Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant"

Transkrypt

1 Przygotowano dla Microsoft Corporation Październik 2007 Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant 1

2 Spis treści Streszczenie dla kierownictwa...4 Cel...5 Metodyka...5 Procedura badawcza...6 Najważniejsze ustalenia...6 Zastrzeżenia...7 System ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft omówienie...8 Podsumowanie możliwości systemu ujednoliconej komunikacji...9 Analiza...12 Wywiady...12 Scenariusze realizowanych procesów...13 Dodatkowe ustalenia...14 Schemat obliczania wskaźnika TEI...15 Modelowa firma: Intercontinental Marketing...15 Założenia dotyczące schematu...17 Koszty...17 Oprogramowanie klienckie...18 Oprogramowanie serwerowe...18 Sprzęt...19 Usługi konsultingowe...19 Szkolenia...19 Administracja wewnętrzna...20 Koszty razem...20 Korzyści

3 Opis i ocena korzyści Poprawa wydajności pracy według grup użytkowników Oszczędności na kosztach przejazdów i podróży Skrócenie czasu realizacji projektów Przyspieszenie cyklu sprzedaży Ograniczenie kosztów: konferencje z dostępem wdzwanianym Ograniczenie kosztów: opłaty za połączenia telefoniczne...32 Podsumowanie korzyści...32 Metoda obliczania korzyści w kontekście współpracy z klientami...33 Inne zalety systemu ujednoliconej komunikacji...34 Ryzyko...36 Elastyczność...41 Schemat obliczania wskaźnika TEI: podsumowanie...45 Wnioski z badania...47 Załącznik A: Total Economic Impact omówienie...49 Załącznik B: Słownik pojęć...51 Załącznik C: Informacje o kierowniku projektu...52 Załącznik D: Materiały dodatkowe , Forrester Research, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Forrester, Forrester Wave, Forrester's Ultimate Consumer Panel, WholeView 2, Technographics i Total Economic Impact są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Klienci firmy Forrester mogą wykonać jedną legalną kopię lub slajd z danymi zawartymi w dokumencie. Wykonywanie dodatkowych kopii jest surowo wzbronione. W celu uzyskania uprawnień do wykonywania dodatkowych kopii oraz zapoznania się z informacjami na temat ich wykorzystania należy skorzystać z witryny Przedstawione informacje bazują na najlepszych dostępnych materiałach. Opinie są wyrazem osądu wydawanego w danym momencie i mogą ulegać zmianom. 3

4 Streszczenie dla kierownictwa Proces komunikacji w biznesie staje się coraz bardziej skomplikowany. Pracownicy chcący efektywnie pracować w zespole muszą sprawnie radzić sobie z wieloma urządzeniami, aplikacjami i bezpośrednimi kontaktami. Dla wielu osób dzień pracy nie zamyka się w godzinach od 9 do 17, ale trwa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i wykracza poza granice geograficzne. Stanowi to istotne utrudnienie w komunikacji i podejmowaniu decyzji, również na skutek konieczności właściwej synchronizacji czasu działań. Ludzie podają zazwyczaj kilka numerów telefonów i adresów , przez co ich wizytówki zamiast ułatwiać życie nieraz dodatkowo komplikują proces komunikacji. W efekcie osoba chcąca się skontaktować się z drugą osobą zazwyczaj zostawia wiele wiadomości pod różnymi adresami. Wraz ze zmianą sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników przetwarzających informacje, tzn. odchodzenia od pracy przy własnym biurku na rzecz pracy w różnych miejscach, o różnych godzinach, a nawet w siedzibie innych firm, wzrasta znaczenie szybkiego dotarcia do najważniejszych osób decyzyjnych. Niemożność skontaktowania się z odpowiednimi osobami w krytycznym momencie skutkuje opóźnieniami i spadkiem mierzalnej wydajności pracy. Utrudnienia te dodatkowo potęguje fakt, że klienci coraz częściej oczekują błyskawicznej reakcji na zgłoszenia dotyczące spraw sprzedaży i pomocy technicznej. Niemożność dotarcia do właściwych osób decyzyjnych czy zorganizowania ważnych spotkań biznesowych przynosi straty w postaci spadku wydajności pracy, opóźnień w realizacji projektów oraz marnotrawstwa czasu i środków na organizowane w trybie awaryjnym podróże. Badania Forrester wykazały, iż czasami ta niemożność nawiązania kontaktu prowadzi do spowolnienia, a nawet wstrzymania projektów kluczowych dla działalności firmy. Gdy tylko zostanie rozwiązany problem utrudnionego kontaktu z wymaganymi osobami, natychmiast pojawia się kolejne wyzwanie poprawa efektywności działania zespołów poprzez wsparcie możliwości współdziałania ich członków. Umożliwia to mechanizm ujednoliconej komunikacji. Przewiduje on zmianę sposobu kontaktowania się: zamiast kanałów asynchronicznych ( , poczta głosowa) wykorzystywane są metody synchroniczne, takie jak komunikacja za pomocą wiadomości błyskawicznych, komunikacja głosowa i wizualna bezpośrednio między komputerami, elektroniczne tablice, konferencje w sieci Web, udostępnianie aplikacji czy dostęp z urządzeń przenośnych. Ujednolicona komunikacja (Unified Communications, UC) to nowatorski pakiet zintegrowanych rozwiązań technicznych łączący funkcje komunikacji głosowej i wizualnej oraz transmisji danych. Pozwala wyeliminować wiele typowych przeszkód utrudniających komunikację, przyczyniając się do znacznej poprawy wydajności pracowników przetwarzających informacje w ramach danej organizacji. Pakiet UC łączy narzędzia wspomagające współpracę, takie jak kalendarz, poczta e- mail, konferencje w sieci Web, sale do współpracy grupowej czy wiadomości błyskawiczne z narzędziami do obsługi komunikacji, takimi jak telefony (stacjonarne i przenośne), połączenia audio i wideo czy poczta głosowa. W ramach systemu ujednoliconej komunikacji firma Microsoft oferuje obecnie następujące produkty i usługi: Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS), Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office Communicator 2007, Microsoft RoundTable i Microsoft Office Outlook. Produkty te bazują na usłudze Active Directory systemu operacyjnego Windows Server, która oferuje proste administrowanie hasłami, rejestrację pojedynczą i ogólnie wyższy poziom bezpieczeństwa systemu. 4

5 W lipcu 2007 r. Microsoft Corporation zleciła firmie Forrester Consulting zbadanie całkowitego efektu ekonomicznego (Total Economic Impact, TEI) oraz potencjalnego zwrotu z inwestycji (return on investment, ROI), które można zrealizować dzięki zastosowaniu produktów i usług systemu UC (produktów UC). W celu jak najdokładniejszego ustalenia finansowego wpływu produktów Microsoft tworzących platformę ujednoliconej komunikacji firma Forrester przeprowadziła szczegółowe wywiady z 15 klientami firmy Microsoft. Wyniki ankiety przedstawiono w formie analizy przypadku modelowej firmy oferującej usługi marketingu elektronicznego zatrudniającej 4000 osób. W trakcie prowadzonych rozmów ustalono jednoznacznie, że wdrożenie produktów Microsoft z dziedziny ujednoliconej komunikacji przyczynia się do znacznej poprawy wydajności pracy personelu oraz oszczędności finansowych. Cel Celem analizy jest udostępnienie czytelnikom ogólnego szablonu umożliwiającego szacunkową ocenę finansowych skutków wdrożenia infrastruktury ujednoliconej komunikacji Microsoft we własnej firmie. Dołożono przy tym starań, aby wszelkie obliczenia i założenia wykorzystane w analizie były jak najbardziej czytelne. Na podstawie niniejszej analizy czytelnicy powinni lepiej rozumieć korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia produktów systemu UC firmy Microsoft oraz być w stanie przekazać te informacje innym. Metodyka Wybór firmy Forrester do tego projektu wynikał z jej doświadczeń w dziedzinie korporacyjnych systemów komunikacji i obsługi współpracy oraz stosowanej metodyki obliczania całkowitego efektu ekonomicznego (Total Economic Impact, TEI). Wskaźnik TEI wykorzystywany jest nie tylko do pomiaru i redukcji kosztów (typowe obszary brane pod uwagę przy wdrażaniu systemów informatycznych), ale także uwzględnia wpływ wprowadzanych rozwiązań na całościowe usprawnienie funkcjonowania firmy. W niniejszym badaniu Forrester stworzył model aspektu finansowego produktów firmy Microsoft z dziedziny ujednoliconej komunikacji, opierając się na czterech podstawowych składnikach metodyki TEI: 1. Koszty 2. Korzyści 3. Ryzyko 4. Elastyczność Wskaźnik TEI, opracowany przez firmę Forrester z uwzględnieniem coraz bardziej wyrafinowanych mechanizmów analizy kosztów inwestycji informatycznych stosowanych przez firmy, przekazuje kompleksowy obraz całkowitego kosztu ekonomicznego podejmowanych decyzji zakupowych. Dokładniejszy opis metodyki TEI zamieszczono w Załączniku A. 5

6 Procedura badawcza Procedura badawcza zastosowana przez Forrester składa się z pięciu etapów. 1. Zebranie informacji z dotychczas przeprowadzonych analiz w zakresie systemów ujednoliconej komunikacji oraz ogólnie rynku korporacyjnych produktów wspomagania komunikacji i współpracy. 2. Rozmowy z przedstawicielami Microsoft odpowiedzialnymi za strategię i marketing produktów UC w celu jak najlepszego poznania zalet tych rozwiązań. 3. Szczegółowe wywiady z przedstawicielami 15 firm korzystających aktualnie z produktów UC firmy Microsoft. 4. Opracowanie modelu finansowego ilustrującego ustalenia dokonane na podstawie rozmów. Opis modelu znajduje się w podrozdziale Schemat obliczania wskaźnika TEI. 5. Stworzenie modelowej organizacji na podstawie wyników rozmów oraz wypełnienie schematu uzyskanymi danymi. Najważniejsze ustalenia Badanie przeprowadzone przez Forrester przyniosło kilka podstawowych wniosków: Rentowność inwestycji (return on investment, ROI) Na podstawie rozmów z 15 firmami korzystającymi z systemu Microsoft obsługującego ujednoliconą komunikację Forrester opracował schemat obliczania wskaźnika TEI dla modelowej organizacji (patrz niżej) oraz wskaźnika ROI pokazującego obszary, w których widoczne są finansowe skutki wdrożenia systemu UC. Jak widać w tabeli 1, wskaźnik ROI dla modelowej firmy skorygowany o ryzyko wynosi 563%. Korzyści Korzyści notowane przez modelową firmę, stworzoną na podstawie doświadczeń i specyfiki podmiotów ankietowanych w ramach analizy, obejmują m.in. poprawę efektywności działania indywidualnych pracowników i całych grup o prawie 20 mln w okresie 3 lat. Według ostrożnych szacunków oszczędności w związku z kosztami przejazdów wyniosły niemal 15 mln w ciągu 3 lat. Skrócenie czasu realizacji projektów wyceniono na ok. 15 mln. Skrócenie cykli sprzedaży może przynieść oszczędności ok. 5 mln, a niższe koszty wdzwanianych połączeń konferencyjnych i rozmów telefonicznych dodatkowe 1,8 mln w okresie 3 lat. Łączne oszczędności podliczone w niniejszej analizie sięgają 56,5 mln (39,5 mln według wartości bieżącej skorygowanej o czynniki ryzyka). Koszty Koszty wdrożenia proponowanego rozwiązania obejmują wydatki na oprogramowanie w kwocie ok. 2,1 mln. Sprzęt, usługi konsultingowe, szkolenia i koszty wewnętrznej administracji to ok. 4,7 mln w okresie 3 lat, co daje łącznie ok. 6,8 mln (6 mln według wartości bieżącej skorygowanej o czynniki ryzyka). 6

7 Tabela 1 pokazuje przepływy pieniężne dla modelowej firmy skorygowane o ryzyko, obliczone na podstawie danych i różnych cech poznanych w trakcie rozmów z badanymi podmiotami. Uzyskane wartości zostały skorygowane o czynniki ryzyka, czyli potencjalną niepewność wkalkulowaną w szacunki kosztów i korzyści z wdrożenia systemu informatycznego. Korekta o ryzyko ma na celu uwzględnienie aspektu ostrożnościowego, tzn. uwzględnienie wszelkich ewentualnych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na pierwotne szacunki kosztów i zysków. Dokładniejsze omówienie ryzyka i korekt o czynniki ryzyka zastosowanych w niniejszej analizie można znaleźć w podrozdziale Ryzyko w dalszej części dokumentu. Tabela 1 ROI bazowy i skorygowany o czynniki ryzyka Sumaryczne wyniki finansowe Szacunek bazowy Skorygowane o ryzyko ROI 673% 563% Koszty łącznie (wartość bieżąca) ( ) ( ) Korzyści łącznie (wartość bieżąca) ( ) ( ) Razem (wartość bieżąca netto) Źródło: Forrester Research, Inc. Zastrzeżenia Czytelnik powinien pamiętać o następujących ograniczeniach: Badanie zostało zlecone przez firmę Microsoft i przeprowadzone przez grupę doradczą Forrester. Firma Microsoft zapoznała się z wynikami badania i przekazała firmie Forrester swoje uwagi, jednak to firma Forrester odpowiadała za całość prac redakcyjnych nad badaniem i jego wynikami. Firma Microsoft dostarczyła firmie Forrester listę firm, które można objąć badaniem. Firma Forrester nie formułuje żadnych założeń w zakresie rentowności inwestycji, jaką mogą uzyskać inne podmioty. Firma Forrester zdecydowanie zachęca czytelników do przeprowadzania własnych szacunków na podstawie schematu udostępnionego w raporcie w celu ustalenia zasadności inwestowania w system ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft. Niniejszego badania nie należy traktować jako analizy konkurencyjnych produktów. 7

8 System ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft omówienie Platforma ujednoliconej komunikacji umożliwia zaawansowane, zoptymalizowane i skuteczne kontaktowanie się za pośrednictwem poczty , wiadomości błyskawicznych, głosu, obrazu i transmisji danych. Ta zaawansowana funkcjonalność może stanowić cenne uzupełnienie narzędzi biurowych, aplikacji i procesów biznesowych poprzez zoptymalizowanie metod kontaktowania się użytkowników. W opinii samej firmy Microsoft produkty i usługi tej platformy tworzą zintegrowaną, niezawodną, bezpieczną i ekonomiczną w eksploatacji infrastrukturę zaspokajającą obecne potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw. System obejmuje następujące produkty: Microsoft Office Communications Server Office Communications Server 2007 bazuje na cieszącym się znakomitą opinią produkcie Microsoft Live Communications Server Obecna wersja to pierwszy produkt firmy Microsoft łączący funkcje rozszerzonej obsługi protokołu VoIP (Voice over Internet Protocol), korporacyjnego systemu przesyłania wiadomości błyskawicznych, zarządzania obecnością oraz konferencji w sieci Web. Office Communications Server 2007 to zaawansowana, elastyczna, standardowa (wykorzystuje protokół SIP) platforma obsługująca komunikację w czasie rzeczywistym. Umożliwia zarządzanie połączeniami VoIP w oparciu o dane o stanach obecności, dźwiękowe i wizyjne konferencje w sieci Web oraz przesyłanie wiadomości błyskawicznych w granicach całej istniejącej infrastruktury aplikacji, usług i urządzeń. Microsoft Exchange Server Nowe funkcje oprogramowania Exchange Server 2007 oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń i ochrony wymagane obecnie przez firmy, dostęp z dowolnego miejsca do poczty , poczty głosowej, kalendarza i kontaktów oraz pewność sprawnej i ekonomicznej eksploatacji. Narzędzia ujednoliconej komunikacji dostępne w tym programie znacznie wykraczają poza samą obsługę wiadomości i autonomiczny system poczty głosowej. Obecnie do skrzynki odbiorczej mogą trafiać wiadomości , wiadomości poczty głosowej i faksy. Ponadto program wyposażono w funkcję głosowej automatycznej recepcjonistki, która umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej z dowolnego telefonu. Usługi zdalne Microsoft Exchange Uzupełnieniem lokalnych i zewnętrznych rozwiązań poczty jest grupa czterech odrębnych usług zdalnych. Zapewniają one filtrowanie spamu, wirusów i zawartości (Hosted Filtering), przechowywanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych (Hosted Archive), wykonywanie kopii zapasowych wiadomości i utrzymanie ciągłości dostępu do tych wiadomości (Hosted Continuity) oraz szyfrowanie wiadomości (Hosted Encryption). Usługi te są co kwartał aktualizowane. Najnowsze aktualizacje obejmują integrację z usługami katalogowymi w celu uproszczenia dostępu ze strony użytkowników. Microsoft Office Live Meeting Program Office Live Meeting udostępnia interaktywną przestrzeń w sieci Web, w której użytkownicy mogą wymieniać się plikami, przesyłać strumieniowo pliki dźwiękowe i wizyjne oraz pracować w grupach. Korzystając z tego narzędzia, współpracownicy mogą przeprowadzać burzę mózgów z pomocą programu Microsoft Office PowerPoint, edytować dane w programie Office Word oraz przetwarzać dane liczbowe w programie Office Excel wszystko w czasie rzeczywistym i niezależnie od miejsc, w których się aktualnie znajdują. W połączeniu z innymi elementami systemu ujednoliconej komunikacji, np. usługami telefonicznymi, programy Live Meeting i Microsoft Office stworzą środowisko kompleksowego współdziałania na żywo. 8

9 Microsoft Office Communicator Communicator 2007 to zintegrowany klient komunikacyjny programu Office Communications Server Przekazuje informacje o obecności, a po kliknięciu jednego przycisku umożliwia inicjowanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, bezpośrednich połączeń audio i wideo między komputerami, konwersacji za pomocą wiadomości lub konferencji w sieci Web. Integracja z programami Exchange i Live Meeting umożliwia planowanie spotkań bezpośrednio z poziomu programu Office Communicator. Z kolei integracja z firmowymi lub publicznymi sieciami telefonicznymi pozwala korzystać z funkcji takich jak sterowanie korporacyjnymi systemami telefonicznymi czy współpraca z systemami dostawców usług telekonferencji głosowych. Microsoft Office Outlook Office Outlook 2007 to zintegrowany system umożliwiający zarządzanie czasem i informacjami, komunikację ponad granicami oraz sprawowanie kontroli nad napływającymi informacjami. Program wyposażono w nowoczesne mechanizmy pozwalające na centralne przeszukiwanie wiadomości, organizowanie pracy i sprawne dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami. Microsoft RoundTable. RoundTable to urządzenie do obsługi współpracy przy użyciu kanałów dźwiękowego i wizyjnego wyposażone w unikatową kamerę o 360-stopniowym kącie obrotu. W połączeniu z programem Office Communications Server 2007 tworzy niezwykle zaawansowane i kompleksowe środowisko prowadzenia konferencji, które może obejmować wiele lokalizacji. Lokalni i zdalni uczestnicy spotkania widzą ujęcie panoramiczne wszystkich osób w sali konferencyjnej, a także zbliżenia osób zabierających głos. Podsumowanie możliwości systemu ujednoliconej komunikacji Informacje o obecności: wiedza o dostępności współpracowników Dzięki informacjom o obecności inne osoby wiedzą, gdzie aktualnie znajduje się dany użytkownik (np. przy komputerze, z dala od komputera, jest zajęty, uczestniczy w spotkaniu, wyszedł na obiad itd.). Publikowanie informacji o obecności ułatwia potencjalnym rozmówcom nawiązanie kontaktu w najodpowiedniejszym czasie. System zawiera pewne mechanizmy automatyzacji. Jeśli na przykład użytkownik nie dotknął klawiatury lub myszy przez określoną liczbę minut, stan jego obecności zmienia się na z dala od komputera. Narzędzia współpracy programu Office Communications Server z funkcjami kalendarza w programie Microsoft Exchange oraz systemami telefonii bazującymi na centralach PBX lub adresach IP umożliwiają również automatyczne upublicznianie innych informacji o stanie, np. w trakcie spotkania, w trakcie rozmowy, poza biurem czy wolny za x godzin. Te zaawansowane informacje o obecności umożliwiają jeszcze sprawniejszy kontakt między współpracownikami. Jeśli odbiorca jest dostępny w trybie online, nadawca może kliknąć jego ikonę obecności i wysłać wiadomość błyskawiczną. Przy dostępnej funkcjonalności telefonii internetowej kliknięciem myszy można również zainicjować połączenie telefoniczne z innym komputerem. Jeśli odbiorca jest w podróży, to aby się z nim skontaktować, wystarczy kliknąć ikonę stanu obecności w celu ustalenia numeru jego telefonu komórkowego i zadzwonić do niego lub po prostu wysłać mu wiadomość błyskawiczną. Jeśli odbiorca nie jest dostępny w trybie online, można mu wysłać wiadomość lub zostawić wiadomość głosową. Odbiorca odbierze taką wiadomość jako plik WAV osadzony w wiadomości i może na niej wykonywać różne operacje w programie Outlook. 9

10 Opisane możliwości pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu obu stronom. Dzięki informacjom o obecności nadawca nie musi podejmować prób nawiązania kontaktu różnymi metodami, zanim uda mu się dotrzeć do żądanej osoby. Z kolei odbiorca nie musi czytać tej samej wiadomości wysłanej pocztą , przez komunikator i na skrzynkę poczty głosowej. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Forrester 59% wszystkich pracowników stwierdziło, że dostępność tej funkcji pozwoliłaby im zaoszczędzić ponad 15 minut dziennie. i Wiadomości błyskawiczne: szybszy kontakt Usługa wiadomości błyskawicznych to mechanizm umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu lub w sieci firmowej. Odbiorca zazwyczaj widzi na swoim komputerze alert o nadejściu nowej wiadomości wraz z informacją o nadawcy. Firmowe systemy obsługi wiadomości błyskawicznych realizują tę funkcjonalność w granicach firmy, a coraz częściej również poza nimi, wprowadzając poziom bezpieczeństwa nieznany w publicznych systemach komunikatorów takich jak AOL, Yahoo!, MSN czy Google Talk. Komunikacja za pomocą wiadomości błyskawicznych zastępuje sekwencję wymiany wiadomości konwersacja jest prowadzona tylko z wybranymi osobami, a pozostałe są dyskretnie pomijane. Zależnie od kontekstu i potrzeb uczestnicy takiej konwersacji mogą porozumiewać się wyłącznie w ten sposób, nawiązać rozmowę telefoniczną lub zainicjować wspólną sesję za pomocą programu Live Meeting. Program Office Communications Server 2007 pozwala użytkownikom z wewnątrz firmy łączyć się za pomocą wiadomości błyskawicznych także ze znajomymi w innych firmach również wyposażonych w infrastrukturę OCS i sieciach publicznych w ramach modelu komunikacji zwanego federacją. Konferencje w sieci Web i wideokonferencje: oszczędność pieniędzy i czasu Spontaniczne konferencje w sieci Web i wideokonferencje usprawniają proces podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym dzięki prostym mechanizmom konfiguracyjnym, udostępnieniu łączy do funkcji zarządzania obecnością oraz możliwości inicjowania konferencji jednym kliknięciem myszy. Wartość wideokonferencji rośnie wraz z redukcją czasu potrzebnego na ich organizowanie. 60% pracowników ankietowanych na potrzeby raportu Forrester stwierdziło, że możliwość spontanicznego przygotowania konferencji pozwoliłaby im zaoszczędzić od 1 do 5 godzin tygodniowo. ii Wideokonferencje pozwalają także ograniczyć koszty podróży służbowych. Coraz częściej zastępują wyjazdy na spotkania wewnętrzne oraz spotkania z klientami, dostawcami czy partnerami handlowymi. Firmy, do których Forrester zwrócił się w związku z niniejszym badaniem, podawały wiele przykładów użycia programu Live Meeting do organizowania spontanicznych sesji pracy zespołowej z osobami znajdującymi się w różnych regionach, krajach i strefach czasowych. Okazało się też, że aplikacja często służy jako narzędzie współpracy z klientami, partnerami handlowymi i dostawcami. Ponadto koszty sprzętu wideo spadły do poziomu umożliwiającego zastosowanie bezpośredniej komunikacji wizualnej za pomocą komputerów przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Większość z ankietowanych firm, mając na uwadze również bardziej skomplikowane i wymagające sytuacje, jest na etapie pilotażowego wdrażania systemu Microsoft RoundTable modułu wizualno-dźwiękowego wyposażonego w kamerę o 360-stopniowym kącie obrotu. Urządzenie to pozwala na prowadzenie konferencji obejmujących wiele lokalizacji, oferując panoramiczne ujęcie wszystkich osób we wszystkich salach konferencyjnych oraz zbliżenia osób zabierających głos. 10

11 Mechanizmy komunikacji wizualnej są wdrażane przez wielu użytkowników z ankietowanych firm, chociaż jeszcze w niewielkim zakresie. Jedna z badanych firm poinformowała na przykład, że dział kadr zamierza udostępnić wszystkim nowym pracownikom system kamer internetowych umożliwiających szybsze zorientowanie się w strukturze globalnej, geograficznie rozproszonej organizacji. Ponadto na etapie wdrożeń pilotażowych stwierdzono wzrost wydajności pracy w sytuacjach, gdy podczas rutynowej komunikacji pracownicy widzą się nawzajem. Jeśli na przykład dwie osoby używają kanału wideo do omawiania zestawienia wydatków, konwersacja trwa nieco dłużej, za to sprawa jest zamykana w jednym posiedzeniu w odróżnieniu od tradycyjnie długotrwałych uzgodnień podejmowanych przez wysyłanie sobie całej serii wiadomości . Protokół VoIP (Voice Over Internet Protocol) Funkcjonalność VoIP realizowana w warstwie programowej umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci bazującej na protokole IP zamiast przy użyciu tradycyjnej infrastruktury telefonicznej z centralkami PBX. Komunikację głosową można połączyć z funkcjami poczty , kalendarza, poczty głosowej/ujednoliconej komunikacji, komunikatora i konferencji, tworząc jedno wspólne środowisko komunikacyjne zastępujące fragmentację typową dla tradycyjnych systemów stosowanych obecnie. Ponadto infrastruktura VoIP może znacznie ograniczyć koszty rozmów telefonicznych. Firmy ankietowane na potrzeby niniejszego badania donosiły o pilotażowych wdrożeniach aplikacyjnych systemów telefonii internetowej obejmujących m.in. obsługę bezpośredniego dzwonienia między komputerami za pomocą różnych urządzeń oraz integrację komunikacji za pomocą poczty , wiadomości błyskawicznych i konferencji. Inicjowanie kontaktu jednym kliknięciem myszy Nieuchronnie zbliżamy się do momentu w ewolucji systemów, gdy wystarczy znaleźć imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy, a natychmiast zostaną wyświetlone wszystkie dostępne formy kontaktu z daną osobą. Niektóre z ankietowanych firm myślą o wprowadzeniu dla swoich pracowników pojedynczych identyfikatorów, pod którymi będą zebrane wszystkie informacje kontaktowe (nawet o kwalifikacjach danej osoby) przechowywane w usłudze Active Directory, w tym dane usług komunikacyjnych stosowanych w firmie (telefony stacjonarne i komórkowe, konferencje, wiadomości błyskawiczne, poczta , kalendarz). Odnajdowanie właściwej osoby przebiega znacznie szybciej, a integracja informacji o obecności w aplikacjach pakietu Microsoft Office pozwala zoptymalizować proces ustalania jej dostępności oraz nawiązywania kontaktu za pomocą preferowanego narzędzia odpowiedniego dla danej sytuacji. Ponadto firmy coraz częściej wbudowują funkcje wyświetlania stanu dostępności we własnych aplikacjach biznesowych, umożliwiając inicjowanie kontaktu jednym kliknięciem myszy z poziomu tych aplikacji. Mobilność Niewielka część użytkowników z ankietowanych firm korzysta z urządzeń przenośnych sprzężonych z platformą ujednoliconej komunikacji. W niektórych podmiotach funkcje obsługi mobilności to ważny składnik systemu ujednoliconej komunikacji, podczas gdy w innych jest to pakiet pomocniczych opcji dla wybranych użytkowników. Pewne urządzenia komórkowe mogą być wyposażane w klienta OCS, co oznacza możliwość zintegrowania telefonu z korporacyjnymi usługami zarządzania dostępnością, przesyłania wiadomości błyskawicznych i poczty . Ponadto na urządzeniach przenośnych z systemem Windows można otwierać i modyfikować załączniki wiadomości i wiadomości błyskawicznych oraz inne dokumenty programów Word, Excel i PowerPoint. 11

12 Analiza Ocena wpływu wdrożenia produktów Microsoft służących ujednoliconej komunikacji została przygotowana przez firmę Forrester zgodnie z założoną wstępnie procedurą: Rozmowy z przedstawicielami Microsoft odpowiedzialnymi za strategię i marketing. Obszerne wywiady z przedstawicielami 15 firm korzystających aktualnie z produktów ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft. Opracowanie wspólnego schematu obliczania efektów finansowych wdrożenia systemu ujednoliconej komunikacji. Stworzenie modelowej organizacji na podstawie rozpoznanych cech badanych firm. Wywiady Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono wywiady z 15 klientami Microsoft o następującej charakterystyce: 1. Producent pakowanych towarów konsumpcyjnych (Consumer Package Goods, CPG) z listy Fortune Globalny wydawca publikacji naukowych, prawnych, edukacyjnych i biznesowych. 3. Dział usług konsultingowych dużego kanadyjskiego operatora telefonicznego i integratora systemów. 4. Agencja promocyjna reprezentująca największych klientów z branży rozrywkowej i sportowej, mająca biura w Nowym Jorku, Nashville, Kansas City i Pekinie. 5. Dostawca (zdalnych) usług kształcenia elektronicznego w dziedzinach technicznych i związanych z uzyskiwaniem certyfikatów znajomości oprogramowania. 6. Czołowy dostawca usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych dla firm, mający 50 biur w 26 krajach. 7. Globalny dostawca usług konsultingowych w dziedzinie informatyki. 8. Czołowy producent środków chemicznych i karmy dla zwierząt, mający 14 zakładów w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. 9. Gigant telekomunikacyjny z regionu Azji Południowo-Wschodniej. 10. Jednostka strażacka i ratownicza z dużego hrabstwa w Szkocji. 11. Operator zintegrowanej internetowej sieci komunikacyjnej łączącej usługi transmisji głosu, wizji i danych, świadczący usługi dla firm z grupy Fortune 500, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługodawców na całym świecie. 12

13 12. Duża firma zajmująca się wydobyciem węgla i minerałów, działająca na całym świecie. 13. Globalny dostawca informatycznych usług konsultingowych i oprogramowania dla firm. 14. Producent dóbr konsumpcyjnych mający centra wytwórcze i badawcze w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Chinach. 15. Czołowy producent napojów w Australii i Nowej Zelandii. Scenariusze realizowanych procesów Klienci, z którymi prowadzono wywiady, przedstawiali następujące scenariusze ilustrujące przydatność systemów ujednoliconej komunikacji opisywanych w niniejszym badaniu. Scenariusz 1 Dzięki funkcji zarządzania obecnością mogę rzucić okiem na zespół i od razu widzę, kto jest dostępny. Mogę od razu zadać pytanie i od razu otrzymam odpowiedź. Kiedy z kolei mnie zapyta zwierzchnik, mam gotową odpowiedź. A jeśli jej nie znam, mogę ją uzyskać od ręki. Scenariusz 2 Moim zadaniem jest zbieranie informacji o tym, czym się aktualnie zajmujemy, a następnie opisywanie oferty produktowej klientom. Przez całe lata w drodze spędzałem miesięcznie10 dni 2 tygodnie robocze żeby porozmawiać z ludźmi od nas z firmy i przekazać zebrane informacje dalej. Jeśli akurat tego nie robiłem, odbywałem spotkania z klientami. Przy nowym systemie od czerwca byłem poza firmą tylko jeden dzień. Największą korzyść odnoszą jednak nasi opiekunowie klientów i sami klienci, bo mogę po prostu porozmawiać z nimi o oferowanych produktach. Nie marnuję czasu na przejazdy, a moja skuteczność jest co najmniej taka sama. Teraz po prostu wysyłam zaproszenie na konferencję przy użyciu programu Live Meeting. Siedzę w biurze, a wszyscy i tak mnie widzą i słyszą. Scenariusz 3 W przyszłym tygodniu cały korporacyjny dział finansowy ma konferencję. Człowiek z Australii będzie w niej uczestniczył za pośrednictwem urządzenia RoundTable zamiast lecieć 17 godzin na dwudniowe spotkanie. Tak samo ludzie ze Skandynawii. Na pewno osobista obecność ma swoje zalety, ale aplikacja OCS stwarza możliwość udziału w tego typu wydarzeniach różnym osobom w sytuacji ograniczeń budżetowych czy logistycznych. Ich uczestnictwo będzie bardziej znaczące, skuteczniejsze i pełniejsze niż w przypadku, gdyby korzystali z tradycyjnych wdzwanianych połączeń konferencyjnych lub nawet gdyby fragmenty spotkania były przekazywane w ramach transmisji internetowej. Scenariusz 4 Tkwiłem na lotnisku od kilku godzin, kiedy z wiadomości odebranej na urządzeniu bezprzewodowym dowiedziałem się o szansie sprzedaży. Włączyłem laptopa i przeprowadziłem ponadgodzinne spotkanie z trzema kolegami (nie używając wdzwanianego głosowego połączenia konferencyjnego) w celu zainicjowania przygotowania oferty. Szybka odpowiedź ma podstawowe znaczenie, ponieważ kiedy dowiemy się o jakiejś okazji, zazwyczaj mamy bardzo mało czasu na reakcję. Zaletą rozbudowanego środowiska obsługi współpracy i dostępnych narzędzi systemu ujednoliconej komunikacji jest znaczne skrócenie czasu wystąpienia z propozycją do klienta. W wariancie tradycyjnym od momentu uzyskania informacji o zaistniałej okazji do momentu przygotowania oferty moglibyśmy poświęcić 3 dni tylko na ustalenie, kto: a) ma odpowiednią wiedzę i b) jest dostępny. Sama wiedza o tym, kto jest dostępny, pozwala szybko zainicjować konwersację, 13

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee Przygotowano dla Microsoft Corporation Listopad 2009 Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee SPIS TREŚCI Streszczenie dla kierownictwa...

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

FUTURE COMMUNICATION

FUTURE COMMUNICATION NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr /Marzec 2010 FUTURE COMMUNICATION kroków Do nowoczesnej komunikacji Smartfon pełen dostęp do zasobów korporacyjnych VoIP Telefonia internetowa

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które dają oszczędności

Inwestycje, które dają oszczędności Jak zaoszczędzić dzięki strategicznym inwestycjom w rozwiązania komunikacyjne Inwestycje, które dają oszczędności Wielu menedżerów IT musi dziś sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zarządzanie wydatkami

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika.

Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika. Office 365 prosty przepis na nowoczesną firmę. Podręcznik użytkownika. KATHERINE MURRAY Spis treści Wstęp 7 Katherine Murray autorka książek o Microsoft Office 7 Microsoft Office 365 dla kogo został stworzony

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Przykład wdrożenia: mbank buduje platformę bankowości internetowej nowej generacji

Przykład wdrożenia: mbank buduje platformę bankowości internetowej nowej generacji Dla: specjalistów z dziedziny e-biznesu i strategii wielokanałowej Przykład wdrożenia: mbank buduje platformę bankowości internetowej nowej generacji Stephen Walker, 12 listopada 2013 r. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo