SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Numer sprawy: /CZP/271/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 1) Konserwację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. 2) Techniczną obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR.. POZNAŃ 2014

2 1. Dane zamawiającego: ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział ZUS w Poznaniu Adres do korespondencji Poznań, ul. Starołęcka 31 Numer faksu Numer telefonu Adres strony internetowej Znak postępowania /CZP/271/06/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa na: 1) Konserwację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. 2) Techniczną obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: część nr 1 - Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach. część nr 2 - Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 2 z 48

3 Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 1. Termin wykonania zamówienia: ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Część 1 -Termin realizacji zamówienia od r do r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto. Część 2- Termin realizacji zamówienia od r. do dnia r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 3 z 48

4 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca wraz z ofertą składa: 1. W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć: SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 4 z 48

5 3.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.,2.3. i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. Dokument o którym mowa w pkt.4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.4.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt.4.3. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania pełnomocnika. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 6.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców, SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 5 z 48

6 b) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału składają wszyscy wykonawcy wspólnie. 7. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów: 7.1. Jeżeli wykonawca, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Zgodnie z 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda, w odniesieniu do tych podmiotów przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 8. Forma dokumentów: 8.1.Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku podmiotów, od których wykonawca uzyskał potwierdzenie spełnienia warunków udziału, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, z zastrzeżeniem ust Złożenie oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 6 z 48

7 3. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie faksem zwrotnym. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą: Barbara Ostrowska tel , w sprawach formalnych Artur Koch tel , w sprawach przedmiotu zamówienia dotyczącego I Oddziału ZUS w Poznaniu. Jolanta Sójka tel ,fax w sprawach przedmiotu zamówienia dotyczącego Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt.1 SIWZ. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta winna zawierać: dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI; formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym wypełniony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5a i/lub 5b do SIWZ. 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 7 z 48

8 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana, a cała oferta wraz z załącznikami była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści. 5. Podpisy złożone przez wykonawcę w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach, muszą być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z dwóch części. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na: część nr 1 - Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu i w Inspektoratach ZUS: w Poznaniu, w Grodzisku Wlkp., w Międzychodzie i w Szamotułach i/lub Oferta na: część nr 2 - Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w budynkach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu, Kępnie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie, Rawiczu, Wolsztynie, Lesznie, Kościanie i Gostyniu. numer sprawy /CZP/271/06/2014 nie otwierać przed dniem r. do godz. 11: Na kopercie należy umieścić nazwę wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 14. Wykonawca może dokonać zmiany złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej Zmiana oferty. Koperty oznaczone jako Zmiana oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną do niej dołączone. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 8 z 48

9 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia r. do godz. 11:00 2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego - ul. Starołęcka 31 budynek A, w sekretariacie, piętro I, pok. 102 lub przesłać na adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Starołęcka Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego ul. Starołęcka 31, w Centrum Zamówień Publicznych, budynek B, piętro III, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę brutto w sposób określony w formularzu cenowym. 2. Ceny podane w ofercie winny zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 3. Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy na każdym etapie wyliczenia. 4. Obliczenie ceny brutto - część I zamówienia publicznego (załącznik nr 5a SIWZ): ilość urządzeń x ilość konserwacji x cena jednostkowa brutto = cena brutto, Wykonawca zsumuje ceny brutto jednostkowe w kolumnie g ( z wierszy 1-26 ) i wpisze wynik sumowania w wierszu Razem Cena brutto. 5. Obliczenie ceny brutto - część II zamówienia publicznego (załącznik nr 5b SIWZ). : ilość konserwacji x cena jednostkowa brutto = cena brutto Wykonawca zsumuje ceny brutto w kolumnie 7 (z wierszy 1-55) i wpisze wynik sumowania w wierszu Razem Cena brutto (załącznik nr 5b SIWZ). Cenę brutto Oferty stanowi suma Razem Cena brutto z Tabeli 1 i Tabeli 2. W Ofercie załącznik nr 5b do SIWZ należy podać zryczałtowaną stawkę za 1 roboczogodzinę SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 9 z 48

10 6. Wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, rabaty, upusty, współczynniki waloryzacji Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty za przedmiotowe zamówienie. 7. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 8. W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen w niej określonych. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100% 2. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego zadania za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: C min. WP (C) = x 100 C of. gdzie: WP (C) liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium C min cena oferty z najniższą ceną, C of cena oferty badanej. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 4. Jeżeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciążające Zamawiającego ciężary fiskalne, tj. należny podatek i cło, Zamawiający doliczy te ciężary do zaproponowanej wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej. 5. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. 2. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, informację o wyniku postępowania. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 10 z 48

11 3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego lub dopuszcza się możliwość, na pisemny wniosek Wykonawcy, przesłania jej w celu podpisania na adres Wykonawcy. 4. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed terminem podpisania umowy: 4.1. dokumentów, potwierdzających umocowanie osoby lub osób podpisujących umowę do składania oświadczeń woli w jego imieniu, o ile dokumentów tych nie załączył do oferty, 5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wykonawców jest zobowiązany do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy. ROZDZIAŁ XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVI WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 11 z 48

12 ROZDZIAŁ XVIII ZAŁĄCZNIKI Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia- część nr 1 - I Oddział ZUS Poznań; załącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia- część nr 2 - Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski; załącznik nr 2 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1; załącznik nr 4a wzór umowy część nr 1; załącznik nr 4b wzór umowy część nr 2; załącznik nr 5a wzór formularza oferty wraz z formularzem cenowym- część nr 1 - I Oddział ZUS w Poznaniu; załącznik nr 5b wzór formularza cenowego wraz z formularzem cenowym - część nr 2- Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim; załącznik nr 6 - informacja o grupie kapitałowej. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 12 z 48

13 Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno wentylacyjnych, zainstalowanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 oraz podległych Inspektoratach. 1. Termin wykonania usługi: 2014r. 2 x (do r i r) 2015r. 2 x (do r i r) Uwaga: w centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych w Sali Obsługi Klienta 1 i Sali Obsługi Klienta 2 wymiana filtrów 4 razy w roku: do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r. Czas obowiązywania umowy r do r. 2. Zakres konserwacji: a) Przegląd urządzeń ocena ich stanu technicznego, b) Sprawdzenie podłączeń elektrycznych, automatyki, c) Czyszczenie komory filtracyjnej, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, d) W centralach wentylacyjno klimatyzacyjnych w Sali Obsługi Klienta 1 i Sali Obsługi Klienta 2 wymiana filtrów 4 razy w roku: do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; do r ; e) Kontrola i regulacja natężeń powietrza nawiewnego i wywiewnego, f) Kontrola pracy wentylatorów, g) Czyszczenie chłodnic i nagrzewnic detergentami, h) Czyszczenie tac ociekowych środkami grzybobójczymi, i) Przegląd instalacji chłodniczej, j) Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, k) Uzupełnienie czynnika chłodzącego, l) Sprawdzenie instalacji odprowadzania skroplin, m) Kontrola systemu automatyki, testowanie systemów, w przypadku potrzeby regulacja nastaw ew. zmiana ustawień, n) Wymiana materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, paski klinowe, łożyska, styczniki, izolacja termiczna, czynniki chłodnicze tylko w przypadkach uzupełnienia, luty, rury miedziane, bezpieczniki, przekaźniki, o) Utylizowanie materiałów eksploatacyjnych, p) Niezwłoczne określenie braków w wyposażeniu, uszkodzeń oraz wszelkich nieprawidłowości i przekazanie ich Zamawiającemu, q) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności, r) Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowania w nim każdorazowo przeprowadzonej konserwacji, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń. Konserwacja winna być prowadzona zgodnie z DTR, zaleceniami producenta oraz warunkami gwarancji w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych MITSUBISHI zainstalowanych w I Oddziale w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, SOK1 i SOK2. Konserwacja ma gwarantować utrzymanie systemów w pełnej sprawności technicznej. 3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia. 1) Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 2) Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wynikającym z konserwacji. 3) Powiadomienie Zamawiającego o terminie przystąpienia do wykonywania usługi konserwacyjnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie (faksem lub em). SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 13 z 48

14 4) Wykonywanie prac konserwacyjnych w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach tj. od 7-15, a poza godzinami urzędowania zamawiającego, w soboty oraz w dni wolne, za pisemną zgodą Zamawiającego. 5) Realizowania umowy za pomocą osób posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji o mocy 10 kw, aktualnymi uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV oraz posiadającymi świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, o którym mowa w art. 9 ust. Ustawy z dnia r o substancjach zubożywających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004r Nr 121, poz z późniejszymi zmianami). 6) Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, w I Oddziale są: Artur Koch lub osoba go zastępująca, tel ; Roman Czarnywojtek lub osoba go zastępująca, tel Inspektorat w Międzychodzie ; Renata Borowiak lub osoba zastępująca, tel Inspektorat w Szamotułach ; Teresa Pawliczak lub osoba zastępująca, tel Inspektorat w Grodzisku Wlkp.. 7) Konserwacja opisana w zakresie jw. obejmuje również, w przypadku uszkodzeń w okresie pomiędzy kolejnymi wyznaczonymi terminami konserwacji takie czynności jak: - zlokalizowanie uszkodzenia/usterki, - zabezpieczenie działania systemu do czasu wyeliminowania usterki, - usuwanie usterek związanych z wymianą materiałów eksploatacyjnych lub innych podzespołów /części zamiennych / określonych w zakresie konserwacji, - oszacowanie kosztów naprawy wraz z opisem, w przypadku uszkodzenia elementów wyłączonych z zakresu konserwacji, 8) Przedmiot umowy nie obejmuje takich czynności jak: a) awarii, w wyniku których występuje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, a także awarii która wymaga natychmiastowego usunięcia, b) wymiany głównych elementów takich jak: zespół napędowy / pompa, wentylatory, sprężarka /, sterowników, zaworów, czynnika chłodniczego, c) wymiany całej instalacji, 9) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany ilości urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, spowodowanej wyłączeniem z eksploatacji. 4. Warunki realizacji i odbioru 1. Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 14 z 48

15 Załącznik A do OPZ WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNO WENTYLACYJNYCH w I ODDZIALE ZUS w Poznaniu L.p. Lokalizacja urządzenia Typ urządzenia Ilość urządzeń szt. Ilość konserwacji a b c d e I Oddział budynek B ul. Dąbrowskiego 12 1 Serwerownia MIDEA MUA Pok. 104 AIRWELL STS 24F Agregat zewnętrzny MITSUBISHI PCF Pok. 101,101A, 101B MITSHUBISHI PCF Pok 101A, 8, MITSHUBISHI PCF I Oddział budynek A ul. Dąbrowskiego Agregat zewnętrzny / Patio MITSHUBISHI PUHY P200YHM-A SOK 1, pok. 1, 1A, MITSHUBISHI PLFY_P40VCM-E Agregat zewnętrzny /Patio MITSHUBISHI PUHY-P200YHM-A SOK 2, Pok. 4 -jedn wewn. MITSHUBISHI PLFY-P40VCM-E Pok. 2 -jedn. wewn. MITSHUBISHI PLFY-P40VCM-E Piwnica 037 VTS / VS-21-R-PH SOK-1 VTS / VS-15-R-FV-T /wywiewna/ SOK-1 VTS / VS-15-R-H-T /nawiewna/ Pomieszczenie 052 CV-P1-L /HW Korytarz pomiesz. 05 CV-P1-L /HW 1 4 Inspektorat w Poznaniu budynek A ul. Fabryczna 27/28 16 Pok. 010 YORK Split MCC Pom. UPS MITSHUBISHI PCA 125GA Segment A1 piwnica ZNWR -3 ² Agregat G12 M KDB Segment A1 dach ZNWR -4 Agregat CSG 30 M Segment A2 piwnica ZNWR -4 Agregat CSG Segment A I piętro MCK2 P40 Agregat YCAC PACK 1 4 Inspektorat w Poznaniu budynek B ul. Fabryczna 27/28 22 Sala konferencyjna TOSHIBA RAV-242A-PE 1 4 Inspektorat w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego Serwerownia/UPS piwnica RAS 13SKE 1 4 Inspektorat w Międzychodzie. Ul. Słowackiego 7 24 Serwerownia/UPS piwnica Saunier Duval HWI/HWO SOK, hol parter Saunier Duval HWI/HWO Inspektorat w Szamotułach ul. B. Chrobrego Serwerownia/UPS piwnica TOSHIBA RAS-13SK 1 4 Ogółem Dla SOK 1 i SOK 2 w I Oddziale dodatkowo 4 razy wymiana filtra ZNWR-3 (poz. 18) tylko wentylacja bez chłodzenia SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 15 z 48

16 Opis przedmiotu zamówienia- Część 2 Załącznik nr 1b do SIWZ I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim usług w zakresie technicznej obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zmontowanych w budynkach Oddziału i jednostkach terenowych. II. Zakres przedmiotu zamówienia-usługi. 1. Techniczna obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych konserwacje typ/model urządzenia oraz ilość konserwacji w okresie obowiązywania umowy określone zostały w załączniku A do OPZ Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych: - sprawdzenie układu chłodniczego i pomiar ciśnienia, - kontrola szczelności układu chłodniczego, - sprawdzenie stanu wymienników ciepła (wewnętrznego i zewnętrznego), - uzupełnienie ubytków czynnika chłodzącego do poziomu zapewniającego właściwą pracę urządzenia, - kontrola automatyki sterującej i ewentualne jej naprawy, - czyszczenie, sprawdzenie drożności i konserwacja układu odprowadzania skroplin, - sprawdzenie i konserwacja wentylatorów, - czyszczenie urządzeń wewnętrznych, zalecanymi przez producenta danego urządzenia, środkami bakteriobójczymi i antygrzybicznymi posiadającymi odpowiedni atest, - czyszczenie filtra powietrza, - kontrola instalacji elektrycznej i zacisków elektrycznych, - kontrola prądów pracy (jałowa, pod obciążeniem), - sporządzanie protokołów wykonanych czynności - inne czynności nie ujęte w zestawieniu a niezbędne zgodnie z instrukcją obsługi do prawidłowej eksploatacji poszczególnych urządzeń Zakres czynności konserwacyjnych dla kurtyn powietrznych zgodny z zaleceniami producenta wskazanymi w instrukcji obsługi. 1.3.Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia czynności konserwacyjnych w poszczególnych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do efektywnego dokonania czynności konserwacyjnych w terminie wskazanym w tabeli. Z dokonanych czynności konserwacyjnych każdorazowo zostanie sporządzona karta serwisu stwierdzająca ich wykonanie, zawierający co najmniej: datę i miejsce dokonania konserwacji, typ i model urządzenia, opis dokonanych czynności, uwagi, zalecenia, stan techniczny urządzenia, imienny podpis osoby dokonującej konserwacji, potwierdzenie przyjęcia wykonanej usługi bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2. Techniczna obsługa napraw urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Zamawiający za pomocą faksu lub poczty elektronicznej będzie zlecał wykonanie naprawy urządzenia, określając (opisując) możliwie jak najdokładniej uszkodzenie. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 16 z 48

17 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania wszelkich usterek i awarii zgłoszonych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej w okresie obowiązywania umowy. Naprawa niesprawnego urządzenia musi być dokonana w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia naprawy przez naprawę należy rozumieć doprowadzenie urządzenia do stanu pozwalającego na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i osiągnięcie docelowych parametrów, 2.3. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu lub niewłaściwego działania urządzenia jest niemożliwe w wymaganym terminie Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć i zamontować w miejsce wadliwie działającego urządzenia, sprawne urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych Wykonawca otrzyma zwrot cen zakupu części zamiennych związanych z naprawami po uprzednim przedstawieniu oferty zakupu. Wykonawca będzie pozyskiwał części zamienne, fabrycznie nowe. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu fakturę lub faktury VAT potwierdzające, że części zamienne użyte do wykonania naprawy są częściami zamiennymi nowymi Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w celu akceptacji Koordynatorowi ustanowionemu przez Zamawiającego kalkulację cenową zawierającą koszt materiałów i robocizny Szacowana liczba roboczogodzin pracy zespołu serwisowego w okresie obowiązywania umowy wynosi 180 roboczogodzin. W koszcie 1 roboczogodziny Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wraz z narzutami, nie będące kosztami materiałów oraz części zamiennych użytych do wykonania naprawy, a w szczególności wszelkie koszty związane z dojazdem zespołu serwisowego do placówki Zamawiającego, w której znajduje się uszkodzone urządzenie. Przez Zespół należy rozumieć co najmniej dwóch pracowników W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu (ze względu na trwałe, rozległe uszkodzenia lub brak części zamiennych, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia (ekspertyzy technicznej) potwierdzającego, z zaznaczeniem procentowego zużycia, brak możliwości lub nieopłacalność naprawy Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i co najmniej 12 miesięcy na wymienione części Podstawą do wystawienia faktury VAT za naprawę urządzenia jest prawidłowo wystawiona i podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy karta serwisu z naprawy. III. Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji całości zamówienia od roku roku. 2. Terminy wykonania serwisów: 2.1. W roku 2014 urządzenia dla których przewidziano dwa serwisy w roku, usługę należy wykonać SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 17 z 48

18 w terminie: - od W latach 2015, 2016 : - od (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) - od (drugi serwis) 2.3. W roku 2017 : (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) 3. Czynności konserwacyjne urządzeń wykonywane będą przez Wykonawcę w miejscu ich użytkowania, w odniesieniu do urządzenia zlokalizowanego w danym obiekcie Zamawiającego. 4. W cenach jednostkowych, za konserwację urządzeń, wyszczególnionych w załączniku nr 5b, muszą być zawarte wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności określonych w zakresie czynności konserwacyjnych, a w szczególności zaś wszelkie koszty związane z ewentualnym transportem i dojazdem zespołu serwisowego do miejsca zainstalowania urządzenia. 5. Zamawiający zastrzega, możliwość zmiany lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych, a także możliwość ich całkowitego wycofania z używania w czasie trwania umowy. O rezygnacji z przeprowadzenia konserwacji każdego z ujętych w zestawieniu urządzeń Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę. 6. Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia czynności serwisowych osobom posiadającym (odpowiednio): 6.1. Uprawnienia oraz kwalifikacje, niezbędne do ich wykonania, 6.2. Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Wykonawca jako wytwórca odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) jest zobowiązany do zagospodarowania w pełnym zakresie oraz na własny koszt wszelkich bez wyjątku odpadów, powstałych w trakcie bądź w związku w wykonywanie czynności serwisowych. 7. Wskazanie, dostępnego całodobowo numeru faksu oraz adresu pod którym/na który, Zamawiający będzie mógł przekazywać powiadomienia o wystąpieniu niesprawności urządzeń. 8. Płatność za realizację umowy będzie regulowana na podstawie wystawionych i podpisanych przez Koordynatora kart serwisu stanowiących załącznik do faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 18 z 48

19 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Załącznik A do OPZ Lp. Obiekt Pomieszczenie Klimatyzator / kurtyna powietrzna Ilość konserwacji Data objęcia umową serwisową typ / model Razem Uwagi 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ROS - sale wykładowe SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy ul. Wysocka 1B 2 + wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy SANYO SPW-UC254GVH56 Data podpisania umowy wentylator kanałowy TD 1000/250 Data podpisania umowy UPS P14 FUJITSU ABY30UB /AOY30UN Data podpisania umowy serwerownia SPLIT McQuay M5CM050C/M5LC050D Data podpisania umowy SPLIT CARRIER 42VKX028/38GLO28 Data podpisania umowy punkt dystrybucyjny 319 FUJITSU ASYG14LECA/AOYG14LEC inv punkt dystrybucyjny ASCON AWM301R/A5LC28CR Data podpisania umowy na gwarancji do Kurtyna powietrzna 13 SOK - wejście A AQUA-AIR.FUN/200/W/1/20 wodna Data podpisania umowy SOK - wejście B AQUA-AIR.FUN/200/W/1/20 elektr. Data podpisania umowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Gabinety lekarskie Toshiba - 4 splity - 3 komplety = 12 jednostek Data podpisania umowy ul. Kościelna 18 Gabinet lekarski Toshiba RAS 13AVP-ES2 Data podpisania umowy Serwerownia pom.004 Toshiba RAS 13AVP-ES2 Data podpisania umowy Pomieszczenie UPS-a GREE GWHN12EBNK3A2A Data podpisania umowy CSZ FUJITSU ASYG24LF/AOYG24LF inv Inspektorat ZUS w Kaliszu Serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN/X Data podpisania umowy na gwarancji do ul. Konopnickiej 31 SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy SOK SPLIT LG S30ACP Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Kępnie serwerownia SAMSUNG AQ12FKN/X Data podpisania umowy ul. Solidarności 8 UPS GREE HUMMER GWHN09A2NK3BA Data podpisania umowy UPS SPLIT GREE KFR45GW Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Jarocinie SOK SPLIT ACSON AWM50/ALC49 Data podpisania umowy ul. Kościuszki 16A Serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy SOK FUJITSU ASYG30LFCA/AOYG30LFT inv BT w Ostrzeszowie 31 Serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy ul. Przemysłowa BT w Pleszewie ul. Ogrodowa 3A 33 BT w Krotoszynie ul. Kobierskiej 5 serwerownia GREE GWHN12A2NK3BA Data podpisania umowy serwerownia GREE GWHN12EB Data podpisania umowy

20 34 serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do serwerownia SAMSUNG AQ 24UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do Inspektorat ZUS w Rawiczu UPS FUJITSU ASYG24LFCA/AOYG24LFCC inv ul. Mikołajewicza 18 Kurtyna powietrzna 37 FRICO AD 210 E 09 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Wolsztynie serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do ul. Poznańska UPS FUJITSU ASYG18LF inv Data podpisania umowy na gwarancji do Serwerownia ACSON A5WM25GR Data podpisania umowy na gwarancji do MULTI DAIKIN RY 200F7W1+ 3x FHYC71 Data podpisania umowy MULTI DAIKIN RY 200F7W1+ 3x FHYC71 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Lesznie Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy ul. Krasińskiego 36 Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy Centrala wentylacyjna VAM 1000 FJVE Data podpisania umowy Kurtyna powietrzna 47 FRICO AD 210 E 09 Data podpisania umowy serwerownia FUJITSU ASYG24LF/AOYG24LE inv UPS SAMSUNG AQ09FKN Data podpisania umowy na gwarancji do Inspektorat ZUS w Kościanie ul. Każmierczaka 31 SOK SOK SPLIT LG AVNC186BLAA SPLIT LG AVNC186BLAA Data podpisania umowy Data podpisania umowy SOK SPLIT LG AVNH306BLAC Data podpisania umowy SOK i Sala konferencyjna Centrala wentylacyjna CK - 1 Data podpisania umowy Inspektorat ZUS w Gostyniu UPS FUJITSU ASYG12LE/AOYG12LF inv ul. Nowe Wrota 10 serwerownia SAMSUNG AQ18UGAN Data podpisania umowy na gwarancji do Terminy realizacji: 1. W roku 2014 urządzenia dla których przewidziano dwa serwisy w roku, usługę należy wykonać w terminie: - od dla urządzeń z jednym serwisem w roku również w terminie: - od Razem: W latach 2015, terminy realizacji : 1). Od (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) 2). Od W roku termin realizacji: (dla urządzeń z dwoma serwisami w roku) SIWZ numer sprawy: /CZP/271/06/2014; strona 20 z 48

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-17 12:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamawiająceg0: KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS Adres siedziby Zamawiającego: 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1. Dane kontaktowe: tel. (22) 331-77- 77 fax. (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332321-2015:text:pl:html Polska-Wieprz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo