Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"

Transkrypt

1 Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego

2 Spis treści Wykaz skrótów O Autorach Wstęp Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Zakres ustawy Art. 2. Wyłączenia przedmiotowe Art. 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy Art. 4. (uchylony) Art. 4a. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Art. 5. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 5a. Słowniczek Art. 5b. Pozarolnicza działalność gospodarcza Art. 5c. (uchylony) Art. 5d. Niezaliczenie pojazdu do samochodów osobowych Art. 6. Dochody małŝonków Art. 6a. Inne przypadki łącznego opodatkowania małŝonków Art. 7. Dochody małoletnich dzieci Art. 8. Dochody ze wspólnego źródła Art. 9. Przedmiot opodatkowania Art. 9a. Sposób opodatkowania Rozdział 2 Źródła przychodów Art. 10. Katalog źródeł przychodów Art. 11. Ogólne pojęcie przychodu Art. 11a. Przeliczenia podatku w walutach obcych Art. 12. Przychody ze stosunku pracy i zrównane z nimi Art. 13. Przychody z działalności wykonywanej osobiście

3 Spis treści Art. 14. Przychody z działalności gospodarczej Art. 14a. (uchylony) Art. 14b. Ustalanie róŝnic kursowych Art. 15. Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej Art. 16. (uchylony) Art. 16a. Przychód z tytułu najmu lub dzierŝawy Art. 17. Przychody z kapitałów pienięŝnych Art. 18. Przychody z praw majątkowych Art. 19. Przychody ze sprzedaŝy nieruchomości Art. 20. Przychody z innych źródeł Art. 20a. (uchylony) Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. Katalog zwolnień przedmiotowych Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów Art. 22. Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów Art. 22a. Środki trwałe Art. 22b. Wartości niematerialne i prawne Art. 22c. Wyłączenia od amortyzacji Art. 22d. Składniki o wartości do 3500 zł Art. 22e. Niezaliczenie majątku do środków trwałych Art. 22f. Podstawa odpisów amortyzacyjnych Art. 22g. Wartość początkowa Art. 22h. Metoda liniowa Art. 22i. Stawki amortyzacyjne i ich podwyŝszanie Art. 22j. Indywidualne stawki amortyzacyjne Art. 22k. Metoda degresywna Art. 22l. Amortyzacja taboru morskiego Art. 22ł. Odpisy od obcych środków Art. 22m. Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych okres Art. 22n. Ewidencja środków trwałych Art. 22o. Aktualizacja środków trwałych Art. 23. Wydatki nieuznane za koszty Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 23a. Umowa leasingu słowniczek Art. 23b. Opłaty leasingowe Art. 23c. Przeniesienie własności Art. 23d. Przeniesienie własności Art. 23e. Dalsze uŝywanie Art. 23f. Warunki niezaliczenia opłat Art. 23g. Przychód i koszt po upływie okresu umowy Art. 23h. Przeniesienie własności po upływie okresu umowy Art. 23i. Grunty Art. 23j. Określenie ceny w umowie Art. 23k. Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat

4 Spis treści Art. 23l. Odesłanie do przepisów art Rozdział 5 Szczególne zasady ustalania dochodu Art. 24. Wykaz zasad Art. 24a. Obowiązek prowadzenia ksiąg Art. 24b. Oszacowanie dochodu Art. 24c. RóŜnice kursowe Art. 24d. Korekta kosztów uzyskania przychodów Art. 25. Podmioty powiązane Art. 25a. Transakcje Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Art. 26. Podstawa opodatkowania i wykaz odliczeń Art. 26a. (uchylony) Art. 26b. (uchylony) Art. 26c. Odliczenie wydatków na nowe technologie Art. 26d. (utracił moc) Art. 27. Taryfa podatkowa Art. 27a. (uchylony) Art. 27b. Odliczenie składek na ubezpieczenie Art. 27c. (uchylony) Art. 27d. (uchylony) Art. 27e. (uchylony) Art. 27f. Odliczenie na dzieci Art. 27g. Odliczenie od dochodów uzyskanych za granicą Art. 28. (uchylony) Art. 29. Podatek od naleŝności licencyjnych i innych przychodów Art. 30. Podatek od dochodów z odsetek, źródeł nieujawnionych i innych Art. 30a. Podatek zryczałtowany 19% Art. 30b. Podatek 19% od zbycia udziałów i instrumentów finansowych Art. 30c. Podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Art. 30d. Podatek 50% Art. 30e. Podatek od zbycia nieruchomości Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Art. 31. Płatnicy-zakłady pracy Art. 32. Zaliczki i ich wysokość Art. 33. Płatnicy-rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Zaliczki Art. 34. Płatnicy-organy rentowe. Zaliczki Art. 35. Pozostali płatnicy. Zaliczki Art. 35a. (uchylony) Art. 36. Zaliczki od niepodwyŝszonych emerytur Art. 37. Roczne obliczenie podatku Art. 38. Terminy przekazania zaliczek i rocznego podatku Art. 39. Informacje dla podatnika Art. 40. Samodzielna wpłata zaliczek Art. 41. Zaliczki. Zryczałtowany podatek dochodowy

5 Spis treści Art. 41a. PodwyŜszenie zaliczki Art. 41b. Uwzględnienie zwrotów świadczeń Art. 42. Termin przekazania zaliczek i zryczałtowanego podatku Art. 42a. Informacje o przychodach Art. 42b. (uchylony) Art. 42c. Imienne informacje. Podmiot wypłacający Art. 42d. Ustalenie toŝsamości faktycznego odbiorcy Art. 42e. Obliczanie zaliczki Art. 43. Termin przekazania zaliczek i zryczałtowanego podatku Art. 44. Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej i źródeł przychodów z nim zrównanych Art. 44a. (uchylony) Art. 44b. (uchylony) Rozdział 8 Zeznania podatkowe Art. 45. Terminy. Załączniki. Podatek naleŝny Art. 45a. Delegacja Art. 45b. Delegacja Art. 45c. Kwota 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego Art (pominięte) Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących (pominięty) Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 52. Zwolnienia czasowe Art. 52a. Zwolnienie od podatku Art. 52b. (uchylony) Art. 52c. Zwolnienie świadczeń wypłacanych Ŝołnierzom Art. 52d. Zwolnienie rekompensat Art. 52e. Umorzenie zaległości. Zwolnienie od podatku Art. 53. (uchylony) Art. 54. Derogacja Art (pominięte) Art. 57. Umowy agencyjne i zrównane z nimi. Przychód. Zaliczki Art. 58. Wejście w Ŝycie Załączniki do ustawy Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Zakres ustawy Zakres regulacji ustawy Przedmiot opodatkowania Podatnicy Sukcesja podatkowa spadkobierców Art. 2. Wyłączenia przedmiotowe Wyłączenie od opodatkowania a elementy konstrukcyjne podatku Działalność rolnicza a przychody z działów specjalnych produkcji rolnej Przychody z działalności leśnej Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Przychody (dochody) przedsiębiorców Ŝeglugowych opodatkowane podatkiem tonaŝowym Przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn Przychody w związku z dokonanym podziałem majątku wspólnego małŝonków Art. 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy Uwagi wprowadzające Nieograniczony obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych miejsce zamieszkania osoby fizycznej jako kryterium rezydencji w Polsce Rozwiązywanie problemu podwójnej rezydencji podatkowej osób fizycznych Ograniczony obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (zasada źródła w polskim prawie podatkowym) Opodatkowanie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Art. 4. (uchylony) Art. 4a. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Umowy międzynarodowe jako środek słuŝący eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie prawnym Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania istota oraz miejsce w polskim systemie źródeł prawa Art. 5. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Terytorium RP Wyłączna strefa ekonomiczna

7 3. Pokłady samolotów i statków Art. 5a. Słowniczek Uwagi wstępne Inwestycje Składniki majątkowe Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa Działalność gospodarcza Papiery wartościowe, dyskonto oraz pochodne instrumenty finansowe Fundusze kapitałowe Samochód osobowy Mały podatnik Certyfikat rezydencji Zagraniczny zakład Rachunek zbiorczy Spółka, udział (akcja), kapitał zakładowy, udział w zyskach osób prawnych, objęcie udziału (akcji), wspólnik Art. 5b. Pozarolnicza działalność gospodarcza Przychody ze stosunku pracy a samozatrudnienie Art. 5c. (uchylony) Art. 5d. Niezaliczenie pojazdu do samochodów osobowych Art. 6. Dochody małŝonków Uwagi wprowadzające Łączne opodatkowanie małŝonków na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki Istnienie małŝeństwa przez cały rok podatkowy Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej Istnienie wspólności majątkowej pomiędzy małŝonkami przez cały rok podatkowy Skuteczne złoŝenie wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym Okoliczności wyłączające moŝliwość łącznego opodatkowania małŝonków Zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wyboru przez małŝonków łącznego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci Art. 6a. Inne przypadki łącznego opodatkowania małŝonków Art. 7. Dochody małoletnich dzieci Zasady opodatkowania dochodów małoletnich dzieci własnych i przysposobionych Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci własnych i przysposobionych podatkiem dochodowym od osób fizycznych Małoletnie dziecko jako samodzielny podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Art. 8. Dochody ze wspólnego źródła Zasady opodatkowania dochodów ze wspólnego źródła Przychody w spółkach osobowych Funkcjonowanie spółek osobowych Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Opodatkowanie wspólników spółek osobowych Zasady generalne

8 Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Przychody ze wspólnego przedsięwzięcia Przychody ze współwłasności, wspólnego posiadania lub uŝytkowania Przychody małŝonków z najmu, dzierŝawy, poddzierŝawy oraz innych umów o podobnym charakterze Art. 9. Przedmiot opodatkowania Przedmiot opodatkowania Pojęcie dochodu Pojęcie straty i jej rozliczanie Pojęcie straty Rozliczanie straty zasada podstawowa Rozliczanie straty z działów specjalnych produkcji rolnej Rozliczanie straty przy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym Rozliczanie straty przy opodatkowaniu kapitałów pienięŝnych Art. 9a. Sposób opodatkowania Opodatkowanie dochodu metody, formy uproszczone Warunki zastosowania podatku liniowego Opodatkowanie najmu ryczałtem Podatek liniowy a dochody z działów specjalnych produkcji rolnej Rozdział 2 Źródła przychodów Art. 10. Katalog źródeł przychodów Źródła przychodów Stosunek pracy i stosunki prawne pokrewne Działalność wykonywana osobiście Pozarolnicza działalność gospodarcza Działy specjalne produkcji rolnej Najem, dzierŝawa i umowy o podobnym charakterze Kapitały pienięŝne i prawa majątkowe Odpłatne zbycie Inne źródła przychodów Art. 11. Ogólne pojęcie przychodu Definicja przychodów Pieniądze i wartości pienięŝne Świadczenia w naturze Świadczenia nieodpłatne Świadczenia częściowo odpłatne Moment powstania przychodu Art. 11a. Przeliczenia podatku w walutach obcych Wprowadzenie Przychody, koszty i odliczenia w walutach obcych Art. 12. Przychody ze stosunku pracy i zrównane z nimi Rys historyczny Pobór podatku dochodowego Kategorie przychodów ze stosunku pracy Źródła finansowania świadczeń na rzecz pracowników Kwalifikacja świadczeń jako przychodów ze stosunku pracy Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika Art. 13. Przychody z działalności wykonywanej osobiście Działalność wykonywana osobiście

9 2. Przychody twórców lub sportowców Przychody duchownych Przychody polskich arbitrów w procesach arbitraŝowych Przychody pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie Przychody osób, którym organy władzy lub administracji powierzyły wykonanie określonych czynności Przychody za udział w pracach organów stanowiących osób prawnych Świadczenie usług na podstawie umów zlecenia lub o dzieło Kontrakt menedŝerski Art. 14. Przychody z działalności gospodarczej Przychody z działalności gospodarczej Pozostałe przychody z działalności gospodarczej Środki trwałe i inne składniki majątku Dotacje, subwencje, dopłaty RóŜnice kursowe Kary umowne Odsetki Umorzone lub przedawnione zobowiązania Zwrócone wierzytelności Leasing finansowy Odpisy aktualizujące Rezerwy Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy PoŜyczka (kredyt) waloryzowana kursem waluty Świadczenia w naturze Wynagrodzenia Najem i dzierŝawa Odszkodowania Zakładowy fundusz szkoleniowy Świadectwa pochodzenia Fundusz innowacyjności Przychód wynikający z wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej Przychód spowodowany likwidacją działalności gospodarczej Wyłączenia przychodów Zaliczki, poŝyczki, naleŝności Podatki i wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Postępowanie upadłościowe Podatek od towarów i usług Przewłaszczenie w celu zabezpieczenia Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej Likwidacja działalności Art. 14a. (uchylony) Art. 14b. Ustalanie róŝnic kursowych RóŜnice kursowe RóŜnice kursowe w prawie bilansowym Wybór metody bilansowej do ustalenia róŝnic kursowych Art. 15. Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej Skutki zawiadomienia o zamiarze załoŝenia ksiąg Art. 16. (uchylony)

10 Art. 16a. Przychód z tytułu najmu lub dzierŝawy Art. 17. Przychody z kapitałów pienięŝnych Uwagi wstępne Odsetki od poŝyczek Odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania i inwestowania Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych Przychody z udziału w zyskach osób prawnych Uwagi wprowadzające Podstawy prawne wypłaty dywidendy Inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych Zbycie udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych oraz SKA, zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw wynikających z papierów wartościowych Zbycie prawa poboru Przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złoŝonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy Objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej i SKA oraz wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepienięŝny Uwagi wprowadzające Agio emisyjne Moment powstania przychodu Wniesienie wkładu niepienięŝnego przez komplementariusza SKA Zbycie pochodnych instrumentów finansowych Określanie wartości rynkowej przychodu Art. 18. Przychody z praw majątkowych Prawa majątkowe Prawa autorskie i prawa pokrewne Prawa majątkowe regulowane Prawem własności przemysłowej Prawa do projektów wynalazczych Prawa do topografii układu scalonego Prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów uŝytkowych i oznaczeń geograficznych Art. 19. Przychody ze sprzedaŝy nieruchomości Odpłatne zbycie nieruchomości, praw majątkowych lub innych rzeczy Zamiana nieruchomości, praw majątkowych lub innych rzeczy Oszacowanie przychodu przez organ podatkowy Art. 20. Przychody z innych źródeł Przykładowy katalog przychodów Przychody z innych źródeł zasada kasowości oraz zasada memoriału Dochody nieujawnione Wątpliwości interpretacyjne związane ze zmianą przepisów Formuła ustalania dochodu nieujawnionego Wydatki ponoszone w walutach obcych Art. 20a. (uchylony) Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. Katalog zwolnień przedmiotowych Uwagi wprowadzające Charakter zwolnień podatkowych

11 1.2. Wykładnia przepisów o zwolnieniach podatkowych Zwolnienia o charakterze socjalnym Renty przyznane inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich rodzinom (ust. 1 pkt 2) Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe (ust. 1 pkt 7) Świadczenia rodzinne (ust. 1 pkt 8) Świadczenia dla rodzin zastępczych (ust. 1 pkt 24) Ryczałt energetyczny dla kombatantów (ust. 1 pkt 25) Dodatek kompensacyjny (ust. 1 pkt 25a) Świadczenia pienięŝne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (ust. 1 pkt 25b) Zapomogi otrzymane w określonych okolicznościach (ust. 1 pkt 26) Kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zaleŝną (ust. 1 pkt 26b) Świadczenia dla niepełnosprawnych (ust. 1 pkt 27 lit. a) Doraźna lub okresowa pomoc pienięŝna dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin (ust. 1 pkt 27 lit. b) Świadczenie pienięŝne przyznane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy (ust. 1 pkt 45) Zapomoga pienięŝna dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (ust. 1 pkt 59a) Kwoty umorzonych poŝyczek studenckich lub kredytów studenckich (ust. 1 pkt 61) Świadczenia pienięŝne oraz ryczałt energetyczny (ust. 1 pkt 63) Dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych (ust. 1 pkt 64) Zasiłki chorobowe rolników (ust. 1 pkt 65) Kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłacone ofiarom prześladowań hitlerowskich (ust. 1 pkt 73) Otrzymane z zagranicy renty oraz kwoty zaopatrzenia (ust. 1 pkt 74) Renty wypłacone osobom represjonowanym oraz członkom ich rodzin (ust. 1 pkt 75) Świadczenia z pomocy społecznej (ust. 1 pkt 79) Wartość świadczeń z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych (ust. 1 pkt 87) Świadczenia przyznane weteranom (ust. 1 pkt 90a) PodwyŜki (zwiększenia) do emerytur i rent zagranicznych (ust. 1 pkt 91) Dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału (ust. 1 pkt 97) Dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie (ust. 1 pkt 98) Kwota refundacji oraz zwrot kwoty zniŝki z tytułu opłaconej składki na OC i AC przyznane inwalidom wojennym i wojskowym (ust. 1 pkt 98a i 98b) Emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok (ust. 1 pkt 100) Zwrot kosztów otrzymanych przez bezrobotnego (ust. 1 pkt 102) Świadczenia przyznane repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o status uchodźcy (ust. 1 pkt 108) Świadczenia nieodpłatne, częściowo odpłatne lub rzeczowe, otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ust. 1 pkt 118) Jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej (ust. 1 pkt 121) Alimenty (ust. 1 pkt 127) Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie uŝytecznych (ust. 1 pkt 128) Świadczenia pienięŝne wypłacane ofiarom zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach (ust. 1 pkt 134)

12 2.36. Umorzone naleŝności osób, którym przyznano pomoc w spłacie kredytu w związku z utratą pracy (ust. 1 pkt 135) Zwolnienia odszkodowań i zadośćuczynień Odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów (ust. 1 pkt 3) Odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane przez osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (ust. 1 pkt 3a) Inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej (ust. 1 pkt 3b) Odszkodowania w postaci renty w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (ust. 1 pkt 3c) Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (ust. 1 pkt 3d) Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (ust. 1 pkt 4) Odszkodowanie wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w Kuwejcie (ust. 1 pkt 106) Odszkodowania wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (ust. 1 pkt 120) Zwolnienia świadczeń pracowniczych Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka z funduszu związku zawodowego (ust. 1 pkt 9) Ubrania słuŝbowe (ust. 1 pkt 10) Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp (ust. 1 pkt 11 i 11a) Artykuły spoŝywcze dla pracowników (ust. 1 pkt 11b) Ekwiwalenty pienięŝne za uŝywane przez pracowników narzędzia, materiały lub sprzęt (ust. 1 pkt 13) Zwrot kosztów przeniesienia słuŝbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie (ust. 1 pkt 14) Diety i inne naleŝności za czas podróŝy (ust. 1 pkt 16) Dodatek za rozłąkę (ust. 1 pkt 18) Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników (ust. 1 pkt 19) Część przychodów osób przebywających czasowo za granicą (ust. 1 pkt 20) Część dochodów z tytułu stypendiów oraz ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania (ust. 1 pkt 23a) Zwrot kosztów z tytułu uŝywania pojazdów będących własnością pracownika (ust. 1 pkt 23b) Świadczenia dla byłych pracowników (ust. 1 pkt 38) Wartość rekompensaty pienięŝnej w związku z niepodwyŝszaniem płac w sferze budŝetowej oraz utratą niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (ust. 1 pkt 53) Działalność socjalna na rzecz pracowników (ust. 1 pkt 67) Świadczenia z zfśs związane z pobytem dzieci w Ŝłobkach lub klubach dziecięcych (ust. 1 pkt 67a) RównowaŜniki pienięŝne za brak kwatery (ust. 1 pkt 77) Dopłaty do wypoczynku i przejazdów (ust. 1 pkt 78) Przychody ze stosunku słuŝbowego otrzymane w słuŝbie kandydackiej (ust. 1 pkt 80) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (ust. 1 pkt 90) Świadczenia otrzymane przez członków rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych emerytów lub rencistów (ust. 1 pkt 92)

13 4.22. Dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych (ust. 1 pkt 93) Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy i pokrewnych (ust. 1 pkt 95) Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy (ust. 1 pkt 112) Zwolnienia stypendiów Stypendia naukowe (ust. 1 pkt 39) Stypendia dla uczniów i studentów (ust. 1 pkt 40b) Świadczenia pomocy materialnej (ust. 1 pkt 40) Zwolnienia związane z przychodem z nieruchomości Przychody uzyskane z tytułu sprzedaŝy całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (ust. 1 pkt 28) Przychody uzyskane z tytułu odszkodowania, z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaŝy nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (ust. 1 pkt 29) Przychód dotyczący obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działania Ŝywiołu (ust. 1 pkt 29a) Przychody ze sprzedaŝy prawa wieczystego uŝytkowania oraz nieruchomości, a takŝe realizacji prawa do rekompensaty w zamian za mienie pozostawione za granicą (ust. 1 pkt 30 i 30a) Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych (ust. 1 pkt 131 oraz nieobowiązujące pkt 32 i 126) Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (ust. 25) Zwolnienia świadczeń związanych z pomocą oraz dotacjami pochodzącymi od państwa oraz z zagranicy Dochody pochodzące od rządów obcych państw, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych (ust. 1 pkt 46) Dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ust. 1 pkt 46a) Dotacje otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SAPARD (ust. 1 pkt 47a) Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych (ust. 1 pkt 47c) Dotacje, subwencje i dopłaty na działalność rolniczą (ust. 1 pkt 47d) Świadczenia otrzymane w ramach programów rządowych (ust. 1 pkt 114) Dopłaty bezpośrednie (ust. 1 pkt 116) Umorzone naleŝności i wierzytelności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i naleŝności z tytułu nienaleŝnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich (ust. 1 pkt 116a) Dotacje (ust. 1 pkt 129) Świadczenia uzyskiwane z udziałem środków europejskich (ust. 1 pkt 136 i 137) Zwolnienia przychodów kapitałowych Kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego (ust. 1 pkt 5a) Dochody uzyskane ze sprzedaŝy akcji NFI (nieobowiązujący ust. 1 pkt 42) Przychody z tytułu zwrotu dopłat (ust. 1 pkt 51) Dochody z funduszy emerytalnych (ust. 1 pkt 58, 58a, 58b, 59, 59b) Dochód ze zbycia udziałów w spółce lub akcji otrzymanych w drodze spadku lub darowizny (ust. 1 pkt 105)

14 8.6. Przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeŝeli udziały w spółce lub akcje albo wkłady w spółdzielni objęte zostały w zamian za wkład niepienięŝny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ust. 1 pkt 109) Odsetki od papierów wartościowych i obligacji (ust. 1 pkt 119) Odsetki i dyskonto od obligacji oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji (ust. 1 pkt 130) Zwolnienia wygranych i nagród Wygrane w grach, loteriach i zakładach (ust. 1 pkt 6 i 6a) Wartość wygranych w konkursach i grach oraz nagród związanych ze sprzedaŝą premiową (ust. 1 pkt 68) Nagrody dla uczestników zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (ust. 1 pkt 107) Wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach (ust. 1 pkt 115) Nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka (ust. 1 pkt 132) Wkłady do spółdzielni i spółek osobowych Wkłady do spółdzielni (ust. 1 pkt 50) Wkłady do spółek osobowych (ust. 1 pkt 50b) Inne zwolnienia Świadczenia otrzymywane z tytułu słuŝby wojskowej lub jej form równorzędnych oraz słuŝby zastępczej (ust. 1 pkt 15) Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (ust. 1 pkt 17) Przychód z zamiany rzeczy lub praw (ust. 1 pkt 32b) Dochody z tytułu prowadzenia szkół (ust. 1 pkt 36) Dochody z tytułu urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe (ust. 1 pkt 37) Świadczenia dla olimpijczyków (ust. 1 pkt 10a i 40a) Zwrot kosztów przejazdu uczniów (ust. 1 pkt 40c) Dochody z agroturystyki (ust. 1 pkt 43) Przychody członków OSP (ust. 1 pkt 44) Przychody posłów do Parlamentu Europejskiego (ust. 1 pkt 46b) Kwoty z tytułu odprawy mieszkaniowej (ust. 1 pkt 49) Ekwiwalent pienięŝny w zamian za rezygnację z lokalu przyznawany funkcjonariuszom BOR (ust. 1 pkt 49a) Odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych w związku z wniesieniem przedpłaty na samochody osobowe (ust. 1 pkt 52) Dochody podatników uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (ust. 1 pkt 63a) Wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą (ust. 1 pkt 68a) Dochody ze sprzedaŝy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (ust. 1 pkt 71) Dochody ze sprzedaŝy surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (ust. 1 pkt 72) Diety i kieszonkowe dla gości zagranicznych (ust. 1 pkt 76) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd (ust. 1 pkt 79a) UposaŜenia funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych (ust. 1 pkt 82) Świadczenia przyznane za udział w misjach lub akcjach poza granicami państwa (ust. 1 pkt 83 i 83a)

15 Świadczenia z tytułu ulgowych przejazdów (ust. 1 pkt 84 i 85) Wartość świadczeń otrzymywanych przez studentów w związku ze skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe (ust. 1 pkt 89) Wynagrodzenie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych (ust. 1 pkt 94) Przychody krwiodawców (ust. 1 pkt 101) Świadczenia otrzymane przez posła lub senatora (ust. 1 pkt 104) Świadczenia przysługujące członkowi słuŝby zagranicznej oraz pracownikom polskich jednostek budŝetowych z siedzibą poza granicami RP (ust. 1 pkt 110) Oprocentowanie nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych naleŝności budŝetowych oraz oprocentowanie zwrotu róŝnicy podatku od towarów i usług (ust. 1 pkt 111) Świadczenia otrzymywane przez wolontariuszy (ust. 1 pkt 113) Wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy (ust. 1 pkt 117) Wkład własny podmiotu publicznego otrzymany przez partnera prywatnego (ust. 1 pkt 122) Kwoty zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (ust. 1 pkt 123) Dopłata do oprocentowania kredytów preferencyjnych (ust. 1 pkt 124) Wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (ust. 1 pkt 125) Premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna (ust. 1 pkt 133) Kwoty finansowego wsparcia oraz kwoty zwrotu wydatków w ramach programu Mieszkanie dla młodych (ust. 1 pkt 138 i 139) Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów Art. 22. Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów Zagadnienie wstępne Koncepcja normatywna kosztów uzyskania przychodów Uwagi wstępne Definitywne poniesienie wydatku Ponoszenie kosztów w celu osiągnięcia przychodów Uwagi wstępne Związek pomiędzy ponoszonym kosztem a osiąganymi przychodami Cel osiągnięcia przychodów jako subiektywna i obiektywna przesłanka uznania wydatku za koszt podatkowy Związek ponoszonych wydatków z działalnością gospodarczą podatnika Ponoszenie kosztów w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Źródło i przeznaczenie wydatków Koszty uzyskania przychodów problemy dowodowe Uwagi wstępne Dokumentowanie poniesienia kosztów Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku usług Problematyka tzw. cięŝaru dowodu Rozliczanie kosztów w czasie Koszty zapewnienia prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego Odpłatne zbycie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw oraz innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń Objęcie udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepienięŝny

16 11. Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) Zasady ustalania wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w przypadku nabycia w drodze wkładu niepienięŝnego Koszty w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu wniesionego do spółki osobowej Zbycie udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału Przeniesienie wierzytelności z najmu, dzierŝawy lub umowy o podobnym charakterze Partnerstwo publiczno-prywatne Zbycie udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową Ustalanie proporcji kosztów uzyskania przychodów dotyczących źródeł przychodów podlegających oraz niepodlegających opodatkowaniu Koszty prac rozwojowych Zbycie przedmiotu aportu Zbycie udziałów, papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych Zryczałtowane koszty pracownicze Koszty ryczałtowe normy procentowe Uwagi wstępne Koszty 50% Przeniesienie przez twórcę własności bądź prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru uŝytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego Korzystanie przez twórców z praw autorskich lub praw pokrewnych lub rozporządzanie przez nich tymi prawami Roczny limit wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów Koszty 50% w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu umowy o pracę bądź stosunków pokrewnych Koszty 20% Skutki przekroczenia limitu 50% kosztów uzyskania przychodów Faktycznie poniesione koszty Art. 22a. Środki trwałe Amortyzacja definicje Pojęcie środków trwałych Pojęcie środków trwałych w prawie podatkowym Własność lub współwłasność środków trwałych Nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie Kompletność i zdatność do uŝytku w dniu przyjęcia do uŝywania Przewidywany okres uŝywania dłuŝszy niŝ rok Wykorzystywanie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym Kategorie środków trwałych Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) Kategorie środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym (róŝnice) Składniki majątku podlegające amortyzacji niezaleŝnie od przewidywanego okresu uŝywania Inwestycje w obcych środkach trwałych Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie Składniki majątku uŝywane na podstawie umowy leasingu Tabor transportu morskiego w budowie

17 Art. 22b. Wartości niematerialne i prawne Uwagi ogólne Zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji Wartości niematerialne i prawne o spodziewanym okresie uŝywania dłuŝszym niŝ 1 rok Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Autorskie i pokrewne prawa majątkowe Licencje Prawa własności przemysłowej (wynalazki, patenty, znaki towarowe, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe) Know-how informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji bez względu na czas ich uŝywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Wartość firmy Koszt prac rozwojowych Składniki majątku wykorzystywane na podstawie umowy leasingu Art. 22c. Wyłączenia od amortyzacji Składniki majątku niepodlegające amortyzacji zasady ogólne Grunty Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Wartość firmy Składniki majątku nieuŝywane na skutek zawieszenia lub zaprzestania działalności Art. 22d. Składniki o wartości do 3500 zł Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej zł Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposaŝenia Art. 22e. Niezaliczenie majątku do środków trwałych MoŜliwość niezaliczenia składnika majątku o wartości przekraczającej zł do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres uŝywania krótszy niŝ rok Obowiązki podatnika, w przypadku gdy okres uŝywania składnika majątku przekroczy rok Art. 22f. Podstawa odpisów amortyzacyjnych Ogólna zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne u armatorów Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości równej lub niŝszej zł Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości wykorzystywanej w części Odpisy amortyzacyjne od składników majątku przewłaszczonych w celu zabezpieczenia Art. 22g. Wartość początkowa Ustalenie wartości początkowej Odpłatne nabycie Cena nabycia Kwota naleŝna zbywcy Rabaty, upusty i bonifikaty Odsetki, prowizje i inne koszty kredytu (poŝyczki, sprzedaŝy ratalnej) RóŜnice kursowe Opłaty notarialne, sądowe i inne Wytworzenie we własnym zakresie Podatek od towarów i usług naliczony przy nabyciu lub wytworzeniu środka trwałego Nieodpłatne nabycie

18 1.5. Wkłady niepienięŝne (aporty) Częściowo odpłatne nabycie Szczególne metody ustalenia wartości początkowej Wartość początkowa ustalana przez biegłego Wartość początkowa ustalona przez podatnika według cen rynkowych Uproszczona metoda ustalenia wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych Firma Nabycie składników majątkowych w ramach nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Nabycie składników majątkowych w ramach zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów oraz ich otrzymanie w związku z likwidacją osoby prawnej, spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego lub spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpieniem wspólnika oraz w związku z podjęciem działalności po przerwie krótszej niŝ 3 lata lub zmianami w działalności wykonywanej przez małŝonków Współwłasność składników majątkowych Wartość początkowa praw majątkowych Zmiany wartości początkowej środków trwałych Ulepszenie środków trwałych Odłączenie i przyłączenie części składowej Art. 22h. Metoda liniowa Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zasady ogólne Tabor transportu morskiego w budowie Środki trwałe uŝywane sezonowo Ujawnione środki trwałe Wybór metody amortyzacji Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych Zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych Kontynuacja dotychczasowych zasad amortyzacji w szczególnych przypadkach przejęcia majątku trwałego uprzednio wykorzystywanego przez inny podmiot oraz w razie zmiany formy opodatkowania Art. 22i. Stawki amortyzacyjne i ich podwyŝszanie Stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych Zasady ogólne Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego zmiany PodwyŜszone stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych Kategorie środków trwałych podlegających amortyzacji z zastosowaniem podwyŝszonych stawek amortyzacyjnych Pogorszone warunki Złe warunki Szczególna sprawność techniczna UŜywanie bardziej intensywne Szybki postęp techniczny Zasady stosowania podwyŝszonych stawek amortyzacyjnych ObniŜone stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych Art. 22j. Indywidualne stawki amortyzacyjne Kategorie środków trwałych podlegających amortyzacji z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych UŜywane środki trwałe

19 1.2. Ulepszone środki trwałe Indywidualne stawki amortyzacyjne dla uŝywanych lub ulepszonych środków trwałych Indywidualne stawki amortyzacyjne dla inwestycji w obcych środkach trwałych Inwestycje w obcych środkach trwałych a rozwiązanie umowy przed końcem okresu amortyzacji Art. 22k. Metoda degresywna Amortyzacja metodą degresywną Kategorie środków trwałych podlegających amortyzacji metodą degresywną Zasady ogólne metody degresywnej Amortyzacja metodą degresywną przy zastosowaniu współczynników nie wyŝszych niŝ 3, Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych, która została rozpoczęta przed 1 stycznia 2007 r Amortyzacja środków trwałych stanowiąca pomoc w ramach zasady de minimis Kategorie podatników mogących dokonywać amortyzacji według preferencyjnych zasad Kategorie środków trwałych podlegających preferencyjnym zasadom amortyzacji Zasady amortyzacji środków trwałych Odpisy amortyzacyjne w pierwszym roku Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach Art. 22l. Amortyzacja taboru morskiego Uwagi wstępne Podstawa odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie Metoda amortyzacji taboru transportu morskiego w budowie Odpisy amortyzacyjne od taboru transportu morskiego po zakończeniu budowy Art. 22ł. Odpisy od obcych środków Uwagi wstępne Leasing prywatyzacyjny Inne rodzaje leasingu Skutki zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umów leasingu kapitałowego Art. 22m. Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych okres Art. 22n. Ewidencja środków trwałych Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u podatników prowadzących księgi rachunkowe Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Prowadzenie ewidencji jako bezwzględny obowiązek Art. 22o. Aktualizacja środków trwałych Art. 23. Wydatki nieuznane za koszty Wydatki dotyczące środków trwałych Wydatki na nabycie środków trwałych (ust. 1 pkt 1) Amortyzacja samochodu osobowego (ust. 1 pkt 4) Odpisy z tytułu zuŝycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (ust. 1 pkt 45) Odpisy niestanowiące kosztów podatkowych (ust. 1 pkt 45a) Odpisy od know-how (ust. 1 pkt 45b)

20 1.6. Wydatki poniesione na zakup zuŝywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych w przypadku stwierdzenia, Ŝe składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz słuŝą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika (ust. 1 pkt 49) Straty a koszty uzyskania przychodu Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych (ust. 1 pkt 5) Strata w wyniku zmiany rodzaju działalności (ust. 1 pkt 6) Straty z odpłatnego zbycia wierzytelności (ust. 1 pkt 34) Straty powstałe w wyniku utraty bądź likwidacji samochodów nieobjętych ubezpieczeniem (ust. 1 pkt 48) Straty w związku z utratą przedpłat (zaliczek, zadatków) (ust. 1 pkt 54) Straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatek akcyzowy od tych ubytków (ust. 1 pkt 44) Odpisy i wpłaty na fundusze Odpisy i wpłaty na fundusze (ust. 1 pkt 7) Wpłaty na PFRON (ust. 1 pkt 29) Składki na rzecz organizacji, do których przynaleŝność nie jest obowiązkowa (ust. 1 pkt 30) Składki na fundusze celowe, w tym Fundusz Pracy (ust. 1 pkt 37) Darowizny i ofiary (ust. 1 pkt 11) Wydatki zawinione Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy (ust. 1 pkt 13) Koszty egzekucyjne (ust. 1 pkt 14) Grzywny i kary pienięŝne orzeczone względem podatnika (ust. 1 pkt 15) Kary, odsetki, odszkodowania (ust. 1 pkt 16) Dodatkowe opłaty związane z ochroną środowiska (ust. 1 pkt 16a, 16b, 16c, 16d) Odsetki za zwłokę od naleŝności publicznoprawnych (ust. 1 pkt 18) Kary umowne i odszkodowania (ust. 1 pkt 19) Kwoty dodatkowe wpłacane do budŝetu państwa (ust. 1 pkt 25) Kwoty dodatkowych opłat rocznych za niezagospodarowanie i niezabudowanie (ust. 1 pkt 26) Opłata dodatkowa wymierzana przez ZUS (ust. 1 pkt 59) Opłaty sankcyjne wpłacane do budŝetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (ust. 1 pkt 50) Wierzytelności, odsetki, umorzenia a koszty Wydatki na spłatę zobowiązań (ust. 1 pkt 8) Odsetki od własnego kapitału podatnika (ust. 1 pkt 9) Wierzytelności odpisane jako przedawnione (ust. 1 pkt 17) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (ust. 1 pkt 20) Odpisy aktualizujące (ust. 1 pkt 21) Rezerwy (ust. 1 pkt 22) Umorzone poŝyczki (ust. 1 pkt 40) Umorzone wierzytelności (ust. 1 pkt 41) Naliczone a niezapłacone odsetki od zobowiązań (ust. 1 pkt 32) Odsetki, prowizje, róŝnice kursowe od poŝyczek (kredytów) zwiększające koszty inwestycji (ust. 1 pkt 33) Koszty reprezentacji i reklamy Koszty reprezentacji i reklamy (ust. 1 pkt 23)

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz do ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Piotr Pietrasz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka Podatek od spadków i darowizn Komentarz Stan prawny: 1 września 2015 r. (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów......................................... 15 Wprowadzenie......................................... 17 Rozdział I. Zagadnienia wstępne............................. 19 1. Rys historyczny........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 25

Spis treści. Przedmowa... 25 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 23 Przedmowa............................................................... 25 USTAWA z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH ETAP PISEMNY Zadanie 1 Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie : A. w umowach menadżerskich, B. w umowach z matkami samotnie wychowującymi

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Podatki majątkowe w praktyce

Podatki majątkowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki majątkowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Spis treœci Spis treści Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek dochodowy od osób fizycznych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Źródła ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r. Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 2011-2012. Omówienie planowanych zmian w 2015r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo