Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z materiałów, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado z siedzibą w Gdańsku, zwanego dalej Tolerado. 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób wypożyczających, korzystających z materiałów Tolerado. 3. Wszystkie osoby wypożyczające powinny zapoznać się z treścią regulaminu; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, znajduje się na rewersie, który podpisuje przy każdorazowym wypożyczeniu materiałów Tolerado Ilekroć w regulaminie jest mowa o: materiałach rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia), przedłużeniu rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla materiałów udostępnianych poza siedzibą Tolerado, udostępnianiu na miejscu oznacza to możliwość korzystania z materiałów w lokalu użytkowanym przez Tolerado przy ul. Miszewskiego 17/307 w Gdańsku, udostępnianiu na zewnątrz oznacza to możliwość wypożyczania materiałów zgodnie z regulaminem, wolnym dostępie rozumie się przez to taką część pomieszczeń w lokalu użytkowanym przez Tolerado w których osoby wypożyczające mogą wybrać z półek samodzielnie książki i czasopisma, Osoba wypożyczająca - rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem do korzystania z materiałów Tolerado gromadzi i udostępnia następujące materiały: 1) Dokumenty graficzne: - wydawnictwa zwarte (książki), - periodyki (gazety, czasopisma). 2. Tolerado może gromadzić inne, niż wymienione w ustępie 1, materiały.

2 3. Materiały stanowią własność Tolerado. Rozdział II Prawo korzystania z materiałów 4 1. Prawo korzystania z materiałów Tolerado ma charakter powszechny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z materiałów na miejscu jest bezpłatne. 1. Z materiałów gromadzonych przez Bibliotekę mogą korzystać osoby, które: 1) okazały dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 2) wypełniły rewers przed wypożyczeniem materiałów, 3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 5 Rozdział III Prawa i obowiązki osób wypożyczających 6 1. Osoby wypożyczające, które nabyły prawo do korzystania z materiałów Tolerado mają prawo do: a) wypożyczania materiałów na warunkach określonych w regulaminie, b) korzystania z materiałów na miejscu w lokalu użytkowanym przez Tolerado, c) korzystania z pomocy i porad wypożyczającego członka lub członkinię Tolerado lub osoby zajmującej się księgozbiorem Tolerado, d) zgłaszania osobie zajmującej się księgozbiorem Tolerado uwag na temat funkcjonowania wypożyczeń/udostępniania materiałów na miejscu. 7 Osoby wypożyczające mają obowiązek: a) przestrzegać zasad korzystania z materiałów określonych regulaminem, b) dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia, uwag na marginesach itp., c) każdorazowo wypisać rewers przed każdym wypożyczeniem, uaktualnić dane kontaktowe w razie ich zmiany; d) okazać na żądanie osoby zajmującej się księgozbiorem Tolerado lub wypożyczającego członka lub członkini Tolerado dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez osobę wypożyczającą,

3 e) zachować czystość w pomieszczeniach Tolerado. Rozdział IV Zasady udostępniania materiałów W pomieszczeniach Tolerado jest wolny dostęp do książek i czasopism. 8 9 Osoba wypożyczająca może wypożyczyć książkę po wypełnieniu rewersu, osoba zajmująca się księgozbiorem, członkini lub członek Tolerado sprawdza dane i również się podpisuje Osoba wypożyczająca może wypożyczyć poza siedzibę Tolerado jednorazowo: - 3 woluminy książek, - 3 tytuły czasopism. 2. Na wniosek osoby wypożyczającej liczba wypożyczanych woluminów na zewnątrz siedziby może być zwiększona. Każdorazowo decyzję podejmuje osoba zajmująca się księgozbiorem lub wypożyczająca członkini lub członek Tolerado Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wynosi 30 dni. 2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 osoba zajmująca się księgozbiorem lub wypożyczający członek lub członkini Tolerado może na prośbę osoby wypożyczającej prolongować termin zwrotu materiałów, o ile nie zostało złożone zamówienie przez inną osobę, która zgłosiła chęć wypożyczenia. 3. Łączny okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekraczać 3 miesięcy W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w razie wypożyczenia poza siedzibę materiałów o dużej wartości antykwarycznej, rynkowej lub trudnych do nabycia, osoba zajmująca się księgozbiorem lub wypożyczająca członkini lub członek Tolerado może zażądać od użytkownika kaucji. 2. Kaucja o której mowa w pkt. 1 stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych materiałów. 3. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania wypożyczonych materiałów. 4. Wpłacone kaucje nie podlegają oprocentowaniu.

4 ROZDZIAŁ V Postępowanie w razie zaniechania zwrotu materiałów, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia Jeżeli materiały biblioteczne zostały przez osobę wypożyczającą utracone winien on przekazać na rzecz Tolerado - w ciągu 14 dni od daty utraty egzemplarz tego samego wydawnictwa. Termin może zostać przedłużony przez osobę zajmującą się księgozbiorem. 2. W przypadku niezadośćuczynienia wynikającemu w ust. 1 obowiązkowi, osoba wypożyczająca winna zapłacić Tolerado odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej egzemplarza utraconego wydawnictwa ustalonej przez osobę zajmującą się księgozbiorem. 3. Osoba wypożyczająca w zamian za utracony egzemplarz wydawnictwa może przekazać na rzecz Tolerado inne wydawnictwo, uznane za przydatne w Tolerado. Decyzję podejmuje osoba zajmująca się księgozbiorem. 14 Zniszczenie przez osobę wypożyczającą wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwą lub nieuzasadnioną ekonomicznie ich naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność osoby wypożyczającej według zasad przewidzianych w W razie niedopełnienia przez osobę wypożyczającą obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Tolerado wystąpi na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń. 2. Przed skierowaniem sprawy do sądu Tolerado wezwie ostatecznie osobę wypożyczającą, wysyłając tzw. wezwanie przedsądowe, do zapłaty należnego odszkodowania. 3. Na poczet odszkodowania Tolerado zaliczy kaucję uiszczoną przez osobę wypożyczającą. 4. W uzasadnionych wypadkach losowych Tolerado może zaniechać dochodzenia od osoby wypożyczającej roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzję podejmuje prezes Tolerado w porozumieniu z Zarządem Tolerado. Rozdział VI Naruszenie obowiązków regulaminowych 16 W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu, osoba zajmująca się księgozbiorem może:

5 1) zawiesić osobę wypożyczającą w prawie korzystania z materiałów Tolerado na czas określony, 2) pozbawić osobę wypożyczającą prawa korzystania z materiałów. Rozdział VII Rozpatrywanie odwołań Od decyzji osoby zajmującej się księgozbiorem, w szczególności w sprawach: 1) odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych, 2) wysokości kaucji żądanej przy wypożyczaniu, 3) ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika, 4) ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych, przysługuje osobie wypożyczającej prawo odwołania do prezeski/a Tolerado. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez osobę wypożyczającą wiadomości o skarżonej decyzji. 3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja prezesa/ki Tolerado jest ostateczna. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo