PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (8. dyrektywa dotycząca prawa spółek) Komisja Prawna Sprawozdawca: Bert Doorn DT\ doc PE v01-00

2 1. Cel przesłuchania Głównym celem dyrektywy jest doprowadzenie do maksymalnego wzrostu jakości badań ustawowych w całej UE oraz do osiągnięcia minimalnej harmonizacji praktyk w zakresie badania sprawozdań finansowych na terytorium UE, a także zwiększenie dzięki temu wiarygodności i solidności sprawozdań finansowych oraz badań ustawowych takich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwa. Dyrektywa ma za zadanie doprowadzić do większego wyrównania warunków wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Celem przesłuchania oraz sprawozdania dotyczącego wdrożenia przedmiotowej dyrektywy jest weryfikacja tego, czy sama dyrektywa, jej wdrożenie w państwach członkowskich oraz środki podjęte przez Komisję Europejską są wystarczające, aby zrealizować ogólne priorytety zawarte w dyrektywie. 2. Pytania szczegółowe Definicje Odnosi się wrażenie, że dyrektywa zostawia pole manewru dla różnorodnego zastosowania jej definicji. W jaki sposób państwa członkowskie stosują definicję jednostki interesu publicznego? Jest to istotne pytanie, gdyż z tą definicją łączy się bezpośrednio szereg dodatkowych obowiązków, jak na przykład obowiązek ustanowienia przez każdą taką jednostkę komisji ds. audytu lub innego organu pełniącego takie same funkcje. W jaki sposób stosuje się definicję sieci? W przypadku firm audytorskich zaliczanych do definicji sieci ma zastosowanie szereg dodatkowych obowiązków. Czy można zapewnić spójne stosowanie definicji, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to co można zrobić, aby złagodzić negatywne skutki, jak na przykład fragmentaryczność prawodawstwa? Komisje ds. audytu jednostek interesu publicznego Określony w dyrektywie obowiązek ustanowienia komisji ds. audytu (lub równorzędnego organu) przez jednostki interesu publicznego może być ważnym środkiem gwarantującym niezależność ustawowych audytów sprawozdań finansowych, które są sporządzane przez te jednostki. W jakim stopniu wymóg ustanawiania komisji ds. audytu ma faktyczne zastosowanie w państwach członkowskich? Rotacja partnerów firmy audytorskiej W niektórych państwach członkowskich obowiązują nadzwyczaj krótkie okresy rotacji partnerów firmy audytorskiej (np. 2-3 lata). Czy tak krótkie okresy rotacji mogą wpłynąć na jakość i ciągłość badań ustawowych? Czy oprócz istniejącego zapisu o maksymalnym, siedmioletnim okresie rotacji, powinien na szczeblu UE istnieć wymóg określający minimalny okres rotacji? PE v /5 DT\ doc

3 Eksterytorialne stosowanie przepisów krajowych Niektóre państwa członkowskie domagają się eksterytorialnego stosowania ich przepisów krajowych dotyczących zawodu biegłego rewidenta. Komisja często kieruje państwa członkowskie do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie eksterytorialnego stosowania przepisów krajowych dotyczących zawodu biegłego rewidenta, które jest traktowane jako domniemane łamanie m.in. art. 34 przedmiotowej dyrektywy. Czy można skutecznie uniknąć eksterytorialnego stosowania przepisów? Czy podjęte przez Komisję działania przeciwko takim praktykom są skuteczne? Sprawozdania zapewniające przejrzystość Które punkty powinno się uwzględnić w sprawozdaniu zapewniającym przejrzystość? Jakie państwa członkowskie mogą wprowadzić w życie włączanie dodatkowych parametrów do takich sprawozdań? Czy wymóg uwzględnienia dodatkowych parametrów stałby w sprzeczności z celami dyrektywy? Międzynarodowe standardy rewizji finansowej Obecnie Międzynarodowe standardy rewizji finansowej podlegają przeglądowi prowadzonemu przez IAASB organ zajmujący się ustanawianiem standardów międzynarodowych. Po wejściu w życie zmienionego zestawu standardów Komisja będzie musiała rozpocząć procedurę komitologii w celu przyjęcia międzynarodowych standardów rewizji finansowej i wprowadzenia obowiązku ich przestrzegania przez biegłych rewidentów w Europie. Do czasu ostatecznego przyjęcia poddanych przeglądowi Międzynarodowych standardów rewizji finansowej, dyrektywa umożliwia państwom członkowskim stosowanie krajowych standardów rewizji finansowej. Co do zasady, stosując standardy krajowe, państwa członkowskie mogą uzyskać ograniczenie standardów rozwijanych przez nie na przestrzeni lat. Czy rozwój standardów krajowych i ich ograniczanie może prowadzić do dalszej fragmentacji środowiska regulacyjnego i utrudniać realizację celów dyrektywy? W jaki sposób można uniknąć negatywnych skutków braku powszechnie stosowanych międzynarodowych standardów rewizji finansowej? Nadzór publiczny Czy wszystkie państwa członkowskie wprowadziły systemy nadzoru publicznego? Krajowe systemy nadzoru publicznego powinny być zgodne z zasadami niezależności, kompetencji i skuteczności. Uważa się, że istnieją znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi, w których działają systemy nadzoru publicznego. Jak systemy nadzoru publicznego działają w państwach członkowskich? Jakie są oczekiwania dotyczące współpracy pomiędzy krajowymi systemami nadzoru w zakresie tworzenia spójnego europejskiego systemu nadzoru publicznego? Jakie wskazano różnice pomiędzy krajowymi systemami nadzoru publicznego? Czy te różnice mogą prowadzić do utrudnień w realizacji celów dyrektywy? DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 Zapewnianie jakości Przeprowadzanie niezależnych zewnętrznych kontroli jakości spełnia ważną rolę, jeśli chodzi o poprawę jakości badań oraz wiarygodności publikowanych informacji finansowych. Czy dyrektywa zapewnia osiągnięcie całkowitej niezależności systemu kontroli jakości? Jeśli nie, to co należy zrobić, aby osiągnąć taką niezależność? Czy pozycja krajowych organów nadzoru publicznego jest w wystarczającym stopniu niezależna, mając na uwadze wiodącą rolę, jaką mają one pełnić w przeprowadzaniu kontroli jakości? Rejestracja w państwach trzecich Komisja przedstawia decyzję w sprawie przejściowych uregulowań w zakresie ubiegania się o rejestrację w UE przez biegłych rewidentów z państw trzecich, w których obowiązują równoważne przepisy oraz systemy nadzoru publicznego. Jakie będą szacowane skutki takich przepisów na przedmiotową grupę zawodową? Czy przyczynią się one do osiągnięcia celów dyrektywy? 3. Odpowiedzialność biegłych rewidentów W zaleceniu dotyczącym odpowiedzialności biegłych rewidentów Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów i firm audytorskich. Można to osiągnąć poprzez ustanowienie bezwzględnego limitu odpowiedzialności (maksymalnej kwoty finansowej) lub odpowiedzialności, która będzie proporcjonalna do faktycznego udziału w stratach podmiotu wysuwającego roszczenie. W zaleceniu państwa członkowskie mają swobodę wdrożenia wspomnianego zalecenia, przy uwzględnieniu ich krajowych warunków prawnych i faktycznych. Czy wspomniane zalecenie przyczyni się do realizacji celów dyrektywy? Czy przewidywane jest osiągnięcie wymaganego poziomu zbieżności pomiędzy systemami państw członkowskich, czy też konieczne będzie podjęcie dalszych środków na szczeblu europejskim? 4. Zasady dotyczące struktury własnościowej Dyrektywa wzmacnia niezależność firm audytorskich między innymi poprzez wymóg, by większość praw głosu w firmie audytorskiej należała do zatwierdzonych biegłych rewidentów lub firm audytorskich. Trwają dyskusje, mające na celu znalezienie sposobów zmodyfikowania tych uregulowań, tak aby stworzyć większą konkurencję na rynku audytorskim oraz aby ograniczyć bariery dotyczące wstępu na ten rynek mniejszych firm audytorskich. Czy pożądane jest złagodzenie uregulowań dotyczących struktury własnościowej firm audytorskich? Jakie są argumenty za i przeciw? Jakie mogą być skutki takiego złagodzenia dla niezależności i bezstronności biegłych rewidentów oraz firm audytorskich? Czy złagodzenie wymogów dotyczących struktury własnościowej będzie oznaczać modyfikację dyrektywy w drodze procedury współdecyzji? PE v /5 DT\ doc

5 5. Perspektywy Mając na względzie przyszłość zawodu biegłego rewidenta oraz biorąc pod uwagę znaczenie prowadzenia badań ustawowych i zamiar realizacji celów zawartych w dyrektywie, można postawić następujące pytania: Jakie dodatkowe środki mogą okazać się konieczne, aby osiągnąć cele wyznaczone w dyrektywie? Czy minimalna harmonizacja jest właściwym instrumentem legislacyjnym dla osiągnięcia równych warunków wykonywania zawodu biegłego rewidenta? Czy minimalna harmonizacja w praktyce prowadzi do (niemożliwych do zaakceptowania poziomów) fragmentaryczności regulacyjnej? Czy metody stosowane przez Komisję w celu doprowadzenia do maksymalnej zbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w procesie wdrażania dyrektyw (jak np. warsztaty poświęcone transpozycji) spełniają swoją rolę? Czy istnieją dowody lub przesłanki pozwalające sądzić, że przedmiotowa dyrektywa bądź też środki w zakresie jej wdrażania w państwach członkowskich doprowadziły do dodatkowego obciążenia administracyjnego zainteresowanych stron? DT\ doc 5/5 PE v01-00

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 676 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r.

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r. 30.6.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ZIELONA KSIĘGA. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (Tekst mający znaczenie dla EOG) PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2010 KOM(2010) 561 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce 2 Fundacja ClientEarth Poland jest częścią międzynarodowej organizacji prawniczej z siedzibą w Londynie oraz oddziałami w Warszawie i Brukseli.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2012 COM(2012) 756 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO Wzmocnienie jednolitego rynku poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2014 r. COM(2014) 509 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.7.2012 r. SWD(2012) 192 final C7-0180/12 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo