Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie"

Transkrypt

1 Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 2. Udział w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego jest obowiązkiem każdego ucznia gimnazjum: a) informację o udziale ucznia w projekcie oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum, b) w przypadku udziału w kilku projektach, uczeń klasy III gimnazjum lub jego rodzice, w terminie do 30 maja, decydują o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego (np. indywidualne nauczanie, przewlekła choroba, pobyt w szpitalu), dyrektor gimnazjum, na pisemny wniosek rodziców, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego; w takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się zwolniona lub zwolniony. 3. Koordynacją zadań związanych z realizacją projektów zajmuje się szkolny koordynator projektów edukacyjnych, powołany przez dyrektora szkoły. 4. Zgłaszanie i wybór projektu: a) propozycje projektów do realizacji zgłaszają obowiązkowo wszyscy nauczyciele uczący w gimnazjum w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, b) prawo zgłoszenia projektu mają także: - zespoły nauczycieli, - uczniowie, - rodzice, - przedstawiciele samorządu lokalnego, - organizacje i stowarzyszenia współpracujące ze szkołą. c) propozycje projektów przedstawiane są zespołowi nauczycieli gimnazjum, a po ich pozytywnym zaopiniowaniu, przedstawiane są do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. d) zatwierdzone przez dyrektora projekty tworzą Bank projektów, spośród których uczniowie dokonują wyboru projektu do realizacji. 5. Projekty mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. 6. Opiekę nad zespołem uczniów realizujących projekt sprawuje opiekun projektu, będący nauczycielem, który jest pomysłodawcą projektu lub jego kwalifikacje są wystarczające do merytorycznego zrealizowania problematyki projektu. 7. Dyrektor szkoły na wniosek szkolnego koordynatora zatwierdza do 15 października tematy projektów do realizacji w danym roku szkolnym oraz opiekunów tych projektów.

2 8. Gimnazjum zapewnia warunki organizacyjne i materialne do realizacji projektów edukacyjnych, o ile znajdują się w Banku projektów. II. Obowiązki szkolnego koordynatora projektów. 1. Prowadzenie rejestru projektów. a) zebranie od zespołów lub nauczycieli propozycji tematów projektów, b) sporządzanie i aktualizowanie listy projektów, stanowiących Bank projektów, c) przedstawianie listy projektów dyrektorowi i radzie pedagogicznej, d) upowszechnianie Banku projektów na stronie internetowej szkoły i tablicach ogłoszeń w terminie do 30 maja. 2. Zgłoszenie dyrektorowi szkoły w terminie do 10 października listy projektów edukacyjnych (wraz z opiekunami), wybranych do realizacji w danym roku szkolnym. 3. Podejmowanie decyzji o zmianach w pracy nad projektami (tematyki, terminów, opiekuna) w trakcie roku szkolnego, po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły. 4. Monitorowanie stanu realizacji projektów. 5. Gromadzenie w bibliotece informacji na temat realizowanych projektów i upowszechnianie ich na stronie internetowej szkoły. 6. Udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu. 7. Organizowanie Festiwalu projektów. 8. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego. III. Obowiązki wychowawcy klasy. 1. Poinformowanie na początku roku szkolnego uczniów klasy I gimnazjum i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W uzasadnionych przypadkach informacja ta może być przekazana w innym terminie, jednak nie później niż do 31 stycznia. 2. Prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunami zespołów, c) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom. 3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania. 4. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (e-dziennik, arkusz ocen, świadectwo, teczka wychowawcy klasy).

3 IV. Obowiązki opiekuna projektu. 1. Koordynowanie podziału uczniów na zespoły projektowe, o ile wymaga tego złożoność projektu. 2. Koordynowanie pracy nauczycieli opiekujących się uczniami, gdy projekt jest międzyprzedmiotowy. 3. Opracowanie karty projektu i innych dokumentów: a) zasady współpracy z uczniami (kontrakt), b) instrukcja realizacji projektu, c) arkusz oceny projektu, uwzględniający kryteria opisane w punkcie X.3 d) narzędzia do ewaluacji, e) karta samooceny, f) karta oceny prezentacji. 4. Szczegółowe omówienie z uczniami: a) zakresu tematycznego oraz celów projektu, b) czasu realizacji i scenariusza projektu, c) podziału zadań i zasad współpracy - podpisanie kontraktu, d) form i kryteriów oceny projektu, e) zasad prowadzenia dokumentacji projektu, o której mowa w punkcie 3, f) czasu trwania oraz sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 5. Zgłoszenie do 5 października szkolnemu koordynatorowi oraz wychowawcy klasy tematyki projektu wraz z: a) celami projektu, b) etapami realizacji, c) terminem planowanego zakończenia projektu, d) czasem trwania i sposobem prezentacji. 6. Monitorowanie realizacji projektu: a) systematyczne, zgodne z harmonogramem, prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, b) przekazywanie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o tym, jak postrzegana jest praca ucznia, c) motywowanie do systematycznej pracy, d) udzielanie w razie potrzeby niezbędnej pomocy na każdym etapie realizacji projektu. 7. Informowanie wychowawcy klasy o udziale ucznia w projekcie oraz szkolnego koordynatora o istotnych sprawach związanych z realizacją projektu, szczególnie w zakresie napotkanych problemów. 8. Współpraca ze szkolnym koordynatorem w zakresie zorganizowania Festiwalu projektów.

4 9. Przeprowadzenie ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o: a) osiągniętych celach, b) mocnych i słabych stronach, c) popełnionych błędach i sposobach ich wyeliminowania. 10. Dokonanie oceny udziału uczniów w projekcie, we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali realizację projektu. 11. Przedstawienie wychowawcy klasy, pisemnej informacji o udziale i zaangażowaniu poszczególnych uczniów w realizacji projektu. V. Obowiązki nauczycieli nie będących opiekunami projektu, a wspomagających projekt międzyprzedmiotowy: 1. Współpraca z opiekunem projektu w zakresie: a) opracowania i prowadzenia dokumentacji projektu, b) ustalenia kryteriów oceny projektu, c) ewaluacji projektu, d) dokonania oceny udziału uczniów w projekcie. 2. Udzielanie uczniom wsparcia w realizacji projektu i przygotowaniu prezentacji, zgodnie z zakresem merytorycznym i harmonogramem realizacji projektu. 3. Ustalenie dla uczniów oceny z przedmiotu, za ich udział w projekcie, zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie X. 4. Współpraca ze szkolnym koordynatorem projektu w zakresie zorganizowania Festiwalu projektów. 5. Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie ustalenia oceny zachowania. VI. Zespoły uczniów realizujących projekt (grupy projektowe). 1. Podział uczniów na zespoły projektowe może odbywać się a) w sposób losowy, b) poprzez samodzielny dobór uczniów, c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, d) poprzez przydzielenie ucznia do zespołu projektowego przez wychowawcę, w porozumieniu z opiekunem projektu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia, w przypadku gdy uczeń: - nie zdecydował o wyborze tematu, - nie wybrał zespołu, z którym będzie realizował projekt, - nie złożył deklaracji z powodów niezależnych od siebie, 2. Projekt może być realizowany przez zespół uczniów danej klasy lub zespół międzyklasowy, liczący od 3 do 5 osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach koordynator może wyrazić zgodę na realizację projektu przez zespół dwuosobowy.

5 3. Projekt bardziej złożony, może być realizowany przez 2 i więcej zespołów. 4. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz zasady współpracy z opiekunem (kontrakt). 5. Po zrealizowaniu projektu zespół przygotowuje krótkie sprawozdanie z realizacji projektu, które powinno być zamieszczone na stronie internetowej szkoły i może być wykorzystane przy prezentacji projektu. VII. Tematyka projektu. 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 2. Dyrektor szkoły na wniosek zespołu nauczycieli uczących w gimnazjum lub z własnej inicjatywy, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może: a) do 31 maja ustalić temat przewodni dla projektów edukacyjnych realizowanych w nowym roku szkolnym, b) do 15 czerwca ustalić zestaw projektów edukacyjnych dla realizacji w nowym roku szkolnym lub ustalić typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania). 3. Przy ustalaniu tematu przewodniego lub zestawu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności: a) ważne wydarzenia rocznicowe lub społeczne, b) uwarunkowania środowiska lokalnego, c) koncepcję pracy lub potrzeby szkoły, d) wzbogacanie pracy wychowawczej o treści związane np. z Patronem szkoły, e) wnioski z realizacji podstawy programowej. 4. Tematykę projektu wybierają uczniowie na zasadzie dobrowolności. 5. Ten sam projekt może być, za zgodą opiekuna projektu, realizowany przez kilka zespołów, niezależnie od siebie. VIII. Wybór tematu i realizacja projektu. Terminy realizacji. 1. Projekty edukacyjne należy realizować w klasie II gimnazjum. 2. W uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w klasie I w II semestrze lub w klasie III w I semestrze. W takim przypadku terminy realizacji, o których mowa w niniejszym regulaminie, należy odpowiednio zmodyfikować. 3. Uczniowie przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru tematu projektu, mają prawo do spotkania z autorami tematów projektów (przyszłymi opiekunami) i zadawania im pytań na temat projektu. 4. Spotkanie z wytypowanymi przez uczniów autorami tematów organizuje wychowawca klasy w terminie do 15 września.

6 5. Uczniowie (zespoły uczniów) wybierają temat i opiekuna projektu i informują o tym wychowawcę klasy w terminie do 20 września. 6. Wychowawca klasy wspólnie z uczniami ustala ostateczne składy zespołów projektowych i powiadamia o tym opiekunów projektów i szkolnego koordynatora do 25 września. 7. Opiekun projektu odpowiada za zrealizowanie przez uczniów projektu, którego był pomysłodawcą, wypełniając obowiązki, o których mowa w punkcie IV. 8. Wybrane etapy projektu mogą odbywać się podczas zajęć lekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 9. Czas realizacji projektu jest uzależniony od problematyki i złożoności projektu, jednak nie powinien trwać krócej niż 2 tygodnie i dłużej niż 5 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć wyznaczony czas realizacji. 10. Realizacja projektu powinna zakończyć się nie później niż 31 maja. IX. Prezentacja projektów 1. Każdy zrealizowany projekt powinien zakończyć się prezentacją. 2. Wszystkie zrealizowane projekty powinny być zaprezentowane publicznie uczniom gimnazjum, w wyznaczonym dniu czerwca każdego roku szkolnego, na Festiwalu projektów. 3. Prezentacja na Festiwalu projektów powinna być przygotowana ze szczególną starannością i może być poprzedzona prezentacją dla: a) uczniów danego zespołu lub wybranej grupy uczniów, b) uczniów danej klasy, c) wybranych nauczycieli lub rodziców. 4. Prezentacja projektu podlega oddzielnej ocenie przez zespół oceniający, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek szkolnego koordynatora. a) kryteria i kartę oceny prezentacji przygotowuje opiekun projektu w uzgodnieniu ze szkolnym koordynatorem, b) ocena prezentacji stanowi ocenę składową w arkuszu oceny całego projektu. 5. Uczestnikami i zaproszonymi gośćmi na Festiwalu projektów, oprócz uczniów gimnazjum, mogą być: a) uczniowie i nauczyciele całego zespołu szkół, b) rodzice uczniów, c) przedstawiciele instytucji, organizacji, z którymi wiązała się tematyka projektu, d) przedstawiciele władz samorządowych lub oświatowych, e) inne osoby, których obecność opiekun projektu, uczniowie lub szkolny koordynator, uznają za ważne i potrzebne ze względu na temat projektu.

7 6. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów na Festiwalu projektów, dyrektor w uzgodnieniu z opiekunami projektów i szkolnym koordynatorem, wyznacza inny termin prezentacji projektów. X. Ocena udziału w projekcie. 1. Ocena udziału w projekcie ma formę opisową. Może też dodatkowo, być wyrażona w skali od 1 do 6 z jednego lub kilku przedmiotów. 2. Forma i kryteria oceny udziału w projekcie są ustalane przez opiekuna projektu i współpracujących z nim nauczycieli, i od samego początku są przekazane uczniom biorącym udział w projekcie i ich rodzicom. 3. Ocena udziału w projekcie obejmuje: a) efekt końcowy projektu, b) sposób prezentacji, c) pracochłonność projektu, d) stopień wywiązywania się z powierzonych zadań, e) kreatywność i pomysłowość w realizacji projektu, f) zaangażowanie na poszczególnych jego etapach, g) systematyczność pracy i terminowość wykonania zadań, h) umiejętność współpracy z członkami zespołu, i) wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji, j) uwzględnienie wzajemnej oceny członków zespołu i samoocenę. 4. Uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w terminie 5 dni od daty ustalenia oceny za udział w projekcie: a) wniosek o ponowne ustalenie oceny składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły, b) dyrektor w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku od rodziców, powołuje komisję w składzie: - dyrektor lub szkolny koordynator projektu jako przewodniczący, - opiekun projektu, - wychowawca klasy lub inny nauczyciel. c) komisja analizuje i ocenia udział w projekcie na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3, sporządzając protokół z głosowania członków komisji. d) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 5. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z kryteriami oceniania ustalonymi w Szkolnym Systemie Oceniania.

8 XI. Dokumentowanie projektu. 1. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać: a) kartę projektu, b) zasady współpracy z uczniami (kontrakt), c) arkusze samooceny, d) arkusz oceny projektu, e) ewaluację projektu, f) inne dokumenty ustalone przez opiekuna projektu. 2. Dokumentację przekazuje się do sekretariatu szkoły i przechowuje do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum. XII. Ustalenia dodatkowe. 1. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację zadań projektowych, dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem ma prawo w trakcie danego roku szkolnego, zmodyfikować listę realizowanych projektów lub zmienić ich tematykę, terminy zakończenia i sposoby prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu. 2. Sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych rozstrzyga dyrektor szkoły. 3. Zmianę niniejszego regulaminu dokonuje dyrektor szkoły na wniosek zespołu nauczycieli gimnazjum, szkolnego koordynatora projektów lub z własnej inicjatywy, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

9 Karta projektu - przykład I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrany temat projektu Temat projektu Zespół uczniowski Nauczyciel opiekun 1. imię i nazwisko ucznia 2. imię i nazwisko ucznia 3. imię i nazwisko ucznia imię i nazwisko nauczyciela podpisy uczniów (zobowiązanie do realizacji projektu) podpis nauczyciela Problem Problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np.: Jak światło wpływa na rozwój roślin? lub Jak sprawić, aby nasza miejscowość była czystsza? II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji (tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po zakończeniu zadania) a) Główne cele Czego chcemy się dowiedzieć? i/lub Co chcemy osiągnąć? b) Planowanie etapów realizacji projektu Główne zadania Działania Uczniowie odpowiedzialni Terminy realizacji Informacja o wykonaniu Jeśli projekt jest bardziej rozbudowany, warto dodać kolumnę głównych zadań 1. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie 2. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie 3. Działania pozwalające zrealizować projekt lub zadanie Imiona i nazwiska uczniów Imiona i nazwiska uczniów Imiona i nazwiska uczniów Termin rozpoczęcia i zakończenia Termin rozpoczęcia i zakończenia Termin rozpoczęcia i zakończenia Informacje podsumowujące wykonanie działania i zadania Informacje podsumowujące wykonanie działania i zadania Informacje podsumowujące wykonanie działania i zadania Jw.

10 III. Konsultacje z nauczycielem (tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela Kiedy sie odbyła? Czego dotyczyła konsultacja? Imię i nazwisko nauczyciela udzielającego konsultacji oraz biorących w niej udział uczniów. Podpis nauczyciela udzielającego konsultacji Jw. IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu (tabela wypełniana po prezentacji) Termin prezentacji Miejsce prezentacji Forma prezentacji Udział członków zespołu Odbiorcy Kiedy odbyła się prezentacja? Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie wzięli udział Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w prezentacji Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły

11 Karta zadania (lub działania) i ewaluacji - przykład (Jeśli projekt jest rozbudowany to poza kartą projektu uczniowie mogą wypełniać takŝe karty działań lub zadań) Zadanie Jedno z zadań lub działań, jakie planuje wykonać zespół, aby rozwiązać problem i zrealizować projekt. a) Planowanie (tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania) Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji, materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania Zadanie rozpisane na szczegółowe działania. Imiona i nazwiska uczniów, ze wskazaniem, co kto robi. Z czego uczniowie będą korzystać? Kto moŝe pomóc? Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia działania. Jw. b) Realizacja i samoocena (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań) Co i jak zrobiliśmy? Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? Czego się nauczyliśmy? Które z zadań i działań udało się zespołowi zrealizować? Kto był w to zaangaŝowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działań lub zadań? Kto im pomagał? Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działań? Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? Których zadań i działań nie udało się zrealizować? Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo