Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej"

Transkrypt

1 Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej

2 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Mleczne zakręty W ostatnich latach jesteśmy uczestnikami transformacji na rynku produktów mleczarskich. Wobec coraz ostrzejszych wymagań konsumentów i nasilającej się konkurencji firmy mleczarskie zmuszane są wprowadzać nowoczesne technologie i urządzenia. Z obserwacji tej branży wynika, że wraz ze wzrastającymi aspiracjami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej proces przysto sowywania polskich standardów do obowią zujących w Unii Europejskiej nabiera spo dziewanego rozpędu ciągle jednak jeste śmy na początku tego wielkiego procesu. Dla coraz szerszego kręgu producentów ko niecznością staje się wdrażanie nowych technologii, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i systemów automatyki, będących do niedawna miarą luksusu. Aby wielki potencjał gospodarki mleczar skiej jaki istnieje w Polsce został należycie wykorzystany, konieczna jest intensyfikacja działań, które rozpoczęte kilka lat temu już przynoszą pozytywne rezultaty. Wyraźnie widać poszerzenie asortymentu wyrobów, a także podniesienie ich jakości. Dalszy jednak postęp w tym zakresie warunkowany będzie unowocześnieniem parku maszynowego, obniżaniem energochłonności, ma teriałochłonności i kapitałochłonności procesów przetwórczych, a także wprowadzeniem nowych technik wytwarzania i pakowania. Zmianom tym sprzyjać będą zarysowane już zmiany struktu ralne zakładów przerabiających mleko, a zakres i intensywność procesów modernizacyjnych wy nikać będzie ze specjalizacji i koncentracji produkcji. Wprowadzanie do mleczar W nowej normie mlecznej uwzględniono przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej zgodnie z układem stowarzyszeniowym z 16.XII.1991r. Najważniejsze zmiany to: 1) Wymóg temperatury jako kryterium przyjęcia mleka 2) Oznaczenie punktu zamarzania mleka. 3) Ilościowe wymagania ogólnej liczby drobnoustrojów. 4) Ilościowe wymagania dotyczące komórek somatycznych. 5) Wprowadzenie czterech klas jakości mleka Produkcja mleka stanowi 20% globalnej wartości pro dukcji rolniczej Produkty mleczarskie stanowią 11 15% wydatków lud ności na żywność Jeden litr mleka pokrywa dzienne zapotrzebowanie fi zjologiczne dorosłego mężczyzny, przy średnio ciężkiej pracy w ilości: 8O% białko zwierzęce, 100% wapń, 88% witamina B2, 20% energia stwa nowych technologii wymu sza zmiany na każdym etapie funkcjonowania firmy, począw szy od jakości pozyskiwanego surowca, skupu, transportu, kontroli jakości, planowania pro dukcji, a na zarządzaniu sprze dażą i marketingiem kończąc. Jak ogarnąć tak szeroki wachlarz problemów, jak kontrolować te wszystkie istotne dla finalne go produktu parametry? Problemy te dają się rozwiązać w sposób spójny i całościowy w technice komputerowej, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarów, automatyki, sterowania i wizualizacji. System taki, a także doświadczenia zdobyte w zakładach tej branży, oferuje firma MikroB" S.A. dając użytkownikom narzędzie na miarę naszych czasów, pozwalające śmiało modernizować i rozwijać zakład w kierunku bieżących i przyszłych wymogów. Nowoczesność w praktyce Automatyzacja w PPUH TOSKA" w Głubczycach Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych w zarządzaniu i auto matyzacji procesów technologicznych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOSKA" sp. z o.o. w Głubczycach. Aby w optymalny sposób kierować produkcją i całym zakładem, aby podejmować szybkie i właściwe decyzje, aby wreszcie zrobić rzetelne plany działania, potrzebne są informacje uży teczne, wiarygodne i terminowe. Jeszcze lepiej, gdy informacje te są odpowiednio przetworzone, przygotowane tak, aby ich interpretacja była jasna i konkretna. Powyższe przesłanki oraz potrzeba automatycznego sterowania procesem produkcji, zdecy dowały o wprowadzeniu kompleksowego systemu SCADA, w oparciu o PRO 2000, do realizacji w/w zadań. 2

3 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Charakterystyka systemu PRO 2000 w Przedsiębiorstwie TOSKA" Zakres systemu obejmuje wszystkie, naj istotniejsze dla pracy zakładu zadania, takie jak: rozliczenie ilościowe i jakościowe dostaw ców mleka, sterowanie transportem mleka, nadzór nad procesem produkcji serów i jo gurtów, sterowanie stacją mycia instalacji technolo gicznej, dokumentowanie produkcji. Obecnie najskuteczniejszą metodą odniesienia korzy ści ekonomicznej przez firmę przemysłu spożywcze go jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości i za rządzania jako ścią zgodnie z normami ISO 9OOO. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowią zane do zapewnienia bezpieczeństwa żywności po przez wdroże nie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Konfigurację sprzętową systemu przedstawia rys. 1. Z punktu widzenia funkcjonalności można wyróżnić dwa podsystemy: sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych baza informacyjna archiwizacja, analiza i raportowanie danych dotyczących przychodów i rozchodów mleka, parametrów jakościowych mleka oraz parametrów procesów technolo gicznych Sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych Zastosowano w tym celu sterowniki Ge Fanuc serii oraz komputery klasy IBM z opro gramowaniem PRO 2000 pod systemem operacyjnym QNX. Wybrane obrazy synoptyczne pro cesu technologicznego, odwzorowujące w czasie rzeczywistym parametry tego procesu, przed stawiono na rys. 2,3,4. Rys 1. Konfiguracja sprzętowa systemu Funkcje systemu: Steruje i kontroluje przyjęcia mleka (nadzoruje ustawienie zaworów tak aby mleko było przesyła ne do właściwego zbiornika magazynującego mierzy ilość i temperaturę mleka) Mierzy temp. i poziom mleka przechowywanego w zbiornikach magazynowych Steruje transportem mleka ze zbiorników magazynowych poprzez pasteryzatory do zbiorników kwaszących, kontrolując prawidłowość ustawienia zaworów i mierząc ilość mleka. Posiada możliwość kolejkowania zbiorników kwaszących tzn. po uzupełnieniu zbiornika zadaną ilością, automatycznie przełącza się na inny wybrany przez operatora zbiornik bez przerywania procesu pasteryzacji. Mierzy parametry pasteryzacji (temp. we i wy z pasteryzatora) Mierzy i kontroluje parametry procesu kwaszenia (tzn.ph, temp.) Steruje transportem ze zbiorników kwaszących do zbiorników buforowych oraz ze zbiorników buforowych na pakowaczki Kontroluje prawidłowość ustawienia tablic rozdzielczych oraz ustawienia zaworów tak aby dany obiekt był przygotowany do mycia 3

4 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Steruje pompami, mieszadłami i zaworami w czasie mycia współpracując ze sterownikiem sta cji mycia Umożliwia kolejkowanie myć; po skończeniu mycia wykonywanego automatycznie, rozpoczyna następne, wybrane przez operatora Rys.2. Schemat procesu technologicznego Sprawdza czy żądana operacja nie koliduje z już wykonywaną jeśli tak to blokuje jej realizację Steruje pracą dwóch stacji mycia A" i B", które mogą pracować jednocześnie (w zależności od typu mytego obiektu (rurowy lub zbiornikowy) i rodzaju mycia (alkaliczna, kwasowa, dezynfekcja lub ich kombinacja) wykonuje odpowiedni program mycia. Oszczędza zużycie wody i środków poprzez wykorzystanie wody z poprzednich myć do płukania wstępnego i ponownego mycia. Z systemu komputerowego są realizowane również inicjacje poszczególnych procesów tech nologicznych oraz przygotowywane parametry do algorytmów mycia przez stacje mycia. Baza informacji Znajdują się tutaj wszystkie informacje niezbędne dla Kontroli Jakości, rozliczeń z dostawcami, analizy kosztów i przebiegu procesu produkcji: Dokumentowanie przychodów i rozchodów mleka (wraz z podstawowymi parametrami jak za wartość tłuszczu i białka), Analiza jakości mleka i surowca Laboratorium: pełna analiza jakościowa (skład chemiczny, własności organoleptyczne, fizyczne, biologiczne i inne), Kontrola jakości produktów Laboratorium: pełna ocena danej partii produktów (fizykochemicz na, organoleptyczna, smakowa, biologiczna) Dokumentowanie i kontrola operacji technologicznych parametry procesu technologicznego (jak temperatura, ph, ciśnienie, ilość), czas rozpoczęcia i trwania operacji, przeznaczenie, operator nadzorujący, dyspozycja itp. Efekty automatyzacji Możliwość pełnego rozliczenia produkcji począwszy od mleka, a na produkcie finalnym koń cząc, co daje w efekcie minimalizację strat (poniżej 1,5%), Pełna kontrola jakości surowców i wyrobów dostęp do szczegółowej historii produkcji wyro bu, od surowca począwszy, Stabilna jakość produkcji ustawione parametry są powtarzalne, gdyż kontrolują je sterowniki automatyczne, Możliwość optymalizacji kosztów produkcji znając dokładne wielkości elementów składowych jak surowiec, energia, robocizna i inne, można łatwo analizować przetworzone raporty pod kątem optymalizacji kosztów; z tego tytułu dzisiaj zakład ma znaczne oszczędności, Oszczędności w nakładach pracy ludzkiej zwiększenie produkcji przy tej samej obsłudze (np. przed automatyzacją 3 osoby na linii prod. 200 t sera/miesiąc; po automatyzacji 3 osoby na linii prod. 800 t sera/miesiąc), 4

5 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Rys.3. Odbiór mleka Zmniejszenie liczby awarii i strat z tego wynikających (dzięki zabezpieczeniom i blokadom na wet w przypadku awarii straty są ograniczane), Podniesienie jakości poprzez system kontroli HACCP automatyczne zbieranie danych z wielu istotnych punktów procesu produkcji, w celu określenia i analizy punktów krytycznych, Dalszy rozwój W miarę rozwoju zakładu, uruchamiania nowych linii technologicznych oraz nowych potrzeb wynikających z wymogów rynku, system będzie rozszerzany i uzupełniany jego architektura jest otwarta i na każdym etapie daje możliwość dalszej rozbudowy. Tak jak żyje i rozwija się zakład, tak powinien żyć i rozwijać się system, aby mógł spełniać swoją rolę. Zamierza się: rozszerzyć zakres i asortyment kontroli wyrobów, dla nowej części technologicznej zastosować następne sterowniki połączone nową magistralą, rozszerzyć ilość stacji operatorskich (komputery), aby umożliwić kolejnym służbom zakładu do stęp do systemu. Rys.4. Ultrafiltracja 5

6 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Decydować trzeba dzisiaj! Każdy producent w branży mleczarskiej, który chce w przyszłości odnosić sukcesy na rynku, który chce aby jego wyroby miały prawo być sprzedawane na rynku europejskim i miały tam odpo wiednią siłę przebicia, musi dzisiaj o tym zdecydować. Może nie wszystkie potrzebne działania uda się wykonać od razu, może nie na wszystko starczy od razu pieniędzy lecz na pewno zacząć trzeba już dzisiaj. W ramach branżowego programu restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa, już pod ko niec 1994 r., Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa przyznała pierwsze preferencyj ne kredyty na modernizację branży. Kredyty te przeznaczone są m.in. na: zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka na produkty mleczarskie i mlekopochodne, zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji i przetwórstwie mleka, modernizację poprawiającą gospodarkę energetyczną i ochronę środowiska naturalnego i inne. Nakłady jak widać w przedstawionym przykładzie zwracają się dość szybko, a efekty są nie do przecenienia. Automatyzacja, szeroko rozumiana, to otwarcie drogi na rynki krajowe i światowe dzisiaj i w przyszłości. PRO 2000 wybór przyszłości PRO 2000 jest systemem SCADA dla nadzo rowania i wizualizacji procesów przemysłowych tj. wszędzie tam gdzie realizuje się pomiary, kontro lę, sterowanie, regulację, zabezpieczenia i bloka dy technologiczne, sygnalizację, wizualizację, prze twarzanie oraz dystrybucję danych. Oprogramowanie instalowane jest w kompu terach stacji danych i stacji operatorskich (rys.1). Od strony funkcjonalnej zapewnia nadzór nad pro cesem technologicznym poprzez : obsługę zmiennych procesowych przez odczy tanie pomiarów i ich przetworzenie, rozpozna nie sytuacji awaryjnych, badanie wiarygodności, określenie stanu i rejestrowanie zdarzeń, obliczanie wartości tendencji zmian dla punktów ana logowych, prognozowanie poborów 15 i 60 minutowych dla punktów licznikowych oraz oblicza nie poboru dopuszczalnego, według założonych limitów, obsługę zdarzeń i rejestrację zdarzenia z podaniem daty oraz czasu jego wystąpienia, a także sygnalizowanie przekroczenia granic ostrzeżeń i alarmów (alarmy aktywne okienko; alarmy archiwalne wywoływa nie). Zdarzenia są opisywane także numerem punktu syste mowego, numerem kodu, parametrem lub nazwą urządze nia. Wyróżnia się tablice zdarzeń technologicznych, alar mów, ostrzeżeń, usterek urządzeń (diagnozowanie) i inne, archiwowanie wszystkich parametrów, danych i zdarzeń, wizualizację parametrów i danych w czasie rzeczywistym w postaci obrazów zdarzeń, obrazów synoptycznych, wykresów oraz obrazów pojedynczych punktów, wizualizację danych archiwalnych w postaci dowolnego przeglądu zdarzeń, wykresów wartości chwilowych dla punktów analogowych, wykresów wartości 15 minutowych dla punktów liczniko Struktura oprogramowania programy systemowe jądro PRO 2000 oraz programy obsługi stacji danych i stacji operatorskich, programy komunikacyjne drivery ko munikacyjne do urządzeń automatyki różnych producentów, programy narzędziowe edytor bazy danych edytory obrazów, programy do tworzenia obliczeń, programy do tworzenia raportów, arkusz kalkulacyjny i inne niezbędne dla tworzenia aplikacji Platforma systemowa PRO 2000 QNX system operacyjny z rodziny UNIX pod stawowy i zalecany (w szczególności na stacjach danych) wielodostępny, wielozadaniowy, sieciowy, pra cujący w czasie rzeczywistym niezawodny i szybki (zdecydowanie przewyż sza w tych parametrach DOS a i Windows 95/NT) elastyczny w doborze sprzętu i ukierunkowa ny na zastosowania przemysłowe Windows 95, Windows NT tam gdzie wyma gania niezawodności i szybkości nie są krytycz ne Połączenia stacji danych ze stacjami obiektowymi kablowe (RS 232, RS 485, TTY), światłowodowe, telefoniczne, radiowe, satelitarne. wych oraz wykresów wartości godzinowych, realizację dowolnych obliczeń technicznych i ekonomicz nych, drukowanie raportów, protokołów, wykresów w postaci graficznej i alfanumerycznej. Decydując się na wybór pakietu SCADA projektant sys temu automatyki czy inwestor powinien kierować się nie tylko kryteriami techniczno ekonomicznymi. Choć są one najważniejsze to jednak należałoby również uwzględnić te aspekty, które zwykle towarzyszą procesowi projektowa nia, wdrażania i eksploatacji systemu na obiekcie. 6

7 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Warto wiedzieć: gdzie i jak pracują podobne systemy tej firmy, jakie są opinie użytkowników, jaką obsługę serwisową (gwarancyjną i pogwarancyjną) zapewnia firma, jakie są możliwości modyfikacji systemu i wykonania nie typowych zadań, jaka jest jakość i przejrzystość dokumentacji, dostępność i koszt szkoleń, czy można zawsze liczyć na miłą i fachową obsługę. W aspekcie tych kryteriów firma MikroB" S.A. jest godną polecenia. Wybór PRO 2000 to nie tylko wybór sys temu SCADA, niejako ukoronowania automatyzacji proce su. Otrzymujecie Państwo ze strony firmy: doradztwo i pomoc w analizie potrzeb, propozycje rozwiązań i projekt techniczny, kompleksowe wykonawstwo przygotowanie, dostawa i montaż urządzeń i okablowa nia, oprogramowanie sterowników i przygotowanie innych urządzeń obiektowych, uruchomienie i wdrożenie na obiekcie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny szkolenie i dokumentację systemu Zalety i możliwości techniczne PRO 2000 zostały już wcześniej przedstawione. Ponadto, jako firma polska, któ ra w 100% stworzyła system PRO 2000 mamy z tego tytułu unikalne zalety: konkurencyjność cenowa pakietu i usług, Opinie Decydując się na zastosowanie opro gramowania PRO 2000 Użytkownik otrzyma nowoczesny środek automaty zacji i nadzoru, który realizuje wiele funk cji przy zapewnieniu dużego komfortu użytkowego, bez potrzeby instalowania drogich różnorodnych urządzeń trady cyjnych. Oprogramowanie PRO 2000 jest: starannie wykonane, nowoczesne w rozwiązaniach, sprawdzone w różnych zastosowa niach obiektowych, pewne w działaniu, proste i przyjazne w użytkowaniu, otwarte na tworzenie struktur prze strzennie rozproszonych, otwarte na rozbudowę oraz modyfika cje wynikające z doświadczeń eksplo atacyjnych, otwarte na integrację z istniejącą sie cią komputerową oraz pracującymi urządzeniami automatyki, wyposażone w duże możliwości wizu alizacji, sygnalizacji, rejestracji, archi wizacji i raportowania zmiennych pro cesowych, wyposażone w możliwość dynamicznej zmiany bazy danych (w trybie on line) wyposażone w rozbudowane funkcje autotestowania." PUH CALORING" s.c. Poznań możliwość dostosowania do każdych potrzeb na obiekcie (np. połączenia istniejących urządzeń różnych firm i standardów w jeden, spójny system automatyki), możliwość wykonania nietypowych życzeń (np. połączenie on line danych z procesu technolo gicznego z przetwarzaniem na potrzeby innych służb zakładu) Poniżej przedstawiamy wdrożenia systemów automatyki na bazie PRO 2000, w obiektach w branży spożywczej. GŁUBCZYCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TOSKA" Rozliczenia ilościowe i jakościowe dostawców mleka, sterowanie transportem mleka, nadzór nad proce sem pro dukcji serów i jogurtów, współpraca z centralną stacją mycia instalacji technologicznej firmy DI VERSEY, do kumentowanie produkcji. Stacje obiektowe: sterowniki firmy GE FANUC, ph metry firmy TELEKO. Punktów systemowych 1400; stacji obiektowych 4; stacji danych 1; stacji operatorskich 1; terminale 2. KALISZ KALISKIE ZAKŁADY KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH WINIARY" Kontrola i sterowania procesem produkcji odżywek dla dzieci, dokumentowanie produkcji. Stacje obiektowe : sterowniki TELEMECANIQUE, regulatory MRC firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 1 600; stacji obiektowych 3; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. KIELCE PEGROMAR" Kontrola i sterowanie procesem chłodzenia w produkcji i magazynowaniu mrożonych owoców i warzyw. Stacje obiektowe : koncentratory sygnałów KS firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 150; stacji obiektowych 2; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. KOŁO ZAKŁADY MIĘSNE Kontrola chłodzenia w procesie produkcji i magazynowaniu wyrobów mięsnych. Stacje obiektowe : urządzenia pomiarowe KX 06 firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 300; stacji obiektowych 1; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. 7

8 ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ "MikroB" S.A. Ostrzeszów Zarząd, biuro handlowe : Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 7; woj. Wielkopolskie tel./fax. (0 62) E mail: Biuro projektowe i konstrukcyjne : Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35 woj. Wielkopolskie E mail: tel./fax.(0 62) Oddział Sosnowiec Sosnowiec, ul. Teatralna 9 tel./fax. (0 32) E mail: Oddział Wrocław Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 tel./fax. (0 71) E mail: Opis potencjału technicznego firmy "MikroB" S.A. Ostrzeszów. Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej "MikroB" S.A. powstał w 1988 roku. Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę z dziedziny informatyki i automatyki przemysłowej. Zatrudnieni inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w biurach konstrukcyjnych, projektowych oraz na wydziałach produkcyjnych, a także na obiek tach przemysłowych w kraju i za granicą. Trzon kadry technicznej stanowią pracownicy byłego Zakładu Urządzeń Cyfrowych oraz Zakładu Projektowania Układów i Systemów Automatyki, działających przy Zakładach Automatyki Prze mysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Firma zagospodarowana jest na powierzchni ok metrów kwadratowych, gdzie pomieszczenia biurowe są kom pletnie wyposażone w systemy komputerowe, a działy produkcyjne są dobrze oprzyrządowane i wyposażone w urzą dzenia najwyższej klasy. Firma rocznie wdraża do produkcji kilkanaście nowych opracowań. Samodzielnie projektujemy, przeprowadzamy ba dania wyrobów i wdrażamy je do produkcji. Opracowane i produkowane wyroby to : elementy listwowe konwertery regulatory cyfrowe sterowniki koncentratory pomiarowe oprogramowanie sterowników oprogramowanie nadrzędne, systemy SCADA inne. Od wielu lat sprzedajemy i ciągle unowocześniamy oprogramowanie dla systemów automatyki PRO Jest to dzieło naszych programistów. Oprogramowanie to od wielu lat z powodzeniem konkuruje w Kraju i za granicą, z za chodnimi opracowaniami tego typu, a często przewyższa je zdecydowanie. Dowodem na to są liczne zastosowania tego oprogramowania w największych zakładach krajowych i zagranicznych. Ich lista referencyjna w załączeniu. Oprócz produkowanych urządzeń dla automatyki, realizujemy automatyzację procesów technologicznych "pod klucz" oraz dowolną rozbudowę i modernizację już istniejących systemów automatyki.

Karty Finansowania ASTOR Kredytowanie transakcji handlowych str.

Karty Finansowania ASTOR Kredytowanie transakcji handlowych str. R WONDERWARE InTouch 8.0 PL najnowsza wersja pakietu SCADA po polsku Sy A st P em O y RT st S e st row PE r. a C I- ni J VI a A II GE LN FA Y N : U C Karty Finansowania ASTOR Kredytowanie transakcji handlowych

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR

Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR str. I-VIII RAPORT SPECJALNY GE FANUC CIMPLICITY Machine Edition Nowy oddzia³! ASTOR Katowice Biuletyn Automatyki ASTOR 4/2001 (30) 3 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc SATEL: Nowe radiomodemy dużego zasięgu bez przydziału częstotliwości Nowości GE FANUC RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII Inwestycje w wiedzê zwracaj¹ siê najszybciej

Bardziej szczegółowo

WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce

WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 1/2002 (31) Wiosna 2002 WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce ISSN 1507-3890 FIRMA ASTOR ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Firma współpracuje z:

Firma współpracuje z: Dziedzina pomiarów i automatyki staje się coraz bardziej zaawansowana, a posiadanie wiedzy dającej pełny obraz jej rozwoju jest coraz trudniejsze. Efektywne stosowanie automatyki wymaga bardzo dużej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

ASTOR z i i l ki przemysł

ASTOR z i i l ki przemysł ASTOR z i i l ki przemysł strona 8 Produkty firmy KEB w ofercie ASTOR strony 7, 10 Wonderware Historian w monitoringu maszyn strona 22 Dobrze napisany program charakteryzuje się cymi komentarzami utworzonymi

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 3/2001 (29) Jesień 2001 ISSN 1507 3890 Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 Zapraszamy na targi Energetab Bielsko Biała, 18 20

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania 10 lat Biuletynu Automatyki ASTOR! SATEL RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII ASTOR 2/2004 (40) Szanowni Państwo, Najnowszy, czterdziesty

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI RAPORT SPECJALNY. Nr 4/2000 (26) Zima 2000

BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI RAPORT SPECJALNY. Nr 4/2000 (26) Zima 2000 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 4/2000 (26) Zima 2000 ISSN 1507 3890 *) Szczegóły promocji wewnątrz numeru RAPORT SPECJALNY Wonderware: Rozwiązania sieciowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Roboty Kawasaki na targach Hannover Messe 2009... 8

Roboty Kawasaki na targach Hannover Messe 2009... 8 N re strona 12 strona 20 System klasy MES pomaga a śledzić produkcję strona 29 Szanowni Państwo, przeczytałem ostatnio o pewnym wydawnictwie, które jest pomysłem tak oryginalnym, że piszący o nim dziennikarz

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo