SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki o wartości poniŝej EURO postępowanie Nr Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod Nr Zatwierdził: mgr Joanna Krzemińska Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjni-Administracyjnych Warszawa, dnia r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym; Załącznik Nr 4: Formularz Wykaz stawek i narzutów. Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1: Formularz kosztorysu ofertowego; Załącznik Nr 2A:Tabela wartości elementów scalonych cz.1(warszawa); Załącznik Nr 2B: Tabela wartości elementów scalonych cz.2(katowice); Załącznik Nr 2C: Tabela wartości elementów scalonych cz.3(poznań); Załącznik Nr 3A Formularz dotyczący oferowanych klimatyzatorów cz.1 (Warszawa) Załącznik Nr 3B Formularz dotyczący oferowanych klimatyzatorów cz.2 (Katowice) Załącznik Nr 3C Formularz dotyczący oferowanego klimatyzatora cz.3 (Katowice) Rozdział IV: Rozdział V: Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 (Warszawa) Część 2 (Katowice) Część 3 (Poznań) Przedmiary robót. Część 1 (Warszawa) Część 2 (Katowice) Część 3 (Poznań) Rozdział VI: Istotne dla stron postanowienia umowy. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 2

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający. Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej Adres: ul. Filtrowa Warszawa telefon: (0 22) ; faks: (0 22) ; adres strony internetowej: godziny urzędowania: od 8: 00 do Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DO TA/10. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Tryb postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń serwerowni i przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki obejmująca poniŝsze czynności: a) roboty elektryczne w serwerowniach w Warszawie, Katowicach i Poznaniu; b) instalacja wentylacji (oddymianie) w Warszawie; c) przebudowa infrastruktury teleinformatycznej w Warszawie, Katowicach, Poznaniu; d) dostawa i montaŝ klimatyzatorów w Warszawie, Katowicach, Poznaniu; - w podziale na następujące części: Część 1 - lokalizacja Warszawa, ul. Filtrowa 1 oraz ul. Ksawerów 21 - wykonanie robót adaptacyjnych elektrycznych, wentylacyjnych (oddymianie) w serwerowniach, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 2 szt. klimatyzatorów Część 2 lokalizacja Katowice, ul. Korfantego wykonanie robót adaptacyjnych budowlanych i elektrycznych w serwerowni i pomieszczeniu UPS, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 2 szt klimatyzatorów; Część 3 - lokalizacja Poznań, ul. Taczaka 12 - wykonanie robót adaptacyjnych budowlanych i elektrycznych w serwerowni i pomieszczeniu UPS, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 1 szt. klimatyzatora. 3

4 4.2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę na wykonanie jednej lub więcej z w/w części przedmiotu zamówienia Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 3 lata Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-VI niniejszej SIWZ CPV (Wspólny Słownik Zamówień) : Roboty rozbiórkowe Roboty wykończeniowe Instalowanie ścianek działowych Instalowanie drzwi i okien Instalowanie stolarki niemetalowej Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie płytek Roboty remontowe i renowacyjne Roboty malarskie Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Urządzenia klimatyzacyjne 4.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego (dla danej części). 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niŝej określonych terminach: Część 1 (WARSZAWA) Część 2 (KATOWICE) Część 3 (POZNAŃ) w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 2) dysponowania potencjałem technicznym, 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4

5 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca moŝe polegać na: - wiedzy i doświadczeniu, - potencjale technicznym, - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, - zdolnościach finansowych, innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 6.1.: Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku składania ofert na więcej niŝ 1 część, Wykonawca powinien wykazać, Ŝe dysponuje osobą o w.w. uprawnieniach odrębnie dla kaŝdej części Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem i wartością robotom budowlanym i dostawom będącym przedmiotem niniejszych części zamówienia, tzn.: 1) w przypadku składania oferty na część 1 (WARSZAWA) musi wykazać, Ŝe wykonał: roboty instalacyjne min.1 sieci strukturalnej o wartości min PLN netto, 2) w przypadku składania oferty na część 2 (KATOWICE) musi wykazać, Ŝe wykonał roboty instalacyjne co najmniej jednej sieci strukturalnej o wartości min PLN netto 3) w przypadku składania oferty na część 3 (POZNAŃ) musi wykazać, Ŝe wykonał roboty instalacyjne co najmniej jednej sieci strukturalnej o wartości min PLN netto W przypadku, kiedy Wykonawca ubiega się o zamówienie dla większej (niŝ jedna) liczby części, Zamawiający uzna warunek doświadczenia opisanego w p-cie 1,2,3 za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykonał roboty instalacyjne co najmniej 1 sieci strukturalnej o wartości min PLN netto W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5

6 6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) śaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŝe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 6.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 7.1. Na potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złoŝyć niŝej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłoŝyć następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( Potencjał kadrowy ), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II, wraz z informacjami na temat uprawnień, niezbędnych dla wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Informację o doświadczeniu Wykonawcy ( Doświadczenie ), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II wymaganą dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w Wykazie, o którym mowa w punkcie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia i doświadczeniu innych podmiotów powinien przedłoŝyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą brały udział w realizacji części 6

7 zamówienia, Wykonawca powinien przedłoŝyć w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1. podpunkt 1) i 2) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia (dostawy) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ Wykonawca powinien przedłoŝyć następujące dokumenty: 1)..Formularz Załącznik Nr 3 do Rozdziału III dot. klimatyzatorów proponowany model, marka, parametry techniczne; karta katalogowa 7.5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. podpunkt 2), składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokument, o których mowa w pkt 7.5. powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski W celu potwierdzenia, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia i Ŝe spełnione są warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę: 1) Oświadczenie wymienione w pkt 7.1. podpunkt 1) i dokumenty wymienione w pkt 7.1. podpunkt 2) albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6., powinny być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę; 2) dokumenty wymienione w pkt mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; 3) oświadczenie wymienione w pkt powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. 8. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niŝej wymienione dokumenty: Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III. 7

8 Tabelę wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału III Wypełniony Formularz zgodny z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału III dotyczący oferowanych klimatyzatorów Wypełniony Formularz Wykaz stawek i narzutów, zgodny z treścią załącznika nr.4 do Rozdz. II 8.4. Wraz z ofertą powinny być złoŝone: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7; Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŝe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złoŝone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. Pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złoŝone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8

9 8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. FILTROWA 1, WARSZAWA oraz opisane: Oferta na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową sieci teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki - Część 1 (Warszawa)*/ Część 2 (Katowice)*/ Część 3 (Poznań)* Nie otwierać przed dniem r., godz Wymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŝały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŝności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA albo WYCOFANIE. 9. Miejsce i termin składania ofert Oferty powinny być złoŝone w terminie do r., do godziny w siedzibie Zamawiającego Warszawie ul. Filtrowa 1 pok. 27 (Kancelaria) 9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: ) lub drogą elektroniczną ( Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania kaŝdej informacji przekazanej w innej formie niŝ pisemna, a na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 9

10 ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt i 10.4., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ Zamawiający wyznacza jako osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Zbigniew Szczurek tel , Wojciech Deptuła tel Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuŝszy niŝ 60 dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu r., o godzinie w siedzibie Zamawiającego: ul. Filtrowa 1 w Warszawie, pokój nr Otwarcie i ocena ofert Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 10

11 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniŝszego wzoru: C = C min C o x 100 pkt gdzie: C min C o cena brutto oferty najtańszej cena brutto oferty ocenianej Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moŝe uzyskać maksimum 100 punktów JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie Przedmiarów robót stanowiących Rozdział V niniejszej SIWZ Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt naleŝy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej,zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza oferty,ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca powinien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza oferty, takŝe w tej tabeli umieścić elementy dostaw i w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-11

12 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŝnych pod względem parametrów technicznych, uŝytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Ŝe zapewnią one uzyskanie wyŝej wymienionych parametrów nie gorszych od załoŝonych w niniejszej SIWZ, a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego wykaŝe w ofercie, Ŝe spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym równieŝ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale VI Istotne dla stron postanowienia umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót Cena oferty powinna być wyraŝona w PLN z dokładnością do jednego grosza. 16. UniewaŜnienie postępowania. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy Pzp. 17. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaŝe miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeŝeli w niniejszym postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 18. Postanowienia dodatkowe Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłoŝyć Zamawiającemu: a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upowaŝnienie dla jednego z Wykonawców do składania 12

13 i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a takŝe do otrzymywania naleŝnych płatności. b) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych. c) Pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile upowaŝnienie to nie wynika z dokumentów złoŝonych wraz z ofertą O terminie na przedłoŝenie dokumentów, o których mowa w pkt 18.1., Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem Ŝe dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 3) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Odwołania inne niŝ określone w punkcie 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia JeŜeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ: a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa tel. 022 47-33-887, faks 022 47-41-496 Postępowanie nr PBL3-P/1/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA MODERNIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo