POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:"

Transkrypt

1 1. POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. W gospodarce szczególnie ceni się ludzi przedsiębiorczych. Człowiek przedsiębiorczy charakteryzuje się: - zaradnością - inicjatywą - umiejętnością reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu - chęcią podejmowania działań i ryzyka Przedsiębiorczość wpływa na rozwój człowieka i ludzkości. Ludzie przedsiębiorczy często podejmują działalność gospodarczą. Postawa przedsiębiorczości nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla biznesmenów, gdyż przedsiębiorczością można wykazać się w wielu sytuacjach życiowych. (Uczniowie poprzez działalność w samorządzie szkolnym, w harcerstwie itp.) Postawa człowieka przedsiębiorczego to cechy człowieka, wynikające z jego osobowości, czyli stosunkowo stałych cech, dyspozycji czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność jej zachowaniu. Psychologowie stworzyli wiele teorii, których celem było opisanie budowy osobowości, jednak obecnie najczęściej przyjmuje się, że w strukturze wyróżnia się 5 głównych czynników: Ekstrawersję (skłonność człowieka do żywego interesowania się światem zewnętrznym, do towarzyskości, aktywności, uzewnętrzniania uczuć i myśli) Ugodowość (opisuje stosunek człowieka do innych ludzi; wyraża się w cechach: życzliwość, łatwowierność, prostolinijność, uprzejmość, egoizm, cynizm, podejrzliwość, mściwość) Sumienność (mówi o wytrwałości człowieka w dążeniu do osiągnięcia celu i o tym, jak potrafi on organizować swoje działania; wyraża się w cechach: odpowiedzialność, niezawodność, obowiązkowość, wytrwałość, zorganizowanie, pracowitość, zdyscyplinowanie, punktualność, ambicja, lenistwo, niewiarygodność, beztroska. Neurotyzm (stabilność emocjonalną) opanowanie, pewność siebie, spokój, nerwowość, niepewność, agresja, lęk, impulsywność) Otwartość na doświadczenia (intelekt) ocenia dążenie człowieka do poszukiwania nowych doświadczeń i rozwiązań; wyraża się w cechach: dociekliwość, inteligencja, innowacyjność (kreatywność), inicjatywność, oryginalność. Poznaniu osobowości służą różnego rodzaju oceny osobowości dokonywane przez psychologów. Wykorzystują oni w tym celu wiele metod. Okazuje się jednak, że chociaż jest to trudne, my sami

2 również możemy dokonać oceny siebie na podstawie doświadczeń życiowych. Trudność polega na tym, że człowiek rzadko potrafi spojrzeć na siebie obiektywnie. Dlatego aby ocenić siebie, należy spojrzeć na swoje zachowanie tak jak na zachowanie innych oraz wysłuchanie i przeanalizowanie opinii innych ludzi na swój temat. Poznanie własnej osobowości i własnych możliwości fizycznych umożliwia nam dokonanie samooceny. Samoocena (ocena własnych możliwości) może: - odpowiadać rzeczywistym możliwościom człowieka człowiek stawia sobie cele życiowe, których osiągnięcie jest realne i których realizacja będzie dla niego źródłem satysfakcji - być zbyt wysoka powoduje, że człowiek sądzi, że jego możliwości są większe od rzeczywistych - być zbyt niska powoduje, że człowiek uważa że jego możliwości są mniejsze niż w rzeczywistości 2. Samoocena oraz oceny człowieka dokonywane przez innych ludzi, powinny być wykorzystane do zidentyfikowania własnych słabych i mocnych stron. Jest to ważne, ponieważ: - zalety pomagają w osiągnięciu zamierzonych celów - własne słabości mogą stać się przeszkodą w ich realizacji - niektóre ze słabych stron człowieka można wyeliminować. Efektem poznania siebie, samooceny i identyfikacji mocnych i słabych stron jest samoakceptacja czyli aprobowanie posiadanych przez siebie cech i przyjęcie siebie takim, jakim się jest. Może mieć różny poziom: - niektórzy akceptują wszystkie posiadane przez siebie cechy - inni akceptują tylko niektóre z cech - istnieją też ludzie, którzy odrzucają wszystkie swoje cechy ---- tu samoodrzucenie Człowiek akceptujący siebie: przyjmuje zarówno swoje sukcesy jak i porażki, potrafi wyciągać z nich wnioski, które pozwalają mu planować realnie swój rozwój; potrafi pozytywnie reagować na osiągnięcia innych. Osobom o niskim poziomie samoakceptacji : trudno jest żyć, gdyż niski poziom samoakceptacji wywołuje poczucie bezradności, rezygnacji i braku przydatności; towarzyszy mu często nieżyczliwy stosunek do innych ludzi. Zarówno ludzie o wysokim jak i o niskim poziomie samoakceptacji mają swoje cele, czyli zamiary dotyczące przyszłości. Cel co chcę osiągnąć? Cechy prawidłowo sformułowanych celów: - trafne powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby człowieka - spójne cele nie mogą być wzajemnie sprzeczne - rozwijające powinny prowadzić do rozwoju człowieka - wymierne określone w taki sposób, by było możliwe sprawdzenie, czy zostały zrealizowane

3 - osiągalne czyli możliwe do wykonania - umiejscowione w czasie należy określić czas, w którym powinny być osiągnięte Po określeniu celów należy określić plan działania (odpowiada: jak chcę osiągnąć swoje cele?) W planie określić kolejność szczegółowych zadań, czas ich wykonania oraz zasoby potrzebne do ich osiągnięcia. Jak już powiedzieliśmy, cel jest to punkt, do którego zmierza człowiek, natomiast aspiracje człowieka oznaczają wszystkie jego dążenia (pragnienia). Poziom aspiracji określa możliwość zrealizowania pragnień człowieka i może on być: - iluzoryczny (nierealny do osiągnięcia, odstający od możliwości spełnienia aspiracji) - osiągalny (realny, będący w zakresie możliwości człowieka) - zaniżony (niewymagający wysiłku przy spełnianiu aspiracji); powinno się unikać formułowania takich aspiracji; Im poziom aspiracji jest wyższy i udało się go osiągnąć, tym poczucie sukcesu jest większe. Sytuacja, gdy poziom aspiracji człowieka był niski i mimo to nie udało się go osiągnąć, wzmacnia poczucie porażki. ZADANIE: Przeanalizuj swoje słabe i mocne strony, a następnie uzupełnij tabelkę. (Podr. Zadanie 7 str. 15) PRZYKŁAD: Jan Nowak ma krewnego we Włoszech uzasadnijmy razem (podręcznik str. 11) ZADANIE: Sporządź listę swoich celów. Powiedz dlaczego chcesz je osiągnąć. Czy wszystkie z tych celów są: trafne, spójne, rozwijające, wymierne, osiągalne i umiejscowione w czasie. POTRZEBY Człowiek odczuwa różne potrzeby, tj. stan niepokoju, w jakim znajduje się człowiek, wywołany brakiem czegoś, co jest potrzebne do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Wynikają one z jego fizjologii, psychiki oraz warunków życia. Wpływa na powstawanie potrzeb ma również postęp naukowo-techniczny. Dążenie do zaspokojenia potrzeb uruchamia działania człowieka, czyli jest motywem jego działalności. Jednym z motywów aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka jest chęć uzyskania dochodów, dzięki którym można kupić towary i usługi potrzebne do zaspokojenia potrzeb. Potrzeby są nieograniczone, w przeciwieństwie do możliwości ich zaspokajania; Środkami zaspokajania potrzeb są dobra i usługi; DOBRA rzeczy służące zaspokajaniu potrzeb USŁUGI obejmują czynności wykonywane na rzecz innych osób, przyczyniające się do zaspokajania ich potrzeb; Możliwe są różne klasyfikacje potrzeb. Najczęściej spotyka się podział: - potrzeby podstawowe wiążą się z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, a do ich zaspokojenia służą m.in. żywność, odzież, mieszkanie - potrzeby wyższego rzędu wiążą się z rozwojem osobowości człowieka, a do ich zaspokojenia służą m.in.: usługi kulturalne i usługi turystyczne

4 Inny podział zaproponował amerykański psycholog Abraham H. Maslow. - nakreślił on piramidę potrzeb - zgodnie z jego teorią zaspokojenie potrzeb następuje kolejno - najpierw zaspokajane są potrzeby fizjologiczne, potem potrzeby bezpieczeństwa, aż do potrzeb samourzeczywistnienia (samorealizacji) Rys. 2 - PIRAMIDA (podręcznik Rys. 2, str. 18) ZADANIE: podręcznik zad. 7 str. 19 ASERTYWNOŚĆ Jednym ze sposobów zachowań człowieka obok bierności i agresywności jest ASERTYWNOŚĆ umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób. - nie jest cechą wrodzoną sposób reagowania człowieka wynika z jego dotychczasowych doświadczeń i posiadanych umiejętności. Człowiek asertywny - ma pozytywny stosunek do samego siebie oraz do innych ludzi. Człowiek bierny nie ma pozytywnego stosunku do siebie Człowiek agresywny nie ma pozytywnego stosunku do innych Tabelka Charakterystyka ludzi biernych, asertywnych i agresywnych (podręcznik Tab. 1, str. 26) 3. Praca zespołowa polega na współdziałaniu i wzajemnym oddziaływaniu dwóch lub więcej osób dążących do wykonania określonych zadań i osiągnięcia wspólnego celu. - umożliwia połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia wszystkich członków zespołu, którzy powinni dążyć do współpracy z innymi członkami zespołu a nie do współzawodnictwa; - wpływa na rozwój tworzących zespół osób; W pracy zespołowej tak jak i w pracy indywidualnej duże znaczenie odgrywa organizacja pracy (organizowanie pracy). - Jeżeli praca zespołu jest dobrze zorganizowana to czynności wykonywane przez poszczególnych członków zespołu są podporządkowane celom całego zespołu. - Dobrze zorganizowana praca zespołu wpływa na szybkie osiągnięcie zamierzonego celu;

5 - Praca niezorganizowana natomiast jest działalnością bezplanową, spontaniczną, żywiołowom; może ona nie tylko utrudnić ale też uniemożliwić osiągnięcie zamierzonego celu. - Organizowanie pracy to działanie, którego celem jest uzyskanie jak najlepszych efektów przy danych nakładach. ZASADY DOBRZE ZORGANIZOWANEJ PRACY ZESPOŁOWEJ: - dobrze zorganizowaną pracę zespołową można podzielić na 3 etapy cyklu organizacyjnego: (Tab. 2 str. 29) 1. przygotowanie (określenie celu, zbadanie warunków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu, planowanie, przygotowanie warunków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu) 2. wykonanie (realizacja zadania) 3. kontrola (kontrola wykonania, formułowanie wniosków na przyszłość) Ad. 1 ) Określenie celu - podstawowa zasada pracy zespołowej - cel musi być określony jasno i wyraźnie zrozumiały dla wszystkich Zbadanie warunków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu - polega na sprawdzeniu czy założony cel działania może być osiągnięty w istniejących warunkach i przy posiadanych zasobach - skład i wielkość zespołu powinny być dopasowane do zadań, jakie zespół ma wykonać (za dużo osób to niektórzy nie będą uczestniczyć w wykonywaniu zadań, nie będzie dla nich pracy; za mało osób spowoduje, że mimo dużego wysiłku zespołu zadanie może okazać się niemożliwe do realizacji) - ważne jest, by w doborze członków zespołu brane były pod uwagę preferencje, osobowość i kwalifikacje kandydatów - cechy osobowości członków zespołu w istotny sposób wpływają na realizację zadań i jakość stosunków międzyludzkich w zespole Planowanie - obejmuje ustalenie sposobu osiągnięcia celu - w tej fazie należy ustalić: jakie czynności powinny być wykonane, jak powinny być one wykonywane, kto powinien uczestniczyć w ich wykonaniu i kiedy należy je wykonać - za planowanie działania odpowiedzialny jest kierownik zespołu Przygotowanie warunków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu - umożliwia realizację celu postawionego przed zespołem

6 - podstawą tego etapu jest sprawne komunikowanie się członków zespołu między sobą oraz współpraca i wzajemna pomoc Ad. 2 ) Wykonanie (realizacja zadania) powinna przebiegać zgodnie z przyjętym planem; - istotne dla tego etapu jest odpowiednie motywowanie członków zespołu polega na pobudzaniu członków zespołu do efektywnego wykonywania przez nich zadań. Istnieją dwie metody motywowania: Metoda pozytywnego motywowania nagradzanie Metoda negatywnego motywowania karanie - Dokonując metody motywowania należy pamiętać, że lepsze rezultaty uzyskuje się stosując metody pozytywnego motywowania, jednak nie można całkowicie wyeliminować metod negatywnego. Ad. 3 ) Kontrola wykonania jest prowadzona w celu wykrycia i poprawienia błędów i niedociągnięć; - polega na porównaniu celu osiągniętego z celem zamierzonym; - powinna być prowadzona nie tylko po wykonaniu całego zadania lecz także w trakcie; Formułowanie wniosków na przyszłość następuje w wyniku kontroli; KIEROWNIK - W każdym zespole jest osoba pełniąca f-cję kierownika zespołu (klasa przewodniczący; drużyna piłkarska kapitan). - Jest on odpowiedzialny za utrzymanie właściwych relacji między sobą a zespołem oraz pomiędzy poszczególnymi osobami wewnątrz zespołu; - powinien cieszyć się szacunkiem wszystkich członków, co w konsekwencji powoduje lepsze wykonanie powierzonych mu zadań; - błędem w kierowaniu pracą zespołu jest zbytnia tak pobłażliwość, jak i zbyt sposób autorytarny sposób kierowania (oparty na bezwzględnym posłuszeństwie). Funkcje kierownika zespołu Rys. nr 5 str. 33 KONFLIKTY W każdym zespole pojawić mogą się różne utrudnienia w jego działaniach, wśród których najczęstszymi są konflikty. - Z konfliktem mamy do czynienia, gdy występuje sprzeczność interesów lub poglądów stron konfliktów; stronami konfliktu mogą być pojedyncze osoby lub grupy osób;

7 - Konflikt może występować w dwóch formach: 1. ostrej jest trudna a nawet niemożliwa do rozwiązania i takich konfliktów należy unikać; 2. łagodnej powoduje, że strony z większym zaangażowaniem będą analizowały problemy a w wyniku wnikliwych dyskusji i analiz mogą znaleźć lepsze rozwiązania niż w przypadku bezkonfliktowego załatwiania sprawy; - charakter pozytywny; 3 metody rozwiązywania konfliktów: Konfrontacja przyjęcie przez kierownika jednego stanowiska i poinformowanie zainteresowanych stron o tym, iż rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny; takie rozstrzygnięcie może prowadzić do biernych postaw członków zespołu; - ma miejsce również, gdy jedna ze stron konfliktu występuje w pozycji silniejszego; Kompromis polega na wzajemnych ustępstwach czynionych przez strony konfliktu; - może być wynikiem rozmów prowadzonych przez strony konfliktu lub przez wydanie decyzji kogoś kto nie uczestniczy w konflikcie Współdziałanie poszukiwanie przez strony konfliktu takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby obi strony; - najlepszy ale i najtrudniejszy sposób rozwiązywania konfliktów; NEGOCJACJE NEGOCJACJE - porozumienia; to proces komunikowania się z innymi ludźmi w celu osiągnięcia Człowiek jest uczestnikiem negocjacji w różnych sytuacjach życiowych: - w rodzinie ustalenie miejsca wyjazdu na urlop - w szkole ustalenie terminów ustalenia zaliczenia sprawdzianów - w pracy ustalenie terminu urlopu wypoczynkowego - W negocjacjach uczestniczy dwoje lub więcej osób; - Uczestnicy negocjacji są określani jako strony negocjacji; - przedmiotem negocjacji może być problem, który może być wyeliminowany bądź ograniczony przez obie strony negocjacji, a który nie może być samodzielnie rozwiązany przez żadną ze stron. Przy prowadzeniu negocjacji ważne są cechy osobowościowe uczestników negocjacji, jak: - łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, - umiejętność wyszukiwania argumentów w dyskusji i takiego ich stosowania, aby przekonać rozmówcę do swoich racji, - chęć zrozumienia intencji drugiej strony - takt - uprzejmość - życzliwy stosunek do innych ludzi

8 - Skłonność do przesady i zbyt ostre formułowanie opinii są cechami, które utrudniają prowadzenie negocjacji; ZASADY NEGOCJACJI: (Rys. 6 str. 38) -podstawową zasadą jest oddzielenie ludzi od problemu zgodnie z tą zasadą w procesie negocjacji należy koncentrować się na problemie, który jest przedmiotem negocjacji oraz należy dążyć do ograniczenia wpływu emocji, jakie ma się wobec drugiej strony negocjacji. 2 METODY NEGOCJACJI: Twarde gdy celem jest uzyskanie korzyści poprzez wymuszenie ustępstw od drugiej strony negocjacji; - osoby stosujące tę metodę prezentują tylko jedno stanowisko i są niechętne do dyskusji nad propozycjami drugiej strony; traktują drugą stronę jako przeciwnika wobec którego można stosować presję i groźbę; stosowane w sprawach najważniejszych; Miękkie prowadzone bez walki w duchy przyjaźni i zaufania do drugiej strony z troską o kształtowanie właściwych i długotrwałych związków pomiędzy negocjatorami; stosowane w sprawach mniej istotnych; - W praktyce rzadko stosowana jest wyłącznie jedna metoda negocjacji, najczęściej obie metody wykorzystywane są jednocześnie; FAZY NEGOCJACJI: (Rys. 7 str. 39) Przygotowanie do negocjacji: - polega na opracowaniu materiałów potrzebnych w czasie rozmów, a także scenariusza lub scenariuszy negocjacji (argumenty, jakie będą używane w czasie negocjacji); - w scenariuszu należy przewidzieć argumenty i reakcje drugiej strony i przygotować się do nich; - należy też ustalić kiedy i gdzie odbędą się negocjacje oraz kto będzie w nich uczestniczył; Rozpoczęcie negocjacji: - zaczyna się od wzajemnego przedstawienia się stron jeśli się nie znają - ustalamy cel negocjacji i przeznaczony na nie czas Przedstawienie propozycji rozwiązania problemu przez strony negocjacji - każda ze stron przedstawia swoje warunki i uważnie słuch warunków zaproponowanych przez drugą stronę Negocjacje, czyli ustępstwa każdej ze stron - w tej fazie dochodzi do właściwych negocjacji

9 - w sytuacji gdy nie można zaakceptować warunków drugiej strony, brak akceptacji należy wyrażać w takiej formie, aby nie utrudniała dalszych rozmów - należy uważnie słuchać, nie przerywać, stosować pytania ułatwiające zrozumienie - należy uważać, by negatywne emocje nie utrudniały celu - w czasie negocjacji powinno się być elastycznym - niekorzystny w negocjacjach jest upór i zbyt silne przywiązanie do własnego zdania - NIEZBĘDNYM elementem negocjacji są KOMPROMISY - WAŻNE JEST jednak, by uzyskane korzyści były większe od poczynionych ustępstw Podsumowanie: - ustalenie, czy wszystkie poczynione ustalenia są w taki sam sposób rozumiane przez każdą ze stron; - zakończenie negocjacji nie powinno wywołać u żadnej ze stron poczucia krzywdy, tj. żadna ze stron nie może mieć przekonania, że porozumienie zostało osiągnięte kosztem jej interesów, w przeciwnym wypadku dalsza współpraca pomiędzy stronami byłaby utrudniona lub niemożliwa; 4. - Człowiek dokonuje zakupów, aby zaspokoić swoje potrzeby, które są nieograniczone w przeciwieństwie do możliwości ich zaspokojenia. - Potrzeby możemy zaspokoić sami lub wystąpić na rynku jako nabywca dóbr lub usług, niezbędnych do ich zaspokojenia. - W ten sposób nasze potrzeby przekształcają się w popyt. Popyt ilość towarów i usług, jaka może być kupiona prze konsumentów na rynku po danych cenach w określonym czasie. Wpływ na kształtowanie popytu mają różne czynniki, np. (Tab. 3, str. 42) - Uczestnikami transakcji rynkowych są: kupujący (reprezentujący popyt), sprzedający (reprezentujący podaż) Podaż ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie. Podstawowym czynnikiem decydującym o wielkości podaży określonego produktu jest CENA.

10 Cena z punktu widzenia nabywcy jest to ilość pieniędzy, jaką musi on wydać w związku z zakupem określonego produktu, natomiast z punktu widzenia sprzedawcy cena w powiązaniu z wielkością sprzedaży kształtuje jego przychody. Innymi czynnikami kształtującymi podaż są: (Rys. 8 str. 43) - Pomiędzy popytem, podażą i cenami zachodzą związki przyczynowo-skutkowe, które noszą nazwę mechanizmu rynkowego. - Działanie tego mechanizmu najlepiej wyraża prawo popytu i podaży. Zgodnie z tym prawem wraz ze wzrostem ceny określonego produktu rośnie jego ilość oferowana do sprzedaży (podaż), natomiast spada zapotrzebowanie na ten produkt (popyt). i odwrotnie CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENĘ rys. 9 str. 44 Sytuacja rynkowa, gdy przy określonej cenie (CENA RÓWNOWAGI) wielkość popytu na określony produkt jest równa wielkości podaży tego produktu jest określana jako RÓWNOWAGA RYNKOWA. Jeżeli cena produktu jest wyższa od ceny równowagi to na rynku występuje nadwyżka podaży nad popytem (NADWYŻKA RYNKOWA) Jeżeli natomiast cena produktu jest niższa od ceny równowagi, to występuje nadwyżka popytu nad podażą (NIEDOBÓR RYNKOWY) RYNEK Tak długo jak pomiędzy ludźmi istnieje potrzeba wymiany dóbr, tak też długo istnieje RYNEK, czyli miejsce, gdzie spotykają się sprzedający i kupujący (sprzedający reprezentują podaż, a kupujący popyt). RYNEK to ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług, w wyniku których określone zostają ceny oraz ilości nabywanych i sprzedawanych towarów. Rynek może być klasyfikowany wg różnych kryteriów, np.: Obszar geograficzny jaki dany rynek obejmuje: - niektóre towary sprzedawane są tylko na danym terenie - tu wyodrębnić można: Rynek lokalny obejmuje swym zasięgiem część terytorium określonego państwa lub sąsiadujące ze sobą regiony kilku państw Rynek krajowy obejmuje obszar całego kraju Rymek międzynarodowy obejmuje terytorium wielu państw - przykłady Tab. 4 str. 45 Przedmiot, którego dotyczą zawierane transakcje: - rynek dóbr i usług, na którym oferowane są towary i usługi

11 - rynek finansowy, na którym dokonywane są transakcje środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi - rynek pracy, na którym z jednej strony występują pracodawcy, a z drugiej poszukujący pracy - Każdy uczestnik transakcji rynkowych dąży do efektywnego i racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów. ISTOTA GOSPODARKI RYNKOWEJ Istotą gospodarki rynkowej jest: - prywatna własność środków produkcji społecznie uznane prawo do decydowania o przedmiocie własności - dobrowolna wymiana przeniesienie praw własności do danego towaru od sprzedawcy do nabywcy w zamian za dobrowolnie ustalony ekwiwalent, którym najczęściej jest określona kwota pieniędzy (cena); - podmioty gospodarcze mogą bez ograniczeń podejmować działalność gospodarczą a głównym jej celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku - decyzje konsumentów nie mogą być w żaden sposób ograniczone; Rywalizacja o konsumentów to KONKURENCJA, która nie może być ograniczana ani przez innych uczestników rynku ani przez państwo. CZYNNIKI WYTWÓRCZE (CZYNNIKI PRODUKCJI) obejmują materialne i niematerialne środki niezbędne do wytwarzania dóbr materialnych i świadczenia usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzi. Do czynników tych należą: - ziemia oznacza nie tylko grunt, lecz także bogactwa naturalne znajdujące się pod powierzchnią ziemi oraz lasy, rzeki i morza - kapitał to dobra produkcyjne takie jak maszyny, urządzenia, budynki itp. Zwane także kapitałem rzeczowym - praca ludzie, ich umiejętności i kwalifikacje - przedsiębiorczość praca przedsiębiorcy; przedsiębiorczość łączy wszystkie pozostałe czynniki wytwórcze; (musi wiedzieć jakie dobra i usługi będzie wytwarzał/sprzedawał) PIENIĄDZ W GOSPODARCE RYNKOWEJ

12 Nieodzownym elementem transakcji rynkowych jest pieniądz. Gdyby nie jego istnienie, transakcje miałyby charakter barterowy, czyli byłaby to wymiana towaru na towar. PIENIĄDZ jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany, który jest wykorzystywany do regulowania płatności za towary i usługi oraz innych zobowiązań pieniężnych (np. podatków) Uczestnikami procesów rynkowych są różne podmioty, które we własnym interesie podejmują samodzielne decyzje. Wyróżnia się następujące grupy: - gospodarstwa rynkowe podmiot gospodarujący składający się z jednej lub kilku osób, które mieszkają razem i gospodarują razem uzyskiwanymi dochodami; - przedsiębiorstwa na własny rachunek prowadzą działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia zysku - państwo jest reprezentowane przez organy państwowe (sejm, senat, prezydent, rada ministrów, NBP, sądy) oraz organy samorządowe (rady gmin, burmistrzowie, prezydenci miast, marszałkowie województw i rady powiatów); głównym jego zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz ochrona interesów społecznych przed negatywnymi skutkami procesów rynkowych; Podstawowe ogniwa cyklu gospodarczego: - produkcja - wytwarzają produkty (dobra i usługi), zaspokajające potrzeby ludzi - wymiana sprzedaż produktów przez przedsiębiorców i ich zakup przez konsumentów - konsumpcja zużywanie dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb

13 5. ŹRÓDŁA DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ STRUKTURA ICH WYDATKÓW. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, dochody osiągane przez gospodarstwa domowe umożliwiają im dokonywanie zakupów towarów i usług zaspokajających ich potrzeby. ŹRÓDŁA DOCHODÓW: (Rys. 12 str. 55) Dochody uzyskiwane przez gospodarstwa są ograniczone w przeciwieństwie do potrzeb dlatego też niezbędne jest podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów dotyczących sposobu wydawania posiadanych pieniędzy. W strukturze WYDATKÓW gospod. domowych dominują wydatki, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb. STRUKTURA WYDATKÓW GOSP. DOM. (Rys. 13 str. 55)! w Polsce wydatki na zaspokojenie podstawowych potrzeb stanowią średnio około 75 % wszystkich wydatków gospodarstw domowych. Kolejną grupę stanowią wydatki, których celem jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz innych potrzeb związanych ze spędzeniem wolnego czasu. grupa ta to ok. 11 % wszystkich wydatków gospodarstw domowych.! Trzeba jednak pamiętać, że struktura wydatków zależy od poziomu dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe (tam gdzie niskie dochody nawet 100 % wydatków jest przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb podstawowych, w miarę wzrostu dochodów wydatki na zaspokojenie potrzeb podstawowych maleją a rośnie udział wydatków na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu) W związku z tym, że gospodarstwa domowe dążą do optymalnego wykorzystania uzyskanych dochodów dużym ułatwieniem jest sporządzanie budżetu. BUDŻET GOSP. DOMOWEGO to zestawienie dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków gosp. domowego z wydatkami ponoszonymi przez te gospodarstwa. - do budżetu należy brak dochody netto

14 - warto też założyć wydatki na ewentualne nieprzewidywalne sytuacje oraz wydatki charakteryzujące się sezonowością (np. wrzesień szkoła, grudzień Święta itp.) W budżecie może zaistnieć jedna w 3 sytuacji: Wydatki są równe dochodom Wydatki są większe od dochodów Dochody są wyższe od wydatków (można zaoszczędzić) Przy podejmowaniu decyzji o zakupie możemy kierować się 2 rodzajami motywów zakupu: Motywy racjonalne podejmowanie decyzji o zakupie pod wpływem atrakcyjnej ceny, dużej trwałości i użyteczności towaru, przydatności, wygody w użytkowaniu i wydajności (energooszczędny piecyk), pewności i zaufania do marki konkretnego towaru i rzetelności firmy, która go oferuje; mają decydujące znaczenie przy zaspokajaniu potrzeb podstawowych; Motywy emocjonalne dotyczą: dążenia do akceptowania swojej pozycji społecznej, stylu życia, chęci zwrócenia na siebie uwagi otoczenia etc.; mają decydujące znaczenie przy zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu; Rzeczywisty wpływ na zachowanie nabywców na rynku mają czynniki: - ekonomiczne - psychologiczne - kulturowe - socjologiczne - przyrodnicze FORMY INWESTOWANIA PIENIĘDZY: - W przypadku, kiedy dochody są większe od wydatków, a więc gospodarstwo domowe posiada oszczędności (różnica między dochodami a wydatkami), pojawia się dylemat w jaki sposób środki te zainwestować. Należy tu wziąć pod uwagę następujące kryteria: TAB. Nr 7 str zysk - ryzyko - płynność Oszczędności można przeznaczyć na inwestycje: Finansowe (lokaty, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne) Rzeczowe (zakup złota, nieruchomości, antyki, dzieła sztuki); Zabezpieczenia emerytalne każdy kto pracuje powinien zatroszczyć się o zapewnienie sobie dochodów na starość, czyli o swoje zabezpieczenie emerytalne; podstawową formą zabezpieczenia emerytalnego są ubezpieczenia emerytalne.

15 ! najpopularniejszą formą są lokaty bankowe bieżące i terminowe; Ze względu na możliwość decyzji zainteresowanej osoby zabezpieczenia emerytalne można podzielić na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. (RYS. 14 str. 65) OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW: W ostatnich latach w Polsce znacznie wzmocniła się pozycja konsumentów. Stało się tak, ponieważ sprzedawcy na skutek rosnącej konkurencji zaczęli zabiegać o klientów. Jednak mimo tego niektórzy ze sprzedawców w dalszym ciągu usiłują narzucić klientom niekorzystne dla nich warunki transakcji kupna sprzedaży. Dużą rolę w procesie ochrony praw konsumentów odgrywa państwo, poprzez: - stanowienie przepisów prawnych, których celem jest ochrona praw konsumentów - tworzenie urzędów państwowych zajmujących się ochroną praw konsumentów oraz tworzenie warunków do zrzeszania się konsumentów w organizacje broniące praw konsumentów; OCHRONA KONSUMENTÓW W PRZEPISACH PRAWNYCH: Przepisy dotyczące: niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa umów zawieranych na odległość Ad 1. - mają zastosowanie gdy zakupiony towar: - nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę - nie może zostać wykorzystany do celu określonego przy zawieraniu umowy lub do którego jest zwykle używany (przemakający płaszcz przeciwdeszczowy) - nie odpowiada zapewnieniom sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, podawanym w reklamie lub zawartym w dołączonej informacji o towarze lub jego oznakowaniu - nie posiada właściwości cechujących towar tego rodzaju (pralka zużywa więcej wody niż jest w instrukcji) - wykazuje nieprawidłowości na skutek jego zamontowania lub uruchomienia przez sprzedawcę lub kupującego (np. antena satelitarna) - prawa konsumenta: - może żądać nieodpłatnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy - jeżeli jest to niemożliwe może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy

16 - o niezgodności towaru z umową konsument musi powiadomić sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia; sprzedawca musi się ustosunkować w terminie 14 dni jeżeli nie tzn. że się zgadza; Ad 2. - udzielający gwarancji gwarant - udzielenie gwarancji jest dobrowolne, tzn. gwarant sam decyduje o tym czy udzieli konsumentom gwarancji oraz sam decyduje o jej treści i zakresie; Ad 3. Umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa są umowy zawierane w nietypowych warunkach, np.: - z akwizytorami - na targach - giełdach - w czasie wycieczek Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Ad 4. Umowy zawierane na odległość to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron (np. poprzez formularz zamówienia, katalog, telefon, radio, telewizja, poczta elektroniczna, Internet) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni od wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy. URZĘDY I ORGANIZAACJE OCHRONY KONSUMENTÓW: W Polskim systemie kontrolę punktów sprzedaży detalicznej sprawują: Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Sanitarna Niezależnie od tych urzędów interesów konsumenta broni: Federacja Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Polubowny sąd konsumencki Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.

17 Zadania w zakresie ochrony praw konsumenta należące do samorządu powiatowego są realizowane przez POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW. Klientów banków chroni ARBITER BANKOWY Klientów firm ubezpieczeniowych - RZECZNIK UBEZPIECZONYCH ZADANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ: - kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług - kontrola sprzedawanych na rynku produktów - podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów - organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich - prowadzenie poradnictwa konsumenckiego POLUBOWNE SĄDY KONSUMENCKIE: - funkcjonują przy jednostkach Inspekcji Handlowej - rozstrzygają spory między konsumentami a przedsiębiorstwami handlowymi - postępowanie przed sądem polub. Kończy się ugodą, a gdy ona nie nastąpi, po zamknięciu posiedzenia sąd odbywa niejawną naradę, po której wydaje orzeczenie - od orzeczenia nie przysługuje odwołanie - niezadowolona z wyroku strona może żądać uchylenia orzeczenia przed sądami państwowymi PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA: - sprawuje kontrolę sanitarno-higieniczną pomieszczeń i urządzeń sklepowych oraz sprawdza posiadanie przez personel sklepowy aktualnych książeczek zdrowia; URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW: - przygotowywanie projektów rządowej polityki konsumenckiej - opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów - występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów - inicjowanie badań towarów i usług, wykonywanych przez organizacje konsumenckie

18 - opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o prawach konsumentów; POWIATOWY RZECZNIK OCHRONY KONSUMENTÓW: - zapewnia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów - występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Inspekcją Handlową i innymi organizacjami, które zajmują się ochroną konsumentów ARBITER BANKOWY I RZECZNIK UBEZPIECZONYCH: ARBITER BANKOWY - rozpatruje spory osób fizycznych z bankami w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych o wartości mniejszej niż zł, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych na rzecz konsumenta - orzeczenia Arbitra są dla banku ostateczne i bank jest zobowiązany wykonać je nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia - niezadowolony z rozstrzygnięcia konsument może skierować sprawę na drogę sądową RZECZNIK UBEZPIECZONYCH - podejmuje działania w zakresie ochrony osób korzystających z usług zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych FEDERACJA KONSUMENTÓW: - jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona konsumentów indywidualnych - służy nieodpłatnie radą i pomocą wszystkim konsumentom niezależnie od tego czy są oni członkami federacji STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH: - celem rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji oraz w zakresie ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych - jest to grupa ekspertów, a nie organizacja - posiada bezpłatny nr telefonu

19 6. Jak już sobie powiedzieliśmy głównym zadaniem państwa reprezentowanego przez organy państwowe oraz organy samorządowe tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz ochrona interesów społecznych przed negatywnymi skutkami procesów rynkowych; Inne zadanie polega na ograniczeniu negatywnych zjawisk występujących w gospodarce: - bezrobocia - inflacji - zanieczyszczenia środowiska naturalnego - nierównomiernego rozwoju gospodarczego różnych regionów czy wahań nierówności gospodarczej Państwo jest również odpowiedzialne za zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Może to osiągnąć dzięki dochodom, które pozwalają na sfinansowanie tych wydatków. Głównym źródłem dochodów państwa są PODATKI. PODATKI to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie pieniężne osób fizycznych, przedsiębiorstw lub innych jednostek na rzecz państwa lub gminy. Wymienione zadania państwa nie zawsze są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Przyczyną tego jest niedoskonałość przyjętych procedur i mechanizmów, a także błędy popełnione przez ludzi odpowiedzialnych za realizację tych zadań. Ograniczenia te mogą prowadzić do powstania negatywnych zjawisk, np. biurokracji lub korupcji. POLITYKA FISKALNA POLITYKA FISKALNA to działania państwa w zakresie kształtowania dochodów i wydatków publicznych (państwowych i samorządowych). POLITYKA FISKALNA umożliwia osiągnięcie następujących celów:

20 - udostępnianie dóbr i usług publicznych (charakteryzują się tym, że mogą być konsumowane bez uszczerbku dla nich jednocześnie przez wielu konsumentów); państwo stwarza możliwość korzystania z tych dóbr i usług wszystkim członkom społeczeństwa (drogi, obrona narodowa, bezpieczeństwo, sądownictwo, publiczna opieka zdrowotna, publiczna oświata) - łagodzenie dysproporcji w poziomie życia różnych grup społecznych (udzielenie pomocy ludziom, którzy nie są zdolni do samodzielnego utrzymania chorzy, niepełnosprawni, bezrobotni) - rozwój gospodarki pozwala aby poprzez dochody i wydatki państwa kształtować zachowania innych podmiotów (tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie niektórych regionów czy branż (system ulg i zwolnienia podatkowe) Państwa i jednostki samorządu terytorialnego planują swoje dochody i wydatki tworząc budżet. Budżet jest to roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (budżet gminy, powiatu, województwa) F-cje budżetu: Fiskalna (państwo gromadzi dochody, które są źródłem pokrycia wydatków uważanych za społecznie niezbędne) Redystrybucyjna (pozwala na zmniejszenie różnic osiąganych dochodów; przy pomocy podatków zmniejsza dochody zamożnych, przy pomocy zasiłków zwiększa dochody uboższych) Stabilizacyjna (za pomocą dochodów i wydatków pobudza lub hamuje określone procesy gospodarcze i społeczne) hamowanie bezrobocia, wspieranie przedsiębiorczości, ochrona środowiska; W wyniku zestawienia wydatków i dochodów może się okazać że: - wydatki = dochodom (budżet zrównoważony) - wydatki > dochodów (deficyt budżetowy) różnica pomiędzy wydatkami a dochodami budżetu - dochody > wydatków (nadwyżka budżetowa) - Budżet jest głównym narzędziem polityki fiskalnej państwa; WYDATKI BUDŻETOWE DZIELIMY NA: Wydatki niezbędne dla funkcjonowania państwa (obronność, policja, administracja, sądownictwo) Wydatki związane z realizacją celów społecznych państwa (wydatki na emerytury, renty, zasiłki, naukę, oświatę, służbę zdrowia i kulturę)

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Marian Pietraszewski Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski, Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE...

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... Plan pracy WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... 9 1.1. PROBLEMATYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI... 9 1.2. KLASYFIKACJA I OGÓLNA SPECYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI... 17 1.3. MIEJSCE GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo