PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań Zakres robót: Grupa robót Klasa robót Kategoria robót Nazwa Roboty w zakresie instalacji budowlanych Hydraulika i roboty sanitarne Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza Zamawiający: Izba Celna w Poznaniu Autorzy opracowania: 1. Włodzimierz Kostka 2. Paweł Roszkowski Spis zawartości: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna 1

2 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu klimatyzacji (zwanego dalej Systemem) w Serwerowni Izby Celnej w Poznaniu. Zamawiający wymaga: a) opracowania dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dokumentacją powykonawczą systemu, b) wykonania modernizacji systemu klimatyzacji wraz z dostawą elementów Systemu i przeprowadzeniem robót towarzyszących wg opracowanej dokumentacji Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania miejsca instalacji, miejsce osadzenia zewnętrznych jednostek chłodzących (ZJ): utwardzona podstawa pod ZJ (w formie nie wymagającej pozwolenia na budowę), wykopy ziemne pod instalacje hydrauliczne, okablowanie elektryczne i logiczne do ZJ, miejsce prowadzenia instalacji: demontaż chodnika lub przepust pod chodnikiem, ustawienie rusztowania, przewierty (przepusty) przez przegrody budowlane do prowadzenia instalacji, kanał montażowy prowadzony w elewacji budynku, miejsce instalacji wewnętrznych jednostek chłodzących (WJ) Serwerownia i pomieszczenie dystrybucji zasilania (UPS) oraz instalacji nawilżania powietrza (NP) - Serwerownia: zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp., ustalenie miejsc instalacji elementów Systemu, demontaż fragmentów sufitu podwieszanego, demontaż lub przemieszczenie opraw oświetleniowych, zabezpieczenie i przemieszczenie czujek systemu ppoż., demontaż systemu wczesnej detekcji dymu, wykonanie obwodu awaryjnego zasilania elektrycznego do Serwerowni, wykonanie systemu koryt kablowych do ułożenia okablowania w Serwerowni; wykonanie instalacji wodnej dla systemu nawilżania; b) dostarczenia elementów Systemu, rozładunek urządzeń i materiałów, transport na miejsce instalacji; c) montażu elementów Systemu; wykonanie instalacji wymaganych do funkcjonowania zaprojektowanego Systemu, podział Serwerowni na strefy ciepłe i zimne wykonanie przegród, kanałów 2

3 dystrybucji powietrza i wyposażenie szaf serwerowych w panele maskujące 19 ; montaż oświetlenia, modyfikacja systemu wczesnego wykrywania dymu; d) uruchomienia systemu klimatyzacji, konfiguracja Systemu, wykonanie testów Systemu, wykonanie pomiarów parametrów środowiska w klimatyzowanych pomieszczeniach, uruchomienie aplikacji monitorowania parametrów środowiska i pracy Systemu, przeszkolenia 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń i oprogramowania składającego się na System; e) demontażu i zabezpieczenia lub przemieszczenia i uruchomienia urządzeń poprzedniej instalacji klimatyzacyjnej; f) wykonania zabudowy lub osłon określonych elementów instalacji; g) wykonania prac wykończeniowych, uszczelnienie pomieszczeń stanowiących strefy ochrony ppoż., odtworzenie sufitu podwieszanego, montaż żaluzji okiennych lub rolet z materiału antystatycznego, wykonanie wyprawek powierzchni wraz z pomalowaniem, odtworzenie naruszonej elewacji budynku, odtworzenia funkcji terenu naruszonego podczas wykonywania prac Aktualne uwarunkowania Budynek, w którym przeprowadzone zostaną prace jest obiektem podpiwniczonym, zrealizowanym w konstrukcji tradycyjnej z zastosowaniem elementów technologii prefabrykowanej. Ściany murowane z cegieł. Stropy masywne typu DMS. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, pokryte tynkiem strukturalnym. Serwerownia zlokalizowana jest na 2 piętrze budynku, natomiast pomieszczenie dystrybucji zasilania (UPS) w piwnicy. Serwerownia i pomieszczenie UPS stanowią wydzielone strefy ppoż. i wyposażone są w gazowy system gaśniczy oraz wyposażone są w działający system klimatyzacyjny. Przybliżone wymiary pomieszczeń: a) Serwerownia: powierzchnia długość 10,6m x szerokość 4,9m, wysokość 3,3m, sufit podwieszany na szerokości 2,2m wysokość w świetle wynosi 2,8m, na szerokości 2,73m wysokość w świetle wynosi 3m; b) b)pomieszczenie UPS powierzchnia 4,4m x 4,8m, wysokość 3m, sufit podwieszany na wysokości 2,75m. Zasilanie elektryczne Systemu przyłącza w pomieszczeniu UPS Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Celem wykonania modernizacji systemu klimatyzacji jest zapewnienie stabilnych i odpowiednich warunków środowiskowych, tj. temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza, dla urządzeń IT pracujących w Serwerowni oraz pomieszczeniu dystrybucji zasilania (UPS) w Izbie Celnej w Poznaniu. 3

4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe a) System musi zapewniać utrzymanie temperatury (funkcja chłodnicza) powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych będących w normalnym stanie pracy, na założonym poziomie; b) System musi być przystosowany do pracy w trybie 24 x 7. Parametry, takie jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych; c) System musi być pozbawiony tzw. pojedynczego punktu awarii, przez co Zamawiający rozumie taki System, w którym uszkodzenie jednego z jego elementów nie powoduje zaprzestania działania całego Systemu i nie powoduje spadku wydajności chłodniczej Systemu, rozumianej jako wzrost temperatury powietrza wlotowego chłodzonych urządzeń powyżej założonej wartości maksymalnej; d) System musi umożliwiać rozbudowę (w tym zwiększenie wydajności chłodniczej) z zachowaniem warunku, że podczas czynności rozbudowy nie nastąpi zaprzestanie działania całego Systemu lub nie nastąpi spadek wydajności chłodniczej Systemu, a w efekcie wzrost temperatury powietrza wlotowego chłodzonych urządzeń powyżej założonej wartości maksymalnej; e) System musi zapewniać utrzymanie wilgotności powietrza w Serwerowni (funkcja higrostatyczna) w założonym zakresie; f) zainstalowana NP nie może powodować fałszywych alarmów systemu wczesnej detekcji dymu posiadanej przez Zamawiającego; g) Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie, które umożliwi monitorowanie parametrów Systemu i środowiska w pomieszczeniach (przynajmniej temperatury i wilgotności powietrza, stanu pracy jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej), ich rejestrację oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów; h) oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać skonfigurowanie akcji (w tym wysłanie powiadomienia) w przypadku zarejestrowania alarmu; i) WJ muszą być wyposażone w filtry powietrza (funkcja oczyszczania powietrza), z możliwością ich czyszczenia przez Zamawiającego; j) każde z urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania elektrycznego, z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami funkcja ta może być realizowana przez zewnętrzny układ sterowania; k) ZJ wraz z instalacjami muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Polsce; l) urządzenia charakteryzujące się znacznymi prądami rozruchowymi muszą zostać wyposażone w układy łagodnego rozruchu, z uwzględnieniem zasilania elektrycznego z obwodu awaryjnego zasilania (zasilanie z generatora prądotwórczego Zamawiającego). 4

5 1.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe Informacje dotyczące Systemu a) System musi zapewnić odprowadzenie 40 kw ciepła z pomieszczenia Serwerowni; b) System musi zapewniać utrzymanie temperatury powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych będących w normalnym stanie pracy, na poziomie 22(±2)ºC; c) pomiar temperatury powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych wykonywany będzie na wysokości około 1,8 m w płaszczyźnie przednich drzwi co najmniej 4 szaf serwerowych; d) System musi być przystosowany do pracy w trybie 24 x 7. Parametry takie, jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych; e) spadek wydajności chłodniczej podczas awarii jednego z elementów Systemu nie może spowodować wzrostu temperatury powietrza wlotowego urządzeń powyżej 25 C; f) System musi umożliwiać rozbudowę (w tym zwiększenie wydajności chłodniczej) z zachowaniem warunku, że podczas czynności rozbudowy nie nastąpi zaprzestanie działania całego Systemu lub nie nastąpi spadek wydajności chłodniczej Systemu, który spowoduje wzrost temperatury powietrza wlotowego urządzeń powyżej 25 C; g) System musi zapewnić utrzymanie wilgotności względnej powietrza w Serwerowni w zakresie od 30 % do 50 %; h) pomiar wilgotności względnej powietrza wykonywany będzie w płaszczyźnie przednich drzwi co najmniej 2 szaf serwerowych; i) Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko nawilżaczy izotermicznych ; j) Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń zintegrowanych: chłodzenie i nawilżanie; k) zainstalowana NP nie może powodować fałszywych alarmów systemu wczesnej detekcji dymu działającego w Serwerowni Zamawiającego; l) Zamawiający wymaga, aby wszelkie instalacje wodno kanalizacyjne układu NP były prowadzone na całej długości w osłonach zapobiegających bezpośredniemu wyciekowi na urządzenia oraz wykonania układu wykrywania i powiadamiania o wyciekach; m) ZJ mają zostać umieszczone na posesji Zamawiającego; n) Zamawiający dopuszcza montaż elementów Systemu (urządzeń) nad szafami serwerowymi, pod warunkiem wykonania osłon zabezpieczających szafy przed wyciekiem z urządzeń wymagane jest wówczas wykonanie układu wykrywania i powiadamiania o wyciekach; o) z uwagi na rozkład emisji ciepła w Serwerowni Zamawiający wymaga podziału pomieszczenia na strefy zimne i ciepłe, wykonania przegród pomiędzy strefami oraz wykonania optymalizacji dystrybucji powietrza schłodzonego i powietrza ciepłego, np. w postaci kanałów dystrybucji powietrza; p) wymiary kanałów dystrybucji powietrza, ilość i rozmieszczenie otworów w kanałach muszą uwzględniać rozkład emisji ciepła; wszystkie otwory muszą być wyposażone w przesłony umożliwiające regulację przepływu powietrza; 5

6 q) w przypadku zastosowania wspólnego kanału dystrybucji powietrza schłodzonego, kanał ten musi być wyposażony w automatyczne klapy odcinające przepływ powietrza przez urządzenie aktualnie niepracujące, w celu zapobiegania cofaniu się strumienia powietrza; r) przegrody pomiędzy strefami nie mogą mieć charakteru zabudowy stałej i muszą uwzględniać potrzeby komunikacyjne Zamawiającego; s) w celu regulacji przepływu powietrza przez szafy serwerowe Wykonawca dostarczy i zamontuje panele maskujące (19'') we wskazanych szafach, w następującej ilości: wysokość 4U 14 szt., 2U 20 szt., 1,5U 8 szt., 1U 20 szt.; t) WJ muszą być wyposażone w wentylatory z regulowaną prędkością obrotową oraz filtry powietrza z możliwością ich czyszczenia przez Zamawiającego; u) ZJ wraz z instalacjami muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowane do warunków klimatycznych panujących w Polsce; v) System musi poprawnie pracować w zakresie temperatur zewnętrznych powietrza od -25 C do 40 C; w) ZJ muszą zostać umiejscowione na poziomie gruntu sugerowane miejsce zlokalizowania zostało zaznaczone na mapie zasadniczej, orientacyjna różnica poziomów między WJ a ZJ wynosi 16m; x) każde z dostarczonych urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami funkcja ta może być realizowana przez zewnętrzny układ sterowania; y) urządzenia charakteryzujące się znacznymi prądami rozruchowymi muszą zostać wyposażone w układy łagodnego rozruchu, z uwzględnieniem zasilania elektrycznego z obwodu awaryjnego zasilania (zasilanie z generatora prądotwórczego Zamawiającego); z) Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie, które umożliwi monitorowanie parametrów Systemu i środowiska w Serwerowni i pomieszczeniu UPS (przynajmniej temperatury i wilgotności powietrza, stanu pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), ich rejestrację oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów; aa)oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać skonfigurowanie akcji (wysłanie powiadomienia) w przypadku zarejestrowania alarmu; ab) oprogramowanie musi umożliwiać zdalny nadzór nad Systemem przy użyciu protokołu HTTP; ac)system musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do LAN, z obsługą protokołu TCP/IP; ad) instalacje pionowe (hydrauliczna, elektryczna, itp.) mają zostać poprowadzone w kanale montażowym w elewacji zewnętrznej budynku oraz w taki sposób, aby można było odtworzyć wygląd elewacji sprzed rozpoczęcia prac (obiekt objęty nadzorem Konserwatora Zabytków); ae)wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wyglądu elewacji budynku; af) instalacje Systemu wewnątrz pomieszczeń nie mogą blokować dostępu do istniejących instalacji oraz muszą zostać zaprojektowane w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo zalania znajdującego się w pomieszczeniach sprzętu; ag) przejścia instalacji przez przegrody budowlane w pomieszczeniach stanowiących strefy ppoż. muszą zostać zabezpieczone zgodnie z 6

7 obowiązującymi wymogami z zastosowaniem odpowiednich materiałów, jednocześnie w Serwerowni i pomieszczeniu UPS wymagane jest takie wykonanie uszczelnień, aby możliwe było utrzymanie stężenia gaśniczego przez minimum 10 minut (zakres ADT Tyco); ah) w ramach Systemu nastąpi wykorzystanie skroplin z WJ w NP, pod warunkiem, że producenci zastosowanych urządzeń dopuszczają takie rozwiązanie, w przeciwnym wypadku odprowadzenie skroplin z WJ należy przyłączyć do istniejącej już instalacji skroplin obecnego systemu klimatyzacji lub wyprowadzić do rynny deszczowej na zewnątrz budynku; ai) Zamawiający przedstawi rozmieszczenie szaf serwerowych podczas wizji lokalnej, a Wykonawca dostosuje rozmieszczenie urządzeń Systemu i wykona system prowadzenia okablowania pomiędzy szafami, w postaci systemu koryt kablowych; aj) system koryt kablowych powinien pochodzić z tej samej linii produktowej co system obecnie użytkowany przez Zamawiającego i powinien zostać zamocowany na istniejących prętach gwintowanych; ak) zasilanie elektryczne Systemu realizowane będzie z awaryjnego obwodu zasilania budynku Zamawiającego przyłącze zasilania umiejscowione jest w pomieszczeniu UPS; al) wraz z zasilaniem elektrycznym WJ, Wykonawca doprowadzi obwód zasilania awaryjnego budynku z pomieszczenia UPS do Serwerowni, tj. Wykonawca ułoży pomiędzy pomieszczeniem dystrybucji zasilania (UPS) a Serwerownią kabel energetyczny YKYżo 5x25 o szacowanej długości około 30m. W Serwerowni Wykonawca umieści tablicę rozdzielczą, w której zakończy kabel odpowiednim zestawem urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczeń o charakterystyce 100A C20. Tablica rozdzielcza musi być wykonana w obudowie metalowej, przystosowana do montażu ściennego, z co najmniej 4 listwami do montażu zabezpieczeń obwodów elektrycznych. W pomieszczeniu UPS Wykonawca przyłączy kabel do obwodu awaryjnego zasilania budynku. Czynność ta zostanie zaplanowana i wykonana w porozumieniu z Zamawiającym; am) Wykonawca dokona przeniesienia lub wymiany opraw oświetleniowych w pomieszczeniach objętych pracami, w taki sposób, aby zapewnić właściwe oświetlenie tych pomieszczeń; an) po zakończeniu prac Wykonawca dokona odtworzenia i uzupełnienia sufitu podwieszanego (płyty OWA); ao) Wykonawca przeprowadzi demontaż dotychczasowych układów chłodzenia w Serwerowni i pomieszczeniu UPS wskazanych przez Zamawiającego wraz z ich zabezpieczeniem umożliwiającym powtórne wykorzystanie urządzeń w przyszłości; ap) Wykonawca wykona nowy układ klimatyzacji w pomieszczeniu UPS (w miejsce demontowanego), bazujący na ZJ (Fujitsu A054FJ) z tego systemu oraz nowej WJ (kanałowej) o mocy chłodniczej 10(±1)kW i współpracującej z wymienioną ZJ, oraz obejmie tym układem sąsiadujące pomieszczenie magazynu próbek przy wykorzystaniu jednej z demontowanych WJ (moc chłodnicza 3kW), czynnik chłodniczy R410A; aq) Wykonawca dokona modyfikacji istniejącego systemu wczesnej detekcji dymu tak, aby zagwarantować jego prawidłową współpracę z nowo instalowanym Systemem (modyfikacja przebiegu rurociągów ssących) jeżeli niniejsza modyfikacja wymusi dodanie kolejnego detektora dymu, jego dodanie i integracja z centralą systemu gaśniczego leży po stronie Wykonawcy; 7

8 ar) Zamawiający wymaga, aby wszelkie zmiany systemu gaszenia Wykonawca uzgodnił z gwarantem (firma ADT Tyco); as)zamawiający wymaga, aby wszelkie zmiany instalacji elektrycznej w Serwerowni Wykonawca uzgodnił z gwarantem (firma Elektrokom); at) Wykonawca dostarczy i zamontuje pionowe wewnętrzne żaluzje okienne lub wewnętrzne rolety w pomieszczeniach objętych pracami na 4 oknach PCV Szkic okien stanowi załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. au) Wszystkie elementy Systemu muszą być nowe i nieużywane Wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac. Ponadto Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu prac. a) Przekazanie terenu, organizacja robót Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z pomieszczeń gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. b) Zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowego Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami instalatorskimi w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz wygody społeczności. Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywanych prac remontowo - instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem warunek ten dotyczy w szczególności urządzeń i systemów w pomieszczeniach Serwerownia i UPS. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni (wyrównanie terenu, 8

9 zasianie trawy). Wykonawca będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Tym samym prace generujące duży hałas np. przewierty przez przegrody, będą wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk oraz dróg dojazdowych a także na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych oraz powietrza pyłami, substancjami toksycznymi i gazami. d) Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. e) Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na wysokości. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie ryczałtowej. f) Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych skutkami przeprowadzonych prac. g) Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. h) Stosowanie się do przepisów prawa Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod. 9

10 Wymagania dotyczące materiałów a) Wymagania ogólne Przy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane. b) Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość i właściwości. c) Sprzęt i maszyny Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. d) Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. e) Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami m. in. ustawy Prawo budowlane. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót Kontrola jakości robót a) Program zapewnienia jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac. b) Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów Odbiór robót a) Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego Podstawa płatności Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie 10

11 prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 par. 1 K.C.) Gwarancja i przeglądy a) gwarancja zostaje udzielona na okres 3 lat, b) w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie świadczył wszelkie niezbędne przeglądy. 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby przeprowadzenia prac modernizacyjnych systemu klimatyzacji. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Mapa zasadnicza z zaznaczonym (kolor czerwony) planowanym umiejscowieniem ZJ stanowi załącznik do przedmiotowego opracowania. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy. Projekt systemu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem branż towarzyszących, w zestawie niezbędnym dla wykonania pełnego zakresu prac remontowo - instalacyjnych systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach objętych Systemem (np. projektu instalacji elektrycznych zasilania i sterowania systemem). Wszelkie prowadzone prace nie mogą naruszać umów gwarancyjnych dla systemów posiadanych przez Zamawiającego: a) Stałe Urządzenia Gaśnicze wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w pomieszczeniach Serwerowni i UPS firma ADT Fire and Security Sp. z o.o., ul. Palisadowa 20/22, Warszawa, tel ; b) instalacja elektryczna w pomieszczeniu Serwerowni firma Elektrokom, ul. Szamotulska 82/4, Poznań, tel Dokumentację projektową należy wykonać w 3 egzemplarzach, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie w/w instalacji, w tym m. in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych Systemu, dostawę i napełnienie czynnikiem chłodniczym, wykonanie instalacji elektrycznych, przeprowadzenie testów, szkolenie obsługi (4 11

12 osoby) oraz dokonywanie niezbędnych przeglądów w okresie 3 lat. Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego uruchomienia systemu (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji budynku tj. zmian w systemie wentylacji (założenie klap, uszczelnień, itp.) koszty elementów, materiałów montażowych i wykończeniowych, itp. oraz robocizny obciążają Wykonawcę. 12

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo