KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA"

Transkrypt

1 HEKO Sp. z o.o. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Jugosłowiańska Poznań ul. Lubelska Lubartów KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA ROKICKA Nr projektu: P_013_LUBARTÓW AUTORZY OPRACOWANIA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS mgr inż. Halina Karmolińska Słotkowska upr. nr 26/P/97 mgr inż. Mariusz Cybułka - mgr Wiesława Sroczyńska Poznań, październik 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP 7 1. Przedmiot opracowania 7 2. Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia 8 3. Inwestor przedsięwzięcia Wykorzystane materiały Podstawa prawna opracowania 12 II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 15 III. PROPONOWANA TECHNOLOGIA Wstęp Założenia Dane wejściowe Parametry paliwa alternatywnego (RDF) Skład odpadów zmieszanych Obiekty projektowane: Hala sortowni odpadów Obiekt nr 1 Hala sortowni odpadów komunalnych i materiałów opakowaniowych Obiekt nr 2 Zadaszony boks na odpady opakowaniowe Obiekt nr 2 Zadaszony boks na odpady opakowaniowe Obiekt nr 3 Zadaszona platforma przyjęć odpadów suchych Obiekt nr 4 Zadaszony boks na odpady opakowaniowe Obiekt nr 5 Zadaszona platforma przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych Instalacja fermentacji Wprowadzenie do technologii procesu metanizacji metodą mokrej Główne parametry projektowanego zakładu Procesy technologiczne Obiekt nr 18 Płyta kompostowa, na której następuje proces dojrzewania kompostu Obiekt nr 20 Mobilny kontener na odpady niebezpieczne 2 szt Obiekt nr 21 Budynek warsztatowo-garażowy wraz pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe _ Obiekt nr 22 - Budynek administracyjno-socjalny Proponowany transport kołowy i sprzęt pomocniczy na terenie ZZO 48 2

3 IV. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody W zakresie zagospodarowania infrastrukturalnego W zakresie warunków geologicznych W zakresie warunków hydrologicznych W zakresie warunków klimatycznych W zakresie inwentaryzacji przyrodniczej W zakresie oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody W zakresie zanieczyszczeń powietrza W zakresie klimatu akustycznego 60 V. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 61 VI. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ( WARIANT ZEROWY) 63 VII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW Wariant I Wariant II Wariant III 66 VIII. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 67 IX. OIKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANEGO WARIANTU Gospodarka odpadami Faza realizacji Faza eksploatacji Faza likwidacji 78 3

4 2. Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa Emisja zanieczyszczeń do powietrza Etap realizacji Etap eksploatacji Emisja hałasu Etap realizacji Etap eksploatacji Gospodarka energetyczna 103 X. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oddziaływanie - transgraniczne Oddziaływanie - wody powierzchniowe Oddziaływanie - wody podziemne i powierzchnia ziemi Oddziaływanie - ruchy masowe ziemi Oddziaływanie - powietrze Oddziaływanie - klimat akustyczny Oddziaływanie - klimat Oddziaływanie - zwierzęta Oddziaływanie - szata roślinna Oddziaływanie - grzyby Oddziaływanie - siedliska przyrodnicze Oddziaływanie - krajobraz, w tym krajobraz kulturowy Oddziaływanie - zabytki Oddziaływanie - dobra materialne Oddziaływanie - ludzie Oddziaływanie pola elektromagnetyczne Oddziaływanie - wzajemne między elementami przyrodniczymi środowiska 107 4

5 XI. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ Prognozowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza Prognozowanie emisji hałasu do środowiska 109 XII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE 111 XIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 113 XIV. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 115 XV. ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIE SKUTKÓW AWARII 115 XVI. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA 116 XVII. WSKAZANIE CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 KWIETNIA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 117 XVIII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 118 XIX. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA 118 XX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 120 5

6 XXI. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODATWE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA 120 XXII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 122 XXIII. AUTORZY OPRACOWANIA 123 6

7 I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Karta informacyjna polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka dla potrzeb Komunalnego Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej opracowany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dotyczy wszystkich planowanych przedsięwzięć, które: mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1. Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397): 3 ust. 1 pkt 80 - Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt , z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów; Niniejszą kartę opracowano na podstawie cytowanej powyżej ustawy i jej późniejszych zmian oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 7

8 2. Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia Artykuł 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wskazuje jakie dane winna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia tj.: rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia; powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną; rodzaj technologii; ewentualne warianty przedsięwzięcia; przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii; rozwiązania chroniące środowisko; rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko; obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; dodatkowo prosimy o wskazanie, czy planowane przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych wskazane jest podanie dokładnej nazwy funduszu. 8

9 W niniejszym opracowaniu zawarte zostały również informację zgodnie z Art. 66, ust. z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz z poźn. zm.), 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 5. Opis analizowanych wariantów, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 9

10 7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji; 9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 10. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych, programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 10

11 b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 11. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 15. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując; 18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu; 11

12 Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) nałożono obowiązek rozpatrzenia planowanej inwestycji z uwzględnieniem przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. A w razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Inwestor przedsięwzięcia Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska Lubartów 4. Wykorzystane materiały Przy sporządzaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu, Koncepcja technologiczna Zakładu, Obowiązujące normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostępnych materiałach, Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe dokonane na etapie projektowania. 5. Podstawa prawna opracowania Źródła informacji oraz podstawa prawna stanowiące podstawę do opracowania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21). Ustawa z dnia 27 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r.,nr 25, poz150 z póź.zm.); 12

13 Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U r. Nr 0, poz. 1052); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U.Nr 191, poz. 1595); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.Nr 186, poz z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.Nr 121, poz. 832); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych" (Dz. U. nr 143 poz. 896); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia roku (Dz. U. nr 137 poz.984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 13

14 sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. nr 27 poz. 169). Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r., Nr 47, poz. 281), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), Rozporządzenie Ministra Środowiska z sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r., Nr 263, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U r. Nr 168, poz. 1764), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U r. Nr 168, poz. 1765), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U r., Nr 237, poz. 1419). Dyrektywa Rady Nr 92/43/EWG z dnia r. ws. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [Dz.U.WE L 206 z dnia ], Dyrektywa Rady Nr 79/409/EWG z dnia r. ws. ochrony dzikich ptaków [Dz.U.WE L 103 z dnia ], 14

15 II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Lokalizacja i opis planowanej Inwestycji Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzić będą między innymi zbiorniki na poszczególne rodzaje ścieków, osadnik, separator oraz sieci i instalacje elektryczne i sanitarne. Inwestycja znajdować się będzie w w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Planuje się lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie działki nr 1050/1, 1051/1, 1053/1, 1054/3, 1055/2, 1055/3, 1057/1, 1058, 1061/1, 1067/1 w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji Lokalizacja planowanej inwestycji 15

16 Rysunek nr 2. Lokalizacja planowanej inwestycji Lokalizacja planowanej inwestycji Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony będzie w sekcje technologiczne umożliwiające obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych i doczyszczania materiałów opakowaniowych. W ramach projektowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie przewiduje się: budowę sortowni odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie i selektywnie; budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych; budowę instalacji fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i komunalnych osadów ściekowych: budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych; budowę punktu tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych; budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu. 16

17 Rysunek nr 3. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej odległość 1,6 km odległość 1,8 km Planowana inwestycja leży w bliskim sąsiedztwie składowiska odpadów. Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie jest największym eksploatowanym obecnie składowiskiem odpadów w regionie lubelskim. Znajduje się 14 km na północ od granic Lublina, w pobliżu drogi Lublin - Lubartów - Białystok. Jest składowiskiem typu podpoziomowego - zajmuje wyrobiska po kopalni piasku (22 m poniżej poziomu terenu). Obiekt jest własnością Gminy Lublin. Od początku użytkowania (jesień 1994 roku) administrowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. W ramach umowy z Urzędem Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi i koordynuje działania w zakresie przyjmowania i składowania odpadów, dostarczania wody z lokalnego ujęcia w Rokitnie, odbierania ścieków bytowych od mieszkańców okolicznych wsi oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków. Całkowita powierzchnia Składowiska "Rokitno" wynosi ponad 38 ha i jest podzielona na dwa duże etapy inwestycyjne. Etap I składa się z dwóch zadań eksploatacyjnych. Jesienią 2002 roku zakończono użytkowanie części eksploatacyjnej pierwszego zadania (niecki I). W ciągu 8 lat na powierzchni 6,03 ha zdeponowano 17

18 blisko 896 tysięcy Mg odpadów. Od września 2002 roku w ramach drugiego zadania eksploatacyjnego wykorzystywana jest II niecka składowiska. Mimo nieco mniejszej powierzchni - 5,59 ha - chłonność tej części składowiska jest większa i wynosi ponad 6,5 mln m3. Oznacza to, iż masa zgromadzonych w II niecce odpadów osiągnie około 1,12 mln Mg. Zakończenie eksploatacji II niecki przewidywane jest na rok Etap II to lokowanie kolejnych kwater składowiskowych na 17,6 ha rezerwy terenowej. Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie przeznaczone jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Funkcjonuje na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Lubartowie (nr NB.7351/U/21/96/31/97 z 5 maja 1997r.) o pozwoleniu na użytkowanie Zadania 1 Składowiska, decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie (nr PINP7353/02/04 z 9 stycznia 2004 r.) o pozwoleniu na użytkowanie Zadania 2 Składowiska oraz decyzji Wojewody Lubelskiego (nrśir.vii.6623/1/ie/2002 z 22 kwietnia 2003 r.),zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. Dostawcami odpadów mogą być podmioty, posiadające umowy na przyjmowanie odpadów, zawarte z MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie. Odpady pochodzące spoza obszaru miasta Lublin, gminy Świdnik i gminy Lubartów są przyjmowane po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta Lublin na korzystanie ze składowiska w Rokitnie przez zainteresowane gminy. III. PROPONOWANA TECHNOLOGIA 1. Wstęp Przedstawiono budowę Zakładu Zagospodarowania odpadów o docelowej wydajności dla sortowni 37 tys. Mg/a oraz dla instalacji fermentacji 26 tys. Mg/a. 2. Założenia Dla przedstawienia koncepcji sortowni przyjęto następujące założenia: Roczna ilość odpadów zmieszanych dostarczanych na linię Mg/a; Czas pracy instalacji 250 d/a, 6,5 h/zmianę roboczą, 2 zmiany robocze/d; 18

19 Możliwość segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki; Rodzaj separowanych frakcji materiałowych: szkło, papier+karton, folia, PET, PE/PP, frakcja wysokoenergetyczna (RDF), frakcja 0-80 (100) mm (biodegradowalna ), metale żelazne, metale nieżelazne, materiały niebezpieczne; Możliwość produkcji paliwa RDF o określonych parametrach; Frakcja 0-80 mm przygotowana do wykorzystania w instalacji fermentacji mokrej; Dyspozycyjność instalacji min. 6,5 h/zmianę, min. 13 h/d; Możliwość dopuszczenia do składowania frakcji balastowych poprzez ograniczenie ich wartości opałowej do poziomu 6 MJ/kg sm.; Możliwość belowania odzyskanych frakcji surowcowych z wyjątkiem frakcji metali i szkła. 3. Dane wejściowe W zakresie danych wejściowych bazowano na informacjach przekazanych od Inwestora oraz zgodnie z jego zaleceniami na zapisach zawartych w WPGO dla Województwa Lubelskiego. W szczególności uwzględniono w koncepcji wykazane poniżej dane Parametry paliwa alternatywnego (RDF) Na bazie otrzymanej oferty Cementowni,,Chełm przyjęto następujące parametry paliwa RDF: Tabela 1. Wymagania jakościowe dla paliwa alternatywnego Właściwości Rozdrobnienie Wartość opałowa Wartość <25 mm > kj/kg Wilgotność <20 % Zawartość chloru <0,7%, max. 1% Zawartość siarki <1%, max. 1,5% Popiół < 15% Zawartość części niepalnych <5% Zawartość metali ciężkich Hg, Th, Cd <100 mg/kg Punkt zapłonu >500C 19

20 Jako formę dostarczenia paliwa należy przyjąć formę luźną tzn. nieopakowaną Skład odpadów zmieszanych. Skład odpadów zmieszanych przyjęto na bazie WPGO 2017, Rycina 4. Skład odpadów zmieszanych na podstawie ilości odpadów komunalnych wytworzonych w województwie lubelskim w roku Obiekty projektowane: W skład projektowanego Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Wólka Rokickawchodzić będą następujące obiekty: Ob. nr 1 Hala sortowni odpadów (wydajność Mg/a) Ob. nr 2 Zadaszony boks na odpady opakowaniowe Ob. nr 3 Zadaszona platforma przyjęć odpadów suchych Ob. nr 4 Zadaszony boks na odpady opakowaniowe Ob. nr 5 Zadaszona platforma przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych Ob. nr 6 Budynek metanizacji mokrej (wydajnośc Mg/a) Ob. nr 7 Bunkier na przyjęcie frakcji organicznej z sortowni Ob. nr 8 Zbiorniki przygotowawcze Ob. nr 9 Moduł czyszczący Ob. nr 10 Zbiornik buforowy Ob. nr 11 Fermenter 20

21 Ob. nr 12 Zbiornik gazu Ob. nr 13 Zbiornik wody procesowej Ob. nr 14 Elektrociepłownia z generatorem Ob. nr 15 Wirówka Ob. nr 16 Świeczka Ob. nr 17 Kontenery na kompost Ob. nr 18 Plac magazynowania kompostu Ob. nr 19 Myjnia płytowa Ob. nr 20 Mobilne kontenery na odpady niebezpieczne Ob. nr 21 Budynek warsztatowo-garażowy wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe Ob. nr 22 Budynek socjalno-biurowy 4.1. Hala sortowni odpadów Tabela 2. Charakterystyka sortowni odpadów Nr Nazwa Powierzchnia ( m 2 ) Posadzka 1 2 Hala sortowni odpadów komunalnych i materiałów opakowaniowych Zadaszona platforma przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych 1023,97 Pos. przemysł. 485,07 Pos. przemysł. 3 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 27,81 Pos. przemysł. 4 Zadaszona platforma przyjęć odpadów suchych 116,23 Pos. przemysł. 5 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 47,68 Pos. przemysł. 6 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 49,03 Pos. przemysł. Powierzchnia hali sortowni 1749, Obiekt nr 1 Hala sortowni odpadów komunalnych i materiałów opakowaniowych Jednym z podstawowych obiektów na terenie zakładu będzie sortownia odpadów. Będzie to obiekt kubaturowy o konstrukcji stalowej z lekką obudową ocieploną, jednokondygnacyjny. 21

22 Posadzka w hali będzie posiadać n. w. warstwy: grunt rodzimy, piasek ( pospółka) gr. 30 cm, podkład betonowy B10,gr.10 cm, folia PEHD gr. 2mm, posadzka przemysłowa z betonu, 18 cm, utwardzenie trudnościeralne np. Bautop. W hali sortowni od strony wschodniej przewidziano mury oporowe o H=4,0 m które służyć będą do oparcia na nich odpadów tzw. surowców wtórnych, które to mury muszą być odporne na uderzenia od łyżki ładowarki. Poza murem stałym przewidziano także mur mobilny z bloczków betonowych ustawianych jeden na drugi do H=4,0 m, tak aby wydzielić miejsce do magazynowania wybranych surowców wtórnych. Na rynku znajdują się także inne bloczki betonowe, które mogą służyć do wydzielenia stref przeznaczonych do magazynowania różnych rodzajów odpadów, a wykonane są z betonu w którym umiejscowione są haki, aby móc je przenieść za pomocą haka, np. z samochodu hakowego jaki będzie znajdować się na wyposażeniu przedmiotowego zakładu. Do bloczków tego typu wsypywany jest piasek w celu dociążenia bloczka przed jego obsunięciem się oraz przewróceniem. Bloczki jedne i drugie ustawia się jeden na drugi bo ich konstrukcja podstawy umożliwia taką technologię. Ze względu na wymagania technologiczne, tj. ustawienie w niej maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej, oraz konieczność wywozu poszczególnych rodzajów odpadów wysortowanych ręcznie lub mechanicznie przyjęto n. w. jej wymiary i wysokość: długość: 47,82 m szerokość: 28,08 m, wysokość ok. H= 7,0 Ze względu na potrzebę obsługi hali przez środki transportu którymi wywożone będą z hali odpady zaprojektowano bramy w ilości: cztery sztuki (4-ry szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji zachodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę, 22

23 dwie sztuki (2-ie szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji wschodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę. Poza tym w hali przewidziano drzwi, które służyć będą do celów zabezpieczenia p. pożarowego w odpowiednich odległościach: drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony zachodniej hali, drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony wschodniej hali, drzwi w ilości 1-ej sztuki od strony południowej hali. Posadzka w hali sortowni odpadów jak i boksach będzie szczelna ( z folii PEHD o gr. min. 2 mm) i przystosowana do ruchu ciężarowego o obciążeniu 50 N/cm 2 (w tym pod linią sortowniczą), oraz zabezpieczona odpowiednimi powłokami przed zarysowaniem. W hali zostaną ustawione maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej oraz kanał z przenośnikiem podającym odpady do prasy kanałowej. W hali ob. nr 1 przewidziano segregację ręczną i mechaniczną odpadów. Jest to hala. Która wyposażona będzie w instalację elektryczną, wentylację naturalną ciągłą i mechaniczną, będzie to hala nie ogrzewana, z 6-ma bramami technologicznymi obsługiwanymi ręcznie przy każdej bramie, oraz automatycznie tj. z napędem elektrycznym do podnoszenia każdej bramy z osobna za pomocą przycisku podłączonego do instalacji elektrycznej. Trybuny sortownicze tzw. wstępna i duża będą posiadać wentylację mechaniczną w ilości 15 wymian/godzinę, będzie ogrzewana do min. T= 16 0 C. W trybunie sortowniczej ustawiony zostanie: jeden pojemnik o poj. 120 l plastikowy przeznaczony do gromadzenia w nim odpadów zaliczonych do niebezpiecznych ( w trybunie dużej ), cztery pojemniki o poj. min. 20 l do gromadzenia małych baterii ( 2 sztuki w trybunie dużej, oraz 2 sztuki w trybunie wstępnej ). 23

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo