacyjnych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu oświadczamy, że spełniamy warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) t.j. 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (podpis / podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 3... pieczęć wykonawcy WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są * : , dnia r. (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) *UWAGA!!! W przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji. Natomiast w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach. ( Należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty) 17

18 Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM (O PORÓWNYWALNYM CHARAKTERZE) STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu/fax Wykaz robót (należy wykazać roboty o porównywalnym charakterze Miejsce wykonania robót (nazwa i adres poprzednich zamawiających) Wartość robót, za którą wykonawca był odpowiedzialny (należy podać wartość wykonanych robót w PLN brutto) Data wykonania robót ((zakończenae robót)) Inne uwagi na temat zrealizowanych robót Referencje potwierdzające że w/w roboty zostały wykonane należycie ( szt....) stanowią załącznik nr... do oferty...., dnia r.... (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 18

19 Załącznik nr 5... pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 o ś w i a d c z a m, że wszystkie materiały, jakie przewiduję do użycia przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia, są dopuszczone do stosowania tj. posiadają stosowne atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne i świadectwa jakości. W dniu odbioru robót zobowiązuję się dostarczyć wszystkie wymagane atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, świadectwa jakości...., dnia r.... podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 19

20 Załącznik Nr 6 Wzór umowy (projekt) UMOWA o wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi W dniu r. pomiędzy Regionalną Izba Obrachunkową w Poznaniu,ul. Zielona 8 reprezentowaną przez : 1. Pana Mieczysława Klupczyńskiego Prezesa Izby zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony; a (nr identyfikacyjny NIP:...;nr R EGON...) reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163), została zawarta umowa o następującej treści: 1. 1.W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje do wykonania instalacjną klimatyzacyjną wraz z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w siedzibie Izby, Poznań ul. Zielona 8 następujących pomieszczeń wg rysunków architektonicznych: II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę... zł (z podatkiem VAT), słownie: 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na:

UMOWA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na: UMOWA Nr:. Zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy: Warmińsko Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91, reprezentowanym przez Dyrektora.. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, ul. Bednarska 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający: Prowadzący postępowanie : Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi Dom Dziecka Nr 6 w Łodzi 93-030 Łódź, ul. Bednarska 15 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy: Załącznik nr 2. UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o., Z siedzibą; 75 724 Koszalin ul. Komunalna 5, Nr identyfikacyjny VAT; 669-05-05-783,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH euro

BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU: BUDOWA WIATY ESTRADOWEJ W LUTOWISKACH POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI DO 60 000 euro PROWADZONE W

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 207939-2008 z dnia 09-09-2008r. I. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 98 /2015 12.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykaz załączników do Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEŚCISKO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIEŚCISKO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA MIEŚCISKO Nr sprawy: GN 6323/72/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: obsługa geodezyjna niezbędna przy wykonywaniu zadań własnych Gminy Mieścisko w roku 2009 Rodzaj

Bardziej szczegółowo