Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nazwie Wille Sowińskiego-etap B, składającego się z 42 mieszkań, rozumianego jako część Przedsięwzięcia Deweloperskiego tj. Budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z 219 mieszkań. W każdym miejscu, gdzie podawana informacja dotyczy Przedsięwzięcia Deweloperskiego należy rozumieć, że informacja ta odnosi się do Zadania Inwestycyjnego. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, KRS ) Kielce, Aleja Solidarności 36 siedziba 2) Poznań, ul. Sowińskiego/Słoneczna biuro sprzedaży 3) Poznań, ul. Rubież 14/44 biuro sprzedaży 4) Poznań, ul. Karpia 29A/3 biuro sprzedaży 5) Poznań, ul. Wojskowa 5/66 biuro sprzedaży Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu 1) ) ) /702 4) ) Adres poczty elektronicznej 1) 2) 3) 4) 5) Nr faksu 1) ) Adres strony internetowej dewelopera Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Nad Wartą Poznań, ul. Mostowa PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Kasztanowa Aleja etap II Poznań, ul. Wojskowa OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Hortus Apartments Kraków, ul. Piotra Borowego 12 A,B,C,D Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Obręb: Nr 0039, Łazarz Położenie: ul. Sowińskiego / ul. Słoneczna Działki numer 28/4 o powierzchni (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) metry kwadratowe PO1P/ /9 Brak obciążeń i wniosków Nie dotyczy przeznaczenie w planie działka nr 4/11, 4/26: 5MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych w parterach budynków mieszkalnych działka nr 4/27: 3ZP tereny publicznej zieleni urządzonej: skwer miejski działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP tereny publicznej zieleni urządzonej: park miejski działka nr 15/3: 2KD-L tereny dróg publicznych działka nr 22/5: 3KD-L tereny dróg publicznych działka nr 15/9: MN/U teren zabudowy mieszkaniowousługowej działka nr 15/10: 2ZP/U tereny zieleni towarzyszącej zabytkowym obiektom budowlanym działka nr 15/1: Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, bu- dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy działki Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr E tereny obiektów elektroenergetycznych działka nr 9, 38/1: 1KD-L tereny dróg publicznych działka nr 4/11, 4/26: 5MW nie więcej niż 15 m od poziomu rzędnej 85,00 m npm. Pierzeja o wysokości zabudowy w przedziale m od poziomu rzędnej 85,00 m npm. działka nr 4/27: 3ZP nie ustala się działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP nie ustala się działka nr 15/3: 2KD-L nie ustala się działka nr 22/5: 3KD-L nie ustala się działka nr 15/9: MN/U nie większa niż 12 m od poziomu rzędnej 85,00 m npm działka nr 15/10: 2ZP/U nie ustala się działka nr 15/1: 2E z dopuszczeniem budowy i rozbudowy stacji transformatorowych do wysokości 2 m oraz linii kablowych działka nr 9, 38/1: 1KD-L nie ustala się działka nr 4/11, 4/26: 5MW 30% działka nr 4/27: 3ZP 0% działka nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17, 4/19, 4/6, 13/53, 13/68: 2ZP 0% działka nr 15/3: 2KD-L 0% działka nr 22/5: 3KD-L 0% działka nr 15/9: MN/U 25% działka nr 15/10: 2ZP/U 20% działka nr 15/1: 2E 60% działka nr 9, 38/1: 1KD-L 0% Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu): Mpzp terenu Gospody Targowej w Poznaniu, XCIX/1120/IV/2006, , między ulicami Grunwaldzką, Sowińskiego, Słoneczną i Palacza Mpzp dla obszaru Grunwald część B w Poznaniu, LVI /863/VI/2013, , teren obszaru objętego planem określa rysunek planu Mpzp terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia,

5 dowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Bułgarska w Poznaniu, XCI/1020/IV/2006, , ograniczony ulicami: Ptasią, Bułgarską, Rumuńską, Grunwaldzką, Miczurina oraz Laskiem Marcelińskim Oraz zestawienie poniżej: Decyzje o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy oraz lokalizacje celu publicznego (źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ): podanie/decyzja * nr decyzji data przedmiot podania/decyzji numery działek położenie pozytywna 66/ dla budowy linii kablowej SN-15kV od MST-92 do MST-76 u od MST-92 do MST-65 39/23/1/10, 39/23/1/11, 39/23/1/12, 39/23/11/3, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/190, 39/23/39/3 ul.grochowska nr brak, ul.grunwaldzka nr brak pozytywna 55/ dla gazociągu śr.c. teren dróg publicznych 427/ dla wymiany sieci wodociągowej 39/16/29/32, 39/16/32/12, 39/16/36/11, 39/16/36/9, 39/16/37/6, 39/16/38/3, 39/16/39/5, 39/16/40/9, 39/16/50/16, 39/16/50/17, 39/16/50/26, 39/16/52/5, 39/16/55/39 ul.husarska nr brak 39/23/1/15, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/190, 39/23/39/3, 39/23/58/1, 39/23/59, 39/25/14, 39/25/15/1 ul.grochowska nr brak pozytywna 31/ dla osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych 39/16/3/1, 39/16/3/24, 39/16/3/25, 39/16/3/26, 39/16/3/28, 39/16/3/29, 39/16/3/3, 39/16/3/30, 39/16/3/5, 39/16/3/7, 39/16/4/1, 39/16/4/13, 39/16/4/14 ul.pawła Włodkowica nr 17-25,27-35,37-45, ul.grochowska nr 66 teren dróg publicznych 295/ teren dróg publicznych, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 151/ sieci i przyłącza cieplnego do projektowanych budynków mieszkalnych elektroenergetycznej sieci kablowej 15 k 39/22/28/1, 39/22/3/6, 39/23/8/1, 39/23/9 39/21/2/12, 39/21/2/2, 39/21/24, 39/21/2/5, 39/21/317, 39/22/13/60 ul.józefa Sowińskiego nr -, ul.józefa Sowińskiego nr brak ul.macieja Palacza nr -, ul.olszynka nr -, ul.macieja Palacza nr teren dróg publicznych 67/ sieci kanalizacji deszczowej 39/22/14, 39/22/15/3, 39/22/22/5, 39/22/4/19, 39/22/4/6 ul.heweliusza nr -, ul.słoneczna nr - teren dróg publicznych, teren zieleni 68/ osiedlowej sieci cieplnej - zadanie 1 i 2 39/02/12/2, 39/02/4/139, 39/02/4/150, 39/02/79/1, 39/02/80/4, 39/02/80/5, 39/02/81 ul.ognik nr - teren dróg publicznych 2831/ dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej 39/21/2/12, 39/21/2/2, 39/22/13/55, 39/22/14, 39/22/15/3, 39/22/22/5, 39/22/4/19, 39/22/4/6 ul.macieja Palacza nr -, ul.heweliusza nr -, ul.słoneczna nr - teren dróg publicznych 2812/ pozytywna 176/ zmiana decyzji pozw. na budowę kiosku handlowego w zakresie przedłużenia terminu użytkowania obiektu 35/04/84/9 ul.piotra Ściegiennego nr brak dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku - schornisko dla Osób Bezdomnych i prośba o przełożenie akt ze spr.ua-iii-u wraz z opłatą skarbową 35/04/24 ul.pogodna nr 55 teren dróg publicznych 2513/ zjazdu indywidualnego z ulicy 39/21/237/3, 39/21/266 ul.racławicka nr 67 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

6 teren sportu i rekreacji 2309/ teren zieleni, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren dróg publicznych 2223/ parkingu przy Inea Stadion w Poznaniu - UA-VII-A /31/1/4, 39/19/62/4, 39/19/62/5 ul.bułgarska nr 17 rozdzielczej sieci cieplnej dla os. mieszkaniowego 39/22/13/60, 39/22/13/65, 39/22/13/68 ul.macieja Palacza nr - zdrowie 2082/ dla przebudowy pomieszczeń w celu wykonania pracowni rezonansu magnetycznego wraz z salą operacyjną w Szpitalu Klinicznym im.h.święcickiego w Poznaniu 39/14/7 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 teren dróg wewnętrznych, teren zieleni, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej - oświata, teren dróg publicznych 1757/ sieci cieplnej na os. księdza Jerzego Popiełuszki 39/02/4/105, 39/02/4/111, 39/02/4/113, 39/02/4/114, 39/02/4/115, 39/02/4/117, 39/02/4/139, 39/02/4/14, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/4/57, 39/02/78/3, 39/02/78/4 ul.promyk nr -, ul.bułgarska nr -, ul.bukowska nr -, ul.ognik nr -, ul.promyk nr 4 teren sportu i rekreacji 1747/ teren dróg publicznych 1716/ dla przebudowy przestrzeni pod IV trybuną Inea Stadion na pom.biurowe 36/32/1/4, 36/32/41/1 ul.bułgarska nr 17 wolnostojącego znaku informacyjnego 39/22/13/47 ul.grunwaldzka nr brak zdrowie 1679/ dla wykonania remontu pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej części północnej budynku Katedry Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 oświata 1576/ dla przebudowy szkoły 39/04/4/112 ul.sierakowska nr 23 teren dróg publicznych 1555/ sieci wodociągowej DN200 w ul.słonecznej 39/23/1/3, 39/23/190, 39/23/88/1, 39/23/88/2 ul.słoneczna nr brak pozytywna 88/ teren dróg publicznych, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1106/ dla sieci kablowej nn-0,4kv wraz ze złączami kablowymi oraz szafka kablową 39/21/24, 39/21/317 ul.macieja Palacza nr brak sieci cieplnej spinającej 2xDN125mm w ul.potworowskiego i Jarochowskiego 39/29/20/73, 39/29/26/12, 39/29/26/13, 39/31/164 ul.kazimierza Jarochowskiego nr -, ul.gustawa Potworowskiego nr - teren dróg publicznych 1032/ dla przebudowy odcinka energetycznej linii napowietrznej nn na kablową nn 36/33/43/7 ul.jugosłowiańska nr - teren dróg publicznych 293/ pozytywna 157/ przebudowa istn. linii napowietrznej nn 0,4 kv kolidujacej z projektowanym zjazdem dla sieci gazowej - UA-III-U /21/2/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2014:07:29) ul.macieja Palacza nr brak 39/16/52/3, 39/16/52/5, 39/16/52/6, 39/16/52/7, 39/16/52/8, 39/16/52/9, 39/16/56/11, 39/16/59/8, 39/17/100/1, 39/17/68/1, 39/17/9/1, 39/17/9/2 ul.cześnikowska nr brak pozytywna 154/ dla osiedlowej sieci cieplnej na terenie ks. J. Popiełuszki - zadanie IV i V 39/02/12/2, 39/02/13, 39/02/4/102, 39/02/4/105, 39/02/4/107, 39/02/4/111, 39/02/4/112, 39/02/4/113, 39/02/4/114, 39/02/4/115, 39/02/4/117, 39/02/4/118, 39/02/4/119, 39/02/4/122, 39/02/4/124, 39/02/4/127, 39/02/4/138, 39/02/4/139, 39/02/4/14, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/4/18, 39/02/4/57, 39/02/4/84, 39/02/4/99, 39/02/5/3, 39/02/5/4, 39/02/78/3, 39/02/78/4, 39/02/9/2 os.ks.jerzego Popiełuszki nr brak Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

7 pozytywna 153/ zdrowie 2252/ dla osiedlowej sieci cieplnej na terenie ks. J. Popiełuszki - zadanie I i II 39/02/12/2, 39/02/17/9, 39/02/4/128, 39/02/4/139, 39/02/4/140 (decyzja zarejestrowana 2014:11:20), 39/02/79/1, 39/02/80/4, 39/02/80/5, 39/02/81 os.ks.jerzego Popiełuszki nr brak - remont części połaci dachowej budynku Katedry Patomorfologii Klinicznej 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 pozytywna 145/ pozytywna 141/ /23/1/13 (decyzja zarejestrowana 2013:12:31), 39/23/1/14 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/1/15, 39/23/1/19, 39/23/1/9, 39/23/39/1 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/3, 39/23/39/4 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/5 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/9 (decyzja zarejestrowana dla 2013:12:31), 39/23/58/1, 39/23/59, budowy wodociągu 39/23/88/2, 39/25/14, 39/25/15/1 ul.grochowska nr brak dla zadaszenia dla ambulansów Ratownictwa Medycznego + przełożenie załączników ze spr. UA-III- U /16/35 ul.rycerska nr 10 pozytywna 118/ dla sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 39/23/1/17, 39/23/1/3, 39/23/39/7 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:12:31), 39/23/39/9 (decyzja zarejestrowana 2013:12:31), 39/23/88/1, 39/23/88/2 ul.słoneczna nr brak pozytywna 117/ dla zmiany sp.użytkowania pomieszczeń piwnicznych na mroźnię i chłodnię krwi w budynku głównym (biurowolaboratoryjnym) 39/14/2, 39/14/3/7 ul.marcelińska nr 44 teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej - biurowej, teren zabudowy usługowej - handel, teren dróg publicznych 1908/ zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną towarzyszącą i zagospodarowaniem działki, budowa dwóch zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ul.palacza 39/21/2/2, 39/21/2/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2014:07:29), 39/22/13/59, 39/22/13/60 ul.macieja Palacza nr brak pozytywna 106/ oświata 1769/ ustawienie prefabrykowanego elementu ustojowego transformatora 15/6 kv 39/18/10/3 ul.bułgarska nr 67 nowej siedziby Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk 39/22/13/67 ul.księżycowa nr brak pozytywna 98/ dla przebudowy energetycznej linii napowietrznej nn na kablową nn na odcinku przed działką nr 42/3 przy ul.jugosłowiańskiej 36/33/43/7 ul.jugosłowiańska nr brak inna 1532/ myjni samochodowej 6-cio stanowiskowej z budynkami o funkcji socjalnoadministracyjnej 39/21/3/7, 39/21/3/9 teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1427/ dwóch zjazdów z ulicy ul.grunwaldzka nr brak, ul.macieja Palacza nr brak 39/22/13/24, 39/22/13/25, 39/22/14 ul.heweliusza nr brak pozytywna 41/ dla budowy budynku wolnostojącego czterokondygnacyjnego w tym jedna kondygnacja podziemna 39/14/2 ul.marcelińska nr 44 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

8 pozytywna, teren zieleni 20/ dla budowy sieci cieplnej spinającej magistralę cieplną "wschodnią" i "zachodnią" Miasta Poznania - odcinek: od rozdzielni ciepła J8/35 (ul.palacza) do rozdzielni ciepła G5/0 (rejon ul.kopanina) 35/05/12/3, 35/05/128/56, 35/05/128/57, 35/05/128/58, 35/05/128/74, 35/05/128/88, 35/05/154, 35/05/155/39, 35/05/155/46, 35/05/220/8, 35/05/221/9, 35/05/222/6, 35/05/233/1, 35/05/233/7, 35/05/36/1, 35/05/36/3, 35/05/36/5, 35/05/36/7, 35/05/36/8, 35/05/46/12, 35/05/5, 35/05/77/2, 35/05/77/3, 35/05/78, 35/05/79/2, 35/05/83/1, 35/05/83/2, 35/05/84/1, 35/05/85/1, 35/05/86/3, 35/13/152/3, 35/13/152/6, 35/13/152/7, 35/13/5, 39/36/94/10, 39/36/94/14, 39/36/98/11, 39/36/98/12, 39/36/98/5, 39/36/98/8 ul.adama Logi nr brak, ul.kazimierza Jarochowskiego nr brak, ul.piotra Ściegiennego nr brak, ul.macieja Palacza nr brak warunki zabudowy pozytywna 135/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy kompleksu budynków oświatowych 39/19/8/2, 39/19/9/2 ul.bułgarska nr 55/57 oświata 300/ dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń części północnej budynku kotłowni SPSK2 i przebudowa ich na salę seminaryjną Katedry Medycyny Rodzinnej UM 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 warunki zabudowy pozytywna 84/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 35/01/3/16 ul.edmunda Taczanowskiego nr brak, ul.jugosłowiańska nr brak teren obiektów produkcyjnych 167/ dla zmiany sposobu użytkowania części budynków: garażowego i warsztatowego na zakład zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elktr. i elektromechanicznego wraz z elektromechanicznym chłodnictwo, klimatyzacja oraz prośba o przełożen 39/25/5/2 ul.promienista nr - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, teren dróg publicznych 165/ sieci wodociagowej warunki zabudowy pozytywna 29/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy parkingu 35/02/185/6, 35/03/11/12 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/11/18, 35/03/11/19 (decyzja zarejestrowana 2013:11:29), 35/03/11/7 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/11/8 (decyzja zarejestrowana na nieistniejącej już działce 2013:11:29), 35/03/1/62 ul.rembertowska nr brak 39/19/17/8 (decyzja zarejestrowana 2013:04:19) ul.świerzawska nr brak warunki zabudowy pozytywna 931/ ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu biurowego i hotelowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz prośba o przełożenie akt ze sprawy UA.III.U07/ /11 39/18/16/15, 39/18/16/19, 39/18/16/23, 39/18/16/25, 39/18/16/6 ul.bułgarska nr 63/65,65a zdrowie 2643/ dla adaptacji pomieszczenia na serwerownię w Szpitalu Klinicznym im.h.święcickiego Uniwersytetu Medycznego 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 teren dróg publicznych 2614/ kanalizacji sanitarnej 35/02/185/6, 35/16/29/5 ul.raszyńska nr brak, ul.rembertowska nr brak pozytywna 133/ na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń części północnej budynku kotłown na salę seminaryjną Zakładu Medycyny Rodzinnej UM 39/14/8/4 ul.stanisława Przybyszewskiego nr 49 Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

9 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy jest ostateczne Czy jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy tak* tak* tak* nie* nie* nie* 558/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania decyzja powolenie na budowę; Decyzja o przeniesieniu Decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 2 czerwca 2014r rozpoczęcie zakończenie liczba budynków 3 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) PN-ISO 9836: % środki własne Nie dotyczy bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Nie dotyczy Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr bud. D1 bud. D2: 13,7 m bud. D2 bud. D3: 13,7 otwarty* zamknięty* Płatność poszczególnych rat ceny sprzedaży następować będą na wskazany przez Dewelopera mieszkaniowy otwarty rachunek powierniczy prowadzony przez DNB Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem ), numer rachunku. (zwany dalej Subkontem ). Stosownie do Umowy z dnia 17 lipca 2015 roku Bank wypłaci środki z Rachunku pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wypłaty:

10 1) otrzymania przez Bank harmonogramu Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz aktualnego prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego (część ogólna), 2) Stwierdzenie przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: a) pisemnego raportu okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także rekomendację do wypłaty Deweloperowi odpowiadającej temu etapowi części powierzonych środków w przypadku wcześniejszych niż ostatni etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, b) oryginału ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku objętego Przedsięwzięciem - w przypadku ostatniego etapu Przedsięwzięcia, Koszty prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera. Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach DNB Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 15C, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy zł (wpłacony w całości) 1. Roboty ziemne, fundamenty, zbiorniki żelbetowe, przekładki sieci, zaplecze 10%; 2. Konstrukcje żelbetowe stanu zero budynku10%; 3. Izolacje ścian fundamentowych, zasypki z zagęszczeniem, konstrukcje żelbetowe nadziemia (parter i piętro): 10%; 4. Konstrukcje żelbetowe nadziemia (pozostałe kondygnacje), ściany murowane (parter)10%; 5. Ściany murowane (pozostałe kondygnacje), wykonanie sieci i przyłączy wewnętrznych, pokrycie dachu, drzwi zewnętrzne: 10%; 6. Okna, izolacje pod tynki i okładziny kamienne elewacji, obróbki blacharskie: 10%; 7. Roboty wykończeniowe - tynki i okładziny elewacyjne, balustrady, wykończenie balkonów i tarasów, zadaszenie rampy zjazdowej, ścianki działowe, trasy kablowe 10%; 8. Wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, teletechniczne, wod.-kan., c.o., wentylacja), oświetlenie terenu, węzeł cieplny 10%; 9. Montaż wind, stolarka drzwiowa wewnetrzna, izolacja i tynki ścian i sufitów, montaż grzejników, ogrodzenia: 10% 10. Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych oraz robót zewnętrznych -wykończenie posadzek, wykończenie ścian i sufitów, wyposażenie, nawierzchnie utwardzone, zieleń i DFA, oprawy, osprzęt 10% Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

11 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Nie dotyczy WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1. Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej odstąpić od tej umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy deweloperskiej lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1, przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca zobowiązany jest wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej. 3. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku nie spełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 5, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwanie Nabywcy, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

12 Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 6. Odstąpienie woli Dewelopera o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga formy pisemnej. 7. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskie Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 8. W razie odstąpienia od umowy deweloperskie Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskie przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w umowie deweloperskie, roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w umowie deweloperskie w sytuacji, odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego. INNE INFORMACJE 10. Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej przez Dewelopera. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: 1 ze wzoru umowy deweloperskiej: 4. Deweloper oświadcza, że: W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

13 stanu działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się, że uzyska od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem arcitektoniczno-budowlanym. Dokumenty zawarte w punktach od 1) do 5) dostępne w biurze sprzedaży przy ul. Sowińskiego/Słonecza, Poznań Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

14 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper zł/m2 brutto (cena nie obejmuje ceny przynależności komórki lokatorskiej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach nieruchomości wspólnej) liczba kondygnacji 4 technologia wykonania zgodnie ze standardem załącznik a) standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości zgodnie ze standardem załącznik a) liczba lokali w budynku bud. D1-14, bud. D2-14, bud.d3-14, liczba miejsc garażowych i postojowych 28 miejsc naziemnych oraz 43 miejsca postojowe w hali garażowej dla inwestycji Wille Sowińskiego- etap B dostępne media w budynku instalacje wod-kan, co, wentylacja, elektryka, teletechnika - przyłącza Zgodnie ze standardem załącznik a) dostęp do drogi publicznej Teren na którym realizowane jest Przedsięwzięcie Deweloperskie posiada dostęp do drogi publicznej poprzez: - drogę publiczną ul. Sowińskiego, działka o nr geodezyjnym 9 (arkusz 23, obręb Łazarz) - drogę oznaczoną symbolem 2KD- L działka o nr geodezyjnym 15/3 (arkusz 22, obręb Łazarz) i dalej ul. Słoneczną Lokal mieszkalny: nr.. usytuowany w budynku.. na. piętrze (. kondygnacja) Lokal mieszkalny nr. o powierzchni użytkowej.. m 2, składający się z:.. Wykończony zgodnie ze standardem Załącznik a) Nazwisko.Imię.Pesel.po.ws.nr

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo