SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki o wartości poniŝej EURO postępowanie Nr Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod Nr Zatwierdził: mgr Joanna Krzemińska Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjni-Administracyjnych Warszawa, dnia r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym; Załącznik Nr 4: Formularz Wykaz stawek i narzutów. Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1: Formularz kosztorysu ofertowego; Załącznik Nr 2A:Tabela wartości elementów scalonych cz.1(warszawa); Załącznik Nr 2B: Tabela wartości elementów scalonych cz.2(katowice); Załącznik Nr 2C: Tabela wartości elementów scalonych cz.3(poznań); Załącznik Nr 3A Formularz dotyczący oferowanych klimatyzatorów cz.1 (Warszawa) Załącznik Nr 3B Formularz dotyczący oferowanych klimatyzatorów cz.2 (Katowice) Załącznik Nr 3C Formularz dotyczący oferowanego klimatyzatora cz.3 (Katowice) Rozdział IV: Rozdział V: Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 (Warszawa) Część 2 (Katowice) Część 3 (Poznań) Przedmiary robót. Część 1 (Warszawa) Część 2 (Katowice) Część 3 (Poznań) Rozdział VI: Istotne dla stron postanowienia umowy. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 2

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający. Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej Adres: ul. Filtrowa Warszawa telefon: (0 22) ; faks: (0 22) ; adres strony internetowej: godziny urzędowania: od 8: 00 do Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DO TA/10. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Tryb postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń serwerowni i przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki obejmująca poniŝsze czynności: a) roboty elektryczne w serwerowniach w Warszawie, Katowicach i Poznaniu; b) instalacja wentylacji (oddymianie) w Warszawie; c) przebudowa infrastruktury teleinformatycznej w Warszawie, Katowicach, Poznaniu; d) dostawa i montaŝ klimatyzatorów w Warszawie, Katowicach, Poznaniu; - w podziale na następujące części: Część 1 - lokalizacja Warszawa, ul. Filtrowa 1 oraz ul. Ksawerów 21 - wykonanie robót adaptacyjnych elektrycznych, wentylacyjnych (oddymianie) w serwerowniach, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 2 szt. klimatyzatorów Część 2 lokalizacja Katowice, ul. Korfantego wykonanie robót adaptacyjnych budowlanych i elektrycznych w serwerowni i pomieszczeniu UPS, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 2 szt klimatyzatorów; Część 3 - lokalizacja Poznań, ul. Taczaka 12 - wykonanie robót adaptacyjnych budowlanych i elektrycznych w serwerowni i pomieszczeniu UPS, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa i montaŝ 1 szt. klimatyzatora. 3

4 4.2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę na wykonanie jednej lub więcej z w/w części przedmiotu zamówienia Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 3 lata Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-VI niniejszej SIWZ CPV (Wspólny Słownik Zamówień) : Roboty rozbiórkowe Roboty wykończeniowe Instalowanie ścianek działowych Instalowanie drzwi i okien Instalowanie stolarki niemetalowej Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie płytek Roboty remontowe i renowacyjne Roboty malarskie Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Urządzenia klimatyzacyjne 4.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego (dla danej części). 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niŝej określonych terminach: Część 1 (WARSZAWA) Część 2 (KATOWICE) Część 3 (POZNAŃ) w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 2) dysponowania potencjałem technicznym, 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4

5 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca moŝe polegać na: - wiedzy i doświadczeniu, - potencjale technicznym, - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, - zdolnościach finansowych, innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 6.1.: Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku składania ofert na więcej niŝ 1 część, Wykonawca powinien wykazać, Ŝe dysponuje osobą o w.w. uprawnieniach odrębnie dla kaŝdej części Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem i wartością robotom budowlanym i dostawom będącym przedmiotem niniejszych części zamówienia, tzn.: 1) w przypadku składania oferty na część 1 (WARSZAWA) musi wykazać, Ŝe wykonał: roboty instalacyjne min.1 sieci strukturalnej o wartości min PLN netto, 2) w przypadku składania oferty na część 2 (KATOWICE) musi wykazać, Ŝe wykonał roboty instalacyjne co najmniej jednej sieci strukturalnej o wartości min PLN netto 3) w przypadku składania oferty na część 3 (POZNAŃ) musi wykazać, Ŝe wykonał roboty instalacyjne co najmniej jednej sieci strukturalnej o wartości min PLN netto W przypadku, kiedy Wykonawca ubiega się o zamówienie dla większej (niŝ jedna) liczby części, Zamawiający uzna warunek doświadczenia opisanego w p-cie 1,2,3 za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykonał roboty instalacyjne co najmniej 1 sieci strukturalnej o wartości min PLN netto W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5

6 6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) śaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŝe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 6.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 7.1. Na potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złoŝyć niŝej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłoŝyć następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( Potencjał kadrowy ), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II, wraz z informacjami na temat uprawnień, niezbędnych dla wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Informację o doświadczeniu Wykonawcy ( Doświadczenie ), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II wymaganą dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w Wykazie, o którym mowa w punkcie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia i doświadczeniu innych podmiotów powinien przedłoŝyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą brały udział w realizacji części 6

7 zamówienia, Wykonawca powinien przedłoŝyć w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1. podpunkt 1) i 2) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia (dostawy) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ Wykonawca powinien przedłoŝyć następujące dokumenty: 1)..Formularz Załącznik Nr 3 do Rozdziału III dot. klimatyzatorów proponowany model, marka, parametry techniczne; karta katalogowa 7.5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. podpunkt 2), składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokument, o których mowa w pkt 7.5. powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski W celu potwierdzenia, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia i Ŝe spełnione są warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę: 1) Oświadczenie wymienione w pkt 7.1. podpunkt 1) i dokumenty wymienione w pkt 7.1. podpunkt 2) albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6., powinny być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę; 2) dokumenty wymienione w pkt mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; 3) oświadczenie wymienione w pkt powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. 8. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niŝej wymienione dokumenty: Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III. 7

8 Tabelę wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału III Wypełniony Formularz zgodny z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału III dotyczący oferowanych klimatyzatorów Wypełniony Formularz Wykaz stawek i narzutów, zgodny z treścią załącznika nr.4 do Rozdz. II 8.4. Wraz z ofertą powinny być złoŝone: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7; Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŝe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złoŝone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. Pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złoŝone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8

9 8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. FILTROWA 1, WARSZAWA oraz opisane: Oferta na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową sieci teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki - Część 1 (Warszawa)*/ Część 2 (Katowice)*/ Część 3 (Poznań)* Nie otwierać przed dniem r., godz Wymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŝały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŝności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA albo WYCOFANIE. 9. Miejsce i termin składania ofert Oferty powinny być złoŝone w terminie do r., do godziny w siedzibie Zamawiającego Warszawie ul. Filtrowa 1 pok. 27 (Kancelaria) 9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: ) lub drogą elektroniczną ( Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania kaŝdej informacji przekazanej w innej formie niŝ pisemna, a na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 9

10 ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt i 10.4., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ Zamawiający wyznacza jako osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Zbigniew Szczurek tel , Wojciech Deptuła tel Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuŝszy niŝ 60 dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu r., o godzinie w siedzibie Zamawiającego: ul. Filtrowa 1 w Warszawie, pokój nr Otwarcie i ocena ofert Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 10

11 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniŝszego wzoru: C = C min C o x 100 pkt gdzie: C min C o cena brutto oferty najtańszej cena brutto oferty ocenianej Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moŝe uzyskać maksimum 100 punktów JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie Przedmiarów robót stanowiących Rozdział V niniejszej SIWZ Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt naleŝy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej,zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza oferty,ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca powinien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza oferty, takŝe w tej tabeli umieścić elementy dostaw i w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-11

12 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŝnych pod względem parametrów technicznych, uŝytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Ŝe zapewnią one uzyskanie wyŝej wymienionych parametrów nie gorszych od załoŝonych w niniejszej SIWZ, a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego wykaŝe w ofercie, Ŝe spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym równieŝ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale VI Istotne dla stron postanowienia umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót Cena oferty powinna być wyraŝona w PLN z dokładnością do jednego grosza. 16. UniewaŜnienie postępowania. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy Pzp. 17. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaŝe miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeŝeli w niniejszym postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 18. Postanowienia dodatkowe Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłoŝyć Zamawiającemu: a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upowaŝnienie dla jednego z Wykonawców do składania 12

13 i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a takŝe do otrzymywania naleŝnych płatności. b) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych. c) Pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile upowaŝnienie to nie wynika z dokumentów złoŝonych wraz z ofertą O terminie na przedłoŝenie dokumentów, o których mowa w pkt 18.1., Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem Ŝe dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 3) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Odwołania inne niŝ określone w punkcie 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia JeŜeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ: a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 13

14 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie powinno: a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy b. określać Ŝądanie c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli: a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeŝeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp b) uiszczono wpis Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w 14

15 uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art ustawy Pzp Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału II (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE * o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Nr postępowania: DO TA/10 MY NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową sieci teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia r. (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) * Uwaga: niniejsze Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a takŝe kaŝdy z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeŝeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Rozdziału II (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr postępowania: DO TA/10 MY NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową sieci teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki na część/ci: część 1 (Warszawa)* / część 2 (Katowice)* / część 3 (Poznań) * oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia r. (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) * niepotrzebne skreślić 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozdziału II (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) POTENCJAŁ KADROWY Nr postępowania: DO TA/10 Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki oświadczamy, Ŝe przy realizacji zamówienia w: części 1 (Warszawa)*/ części 2 (Katowice)* / części 3 (Poznań) * uczestniczyć będą następujące osoby, którymi dysponujemy: L.p. Nazwisko i imię FUNKCJA Przewidziana przy realizacji niniejszego zamówienia KWALIFIKACJE (w tym rodzaj,specjalność i numer posiadanych uprawnień budowalnych) Oświadczamy, Ŝe osoby wymienione w poz.... powyŝszego Wykazu będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób. dnia r. (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) * w przypadku składania ofert na więcej niŝ jedną część, naleŝy wypełnić niniejszy formularz odrębnie dla kaŝdej części. 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 4 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW Postępowanie numer Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki oświadczamy, Ŝe przy realizacji zamówienia w: części 1 (Warszawa)*/ 2 (Katowice)* / 3 (Poznań)* * zobowiązujemy się stosować poniŝej podane stawki i narzuty: POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI JEDNOSTKA STAWKA OBLICZENIOWA 1. ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) zł/1 r-g 2. SPRZĘT (S) 1 m-g 3. MATERIAŁY (M) ** j.m. wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie SEKOCENBUD wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie SEKOCENBUD 4. KOSZTY POŚREDNIE (K P ) od R+S 5. ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp % % PowyŜszy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót dodatkowych a nieprzewidzianych w opisach robót, przedmiarach robót lub kosztorysie ofertowym, lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia. dnia 2010 roku (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) * w przypadku składania ofert na więcej niŝ jedną część, naleŝy wypełnić niniejszy formularz odrębnie dla kaŝdej części. ** Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej. Uznaje się, Ŝe zostały uwzględnione w pozostałych elementach cenotwórczych. 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 5 do Rozdziału II pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) DOŚWIADCZENIE Nr postępowania: Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki w: części 1 (Warszawa)*/ 2 (Katowice)* / 3 (Poznań) * oświadczamy, Ŝe wykonaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia: l.p. Nazwa i adres Zamawiającego Wartość (netto) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę (PLN) Informacje o rodzaju wykonanych zamówień (opis rodzaju robót) Data wykonania (mm,rrrr) Załączamy dokumenty potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie. dnia r. (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) * w przypadku składania ofert na więcej niŝ jedną część, wypełnić niniejszy formularz odrębnie dla kaŝdej części. 20

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) realizowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24966-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2015/S 016-024966 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187721-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S 103-187721 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak Dostawa oleju napędowego w 2015 i 2016 roku, w ilości: letniego-180 000 kg, zimowego- 180 000 kg. Spis treści 1. Zamawiający 1 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego nr PZD.II.3431 / 9 / 2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego nr PZD.II.3431 / 9 / 2009 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego nr PZD.II.3431 / 9 / 2009 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa (zakup w

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem budynków G1 i G-w Instytucie techniki Budowlanej ul.ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia: 176680-2012;

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Przebudowa drogi powiatowej nr 2132C Sitno -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/04/01/2016 Remont kanałów spalin od EF-3 do komina SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb postępowania 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa, montaŝ i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek Zatwierdził: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.: Wymiana sprzętu komputerowego na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/08/01/2016 Modernizacja systemu sterowania urządzeniami nawęglania SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl 1 z 5 2015-01-09 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S 105-187968. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Bielsko-Biała: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S 105-187968. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187968-2016:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S 105-187968 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-07-19 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Remont drogi wojewódzkiej nr 201 w m. Czarne Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/01/08/2016 Zakup chłodnic olejowych do wentylatorów młynowych WPM 97/2 szt. 6 SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania

Bardziej szczegółowo

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15 NIP: 542-323-00-46 WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa: Siedziba: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Sadkowice Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice tel./fax: 468156191 www.gminasadkowice.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Opole, 2010-03-16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy prudnicko-głubczyckiej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-07-22 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 2.1. Załącznik do Oferty

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...... tel.*...... REGON*:..... NIP*:.... Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/03/04/2016 Naprawa rewizyjna lokomotywy serii SM-42 nr 1 SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak ZN/EEO/198/2014/EM Remont rozjazdu nr 100 i toru nr 200 bocznicy kolejowej SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:458-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont części dachu krytego papą z wymianą instalacji odgromowej budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. Gmina Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa, montaŝ, uruchomienie oraz konserwacja 4 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 5,6,7,8 w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie oraz wymiana urządzeń klimatyzacyjnych, w tym 7

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Warszawa: BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUś OBWODNICY GRÓJCA W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12)

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12) AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa portierni i wejścia

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357561-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-17 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Modernizacja klatki schodowej w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 321720-2009; data zamieszczenia: 17.09.2009

Numer ogłoszenia: 321720-2009; data zamieszczenia: 17.09.2009 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 158343-2009 z dnia 2009-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grębocice Przedmiotem zamówienia jest : Remont wnętrza kościoła p.w. św. Marcina w Grębocicach. Prace budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jaworzno: Dostawa odzieŝy ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Numer ogłoszenia: 137300-2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo