Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy"

Transkrypt

1 Michał Cupiał * Anna Szeląg-Sikora ** Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy Wstęp Nowoczesne systemy informatyczne istnieją już w większości przedsiębiorstw, jednak ciągle brakuje programów przeznaczonych dla rolnictwa i rolników. Systemy używane w przemyśle są przystosowane do zupełnie innych warunków i przez rolnika praktycznie nie mogą być wykorzystane. Mimo, iż producent rolny ma dużo mniejszy wybór niż w przypadku firm należących do innych sektorów, również w tym przypadku istnieją aplikacje, które mogą wspomagać jego działalność [Cupiał, Tabor, 2005]; [Cupiał, 2006]. W literaturze nazwy przedsiębiorstwo rolnicze oraz gospodarstwo rolnicze są uważane za synonimy, częściej jednak przedsiębiorstwami rolniczymi nazywane są tylko takie gospodarstwa rolnicze, które wyróżniają się przedsiębiorczością, dużą produkcją towarową i łączeniem typowej produkcji rolniczej z innymi działalnościami. Wiedza o przedsiębiorstwach zawiera jednak wiedzę o gospodarstwach (rolniczych), co uzasadnia zastępowanie nazwy gospodarstwo nazwą przedsiębiorstwo. Z kolei nazwa przedsiębiorstwo jest często zastępowane nazwą firma w konsekwencji nazwę przedsiębiorstwo rolnicze zastępuje się często nazwą agrofirma [Stachak, 1998]. W konsekwencji, mówiąc o agrofirmie mówimy o przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem (np. produkujących materiały do produkcji rolnej) jak również o gospodarstwach rolniczych - prowadzących typową działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. W związku z powyższym określenie agrofirma nie definiuje minimalnej powierzchni określanego tym mianem gospodarstwa, lecz (zdaniem niektórych) wskazuje, że powinna w nim przeważać produkcja towarowa. Wśród agrofirm wyróżnić więc można przede wszystkim typowe gospodarstwa rolne o powierzchni od kilku do kilku tysięcy hektarów, prowadzące produkcję roślinną, zwierzęcą oraz/lub dodatkową działalność, a także przedsiębiorstwa związane z branżą rolniczą. Biorąc pod uwagę formę własności, można stwierdzić, że większość małych i średnich agrofirm to agrofirmy rodzinne, zarządzane osobiście przez ich właścicieli. W większych obiektach występuje często forma spółek. Brytyjski Instytut Normalizacji definiuje zintegrowany system zarządzania (ZSZ) jako: połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne * Dr hab. inż. prof. UR, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ** Dr inż., Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

2 418 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy [BSI, 2000]. Z kolei Wikipedia podaje, że zintegrowany system informatyczny (ZSI) to najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi). Głównymi cechami są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość [Wikipedia, dostęp: ]. W praktyce oznacza to obecnie ogromną liczbę systemów, wdrożonych i eksploatowanych w przedsiębiorstwach. Systemy te gromadzą i udostępniają informacje niezbędne w zarządzaniu procesami zachodzącymi w firmach. Z uwagi na fakt, że agrofirmy nie będące gospodarstwami rolniczymi nie różnią się zasadniczo od innych przedsiębiorstw i jest w nich stosowane typowe oprogramowanie (podobne jak w firmach z innych branż przemysłowych), w dalszych analizach będą brane pod uwagę przede wszystkim obiekty będące gospodarstwami rolniczymi. Jedynie w tej grupie agrofirm (tj. w gospodarstwach rolniczych), występują problemy związane ze specyfiką produkcji rolniczej. Celem opracowania była analiza oprogramowania przeznaczonego do wspomagania zarządzania oraz sprawdzenie możliwości zastosowania istniejących na rynku rozwiązań w agrofirmach. Zakres badań obejmował porównanie potrzeb producentów rolnych w zakresie oprogramowania z funkcjonalnością modułów składowych systemów wspomagania zarządzania dedykowanych dla odbiorców z innych sektorów gospodarki. W zestawieniu wykazane zostały możliwości wykorzystania istniejących systemów w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym oraz wymienione czynniki, które uniemożliwiają zastosowanie tego oprogramowania w badanym obszarze. Dla porównania przedstawione zostały także przykładowe aplikacje reprezentujące oprogramowanie specjalistyczne, przeznaczone do wspomagania zarządzania w agrofirmie. 1. Specyfika produkcji rolniczej Powstanie i szybki rozwój przemysłu skłoniły ekonomistów do szukania odpowiedzi na pytanie, czy doskonalone środki produkcji i metod organizacji, które stały się źródłem wielkich zysków w przemyśle, mogą być zastosowane także w rolnictwie. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że rolnictwo wyróżniają specyficzne warunki obiektywne, produkty, środki produkcji, procesy technologiczne i procesy pracy [Stachak, 1998]. Do takich cech, wyróżniających rolnictwo od innych branż można zaliczyć fakt ścisłego powiązania produkcji rolniczej z ziemią. Wiąże się to z rozprosze-

3 Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy 419 niem produkcji, wpływem wielu czynników związanych z posiadanym obszarem, a także z faktem że prace polowe wykonywane są w ruchu. Kolejną cechą jest bardzo silna zależność od czynników klimatycznych (przede wszystkim pogody), na które producent rolny nie ma wpływu. W następnej kolejności wymienić należy zależność produkcji rolniczej od cech uprawianych roślin i hodowanych zwierząt, terminowość procesów gospodarczych, ich sezonowość, duże zróżnicowanie produkcji w poszczególnych obiektach czy wielostronność użytkowa produktów rolniczych. Poza wymienionymi, pojawiają się też inne czynniki, o mniejszym znaczeniu. Należy dodać że niektóre, wymienione cechy występują również w innych obszarach, a specyficzne jest nie posiadanie wybranej cechy lecz połączenie ich wszystkich równocześnie. Na wyniki i koszty gospodarowania wpływają też warunki w jakich produkcja jest prowadzona. Uwarunkowania produkcji rolniczej posiadają swoją specyfikę wyróżniającą ją od innych działów gospodarki [Michałek, Kowalski, Tabor, Cupiał, Kowalski, Rutkowski, 1998]. Do takich uwarunkowań mających decydujący wpływ na działalność agrofirmy zaliczyć można uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wśród nich zaś wyróżnić czynniki: przyrodnicze - glebowe i klimatyczne (okres wegetacji, zasoby wody, temperatury średnie i minimalne, żyzność gleby itp.), ekonomiczne (poziom cen, popyt, warunki logistyczne i transportowe, siła robocza, koszty surowców i materiałów itp.). Specyfika produkcji rolnej stawia przed producentami oprogramowania wyzwania, które nie są spotykane w przemyśle. Duża różnorodność i zmienność produkcji rolniczej, jej sezonowość oraz wpływ wielu czynników, często niezależnych od człowieka sprawia, że napisanie programu wspomagającego działalność rolnika nie jest łatwym zadaniem. Dodatkowym czynnikiem, który sprawia że tworzenie tego typu oprogramowania nie jest popularne, są stosunkowo małe zasoby finansowe gospodarstw rolnych (w odniesieniu do przemysłu), co przekłada się na niewielkie kwoty jakie producent rolny jest skłonny przeznaczyć na zakup odpowiedniego oprogramowania. Istotnym bodźcem do zakupu specjalistycznego oprogramowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązujące przepisy, które zmuszają przedsiębiorcę do prowadzenia księgowości (w obecnych czasach prawie niemożliwej bez komputerów). W przypadku rolnictwa, jedynie nieliczne gospodarstwa są zmuszone do prowadzenia sprawozdawczości, która z kolei jest prowadzona w różnym zakresie. W tej sytuacji tylko nieliczni producenci rolni decydują się na prowadzenie zapisów dotyczących swej działalności, nie będąc do tego zmuszeni przez instytucje nadzorujące [Cupiał, Molenda, 2003]. 2. Potrzeby oraz funkcjonalności Należy zadać sobie pytania: czy faktycznie producent rolny potrzebuje specjalistycznego oprogramowania, a jeśli tak jaką funkcjonalność powinny mieć tego typu programy? Czy faktycznie nie jest możliwe zastosowanie opro-

4 420 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora gramowania przeznaczonego do wspomagania działalności firm? Czy zamiast tworzyć nowe rozwiązania dedykowane dla rolnictwa, nie lepiej byłoby dostosować istniejące na rynku biznesowym rozwiązania? Okazuje się jednak, że oprogramowanie przeznaczone dla firm, może być wykorzystane w rolnictwie jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Nie nadaje się zupełnie dla producentów rolnych, posiadających niewielkie gospodarstwa i prowadzących typową działalność rolniczą. W dalszej części opracowania zostaną wymienione składowe przykładowego zintegrowanego systemu zarządzania przeznaczonego dla przemysłu, oraz przeanalizowane możliwości adaptacji jego modułów w agrofirmie. Finanse i księgowość - moduł, który jest elementem każdego zintegrowanego systemu zarządzania, w przypadku rolnictwa nie znajduje w takiej formie zastosowania. Istnienie modułu księgowego wynika przede wszystkim z wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia księgowości w firmie, tymczasem przepisy dotyczące dokumentacji prowadzonej w gospodarstwie rolnym są zupełnie inne. Przeciętne gospodarstwo rolne nie musi prowadzić żadnej dokumentacji księgowej, dla udokumentowania swych przychodów oraz wydatków. Nie jest zobowiązane również do rozliczeń z urzędami skarbowymi, tak jak muszą to robić przedsiębiorstwa. W pewnych sytuacjach producenci rolni muszą prowadzić rachunkowość (np. w przypadku gospodarstw ekologicznych), ale sposób jej prowadzenia różni się diametralnie od dokumentacji, którą można prowadzić w istniejących systemach wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Również moduł finansowy różni się znacznie od tego, co jest potrzebne w przeciętnej firmie z innej branży. Można więc stwierdzić, że istniejące w przemyśle rozwiązania nie znajdą zastosowania w agrofirmach, nawet po zastosowaniu niewielkich modyfikacji. Środki trwałe - w agrofirmie występują środki trwałe i są istotnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego. Jednak sposób ich ewidencjonowania różni się od stosowanego wobec środków trwałych w przemyśle. Rolnikowi nie zależy na wykazaniu amortyzacji środka trwałego, po to by odpis amortyzacyjny wykazać w kosztach produkcji, a tym samym zmniejszyć przychód, a w konsekwencji podatek. W przypadku producenta rolnego, amortyzacja ma być jedynie wskaźnikiem przeznaczonym do szacowania kosztów produkcji dla swoich własnych potrzeb (np. w celu kalkulacji ceny świadczonej usługi mechanizacyjnej). W konsekwencji rolnikowi nie zależy na wykazaniu jak najwyższego (dopuszczalnego przepisami) odpisu amortyzacyjnego, lecz na wyliczeniu realnych kosztów amortyzacji wynikających z faktycznego okresu użytkowania maszyny oraz jej wykorzystania rocznego. Wynika z tego, że moduł ewidencji środków trwałych powinien się pojawić w oprogramowaniu przeznaczonym dla agrofirmy. Jednak zastosowanie istniejących, przeznaczonych dla firm rozwiązań wymaga wprowadzenia bardzo istotnych modyfikacji.

5 Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy 421 Kontroling - tego typu informacje z reguły nie są wykorzystywane w produkcji rolniczej. Mimo iż funkcja analityczno-syntetyczna, która umożliwia lokalizowanie i monitorowanie odchyleń wielkości rzeczywistych w odniesieniu do wielkości planowanych pod kątem wyznaczonych celów mogłaby znaleźć zastosowanie również w agrofirmie. Jednak w celu zastosowania w rolnictwie, moduł ten musiałby być znacznie zmodyfikowany i dostosowany do panujących realiów. Zarządzanie inwestycjami - inwestycje w rolnictwie, podobnie jak w przemyśle, wymagają narzędzi informatycznych, które pomogą je w sposób racjonalny realizować. W przypadku tego modułu różnica pomiędzy aplikacjami dla biznesu i dla producenta rolnego nie jest duża. W konsekwencji adaptacja tego modułu wymaga niewielkich zmian. Rozliczenia z urzędem skarbowym - moduł nie ma zastosowania w rolnictwie w obecnym stanie prawnym. Rolnik, jeśli nie prowadzi dodatkowej działalności, nie ma potrzeby korzystania z tego modułu. Projekty - w typowym gospodarstwie rolnym, producenci rolni realizują także różne projekty. Kontrola przedsięwzięć pozwalająca nadzorować wszystkie etapy realizacji projektu - od ofertowania, projektowania i zatwierdzania do zarządzania zasobami i ustalania kosztów przedsięwzięcia byłaby jak najbardziej wskazana. Jednak projekty w rolnictwie posiadają swoją specyfikę i konieczne byłoby zmodyfikowanie istniejących rozwiązań, lub/oraz napisanie odpowiednich scenariuszy przeznaczonych dla producentów rolnych. Zarządzanie kadrami - w typowym gospodarstwie rodzinnym, gdzie nie są zatrudnione osoby z zewnątrz - moduł zbędny. W przypadku zatrudniania dodatkowych pracowników, w większych agrofirmach, moduł może być wykorzystywany. Jednak większość istniejących systemów opiera sie na rozliczeniach z urzędami skarbowymi oraz ZUS-em. Tymczasem w agrofirmie, konieczne jest także uwzględnienie KRUS-u, a specyfika zatrudnienia i rozliczeń różni się od spotykanej w innych branżach. Remonty i utrzymanie majątku produkcyjnego - moduł, który umożliwia nadzorowanie czynności związanych z utrzymaniem agrofirmy, ułatwiający inspekcje, kontrole, konserwacje jest w małym gospodarstwie zbędny. W dużej agrofirmie moduł ten mógłby znaleźć zastosowanie. Zarządzanie jakością - podobnie jak w przemyśle, zachowanie wysokich standardów jakości, również w rolnictwie jest bardzo ważne. Jest to jednocześnie znacznie trudniejsze, gdyż znacznie trudniej (przede wszystkim z uwagi na wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta rolnego) jest zachować powtarzalność wytworzonej produkcji. Również w tym przypadku, chcąc zastosować istniejące rozwiązania, należy wprowadzić znaczne modyfikacje. Planowanie produkcji - specyfika produkcji rolniczej wymaga, aby moduł planowania produkcji był zupełnie inny niż dla rozwiązań przemysłowych. W module planowania produkcji rolniczej, konieczne jest wprowadzenie wielu

6 422 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora rozwiązań wspierających proces produkcyjny. Muszą być one jednak dostosowane do warunków panujących w rolnictwie. Gospodarka materiałowa - kontrola całości procesu zakupów, wybór właściwego w danej chwili dostawcy, zarządzanie magazynem, dokładna weryfikacja faktur, a także funkcja informacyjna jest w małych gospodarstwach zbędnym dodatkiem. W dużych agrofirmach wykorzystanie tego modułu mogłoby być celowe. Jednak podobnie jak w poprzednich przypadkach wymagane byłoby zmodyfikowanie modułu oraz dostosowanie do specyfiki rolnictwa. Sprzedaż i dystrybucja - moduł ułatwiający sprzedaż wyprodukowanych towarów może być zastosowany, lecz w przypadku, gdy producenci rolni posiadają stałych i nielicznych odbiorców, jego możliwości nie zostaną wykorzystane. Jednak jest to część systemu, która wymaga bardzo niewielkich zmian. Zarządzanie usługami - w przypadku agrofirmy, w jej profilu działalności występują usługi. Z reguły jest to dodatkowy element wykorzystania posiadanych zasobów (maszyn i urządzeń). Zastosowanie modułu wspomagającego świadczenie usług, zwłaszcza mechanizacyjnych, jest jak najbardziej celowe. Także w tym przypadku, moduł ten musi być dostosowany do warunków panujących w rolnictwie. Inne moduły - pozostałe składowe systemu informatycznego wspomagające zarządzanie, takie jak kontrola obiegu dokumentów, komunikacja wewnątrz firmy itp. w przypadku agrofirmy nie znajdują zastosowania. Jednocześnie potrzebne jest wprowadzenie rozwiązań dedykowanych dla rolnictwa, nie spotykanych w przemyśle. Jak wynika z powyższych rozważań, dostosowanie istniejących, przeznaczonych dla przemysłu rozwiązań jest w przypadku rolnictwa niecelowe. Systemy wdrażane w agrofirmach, muszą być więc tworzone od początku, co oczywiście nie wyklucza zastosowania rozwiązań sprawdzonych w innych działach gospodarki. Znacznie niższa opłacalność produkcji rolniczej (w porównaniu do przemysłu) oraz dłuższy cykl produkcyjny sprawiają, że koszty wytworzenia, a w konsekwencji cena systemu nie może być zbyt wysoka. Mniejsza, skala przedsięwzięć, przy jednoczesnej złożoności problemów, które system powinien rozwiązywać sprawia że największe firmy z branży IT nie są i być może nie będą zainteresowane w najbliższym czasie tworzeniem takiego oprogramowania. Z kolei słabo wykształcona kadra agrofirmy, przy braku możliwości zatrudnienia informatyka, sprawia że programy nie mogą być zbyt skomplikowane w obsłudze. Ponieważ ich wdrażanie oraz eksploatację musi przeprowadzić właściciel agrofirmy ich interfejs musi być intuicyjny, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności i bezpieczeństwa danych. Jednak, mimo tych trudności, coraz więcej firm informatycznych zaczyna się interesować tym segmentem rynku. Powodem jest duża konkurencja na rynku oprogramowania dla biznesu - zdominowanego dodatkowo przez dużych graczy. Mniejsze firmy poszukując nowych źródeł dochodu, próbują tworzyć oprogramowanie dedykowane dla rolnictwa - jednak dzieje się to z różnym

7 Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy 423 skutkiem. W wielu wypadkach, programiści zatrudnieni w tych firmach, próbują przenosić rozwiązania sprawdzone w przemyśle, nie analizując jednocześnie potrzeb odbiorców. Takie działania z góry skazane są na niepowodzenie. 3. Aplikacje istniejące na rynku Rynek oprogramowania przeznaczonego dla rolnictwa, mimo że znacznie mniejszy niż w przypadku firm przemysłowych oraz usługowych z innych branż, istnieje i liczba dostępnych na nim programów systematycznie się zwiększa. Mimo, iż brakuje systemów pozwalających kompleksowo zarządzać agrofirmami, to istnieje dość dużo programów, które pozwalają rozwiązywać pojedyncze problemy na jakie natrafiają producenci rolni. Do takich aplikacji należą np. programy do planowania nawożenia, chemicznej ochrony roślin oraz inne realizujące podobne zadania. Jednak na rynku spotkać można również aplikacje, które umożliwiają zarządzanie całym gospodarstwem rolniczym. Można stwierdzić, że spełniają one podobne funkcje jak zintegrowane systemy zarządzania w przemyśle, jednak sposób ich działania oraz zakres funkcjonalności jest inny. Poniżej przedstawione zostaną trzy przykładowe aplikacje, które przeznaczone są do wspomagania zarządzania agrofirmą - gospodarstwem rolniczym. Pierwsza z nich to Organizator Techniki Rolniczej - OTR-7. Aplikacja przeznaczona jest do projektowania gospodarstw, nie zaś do bieżącego zarządzania, lecz z uwagi na ujęcie obiektu w sposób kompleksowy została wymieniona w niniejszym opracowaniu. Przykładowy zrzut ekranu programu OTR-7 zamieszczony został na rysunku 1. Program OTR-7 umożliwia wprowadzenie danych istniejącego gospodarstwa, lub zaplanowanie nowego obiektu. W efekcie powstaje model, który umożliwia przeprowadzenie kompleksowych analiz opłacalności całej agrofirmy, a także poszczególnych działów produkcji. Pozwala to na sprawdzanie stanu bieżącego oraz testowanie poszczególnych wariantów gospodarowania pod kątem opłacalności oraz wpływu na kondycję całego analizowanego obiektu. Program OTR-7 umożliwia zaplanowanie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, usług mechanizacyjnych (i innych) w zakresie korzystania oraz świadczenia i dodatkowej działalności (niekoniecznie związanej z rolnictwem). W obliczeniach ujęte zostały takie składniki majątku jak: park maszynowy oraz budynki i budowle. Obliczenia oparte zostały o karty technologiczne czynności wykonywanych w gospodarstwie. Pozwalają w konsekwencji m.in. na kalkulację kosztów pracy maszyn i urządzeń oraz wyliczenie nakładów pracy. Program jest darmowy i dostępny na stronie

8 424 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Rysunek 1. Przykładowy zrzut ekranu programu OTR-7 Źródło: Opracowanie własne. Kolejnym programem jest Bitfarma, służąca do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w gospodarstwach rolnych, a także do wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu bieżącego zarządzania produkcją roślinną. Oprogramowanie zostało przygotowane przez firmę Bitcomp Polska i Centrum Doradztwa Rolniczego. Program Bitfarma jest przeznaczony zarów-

9 Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy 425 no dla rolników jak i dla doradców rolniczych. Jest rozpowszechniany i promowany przez ośrodki doradztwa rolniczego. Przykładowy zrzut ekranu programu Bitfarma zamieszczony został na rysunku 2. Rysunek 2. Przykładowy zrzut ekranu programu Bitfarma Źródło: Opracowanie własne. Aplikacja zawiera następujące elementy: rejestr działek ewidencyjnych i rolnych, karty działek rolnych, moduł ekonomiczny, moduł magazynowy, moduł map oraz raporty. Program jest dość rozbudowany, posiada wiele funkcji i daje producentowi rolnemu dość duże możliwości. Jest przeznaczony dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną. Do interesujących i przydatnych należy moduł Nawożenie, który służy do przygotowywania planów nawozowych i ewidencji stosowanego nawożenia, zarówno mineralnego jak i organicz-

10 426 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora nego. Opracowany został przy współpracy z Instytutem Uprawy i Nawożenia w Puławach na bazie programu NawSald. Innym ciekawym modułem jest Ochrona roślin, przeznaczona do ewidencji zabiegów ochrony roślin prowadzonych na danej działce rolnej. Oferuje ona informacje wspomagające odpowiedni dobór środków ochrony roślin. Ten moduł opracowywany został we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu. Program Bitfarma jest komercyjny i dla uzyskania pełnej funkcjonalności konieczny jest jego zakup. Na stronie firmy Bitcomp [http://www.bitfarma.pl] dostępna jest wersja demonstracyjna o ograniczonej funkcjonalności. Do programów przeznaczonych do zarządzania gospodarstwem, należy oferta firmy Agropower, aktywnie promowana i łatwa do odszukania w internecie. Jest w niej aplikacja Agroasystent. Posiada ona funkcje pozwalające na: zarządzanie działkami i zasiewami, kontrolę kosztów, sporządzanie raportów i zestawień oraz dokumentów i druków, ewidencję badań gleby i planowanie nawożenia a także prowadzenie gospodarki magazynowej. Przykładowy zrzut ekranu programu Agroasystent zamieszczony został na rysunku 3. Rysunek 3. Przykładowy zrzut ekranu programu Agroasystent Źródło: Opracowanie własne.

11 Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy 427 Agroasystent zlicza koszty prac polowych i prezentuje je w postaci zestawień. W zależności od używanej wersji programu dostępne są różne raporty obrazujące wyniki analiz danych gospodarstwa. Program pozwala na określanie, które pakiety programu rolnośrodowiskowego obowiązują na poszczególnych obszarach zasiewów. Może weryfikować wprowadzane dane i informować o ewentualnych nieprawidłowościach. Aplikacja umożliwia wygenerowanie wniosku o dopłaty obszarowe. W przypadku producentów rolnych zarejestrowanych jako płatnicy podatku VAT, moduł fakturowania pozwala na wystawianie faktur. Praca w programie wymaga uzupełnienia tabel słownikowych zawierających m.in. dane maszyn i urządzeń, nawozów, środków ochrony roślin czy materiału siewnego. W tym celu AgroAsystent korzysta z połączenia z centralną bazą danych słownikowych, z której można pobrać wybrane pozycje. Aplikacja jest komercyjna i dla uzyskania pełnej funkcjonalności konieczny jest jej zakup. Na stronie firmy Agropower [http://www.agropower.pl] można pobrać wersję demonstracyjną. Zakończenie Badania wykazują, że producenci rolni są zainteresowanie korzystaniem ze specjalistycznego oprogramowania, są świadomi jego przydatności w zarządzaniu produkcją, jednak nie są skłonni do wydatkowania dużych kwot na jego zakup. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że często nie posiadają informacji o aplikacjach dostępnych na rynku [Cupiał, 2008]. Jednak na rynku istnieją aplikacje przeznaczone do zarządzania agrofirmą. Różnią się one od swych odpowiedników przeznaczonych dla firm działających w innych branżach i dzięki temu są lepiej dostosowane do realiów panujących w rolnictwie. Mimo, iż rynek oprogramowania dla rolnictwa nie przynosi tak wielkich dochodów jak IT w innych branżach, w ostatnim okresie zaobserwować można dynamiczny rozwój aplikacji przeznaczonych dla tego sektora. Literatura 1. BSI Management System Integration A Guide, Cupiał M. (2006), System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (84). 3. Cupiał M. (2008), Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przykładzie gospodarstw województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (107). 4. Cupiał M., Molenda K. (2003), Ocena przydatności programów księgowych dla potrzeb mechanizacji na przykładzie programu PORR. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (52). 5. Cupiał M., Tabor S. (2005), Program wspomagający ocenę inwestycji mechanizacyjnych DoZeM 2. Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (66)

12 428 Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora 8. Michałek R., Kowalski J., Tabor S., Cupiał M., Kowalski S., Rutkowski K. (1998), Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków. 9. Stachak S. (1998) Ekonomika agrofirmy, PWN. 10. Wikipedia: informatyczny. Streszczenie W opracowaniu przedstawione zostały możliwości zastosowania oprogramowania przeznaczonego dla innych branż w rolnictwie. Zaprezentowane zostało przykładowe oprogramowanie przeznaczone dla wsparcia działalności agrofirmy. Mimo, iż producent rolny ma dużo mniejszy wybór niż w przypadku firm należących do innych sektorów, również w tym przypadku istnieją aplikacje, które mogą wspomagać jego działalność. Słowa kluczowe zintegrowane systemy zarządzania, produkcja rolnicza Systems IT for agricultural businesses (Summary) The paper presented the applicability of software designed for other industries in agriculture. Presented is programs designed to support the activities of agricultural businesses. Although the farmer has less choice than the case of companies belonging to other sectors, also there are applications that can support activities agricultural producers. Key words integrated management systems, agricultural production

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2 Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2 Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Korzyści odnoszone przez rolników z prowadzenia rachunkowości

Korzyści odnoszone przez rolników z prowadzenia rachunkowości Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Korzyści odnoszone przez rolników z prowadzenia rachunkowości 1 Zarządzający

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min)

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min) Lp. Zakres programowy szkolenia Liczba godzin szkolenia Planowane środki dydaktyczne Planowane materiały szkoleniowe Formy i metody szkolenia (kursy/warsztaty/wyjazd studyjny/inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki. Opinia małopolskich rolników na temat zastosowania komputerów w produkcji rolniczej

Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki. Opinia małopolskich rolników na temat zastosowania komputerów w produkcji rolniczej Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Opinia małopolskich rolników na temat zastosowania komputerów w produkcji rolniczej Michał Cupiał W roku 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Podejmowanie decyzji i procesy w gospodarstwie Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na osiągnięty wynik ekonomiczny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym

Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym Janina Szewczyk 1 Agnieszka Tulkis 2 Jaworska Monika 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym Wstęp Po wejściu Polski do grupy krajów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

FreshManager podzielony został na moduły a te z kolei składają się z wielu funkcji.

FreshManager podzielony został na moduły a te z kolei składają się z wielu funkcji. Program FreshManager od momentu opublikowania wersji 3.0 stał się wielofunkcyjnym programem komputerowym przeznaczonym dla rolników (przede wszystkim ogrodników w tym sadowników i warzywników), którzy

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS Rolnictwo Współczesne rolnictwo w równym stopniu jak rozwiązań technicznych potrzebuje fachowej wiedzy i nowości technologicznych.

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Renata Grochowska, Stanisław Mańko Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? Jachranka, 9-11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 InŜynieria Rolnicza 6/2005 Michał Cupiał, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Jakie będzie rolnictwo przyszłości? dr inż. Jerzy Próchnicki Bayer CropScience Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO WYBRANYCH GOSPODARSTW PRZY POMOCY PROGRAMU OTR-7

OPTYMALIZACJA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO WYBRANYCH GOSPODARSTW PRZY POMOCY PROGRAMU OTR-7 Inżynieria Rolnicza 8(133)/2011 OPTYMALIZACJA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO WYBRANYCH GOSPODARSTW PRZY POMOCY PROGRAMU OTR7 Michał Cupiał, Marcin Kobuszewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY Z PLANEM WYNIKOWYM DLA PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY Z PLANEM WYNIKOWYM DLA PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY Z PLANEM WYNIKOWYM DLA PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE PROGRAM: 321[05]T-4, TU, SP/MENiS/2005.02.03 KLASA 1 TR ROK SZKOLNY 2011/2012 ALEKSANDRA

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13

KARTA PRZEDMIOTU. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych R.C13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU APLIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH*

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU APLIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH* Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU APLIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH* Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI

ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI Inżynieria Rolnicza 7(25)/200 ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI Sławomir Francik Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne z korzyścią dla środowiska i człowieka. Realizacja PROW - korzyści i bariery. Anna Kuczuk, OODR Łosiów

Rolnictwo ekologiczne z korzyścią dla środowiska i człowieka. Realizacja PROW - korzyści i bariery. Anna Kuczuk, OODR Łosiów Anna Kuczuk, OODR Łosiów Rolnictwo stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki niemal każdego kraju, pełniąc istotne funkcje natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Gleba, woda, powietrze

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI InŜynieria Rolnicza 2/2006 Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI Streszczenie Przedstawiono wyniki badań

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo