ZAWARTOÚÃ. Wprowadzenie Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOÚÃ. Wprowadzenie... 7. Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO... 9. Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo..."

Transkrypt

1

2

3

4 ZAWARTOÚÃ Wprowadzenie... 7 Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival... 8 ALLEGRO... 9 Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo Camps in Euskera DeutschMobil - France Mobil Dinocrocs Emigredes Enfants d ici, contes d ailleurs English for Art Lovers English in Songs EU & I EUROMAIL.COM Fête des Langues à Nantes Get Talking Goldfish Herzliche Grüße INLET Intercooltural Join the Club! Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN) JoyFLL From Kindergarten to Jobless Language Deed of the Year... 30

5 Language-friendly Communities Languages Work Learn English - Lern Deutsch Listen and Touch Marathons des contes et langues Maribor Language Festival Moi Toi Nous Morning Train Multilingual Christmas Market NIFIN Open Door Event and Italian Week Plaisir des mots, amour des langues Poetry Competition Poland Stopover Saxon Fortress Churches in Sibiu County See You at the Port Shakespeare per i ragazzi Soccerlingua Social Outlets Souvenir Calendar Speech Bubbles Språkdagen Steps to the World Tra La La Voluntaris per la Llengua World Language Programme YLE Language Resources Eksperci... 58

6

7 WPROWADZENIE Motywacja jest kluczem do sukcesu w nauce jæzyka obcego. Wielu Europejczyków obecnie ma juý motywacjæ do nauki jæzyków obcych oraz rozpoznaje korzyúci zarówno osobiste, jak i zawodowe pùynàce z ich znajomoúci. Nie moýna jednak nie zauwaýaã faktu, ýe jeszcze wiele osób nie uczy siæ jæzyków obcych. Byã moýe postrzegajà oni naukæ jæzyka obcego jako majàcà maùe znaczenie w ýyciu, zajæcie zbyt akademickie, zbyt czasochùonne, nudne, lub teý do nauki jæzyka zniechæciùo ich doúwiadczenie z czasów szkolnych. Bez wzglædu na powody, potrzebne sà kreatywne rozwiàzania, które pomogà im pokonaã opór i niechæã do nauki. Niniejsza broszura przedstawia 50 przykùadów projektów, metod i wydarzeñ wybranych przez autorów badania LINGO, które zachæciùy ludzi do nauki jæzyka obcego lub wykorzystania posiadanych przez nich umiejætnoúci jæzykowych. Przykùady pochodzà z caùej Europy i dotyczà zarówno lokalnych, maùych projektów, jak teý projektów duýych, prowadzonych na poziomie regionu, kraju lub caùej Europy. Odnoszà siæ one do dziesiàtków jæzyków, wszystkich grup wiekowych, grup spoùecznych o róýnym poziomie umiejætnoúci. Cechà wyróýniajàcà wszystkie projekty jest to, ýe starajà siæ one angaýowaã potencjalnych uczniów w naukæ minimalizujàc ich obawy, w atrakcyjny sposób. W niektórych przypadkach przeciwstawiajà siæ tradycyjnym poglàdom na temat sposobu nauki jæzyków. Stworzenie bardziej przyjemnego niý w tradycyjnych modelach nauczania kontekstu nauki jæzyka, wskazujàcego praktyczne cele, daje nadziejæ, ýe osoby uczàce siæ jæzyka dostrzegà osobiste znaczenie nauki. Projekty wybrane zostaùy nie tylko ze wzglædu na ich oryginalnoúã, ale równieý dlatego, ýe moýna je przenieúã na grunt innych pañstw oraz w inny kontekst. Chociaý przedstawiajà one tylko maùà czæúã wielu doskonaùych, innowacyjnych pomysùów promocji nauki jæzyków obcych, mamy nadziejæ, ýe broszura bædzie sùuýyùa inspiracjà dla wszystkich specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za edukacjæ, nauczycieli oraz oczywiúcie tysiàcom potencjalnych uczniów w caùej Europie. 7

8 Alden Biesen - Internationaal Vertelfestival Jæzyki w bajkowej scenerii Czy jest lepsze miejsce na opowiadanie bajek niý úredniowieczny zamek? Podczas tygodniowego Miædzynarodowego Festiwalu Vertelfestival organizowanego corocznie w zamku w Alden Biesen moýna z przyjemnoúcià posùuchaã opowiadanych w kilku jæzykach thrillerów, romansów, dreszczowców lub komedii, w dzieñ lub w nocy, w murach zamku lub na dziedziñcu. Gawædziarze z róýnych pañstw ùàczà tam swojà twórczà wyobraêniæ, wybierajà ulubione bajki i opowiadajà je w swoim rodzinnym jæzyku. Photo: H.Timmerman W tygodniu festiwal mogà odwiedzaã w zaleýnoúci od programu szkolnego grupy szkolne, które mogà sùuchaã bajek w jæzyku holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub kombinacji tych jæzyków. W 2005 roku festiwal odwiedziùo 9000 uczniów ze 120 szkóù. Weekendy przeznaczone sà zaú dla publicznoúci dorosùej oraz rodzin. W dzieñ opowieúci opowiadane sà podczas wycieczek po zamku, wieczorem zaú szczególnà atmosferæ potægujà: «magiczna wycieczka», «noc opowieúci irlandzkich» i opowiadania erotyczne! W sobotnie popoùudnie publicznoúã moýe wybieraã aý z 45 róýnych przedstawieñ. Festiwal otwarty jest dla kaýdego i zwykle przyciàga bardzo entuzjastycznà publicznoúã. Poniewaý wszystko odbywa siæ w wielu jæzykach odwiedzajàcy go ludzie majà kontakt zarówno z nowymi jæzykami, jak i opowieúciami. W ten sposób nabierajà oni úwiadomoúci bogactwa kulturowego i jæzykowego pañstw, z których wywodzà siæ bajki. Opowiadanie bajek jest prostym i skutecznym sposobem promowania jæzyka. Dobry bajarz potrafi wydobyã podczas narracji piækno i melodiæ jæzyka, bez ýadnej pomocy stojàc twarzà w twarz z publicznoúcià nadaje historii ýycia. Festiwal oceniany jest przez publicznoúã pod koniec ich pobytu na festiwalu. Dotychczas cieszy siæ popularnoúcià wszystkich grup wiekowych. Kaýdego roku bilety Guy Tilkin wysprzedajà siæ na trzy tygodnie przed jego ogùoszeniem. Landcommanderij Alden Biesen Tel

9 ALLEGRO Jak dotrzeã do uczniów pokrzywdzonych przez los? Projekt ALLEGRO (Access to Language Learning by Extending to Groups Outside) ma na celu zainteresowanie grup spoùecznych, które nie sà postrzegane jako potencjalni kursanci i które majà ograniczony dostæp do nauki jæzyka. Przyczynami tego stanu rzeczy mogà byã trudnoúci zwiàzane z problemami finansowymi, spoùecznymi, izolacjà geograficznà lub opóênieniami w nauce oraz upoúledzenie fizyczne. Jak dotàd w Danii, Francji, Sùowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii rozpoczæto trzydzieúci maùych, aczkolwiek innowacyjnych projektów, które prowadzone sà w oúrodkach pomocy dla osób potrzebujàcych. Partnerzy pracowali na przykùad z ludêmi: wychodzàcymi z uzaleýnieñ (Wielka Brytania), pozostajàcymi przez dùuýszy czas bezrobotnymi (Francja), z dzieãmi autystycznymi i z zespoùem Downa (Hiszpania), ludêmi z powaýnymi problemami w nauce pozostajàcymi w oúrodkach opiekuñczych (Niemcy), z wiæêniami (Sùowenia, Wielka Brytania), emerytami z upoúledzeniami (Dania, Sùowenia) oraz z cierpiàcymi na choroby psychiczne (Francja). Praca z tego typu ludêmi wymaga bardziej elastycznego podejúcia, dlatego teý próbowaliúmy róýnych sposobów i technik nauczania jæzyków, do których zaliczaliúmy elementy sztuk teatralnych, scenki rodzajowe, piosenki, naukæ w grupach wzajemnej pomocy, naukæ jæzyka podczas innego przedmiotu (np. na zajæciach z gotowania) i ICT. W niektórych przypadkach partnerzy musieli wymyúlaã róýne sposoby, ýeby przekonaã prowadzone przez nich grupy, ýe nauka jæzyka jest równieý dla nich. Czæsto wiàýe siæ to tylko z daniem moýliwoúci kontaktu z jæzykiem a nie dùugim kursem. Kaýdy projekt wymagaù, aby organizatorzy wspóùpracowali z agencjami spoza sektora edukacyjnego (pracownicy spoùeczni, spoùecznicy, instytucje charytatywne, opieka zdrowotna). Wspóùpraca miaùa na celu nie tylko zorganizowanie kursu, ale równieý opracowanie wùaúciwych technik. W ten sposób wartoúã projektu wzrosùa, a korzyúci wypùywajàce z nauki jæzyka dotyczà zarówno uczniów, jak teý specjalistów z kaýdej dziedziny. Ogólnym skutkiem projektu jest wniosek, ýe nauka jæzyka podnosi wùasnà wartoúã i aspiracje. Odpowiedê ze strony dzieci, jak i starszych uczestników kursu jest jednoznacznie pozytywna. Wszystkie agencje i instytucje ochoczo zaangaýowaùy siæ w projekt i zauwaýyùy duýy wpùyw nauki jæzyka na grupy, z którymi wspóùpracujà. Innà, dodatkowà korzyúcià projektu byù jego wpùyw na nauczycieli i specjalistów od edukacji, którzy sami mogli zauwaýyã jak Linda Parker duýo jest jeszcze barier, które naleýy usunàã by kaýdy mógù siæ uczyã jæzyka Association for Language Learning obcego: stosunek do nauki nauczyciela i Tel ucznia, uprzedzenia, bùædne zaùoýenia metodyczne o tym, kto moýe nauczyã siæ jæzyka. 9

10 Babaiola e Baballotti in Tutto il Mondo Odkrywanie jæzyka sardyñskiego przez rymowanki Babaiola e Baballotti zachæcajà mùodych mieszkañców Sardynii do poznania jæzyka i kultury ich przodków poprzez wykorzystanie rymowanek, zwierzàt, malarstwa i zabaw. Uczestniczàc w tych zajæciach dzieci odkryùy wùasnà toýsamoúã kulturowà i nauczyùy siæ szanowaã róýnorodnoúã jæzykowà. Projekt rozpoczàù siæ od przetùumaczenia sardyñskiej rymowanki na jæzyk wùoski i angielski. Nastæpnie uczniowie mieli za zadanie przeprowadzenie rozmowy z czùonkami swoich rodzin w poszukiwaniach opowieúci, legend, przysùów i rymowanek, które naraýone sà na zapomnienie. Dzieci potraktowaùy swoje zadania antropologiczne bardzo powaýnie, skrupulatnie zapisujàc relacje dziadków. Dziadkowie zostali poproszeni o przekazanie wnukom opowieúci, rymowanki, piosenki i wspomnieñ z ich wùasnego dzieciñstwa. W szkole wybrano proste teksty, które odnosiùy siæ do tradycji i úwiata zwierzàt. Zostaùy one wyjaúnione dzieciom, zaadaptowane scenicznie, podzielone na fragmenty, przetùumaczone na wùoski i angielski, a nastæpnie dzieci nauczyùy siæ ich na pamiæã w tradycyjnej sardyñskiej rytmice i intonacji. Na koniec dzieci miaùy za zadanie uruchomiã wyobraêniæ i wzbogaciã treúã historyjek licznymi szczegóùami. Dzieci mogùy sprostaã temu zadaniu jæzykowemu dziæki utworzonym laboratoriom, w których dostæpne byùy wszystkie potrzebne urzàdzenia i materiaùy. Promocja jæzyka sardyñskiego odniosùa duýy sukces równieý dziæki wyprodukowaniu specjalnego CD-ROMu (Duru-Duru), na którym nagrano tradycyjne ludowe opowiadania. Angelo Spiga Selargius 1 Circolo Didattico Tel

11 Camps in Euskera Potoczny baskijski dla studentów Zgodnie z tym projektem dzieci szkolne, które uczà siæ baskijskiego odwiedzajà spoùecznoúci lokalne, które posùugujà siæ potocznym jæzykiem baskijskim. Wycieczki organizowane sà podczas roku szkolnego (dla studentów bioràcych udziaù w programach caùkowitego zanurzenia siæ w jæzyku baskijskim - Basque immersion programmes) lub podczas letnich wakacji na obozach (dla studentów, którzy uczà siæ baskijskiego w szkole). Celem tych dziaùañ jest podniesienie sprawnoúci uczniów w posùugiwaniu siæ tym jæzykiem, szczególnie: sùuchania, nieformalnej rozmowy i naturalnej interakcji. Studenci mogà obserwowaã oryginalne úrodowisko i spoùecznoúã, w której uýywa siæ potocznego jæzyka baskijskiego, jak równieý braã udziaù w wycieczkach, konkursach, wydarzeniach sportowych i innych pozaszkolnych zajæciach. Organizatorom udaùo siæ stworzyã bliskie relacje pomiædzy uczestnikami obozów jæzykowych a miejscowà spoùecznoúcià, wiæc uczniowie mogà dowiedzieã siæ wiele o ich pracy i ýyciu. aý 1070 podañ od uczniów. Dowodem na skutecznoúã tego dziaùania jest stale rosnàca liczba dzieci chcàcych uczestniczyã w takich obozach w okresie szkolnym. W 2003 r. ponad 830 uczniów uczestniczyùo w programie; w 32 grupach z 29 oúrodków edukacyjnych. Zapotrzebowanie jest duýo wiæksze, gdyý wpùynæùo Fakt, ýe na obozy uczniowie przyjeýdýajà wraz ze swoimi nauczycielami znaczàco pracuje na jego sukces. Uczniowie mogà kontynuowaã swoje lekcje i jednoczeúnie uczà siæ jæzyka w úrodowisku pozaszkolnym. Innà szczególnà cechà tej metody jest wybór spoùecznoúci posùugujàcej siæ jæzykiem mniejszoúci, w której zorganizowany jest obóz. Zaangaýowanie lokalnej spoùecznoúci w projekt pomaga podnieúã úwiadomoúã uczniów dotyczàcà kultury oraz doceniã subtelne relacje pomiædzy kulturà i jæzykiem. Eduardo Aldasoro Lecea Esther Mugertza Imaz Departamento de Educación, Gobierno de Navarra Tel

12 DeutschMobil - France Mobil Jæzyki «w trasie» DeutschMobil jest inicjatywà niemieckà, która ma na celu promocjæ jæzyka niemieckiego we Francji. Polega ona na tym, ýe grupa entuzjastycznych wykùadowców podróýuje od klasy do klasy autobusem wyposaýonym w bibliotekæ peùnà broszur, podræczników, sùowników i innych materiaùów edukacyjnych. DeutschMobil jest czymú wiæcej niý tylko promocjà jæzyka, jego gùównym zadaniem jest zniwelowanie uprzedzeñ w stosunku do jæzyka niemieckiego i kultury niemieckiej oraz przedstawienie nowej twarzy Niemiec poprzez zabawæ i odkrywczà podróý. Pomiædzy styczniem 2001 i kwietniem 2005 roku, oúmiu wykùadowców DeutschMobil odwiedziùo ponad 2270 szkóù oraz zorganizowaùo ponad 4500 wydarzeñ, spotkali siæ z ponad uczniami francuskich szkóù podstawowych i úrednich i przejechali ponad kilometrów! Ogromny sukces DeutschMobil byù inspiracjà do powstania jego francuskiej wersji France Mobil, którà uruchomiono w 2002 roku w celu promocji francuskiego w Niemczech. Do lutego 2005 roku 13 francuskich nauczycieli odwiedziùo 2155 szkóù, spotkaùo siæ z uczniami i 7514 nauczycielami. Ponadto w 2004 roku szeúciu kolejnych wykùadowców, z nowych pañstw czùonkowskich UE, przyùàczyùo siæ do zespoùu France Mobil, podkreúlajàc w ten sposób znaczenie wielojæzycznoúci w Europie. W uznaniu zasùug w promowaniu nauki jæzyka, jæzyków sàsiednich krajów, i w ten sposób przyczyniania siæ do zacieúniania wiæzi pañstw sàsiadujàcych, DeutschMobil i France Mobil odznaczono 22 stycznia 2002 roku nagrodà Adenauer-de Gaulle podczas 41 rocznicy Traktatu Elizejskiego. Kurt Brenner (DeutschMobil) Frédéric Sauvage (France Mobil) Fédération des Maisons Franco-Allemandes (DeutschMobil) Service Culturel de l Ambassade de France (France Mobil) Tel (DeutschMobil) (France Mobil) 12

13 Dinocrocs Nauczanie angielskiego przez zabawæ Hocus i Lotus, maùe Dinocrocs, które uczà dzieci jæzyków urodziùy siæ z misjà: majà przekazaã podstawæ psycholingwistyki (na podstawie badañ oraz istotnych dla rozwoju kompetencji jæzykowych u dziecka) w domu, szkole i przedszkolu. Przestrzegajà nastæpujàcych zasad: okazywanie sympatii, niezwykle waýne dla dziecka, aby zaczæùo ono mówiã nowym jæzykiem; narracja, zawarta w procesach myúlowych; czæste powtarzanie, konieczne aby umoýliwiã natychmiastowe uýycie jæzyka. Psycholingwistyka kojarzy siæ równieý z wynoszeniem nowych, radosnych doúwiadczeñ zwiàzanych z jæzykiem obcym. Wymyúlono strategie edukacyjne, które wprowadzajà te teoretyczne zasady w szkole i w domu: poprzez tworzenie nowego úwiata zamieszkanego przez nowych bohaterów (Hocus i Lotus, póù-krokodyl, póù-dinozaur, którzy mieszkajà w parku z wieloma przyjacióùmi); wymyúlenie magicznej koszulki, która peùni funkcjæ mentalnego pomostu do wejúcia w nowy úwiat; wykorzystanie narracji (specjalna sztuka teatralna), aby pomóc dzieciom i dorosùym wspólnie doúwiadczyã nowego jæzyka; wykorzystanie gestów i tonacji oraz mimiki twarzy oraz wczeúniejszych doúwiadczeñ dzieci aby przypisaã znaczenie nowym sùowom; tworzenie mini-musicalu dla kaýdej historii i dostarczenie emocjonalnej powtórki; dostarczenie ilustracji do stworzenia bohaterów i historyjek. Na kaýdy rok nauki skùada siæ szeúã historyjek, w sumie trzydzieúci w ciàgu piæcioletniego kursu. Towarzyszy im trzydzieúci scenariuszy, które dzieci mogà wystawiaã razem z dorosùymi; trzydzieúci mini-musicali, trzydzieúci ilustrowanych historyjek, trzydzieúci kreskówek; oraz gry i ãwiczenia narracyjne dla kaýdej historyjki. Wszystkie materiaùy stworzono dla dzieci 2-3 do 9-10 lat. Sà dostæpne w jæzyku angielskim, francuskim, niemieckim, wùoskim i hiszpañskim. Podczas caùego kursu dziecko poznaje osiemset wyrazów. Dodatkowo nauczyciele mogà doksztaùciã siæ w temacie nauczania za pomocà Hocusa i Traute Taeschner Lotusa z wykorzystaniem szkoleniowego Università di Roma La Sapienza DVD, na którym znajdujà siæ krótkie filmy Tel ukazujàce jak opracowywaã sztuki narracyjne i mini-musicale. 13

14 Emigredes Dopuszczenie do gùosu albañskich imigrantów w Grecji Sztuka teatralna polskiego pisarza Sùawomira Mroýka Emigredes jest wykorzystywana w Grecji w walce z uprzedzeniami do albañskiego jæzyka i kultury. Grajà w niej dwujæzyczni albañscy aktorzy z Teatru Nowego Úwiata w Atenach. Przedstawia ona ýycie i pracæ imigrantów oraz próbuje rzuciã úwiatùo na tæ spoùecznoúã i jej jæzyk. Po raz pierwszy na scenie greckiego teatru moýna byùo usùyszeã jæzyk albañski i zobaczyã zawodowych albañskich aktorów mówiàcych po grecku. Sztuka jest wystawiana w obu jæzykach (bilety na przedstawienia po albañsku sà tañsze). Program teatralny napisano po grecku i albañsku. W wersji greckiej przedstawiono ciekawostki z historii Albanii, informacje o jæzyku i sytuacji politycznej kraju. Poczàtkowo Emigrantów wystawiano przez cztery miesiàce 2003 roku. Zainteresowanie publicznoúci byùo tak duýe, ýe spektakle odbywaùy siæ równieý przez dwa miesiàce 2004 roku. W maju 2004 sztukæ wystawiono w Tiranie, stolicy Albanii oraz w dwóch duýych greckich miastach - Kavala i Kalamata. W grudniu 2004 roku, sztukæ wystawiono podczas antyrasistowskiego festiwalu w Atenach. Emigredes otrzymali dobre recenzje w greckiej prasie i mediach oraz u samych Greków. Sztuka wywoùaùa dyskusje panelowe i debaty medialne w Grecji, podnoszàc tym samym úwiadomoúã spoùecznà dotyczàcà Albañczyków, ich pochodzenia i ich jæzyka. Na koniec kaýdego przedstawienia publicznoúã ma moýliwoúã przeprowadzenia rozmowy z reýyserem i aktorami. Vaggelis Theodoropoulos Theatro tou Neou Kosmou Tel Fax

15 Enfants d ici, contes d ailleurs Opowieúã z daleka moýe powiedzieã Ci wiele o Twoim sàsiedzie «Dawno, dawno temu ýyù sobie kupiec. Niebiosa obdarzyùy go piæknà córkà: jej skóra byùa delikatna jak pùatek róýy, oczy miaùa koloru niezapominajek, a usta czerwone jak poziomki» Baúñ ta, Kwiat Raju, pochodzi z Armenii. Mimo tego, ýe kolory, smaki i jæzyk, w którym jest napisana, sà egzotyczne, wartoúci, które przekazuje sà identyczne we wszystkich baúniach na caùym úwiecie. Projekt Enfants d ici, contes d ailleurs zbiera bajki wywodzàce siæ z róýnych «innych» kultur europejskich - armeñskiej, berberyjskiej, kurdyjskiej i romskiej - przedstawione w maùej ksiàýeczce. Bajki napisano zarówno w ojczystym jæzyku, jak i w jæzyku przekùadu, zawierajà równieý informacje na temat historii, jæzyka oraz kultur mniejszoúci europejskich. Dzieci ze szkóù wielokulturowych stworzyùy ilustracje ksiàýeczek podczas trzech seminariów z artystami. W ten sposób staùy siæ one nie tylko grupà docelowà, ale równieý aktywnymi uczestnikami procesu ich tworzenia. Podczas warsztatów z artystami dzieci dowiedziaùy siæ wiele na temat historii, kultury i jæzyka tych odlegùych i czæsto zaniedbanych obszarów. Bajki, tak bogate w treúã, otworzyùy dzieciom horyzonty na nowe style ýycia, symbole kulturowe i jæzyki wywodzàce siæ z miejsc, o których wiedziaùy tak niewiele. Projekt wprowadzono w Belgii, Francji, Grecji i Hiszpanii. Szkoùy (uczniowie wraz z nauczycielami) uczestniczyùy aktywnie w procesie przygotowywania i rozprowadzenia ksiàýek. Szczególnie nauczyciele odnieúli korzyúci z wykorzystania tych materiaùów w swojej pracy nad podniesieniem úwiadomoúci uczniów na temat bogactwa i unikalnoúci jæzyków i kultur w Europie. Ksiàýki okazaùy siæ ogromnym sukcesem i obecnie moýna je kupiã we Francji, Wùoszech i Hiszpanii. Marianne Poncelet International Yehudi Menuhin Foundation Tel

16 English for Art Lovers Budowanie motywacji do nauki jæzyka przez kulturæ Kursy wieczorowe zwykle odbywajà siæ w klasach, ale English for Art Lovers ma na celu inspirowanie, pobudzanie zmysùów zarówno jæzykowych, jak teý kulturowych. Kurs dla sùuchaczy od poziomu úrednio zaawansowanego do zaawansowanego pozwala uczestnikom na realizowanie swoich zainteresowañ z zakresu historii, kultury i sztuki podczas nauki jæzyka obcego. Jako, ýe kurs dotyczy sztuki, uczestnicy spotykajà siæ w muzeach, galeriach oraz na studiach artystycznych. Zmiana úrodowiska ma na celu wsparcie procesu uczenia siæ: opisujàc obrazy, uczestnicy uýywajà jæzyka obcego, przedstawiajà swoje wraýenia i odczucia. Przed kaýdà z muzealnych wizyt, uczestnicy zapoznajà siæ z podstawowymi informacjami i zarysem pracy artysty w klasie lub w Internecie. Nastæpnie na podstawie wybranych prac przygotowujà prezentacje po angielsku na temat wybranego dzieùa lub jego detali. Co roku, VHS-Hamburg (instytucja, która rozwinæùa program English for Art Lovers) wybiera odpowiednie wystawy, muzea i galerie sztuki w/lub pobliýu Hamburga i ogùasza program kursu. Pomysù byù na tyle udany, ýe projekt zostaù rozszerzony o teatr angielski. Projekt powstaù z inicjatywy nauczycielki - Sara Sello 15 lat temu, która przeprowadziùa taki kurs w Hamburger Kunsthalle. W zwiàzku z tym, ýe odniósù on duýy sukces zaproponowaùa zorganizowanie identycznego kursu w VHS-Hamburg po niemiecku, a nastæpnie po angielsku. Kurs English for Art Lovers odbywa siæ od 10 lat. Ciàgle zmieniajàcy siæ materiaù sprawia, ýe zainteresowanie uczestników nie maleje. W kursie uczestniczà ludzie, którzy w normalnych warunkach nie zapisaliby siæ na kurs jæzykowy, poniewaý jednak kurs odwoùuje siæ do ich zainteresowañ, niweluje zahamowania, których czæsto doúwiadczajà doroúli kursanci. Heidi Staschen Hamburger Volkshochschule Tel

17 English in Songs Muzyczny wstæp do jæzyków Úpiewanie przynosi wiele radoúci dzieciom w kaýdym wieku. Zainspirowana tym faktem szkoùa jæzyka angielskiego z Bratysùawy wprowadziùa w 2000 roku konkurs piosenki angielskiej English in Songs, który ma na celu zachæcenie dzieci do nauki jæzyka obcego poprzez muzykæ i spontaniczne dziaùania artystyczne. Szkoùa jæzyka angielskiego wraz z nauczycielami wybiera piosenki gùównie wykonawców sùowackich wraz z ich tùumaczeniem na angielski i pomaga szkoùom przygotowaã uczniów do konkursu. Kiedy dzieci sà juý gotowe, szkoùa organizuje koncert w Bratysùawskim Centrum Kultury i Informacji. Dzieci nagraùy juý cztery pùyty CD we wspóùpracy ze Sùowackim Radiem i nauczyùy siæ ponad 500 nowych sùów. Projekt jest w równym stopniu dobrze postrzegany przez dzieci, nauczycieli (przedszkolnych i szkolnych) jak i rodziców. Ponadto na bieýàco nauczyciele i dzieci otrzymujà informacjæ zwrotnà, która pozwala na dokonanie wszelkich koniecznych poprawek. Jæzyk angielski w piosenkach ma ogromny wpùyw na sposób nauczania jæzyka angielskiego w wielu szkoùach podstawowych i przedszkolach na Sùowacji. Jego skutecznoúã obrazuje duýa liczba uczestników koncertów i sprzedanych pùyt CD. Projekt bædzie siæ dalej rozwijaù, a w planach jest równieý powiækszenie go w latach o piosenki w innych jæzykach, takich jak: niemiecki, wægierski, rosyjski i hiszpañski. Poza Radiem Sùowackim i Bratysùawskim Centrum Kultury i Informacji projekt wspierajà Pañstwowa Szkoùa Jæzyków Obcych w Bratysùawie i Biuro Informacji ds. Unii Europejskiej. Vojtech Krest anko Štátna jazyková škola Tel

18 EU & I Jak wykorzystaã umiejætnoúã «rozumienia poúredniego» aby zrozumieã inne jæzyki Nawet, jeúli nie mówimy po portugalsku, bædziemy zdumieni jak duýo potrafimy rozumieã w tym jæzyku! W jæzyku ojczystym, potrafimy znaleêã informacje o pociàgach, jak dostaã siæ z jednego miejsca w inne. Ýeby wykonaã takie zadanie wykorzystujemy strategie i wiedzæ, z których nie do koñca zdajemy sobie sprawæ. Dlaczego nie wykorzystaã podobnych strategii w jæzyku obcym? EU&I koncentruje siæ na pojæciu «rozumienia poúredniego»: mianowicie, kompetencja jæzykowa polegajàca na zrozumieniu komunikatu w jæzyku obcym, jest wynikiem nie tylko «przeniesienia lingwistycznego» (na przykùad, pomiædzy jæzykami tej samej rodziny), ale jest równieý wynikiem przeniesienia strategii receptywnych jako czæúci ogólnego procesu interpretacyjnego, który charakteryzuje caùy proces komunikacji. Strategie te mogà byã stosowane do osiàgniæcia skutecznej komunikacji w kaýdym jæzyku. Projekt rozwinàù szczególnà metodykæ uczenia siæ jæzyka obcego poprzez «rozumienie poúrednie», polega ona na konfrontowaniu uczàcych siæ jæzyka z licznymi sytuacjami ýycia codziennego. Z projektem moýna zapoznaã siæ na jego stronie internetowej. Sà tam, na przykùad, trzy zadania zwiàzane z pociàgami i kolejà, które wymagajà od uýytkowników, po pierwsze, zapytania o udzielenie informacji kolejowej, po drugie, zarezerwowania biletu na konkretnà podróý w wybranym dniu - wykorzystujàc w tym celu portugalskà internetowà stronæ kolejowà, a po trzecie, wykorzystania wczeúniej zdobytej wiedzy. Za kaýdym razem, kiedy zadanie zostanie wykonane poprawnie, czerwone úwiatùo u góry ekranu zmieni siæ na zielone. Na koniec caùego procesu uýytkownicy zdadzà sobie sprawæ, ýe udaùo im siæ zarezerwowaã podróý uýywajàc jæzyka, którego nigdy wczeúniej nie uczyli siæ. Po ukoñczeniu prac, strona internetowa EU&I bædzie oferowaã modele ãwiczeñ stymulujàcych z «rozumienia poúredniego» w kaýdym z 11 jæzyków objætych przez projekt (buùgarski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, wùoski, portugalski, hiszpañski, szwedzki i turecki). Filomena Capucho Universidade Católica Portuguesa Tel

19 EUROMAIL.COM Wspólna poczta elektroniczna dla dorosùych uczàcych siæ jæzyka obcego EUROMAIL.COM (europejska komunikacja elektroniczna dla dorosùych) jest projektem skierowanym do osób dorosùych uczàcych siæ jæzyka obcego w Czechach, Danii i Holandii. Projekt ma na celu pomóc dorosùym pokonaã ograniczenia wynikajàce z braku moýliwoúci wyjazdu za granicæ, oferujàc im moýliwoúã nawiàzania kontaktu z osobami w innych krajach, które uczà siæ tego samego jæzyka obcego. Na poczàtku nauki nauczyciele dzielà uczniów w pary, które majà siæ ze sobà komunikowaã. Nastæpnie, sùuchacze majà za zadanie przedstawiã siebie, swój tryb ýycia oraz úrodowisko kulturowe oczywiúcie wykorzystujàc w tym celu jæzyk obcy. Moýliwoúã komunikacji na poziomie prywatnym z rówieúnikami w innym kraju okazaùa siæ bardzo motywujàca, co udowadniajà, przez ostatnie kilka lat, pozytywne reakcje uczestników projektu. Metoda ta stawia sobie dwa podstawowe cele: utrwala i aktywizuje naukæ jæzyka obcego, jak równieý rozwija umiejætnoúci informatyczne. Ponadto, wzmaga úwiadomoúã miædzykulturowà i zachæca do nawiàzywania znajomoúci z innymi Europejczykami, którzy interesujà siæ naukà jæzyków. Pomysù EUROMAIL.COM z ùatwoúcià moýe byã przeniesiony na inne jæzyki i do innych krajów. W istocie, sà juý plany rozszerzenia zasiægu tego projektu przez zaproszenie do wspóùpracy szkóù wieczorowych z innych krajów europejskich. Strona internetowa EUROMAIL.COM sùuýy do wymiany doúwiadczeñ pomiædzy nauczycielami bioràcymi udziaù w projekcie. Eva Krarup Steensen Metropolitanskolen Tel

20 Fête des Langues à Nantes Úwiæto jæzykowej róýnorodnoúci Etiopski, berberyjski, chiñski, korsykañski, kreolski, arabski, khmerski, kurdyjski, perski, kiczuañski, to tylko niektóre z 40 regionalnych, migracyjnych, staroýytnych jæzyków i dialektów, które moýna byùo usùyszeã podczas Fête des Langues w Nantes w 2004 roku. Festiwal odbywa siæ od 2000 roku, gromadzàc w Nantes rodzimych i innych uýytkowników tych jæzyków, a w centrum tego historycznego miasta wyznacza siæ specjalne miejsca, w których moýna prowadziã w nich rozmowæ. Fête des Langues wspiera dialog miædzykulturowy pomiædzy obcokrajowcami obecnymi w tym mieúcie. Jest to równieý dobra zabawa i rozrywka. Najwiækszà popularnoúcià cieszy siæ «konkurs jæzykowy» polegajàcy na tym, ýe organizatorzy wybierajà sùowo, które rozpowszechniajà na ulotce wúród zgromadzonej publicznoúci. Konkurs wygrywajà uczestnicy, którzy przetùumaczà je na najwiækszà liczbæ jæzyków. Aby wykonaã to zadanie muszà nawiàzaã kontakt z moýliwie jak najwiækszà liczbà osób mówiàcych w róýnych jæzykach i poprosiã je o przetùumaczenie sùowa, które nastæpnie zapisujà na swojej ulotce. Podczas festiwalu wystæpuje równieý chór dzieciæcy; organizowane sà gry i zabawy, które zachæcajà uczestników do poznania alfabetu, przysùów innych obecnych na festiwalu jæzyków, kuchni, muzyki i tañca, jak teý dajà moýliwoúã zapoznania siæ z oryginalnymi strojami i przedmiotami pochodzàcymi z innych krajów. Pierwszy coroczny Fête des Langues odbyù siæ w Toulouse. Obecnie pomysù ten przyjàù siæ w innych francuskich miastach, miædzy innymi: Bayonne, Brest, Decazeville, Douai, Lyonie, Montauban, Nicei, Pamiers, Paryýu i Perpignan. Luc Douillard Association «Nantes Est Une Fête» (Neuf), Maison des Citoyens du Monde Tel Fax

21 Get Talking Kampania jæzykowa BBC Wedùug sondy opinii spoùecznej Unii Europejskiej Eurobarometr, doroúli mieszkañcy Wysp Brytyjskich znacznie sùabiej posùugujà siæ jæzykami obcymi w porównaniu z mieszkañcami innych krajów Europy. Get Talking, czyli zacznijmy mówiã, ma na celu wykorzystanie siùy nadawczej mediów w promocji nauki jæzyków adresowanej do Brytyjczyków, a tym samym ma im pomóc stworzyã bardziej dostæpne i elastyczne warunki nauki. Punktem wyjúcia byùa ogromna liczba potencjalnych uczniów: badanie rynku przeprowadzone przez BBC pokazaùo, ýe 31% dorosùych Brytyjczyków chciaùoby nauczyã siæ jæzyka obcego, ale tylko 11% aktywnie realizowaùo to zadanie. Podczas corocznego Krajowego Tygodnia Ksztaùcenia Dorosùych (15-21 Maja 2004), 11 lokalnych stacji radiowych BBC poinformowaùo sùuchaczy o kampanii Zacznijmy mówiã oraz pokazaùo, gdzie lokalnie szukaã êródeù oraz informacji na temat uczenia siæ jæzyka. Autobusy pod szyldem lokalnych stacji radiowych BBC jeêdziùy po róýnych regionach kraju, w których proponowano udziaù w darmowych sesjach jæzykowych prowadzonych przez nauczycieli francuskiego, niemieckiego, wùoskiego i hiszpañskiego. Wszyscy, którzy odwiedzili autobusy oraz otwarte centra nauki BBC otrzymali informacje na temat lokalnych moýliwoúci nauki jæzyka oraz zasobów jæzykowych BBC, jak równieý mieli moýliwoúã odwiedzenia strony internetowej BBC poúwiæconej jæzykom. Rozdawano równieý CD-ROMy z nagraniami przykùadowych telewizyjnych i internetowych kursów jæzykowych BBC (9 jæzyków). Na stronie internetowej zamieszczono sesje promujàce oraz interfejs do bazy danych lokalnie oferowanych kursów. 96% osób, które wziæùy udziaù w sesjach promocyjnych zadeklarowaùo chæã kontynuowania nauki, a po trzech miesiàcach 57% respondentów podjæùo konkretne dziaùania, aby nauczyã siæ jæzyka obcego. Zacznijmy mówiã miaùo równieý na celu przekonanie nauczycieli do tego, by przyjæli bardziej elastyczny model prowadzenia kursów, który lepiej odpowiadaùby potrzebom oraz stylom nauki dorosùych. Brak dogodnych lokalnych rozwiàzañ nauki jæzyków obcych jest w Wielkiej Brytanii czynnikiem negatywnie wpùywajàcym na rozpoczæcie kursu jæzykowego, 58% uczàcych siæ jæzyków pracuje samodzielnie w domu. Konkludujàc, projekt promowaù rolæ telewizji BBC jako masowego dostawcy usùug internetowych i materiaùów wspierajàcych nauczanie jæzyków. Po przeprowadzeniu caùoúciowej analizy êródeù BBC w czterech jæzykach stworzono nauczycielom arkusze z ãwiczeniami, które mogà udostæpniã uczniom. Wszystkie dostæpne materiaùy byùy oraz nadal sà bezpùatne. Zorganizowano równieý darmowe warsztaty szkoleniowe w 12 miejscach David Wilson Wielkiej Brytanii: wziæùo w nich udziaù 520 nauczycieli, chociaý chætnych byùo duýo BBC wiæcej. Pomysùy, które zrodziùy siæ podczas Tel warsztatów opublikowano na stronie internetowej BBC poúwiæconej jæzykom wraz z materiaùem na temat uczenia siæ jæzyków w kontekúcie. 21

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Lepsze jutro. For a Better Tomorrow. Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Handbook of informal and non-formal learning

Lepsze jutro. For a Better Tomorrow. Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Handbook of informal and non-formal learning Lepsze jutro Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej For a Better Tomorrow Handbook of informal and non-formal learning 2 WSTĘP Dla kogo jest ten podręcznik? Publikacja ta jest adresowana do:

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA

Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA Badanie porównawcze praktyk związanych z miejscami pracy w sektorze edukacji w dziesięciu krajach europejskich Podziękowania...3 Przedmowa... 4 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego

Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Ku wielokulturowej szkole w Polsce

Ku wielokulturowej szkole w Polsce Ku wielokulturowej szkole w Polsce Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy) Warszawa 2010 Biuro Edukacji Urzędu

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo