Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real""

Transkrypt

1 Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Philips taniej w Real" ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: , Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: ("Organizator" lub "Philips"). 3. Podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację Promocji jest Impresariat Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , ul. Wolbromska 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ("Agencja"). Agencja odpowiedzialna jest za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeo Uczestników sprzedaży promocyjnej oraz dokonanie przelewu zwrotu części ceny za nabyte Produkty Promocyjne na konto bankowe podane przez Uczestnika Promocji w kwocie i na zasadach określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie. 2. Termin i miejsce Promocji 1. Promocja trwa od dnia r. do dnia r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej. Philips zastrzega sobie możliwośd przedłużenia lub skrócenia akcji. 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w w hipermarketach sieci REAL, których lista aktualna na dzieo rozpoczęcia promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ("Sklep", "Sklepy"). Promocja ma zasięg ogólnopolski. 3. Uczestnicy Promocji 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą byd: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwane dalej "Uczestnikami" lub "Nabywcami". Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 2. W Promocji nie mogą brad udziału: a. Osoby prowadzące działalnośd gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora lub jego dystrybutorów ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją; str. 1

2 b. Pracownicy Organizatora i Agencji, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. rodzice, rodzeostwo, małżonkowie i dzieci. c. Pracownicy sieci REAL. 4. Zasady Promocji 1. Promocją objęte są następujące produkty marki Philips sprzedawane w sklepach Real: Pielęgnacja włosów Depilacja Golenie Żelazka HP8341/00 HP6512/00 RQ1150/16 GC4850/02 HP8180/00 HP6507/01 AT890/16 GC6510/02 HP8103/00 HP6402/00 AT750/16 GC1930/02 HP4657/00 HP6400/00 PT730/16 GC4410/02 HP8106/00 HP6342/00 HQ6920/16 GC2920/02 HP8650/00 Strzyżenie HQ6900/16 GC3730/02 HP8300/20 QC5010/00 GC2510/02 HP8309/00 QC5125/15 GC3320/02 HP4935/22 QC5115/15 HP8310/00 HP8298/22 QC5130/15 QG3250/32 NT9110/30 2. Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe w stosunku do których gwarantem jest Organizator, zakupione przez Nabywców w okresie od dnia r. do dnia r. w sklepach Real. W Promocji nie uczestniczą produkty inne niż wymienione w ust. 1, w szczególności promocja nie obejmuje produktów kuchennych, RTV i akcesoriów. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty znajdujące się w ofercie Philips Polska, jak również do wyłączenia z zakresu Promocji niektórych produktów, a także do podejmowania innych działao promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji. 4. W Promocji zostaną uwzględnione zgłoszenia Nabywców, którzy oprócz wymagao, o których mowa w 3 spełnią łącznie poniższe warunki: a) Dokonają zakupu Produktów Promocyjnych o których mowa w ust. 1 powyżej. b) Z zachowaniem terminów określonych w ust. 10 poniżej prześlą pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Promocja "Philips taniej w Real", ul. Wolbromska 38, Warszawa zgłoszenie zawierające wszystkie poniższe elementy: czytelną kopię dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego, oraz czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz Uczestnictwa z wpisanymi danymi określonymi w nim jako obowiązkowe. 5. Formularz Uczestnictwa dostępny jest do pobrania i samodzielnego wydrukowania na stronie internetowej oraz jako element ulotki promocyjnej występującej w Sklepach. str. 2

3 6. Przykładowy wygląd kodu kreskowego na opakowaniu Produktu Promocyjnego zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór Formularza Uczestnictwa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości lub prawidłowości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądad od Uczestnika przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po jej dokonaniu Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania Zwrotu. 8. Uczestnik przesyła zgłoszenia na własny koszt. Poza sytuacją określoną w ust. 7 Organizator nie przewiduje zwracania zgłoszeo czy odsyłania jakichkolwiek ich elementów. 9. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili jej warunki otrzymają przelewem na konto bankowe zwrot części ceny za nabyty Produkt Promocyjny ("Zwrot"), w wysokości 20% ceny brutto zakupionego Produktu Promocyjnego, wskazanej na dowodzie jego zakupu przy czym: a) całkowita kwota zwrotu w ramach jednego zgłoszenia promocyjnego nie może przekroczyd 200,00 zł; b) należna kwota zaokrąglana będzie do pełnych groszy metodą do najbliższej wartości; c) przy obliczaniu kwoty należnego Zwrotu nie będą brane pod uwagę ewentualne koszty towarzyszące w szczególności sprzedaży wysyłkowej takie jak: koszty obsługi, pakowania, wysyłki czy odbioru. 10. Zwrot przyznany będzie wszystkim uczestnikom Promocji, którzy, poza spełnieniem warunków określonych w ust. 4 powyżej wysłali poprawnie zgłoszenia w okresie od dnia r. do dnia r., ale nie później niż 7 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, przy czym w Promocji zostaną uwzględnione jedynie zgłoszenia zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres przyjmowania zgłoszeo określony w ust. 4b nie później niż do dnia r. 11. Uczestnik traci prawo do otrzymania Zwrotu, jeżeli: a) nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Zwrotu; lub c) przesłany dowód zakupu lub kod kreskowy Produktu Promocyjnego będzie nieczytelny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub d) na przesłany dowód zakupu Produktu Promocyjnego dokonano już Zwrotu w ramach Promocji; lub e) numer konta bankowego wskazany w Formularzu Uczestnictwa przesłanym przez danego Uczestnika okaże się nieprawidłowy, konto bankowe Uczestnika będzie nieaktywne, przelew Zwrotu zostanie odrzucony przez system bankowy lub wróci na konto nadawcy; lub f) Uczestnik nie posiada konta bankowego; lub g) dane Uczestnika oznaczone w Formularzu Uczestnictwa, jako obowiązkowe będą niepełne lub nieczytelne; lub str. 3

4 h) Uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w Promocji i zgody na postanowienia niniejszego regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola i złożenie swojego podpisu w Formularzu Uczestnictwa; lub i) Uczestnik zwróci Produkt Promocyjny (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących Nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży). 12. Przelew bankowy Zwrotu na konto Uczestnika sprzedaży promocyjnej zostanie wysłany w ciągu 30 dni roboczych od wpłynięcia kompletnego i poprawnego zgłoszenia promocyjnego na adres określony w ust. 4b powyżej. W przypadku gdy termin przelewu przypada w dzieo wolny od pracy (sobota, niedziela, święto) przelew zostanie wykonany w najbliższy dzieo roboczy. Przez datę wysyłki rozumie się obciążenie rachunku Agencji kwotą Zwrotu. Organizator nie przewiduje innego sposobu przesłania Zwrotu niż przelew na konto bankowe. 13. Zwrot nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 14. Uczestnik Promocji nie może skutecznie domagad się od Organizatora Promocji dokonania przelewu, jeżeli przelew nie został odebrany z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 5. Reklamacje 1. Reklamacje mogą byd zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Agencji: Reklamacja "Philips taniej w Real", ul. Wolbromska 38, Warszawa. 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą byd zgłaszane najpóźniej do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Agencji nie później niż do dnia r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z 2 pracowników Agencji działających z upoważnienia Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia niezwłocznie Uczestnika sprzedaży promocyjnej w formie pisemnej listem poleconym wysłanym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo we właściwym sądzie powszechnym. 6. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , Al. Jerozolimskie 195B. 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, chod niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji. 3. Uczestnik Promocji może wyrazid zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r. poz z późn. zm.). 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o str. 4

5 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyd innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie wynikających z postanowieo Regulaminu. 7. Postanowienia koocowe 1. Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów pocztowych, firm kurierskich, operatorów telekomunikacyjnych, sieci Internet, banków oraz działanie lub zaniechanie Uczestników, jak również za nieprawidłowości powstałe na skutek działania siły wyższej. 2. Dowód nadania przesyłki poleconej (rejestrowanej) lub kurierskiej nie będzie traktowany jako dowód dostarczenia przesyłki i nie może byd podstawą jakichkolwiek roszczeo Uczestnika w stosunku do Organizatora. 3. Sied Real nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Promocji. 4. Organizator zastrzega sobie możliwośd dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszad praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora na 10 dni przed ich wejściem w życie, chyba że charakter wprowadzanych do Regulaminu zmian będzie powodował niemożnośd zachowania powyższego terminu. 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 6. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowieo. W przypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócid się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowieo. 7. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem: oraz w siedzibie Organizatora. 8. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Philips lub na jego zlecenie. 9. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem infolinii Philips: (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach ). Agencja nie udziela informacji na temat statusu zgłoszeo. 10. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. str. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu promocji "Philips taniej w Real" WYKAZ SKLEPÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROMOCJI lp miasto kod ulica 1 Warszawa ul. Mszczonowska 3 2 Marki ul. Piłsudskiego 1 3 Warszawa al. Krakowska 61 4 Warszawa ul. Jubilerska 1/3 5 Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Połczyoska 4 7 Radom ul. Grzecznarowskiego 28 8 Lublin ul. Witolda Chodźki 14 9 Rzeszów al. Wincentego Witosa Kraków al. Pokoju Kraków ul. Bora Komorowskiego Nowy Sącz ul. Gorzkowska Bytom ul. Strzelców Bytomskich Czeladź ul. Będzioska Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 16 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 6 17 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 1 18 Katowice ul. Pułaskiego Mysłowice ul. Katowicka Rybnik ul. Kotucza Sosnowiec ul. Baczyoskiego 2 22 Tychy al. Bielska Zabrze ul. Plut. R. Szkubacza 1 24 Zabrze Pl. Teatralny Opole ul. Sosnkowskiego Opole Ul. Wrocławska Poznao ul. Szwajcarska Poznao ul. Bukowska Kielce ul. Radomska 20 C 30 Łódź ul. Brzezioska 27/29 31 Łódź al. Jana Pawła II Łódź ul. Karskiego 5 33 Łódź ul. Piłsudskiego Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 35 Grudziądz ul. Południowa 8 36 Toruo ul. Żółkiewskiego Toruo ul. Grudziądzka Włocławek ul. Cmentarna Szczecin ul. Struga Szczecin ul. Ku Słoocu Szczecin Al. Wyzwolenia Gdaosk - Osowa ul. Spacerowa Gdaosk ul. Kołobrzeska Gdynia ul. K. Górskiego 2 45 Kobylnica k. Słupska ul. Szczecioska 6 46 Słupsk ul. Szczecioska Olsztyn ul. Sikorskiego 2b 48 Białystok ul. Miłosza 2 49 Lubin ul. Jana Pawła II 3 50 Legnica ul. Fabryczna 3 51 Wałbrzych ul. Kusocioskiego 4 52 Wrocław ul. Krzywoustego Zgorzelec ul. Słowiaoska 3 54 Bielsko-Biała ul. Leszczyoska 20 str. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu promocji "Philips taniej w Real" Przykładowy wygląd kodu kreskowego na opakowaniu produktu str. 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu promocji "Philips taniej w Real" Formularz zgłoszeniowy Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami Zakupiony produkt Philips (proszę zaznaczyd odpowiedni symbol znakiem "X" w kratce z lewej strony).* Pielęgnacja włosów Depilacja Strzyżenie Golenie Żelazka HP8341/00 HP6512/00 QC5010/00 RQ1150/16 GC4850/02 HP8180/00 HP6507/01 QC5125/15 AT890/16 GC6510/02 HP8103/00 HP6402/00 QC5115/15 AT750/16 GC1930/02 HP4657/00 HP6400/00 QC5130/15 PT730/16 GC4410/02 HP8106/00 HP6342/00 QG3250/32 HQ6920/16 GC2920/02 HP8650/00 NT9110/30 HQ6900/16 GC3730/02 HP8300/20 GC2510/02 HP8309/00 GC3320/02 HP4935/22 HP8310/00 HP8298/22 Imię i nazwisko:* Rok urodzenia: Ulica, numer budynku i mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowośd: Poczta Telefon - najlepiej komórkowy:* * Prosimy o wpisywanie przynajmniej jednej z w/w danych do szybkiego kontaktu Nr rachunku bankowego (26 znaków): Co przekonało Pana/Panią do zakupu produktu Philips?* Informacja w Internecie Porada sprzedawcy Marka Philips Zwrot 20% wartości zakupu Przeznaczenie zakupionego produktu:* Prezent Do własnego użytku Oświadczenia Uczestnika Promocji Proszę oznaczyd znakiem "X" w kratce z lewej strony treści oświadczeo, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisad się we wskazanym poniżej miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkowad będzie odrzuceniem zgłoszenia. 1. Zgłaszam swój udział w sprzedaży promocyjnej "Philips taniej w Real" (Promocja)* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeo. Do formularza dołączam wymagane niniejszym regulaminem: kopię dowodu zakupu produktu oraz oryginał kodu kreskowego wyciętego z opakowania produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Philips Polska 1 podanych przeze mnie danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i mojego w niej udziału, zgodnie z jej Regulaminem. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Philips Polska 1 podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych innych niż Promocja. 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Philips, kierowanej do mnie przez Philips Polska 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres . Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 1) Administratorem danych osobowych jest Philips Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod , Al. Jerozolimskie 195B. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Data* Podpis* Miejsce na oryginalny kod kreskowy produktu Kopię dowodu zakupu proszę przypiąd na odwrocie Wypełniony formularz uczestnictwa wraz z kopią dowodu zakupu produktu oraz wyciętym z opakowania produktu oryginalnym kodem kreskowym należy wysład na adres: Promocja "Philips taniej w Real" ul. Wolbromska Warszawa str. 8

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Zamieszkajmy razem ("Promocja" lub Program") jest firma Indesit Company Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo