ZAWARTOÚÃ. Wprowadzenie Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOÚÃ. Wprowadzenie... 7. Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO... 9. Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo..."

Transkrypt

1

2

3

4 ZAWARTOÚÃ Wprowadzenie... 7 Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO... 9 Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo Camps in Euskera DeutschMobil - France Mobil Dinocrocs Emigredes Enfants d ici, contes d ailleurs English for Art Lovers English in Songs EU & I EUROMAIL.COM Fête des Langues à Nantes Get Talking Goldfish Herzliche Grüße INLET Intercooltural Join the Club! Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN) JoyFLL From Kindergarten to Jobless Language Deed of the Year... 30

5 Language-friendly Communities Languages Work Learn English - Lern Deutsch Listen and Touch Marathons des contes et langues Maribor Language Festival Moi Toi Nous Morning Train Multilingual Christmas Market NIFIN Open Door Event and Italian Week Plaisir des mots, amour des langues Poetry Competition Poland Stopover Saxon Fortress Churches in Sibiu County See You at the Port Shakespeare per i ragazzi Soccerlingua Social Outlets Souvenir Calendar Speech Bubbles Språkdagen Steps to the World Tra La La Voluntaris per la Llengua World Language Programme YLE Language Resources Eksperci... 58

6

7 WPROWADZENIE Motywacja jest kluczem do sukcesu w nauce jæzyka obcego. Wielu Europejczyków obecnie ma juý motywacjæ do nauki jæzyków obcych oraz rozpoznaje korzyúci zarówno osobiste, jak i zawodowe pùynàce z ich znajomoúci. Nie moýna jednak nie zauwaýaã faktu, ýe jeszcze wiele osób nie uczy siæ jæzyków obcych. Byã moýe postrzegajà oni naukæ jæzyka obcego jako majàcà maùe znaczenie w ýyciu, zajæcie zbyt akademickie, zbyt czasochùonne, nudne, lub teý do nauki jæzyka zniechæciùo ich doúwiadczenie z czasów szkolnych. Bez wzglædu na powody, potrzebne sà kreatywne rozwiàzania, które pomogà im pokonaã opór i niechæã do nauki. Niniejsza broszura przedstawia 50 przykùadów projektów, metod i wydarzeñ wybranych przez autorów badania LINGO, które zachæciùy ludzi do nauki jæzyka obcego lub wykorzystania posiadanych przez nich umiejætnoúci jæzykowych. Przykùady pochodzà z caùej Europy i dotyczà zarówno lokalnych, maùych projektów, jak teý projektów duýych, prowadzonych na poziomie regionu, kraju lub caùej Europy. Odnoszà siæ one do dziesiàtków jæzyków, wszystkich grup wiekowych, grup spoùecznych o róýnym poziomie umiejætnoúci. Cechà wyróýniajàcà wszystkie projekty jest to, ýe starajà siæ one angaýowaã potencjalnych uczniów w naukæ minimalizujàc ich obawy, w atrakcyjny sposób. W niektórych przypadkach przeciwstawiajà siæ tradycyjnym poglàdom na temat sposobu nauki jæzyków. Stworzenie bardziej przyjemnego niý w tradycyjnych modelach nauczania kontekstu nauki jæzyka, wskazujàcego praktyczne cele, daje nadziejæ, ýe osoby uczàce siæ jæzyka dostrzegà osobiste znaczenie nauki. Projekty wybrane zostaùy nie tylko ze wzglædu na ich oryginalnoúã, ale równieý dlatego, ýe moýna je przenieúã na grunt innych pañstw oraz w inny kontekst. Chociaý przedstawiajà one tylko maùà czæúã wielu doskonaùych, innowacyjnych pomysùów promocji nauki jæzyków obcych, mamy nadziejæ, ýe broszura bædzie sùuýyùa inspiracjà dla wszystkich specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za edukacjæ, nauczycieli oraz oczywiúcie tysiàcom potencjalnych uczniów w caùej Europie. 7

8 Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival Jæzyki w bajkowej scenerii Czy jest lepsze miejsce na opowiadanie bajek niý úredniowieczny zamek? Podczas tygodniowego Miædzynarodowego Festiwalu Vertelfestival organizowanego corocznie w zamku w Alden Biesen moýna z przyjemnoúcià posùuchaã opowiadanych w kilku jæzykach thrillerów, romansów, dreszczowców lub komedii, w dzieñ lub w nocy, w murach zamku lub na dziedziñcu. Gawædziarze z róýnych pañstw ùàczà tam swojà twórczà wyobraêniæ, wybierajà ulubione bajki i opowiadajà je w swoim rodzinnym jæzyku. Photo: H.Timmerman W tygodniu festiwal mogà odwiedzaã w zaleýnoúci od programu szkolnego grupy szkolne, które mogà sùuchaã bajek w jæzyku holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub kombinacji tych jæzyków. W 2005 roku festiwal odwiedziùo 9000 uczniów ze 120 szkóù. Weekendy przeznaczone sà zaú dla publicznoúci dorosùej oraz rodzin. W dzieñ opowieúci opowiadane sà podczas wycieczek po zamku, wieczorem zaú szczególnà atmosferæ potægujà: «magiczna wycieczka», «noc opowieúci irlandzkich» i opowiadania erotyczne! W sobotnie popoùudnie publicznoúã moýe wybieraã aý z 45 róýnych przedstawieñ. Festiwal otwarty jest dla kaýdego i zwykle przyciàga bardzo entuzjastycznà publicznoúã. Poniewaý wszystko odbywa siæ w wielu jæzykach odwiedzajàcy go ludzie majà kontakt zarówno z nowymi jæzykami, jak i opowieúciami. W ten sposób nabierajà oni úwiadomoúci bogactwa kulturowego i jæzykowego pañstw, z których wywodzà siæ bajki. Opowiadanie bajek jest prostym i skutecznym sposobem promowania jæzyka. Dobry bajarz potrafi wydobyã podczas narracji piækno i melodiæ jæzyka, bez ýadnej pomocy stojàc twarzà w twarz z publicznoúcià nadaje historii ýycia. Festiwal oceniany jest przez publicznoúã pod koniec ich pobytu na festiwalu. Dotychczas cieszy siæ popularnoúcià wszystkich grup wiekowych. Kaýdego roku bilety Guy Tilkin wysprzedajà siæ na trzy tygodnie przed jego ogùoszeniem. Landcommanderij Alden Biesen Tel

9 ALLEGRO Jak dotrzeã do uczniów pokrzywdzonych przez los? Projekt ALLEGRO (Access to Language Learning by Extending to Groups Outside) ma na celu zainteresowanie grup spoùecznych, które nie sà postrzegane jako potencjalni kursanci i które majà ograniczony dostæp do nauki jæzyka. Przyczynami tego stanu rzeczy mogà byã trudnoúci zwiàzane z problemami finansowymi, spoùecznymi, izolacjà geograficznà lub opóênieniami w nauce oraz upoúledzenie fizyczne. Jak dotàd w Danii, Francji, Sùowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii rozpoczæto trzydzieúci maùych, aczkolwiek innowacyjnych projektów, które prowadzone sà w oúrodkach pomocy dla osób potrzebujàcych. Partnerzy pracowali na przykùad z ludêmi: wychodzàcymi z uzaleýnieñ (Wielka Brytania), pozostajàcymi przez dùuýszy czas bezrobotnymi (Francja), z dzieãmi autystycznymi i z zespoùem Downa (Hiszpania), ludêmi z powaýnymi problemami w nauce pozostajàcymi w oúrodkach opiekuñczych (Niemcy), z wiæêniami (Sùowenia, Wielka Brytania), emerytami z upoúledzeniami (Dania, Sùowenia) oraz z cierpiàcymi na choroby psychiczne (Francja). Praca z tego typu ludêmi wymaga bardziej elastycznego podejúcia, dlatego teý próbowaliúmy róýnych sposobów i technik nauczania jæzyków, do których zaliczaliúmy elementy sztuk teatralnych, scenki rodzajowe, piosenki, naukæ w grupach wzajemnej pomocy, naukæ jæzyka podczas innego przedmiotu (np. na zajæciach z gotowania) i ICT. W niektórych przypadkach partnerzy musieli wymyúlaã róýne sposoby, ýeby przekonaã prowadzone przez nich grupy, ýe nauka jæzyka jest równieý dla nich. Czæsto wiàýe siæ to tylko z daniem moýliwoúci kontaktu z jæzykiem a nie dùugim kursem. Kaýdy projekt wymagaù, aby organizatorzy wspóùpracowali z agencjami spoza sektora edukacyjnego (pracownicy spoùeczni, spoùecznicy, instytucje charytatywne, opieka zdrowotna). Wspóùpraca miaùa na celu nie tylko zorganizowanie kursu, ale równieý opracowanie wùaúciwych technik. W ten sposób wartoúã projektu wzrosùa, a korzyúci wypùywajàce z nauki jæzyka dotyczà zarówno uczniów, jak teý specjalistów z kaýdej dziedziny. Ogólnym skutkiem projektu jest wniosek, ýe nauka jæzyka podnosi wùasnà wartoúã i aspiracje. Odpowiedê ze strony dzieci, jak i starszych uczestników kursu jest jednoznacznie pozytywna. Wszystkie agencje i instytucje ochoczo zaangaýowaùy siæ w projekt i zauwaýyùy duýy wpùyw nauki jæzyka na grupy, z którymi wspóùpracujà. Innà, dodatkowà korzyúcià projektu byù jego wpùyw na nauczycieli i specjalistów od edukacji, którzy sami mogli zauwaýyã jak Linda Parker duýo jest jeszcze barier, które naleýy usunàã by kaýdy mógù siæ uczyã jæzyka Association for Language Learning obcego: stosunek do nauki nauczyciela i Tel ucznia, uprzedzenia, bùædne zaùoýenia metodyczne o tym, kto moýe nauczyã siæ jæzyka. 9

10 Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo Odkrywanie jæzyka sardyñskiego przez rymowanki Babaiola e Baballotti zachæcajà mùodych mieszkañców Sardynii do poznania jæzyka i kultury ich przodków poprzez wykorzystanie rymowanek, zwierzàt, malarstwa i zabaw. Uczestniczàc w tych zajæciach dzieci odkryùy wùasnà toýsamoúã kulturowà i nauczyùy siæ szanowaã róýnorodnoúã jæzykowà. Projekt rozpoczàù siæ od przetùumaczenia sardyñskiej rymowanki na jæzyk wùoski i angielski. Nastæpnie uczniowie mieli za zadanie przeprowadzenie rozmowy z czùonkami swoich rodzin w poszukiwaniach opowieúci, legend, przysùów i rymowanek, które naraýone sà na zapomnienie. Dzieci potraktowaùy swoje zadania antropologiczne bardzo powaýnie, skrupulatnie zapisujàc relacje dziadków. Dziadkowie zostali poproszeni o przekazanie wnukom opowieúci, rymowanki, piosenki i wspomnieñ z ich wùasnego dzieciñstwa. W szkole wybrano proste teksty, które odnosiùy siæ do tradycji i úwiata zwierzàt. Zostaùy one wyjaúnione dzieciom, zaadaptowane scenicznie, podzielone na fragmenty, przetùumaczone na wùoski i angielski, a nastæpnie dzieci nauczyùy siæ ich na pamiæã w tradycyjnej sardyñskiej rytmice i intonacji. Na koniec dzieci miaùy za zadanie uruchomiã wyobraêniæ i wzbogaciã treúã historyjek licznymi szczegóùami. Dzieci mogùy sprostaã temu zadaniu jæzykowemu dziæki utworzonym laboratoriom, w których dostæpne byùy wszystkie potrzebne urzàdzenia i materiaùy. Promocja jæzyka sardyñskiego odniosùa duýy sukces równieý dziæki wyprodukowaniu specjalnego CD-ROMu (Duru-Duru), na którym nagrano tradycyjne ludowe opowiadania. Angelo Spiga Selargius 1 Circolo Didattico Tel

11 Camps in Euskera Potoczny baskijski dla studentów Zgodnie z tym projektem dzieci szkolne, które uczà siæ baskijskiego odwiedzajà spoùecznoúci lokalne, które posùugujà siæ potocznym jæzykiem baskijskim. Wycieczki organizowane sà podczas roku szkolnego (dla studentów bioràcych udziaù w programach caùkowitego zanurzenia siæ w jæzyku baskijskim - Basque immersion programmes) lub podczas letnich wakacji na obozach (dla studentów, którzy uczà siæ baskijskiego w szkole). Celem tych dziaùañ jest podniesienie sprawnoúci uczniów w posùugiwaniu siæ tym jæzykiem, szczególnie: sùuchania, nieformalnej rozmowy i naturalnej interakcji. Studenci mogà obserwowaã oryginalne úrodowisko i spoùecznoúã, w której uýywa siæ potocznego jæzyka baskijskiego, jak równieý braã udziaù w wycieczkach, konkursach, wydarzeniach sportowych i innych pozaszkolnych zajæciach. Organizatorom udaùo siæ stworzyã bliskie relacje pomiædzy uczestnikami obozów jæzykowych a miejscowà spoùecznoúcià, wiæc uczniowie mogà dowiedzieã siæ wiele o ich pracy i ýyciu. aý 1070 podañ od uczniów. Dowodem na skutecznoúã tego dziaùania jest stale rosnàca liczba dzieci chcàcych uczestniczyã w takich obozach w okresie szkolnym. W 2003 r. ponad 830 uczniów uczestniczyùo w programie; w 32 grupach z 29 oúrodków edukacyjnych. Zapotrzebowanie jest duýo wiæksze, gdyý wpùynæùo Fakt, ýe na obozy uczniowie przyjeýdýajà wraz ze swoimi nauczycielami znaczàco pracuje na jego sukces. Uczniowie mogà kontynuowaã swoje lekcje i jednoczeúnie uczà siæ jæzyka w úrodowisku pozaszkolnym. Innà szczególnà cechà tej metody jest wybór spoùecznoúci posùugujàcej siæ jæzykiem mniejszoúci, w której zorganizowany jest obóz. Zaangaýowanie lokalnej spoùecznoúci w projekt pomaga podnieúã úwiadomoúã uczniów dotyczàcà kultury oraz doceniã subtelne relacje pomiædzy kulturà i jæzykiem. Eduardo Aldasoro Lecea Esther Mugertza Imaz Departamento de Educación, Gobierno de Navarra Tel

12 DeutschMobil - France Mobil Jæzyki «w trasie» DeutschMobil jest inicjatywà niemieckà, która ma na celu promocjæ jæzyka niemieckiego we Francji. Polega ona na tym, ýe grupa entuzjastycznych wykùadowców podróýuje od klasy do klasy autobusem wyposaýonym w bibliotekæ peùnà broszur, podræczników, sùowników i innych materiaùów edukacyjnych. DeutschMobil jest czymú wiæcej niý tylko promocjà jæzyka, jego gùównym zadaniem jest zniwelowanie uprzedzeñ w stosunku do jæzyka niemieckiego i kultury niemieckiej oraz przedstawienie nowej twarzy Niemiec poprzez zabawæ i odkrywczà podróý. Pomiædzy styczniem 2001 i kwietniem 2005 roku, oúmiu wykùadowców DeutschMobil odwiedziùo ponad 2270 szkóù oraz zorganizowaùo ponad 4500 wydarzeñ, spotkali siæ z ponad uczniami francuskich szkóù podstawowych i úrednich i przejechali ponad kilometrów! Ogromny sukces DeutschMobil byù inspiracjà do powstania jego francuskiej wersji France Mobil, którà uruchomiono w 2002 roku w celu promocji francuskiego w Niemczech. Do lutego 2005 roku 13 francuskich nauczycieli odwiedziùo 2155 szkóù, spotkaùo siæ z uczniami i 7514 nauczycielami. Ponadto w 2004 roku szeúciu kolejnych wykùadowców, z nowych pañstw czùonkowskich UE, przyùàczyùo siæ do zespoùu France Mobil, podkreúlajàc w ten sposób znaczenie wielojæzycznoúci w Europie. W uznaniu zasùug w promowaniu nauki jæzyka, jæzyków sàsiednich krajów, i w ten sposób przyczyniania siæ do zacieúniania wiæzi pañstw sàsiadujàcych, DeutschMobil i France Mobil odznaczono 22 stycznia 2002 roku nagrodà Adenauer-de Gaulle podczas 41 rocznicy Traktatu Elizejskiego. Kurt Brenner (DeutschMobil) Frédéric Sauvage (France Mobil) Fédération des Maisons Franco-Allemandes (DeutschMobil) Service Culturel de l Ambassade de France (France Mobil) Tel (DeutschMobil) (France Mobil) 12

13 Dinocrocs Nauczanie angielskiego przez zabawæ Hocus i Lotus, maùe Dinocrocs, które uczà dzieci jæzyków urodziùy siæ z misjà: majà przekazaã podstawæ psycholingwistyki (na podstawie badañ oraz istotnych dla rozwoju kompetencji jæzykowych u dziecka) w domu, szkole i przedszkolu. Przestrzegajà nastæpujàcych zasad: okazywanie sympatii, niezwykle waýne dla dziecka, aby zaczæùo ono mówiã nowym jæzykiem; narracja, zawarta w procesach myúlowych; czæste powtarzanie, konieczne aby umoýliwiã natychmiastowe uýycie jæzyka. Psycholingwistyka kojarzy siæ równieý z wynoszeniem nowych, radosnych doúwiadczeñ zwiàzanych z jæzykiem obcym. Wymyúlono strategie edukacyjne, które wprowadzajà te teoretyczne zasady w szkole i w domu: poprzez tworzenie nowego úwiata zamieszkanego przez nowych bohaterów (Hocus i Lotus, póù-krokodyl, póù-dinozaur, którzy mieszkajà w parku z wieloma przyjacióùmi); wymyúlenie magicznej koszulki, która peùni funkcjæ mentalnego pomostu do wejúcia w nowy úwiat; wykorzystanie narracji (specjalna sztuka teatralna), aby pomóc dzieciom i dorosùym wspólnie doúwiadczyã nowego jæzyka; wykorzystanie gestów i tonacji oraz mimiki twarzy oraz wczeúniejszych doúwiadczeñ dzieci aby przypisaã znaczenie nowym sùowom; tworzenie mini-musicalu dla kaýdej historii i dostarczenie emocjonalnej powtórki; dostarczenie ilustracji do stworzenia bohaterów i historyjek. Na kaýdy rok nauki skùada siæ szeúã historyjek, w sumie trzydzieúci w ciàgu piæcioletniego kursu. Towarzyszy im trzydzieúci scenariuszy, które dzieci mogà wystawiaã razem z dorosùymi; trzydzieúci mini-musicali, trzydzieúci ilustrowanych historyjek, trzydzieúci kreskówek; oraz gry i ãwiczenia narracyjne dla kaýdej historyjki. Wszystkie materiaùy stworzono dla dzieci 2-3 do 9-10 lat. Sà dostæpne w jæzyku angielskim, francuskim, niemieckim, wùoskim i hiszpañskim. Podczas caùego kursu dziecko poznaje osiemset wyrazów. Dodatkowo nauczyciele mogà doksztaùciã siæ w temacie nauczania za pomocà Hocusa i Traute Taeschner Lotusa z wykorzystaniem szkoleniowego Università di Roma La Sapienza DVD, na którym znajdujà siæ krótkie filmy Tel ukazujàce jak opracowywaã sztuki narracyjne i mini-musicale. 13

14 Emigredes Dopuszczenie do gùosu albañskich imigrantów w Grecji Sztuka teatralna polskiego pisarza Sùawomira Mroýka Emigredes jest wykorzystywana w Grecji w walce z uprzedzeniami do albañskiego jæzyka i kultury. Grajà w niej dwujæzyczni albañscy aktorzy z Teatru Nowego Úwiata w Atenach. Przedstawia ona ýycie i pracæ imigrantów oraz próbuje rzuciã úwiatùo na tæ spoùecznoúã i jej jæzyk. Po raz pierwszy na scenie greckiego teatru moýna byùo usùyszeã jæzyk albañski i zobaczyã zawodowych albañskich aktorów mówiàcych po grecku. Sztuka jest wystawiana w obu jæzykach (bilety na przedstawienia po albañsku sà tañsze). Program teatralny napisano po grecku i albañsku. W wersji greckiej przedstawiono ciekawostki z historii Albanii, informacje o jæzyku i sytuacji politycznej kraju. Poczàtkowo Emigrantów wystawiano przez cztery miesiàce 2003 roku. Zainteresowanie publicznoúci byùo tak duýe, ýe spektakle odbywaùy siæ równieý przez dwa miesiàce 2004 roku. W maju 2004 sztukæ wystawiono w Tiranie, stolicy Albanii oraz w dwóch duýych greckich miastach - Kavala i Kalamata. W grudniu 2004 roku, sztukæ wystawiono podczas antyrasistowskiego festiwalu w Atenach. Emigredes otrzymali dobre recenzje w greckiej prasie i mediach oraz u samych Greków. Sztuka wywoùaùa dyskusje panelowe i debaty medialne w Grecji, podnoszàc tym samym úwiadomoúã spoùecznà dotyczàcà Albañczyków, ich pochodzenia i ich jæzyka. Na koniec kaýdego przedstawienia publicznoúã ma moýliwoúã przeprowadzenia rozmowy z reýyserem i aktorami. Vaggelis Theodoropoulos Theatro tou Neou Kosmou Tel Fax

15 Enfants d ici, contes d ailleurs Opowieúã z daleka moýe powiedzieã Ci wiele o Twoim sàsiedzie «Dawno, dawno temu ýyù sobie kupiec. Niebiosa obdarzyùy go piæknà córkà: jej skóra byùa delikatna jak pùatek róýy, oczy miaùa koloru niezapominajek, a usta czerwone jak poziomki» Baúñ ta, Kwiat Raju, pochodzi z Armenii. Mimo tego, ýe kolory, smaki i jæzyk, w którym jest napisana, sà egzotyczne, wartoúci, które przekazuje sà identyczne we wszystkich baúniach na caùym úwiecie. Projekt Enfants d ici, contes d ailleurs zbiera bajki wywodzàce siæ z róýnych «innych» kultur europejskich - armeñskiej, berberyjskiej, kurdyjskiej i romskiej - przedstawione w maùej ksiàýeczce. Bajki napisano zarówno w ojczystym jæzyku, jak i w jæzyku przekùadu, zawierajà równieý informacje na temat historii, jæzyka oraz kultur mniejszoúci europejskich. Dzieci ze szkóù wielokulturowych stworzyùy ilustracje ksiàýeczek podczas trzech seminariów z artystami. W ten sposób staùy siæ one nie tylko grupà docelowà, ale równieý aktywnymi uczestnikami procesu ich tworzenia. Podczas warsztatów z artystami dzieci dowiedziaùy siæ wiele na temat historii, kultury i jæzyka tych odlegùych i czæsto zaniedbanych obszarów. Bajki, tak bogate w treúã, otworzyùy dzieciom horyzonty na nowe style ýycia, symbole kulturowe i jæzyki wywodzàce siæ z miejsc, o których wiedziaùy tak niewiele. Projekt wprowadzono w Belgii, Francji, Grecji i Hiszpanii. Szkoùy (uczniowie wraz z nauczycielami) uczestniczyùy aktywnie w procesie przygotowywania i rozprowadzenia ksiàýek. Szczególnie nauczyciele odnieúli korzyúci z wykorzystania tych materiaùów w swojej pracy nad podniesieniem úwiadomoúci uczniów na temat bogactwa i unikalnoúci jæzyków i kultur w Europie. Ksiàýki okazaùy siæ ogromnym sukcesem i obecnie moýna je kupiã we Francji, Wùoszech i Hiszpanii. Marianne Poncelet International Yehudi Menuhin Foundation Tel

16 English for Art Lovers Budowanie motywacji do nauki jæzyka przez kulturæ Kursy wieczorowe zwykle odbywajà siæ w klasach, ale English for Art Lovers ma na celu inspirowanie, pobudzanie zmysùów zarówno jæzykowych, jak teý kulturowych. Kurs dla sùuchaczy od poziomu úrednio zaawansowanego do zaawansowanego pozwala uczestnikom na realizowanie swoich zainteresowañ z zakresu historii, kultury i sztuki podczas nauki jæzyka obcego. Jako, ýe kurs dotyczy sztuki, uczestnicy spotykajà siæ w muzeach, galeriach oraz na studiach artystycznych. Zmiana úrodowiska ma na celu wsparcie procesu uczenia siæ: opisujàc obrazy, uczestnicy uýywajà jæzyka obcego, przedstawiajà swoje wraýenia i odczucia. Przed kaýdà z muzealnych wizyt, uczestnicy zapoznajà siæ z podstawowymi informacjami i zarysem pracy artysty w klasie lub w Internecie. Nastæpnie na podstawie wybranych prac przygotowujà prezentacje po angielsku na temat wybranego dzieùa lub jego detali. Co roku, VHS-Hamburg (instytucja, która rozwinæùa program English for Art Lovers) wybiera odpowiednie wystawy, muzea i galerie sztuki w/lub pobliýu Hamburga i ogùasza program kursu. Pomysù byù na tyle udany, ýe projekt zostaù rozszerzony o teatr angielski. Projekt powstaù z inicjatywy nauczycielki - Sara Sello 15 lat temu, która przeprowadziùa taki kurs w Hamburger Kunsthalle. W zwiàzku z tym, ýe odniósù on duýy sukces zaproponowaùa zorganizowanie identycznego kursu w VHS-Hamburg po niemiecku, a nastæpnie po angielsku. Kurs English for Art Lovers odbywa siæ od 10 lat. Ciàgle zmieniajàcy siæ materiaù sprawia, ýe zainteresowanie uczestników nie maleje. W kursie uczestniczà ludzie, którzy w normalnych warunkach nie zapisaliby siæ na kurs jæzykowy, poniewaý jednak kurs odwoùuje siæ do ich zainteresowañ, niweluje zahamowania, których czæsto doúwiadczajà doroúli kursanci. Heidi Staschen Hamburger Volkshochschule Tel

17 English in Songs Muzyczny wstæp do jæzyków Úpiewanie przynosi wiele radoúci dzieciom w kaýdym wieku. Zainspirowana tym faktem szkoùa jæzyka angielskiego z Bratysùawy wprowadziùa w 2000 roku konkurs piosenki angielskiej English in Songs, który ma na celu zachæcenie dzieci do nauki jæzyka obcego poprzez muzykæ i spontaniczne dziaùania artystyczne. Szkoùa jæzyka angielskiego wraz z nauczycielami wybiera piosenki gùównie wykonawców sùowackich wraz z ich tùumaczeniem na angielski i pomaga szkoùom przygotowaã uczniów do konkursu. Kiedy dzieci sà juý gotowe, szkoùa organizuje koncert w Bratysùawskim Centrum Kultury i Informacji. Dzieci nagraùy juý cztery pùyty CD we wspóùpracy ze Sùowackim Radiem i nauczyùy siæ ponad 500 nowych sùów. Projekt jest w równym stopniu dobrze postrzegany przez dzieci, nauczycieli (przedszkolnych i szkolnych) jak i rodziców. Ponadto na bieýàco nauczyciele i dzieci otrzymujà informacjæ zwrotnà, która pozwala na dokonanie wszelkich koniecznych poprawek. Jæzyk angielski w piosenkach ma ogromny wpùyw na sposób nauczania jæzyka angielskiego w wielu szkoùach podstawowych i przedszkolach na Sùowacji. Jego skutecznoúã obrazuje duýa liczba uczestników koncertów i sprzedanych pùyt CD. Projekt bædzie siæ dalej rozwijaù, a w planach jest równieý powiækszenie go w latach o piosenki w innych jæzykach, takich jak: niemiecki, wægierski, rosyjski i hiszpañski. Poza Radiem Sùowackim i Bratysùawskim Centrum Kultury i Informacji projekt wspierajà Pañstwowa Szkoùa Jæzyków Obcych w Bratysùawie i Biuro Informacji ds. Unii Europejskiej. Vojtech Krest anko Štátna jazyková škola Tel

18 EU & I Jak wykorzystaã umiejætnoúã «rozumienia poúredniego» aby zrozumieã inne jæzyki Nawet, jeúli nie mówimy po portugalsku, bædziemy zdumieni jak duýo potrafimy rozumieã w tym jæzyku! W jæzyku ojczystym, potrafimy znaleêã informacje o pociàgach, jak dostaã siæ z jednego miejsca w inne. Ýeby wykonaã takie zadanie wykorzystujemy strategie i wiedzæ, z których nie do koñca zdajemy sobie sprawæ. Dlaczego nie wykorzystaã podobnych strategii w jæzyku obcym? EU&I koncentruje siæ na pojæciu «rozumienia poúredniego»: mianowicie, kompetencja jæzykowa polegajàca na zrozumieniu komunikatu w jæzyku obcym, jest wynikiem nie tylko «przeniesienia lingwistycznego» (na przykùad, pomiædzy jæzykami tej samej rodziny), ale jest równieý wynikiem przeniesienia strategii receptywnych jako czæúci ogólnego procesu interpretacyjnego, który charakteryzuje caùy proces komunikacji. Strategie te mogà byã stosowane do osiàgniæcia skutecznej komunikacji w kaýdym jæzyku. Projekt rozwinàù szczególnà metodykæ uczenia siæ jæzyka obcego poprzez «rozumienie poúrednie», polega ona na konfrontowaniu uczàcych siæ jæzyka z licznymi sytuacjami ýycia codziennego. Z projektem moýna zapoznaã siæ na jego stronie internetowej. Sà tam, na przykùad, trzy zadania zwiàzane z pociàgami i kolejà, które wymagajà od uýytkowników, po pierwsze, zapytania o udzielenie informacji kolejowej, po drugie, zarezerwowania biletu na konkretnà podróý w wybranym dniu - wykorzystujàc w tym celu portugalskà internetowà stronæ kolejowà, a po trzecie, wykorzystania wczeúniej zdobytej wiedzy. Za kaýdym razem, kiedy zadanie zostanie wykonane poprawnie, czerwone úwiatùo u góry ekranu zmieni siæ na zielone. Na koniec caùego procesu uýytkownicy zdadzà sobie sprawæ, ýe udaùo im siæ zarezerwowaã podróý uýywajàc jæzyka, którego nigdy wczeúniej nie uczyli siæ. Po ukoñczeniu prac, strona internetowa EU&I bædzie oferowaã modele ãwiczeñ stymulujàcych z «rozumienia poúredniego» w kaýdym z 11 jæzyków objætych przez projekt (buùgarski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, wùoski, portugalski, hiszpañski, szwedzki i turecki). Filomena Capucho Universidade Católica Portuguesa Tel

19 EUROMAIL.COM Wspólna poczta elektroniczna dla dorosùych uczàcych siæ jæzyka obcego EUROMAIL.COM (europejska komunikacja elektroniczna dla dorosùych) jest projektem skierowanym do osób dorosùych uczàcych siæ jæzyka obcego w Czechach, Danii i Holandii. Projekt ma na celu pomóc dorosùym pokonaã ograniczenia wynikajàce z braku moýliwoúci wyjazdu za granicæ, oferujàc im moýliwoúã nawiàzania kontaktu z osobami w innych krajach, które uczà siæ tego samego jæzyka obcego. Na poczàtku nauki nauczyciele dzielà uczniów w pary, które majà siæ ze sobà komunikowaã. Nastæpnie, sùuchacze majà za zadanie przedstawiã siebie, swój tryb ýycia oraz úrodowisko kulturowe oczywiúcie wykorzystujàc w tym celu jæzyk obcy. Moýliwoúã komunikacji na poziomie prywatnym z rówieúnikami w innym kraju okazaùa siæ bardzo motywujàca, co udowadniajà, przez ostatnie kilka lat, pozytywne reakcje uczestników projektu. Metoda ta stawia sobie dwa podstawowe cele: utrwala i aktywizuje naukæ jæzyka obcego, jak równieý rozwija umiejætnoúci informatyczne. Ponadto, wzmaga úwiadomoúã miædzykulturowà i zachæca do nawiàzywania znajomoúci z innymi Europejczykami, którzy interesujà siæ naukà jæzyków. Pomysù EUROMAIL.COM z ùatwoúcià moýe byã przeniesiony na inne jæzyki i do innych krajów. W istocie, sà juý plany rozszerzenia zasiægu tego projektu przez zaproszenie do wspóùpracy szkóù wieczorowych z innych krajów europejskich. Strona internetowa EUROMAIL.COM sùuýy do wymiany doúwiadczeñ pomiædzy nauczycielami bioràcymi udziaù w projekcie. Eva Krarup Steensen Metropolitanskolen Tel

20 Fête des Langues à Nantes Úwiæto jæzykowej róýnorodnoúci Etiopski, berberyjski, chiñski, korsykañski, kreolski, arabski, khmerski, kurdyjski, perski, kiczuañski, to tylko niektóre z 40 regionalnych, migracyjnych, staroýytnych jæzyków i dialektów, które moýna byùo usùyszeã podczas Fête des Langues w Nantes w 2004 roku. Festiwal odbywa siæ od 2000 roku, gromadzàc w Nantes rodzimych i innych uýytkowników tych jæzyków, a w centrum tego historycznego miasta wyznacza siæ specjalne miejsca, w których moýna prowadziã w nich rozmowæ. Fête des Langues wspiera dialog miædzykulturowy pomiædzy obcokrajowcami obecnymi w tym mieúcie. Jest to równieý dobra zabawa i rozrywka. Najwiækszà popularnoúcià cieszy siæ «konkurs jæzykowy» polegajàcy na tym, ýe organizatorzy wybierajà sùowo, które rozpowszechniajà na ulotce wúród zgromadzonej publicznoúci. Konkurs wygrywajà uczestnicy, którzy przetùumaczà je na najwiækszà liczbæ jæzyków. Aby wykonaã to zadanie muszà nawiàzaã kontakt z moýliwie jak najwiækszà liczbà osób mówiàcych w róýnych jæzykach i poprosiã je o przetùumaczenie sùowa, które nastæpnie zapisujà na swojej ulotce. Podczas festiwalu wystæpuje równieý chór dzieciæcy; organizowane sà gry i zabawy, które zachæcajà uczestników do poznania alfabetu, przysùów innych obecnych na festiwalu jæzyków, kuchni, muzyki i tañca, jak teý dajà moýliwoúã zapoznania siæ z oryginalnymi strojami i przedmiotami pochodzàcymi z innych krajów. Pierwszy coroczny Fête des Langues odbyù siæ w Toulouse. Obecnie pomysù ten przyjàù siæ w innych francuskich miastach, miædzy innymi: Bayonne, Brest, Decazeville, Douai, Lyonie, Montauban, Nicei, Pamiers, Paryýu i Perpignan. Luc Douillard Association «Nantes Est Une Fête» (Neuf), Maison des Citoyens du Monde Tel Fax

21 Get Talking Kampania jæzykowa BBC Wedùug sondy opinii spoùecznej Unii Europejskiej Eurobarometr, doroúli mieszkañcy Wysp Brytyjskich znacznie sùabiej posùugujà siæ jæzykami obcymi w porównaniu z mieszkañcami innych krajów Europy. Get Talking, czyli zacznijmy mówiã, ma na celu wykorzystanie siùy nadawczej mediów w promocji nauki jæzyków adresowanej do Brytyjczyków, a tym samym ma im pomóc stworzyã bardziej dostæpne i elastyczne warunki nauki. Punktem wyjúcia byùa ogromna liczba potencjalnych uczniów: badanie rynku przeprowadzone przez BBC pokazaùo, ýe 31% dorosùych Brytyjczyków chciaùoby nauczyã siæ jæzyka obcego, ale tylko 11% aktywnie realizowaùo to zadanie. Podczas corocznego Krajowego Tygodnia Ksztaùcenia Dorosùych (15-21 Maja 2004), 11 lokalnych stacji radiowych BBC poinformowaùo sùuchaczy o kampanii Zacznijmy mówiã oraz pokazaùo, gdzie lokalnie szukaã êródeù oraz informacji na temat uczenia siæ jæzyka. Autobusy pod szyldem lokalnych stacji radiowych BBC jeêdziùy po róýnych regionach kraju, w których proponowano udziaù w darmowych sesjach jæzykowych prowadzonych przez nauczycieli francuskiego, niemieckiego, wùoskiego i hiszpañskiego. Wszyscy, którzy odwiedzili autobusy oraz otwarte centra nauki BBC otrzymali informacje na temat lokalnych moýliwoúci nauki jæzyka oraz zasobów jæzykowych BBC, jak równieý mieli moýliwoúã odwiedzenia strony internetowej BBC poúwiæconej jæzykom. Rozdawano równieý CD-ROMy z nagraniami przykùadowych telewizyjnych i internetowych kursów jæzykowych BBC (9 jæzyków). Na stronie internetowej zamieszczono sesje promujàce oraz interfejs do bazy danych lokalnie oferowanych kursów. 96% osób, które wziæùy udziaù w sesjach promocyjnych zadeklarowaùo chæã kontynuowania nauki, a po trzech miesiàcach 57% respondentów podjæùo konkretne dziaùania, aby nauczyã siæ jæzyka obcego. Zacznijmy mówiã miaùo równieý na celu przekonanie nauczycieli do tego, by przyjæli bardziej elastyczny model prowadzenia kursów, który lepiej odpowiadaùby potrzebom oraz stylom nauki dorosùych. Brak dogodnych lokalnych rozwiàzañ nauki jæzyków obcych jest w Wielkiej Brytanii czynnikiem negatywnie wpùywajàcym na rozpoczæcie kursu jæzykowego, 58% uczàcych siæ jæzyków pracuje samodzielnie w domu. Konkludujàc, projekt promowaù rolæ telewizji BBC jako masowego dostawcy usùug internetowych i materiaùów wspierajàcych nauczanie jæzyków. Po przeprowadzeniu caùoúciowej analizy êródeù BBC w czterech jæzykach stworzono nauczycielom arkusze z ãwiczeniami, które mogà udostæpniã uczniom. Wszystkie dostæpne materiaùy byùy oraz nadal sà bezpùatne. Zorganizowano równieý darmowe warsztaty szkoleniowe w 12 miejscach David Wilson Wielkiej Brytanii: wziæùo w nich udziaù 520 nauczycieli, chociaý chætnych byùo duýo BBC wiæcej. Pomysùy, które zrodziùy siæ podczas Tel warsztatów opublikowano na stronie internetowej BBC poúwiæconej jæzykom wraz z materiaùem na temat uczenia siæ jæzyków w kontekúcie. 21

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Festiwalu Piosenki im. Anny German - Miñsk 2013

REGULAMIN. II Festiwalu Piosenki im. Anny German - Miñsk 2013 REGULAMIN II Festiwalu Piosenki im. Anny German - Miñsk 2013 1 Festiwal jest biaùoruskim konkursem piosenki, organizowanym przez Biaùoruski Zwiàzek Dziaùaczy Muzycznych, reprezentowany przez duet Wspólna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizator projektu: Fundacja MK

Organizator projektu: Fundacja MK 3 BIEGUN Organizator projektu: Fundacja MK Fundacja Marka Kamińskiego od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Fundacja prowadzi projekty charytatywne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Historia programu DELFORT

Historia programu DELFORT 2001-2014 Historia programu DELFORT W roku 2001 trzech partnerów wyraziło wolę współpracy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (od 2010 ORE) oraz Goethe Institut

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Elementy Strefy Biegun. Metoda BIEGUN Platforma edukacyjna Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów Zbiórka funduszy Partnerzy projektu

Elementy Strefy Biegun. Metoda BIEGUN Platforma edukacyjna Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów Zbiórka funduszy Partnerzy projektu STREFA BIEGUN Elementy Strefy Biegun Metoda BIEGUN Platforma edukacyjna Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów Zbiórka funduszy Partnerzy projektu metoda BIEGUN Metoda BIEGUN Autorski program Marka Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police tel. (0-91) 424 13 06 www.zspolice.pl Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Erasmus+: zmienia życie, otwiera umysły Celami programu Erasmus+ są zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie,

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

ebridge2 VET Mobility E-learningowy kurs językowy Informacje kulturalne Aplikacje na urządzenia Społeczność internetowa mobilne www.ebridge2.

ebridge2 VET Mobility E-learningowy kurs językowy Informacje kulturalne Aplikacje na urządzenia Społeczność internetowa mobilne www.ebridge2. ebridge2 VET Mobility E-learningowy kurs językowy Naucz się hiszpańskiego i portugalskiego Informacje kulturalne Poznaj europejskie kultury Aplikacje na urządzenia mobilne Zawsze przy Tobie podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 1 NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Język Biznesu Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Nauka poza szkołą Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają zdecydowanie największy wpływ na życie dziecka. Ich zaangażowanie w uczenie się dziecka

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Jestem turystą, znam język angielski i nie zawaham się go użyć

Jestem turystą, znam język angielski i nie zawaham się go użyć Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego pt. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. TYTUŁ PROGRAMU: Jestem

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. 2015/2016

SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. 2015/2016 SZKOŁA W MIEŚCIE - sprawozdanie z realizacji w roku szk. / Rok szkolny / był trzecim rokiem realizacji projektu "Szkoła w mieście". W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 1-5. Wychowawcy oraz

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami. Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund

Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami. Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund Język ojczysty edukacja i integracja Dla wielu młodych ludzi mieszkających w gminie Lund język

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada:

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada: Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! W związku z szeroką dyskusją społeczną i zaproponowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zmianami prawa w zakresie obniżania wieku spełniania obowiązku

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Warszawa, 2010 Serdeczne pozdrowienia z Biura Radcy ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Promocja umiejętności zawodowych Program Skills Finland Program Skills Finland ( Fin potrafi ) to konkurs sprawności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139%

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139% Według najnowszych opracowań europejskich EURYDICE 2014/2015 sytuacja polskich nauczycieli przedstawia się następująco (dane są przedstawiane w % ujęciu w stosunku o PKB. Podaje również jakie jest roczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego. a) w konkursie uczestniczą klasy I i II LO oraz I, II, III klasy Gimnazjum Prywatnego;

Regulamin Konkursu Kulinarnego. a) w konkursie uczestniczą klasy I i II LO oraz I, II, III klasy Gimnazjum Prywatnego; Regulamin Konkursu Kulinarnego 1. Warunki uczestnictwa. a) w konkursie uczestniczą klasy I i II LO oraz I, II, III klasy Gimnazjum Prywatnego; b) reprezentanci klas prezentują dwie potrawy z wybranych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie otwierające Zespołu 2.0

Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 odbyło się 23. 10. 2013 r. i trwało 2 godziny. Uczestniczyli w nim: dyrektor szkoły, nauczyciele, którzy wyrazili chęć udziału w programie,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Dzień Języków 2014/2015 BITWA NA JĘZYKI. 30 stycznia 2015. Każda klasa wybierze swoich przedstawicieli do udziału w następujących konkurencjach:

Dzień Języków 2014/2015 BITWA NA JĘZYKI. 30 stycznia 2015. Każda klasa wybierze swoich przedstawicieli do udziału w następujących konkurencjach: Dzień Języków 2014/2015 BITWA NA JĘZYKI 30 stycznia 2015 Każda klasa wybierze swoich przedstawicieli do udziału w następujących konkurencjach: 1. Mistrz ortografii języka polskiego. 2. Kulinarne specjały

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Przedstawione niŝej rozwaŝania są przedmiotem stałej troski i tematem dyskusji pedagogów

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego Kontekst Uczniowie z placówek

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie?

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie? Wyniki ewaluacji projektu Tolerancja nasz wspólny cel w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów z Niemiec w terminie 17.09. 27.09.2014 r. przeprowadzonej wśród nauczycieli (październik 2014)

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Kreacja skutecznej reklamy tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym

Zmiany wynikające z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym Nauczanie języka obcego w przedszkolu realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym 18 grudnia 2015 Zmiany wynikające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Holokaust z perspektywy praw człowieka: pierwsze w historii ogólnoeuropejskie badanie na temat nauczania o Holokauście oraz nauczania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo