Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej"

Transkrypt

1 Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej

2 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Mleczne zakręty W ostatnich latach jesteśmy uczestnikami transformacji na rynku produktów mleczarskich. Wobec coraz ostrzejszych wymagań konsumentów i nasilającej się konkurencji firmy mleczarskie zmuszane są wprowadzać nowoczesne technologie i urządzenia. Z obserwacji tej branży wynika, że wraz ze wzrastającymi aspiracjami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej proces przysto sowywania polskich standardów do obowią zujących w Unii Europejskiej nabiera spo dziewanego rozpędu ciągle jednak jeste śmy na początku tego wielkiego procesu. Dla coraz szerszego kręgu producentów ko niecznością staje się wdrażanie nowych technologii, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i systemów automatyki, będących do niedawna miarą luksusu. Aby wielki potencjał gospodarki mleczar skiej jaki istnieje w Polsce został należycie wykorzystany, konieczna jest intensyfikacja działań, które rozpoczęte kilka lat temu już przynoszą pozytywne rezultaty. Wyraźnie widać poszerzenie asortymentu wyrobów, a także podniesienie ich jakości. Dalszy jednak postęp w tym zakresie warunkowany będzie unowocześnieniem parku maszynowego, obniżaniem energochłonności, ma teriałochłonności i kapitałochłonności procesów przetwórczych, a także wprowadzeniem nowych technik wytwarzania i pakowania. Zmianom tym sprzyjać będą zarysowane już zmiany struktu ralne zakładów przerabiających mleko, a zakres i intensywność procesów modernizacyjnych wy nikać będzie ze specjalizacji i koncentracji produkcji. Wprowadzanie do mleczar W nowej normie mlecznej uwzględniono przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej zgodnie z układem stowarzyszeniowym z 16.XII.1991r. Najważniejsze zmiany to: 1) Wymóg temperatury jako kryterium przyjęcia mleka 2) Oznaczenie punktu zamarzania mleka. 3) Ilościowe wymagania ogólnej liczby drobnoustrojów. 4) Ilościowe wymagania dotyczące komórek somatycznych. 5) Wprowadzenie czterech klas jakości mleka Produkcja mleka stanowi 20% globalnej wartości pro dukcji rolniczej Produkty mleczarskie stanowią 11 15% wydatków lud ności na żywność Jeden litr mleka pokrywa dzienne zapotrzebowanie fi zjologiczne dorosłego mężczyzny, przy średnio ciężkiej pracy w ilości: 8O% białko zwierzęce, 100% wapń, 88% witamina B2, 20% energia stwa nowych technologii wymu sza zmiany na każdym etapie funkcjonowania firmy, począw szy od jakości pozyskiwanego surowca, skupu, transportu, kontroli jakości, planowania pro dukcji, a na zarządzaniu sprze dażą i marketingiem kończąc. Jak ogarnąć tak szeroki wachlarz problemów, jak kontrolować te wszystkie istotne dla finalne go produktu parametry? Problemy te dają się rozwiązać w sposób spójny i całościowy w technice komputerowej, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarów, automatyki, sterowania i wizualizacji. System taki, a także doświadczenia zdobyte w zakładach tej branży, oferuje firma MikroB" S.A. dając użytkownikom narzędzie na miarę naszych czasów, pozwalające śmiało modernizować i rozwijać zakład w kierunku bieżących i przyszłych wymogów. Nowoczesność w praktyce Automatyzacja w PPUH TOSKA" w Głubczycach Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych w zarządzaniu i auto matyzacji procesów technologicznych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOSKA" sp. z o.o. w Głubczycach. Aby w optymalny sposób kierować produkcją i całym zakładem, aby podejmować szybkie i właściwe decyzje, aby wreszcie zrobić rzetelne plany działania, potrzebne są informacje uży teczne, wiarygodne i terminowe. Jeszcze lepiej, gdy informacje te są odpowiednio przetworzone, przygotowane tak, aby ich interpretacja była jasna i konkretna. Powyższe przesłanki oraz potrzeba automatycznego sterowania procesem produkcji, zdecy dowały o wprowadzeniu kompleksowego systemu SCADA, w oparciu o PRO 2000, do realizacji w/w zadań. 2

3 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Charakterystyka systemu PRO 2000 w Przedsiębiorstwie TOSKA" Zakres systemu obejmuje wszystkie, naj istotniejsze dla pracy zakładu zadania, takie jak: rozliczenie ilościowe i jakościowe dostaw ców mleka, sterowanie transportem mleka, nadzór nad procesem produkcji serów i jo gurtów, sterowanie stacją mycia instalacji technolo gicznej, dokumentowanie produkcji. Obecnie najskuteczniejszą metodą odniesienia korzy ści ekonomicznej przez firmę przemysłu spożywcze go jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości i za rządzania jako ścią zgodnie z normami ISO 9OOO. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowią zane do zapewnienia bezpieczeństwa żywności po przez wdroże nie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Konfigurację sprzętową systemu przedstawia rys. 1. Z punktu widzenia funkcjonalności można wyróżnić dwa podsystemy: sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych baza informacyjna archiwizacja, analiza i raportowanie danych dotyczących przychodów i rozchodów mleka, parametrów jakościowych mleka oraz parametrów procesów technolo gicznych Sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych Zastosowano w tym celu sterowniki Ge Fanuc serii oraz komputery klasy IBM z opro gramowaniem PRO 2000 pod systemem operacyjnym QNX. Wybrane obrazy synoptyczne pro cesu technologicznego, odwzorowujące w czasie rzeczywistym parametry tego procesu, przed stawiono na rys. 2,3,4. Rys 1. Konfiguracja sprzętowa systemu Funkcje systemu: Steruje i kontroluje przyjęcia mleka (nadzoruje ustawienie zaworów tak aby mleko było przesyła ne do właściwego zbiornika magazynującego mierzy ilość i temperaturę mleka) Mierzy temp. i poziom mleka przechowywanego w zbiornikach magazynowych Steruje transportem mleka ze zbiorników magazynowych poprzez pasteryzatory do zbiorników kwaszących, kontrolując prawidłowość ustawienia zaworów i mierząc ilość mleka. Posiada możliwość kolejkowania zbiorników kwaszących tzn. po uzupełnieniu zbiornika zadaną ilością, automatycznie przełącza się na inny wybrany przez operatora zbiornik bez przerywania procesu pasteryzacji. Mierzy parametry pasteryzacji (temp. we i wy z pasteryzatora) Mierzy i kontroluje parametry procesu kwaszenia (tzn.ph, temp.) Steruje transportem ze zbiorników kwaszących do zbiorników buforowych oraz ze zbiorników buforowych na pakowaczki Kontroluje prawidłowość ustawienia tablic rozdzielczych oraz ustawienia zaworów tak aby dany obiekt był przygotowany do mycia 3

4 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Steruje pompami, mieszadłami i zaworami w czasie mycia współpracując ze sterownikiem sta cji mycia Umożliwia kolejkowanie myć; po skończeniu mycia wykonywanego automatycznie, rozpoczyna następne, wybrane przez operatora Rys.2. Schemat procesu technologicznego Sprawdza czy żądana operacja nie koliduje z już wykonywaną jeśli tak to blokuje jej realizację Steruje pracą dwóch stacji mycia A" i B", które mogą pracować jednocześnie (w zależności od typu mytego obiektu (rurowy lub zbiornikowy) i rodzaju mycia (alkaliczna, kwasowa, dezynfekcja lub ich kombinacja) wykonuje odpowiedni program mycia. Oszczędza zużycie wody i środków poprzez wykorzystanie wody z poprzednich myć do płukania wstępnego i ponownego mycia. Z systemu komputerowego są realizowane również inicjacje poszczególnych procesów tech nologicznych oraz przygotowywane parametry do algorytmów mycia przez stacje mycia. Baza informacji Znajdują się tutaj wszystkie informacje niezbędne dla Kontroli Jakości, rozliczeń z dostawcami, analizy kosztów i przebiegu procesu produkcji: Dokumentowanie przychodów i rozchodów mleka (wraz z podstawowymi parametrami jak za wartość tłuszczu i białka), Analiza jakości mleka i surowca Laboratorium: pełna analiza jakościowa (skład chemiczny, własności organoleptyczne, fizyczne, biologiczne i inne), Kontrola jakości produktów Laboratorium: pełna ocena danej partii produktów (fizykochemicz na, organoleptyczna, smakowa, biologiczna) Dokumentowanie i kontrola operacji technologicznych parametry procesu technologicznego (jak temperatura, ph, ciśnienie, ilość), czas rozpoczęcia i trwania operacji, przeznaczenie, operator nadzorujący, dyspozycja itp. Efekty automatyzacji Możliwość pełnego rozliczenia produkcji począwszy od mleka, a na produkcie finalnym koń cząc, co daje w efekcie minimalizację strat (poniżej 1,5%), Pełna kontrola jakości surowców i wyrobów dostęp do szczegółowej historii produkcji wyro bu, od surowca począwszy, Stabilna jakość produkcji ustawione parametry są powtarzalne, gdyż kontrolują je sterowniki automatyczne, Możliwość optymalizacji kosztów produkcji znając dokładne wielkości elementów składowych jak surowiec, energia, robocizna i inne, można łatwo analizować przetworzone raporty pod kątem optymalizacji kosztów; z tego tytułu dzisiaj zakład ma znaczne oszczędności, Oszczędności w nakładach pracy ludzkiej zwiększenie produkcji przy tej samej obsłudze (np. przed automatyzacją 3 osoby na linii prod. 200 t sera/miesiąc; po automatyzacji 3 osoby na linii prod. 800 t sera/miesiąc), 4

5 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Rys.3. Odbiór mleka Zmniejszenie liczby awarii i strat z tego wynikających (dzięki zabezpieczeniom i blokadom na wet w przypadku awarii straty są ograniczane), Podniesienie jakości poprzez system kontroli HACCP automatyczne zbieranie danych z wielu istotnych punktów procesu produkcji, w celu określenia i analizy punktów krytycznych, Dalszy rozwój W miarę rozwoju zakładu, uruchamiania nowych linii technologicznych oraz nowych potrzeb wynikających z wymogów rynku, system będzie rozszerzany i uzupełniany jego architektura jest otwarta i na każdym etapie daje możliwość dalszej rozbudowy. Tak jak żyje i rozwija się zakład, tak powinien żyć i rozwijać się system, aby mógł spełniać swoją rolę. Zamierza się: rozszerzyć zakres i asortyment kontroli wyrobów, dla nowej części technologicznej zastosować następne sterowniki połączone nową magistralą, rozszerzyć ilość stacji operatorskich (komputery), aby umożliwić kolejnym służbom zakładu do stęp do systemu. Rys.4. Ultrafiltracja 5

6 Z a k ł a d E l e m e n t ó w i S y s t e m ó w A u t o m a t y k i P r z e m y s ł o w e j M i k r o B S. A. Decydować trzeba dzisiaj! Każdy producent w branży mleczarskiej, który chce w przyszłości odnosić sukcesy na rynku, który chce aby jego wyroby miały prawo być sprzedawane na rynku europejskim i miały tam odpo wiednią siłę przebicia, musi dzisiaj o tym zdecydować. Może nie wszystkie potrzebne działania uda się wykonać od razu, może nie na wszystko starczy od razu pieniędzy lecz na pewno zacząć trzeba już dzisiaj. W ramach branżowego programu restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa, już pod ko niec 1994 r., Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa przyznała pierwsze preferencyj ne kredyty na modernizację branży. Kredyty te przeznaczone są m.in. na: zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka na produkty mleczarskie i mlekopochodne, zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji i przetwórstwie mleka, modernizację poprawiającą gospodarkę energetyczną i ochronę środowiska naturalnego i inne. Nakłady jak widać w przedstawionym przykładzie zwracają się dość szybko, a efekty są nie do przecenienia. Automatyzacja, szeroko rozumiana, to otwarcie drogi na rynki krajowe i światowe dzisiaj i w przyszłości. PRO 2000 wybór przyszłości PRO 2000 jest systemem SCADA dla nadzo rowania i wizualizacji procesów przemysłowych tj. wszędzie tam gdzie realizuje się pomiary, kontro lę, sterowanie, regulację, zabezpieczenia i bloka dy technologiczne, sygnalizację, wizualizację, prze twarzanie oraz dystrybucję danych. Oprogramowanie instalowane jest w kompu terach stacji danych i stacji operatorskich (rys.1). Od strony funkcjonalnej zapewnia nadzór nad pro cesem technologicznym poprzez : obsługę zmiennych procesowych przez odczy tanie pomiarów i ich przetworzenie, rozpozna nie sytuacji awaryjnych, badanie wiarygodności, określenie stanu i rejestrowanie zdarzeń, obliczanie wartości tendencji zmian dla punktów ana logowych, prognozowanie poborów 15 i 60 minutowych dla punktów licznikowych oraz oblicza nie poboru dopuszczalnego, według założonych limitów, obsługę zdarzeń i rejestrację zdarzenia z podaniem daty oraz czasu jego wystąpienia, a także sygnalizowanie przekroczenia granic ostrzeżeń i alarmów (alarmy aktywne okienko; alarmy archiwalne wywoływa nie). Zdarzenia są opisywane także numerem punktu syste mowego, numerem kodu, parametrem lub nazwą urządze nia. Wyróżnia się tablice zdarzeń technologicznych, alar mów, ostrzeżeń, usterek urządzeń (diagnozowanie) i inne, archiwowanie wszystkich parametrów, danych i zdarzeń, wizualizację parametrów i danych w czasie rzeczywistym w postaci obrazów zdarzeń, obrazów synoptycznych, wykresów oraz obrazów pojedynczych punktów, wizualizację danych archiwalnych w postaci dowolnego przeglądu zdarzeń, wykresów wartości chwilowych dla punktów analogowych, wykresów wartości 15 minutowych dla punktów liczniko Struktura oprogramowania programy systemowe jądro PRO 2000 oraz programy obsługi stacji danych i stacji operatorskich, programy komunikacyjne drivery ko munikacyjne do urządzeń automatyki różnych producentów, programy narzędziowe edytor bazy danych edytory obrazów, programy do tworzenia obliczeń, programy do tworzenia raportów, arkusz kalkulacyjny i inne niezbędne dla tworzenia aplikacji Platforma systemowa PRO 2000 QNX system operacyjny z rodziny UNIX pod stawowy i zalecany (w szczególności na stacjach danych) wielodostępny, wielozadaniowy, sieciowy, pra cujący w czasie rzeczywistym niezawodny i szybki (zdecydowanie przewyż sza w tych parametrach DOS a i Windows 95/NT) elastyczny w doborze sprzętu i ukierunkowa ny na zastosowania przemysłowe Windows 95, Windows NT tam gdzie wyma gania niezawodności i szybkości nie są krytycz ne Połączenia stacji danych ze stacjami obiektowymi kablowe (RS 232, RS 485, TTY), światłowodowe, telefoniczne, radiowe, satelitarne. wych oraz wykresów wartości godzinowych, realizację dowolnych obliczeń technicznych i ekonomicz nych, drukowanie raportów, protokołów, wykresów w postaci graficznej i alfanumerycznej. Decydując się na wybór pakietu SCADA projektant sys temu automatyki czy inwestor powinien kierować się nie tylko kryteriami techniczno ekonomicznymi. Choć są one najważniejsze to jednak należałoby również uwzględnić te aspekty, które zwykle towarzyszą procesowi projektowa nia, wdrażania i eksploatacji systemu na obiekcie. 6

7 O p r o g r a m o w a n i e S C A D A P R O w m l e c z a r s t w i e Warto wiedzieć: gdzie i jak pracują podobne systemy tej firmy, jakie są opinie użytkowników, jaką obsługę serwisową (gwarancyjną i pogwarancyjną) zapewnia firma, jakie są możliwości modyfikacji systemu i wykonania nie typowych zadań, jaka jest jakość i przejrzystość dokumentacji, dostępność i koszt szkoleń, czy można zawsze liczyć na miłą i fachową obsługę. W aspekcie tych kryteriów firma MikroB" S.A. jest godną polecenia. Wybór PRO 2000 to nie tylko wybór sys temu SCADA, niejako ukoronowania automatyzacji proce su. Otrzymujecie Państwo ze strony firmy: doradztwo i pomoc w analizie potrzeb, propozycje rozwiązań i projekt techniczny, kompleksowe wykonawstwo przygotowanie, dostawa i montaż urządzeń i okablowa nia, oprogramowanie sterowników i przygotowanie innych urządzeń obiektowych, uruchomienie i wdrożenie na obiekcie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny szkolenie i dokumentację systemu Zalety i możliwości techniczne PRO 2000 zostały już wcześniej przedstawione. Ponadto, jako firma polska, któ ra w 100% stworzyła system PRO 2000 mamy z tego tytułu unikalne zalety: konkurencyjność cenowa pakietu i usług, Opinie Decydując się na zastosowanie opro gramowania PRO 2000 Użytkownik otrzyma nowoczesny środek automaty zacji i nadzoru, który realizuje wiele funk cji przy zapewnieniu dużego komfortu użytkowego, bez potrzeby instalowania drogich różnorodnych urządzeń trady cyjnych. Oprogramowanie PRO 2000 jest: starannie wykonane, nowoczesne w rozwiązaniach, sprawdzone w różnych zastosowa niach obiektowych, pewne w działaniu, proste i przyjazne w użytkowaniu, otwarte na tworzenie struktur prze strzennie rozproszonych, otwarte na rozbudowę oraz modyfika cje wynikające z doświadczeń eksplo atacyjnych, otwarte na integrację z istniejącą sie cią komputerową oraz pracującymi urządzeniami automatyki, wyposażone w duże możliwości wizu alizacji, sygnalizacji, rejestracji, archi wizacji i raportowania zmiennych pro cesowych, wyposażone w możliwość dynamicznej zmiany bazy danych (w trybie on line) wyposażone w rozbudowane funkcje autotestowania." PUH CALORING" s.c. Poznań możliwość dostosowania do każdych potrzeb na obiekcie (np. połączenia istniejących urządzeń różnych firm i standardów w jeden, spójny system automatyki), możliwość wykonania nietypowych życzeń (np. połączenie on line danych z procesu technolo gicznego z przetwarzaniem na potrzeby innych służb zakładu) Poniżej przedstawiamy wdrożenia systemów automatyki na bazie PRO 2000, w obiektach w branży spożywczej. GŁUBCZYCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TOSKA" Rozliczenia ilościowe i jakościowe dostawców mleka, sterowanie transportem mleka, nadzór nad proce sem pro dukcji serów i jogurtów, współpraca z centralną stacją mycia instalacji technologicznej firmy DI VERSEY, do kumentowanie produkcji. Stacje obiektowe: sterowniki firmy GE FANUC, ph metry firmy TELEKO. Punktów systemowych 1400; stacji obiektowych 4; stacji danych 1; stacji operatorskich 1; terminale 2. KALISZ KALISKIE ZAKŁADY KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH WINIARY" Kontrola i sterowania procesem produkcji odżywek dla dzieci, dokumentowanie produkcji. Stacje obiektowe : sterowniki TELEMECANIQUE, regulatory MRC firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 1 600; stacji obiektowych 3; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. KIELCE PEGROMAR" Kontrola i sterowanie procesem chłodzenia w produkcji i magazynowaniu mrożonych owoców i warzyw. Stacje obiektowe : koncentratory sygnałów KS firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 150; stacji obiektowych 2; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. KOŁO ZAKŁADY MIĘSNE Kontrola chłodzenia w procesie produkcji i magazynowaniu wyrobów mięsnych. Stacje obiektowe : urządzenia pomiarowe KX 06 firmy MikroB" S.A. Punktów systemowych 300; stacji obiektowych 1; stacji danych 1; stacji operatorskich 1. 7

8 ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ "MikroB" S.A. Ostrzeszów Zarząd, biuro handlowe : Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 7; woj. Wielkopolskie tel./fax. (0 62) E mail: Biuro projektowe i konstrukcyjne : Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35 woj. Wielkopolskie E mail: tel./fax.(0 62) Oddział Sosnowiec Sosnowiec, ul. Teatralna 9 tel./fax. (0 32) E mail: Oddział Wrocław Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 tel./fax. (0 71) E mail: Opis potencjału technicznego firmy "MikroB" S.A. Ostrzeszów. Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej "MikroB" S.A. powstał w 1988 roku. Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę z dziedziny informatyki i automatyki przemysłowej. Zatrudnieni inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w biurach konstrukcyjnych, projektowych oraz na wydziałach produkcyjnych, a także na obiek tach przemysłowych w kraju i za granicą. Trzon kadry technicznej stanowią pracownicy byłego Zakładu Urządzeń Cyfrowych oraz Zakładu Projektowania Układów i Systemów Automatyki, działających przy Zakładach Automatyki Prze mysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Firma zagospodarowana jest na powierzchni ok metrów kwadratowych, gdzie pomieszczenia biurowe są kom pletnie wyposażone w systemy komputerowe, a działy produkcyjne są dobrze oprzyrządowane i wyposażone w urzą dzenia najwyższej klasy. Firma rocznie wdraża do produkcji kilkanaście nowych opracowań. Samodzielnie projektujemy, przeprowadzamy ba dania wyrobów i wdrażamy je do produkcji. Opracowane i produkowane wyroby to : elementy listwowe konwertery regulatory cyfrowe sterowniki koncentratory pomiarowe oprogramowanie sterowników oprogramowanie nadrzędne, systemy SCADA inne. Od wielu lat sprzedajemy i ciągle unowocześniamy oprogramowanie dla systemów automatyki PRO Jest to dzieło naszych programistów. Oprogramowanie to od wielu lat z powodzeniem konkuruje w Kraju i za granicą, z za chodnimi opracowaniami tego typu, a często przewyższa je zdecydowanie. Dowodem na to są liczne zastosowania tego oprogramowania w największych zakładach krajowych i zagranicznych. Ich lista referencyjna w załączeniu. Oprócz produkowanych urządzeń dla automatyki, realizujemy automatyzację procesów technologicznych "pod klucz" oraz dowolną rozbudowę i modernizację już istniejących systemów automatyki.

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Wykład wprowadza do podstawowych definicji związanych z Systemami Sterowania Rozproszonego (DCS Distributed Process Control) a zwłaszcza zwraca uwagę

Wykład wprowadza do podstawowych definicji związanych z Systemami Sterowania Rozproszonego (DCS Distributed Process Control) a zwłaszcza zwraca uwagę Wykład wprowadza do podstawowych definicji związanych z Systemami Sterowania Rozproszonego (DCS Distributed Process Control) a zwłaszcza zwraca uwagę na dwa podstawowe nurty rozwoju sprzetu automatyki

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone w zakładzie producenta maszyn szklarskich P.P.P. Komplex

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz C-LON Integracja Systemów Informacyjnych Sp. z o.o Dostawca całkowitych rozwiązań do zarządzania produkcją Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz Ograniczenia zewnętrzne (współczesny rynek):

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji Pełna wiedza o procesach produkcyjnych Wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie przebiegów procesów produkcyjnych, system Proman okazuje

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM OŚWIETLENIA LED

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM OŚWIETLENIA LED ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM OŚWIETLENIA LED www.enext.pl ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE Grupa E.NEXT wraz z firmą Eco Light (Polska), zaangażowana się w produkcję i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI MIKRONIKA MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawcow rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej. Swoją działalność opiera na autorskim oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

System sterowania i zasilania młynem pszennym

System sterowania i zasilania młynem pszennym System sterowania i zasilania młynem pszennym Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone w Młynie Dalachów, w nowym obiekcie, zlokalizowanym w Dalachowie na Opolszczyźnie. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Mlekovita w Wysokim Mazowieckim. System nadzoru linii serowarskiej

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Mlekovita w Wysokim Mazowieckim. System nadzoru linii serowarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckim System nadzoru linii serowarskiej Dok. Nr PLPN009 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji Pełna wiedza o procesach produkcyjnych Wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie przebiegów procesów produkcyjnych, system Proman okazuje

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A P R Z E M Y S Ł S P O Ż Y W C Z Y Kraft Foods Polska Olza w Cieszynie System nadzoru linii produkcji wafli System sterowania myciem linii NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów 24 marca 2015 Monitorowanie ilości oraz kosztów wydruków i kopii Autoryzacja dostępu do urządzeń kopiująco-drukujących za pomocą kodów pin lub kart zbliżeniowych we wszystkich standardach, logowanie domenowe

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL AUTOMATION

INDUSTRIAL AUTOMATION INDUSTRIAL AUTOMATION INDUSTRIAL AUTOMATION www.controlsolutions.pl www.controlsolutions.pl O NAS W dobie globalizacji i coraz większej konkurencji koniecznością staje się poszukiwanie rozwiązań pozwalających

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Miejsce wdrożenia Oprogramowanie zostało wdrożone w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Cel

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl

SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl Tomasz Wieczorek tomasz.wieczorek@sarw.pl Marek Sabała marek.sabala@sarw.pl KIM JESTEŚMY 1. Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Grzegorz Fijałka Ludzie,x informacja,= optymalizacja Rola automatyki i IT Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Adam Olszewski ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY ŁOMŻA 2011 Spis Treści Wstęp... 7 1. Rola przemysłu

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku Miejsce wdrożenia System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy ifix został wdrożony w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Bezpośrednie kontakt w Oddziałach i Centrali Mapa instalacji wod kan z elementami

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU

URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU Włoskiego Producenta Optymalne rozwiązania dla chłodzenia cieczy przemysłowych Autoryzowany Przedstawiciel KELVIN TERNO oddział KELVIN Spółki z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET P e t r o C o n s u l t i n g s. c. P. C h m i e l e c k i, S. K o b y l i ń s k i, A. S z y m a ń s k i 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Działające od ponad 2 lat Centrum Szkoleniowe Johnson Controls pomaga inżynierom programistom pracującym przy obsłudze i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Optymalizacja zużycia, rozliczenie mediów, automatyczny odczyt liczników, obniżenie kosztów, bilansowanie energii, monitoring zużycia energii, strażnik mocy, prognozowanie zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 5/K/15 PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO wdrożonego modelu zarządzania majątkiem realizowanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo