SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Numer sprawy: /CZP/271/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 1) Konserwację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. 2) Techniczną obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR.. POZNAŃ 2014

2 1. Dane zamawiającego: ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział ZUS w Poznaniu Adres do korespondencji Poznań, ul. Starołęcka 31 Numer faksu Numer telefonu Adres strony internetowej Znak postępowania /CZP/271/06/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa na: 1) Konserwację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. 2) Techniczną obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: część nr 1 - Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. część nr 2 - Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 2 z 48

3 Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 1. Termin wykonania zamówienia: ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Część 1 -Termin realizacji zamówienia od r do r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto. Część 2- Termin realizacji zamówienia od r. do dnia r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 3 z 48

4 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca wraz z ofertą składa: 1. W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć: SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 4 z 48

5 3.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.,2.3. i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. Dokument o którym mowa w pkt.4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.4.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt.4.3. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania pełnomocnika. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 6.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców, SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 5 z 48

6 b) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału składają wszyscy wykonawcy wspólnie. 7. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów: 7.1. Jeżeli wykonawca, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Zgodnie z 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda, w odniesieniu do tych podmiotów przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 8. Forma dokumentów: 8.1.Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku podmiotów, od których wykonawca uzyskał potwierdzenie spełnienia warunków udziału, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, z zastrzeżeniem ust Złożenie oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 6 z 48

7 3. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie faksem zwrotnym. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą: Barbara Ostrowska tel , w sprawach formalnych Artur Koch tel , w sprawach przedmiotu zamówienia dotyczącego I Oddziału ZUS w Poznaniu. Jolanta Sójka tel ,fax w sprawach przedmiotu zamówienia dotyczącego Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt.1 SIWZ. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta winna zawierać: dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI; formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym wypełniony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5a i/lub 5b do SIWZ. 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 7 z 48

8 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana, a cała oferta wraz z załącznikami była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści. 5. Podpisy złożone przez wykonawcę w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach, muszą być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z dwóch części. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na: część nr 1 - Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach i/lub Oferta na: część nr 2 - Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. numer sprawy /CZP/271/06/2014 nie otwierać przed dniem r. do godz. 11: Na kopercie należy umieścić nazwę wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 14. Wykonawca może dokonać zmiany złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej Zmiana oferty. Koperty oznaczone jako Zmiana oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną do niej dołączone. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 8 z 48

9 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia r. do godz. 11:00 2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Starołęcka 31 budynek A, w sekretariacie, piętro I, pok. 102 lub przesłać na adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Starołęcka Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego ul. Starołęcka 31, w Centrum Zamówień Publicznych, budynek B, piętro III, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę brutto w sposób określony w formularzu cenowym. 2. Ceny podane w ofercie winny zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 3. Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy na każdym etapie wyliczenia. 4. Obliczenie ceny brutto - część I zamówienia publicznego (załącznik nr 5a SIWZ): ilość urządzeń x ilość konserwacji x cena jednostkowa brutto = cena brutto, Wykonawca zsumuje ceny brutto jednostkowe w kolumnie g ( z wierszy 1-26 ) i wpisze wynik sumowania w wierszu Razem Cena brutto. 5. Obliczenie ceny brutto - część II zamówienia publicznego (załącznik nr 5b SIWZ). : ilość konserwacji x cena jednostkowa brutto = cena brutto Wykonawca zsumuje ceny brutto w kolumnie 7 (z wierszy 1-55) i wpisze wynik sumowania w wierszu Razem Cena brutto (załącznik nr 5b SIWZ). Cenę brutto Oferty stanowi suma Razem Cena brutto z Tabeli 1 i Tabeli 2. W Ofercie załącznik nr 5b do SIWZ należy podać zryczałtowaną stawkę za 1 roboczogodzinę SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 9 z 48

10 6. Wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, rabaty, upusty, współczynniki waloryzacji Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty za przedmiotowe zamówienie. 7. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 8. W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen w niej określonych. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100% 2. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego zadania za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: C min. WP (C) = x 100 C of. gdzie: WP (C) liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium C min cena oferty z najniższą ceną, C of cena oferty badanej. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 4. Jeżeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciążające Zamawiającego ciężary fiskalne, tj. należny podatek i cło, Zamawiający doliczy te ciężary do zaproponowanej wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej. 5. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. 2. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, informację o wyniku postępowania. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 10 z 48

11 3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego lub dopuszcza się możliwość, na pisemny wniosek Wykonawcy, przesłania jej w celu podpisania na adres Wykonawcy. 4. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed terminem podpisania umowy: 4.1. dokumentów, potwierdzających umocowanie osoby lub osób podpisujących umowę do składania oświadczeń woli w jego imieniu, o ile dokumentów tych nie załączył do oferty, 5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wykonawców jest zobowiązany do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy. ROZDZIAŁ XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVI WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 11 z 48

12 ROZDZIAŁ XVIII ZAŁĄCZNIKI Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia- część nr 1 - I Oddział ZUS Poznań; załącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia- część nr 2 - Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski; załącznik nr 2 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1; załącznik nr 4a wzór umowy część nr 1; załącznik nr 4b wzór umowy część nr 2; załącznik nr 5a wzór formularza oferty wraz z formularzem cenowym- część nr 1 - I Oddział ZUS w Poznaniu; załącznik nr 5b wzór formularza cenowego wraz z formularzem cenowym - część nr 2- Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim; załącznik nr 6 - informacja o grupie kapitałowej. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 12 z 48

13 Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno wentylacyjnych, zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 oraz podległych Inspektoratach. 1. Termin wykonania usługi: 2014r. 2 x (do r i r) 2015r. 2 x (do r i r) Uwaga: w centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych w Sali Obsługi Klienta 1 i Sali Obsługi Klienta 2 wymiana filtrów 4 razy w roku: do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r. Czas obowiązywania umowy r do r. 2. Zakres konserwacji: a) Przegląd urządzeń ocena ich stanu technicznego, b) Sprawdzenie podłączeń elektrycznych, automatyki, c) Czyszczenie komory filtracyjnej, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, d) W centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych w Sali Obsługi Klienta 1 i Sali Obsługi Klienta 2 wymiana filtrów 4 razy w roku: do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; e) Kontrola i regulacja natężeń powietrza nawiewnego i wywiewnego, f) Kontrola pracy wentylatorów, g) Czyszczenie chłodnic i nagrzewnic detergentami, h) Czyszczenie tac ociekowych środkami grzybobójczymi, i) Przegląd instalacji chłodniczej, j) Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, k) Uzupełnienie czynnika chłodzącego, l) Sprawdzenie instalacji odprowadzania skroplin, m) Kontrola systemu automatyki, testowanie systemów, w przypadku potrzeby regulacja nastaw ew. zmiana ustawień, n) Wymiana materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, paski klinowe, łożyska, styczniki, izolacja termiczna, czynniki chłodnicze tylko w przypadkach uzupełnienia, luty, rury miedziane, bezpieczniki, przekaźniki, o) Utylizowanie materiałów eksploatacyjnych, p) Niezwłoczne określenie braków w wyposażeniu, uszkodzeń oraz wszelkich nieprawidłowości i przekazanie ich Zamawiającemu, q) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności, r) Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowania w nim każdorazowo przeprowadzonej konserwacji, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń. Konserwacja winna być prowadzona zgodnie z DTR, zaleceniami producenta oraz warunkami gwarancji w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych MITSUBISHI zainstalowanych w I Oddziale w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, SOK1 i SOK2. Konserwacja ma gwarantować utrzymanie systemów w pełnej sprawności technicznej. 3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia. 1) Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 2) Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wynikającym z konserwacji. 3) Powiadomienie Zamawiającego o terminie przystąpienia do wykonywania usługi konserwacyjnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie (faksem lub em). SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 13 z 48

14 4) Wykonywanie prac konserwacyjnych w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach tj. od 7-15, a poza godzinami urzędowania zamawiającego, w soboty oraz w dni wolne, za pisemną zgodą Zamawiającego. 5) Realizowania umowy za pomocą osób posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji o mocy 10 kw, aktualnymi uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV oraz posiadającymi świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, o którym mowa w art. 9 ust. Ustawy z dnia r o substancjach zubożywających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004r Nr 121, poz z późniejszymi zmianami). 6) Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, w I Oddziale są: Artur Koch lub osoba go zastępująca, tel ; Roman Czarnywojtek lub osoba go zastępująca, tel Inspektorat w Międzychodzie ; Renata Borowiak lub osoba zastępująca, tel Inspektorat w Szamotułach ; Teresa Pawliczak lub osoba zastępująca, tel Inspektorat w Grodzisku Wlkp.. 7) Konserwacja opisana w zakresie jw. obejmuje również, w przypadku uszkodzeń w okresie pomiędzy kolejnymi wyznaczonymi terminami konserwacji takie czynności jak: - zlokalizowanie uszkodzenia/usterki, - zabezpieczenie działania systemu do czasu wyeliminowania usterki, - usuwanie usterek związanych z wymianą materiałów eksploatacyjnych lub innych podzespołów /części zamiennych / określonych w zakresie konserwacji, - oszacowanie kosztów naprawy wraz z opisem, w przypadku uszkodzenia elementów wyłączonych z zakresu konserwacji, 8) Przedmiot umowy nie obejmuje takich czynności jak: a) awarii, w wyniku których występuje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, a także awarii która wymaga natychmiastowego usunięcia, b) wymiany głównych elementów takich jak: zespół napędowy / pompa, wentylatory, sprężarka /, sterowników, zaworów, czynnika chłodniczego, c) wymiany całej instalacji, 9) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany ilości urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, spowodowanej wyłączeniem z eksploatacji. 4. Warunki realizacji i odbioru 1. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 14 z 48

15 Załącznik A do OPZ WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNO WENTYLACYJNYCH w I ODDZIALE ZUS w Poznaniu L.p. Lokalizacja urządzenia Typ urządzenia Ilość urządzeń szt. Ilość konserwacji a b c d e I Oddział budynek B ul. Dąbrowskiego 12 1 Serwerownia MIDEA MUA Pok. 104 AIRWELL STS 24F Agregat zewnętrzny MITSUBISHI PCF Pok. 101,101A, 101B MITSHUBISHI PCF Pok 101A, 8, MITSHUBISHI PCF I Oddział budynek A ul. Dąbrowskiego Agregat zewnętrzny / Patio MITSHUBISHI PUHY P200YHM-A SOK 1, pok. 1, 1A, MITSHUBISHI PLFY_P40VCM-E Agregat zewnętrzny /Patio MITSHUBISHI PUHY-P200YHM-A SOK 2, Pok. 4 -jedn wewn. MITSHUBISHI PLFY-P40VCM-E Pok. 2 -jedn. wewn. MITSHUBISHI PLFY-P40VCM-E Piwnica 037 VTS / VS-21-R-PH SOK-1 VTS / VS-15-R-FV-T /wywiewna/ SOK-1 VTS / VS-15-R-H-T /nawiewna/ Pomieszczenie 052 CV-P1-L /HW Korytarz pomiesz. 05 CV-P1-L /HW 1 4 Inspektorat w Poznaniu budynek A ul. Fabryczna 27/28 16 Pok. 010 YORK Split MCC Pom. UPS MITSHUBISHI PCA 125GA Segment A1 piwnica ZNWR -3 ² Agregat G12 M KDB Segment A1 dach ZNWR -4 Agregat CSG 30 M Segment A2 piwnica ZNWR -4 Agregat CSG Segment A I piętro MCK2 P40 Agregat YCAC PACK 1 4 Inspektorat w Poznaniu budynek B ul. Fabryczna 27/28 22 Sala konferencyjna TOSHIBA RAV-242A-PE 1 4 Inspektorat w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego Serwerownia/UPS piwnica RAS 13SKE 1 4 Inspektorat w Międzychodzie. Ul. Słowackiego 7 24 Serwerownia/UPS piwnica Saunier Duval HWI/HWO SOK, hol parter Saunier Duval HWI/HWO Inspektorat w Szamotułach ul. B. Chrobrego Serwerownia/UPS piwnica TOSHIBA RAS-13SK 1 4 Ogółem Dla SOK 1 i SOK 2 w I Oddziale dodatkowo 4 razy wymiana filtra ZNWR-3 (poz. 18) tylko wentylacja bez chłodzenia SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 15 z 48

16 Opis przedmiotu zamówienia- Część 2 Załącznik nr 1b do SIWZ I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim usług w zakresie technicznej obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zmontowanych w budynkach Oddziału i jednostkach terenowych. II. Zakres przedmiotu zamówienia-usługi. 1. Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych konserwacje typ/model urządzenia oraz ilość konserwacji w okresie obowiązywania umowy określone zostały w załączniku A do OPZ Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych: - sprawdzenie układu chłodniczego i pomiar ciśnienia, - kontrola szczelności układu chłodniczego, - sprawdzenie stanu wymienników ciepła (wewnętrznego i zewnętrznego), - uzupełnienie ubytków czynnika chłodzącego do poziomu zapewniającego właściwą pracę urządzenia, - kontrola automatyki sterującej i ewentualne jej naprawy, - czyszczenie, sprawdzenie drożności i konserwacja układu odprowadzania skroplin, - sprawdzenie i konserwacja wentylatorów, - czyszczenie urządzeń wewnętrznych, zalecanymi przez producenta danego urządzenia, środkami bakteriobójczymi i antygrzybicznymi posiadającymi odpowiedni atest, - czyszczenie filtra powietrza, - kontrola instalacji elektrycznej i zacisków elektrycznych, - kontrola prądów pracy (jałowa, pod obciążeniem), - sporządzanie protokołów wykonanych czynności - inne czynności nie ujęte w zestawieniu a niezbędne zgodnie z instrukcją obsługi do prawidłowej eksploatacji poszczególnych urządzeń Zakres czynności konserwacyjnych dla kurtyn powietrznych zgodny z zaleceniami producenta wskazanymi w instrukcji obsługi. 1.3.Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia czynności konserwacyjnych w poszczególnych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do efektywnego dokonania czynności konserwacyjnych w terminie wskazanym w tabeli. Z dokonanych czynności konserwacyjnych każdorazowo zostanie sporządzona karta serwisu stwierdzająca ich wykonanie, zawierający co najmniej: datę i miejsce dokonania konserwacji, typ i model urządzenia, opis dokonanych czynności, uwagi, zalecenia, stan techniczny urządzenia, imienny podpis osoby dokonującej konserwacji, potwierdzenie przyjęcia wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2. Techniczna obsługa napraw urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Zamawiający za pomocą faksu lub poczty elektronicznej będzie zlecał wykonanie naprawy urządzenia, określając (opisując) możliwie jak najdokładniej uszkodzenie. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 16 z 48

17 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania wszelkich usterek i awarii zgłoszonych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej w okresie obowiązywania umowy. Naprawa niesprawnego urządzenia musi być dokonana w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia naprawy przez naprawę należy rozumieć doprowadzenie urządzenia do stanu pozwalającego na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i osiągnięcie docelowych parametrów, 2.3. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu lub niewłaściwego działania urządzenia jest niemożliwe w wymaganym terminie Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć i zamontować w miejsce wadliwie działającego urządzenia, sprawne urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych Wykonawca otrzyma zwrot cen zakupu części zamiennych związanych z naprawami po uprzednim przedstawieniu oferty zakupu. Wykonawca będzie pozyskiwał części zamienne, fabrycznie nowe. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu fakturę lub faktury VAT potwierdzające, że części zamienne użyte do wykonania naprawy są częściami zamiennymi nowymi Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w celu akceptacji Koordynatorowi ustanowionemu przez Zamawiającego kalkulację cenową zawierającą koszt materiałów i robocizny Szacowana liczba roboczogodzin pracy zespołu serwisowego w okresie obowiązywania umowy wynosi 180 roboczogodzin. W koszcie 1 roboczogodziny Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wraz z narzutami, nie będące kosztami materiałów oraz części zamiennych użytych do wykonania naprawy, a w szczególności wszelkie koszty związane z dojazdem zespołu serwisowego do placówki Zamawiającego, w której znajduje się uszkodzone urządzenie. Przez Zespół należy rozumieć co najmniej dwóch pracowników W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu (ze względu na trwałe, rozległe uszkodzenia lub brak części zamiennych, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia (ekspertyzy technicznej) potwierdzającego, z zaznaczeniem procentowego zużycia, brak możliwości lub nieopłacalność naprawy Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i co najmniej 12 miesięcy na wymienione części Podstawą do wystawienia faktury VAT za naprawę urządzenia jest prawidłowo wystawiona i podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy karta serwisu z naprawy. III. Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji całości zamówienia od roku roku. 2. Terminy wykonania serwisów: 2.1. W roku 2014 urządzenia dla których przewidziano dwa serwisy w roku, usługę należy wykonać SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 17 z 48

18 w terminie: - od W latach 2015, 2016 : - od (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) - od (drugi serwis) 2.3. W roku 2017 : (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) 3. Czynności konserwacyjne urządzeń wykonywane będą przez Wykonawcę w miejscu ich użytkowania, w odniesieniu do urządzenia zlokalizowanego w danym obiekcie Zamawiającego. 4. W cenach jednostkowych, za konserwację urządzeń, wyszczególnionych w załączniku nr 5b, muszą być zawarte wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności określonych w zakresie czynności konserwacyjnych, a w szczególności zaś wszelkie koszty związane z ewentualnym transportem i dojazdem zespołu serwisowego do miejsca zainstalowania urządzenia. 5. Zamawiający zastrzega, możliwość zmiany lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych, a także możliwość ich całkowitego wycofania z używania w czasie trwania umowy. O rezygnacji z przeprowadzenia konserwacji każdego z ujętych w zestawieniu urządzeń Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę. 6. Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia czynności serwisowych osobom posiadającym (odpowiednio): 6.1. Uprawnienia oraz kwalifikacje, niezbędne do ich wykonania, 6.2. Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Wykonawca jako wytwórca odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) jest zobowiązany do zagospodarowania w pełnym zakresie oraz na własny koszt wszelkich bez wyjątku odpadów, powstałych w trakcie bądź w związku w wykonywanie czynności serwisowych. 7. Wskazanie, dostępnego całodobowo numeru faksu oraz adresu pod którym/na który, Zamawiający będzie mógł przekazywać powiadomienia o wystąpieniu niesprawności urządzeń. 8. Płatność za realizację umowy będzie regulowana na podstawie wystawionych i podpisanych przez Koordynatora kart serwisu stanowiących załącznik do faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 18 z 48

19 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Załącznik A do OPZ Lp. Obiekt Pomieszczenie Klimatyzator / kurtyna powietrzna Ilość konserwacji Data objęcia umową serwisową typ / model Razem Uwagi 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ROS - sale wykładowe SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy ul. Wysocka 1B 2 + wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy UPS P14 FUJITSU ABY30UB /AOY30UN Data podpisania umowy serwerownia SPLIT McQuay M5CM050C/M5LC050D Data podpisania umowy SPLIT CARRIER 42VKX028/38GLO28 Data podpisania umowy punkt dystrybucyjny 319 FUJITSU ASYG14LECA/AOYG14LEC inv punkt dystrybucyjny ASCON AWM301R/A5LC28CR Data podpisania umowy na gwarancji do Kurtyna powietrzna 13 SOK - wejście A AQUA-AIR.FUN/200/W/1/20 wodna Data podpisania umowy SOK - wejście B AQUA-AIR.FUN/200/W/1/20 elektr. Data podpisania umowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Gabinety lekarskie Toshiba - 4 splity - 3 komplety = 12 jednostek Data podpisania umowy ul. Kościelna 18 Gabinet lekarski Toshiba RAS 13AVP-ES2 Data podpisania umowy Serwerownia pom.004 Toshiba RAS 13AVP-ES2 Data podpisania umowy Pomieszczenie UPS-a GREE GWHN12EBNK3A2A Data podpisania umowy CSZ FUJITSU ASYG24LF/AOYG24LF inv Inspektorat ZUS w Kaliszu Serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN/X Data podpisania umowy na gwarancji do ul. Konopnickiej 31 SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Kępnie serwerownia SAMSUNG AQ12FKN/X Data podpisania umowy ul. Solidarności 8 UPS GREE HUMMER GWHN09A2NK3BA Data podpisania umowy UPS SPLIT GREE KFR45GW Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Jarocinie SOK SPLIT ACSON AWM50/ALC49 Data podpisania umowy ul. Kościuszki 16A Serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy SOK FUJITSU ASYG30LFCA/AOYG30LFT inv BT w Ostrzeszowie 31 Serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy ul. Przemysłowa BT w Pleszewie ul. Ogrodowa 3A 33 BT w Krotoszynie ul. Kobierskiej 5 serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy serwerownia GREE GWHN12EB Data podpisania umowy

20 34 serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do serwerownia SAMSUNG AQ 24UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do Inspektorat ZUS w Rawiczu UPS FUJITSU ASYG24LFCA/AOYG24LFCC inv ul. Mikołajewicza 18 Kurtyna powietrzna 37 FRICO AD 210 E 09 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Wolsztynie serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do ul. Poznańska UPS FUJITSU ASYG18LF inv Data podpisania umowy na gwarancji do Serwerownia ACSON A5WM25GR Data podpisania umowy na gwarancji do MULTI DAIKIN RY 200F7W1+ 3x FHYC71 Data podpisania umowy MULTI DAIKIN RY 200F7W1+ 3x FHYC71 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Lesznie Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy ul. Krasińskiego 36 Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy Kurtyna powietrzna 47 FRICO AD 210 E 09 Data podpisania umowy serwerownia FUJITSU ASYG24LF/AOYG24LE inv UPS SAMSUNG AQ09FKN Data podpisania umowy na gwarancji do Inspektorat ZUS w Kościanie ul. Każmierczaka 31 SOK SOK SPLIT LG AVNC186BLAA SPLIT LG AVNC186BLAA Data podpisania umowy Data podpisania umowy SOK SPLIT LG AVNH306BLAC Data podpisania umowy SOK i Sala konferencyjna Centrala wentylacyjna CK - 1 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Gostyniu UPS FUJITSU ASYG12LE/AOYG12LF inv ul. Nowe Wrota 10 serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do Terminy realizacji: 1. W roku 2014 urządzenia dla których przewidziano dwa serwisy w roku, usługę należy wykonać w terminie: - od dla urządzeń z jednym serwisem w roku również w terminie: - od Razem: W latach 2015, terminy realizacji : 1). Od (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) 2). Od W roku termin realizacji: (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 20 z 48

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA: Daniel Art Sprawa nr 18/ZP/CBA/2015/TCz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo