EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA"

Transkrypt

1 EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA 0. Terminarz konkursu EUROPAN Warunki 1.1. Warunki uczestnictwa Uczestnicy Zespoły 1.2. Rejestracja 1.3.Materiały i informacje dla uczestników indywidualnych i zespołów Komplet materiałów o terenie Pytania i odpowiedzi 1.4. Wymagania dla uczestników Liczba składanych prac Anonimowość Język Wymagana zawartość pracy uczestników indywidualnych i zespołów 1.5. Dostarczanie prac 1.6. Wyniki i nagrody 1.7. Postanowienia ogólne Ubezpieczenie Prawa własności Prawa prezentacji i publikacji Spory 2. Organizacja konkursu 2.1. Forum dotyczące terenów konkursu 2.2. Materiały dla uczestników Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów Komplet materiałów o terenach 2.3. Przyjmowanie prac 2.4. Zasady pracy jury Ocena prac konkursowych Komisja techniczna Członkowie jury Przebieg prac jury Kryteria oceny Uchylenie anonimowości Ogłoszenie wyników Europejskie analizy porównawcze Projekty finalistów Europejska komisja analizy porównawczej Forum miast i jurorów 2.5. Propagowanie konkursu Wydarzenia Ogłoszenie konkursu Europan Zamknięcie sesji Strony internetowe 1

2 Europejski katalog nagrodzonych prac 2.6. Realizacja projektów Wspieranie realizacji Strony internetowe Publikacja realizacji Nagroda za realizację 2.7. Na europejskiej stronie internetowej umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące konkursów przeprowadzanych w poszczególnych krajach 3. Organizatorzy 3.1. Definicja 3.2. Cele 3.3. Organizatorzy i partnerzy Europanu Organizatorzy Miasta i przedsiębiorcy miejscy, jednostki zamawiające 3.4. Szczegóły dotyczące organizacji krajowych 3.5. Karta 19 krajów biorących udział w Europan Lista 10 sekretariatów Europan 0. Terminarz konkursu EUROPAN 10 Ogłoszenie konkursu i rejestracja uczestników Uruchomienie strony internetowej Europanu z tematem, warunkami, informacjami o organizacjach krajowych Europanu, skróconymi prezentacjami terenów, będących propozycjami do tej sesji oraz prezentacją członków krajowych jury. Termin uruchomienia strony internetowej Europanu z internetową rejestracją i moŝliwością pobrania kompletu materiałów dotyczących terenów konkursu (materiały te przypominają materiały z oficjalnych krajowych konkursów na kontrakty negocjowane) : poniedziałek, 19 stycznia 2009, w południe Termin zakończenia rejestracji uczestników: piątek, 29 maja, 2009 Interaktywna informacja dotycząca terenów i warunków konkursu Wizje lokalne Terminy wizji lokalnych z udziałem miejscowych i krajowych urzędników zostaną zamieszczone na stronie internetowej Europanu w zakładkach dotyczących danych terenów konkursowych. Krajowy raport z wizji lokalnych zostanie zamieszczony na stronie internetowej nie później niŝ trzy tygodnie po ostatniej wizji lokalnej. Zapytania dotyczące terenów zadawane za pośrednictwem forum internetowego Termin zakończenia przyjmowania zapytań dotyczących terenów: piątek, 1 maja 2009 Termin udzielenia zbiorczych odpowiedzi na zapytania dotyczące terenów: piątek, 15 maja

3 Zapytania dotyczące warunków konkursu zadawane za pośrednictwem forum internetowego Termin zakończenia przyjmowania zapytań dotyczących warunków konkursu: piątek, 29 maja 2009 Termin udzielenia zbiorczych odpowiedzi na zapytania dotyczące warunków konkursu: piątek 12 czerwca 2009 Składanie prac Ostatni dzień składania i wysyłania prac: poniedziałek, 29 czerwca 2009 Termin przyjmowania prac wysłanych do dnia 29 czerwca 2009 roku pocztą lub przez firmę kurierską: poniedziałek, 20 lipca 2009 Selekcja Wstępna selekcja prac przez krajowe jury: wrzesień październik 2009 Europejska analiza porównawcza wybranych prac przez komisję, zakończona Forum Miast i Jurorów, opartym na tej analizie: listopad 2009 Końcowa ocena prac przez krajowe jury konkursu: grudzień styczeń 2010 Wyniki Ogłoszenie wyników konkursu: Poniedziałek 18 stycznia 2010r. Prezentacja wyników na forum międzynarodowym: maj/czerwiec WARUNKI 1.1. Warunki uczestnictwa Uczestnicy Europan 10 jest skierowany do zespołów młodych profesjonalistów z krajów europejskich z dziedzin architektury i gospodarki przestrzenią (architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, inŝynierów). W zespołach mogą równieŝ pracować przedstawiciele innych zawodów. KaŜdy z uczestników ( reprezentant zespołu, współautorzy, współpracownicy), niezaleŝnie od jego zawodu, musi mieć mniej niŝ 40 lat w ostatnim dniu składania i wysyłania prac (patrz terminarz). 3

4 Zespoły Współautorzy (Associates) Muszą być młodymi profesjonalistami i posiadać dyplomy w swoich dziedzinach. Współautorzy pracy konkursowej figurują jako jej autorzy we wszystkich publikacjach i na wszystkich wystawach, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W dniu zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz), wszyscy współautorzy muszą być wymienieni w elektronicznym formularzu rejestracyjnym zespołu. Do pracy konkursowej muszą być załączone kopie państwowych dokumentów toŝsamości oraz dyplomów kaŝdego ze współautorów. Reprezentant zespołu (Team Leader) Reprezentant zespołu musi posiadać dyplom architekta uzyskany w Europie lub posiadać status architekta na podstawie obowiązującego prawa w jednym z europejskich krajów, jeśli jest przedstawicielem innego zawodu, posiadać zgodne z ustawodawstwem kraju wybranego przez niego terenu konkursu, prawo realizowania projektów architektonicznych lub urbanistycznych. Jako reprezentanta zespołu wskazuje się jednego ze współautorów, który w elektronicznym formularzu rejestracyjnym musi być wymieniony jako team leader. Ze względów organizacyjnych reprezentant zespołu jest jego jedynym przedstawicielem upowaŝnionym do kontaktów z sekretariatami krajowymi i europejskim. Do pracy konkursowej muszą być dołączone kopie państwowego dokumentu toŝsamości oraz dyplomu lub architektoniczne uprawnienia budowlane bądź innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje reprezentanta zespołu. Współpracownicy (Contributors) W skład zespołów mogą wchodzić dodatkowi członkowie z tych samych lub innych dyscyplin, zwani współpracownikami. W dniu zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz), współpracownicy muszą być wymienieni w elektronicznym formularzu rejestracyjnym zespołu pod nagłówkiem Contributors (Współpracownicy). Współpracownicy mogą, lecz nie muszą, posiadać dyplomy i nie są uwaŝani za współautorów projektu. Do formularza rejestracyjnego musi zostać załączona kopia państwowego dokumentu toŝsamości kaŝdego ze współpracowników. Zmiany składu zespołu Zarejestrowany zespół moŝe dokonywać zmian w składzie zespołu przez nanoszenie zmian w elektronicznym formularzu rejestracyjnym do dnia zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz). DruŜyn nie moŝna dzielić, a członkowie danej druŝyny nie mogą być jednocześnie członkami innych druŝyn. Wykluczenie z uczestnictwa Uczestnikami Ŝadnej części konkursu nie mogą być organizatorzy konkursu, członkowie zespołów przygotowujących konkurs, obserwatorzy i członkowie jury. W danym kraju nie moŝe uczestniczyć w konkursie osoba, która w tym kraju: - ma jakiekolwiek powiązania osobiste lub zawodowe z osobami dysponującymi terenami będącymi przedmiotem opracowania w konkursie; - pracuje dla firmy lub organizacji zawodowej kogokolwiek z członków sądu konkursowego; - posiada więzy rodzinne z kimkolwiek z organizatorów, członków zespołu przygotowującego konkurs lub członków jury, lub z którąkolwiek osobą posiadającą 4

5 jakiekolwiek powiązania osobiste lub zawodowe z osobami dysponującymi terenami będącymi przedmiotem opracowania w konkursie. Zakaz wcześniejszej publikacji Pod rygorem wykluczenia z konkursu, przed ogłoszeniem jego wyników nie jest dozwolone publikowanie jakichkolwiek rysunków przygotowywanych na konkurs, ani teŝ ujawniania toŝsamości uczestników Rejestracja Rejestracja zespołów odbywa się poprzez stronę internetową Europanu: Dostęp do strony internetowej Począwszy od dnia ogłoszenia konkursu (patrz terminarz), kaŝdy z uczestników konkursów oraz członków zespołów ma zapewniony swobodny dostęp do europejskiej strony internetowej Europanu. Na stronie internetowej zostaną umieszczone: europejski regulamin konkursu Europan 10, szczegóły dotyczące krajowych organizacji Europanu, prezentacje tematu konkursu, pogrupowane tematycznie lub geograficznie prezentacje proponowanych terenów, jak i prezentacje członków jury. Poszczególne tereny konkursowe są prezentowane na stronie internetowej w formie krótkich arkuszy informacyjnych, które dają ogólny przegląd proponowanych terenów. Materiały te są dostępne w języku angielskim (i, w niektórych przypadkach, równieŝ w języku kraju, w jakim znajduje się dany teren). Rejestracja indywidualna lub zespołowa KaŜdy uczestnik lub zespół musi wypełnić znajdujący się na stronie internetowej formularz rejestracyjny, początkowo wyłącznie w imieniu reprezentanta zespołu. Po dokonaniu rejestracji, reprezentant zespołu musi dokonać opłaty przez Internet w wysokości 100 euro, która daje prawo dostępu do kompletu materiałów konkursowych dotyczących wybranego terenu. W ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty rejestracyjnej do reprezentanta zespołu zostanie wysłane potwierdzenie. Kod dostępu i hasło zostaną wysłane wyłącznie na adres mailowy reprezentanta zespołu. UmoŜliwiają one dostęp do formularza rejestracji zespołu, materiałów do pobrania dotyczących wybranego terenu konkursowego oraz do osobistej strony internetowej. Potwierdzenie jest jednocześnie fakturą. Formularz zespołu Formularz ten zawiera wszystkie informacje dotyczące zespołu. Po upływie terminu rejestracji uczestników (patrz terminarz) nie moŝna dokonywać zmian w formularzu. Formularz rejestracyjny zespołu musi zostać wydrukowany i umieszczony w zamkniętej kopercie wraz z kserokopiami wszystkich dyplomów (lub dokumentów potwierdzających kwalifikacje) i dokumentów toŝsamości reprezentanta zespołu i współautorów oraz dokumentów toŝsamości współpracowników. 5

6 1.3.Materiały i informacje dla uczestników indywidualnych i zespołów Komplet materiałów o terenie konkursowym Kod dostępu i hasło zapewniają uczestnikom konkursu internetowy dostęp do kompletu materiałów dotyczących wybranego terenu konkursowego. Zawierają one opisy miasta, terenu opracowania, jego otoczenia, załoŝeń inwestora, jak równieŝ rysunki, zdjęcia i inne materiały graficzne niezbędne do opracowania projektu. Komplet materiałów zapisanych w formie poszczególnych plików moŝe być pobrany w formacie PDF, który jest wymagany dla pracy konkursowej. Materiały dostępne są w języku angielskim, ponadto, w niektórych przypadkach, takŝe w języku kraju, w którym znajduje się teren. Istnieje moŝliwość pobrania materiałów dotyczących większej liczby terenów na stronie «registrations». Opłata rejestracyjna za dostęp do materiałów dotyczących kaŝdego dodatkowego terenu wynosi 50 euro Pytania i odpowiedzi Pytania dotyczące terenu konkursowego Dla kaŝdego z terenów konkursowych zostaną zorganizowane spotkania uczestników z przedstawicielami miast i/lub deweloperami, którzy przedstawią szerzej problematykę lokalizacji i odpowiedzą na wszystkie pytania. KaŜdy z krajów, nie później niŝ trzy tygodnie po ostatnim spotkaniu, przygotuje raport z jego przebiegu. Zostanie on dołączony do prezentacji terenu zamieszczonej na europejskiej stronie internetowej. Dla kaŝdego z terenów w określonym czasie (patrz terminarz) zostanie uruchomione forum pytań i odpowiedzi na europejskiej stronie internetowej. Poszczególne sekretariaty krajowe zgrupują odpowiedzi według terenów konkursowych i zamieszczą je na europejskiej stronie internetowej. Jeśli odpowiedzi na pytania będą musiały być opatrzone rysunkami lub zaistnieje potrzeba, aby dołączyć do nich dokumenty, zostanie utworzony link pomiędzy stroną europejska i stroną kraju organizującego dla rzeczonej strony. Zasady konkursu Zostanie załoŝone forum internetowe, na którym będzie moŝna zadawać pytania. Za udzielanie odpowiedzi odpowiedzialny będzie sekretariat europejski Wymagania dla uczestników Liczba składanych prac KaŜdy reprezentant zespołu i/lub zespół moŝe złoŝyć prace dotyczące większej liczby terenów konkursowych, pod warunkiem, Ŝe są one połoŝone w róŝnych krajach. 6

7 Anonimowość Kod pracy KaŜdy uczestnik/zespół oznacza swoją pracę wybranym przez siebie kodem. Kod ten jest wpisywany w poziomy prostokąt umieszczony w lewym górnym rogu kaŝdego z elementów opracowania. Kod musi się składać z dwóch liter alfabetu łacińskiego i następujących po nich trzech cyfr. KaŜdy z dostarczonych materiałów oraz opakowań musi być opisany tym kodem. UŜycie niewłaściwego oznaczenia kodowego moŝe spowodować wykluczenie przez jury pracy z konkursu. Uczestnicy/zespoły przygotowujące prace dla róŝnych terenów konkursowych znajdujących się w róŝnych krajach muszą kaŝdą z nich oznaczyć innym kodem. Nazwa terenu konkursowego Nazwa terenu musi być umieszczona na kaŝdym ze złoŝonych materiałów pod kodem. Tytuł projektu Tytuł projektu musi być umieszczony na kaŝdym ze złoŝonych materiałów Język W projektach musi być uŝywany język kraju, w którym znajduje się teren konkursowy lub język angielski Wymagana zawartość pracy uczestników indywidualnych i zespołów Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: Trzy plansze formatu A1 Graficzna część projektu musi być przedstawiona na planszach o wymiarach 594mm x 840mm umieszczonych na płaskim, sztywnym, lekkim i mocnym podkładzie. Plansze muszą mieć układ pionowy i być ponumerowane od 1 do 3 w górnym prawym rogu. Zaleca się korzystanie z plansz nie grubszych niŝ 3 mm. Zawartość plansz: - plansza 1 przedstawiająca urbanistyczne załoŝenia ideowe w kontekście miasta oraz kwestii stanowiących istotę propozycji projektowej, - plansze 2 i 3 przedstawiające całość projektu z połoŝeniem nacisku na rozwiązania architektoniczne. Szczególnie istotne jest przedstawienie relacji pomiędzy elementami proponowanymi, a istniejącym kontekstem terenu. Rozwiązania formalne i moŝliwości projektu w zakresie proponowanych sposobów uŝytkowania powinny zostać wyjaśnione za pomocą sugestywnych przykładów oraz ilustracji prezentujących projekt w trzech wymiarach. Skale stosowane na graficznych i opisowych elementach prezentacji muszą być za kaŝdym razem określone w dokumentach. Skale te muszą być bez wyjątku skalami graficznymi. Kwestia uŝycia kolorów pozostawiona jest do decyzji uczestników. Zadaniem kaŝdego uczestnika/zespołu jest takie dobranie technik prezentacji, aby reprodukcja do celów publikacji, jak i wykonanie kopii plansz nie nastręczały problemów. 7

8 Niespełnienie powyŝszych wymagań dotyczących plansz moŝe prowadzić do podjęcia przez jury decyzji o wykluczeniu uczestnika z konkursu. W Ŝadnym przypadku jury nie moŝe uwzględniać dodatkowych rysunków ani modeli przy ocenie prac, natomiast dołączenie dodatkowych rysunków lub modeli do materiałów konkursowych moŝe być przyczyną dyskwalifikacji druŝyny lub uczestnika. CD-ROM lub DVD Płyta CD lub DVD zawierająca kompatybilne z komputerami typu Mac i PC następujące pliki: - kaŝdą z plansz A1 w formacie A1 w rozdzielczości 300 dpi, - kaŝdą z plansz A1 w rozdzielczości 300dpi, w formacie A3, zapisaną jako plik PDF - kaŝdą z plansz A1 zapisaną jako plik PDF w rozmiarze odpowiednim dla publikacji w Internecie (1024 pikseli) i rozdzielczości 72dpi - zawartość zeszytu (z wyłączeniem plansz), a takŝe wszelkie elementy graficzne projektu niezbędne do jego zrozumienia, zapisane jako pliki PDF, w rozdzielczości 300 dpi i w formacie A3. KaŜdy dokument musi być zapisany w dwóch wersjach, pierwszej zapisanej jako plik PDF i drugiej zapisanej jako plik JPG. KaŜdy dokument musi posiadać nazwę informującą o jego zawartości. Płyta CD lub DVD musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach. Zeszyt Zeszytu powinien mieć format A3 (420mm x 297mm). NaleŜy załączyć dwa egzemplarze zeszytu. Zeszyt powinien zawierać nie więcej niŝ 10 stron: - nie więcej niŝ jedna strona zwięzłego przedstawienia, w języku angielskim, zagadnień będących przedmiotem pracy konkursowej i jej podstawowych idei; - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 1, - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 2, - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 3, - nie więcej niŝ trzy strony tekstu wyjaśniającego sposób, w jaki projekt odnosi się do kwestii będących tematem Europanu 10 - nie więcej niŝ jedna strona tekstu na temat wybranego programu oraz jego związku z programem ramowym proponowanym dla terenu konkursowego projektu, - nie więcej niŝ jedna strona zawierająca dane powierzchniowe róŝnych części projektu i krótką prezentację wykonalności projektu i procesu realizacji, - w razie potrzeby, nie więcej niŝ jedną stronę detali budowlanych i konstrukcyjnych, - rysunki objaśniające mogą być umieszczone w ramach tekstu lub w załącznikach. Zamknięta koperta Koperta formatu A4 (210 mm x 297 mm) musi zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do stwierdzenia toŝsamości, a takŝe spełnienia warunków udziału w konkursie. Braki w zawartości objętej poniŝszym wykazem (punkty 1-4) powodują dyskwalifikację zespołu. Wymagana zawartość koperty: 1) Wypełniony wydruk elektronicznego formularza identyfikacyjnego z zapisanym ręcznie kodem, deklaracją autora i podpisaną zgodą na warunki konkursu, na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie internetowej 8

9 2) W przypadku reprezentanta zespołu kopia dokumentu/dyplomu uczelni europejskiej lub architektonicznych uprawnień budowlanych. poświadczającego jego/jej kwalifikacje i/lub dokumentu autoryzującego jego/jej odpowiedzialność za projekt i realizację projektu architektonicznego lub miejskiego zgodnie z przepisami kraju, gdzie znajduje się teren konkursowy. 3) W przypadku kaŝdego współautora, niezaleŝnie od tego, czy jest on/ona architektem, czy przedstawicielem innego zawodu kopia dokumentu/dyplomu poświadczającego europejskie kwalifikacje. 4) Kopia dokumentu toŝsamości kaŝdego reprezentanta zespołu, współautora i współpracownika potwierdzającego wiek poniŝej 40 roku Ŝycia, niezaleŝnie od ich zawodów. Zamknięta koperta nie moŝe zawierać innych materiałów niŝ wymienione w punktach 1 do 4. Nie moŝe ona zawierać płyty CD-ROM Dostarczanie prac Miejsce dostarczania prac Prace muszą być dostarczone do sekretariatu krajowego, odpowiedniego dla terenu konkursowego wybranego przez uczestnika/zespół. Sposób dostarczania prac konkursowych Prace mogą być dostarczane bezpośrednio do siedziby sekretariatu krajowego (patrz wykaz). Termin dostarczania prac tą drogą upływa z godziną zamknięcia sekretariatu w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz). Prace mogą być teŝ nadsyłane pocztą lub firmą kurierską. Na opakowaniu przesłanej w taki sposób pracy musi być oznaczona data jej nadania. Data nadania nie moŝe być późniejsza niŝ ostatni dzień składania prac (patrz terminarz). Praca wysłana po tym terminie nie zostanie dopuszczona do oceny. Szczególne warunki nadsyłania prac pocztą lub firma kurierską Sekretariaty krajowe nie biorą na siebie Ŝadnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłki. W przypadku przesyłki krajowej koszty jej dostarczenia muszą być pokryte przed nadaniem. W przypadku przesyłki międzynarodowej, uczestnik/zespół musi upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, Ŝe zostaną przez nie załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracja wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.). Wszystkie materiały wysłane przed ostatnim dniem składania prac lub w tym dniu muszą dotrzeć na miejsce nie później niŝ w ostatnim dniu przyjmowania prac wysłanych pocztą lub przez firmę kurierską (patrz terminarz) Wyniki i nagrody Wyniki Wyniki Europanu 10 zostaną zamieszczone w tym samym momencie na europejskiej stronie (patrz terminarz). 9

10 Nagrody dla zwycięzców Zwycięzcy otrzymują nagrody pienięŝne będące równowartością euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pienięŝnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników. Nagrody za drugie miejsce Laureaci drugich miejsc otrzymują nagrody pienięŝne będące równowartością euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pienięŝnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników. WyróŜnienia Autorzy prac, którym zostaną przyznane wyróŝnienia, nie otrzymują nagród pienięŝnych Postanowienia ogólne Ubezpieczenie Organizatorzy nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za szkody lub straty Prawa własności Wszystkie materiały otrzymane przez organizatorów przechodzą na ich własność, włącznie z prawem do ich reprodukcji. Prawa autorskie do nadesłanych prac zachowują w całości ich autorzy Prawa prezentacji i publikacji Wszystkie dostarczone projekty zostaną zaprezentowane w formie plansz konkursowych, slajdów, bądź prezentacji cyfrowych podczas imprez przedstawiających wyniki konkursu w kraju, gdzie były oceniane. Tylko projekty nagrodzone będą prezentowane na międzynarodowej wystawie Europan 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji bez ograniczeń wszystkich dostarczonych prac konkursowych. KaŜdy sekretariat krajowy wyda wysokiej jakości publikację pokazującą co najmniej projekty nagrodzone oraz te, którym przyznano wyróŝnienia w konkursach krajowych. Sekretariat Europejski opublikuje katalog prezentujący wszystkie prace nagrodzone w ramach sesji. Nie jest przy tym zobowiązany do publikacji prac, którym przyznano wyróŝnienia. Projekty są wystawiane lub publikowane z podaniem nazwisk autora/autorów, bez wyróŝniania spośród członków zespołu jego reprezentanta Spory W przypadku sporów instytucją rozstrzygającą jest Rada Europejska Federacji Europa, działająca wówczas jako sąd polubowny. 10

11 2. ORGANIZACJA KONKURSU 2.1. Konferencja dotycząca terenów konkursu Przed ogłoszeniem konkursu odbędzie się konferencja z udziałem przedstawiciel miast zgłaszających tereny w danej sesji oraz krajowych organizacji Europanu, zorganizowana aby stworzyć moŝliwość wymiany zdań i dyskusji dotyczących poszczególnych terenów. Jej celem jest zatwierdzenie programów i terenów oraz ich sklasyfikowanie w grupy tematyczne. UmoŜliwia ona włączenie do programu Europan miast, inwestorów i osób związanych z budową miast, a takŝe stworzenie wspólnego podejścia do konkursu róŝnych stron biorących udział w Europanie Materiały dla uczestników Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu). Skrócone prezentacje są pogrupowane tematycznie lub geograficznie i dla kaŝdego terenu zawierają: Dobrej jakości materiały ikonograficzne: - 1 plan miasta lub aglomeracji ze wskazaną lokalizacją obszaru opracowania studialnego i podaniem skali w formie podziałki graficznej, - 1 zdjęcie lotnicze terenu wraz z otoczeniem i zaznaczonym obszarem opracowania studialnego i terenem projektu, - 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego w widoku ukośnym z lotu ptaka - 1 zdjęcie terenu projektu w widoku ukośnym z lotu ptaka, - 1 plan obszaru z oznaczeniem obszaru opracowania studialnego z podaniem skali w formie podziałki graficznej - 1 plan obszaru z oznaczeniem terenu projektu z podaniem skali w formie podziałki graficznej, - co najmniej 3 do 6 zdjęć z poziomu terenu pokazujących cechy charakterystyczne terenów projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę). Materiały tekstowe: - kategoria terenu konkursu - liczba mieszkańców miasta i aglomeracji, nazwa miasta, nazwa miejsca, powierzchnia obszaru opracowania studialnego terenu projektu, właściciel(e) terenu, spodziewane pokonkursowe perspektywy dla terenu - tematyka konkursu: najistotniejsze zagadnienia Europanu 10, takie jak oczekiwania dewelopera, strategia miasta, sposoby rozwiązania problemu ruchu samochodowego, kwestie rozwoju zrównowaŝonego, integracji róŝnych funkcji i nowych przestrzeni publicznych. Kwestie te dotyczą 3 róŝnych poziomów: skali regionu lub aglomeracji, obszaru opracowania studialnego lub skali urbanistycznej, terenu projektu lub skali lokalnej. Materiały te mogą być drukowane i mają na celu dostarczenie uczestnikom konkursu informacji niezbędnych do wyboru terenu będącego przedmiotem ich projektu Komplet materiałów o terenach Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu). 11

12 KaŜdy komplet materiałów dotyczących terenu konkursowego zawiera wszelkie informacje niezbędne (pod względem ilościowym, jakościowym i wartości analitycznej) do wykonania projektu wybranego terenu. A. Zdjęcia, schematy, ilustracje Skala całego miasta lub aglomeracji - 1 zdjęcie lotnicze miasta - 1 mapa miasta wraz z okolicą (pokazująca jego połoŝenie geograficzne) lub poglądowy plan aglomeracji (w skali od 1:20000 do 1:50000), pokazujący najwaŝniejsze elementy charakterystyczne (budynki, sieć uliczną, tereny zielone) decydujące o organizacji obszaru, Skala urbanistyczna obszar opracowania studialnego - 1 zdjęcie lotnicze obszaru opracowania studialnego - co najmniej 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego w widoku ukośnym z lotu ptaka - co najmniej 5 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne obszaru (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę) - mapy obszaru opracowania studialnego (skala od 1:10000 do 1:5000) - istotne informacje (infrastruktura, załoŝenia i plany, itp.) Teren projektu skala lokalna - co najmniej 3 zdjęcia terenu projektu w widoku ukośnym z lotu ptaka - co najmniej 10 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne dla terenu projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę) - mapa (lub mapy) (skala od 1:5000 do 1:2000) pokazująca lokalizację terenu projektu w ramach obszaru opracowania studialnego - mapa terenu projektu (skala od 1:1000 do 1:500) z naniesionymi podziałami własnościowymi, budowlami, elementami naturalnymi, itp. - w razie potrzeby, mapa wysokościowa terenu projektu (skala od 1:5000 do 1:2000) - elementy charakterystyczne (budynki i elementy naturalne z informacją dotyczącą konieczności ich zachowania lub jej braku, itp.) B. Teksty - szczegółowa analiza regionu i miasta, w których znajduje się teren, rola tego miasta w polityce krajowej i regionalnej - szczegółowa analiza kontekstu miejskiego terenu konkursowego: rola obszaru opracowania studialnego w działaniach policji miejskiej, informacje na temat celów planowania miejskiego - szczegółowy opis obszaru opracowania studialnego - szczegółowy opis terenu projektu - w razie potrzeby, ramy programowe (planowana sieć transportowa, publiczne lub prywatne przestrzenie, które będą wybudowane lub unowocześnione, wraz z załoŝeniami dotyczącymi planowanych funkcji lub wymiarów, cele dla przestrzeni publicznych, cele dla infrastruktury oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wyboru deweloperów do realizacji poszczególnych aspektów programu). - w razie potrzeby, szczegółowy programowy opis przestrzeni, jakie mają zostać wybudowane i/lub unowocześnione z wyszczególnieniem ich funkcji i wymiarów, dokładne cele zastosowania przestrzeni publicznych, dokładne cele dla infrastruktury i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zamiarów deweloperów odnośnie poszczególnych części programu 12

13 - przywiązanie szczególnej uwagi do kwestii programowych dotyczących mobilności, integracji róŝnych funkcji, zrównowaŝonego rozwoju w odniesieniu do zarządzania przestrzenią w celu uwydatnienia (naturalnych) walorów obszaru, a takŝe do struktur urbanistycznych lub nowych przestrzeni publicznych. PowyŜsze materiały są do dyspozycji uczestników konkursu w formie plików do pobrania i słuŝą do ich wykorzystania w opracowywaniu prac konkursowych Przyjmowanie prac W kaŝdym sekretariacie krajowym pracuje jedna osoba nie będąca członkiem komisji technicznej ani jury. Jest ona uprawniona do przyjmowania prac dostarczanych osobiście lub przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty Zasady pracy jury Ocena prac konkursowych Komisja techniczna W kaŝdym kraju zostaje powołana komisja techniczna. Nie uczestniczy ona w ocenie prac, lecz jedynie sprawdza ich zgodność z warunkami konkursu. Komisja dokonuje weryfikacji wszystkich prac złoŝonych w kraju, w którym działa, przygotowując w ten sposób przedmiot prac sądu konkursowego. Członkowie komisji są powoływani przez organizacje krajowe. Lista członków komisji jest przekazywana władzom Europejskiej Federacji Europan. Wśród członków komisji mogą być przedstawiciele miast i krajowi eksperci Członkowie jury KaŜdy z krajów tworzy jury. Jego członkowie są powoływani przez krajowe organizacje Europanu i zatwierdzani przez Radę Europejską Federacji Europan. Jury ocenia wszystkie prace spełniające warunki konkursu. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. W przypadku odstępstw od warunków konkursowych w kompetencji jury pozostaje decyzja o wykluczeniu uczestnika z konkursu. W Ŝadnym wypadku jury nie będzie uwzględniać dodatkowych materiałów ani modeli. KaŜde jury składa się z dziewięciu członków nie mających Ŝadnych powiązań z terenem konkursu i jest skompletowany według następujących zasad: - jeden przedstawiciel władz państwowych lub administracji wyŝszego szczebla - dwóch przedstawicieli inwestorów, z których jeden reprezentuje miasto nie biorące udziału w konkursie, którzy mogą, lub nie, być wybrani przez przedstawicieli terenów konkursowych - czterech architektów - dwie osoby publiczne Spośród dziewięciu członków co najmniej trzech musi pochodzić z zagranicy, w tym co najmniej dwóch architektów. Krajowe organizacje Europanu powołują takŝe co najmniej dwóch zastępców członków jury, z których co najmniej jeden jest architektem. Ponadto, w posiedzeniach jury uczestniczy ekspert-obserwator delegowany przez Sekretariat Europejski. Osoba ta przekazuje jury wytyczne odnośnie tematyki konkursu i dba o przestrzeganie warunków konkursu. 13

14 Członkowie jury mogą korzystać z konsultacji przedstawicieli miast biorących udział w konkursie, którzy nie mają jednak prawa głosu. Składy poszczególnych jury są podawane z podziałem na kraje w chwili ogłoszenia konkursu na europejskiej stronie internetowej Przebieg prac jury Decyzje jury są podejmowane zgodnie z warunkami konkursu Europan. Obrady składają się z dwóch odbywających się w odrębnym czasie posiedzeń. Podczas pierwszego posiedzenia jury dokonuje selekcji maksymalnie dwudziestu procent złoŝonych prac. Podczas drugiego posiedzenia ocenia wyselekcjonowane prace i przyznaje nagrody zwycięskie, drugie miejsca i wyróŝnienia. Na początku pierwszego posiedzenia jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego i ustala sposób pracy. KaŜda praca jest oceniana oddzielnie na podstawie swojej wartości merytorycznej. Zespoły zwycięskie nie są wybierane na podstawie równego podziału pomiędzy lokalizacje. Jeśli pozwala na to jakość projektów, jury moŝe zadecydować o wyborze projektów mogących zająć miejsce projektów nagrodzonych w przypadku ich zdyskwalifikowania przez Sekretariat Europejski. KaŜdy z krajów zapewnia w swoim budŝecie środki na nagrody główne i drugie w ilości odpowiedniej do oferowanej liczby terenów konkursu. Jury moŝe przyznać nagrody zgłoszonym pracom według swojego uznania oraz moŝliwości finansowych Uzasadnienie takiej decyzji musi być podane do wiadomości publicznej. Jury moŝe przyznać wyróŝnienia wybranym projektom. Autorzy prac, którym przyznano wyróŝnienia, nie otrzymują nagród pienięŝnych Kryteria oceny Przed rozpoczęciem pracy, jury otrzymuje wytyczne Europejskiej Federacji Europan. Jury rozpoczyna pracę od przeglądu prac zawierających niezgodności z warunkami konkursu i podejmuje decyzje odnośnie dyskwalifikacji ich autorów. Przy tym, jury w Ŝadnym wypadku nie moŝe dopuścić do oceny materiałów nieprzewidzianych w warunkach konkursu. Podczas pierwszego posiedzenia jury dokonuje oceny prac pod względem: - jakości przedstawionych koncepcji - stopnia nowatorstwa w odniesieniu do wiodącego tematu konkursu Europa - europejskiej jakości miejskiej Podczas drugiego posiedzenia jury dokonuje oceny prac pod względem: - relacji pomiędzy koncepcją a terenem opracowania; - ich związku z tematyką konkursu; - zgodności z załoŝeniami programowymi dla danego terenu; - potencjalnych moŝliwości wpisania proponowanego rozwiązania w procesy rozwojowe o szerszej skali; - jakości architektury - nowatorskiego charakteru proponowanych przestrzeni publicznych; - uwagi poświęconej powiązaniom między mieszkalnictwem a innymi funkcjami; - podejścia do kwestii społecznych i realności ekonomicznej projektu; - jakości rozwiązań technicznych. 14

15 Jury sporządza i publikuje raport. podsumowujący przebieg posiedzeń i przedstawiający kryteria, według których zostały wybrane nagrodzone prace Uchylenie anonimowości Prace podczas ich oceny przez ekspertów i jury pozostają anonimowe. Po ustaleniu przez werdyktu przez jury, przewodniczący otwiera zapieczętowane koperty i podaje jury nazwiska autorów prac nagrodzonych, prac, którym przyznano drugie miejsca oraz prac, którym przyznano wyróŝnienia Ogłoszenie wyników KaŜde jury niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięć zapoznaje z nimi odpowiednią dla siebie organizację krajową. Z kolei ona przekazuje je do Sekretariatu Europejskiego. Sekretariat Europejski dokonuje weryfikacji autorów wskazanych prac pod względem spełnienia przez nich wymogów zapisanych w warunkach konkursu i związanego z tym ewentualnego wykluczenia określonych prac z konkursu. Następnie wyniki wszystkich konkursów są jednocześnie ogłaszane przez organizacje krajowe oraz przez Europejską Federację Europan Europejskie analizy porównawcze Projekty finalistów KaŜde jury po pierwszym posiedzeniu przekazuje swojej organizacji krajowej listę wstępnie wyselekcjonowanych projektów. Sekretariat krajowy niezwłocznie przekazuje zeszyty naleŝące do wyselekcjonowanych projektów do Sekretariatu Europejskiego. Projekty pozostają anonimowe. Do ich identyfikacji słuŝy wyłącznie kod Europejska komisja analizy porównawczej Członkowie europejskiej Rady Naukowej zbierają się jako europejska komisja analizy porównawczej, w celu zapoznania się z anonimowymi projektami wyselekcjonowanymi przez poszczególne krajowe sądy konkursowe. Wspólnie z zespołem ekspertów klasyfikują projekty tematycznie. Biorą przy tym pod uwagę zagadnienia przypisane do poszczególnych grup tematycznych terenów. Przy klasyfikacji stosowane są metody analiz porównawczych. Analizy słuŝą pogrupowaniu wyselekcjonowanych projektów w kategorie i stworzeniu materiału będącego przedmiotem europejskiej dyskusji z udziałem przedstawicieli terenów i członków jury. Ma to na celu znalezienie punktów odniesienia pośród interesujących idei, jakie wyłoniły się w ramach sesji Europanu. Europejska komisja analizy porównawczej w Ŝadnym wypadku nie wydaje werdyktu. Jej rolą jest jedynie klasyfikacja tematyczna i porównawcza projektów Forum miast i jurorów Pomiędzy dwoma posiedzeniami krajowych jury odbywa się debata z udziałem krajowych jury i przedstawicieli terenów. SłuŜy ona dyskusji nad wynikami analiz porównawczych dokonanych przez europejską komisję analizy porównawczej. Celem debaty jest stworzenie uczestnikom procesu oceny prac moŝliwości wypracowania wspólnego podejścia. 15

16 2.5. Propagowanie konkursu Wydarzenia Ogłoszenie konkursu Europan Ogłoszenie konkursu moŝe być połączone z konferencjami prasowymi lub ewentualnie spotkaniami w poszczególnych krajach organizujących i stowarzyszonych. Otwarcie konkursu jest ogłaszane oficjalnie jednocześnie dla wszystkich terenów konkursowych w publikacjach krajowych dotyczących konkursów na kontrakty negocjowane Zamknięcie sesji Uroczystości krajowe Ogłoszenie wyników konkursu moŝe być okazją do organizacji wystaw i konferencji prasowych we wszystkich krajach organizujących stowarzyszonych. Wszystkie projekty nadesłane w danym kraju muszą być zaprezentowane co najmniej za pomocą plansz lub płyt CD. W tym samym czasie organizacje krajowe organizują spotkania laureatów konkursu z architektami, klientami i deweloperami, mające na celu wdroŝenie nagrodzonych projektów w fazę realizacji. Konferencja europejska i międzynarodowa wystawa wyników konkursu Na zakończenie sesji Europanu odbywa się międzynarodowa wystawa połączona z debatą na temat zwycięskich projektów i perspektyw ich realizacji. Konferencja na temat rezultatów ma na celu rozpoczęcie profesjonalnej dyskusji na temat wyników konkursu. Konferencji towarzyszą warsztaty z udziałem sekretariatów krajowych Europanu, zwycięskich zespołów, przedstawicieli terenów, architektów oraz przedstawicieli branŝy budowlanej Strony internetowe Europan Europa W bieŝącej sesji na tej stronie umieszczane są wszelkie ogólnoeuropejskie informacje takie jak szczegóły dotyczące konkursu, terminarz związanych z nim wydarzeń i aktualności. Strona prezentuje takŝe wszystkie tematy i najbardziej interesujące projekty z poprzednich sesji Europanu oraz umoŝliwia dostęp do wszystkich publikacji. Krajowe strony internetowe W bieŝącej sesji połączone za pomocą linków ze stroną internetowe stworzone przez krajowe organizacje Europanu prezentują wyniki konkursu i sprawozdania krajowych jury. Krajowe strony internetowe prezentują takŝe dodatkowe materiały, róŝniące się w zaleŝności od kraju Europejski katalog nagrodzonych prac Pod kierunkiem Sekretariatu Europejskiego zostanie opublikowany europejski katalog nagrodzonych prac prezentujący wszystkie prace, którym przyznano nagrody główne i drugie nagrody, opatrzone dwoma rodzajami analiz, tematyczną i krytyczną. 16

17 KaŜdy nagrodzony zespół otrzymuje jeden egzemplarz. Katalog będzie do nabycia w specjalistycznych księgarniach, w sekretariatach krajowych i w Sekretariacie Europejskim Europanu Realizacja projektów Wspieranie realizacji Europejska Federacja Europan i organizacje krajowe podejmują działania niezbędne do zachęcenia miast i/lub przedsiębiorców, których lokalizacje były przedmiotem opracowań konkursowych, bądź pozyskanych przez nich inwestorów, do zaangaŝowania zwycięskich zespołów do prac nad realizacją inwestycji. Po krytycznej dyskusji, w porozumieniu z przedstawicielami miast i uŝytkowników (inwestorów lub/i operatorów), rozpoczyna się proces inwestycyjny z udziałem zwycięskich zespołów wykorzystujących pomysły zawarte w ich projektach konkursowych. Dochodzenie do realizacji składa się z serii pośrednich działań: warsztatów, studiów urbanistycznych, planów zagospodarowania, projektów architektonicznych i budowlanych. Dopuszcza się realizację projektu na innym terenie niŝ będący przedmiotem opracowania konkursowego, pod warunkiem, Ŝe pomysły zwycięzców pozostaną bez zmian. Nagrodzone zespoły muszą stosować się do reguł wykonywania zawodu obowiązujących w kraju, w którym realizowany jest projekt. Wyciągi z obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów dotyczących wykonywania zawodu są zamieszczone na europejskiej stronie internetowej. Po zakończeniu konkursu, kaŝdy z nagrodzonych zespołów musi wskazać ze swego grona architekta będącego przedstawicielem zespołu upowaŝnionym do kontaktów z miastem i/lub inwestorami Strony internetowe Europan Europa Sekretariat Europejski w porozumieniu z właściwymi organizacjami krajowymi oraz nagrodzonymi zespołami koordynuje publikację w Internecie dokumentacji dotyczących prac nad realizacją projektów. Krajowe strony internetowe Europanu Poszczególne organizacje krajowe prezentują na własnych stronach internetowych realizowane na ich terenie projekty Europanu Publikacja realizacji Sekretariat Europejski w porozumieniu z właściwymi organizacjami krajowymi oraz nagrodzonymi zespołami koordynuje publikację ksiąŝek prezentujących projekty nagrodzone w poprzednich sesjach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Niektóre projekty są prezentowane w poświęconych im oddzielnych broszurach Nagroda za realizację Aby uświetnić konkurs jako wydarzenie na szeroką europejską skalę, projektom z poprzednich sesji przyznawana jest nagroda honorowa za najlepszą realizację. Nagroda przyznawana jest wspólnie klientowi i architektom. 17

18 2.7. Na europejskiej stronie internetowej umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące konkursów przeprowadzanych w poszczególnych krajach (liczba terenów, liczba nagród, warunki uzyskania pozwolenia na budowę, itp). 3. ORGANIZATORZY 3.1. Definicja Europan jest europejską federacją organizacji narodowych przeprowadzających konkursy architektoniczne, których przedmiotem jest tworzenie i realizacja projektów jednocześnie w kilku krajach na ten sam temat i realizujących wspólne cele. Niniejsze warunki konkursu obowiązują we wszystkich konkursach przeprowadzanych w ramach sesji Europanu Cele Celem Europanu jest wpływanie na lepsze zrozumienie kwestii dotyczących mieszkalnictwa i planowania miast, a takŝe promowanie odbywającej się w duchu otwartego dialogu współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie pomiędzy róŝnymi krajami Europy. Celem Europanu jest wspieranie młodych europejskich architektów, inŝynierów i przedstawicieli innych zawodów z dziedzin architektury i budowy miast w rozwijaniu i promowaniu własnych pomysłów w Europie i na świecie. Europan ma na celu wspieranie miast i inwestorów zgłaszających lokalizacje w znajdowaniu nowatorskich rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Zadaniem Europanu jest promowanie w biorących w nim udział krajach realizacji prac urbanistycznych oraz eksperymentalnych rozwiązań w dziedzinie mieszkalnictwa i wcielanie w Ŝycie nowatorskich procesów kształtowania miast Organizatorzy i partnerzy Europanu Organizatorzy Organizacje krajowe W kaŝdym kraju konkurs jest organizowany przez organizację krajową złoŝoną z przedstawicieli rządu lub administracji rządowych, władz komunalnych, publicznych i prywatnych deweloperów, architektów i reprezentujących ich organizacji oraz osobistości ze świata kultury. Ta struktura krajowa ma status prawny organizacji non-profit. Rolą organizacji krajowej jest przeprowadzenie konkursu na terenie kraju oraz promowanie pomysłów nagrodzonych architektów i wspieranie ich realizacji. KaŜda organizacja krajowa prowadzi krajowy sekretariat. Kraje organizujące Organizacja krajowa kaŝdego z krajów organizatorów, sygnatariuszy Karty, podejmuje się zorganizowania konkursu architektonicznego na ten sam temat, według tych samych zasad i dotrzymując tych samych terminów, co pozostałe kraje organizujące. 18

19 Kraje stowarzyszone Organizacja krajowa kaŝdego z krajów stowarzyszonych, sygnatariuszy porozumienia, podejmuje się wskazania co najmniej jednego terenu konkursowego. Dla przeprowadzenia procesu oceny prac konkursowych organizacja krajowa kraju stowarzyszonego nawiązuje współpracę z jednym z krajów organizujących i uczestniczy w konkursie o tym samym temacie, według tych samych zasad i dotrzymującym tych samych terminów, co kraje organizujące. Organizacje Europanu w krajach stowarzyszonych podejmują się przygotowania informacji na temat terenów i rozprowadzenia tych informacji. Podejmują równieŝ współpracę z krajami organizującymi w celu przeprowadzenia oceny nadesłanych prac. Federacja Europan Europejska Federacja Europan jest organizacją zrzeszającą róŝne struktury krajowe. W skład Zgromadzenia Ogólnego Europanu wchodzi po czterech przedstawicieli kaŝdego z krajów organizujących, przedstawiciele krajów stowarzyszonych i członkowie honorowi. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu kaŝdego z krajów organizujących. ZłoŜona z europejskich ekspertów Rada Naukowa ma za zadanie formułowanie propozycji tematów, przeprowadzanie analiz porównawczych terenów i wyników konkursu, a takŝe wnoszenie wkładu w wypracowywanie najwaŝniejszych idei dotyczących kwestii rozwoju europejskich miast. Federację prowadzi Sekretariat Europejski, którego zadaniami są organizacja pracy Federacji, koordynacja działalności sekretariatów krajowych, Rady i Zgromadzenia Ogólnego. Sekretariat Europejski w porozumieniu z sekretariatami krajowymi jest odpowiedzialny za organizację europejskich wydarzeń i konkursów, a takŝe czuwa nad przestrzeganiem procedur konkursowych. Prezydentem Federacji jest Pani Yvette Jaggi, była burmistrz Lozanny Miasta i przedsiębiorcy, inwestorzy Tematyka Europanu wiąŝe się z koniecznością nawiązania kontaktu i bliskiej współpracy w krajach organizujących z miastami, przedsiębiorcami oraz inwestorami zajmującymi się rozwojem miast. Ma to na celu wskazanie przez nie terenów, które będą odpowiadały załoŝeniom konkursu Europan. Współpraca da tym partnerom Europanu moŝliwość wykorzystania nagrodzonych projektów i otwartej debaty, która moŝe znacząco przyczynić się do przyszłego rozwoju posiadanych przez nich terenów, przedstawiając im do dyspozycji nagrodzone zespoły, którym niezaleŝnie od tego, jakie obywatelstwo posiadają ich członkowie, moŝe być zlecona realizacja wykonanych przez nie studiów i projektów urbanistycznych i architektonicznych. 19

20 3.4. Lista 10 sekretariatów Europan Szczegóły dotyczące struktur krajowych oraz imiona i nazwiska osób w nich działających w kaŝdym z krajów podane są na europejskiej stronie Internetowej. europan BELGIQUE/BELGIË/BELGIEN: 143, rue de Campine, 4000 Liège telefon , fax francuski, angielski 9 12, poniedziałki, środy, piątki europan DENMARK DAC (Duńskie Centrum Architektury), Strandgade 27B, 1401 Copenhagen K telefon , fax duński, angielski 9-17, od poniedziałku do piątku europan DEUTSCHLAND Lützowstrasse , Berlin telefon , fax niemiecki, angielski 10-17, od poniedziałku do piątku europan EESTI Eesti Arhitektide Liit (Związek Architektów Estońskich), Lai Tn. 31, Tallinn telefon , fax estoński, angielski 10-16, od poniedziałku do piątku europan ESPAÑA Paseo de la Castellana, 12., Madrid telefon , , fax hiszpański, francuski, angielski 10-14, od poniedziałku do piątku europan EUROPE Grande Arche de la défense, Pilier Sud, Paris-la-Défense cedex telefon , fax angielski, francuski 10-17, od poniedziałku do piątku europan FRANCE Grande Arche de la défense, Paroi Sud, Paris-la-Défense cedex telefon , fax francuski, angielski 9-13, poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 20

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Kołbacz - rekonstrukcja to konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości Kołbacz z wykorzystaniem jej walorów historycznych i kulturowych. ZADANIE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU 1. UDZIAŁ W KONKURSIE Organizatorem konkursu fotograficznego KOLOR edycja 3 ŻÓŁTY jest Liceum Plastyczne w Gronowie

Bardziej szczegółowo

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Projekty prac konkursowych naleŝy przesyłać na planszy formatu A3. Plansza powinna zawierać:

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Projekty prac konkursowych naleŝy przesyłać na planszy formatu A3. Plansza powinna zawierać: REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury I. Organizator konkursu Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA uchwalony przez Zarząd Główny SARP w dniu 14.12.2008 r. Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy

REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia LGD Dobre Gminy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH Fundusze Europejskie w kadrze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w

Bardziej szczegółowo

2 W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyŝszych publicznych i niepublicznych na terenie Polski.

2 W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyŝszych publicznych i niepublicznych na terenie Polski. REGULAMIN KONKURSU o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej 1 1. Organizatorem konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróŝniającą się pracę dyplomową: magisterską oraz inŝynierską lub licencjacką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 14 lutego 2012r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO POWIATU PŁOCKIEGO

Załącznik do Uchwały Nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 14 lutego 2012r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO POWIATU PŁOCKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 14 lutego 2012r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO POWIATU PŁOCKIEGO I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Płocki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - KOLORY LATA Pod Patronatem Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017

Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017 Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017 REGULAMIN KONKURSU na działania lokalne na terenie Osiedla Św. Łazarz str. 1 1 Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Miasto Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze Media Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem

Regulamin konkursu. na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem Regulamin konkursu na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem Warunki konkursu 1. ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs organizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - DZIECKO NA WAKACJACH Pod Patronatem Starosty Tczewskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Śląski dom-wczoraj i dziś

Śląski dom-wczoraj i dziś REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Śląski dom-wczoraj i dziś I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest GMINA TURAWA oraz firma ŚLĄSKI DOM sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest: Poznanie tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia oraz wygasających jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Dyplom dla EkoRozwoju na najlepszą pracę magisterskiej obronioną w roku akademickim 2008/2009 z zakresu ochrony środowiska

REGULAMIN KONKURSU. Dyplom dla EkoRozwoju na najlepszą pracę magisterskiej obronioną w roku akademickim 2008/2009 z zakresu ochrony środowiska Załącznik nr 1 REGULAMIN KONKURSU Dyplom dla EkoRozwoju na najlepszą pracę magisterskiej obronioną w roku akademickim 2008/2009 z zakresu ochrony środowiska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tworzy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje i skróty:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU STOWARZYSZENIA DLA ROZWOJU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I RYNKU MOTORYZACYJNEGO PRO-MOTOR NA NAJLEPSZĄ

Bardziej szczegółowo

LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu

LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu Spis treści 1. Organizatorzy, organizacje i instytucje współpracujące, forma i rodzaj konkursu, cel i zadanie konkursu, obsługa konkursu 2. Wymagania wobec Uczestników

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH REGULAMIN KONKURSU INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES NAJLEPSZY BIZNESPLAN I. Postanowienia ogólne 1. Udział w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego w sprawie powołania Sądu Konkursowego na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego otwartego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. "Koncepcja parku na Błoniach pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego Inwestycje LRPO w obiektywie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inwestycje LRPO w obiektywie. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROJEKT WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU Celem otwartego konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu The Baltic goes digital

Regulamin konkursu The Baltic goes digital Regulamin konkursu The Baltic goes digital 1. Postanowienia ogólne 1. The Baltic goes digital to otwarty międzynarodowy konkurs na projekty artystyczne, które wykorzystują media lokacyjne, mobilne, bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA GDAŃSK 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) , fax: (91)

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) , fax: (91) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) 31-9-300, fax: (91) 31-9-35 Szczecin, dnia 5 lipca 010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego w miejscowości Głuchów. ORGANIZATOR Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego. Mój Beskid Niski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin. I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego. Mój Beskid Niski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego Mój Beskid Niski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Gorlickie Centrum Kultury Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego)

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2015r. R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) na projekt koncepcyjny zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES I ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Miejski Dom Kultury w Redzie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na plakat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów.

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy I. Organizator Konkursu 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego 08.08.2011 14.10.2011

Regulamin Konkursu Fotograficznego 08.08.2011 14.10.2011 Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. 229 z dnia 04.08.2011 Regulamin Konkursu Fotograficznego Magiczne miejsca Ursynowa 08.08.2011 14.10.2011 I. Przepisy ogólne 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców miasta i gminy Szczucin pod hasłem,, Gmina Szczucin - cudze chwalicie swego nie znacie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców miasta i gminy Szczucin pod hasłem,, Gmina Szczucin - cudze chwalicie swego nie znacie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla mieszkańców miasta i gminy Szczucin pod hasłem,, Gmina Szczucin - cudze chwalicie swego nie znacie Cel i tematyka konkursu 1 1. Grupa Inicjatyw Młodzieżowych wraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Regulamin konkursu artystycznego Mój Muranów Mój Kazimierz dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP) w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. n a p r o j e k t k o n c e p c y j n y d o t y c zący z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n i

REGULAMIN KONKURSU. n a p r o j e k t k o n c e p c y j n y d o t y c zący z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n i REGULAMIN KONKURSU n a p r o j e k t k o n c e p c y j n y d o t y c zący z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n i ujętej w Miejskim Programie Rewitalizacji O R G A N I Z AT O R : M i a s

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Czar kolei okiem maszynisty

Czar kolei okiem maszynisty REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czar kolei okiem maszynisty Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu plastycznego pt. Czar kolei okiem maszynisty, zwanego dalej konkursem, jest Ośrodek Działań Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Organizator: Województwo Małopolskie ul. Basztowa Kraków Adres do korespondencji: ul. Racławicka Kraków

Organizator: Województwo Małopolskie ul. Basztowa Kraków Adres do korespondencji: ul. Racławicka Kraków REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA ZA NAJLEPSZE, WSPÓŁCZESNE REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE SPRZYJAJĄCE OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości organizowanego w ramach projektu Poznaję, wypoczywam, uczę się. Kampania edukacyjno-informacyjna EKO-Hewelianum ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

IV WOJEWÓDZKI KONKURS GIMNAZJALNY Wirtualny spacer po szkole

IV WOJEWÓDZKI KONKURS GIMNAZJALNY Wirtualny spacer po szkole Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57 tel. (85) 675-25-33, 675-30-66, 675-00-77, fax (85)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego REGULAMIN KONKURSU Rozdział I Ustalenia ogólne Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne Rozdział III Ustalenia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI POLSKIE WARUNKI KONKURSU KOMINEK ROKU. Patronat medialny: Świat kominków, Lublin Kominek, Kraków

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI POLSKIE WARUNKI KONKURSU KOMINEK ROKU. Patronat medialny: Świat kominków, Lublin Kominek, Kraków OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI POLSKIE WARUNKI KONKURSU na KOMINEK ROKU Patronat medialny: Świat kominków, Lublin Kominek, Kraków Warszawa 06 czerwca 2009 r SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na plakat

Regulamin konkursu na plakat Regulamin konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 1. Regulamin dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ 1 Cele Konkursu Celem Konkursu jest: 1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, 2) skierowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IDEOWEGO KONKURSU STUDENCKIEGO na sporządzenie KONCEPCJI OBIEKTU WYSOKOŚCIOWEGO W GDAŃSKU

WARUNKI IDEOWEGO KONKURSU STUDENCKIEGO na sporządzenie KONCEPCJI OBIEKTU WYSOKOŚCIOWEGO W GDAŃSKU WARUNKI IDEOWEGO KONKURSU STUDENCKIEGO na sporządzenie KONCEPCJI OBIEKTU WYSOKOŚCIOWEGO W GDAŃSKU 1. ORGANIZATOR KONKURSU Biuro Rozwoju Gdańska jednostka organizacyjna miasta Gdańska ul. Wały Piastowskie

Bardziej szczegółowo

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość REGULAMIN KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ Polska wieś dziedzictwo i przyszłość IV EDYCJA (2012) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO im. Stanisława Witkiewicza

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO im. Stanisława Witkiewicza Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/106/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015

Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015 Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015 1.Patronat konkursu: Marszałek Województwa Śląskiego, SARP, SLOIA RP 2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BRICK AWARD - EDYCJA POLSKA

BRICK AWARD - EDYCJA POLSKA BRICK AWARD - EDYCJA POLSKA Idea konkursu Grupa Wienerberger jest największym producentem cegieł ceramicznych na świecie i numerem 1 w produkcji dachówek ceramicznych w Europie. Wienerberger już od 8 lat

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Konkurs będzie realizowany w ramach zadania: Budowa pumptracku wraz z placem

Regulamin konkursu. Konkurs będzie realizowany w ramach zadania: Budowa pumptracku wraz z placem Regulamin konkursu na koncepcję oraz pełnobranżową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia/prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na zadaniu: Budowa pumptracku wraz z placem

Bardziej szczegółowo

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy REGULAMIN Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Migawki z Rembertowa pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Organizator: Dom Kultury Wygoda, ul Koniecpolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa"

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa REGULAMIN KONKURSU Projekt znaku graficznego (logo) programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców na lata 2012 2020 pod nazwą: Bezpieczna Przyjazna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE SCENARIUSZE FILMOWE PN. TRZY KORONY MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE SCENARIUSZE FILMOWE PN. TRZY KORONY MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA. Załącznik do uchwały Nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE SCENARIUSZE FILMOWE PN. TRZY KORONY MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA. Województwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft

Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Nicolaus Copernicus (Nagroda Copernicus) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne.

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki czarnaplyta@cal.pionki.pl LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR KONKURSU

I. ORGANIZATOR KONKURSU Projekt regulaminu Małopolskiego Konkursu na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji Interwencje w przemocy domowej Ogłasza się Małopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r.

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r. Uchwała Nr 01/03/2017 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś 1. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej Organizatorem. 2. Konkurs trwa od dnia 1 lipca do

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Olsztyn Świadectwa Przeszłości konkurs zorganizowany w 70. rocznicę powrotu Olsztyna do Polski 1945 2015. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Olsztyn Świadectwa Przeszłości konkurs zorganizowany w 70. rocznicę powrotu Olsztyna do Polski 1945 2015. Postanowienia ogólne REGULAMIN Olsztyn Świadectwa Przeszłości konkurs zorganizowany w 70. rocznicę powrotu Olsztyna do Polski 1945 2015. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2011 r. S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Rozwoju Miast, będący kontynuatorem dorobku

Bardziej szczegółowo

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE I. Przepisy ogólne 1.1 Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Gmina

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU ZAPROSZENIE DO KONKURSU The Baltic Goes Digital to otwarty konkurs na projekty artystyczne, które wykorzystują media lokacyjne, mobilne, bądź działające na platformie internetowej, w celu stworzenia wizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.08.2008r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016

Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016 Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016 1. Organizatorem programu, z zastrzeżeniem 3.3, 21 oraz 23, jest Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (dalej: PROM) 2. Celem programu jest wyłonienie osoby,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Miasto nocą

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Miasto nocą Regulamin Konkursu Fotograficznego Miasto nocą Organizator: Fundacja Wspieram ul. Ciołka 30, 01-432 Warszawa 22 224 58 69 22 837 91 44 Partner: Akademia Fotografii w Warszawie www.akademiafotografii.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 05 lutego 2013 r. WÓJT GMINY CZARNA 38-710 C Z A R N A woj. podkarpackie Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy w Czarnej w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna

Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy-Anna, zwanego

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA I. ORGANIZATORZY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Part-financed by the European Union (ERDF)

REGULAMIN KONKURSU. Part-financed by the European Union (ERDF) REGULAMIN KONKURSU The Baltic Goes Digital to otwarty konkurs na projekty artystyczne, które wykorzystują media lokacyjne, mobilne, bądź działające na platformie internetowej, w celu stworzenia wizji nieistniejącego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na zaprojektowanie Statuetki BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA. ul. Plac Sobieskiego 18, Łańcut. Łańcut, luty 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU. na zaprojektowanie Statuetki BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA. ul. Plac Sobieskiego 18, Łańcut. Łańcut, luty 2017 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52 /2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 lutego 2017 REGULAMIN KONKURSU na zaprojektowanie Statuetki BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA organizator: adres: MIASTO ŁAŃCUT ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie

Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie I. Organizator: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach II. Partner projektu: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623-25-55, fax.: (22) 623-27-24 Warszawa, 6 lipca 2009 r. Założenia dla ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP. Regulamin Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU"

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP. Regulamin Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP Regulamin Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU" uchwalony przez Zarząd Główny SARP w dniu 14 grudnia 2014 r. Strona 1 z 6 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość.

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGOTYPU PRZEDSIĘWZIĘCIA Polska wieś dziedzictwo i przyszłość Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo