EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA"

Transkrypt

1 EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA 0. Terminarz konkursu EUROPAN Warunki 1.1. Warunki uczestnictwa Uczestnicy Zespoły 1.2. Rejestracja 1.3.Materiały i informacje dla uczestników indywidualnych i zespołów Komplet materiałów o terenie Pytania i odpowiedzi 1.4. Wymagania dla uczestników Liczba składanych prac Anonimowość Język Wymagana zawartość pracy uczestników indywidualnych i zespołów 1.5. Dostarczanie prac 1.6. Wyniki i nagrody 1.7. Postanowienia ogólne Ubezpieczenie Prawa własności Prawa prezentacji i publikacji Spory 2. Organizacja konkursu 2.1. Forum dotyczące terenów konkursu 2.2. Materiały dla uczestników Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów Komplet materiałów o terenach 2.3. Przyjmowanie prac 2.4. Zasady pracy jury Ocena prac konkursowych Komisja techniczna Członkowie jury Przebieg prac jury Kryteria oceny Uchylenie anonimowości Ogłoszenie wyników Europejskie analizy porównawcze Projekty finalistów Europejska komisja analizy porównawczej Forum miast i jurorów 2.5. Propagowanie konkursu Wydarzenia Ogłoszenie konkursu Europan Zamknięcie sesji Strony internetowe 1

2 Europejski katalog nagrodzonych prac 2.6. Realizacja projektów Wspieranie realizacji Strony internetowe Publikacja realizacji Nagroda za realizację 2.7. Na europejskiej stronie internetowej umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące konkursów przeprowadzanych w poszczególnych krajach 3. Organizatorzy 3.1. Definicja 3.2. Cele 3.3. Organizatorzy i partnerzy Europanu Organizatorzy Miasta i przedsiębiorcy miejscy, jednostki zamawiające 3.4. Szczegóły dotyczące organizacji krajowych 3.5. Karta 19 krajów biorących udział w Europan Lista 10 sekretariatów Europan 0. Terminarz konkursu EUROPAN 10 Ogłoszenie konkursu i rejestracja uczestników Uruchomienie strony internetowej Europanu z tematem, warunkami, informacjami o organizacjach krajowych Europanu, skróconymi prezentacjami terenów, będących propozycjami do tej sesji oraz prezentacją członków krajowych jury. Termin uruchomienia strony internetowej Europanu z internetową rejestracją i moŝliwością pobrania kompletu materiałów dotyczących terenów konkursu (materiały te przypominają materiały z oficjalnych krajowych konkursów na kontrakty negocjowane) : poniedziałek, 19 stycznia 2009, w południe Termin zakończenia rejestracji uczestników: piątek, 29 maja, 2009 Interaktywna informacja dotycząca terenów i warunków konkursu Wizje lokalne Terminy wizji lokalnych z udziałem miejscowych i krajowych urzędników zostaną zamieszczone na stronie internetowej Europanu w zakładkach dotyczących danych terenów konkursowych. Krajowy raport z wizji lokalnych zostanie zamieszczony na stronie internetowej nie później niŝ trzy tygodnie po ostatniej wizji lokalnej. Zapytania dotyczące terenów zadawane za pośrednictwem forum internetowego Termin zakończenia przyjmowania zapytań dotyczących terenów: piątek, 1 maja 2009 Termin udzielenia zbiorczych odpowiedzi na zapytania dotyczące terenów: piątek, 15 maja

3 Zapytania dotyczące warunków konkursu zadawane za pośrednictwem forum internetowego Termin zakończenia przyjmowania zapytań dotyczących warunków konkursu: piątek, 29 maja 2009 Termin udzielenia zbiorczych odpowiedzi na zapytania dotyczące warunków konkursu: piątek 12 czerwca 2009 Składanie prac Ostatni dzień składania i wysyłania prac: poniedziałek, 29 czerwca 2009 Termin przyjmowania prac wysłanych do dnia 29 czerwca 2009 roku pocztą lub przez firmę kurierską: poniedziałek, 20 lipca 2009 Selekcja Wstępna selekcja prac przez krajowe jury: wrzesień październik 2009 Europejska analiza porównawcza wybranych prac przez komisję, zakończona Forum Miast i Jurorów, opartym na tej analizie: listopad 2009 Końcowa ocena prac przez krajowe jury konkursu: grudzień styczeń 2010 Wyniki Ogłoszenie wyników konkursu: Poniedziałek 18 stycznia 2010r. Prezentacja wyników na forum międzynarodowym: maj/czerwiec WARUNKI 1.1. Warunki uczestnictwa Uczestnicy Europan 10 jest skierowany do zespołów młodych profesjonalistów z krajów europejskich z dziedzin architektury i gospodarki przestrzenią (architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, inŝynierów). W zespołach mogą równieŝ pracować przedstawiciele innych zawodów. KaŜdy z uczestników ( reprezentant zespołu, współautorzy, współpracownicy), niezaleŝnie od jego zawodu, musi mieć mniej niŝ 40 lat w ostatnim dniu składania i wysyłania prac (patrz terminarz). 3

4 Zespoły Współautorzy (Associates) Muszą być młodymi profesjonalistami i posiadać dyplomy w swoich dziedzinach. Współautorzy pracy konkursowej figurują jako jej autorzy we wszystkich publikacjach i na wszystkich wystawach, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W dniu zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz), wszyscy współautorzy muszą być wymienieni w elektronicznym formularzu rejestracyjnym zespołu. Do pracy konkursowej muszą być załączone kopie państwowych dokumentów toŝsamości oraz dyplomów kaŝdego ze współautorów. Reprezentant zespołu (Team Leader) Reprezentant zespołu musi posiadać dyplom architekta uzyskany w Europie lub posiadać status architekta na podstawie obowiązującego prawa w jednym z europejskich krajów, jeśli jest przedstawicielem innego zawodu, posiadać zgodne z ustawodawstwem kraju wybranego przez niego terenu konkursu, prawo realizowania projektów architektonicznych lub urbanistycznych. Jako reprezentanta zespołu wskazuje się jednego ze współautorów, który w elektronicznym formularzu rejestracyjnym musi być wymieniony jako team leader. Ze względów organizacyjnych reprezentant zespołu jest jego jedynym przedstawicielem upowaŝnionym do kontaktów z sekretariatami krajowymi i europejskim. Do pracy konkursowej muszą być dołączone kopie państwowego dokumentu toŝsamości oraz dyplomu lub architektoniczne uprawnienia budowlane bądź innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje reprezentanta zespołu. Współpracownicy (Contributors) W skład zespołów mogą wchodzić dodatkowi członkowie z tych samych lub innych dyscyplin, zwani współpracownikami. W dniu zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz), współpracownicy muszą być wymienieni w elektronicznym formularzu rejestracyjnym zespołu pod nagłówkiem Contributors (Współpracownicy). Współpracownicy mogą, lecz nie muszą, posiadać dyplomy i nie są uwaŝani za współautorów projektu. Do formularza rejestracyjnego musi zostać załączona kopia państwowego dokumentu toŝsamości kaŝdego ze współpracowników. Zmiany składu zespołu Zarejestrowany zespół moŝe dokonywać zmian w składzie zespołu przez nanoszenie zmian w elektronicznym formularzu rejestracyjnym do dnia zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz). DruŜyn nie moŝna dzielić, a członkowie danej druŝyny nie mogą być jednocześnie członkami innych druŝyn. Wykluczenie z uczestnictwa Uczestnikami Ŝadnej części konkursu nie mogą być organizatorzy konkursu, członkowie zespołów przygotowujących konkurs, obserwatorzy i członkowie jury. W danym kraju nie moŝe uczestniczyć w konkursie osoba, która w tym kraju: - ma jakiekolwiek powiązania osobiste lub zawodowe z osobami dysponującymi terenami będącymi przedmiotem opracowania w konkursie; - pracuje dla firmy lub organizacji zawodowej kogokolwiek z członków sądu konkursowego; - posiada więzy rodzinne z kimkolwiek z organizatorów, członków zespołu przygotowującego konkurs lub członków jury, lub z którąkolwiek osobą posiadającą 4

5 jakiekolwiek powiązania osobiste lub zawodowe z osobami dysponującymi terenami będącymi przedmiotem opracowania w konkursie. Zakaz wcześniejszej publikacji Pod rygorem wykluczenia z konkursu, przed ogłoszeniem jego wyników nie jest dozwolone publikowanie jakichkolwiek rysunków przygotowywanych na konkurs, ani teŝ ujawniania toŝsamości uczestników Rejestracja Rejestracja zespołów odbywa się poprzez stronę internetową Europanu: Dostęp do strony internetowej Począwszy od dnia ogłoszenia konkursu (patrz terminarz), kaŝdy z uczestników konkursów oraz członków zespołów ma zapewniony swobodny dostęp do europejskiej strony internetowej Europanu. Na stronie internetowej zostaną umieszczone: europejski regulamin konkursu Europan 10, szczegóły dotyczące krajowych organizacji Europanu, prezentacje tematu konkursu, pogrupowane tematycznie lub geograficznie prezentacje proponowanych terenów, jak i prezentacje członków jury. Poszczególne tereny konkursowe są prezentowane na stronie internetowej w formie krótkich arkuszy informacyjnych, które dają ogólny przegląd proponowanych terenów. Materiały te są dostępne w języku angielskim (i, w niektórych przypadkach, równieŝ w języku kraju, w jakim znajduje się dany teren). Rejestracja indywidualna lub zespołowa KaŜdy uczestnik lub zespół musi wypełnić znajdujący się na stronie internetowej formularz rejestracyjny, początkowo wyłącznie w imieniu reprezentanta zespołu. Po dokonaniu rejestracji, reprezentant zespołu musi dokonać opłaty przez Internet w wysokości 100 euro, która daje prawo dostępu do kompletu materiałów konkursowych dotyczących wybranego terenu. W ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty rejestracyjnej do reprezentanta zespołu zostanie wysłane potwierdzenie. Kod dostępu i hasło zostaną wysłane wyłącznie na adres mailowy reprezentanta zespołu. UmoŜliwiają one dostęp do formularza rejestracji zespołu, materiałów do pobrania dotyczących wybranego terenu konkursowego oraz do osobistej strony internetowej. Potwierdzenie jest jednocześnie fakturą. Formularz zespołu Formularz ten zawiera wszystkie informacje dotyczące zespołu. Po upływie terminu rejestracji uczestników (patrz terminarz) nie moŝna dokonywać zmian w formularzu. Formularz rejestracyjny zespołu musi zostać wydrukowany i umieszczony w zamkniętej kopercie wraz z kserokopiami wszystkich dyplomów (lub dokumentów potwierdzających kwalifikacje) i dokumentów toŝsamości reprezentanta zespołu i współautorów oraz dokumentów toŝsamości współpracowników. 5

6 1.3.Materiały i informacje dla uczestników indywidualnych i zespołów Komplet materiałów o terenie konkursowym Kod dostępu i hasło zapewniają uczestnikom konkursu internetowy dostęp do kompletu materiałów dotyczących wybranego terenu konkursowego. Zawierają one opisy miasta, terenu opracowania, jego otoczenia, załoŝeń inwestora, jak równieŝ rysunki, zdjęcia i inne materiały graficzne niezbędne do opracowania projektu. Komplet materiałów zapisanych w formie poszczególnych plików moŝe być pobrany w formacie PDF, który jest wymagany dla pracy konkursowej. Materiały dostępne są w języku angielskim, ponadto, w niektórych przypadkach, takŝe w języku kraju, w którym znajduje się teren. Istnieje moŝliwość pobrania materiałów dotyczących większej liczby terenów na stronie «registrations». Opłata rejestracyjna za dostęp do materiałów dotyczących kaŝdego dodatkowego terenu wynosi 50 euro Pytania i odpowiedzi Pytania dotyczące terenu konkursowego Dla kaŝdego z terenów konkursowych zostaną zorganizowane spotkania uczestników z przedstawicielami miast i/lub deweloperami, którzy przedstawią szerzej problematykę lokalizacji i odpowiedzą na wszystkie pytania. KaŜdy z krajów, nie później niŝ trzy tygodnie po ostatnim spotkaniu, przygotuje raport z jego przebiegu. Zostanie on dołączony do prezentacji terenu zamieszczonej na europejskiej stronie internetowej. Dla kaŝdego z terenów w określonym czasie (patrz terminarz) zostanie uruchomione forum pytań i odpowiedzi na europejskiej stronie internetowej. Poszczególne sekretariaty krajowe zgrupują odpowiedzi według terenów konkursowych i zamieszczą je na europejskiej stronie internetowej. Jeśli odpowiedzi na pytania będą musiały być opatrzone rysunkami lub zaistnieje potrzeba, aby dołączyć do nich dokumenty, zostanie utworzony link pomiędzy stroną europejska i stroną kraju organizującego dla rzeczonej strony. Zasady konkursu Zostanie załoŝone forum internetowe, na którym będzie moŝna zadawać pytania. Za udzielanie odpowiedzi odpowiedzialny będzie sekretariat europejski Wymagania dla uczestników Liczba składanych prac KaŜdy reprezentant zespołu i/lub zespół moŝe złoŝyć prace dotyczące większej liczby terenów konkursowych, pod warunkiem, Ŝe są one połoŝone w róŝnych krajach. 6

7 Anonimowość Kod pracy KaŜdy uczestnik/zespół oznacza swoją pracę wybranym przez siebie kodem. Kod ten jest wpisywany w poziomy prostokąt umieszczony w lewym górnym rogu kaŝdego z elementów opracowania. Kod musi się składać z dwóch liter alfabetu łacińskiego i następujących po nich trzech cyfr. KaŜdy z dostarczonych materiałów oraz opakowań musi być opisany tym kodem. UŜycie niewłaściwego oznaczenia kodowego moŝe spowodować wykluczenie przez jury pracy z konkursu. Uczestnicy/zespoły przygotowujące prace dla róŝnych terenów konkursowych znajdujących się w róŝnych krajach muszą kaŝdą z nich oznaczyć innym kodem. Nazwa terenu konkursowego Nazwa terenu musi być umieszczona na kaŝdym ze złoŝonych materiałów pod kodem. Tytuł projektu Tytuł projektu musi być umieszczony na kaŝdym ze złoŝonych materiałów Język W projektach musi być uŝywany język kraju, w którym znajduje się teren konkursowy lub język angielski Wymagana zawartość pracy uczestników indywidualnych i zespołów Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: Trzy plansze formatu A1 Graficzna część projektu musi być przedstawiona na planszach o wymiarach 594mm x 840mm umieszczonych na płaskim, sztywnym, lekkim i mocnym podkładzie. Plansze muszą mieć układ pionowy i być ponumerowane od 1 do 3 w górnym prawym rogu. Zaleca się korzystanie z plansz nie grubszych niŝ 3 mm. Zawartość plansz: - plansza 1 przedstawiająca urbanistyczne załoŝenia ideowe w kontekście miasta oraz kwestii stanowiących istotę propozycji projektowej, - plansze 2 i 3 przedstawiające całość projektu z połoŝeniem nacisku na rozwiązania architektoniczne. Szczególnie istotne jest przedstawienie relacji pomiędzy elementami proponowanymi, a istniejącym kontekstem terenu. Rozwiązania formalne i moŝliwości projektu w zakresie proponowanych sposobów uŝytkowania powinny zostać wyjaśnione za pomocą sugestywnych przykładów oraz ilustracji prezentujących projekt w trzech wymiarach. Skale stosowane na graficznych i opisowych elementach prezentacji muszą być za kaŝdym razem określone w dokumentach. Skale te muszą być bez wyjątku skalami graficznymi. Kwestia uŝycia kolorów pozostawiona jest do decyzji uczestników. Zadaniem kaŝdego uczestnika/zespołu jest takie dobranie technik prezentacji, aby reprodukcja do celów publikacji, jak i wykonanie kopii plansz nie nastręczały problemów. 7

8 Niespełnienie powyŝszych wymagań dotyczących plansz moŝe prowadzić do podjęcia przez jury decyzji o wykluczeniu uczestnika z konkursu. W Ŝadnym przypadku jury nie moŝe uwzględniać dodatkowych rysunków ani modeli przy ocenie prac, natomiast dołączenie dodatkowych rysunków lub modeli do materiałów konkursowych moŝe być przyczyną dyskwalifikacji druŝyny lub uczestnika. CD-ROM lub DVD Płyta CD lub DVD zawierająca kompatybilne z komputerami typu Mac i PC następujące pliki: - kaŝdą z plansz A1 w formacie A1 w rozdzielczości 300 dpi, - kaŝdą z plansz A1 w rozdzielczości 300dpi, w formacie A3, zapisaną jako plik PDF - kaŝdą z plansz A1 zapisaną jako plik PDF w rozmiarze odpowiednim dla publikacji w Internecie (1024 pikseli) i rozdzielczości 72dpi - zawartość zeszytu (z wyłączeniem plansz), a takŝe wszelkie elementy graficzne projektu niezbędne do jego zrozumienia, zapisane jako pliki PDF, w rozdzielczości 300 dpi i w formacie A3. KaŜdy dokument musi być zapisany w dwóch wersjach, pierwszej zapisanej jako plik PDF i drugiej zapisanej jako plik JPG. KaŜdy dokument musi posiadać nazwę informującą o jego zawartości. Płyta CD lub DVD musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach. Zeszyt Zeszytu powinien mieć format A3 (420mm x 297mm). NaleŜy załączyć dwa egzemplarze zeszytu. Zeszyt powinien zawierać nie więcej niŝ 10 stron: - nie więcej niŝ jedna strona zwięzłego przedstawienia, w języku angielskim, zagadnień będących przedmiotem pracy konkursowej i jej podstawowych idei; - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 1, - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 2, - jedna strona będąca pomniejszoną kolorową kopą planszy 3, - nie więcej niŝ trzy strony tekstu wyjaśniającego sposób, w jaki projekt odnosi się do kwestii będących tematem Europanu 10 - nie więcej niŝ jedna strona tekstu na temat wybranego programu oraz jego związku z programem ramowym proponowanym dla terenu konkursowego projektu, - nie więcej niŝ jedna strona zawierająca dane powierzchniowe róŝnych części projektu i krótką prezentację wykonalności projektu i procesu realizacji, - w razie potrzeby, nie więcej niŝ jedną stronę detali budowlanych i konstrukcyjnych, - rysunki objaśniające mogą być umieszczone w ramach tekstu lub w załącznikach. Zamknięta koperta Koperta formatu A4 (210 mm x 297 mm) musi zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do stwierdzenia toŝsamości, a takŝe spełnienia warunków udziału w konkursie. Braki w zawartości objętej poniŝszym wykazem (punkty 1-4) powodują dyskwalifikację zespołu. Wymagana zawartość koperty: 1) Wypełniony wydruk elektronicznego formularza identyfikacyjnego z zapisanym ręcznie kodem, deklaracją autora i podpisaną zgodą na warunki konkursu, na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie internetowej 8

9 2) W przypadku reprezentanta zespołu kopia dokumentu/dyplomu uczelni europejskiej lub architektonicznych uprawnień budowlanych. poświadczającego jego/jej kwalifikacje i/lub dokumentu autoryzującego jego/jej odpowiedzialność za projekt i realizację projektu architektonicznego lub miejskiego zgodnie z przepisami kraju, gdzie znajduje się teren konkursowy. 3) W przypadku kaŝdego współautora, niezaleŝnie od tego, czy jest on/ona architektem, czy przedstawicielem innego zawodu kopia dokumentu/dyplomu poświadczającego europejskie kwalifikacje. 4) Kopia dokumentu toŝsamości kaŝdego reprezentanta zespołu, współautora i współpracownika potwierdzającego wiek poniŝej 40 roku Ŝycia, niezaleŝnie od ich zawodów. Zamknięta koperta nie moŝe zawierać innych materiałów niŝ wymienione w punktach 1 do 4. Nie moŝe ona zawierać płyty CD-ROM Dostarczanie prac Miejsce dostarczania prac Prace muszą być dostarczone do sekretariatu krajowego, odpowiedniego dla terenu konkursowego wybranego przez uczestnika/zespół. Sposób dostarczania prac konkursowych Prace mogą być dostarczane bezpośrednio do siedziby sekretariatu krajowego (patrz wykaz). Termin dostarczania prac tą drogą upływa z godziną zamknięcia sekretariatu w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz). Prace mogą być teŝ nadsyłane pocztą lub firmą kurierską. Na opakowaniu przesłanej w taki sposób pracy musi być oznaczona data jej nadania. Data nadania nie moŝe być późniejsza niŝ ostatni dzień składania prac (patrz terminarz). Praca wysłana po tym terminie nie zostanie dopuszczona do oceny. Szczególne warunki nadsyłania prac pocztą lub firma kurierską Sekretariaty krajowe nie biorą na siebie Ŝadnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłki. W przypadku przesyłki krajowej koszty jej dostarczenia muszą być pokryte przed nadaniem. W przypadku przesyłki międzynarodowej, uczestnik/zespół musi upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, Ŝe zostaną przez nie załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracja wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.). Wszystkie materiały wysłane przed ostatnim dniem składania prac lub w tym dniu muszą dotrzeć na miejsce nie później niŝ w ostatnim dniu przyjmowania prac wysłanych pocztą lub przez firmę kurierską (patrz terminarz) Wyniki i nagrody Wyniki Wyniki Europanu 10 zostaną zamieszczone w tym samym momencie na europejskiej stronie (patrz terminarz). 9

10 Nagrody dla zwycięzców Zwycięzcy otrzymują nagrody pienięŝne będące równowartością euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pienięŝnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników. Nagrody za drugie miejsce Laureaci drugich miejsc otrzymują nagrody pienięŝne będące równowartością euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pienięŝnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników. WyróŜnienia Autorzy prac, którym zostaną przyznane wyróŝnienia, nie otrzymują nagród pienięŝnych Postanowienia ogólne Ubezpieczenie Organizatorzy nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za szkody lub straty Prawa własności Wszystkie materiały otrzymane przez organizatorów przechodzą na ich własność, włącznie z prawem do ich reprodukcji. Prawa autorskie do nadesłanych prac zachowują w całości ich autorzy Prawa prezentacji i publikacji Wszystkie dostarczone projekty zostaną zaprezentowane w formie plansz konkursowych, slajdów, bądź prezentacji cyfrowych podczas imprez przedstawiających wyniki konkursu w kraju, gdzie były oceniane. Tylko projekty nagrodzone będą prezentowane na międzynarodowej wystawie Europan 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji bez ograniczeń wszystkich dostarczonych prac konkursowych. KaŜdy sekretariat krajowy wyda wysokiej jakości publikację pokazującą co najmniej projekty nagrodzone oraz te, którym przyznano wyróŝnienia w konkursach krajowych. Sekretariat Europejski opublikuje katalog prezentujący wszystkie prace nagrodzone w ramach sesji. Nie jest przy tym zobowiązany do publikacji prac, którym przyznano wyróŝnienia. Projekty są wystawiane lub publikowane z podaniem nazwisk autora/autorów, bez wyróŝniania spośród członków zespołu jego reprezentanta Spory W przypadku sporów instytucją rozstrzygającą jest Rada Europejska Federacji Europa, działająca wówczas jako sąd polubowny. 10

11 2. ORGANIZACJA KONKURSU 2.1. Konferencja dotycząca terenów konkursu Przed ogłoszeniem konkursu odbędzie się konferencja z udziałem przedstawiciel miast zgłaszających tereny w danej sesji oraz krajowych organizacji Europanu, zorganizowana aby stworzyć moŝliwość wymiany zdań i dyskusji dotyczących poszczególnych terenów. Jej celem jest zatwierdzenie programów i terenów oraz ich sklasyfikowanie w grupy tematyczne. UmoŜliwia ona włączenie do programu Europan miast, inwestorów i osób związanych z budową miast, a takŝe stworzenie wspólnego podejścia do konkursu róŝnych stron biorących udział w Europanie Materiały dla uczestników Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu). Skrócone prezentacje są pogrupowane tematycznie lub geograficznie i dla kaŝdego terenu zawierają: Dobrej jakości materiały ikonograficzne: - 1 plan miasta lub aglomeracji ze wskazaną lokalizacją obszaru opracowania studialnego i podaniem skali w formie podziałki graficznej, - 1 zdjęcie lotnicze terenu wraz z otoczeniem i zaznaczonym obszarem opracowania studialnego i terenem projektu, - 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego w widoku ukośnym z lotu ptaka - 1 zdjęcie terenu projektu w widoku ukośnym z lotu ptaka, - 1 plan obszaru z oznaczeniem obszaru opracowania studialnego z podaniem skali w formie podziałki graficznej - 1 plan obszaru z oznaczeniem terenu projektu z podaniem skali w formie podziałki graficznej, - co najmniej 3 do 6 zdjęć z poziomu terenu pokazujących cechy charakterystyczne terenów projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę). Materiały tekstowe: - kategoria terenu konkursu - liczba mieszkańców miasta i aglomeracji, nazwa miasta, nazwa miejsca, powierzchnia obszaru opracowania studialnego terenu projektu, właściciel(e) terenu, spodziewane pokonkursowe perspektywy dla terenu - tematyka konkursu: najistotniejsze zagadnienia Europanu 10, takie jak oczekiwania dewelopera, strategia miasta, sposoby rozwiązania problemu ruchu samochodowego, kwestie rozwoju zrównowaŝonego, integracji róŝnych funkcji i nowych przestrzeni publicznych. Kwestie te dotyczą 3 róŝnych poziomów: skali regionu lub aglomeracji, obszaru opracowania studialnego lub skali urbanistycznej, terenu projektu lub skali lokalnej. Materiały te mogą być drukowane i mają na celu dostarczenie uczestnikom konkursu informacji niezbędnych do wyboru terenu będącego przedmiotem ich projektu Komplet materiałów o terenach Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu). 11

12 KaŜdy komplet materiałów dotyczących terenu konkursowego zawiera wszelkie informacje niezbędne (pod względem ilościowym, jakościowym i wartości analitycznej) do wykonania projektu wybranego terenu. A. Zdjęcia, schematy, ilustracje Skala całego miasta lub aglomeracji - 1 zdjęcie lotnicze miasta - 1 mapa miasta wraz z okolicą (pokazująca jego połoŝenie geograficzne) lub poglądowy plan aglomeracji (w skali od 1:20000 do 1:50000), pokazujący najwaŝniejsze elementy charakterystyczne (budynki, sieć uliczną, tereny zielone) decydujące o organizacji obszaru, Skala urbanistyczna obszar opracowania studialnego - 1 zdjęcie lotnicze obszaru opracowania studialnego - co najmniej 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego w widoku ukośnym z lotu ptaka - co najmniej 5 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne obszaru (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę) - mapy obszaru opracowania studialnego (skala od 1:10000 do 1:5000) - istotne informacje (infrastruktura, załoŝenia i plany, itp.) Teren projektu skala lokalna - co najmniej 3 zdjęcia terenu projektu w widoku ukośnym z lotu ptaka - co najmniej 10 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne dla terenu projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę) - mapa (lub mapy) (skala od 1:5000 do 1:2000) pokazująca lokalizację terenu projektu w ramach obszaru opracowania studialnego - mapa terenu projektu (skala od 1:1000 do 1:500) z naniesionymi podziałami własnościowymi, budowlami, elementami naturalnymi, itp. - w razie potrzeby, mapa wysokościowa terenu projektu (skala od 1:5000 do 1:2000) - elementy charakterystyczne (budynki i elementy naturalne z informacją dotyczącą konieczności ich zachowania lub jej braku, itp.) B. Teksty - szczegółowa analiza regionu i miasta, w których znajduje się teren, rola tego miasta w polityce krajowej i regionalnej - szczegółowa analiza kontekstu miejskiego terenu konkursowego: rola obszaru opracowania studialnego w działaniach policji miejskiej, informacje na temat celów planowania miejskiego - szczegółowy opis obszaru opracowania studialnego - szczegółowy opis terenu projektu - w razie potrzeby, ramy programowe (planowana sieć transportowa, publiczne lub prywatne przestrzenie, które będą wybudowane lub unowocześnione, wraz z załoŝeniami dotyczącymi planowanych funkcji lub wymiarów, cele dla przestrzeni publicznych, cele dla infrastruktury oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wyboru deweloperów do realizacji poszczególnych aspektów programu). - w razie potrzeby, szczegółowy programowy opis przestrzeni, jakie mają zostać wybudowane i/lub unowocześnione z wyszczególnieniem ich funkcji i wymiarów, dokładne cele zastosowania przestrzeni publicznych, dokładne cele dla infrastruktury i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zamiarów deweloperów odnośnie poszczególnych części programu 12

13 - przywiązanie szczególnej uwagi do kwestii programowych dotyczących mobilności, integracji róŝnych funkcji, zrównowaŝonego rozwoju w odniesieniu do zarządzania przestrzenią w celu uwydatnienia (naturalnych) walorów obszaru, a takŝe do struktur urbanistycznych lub nowych przestrzeni publicznych. PowyŜsze materiały są do dyspozycji uczestników konkursu w formie plików do pobrania i słuŝą do ich wykorzystania w opracowywaniu prac konkursowych Przyjmowanie prac W kaŝdym sekretariacie krajowym pracuje jedna osoba nie będąca członkiem komisji technicznej ani jury. Jest ona uprawniona do przyjmowania prac dostarczanych osobiście lub przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty Zasady pracy jury Ocena prac konkursowych Komisja techniczna W kaŝdym kraju zostaje powołana komisja techniczna. Nie uczestniczy ona w ocenie prac, lecz jedynie sprawdza ich zgodność z warunkami konkursu. Komisja dokonuje weryfikacji wszystkich prac złoŝonych w kraju, w którym działa, przygotowując w ten sposób przedmiot prac sądu konkursowego. Członkowie komisji są powoływani przez organizacje krajowe. Lista członków komisji jest przekazywana władzom Europejskiej Federacji Europan. Wśród członków komisji mogą być przedstawiciele miast i krajowi eksperci Członkowie jury KaŜdy z krajów tworzy jury. Jego członkowie są powoływani przez krajowe organizacje Europanu i zatwierdzani przez Radę Europejską Federacji Europan. Jury ocenia wszystkie prace spełniające warunki konkursu. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. W przypadku odstępstw od warunków konkursowych w kompetencji jury pozostaje decyzja o wykluczeniu uczestnika z konkursu. W Ŝadnym wypadku jury nie będzie uwzględniać dodatkowych materiałów ani modeli. KaŜde jury składa się z dziewięciu członków nie mających Ŝadnych powiązań z terenem konkursu i jest skompletowany według następujących zasad: - jeden przedstawiciel władz państwowych lub administracji wyŝszego szczebla - dwóch przedstawicieli inwestorów, z których jeden reprezentuje miasto nie biorące udziału w konkursie, którzy mogą, lub nie, być wybrani przez przedstawicieli terenów konkursowych - czterech architektów - dwie osoby publiczne Spośród dziewięciu członków co najmniej trzech musi pochodzić z zagranicy, w tym co najmniej dwóch architektów. Krajowe organizacje Europanu powołują takŝe co najmniej dwóch zastępców członków jury, z których co najmniej jeden jest architektem. Ponadto, w posiedzeniach jury uczestniczy ekspert-obserwator delegowany przez Sekretariat Europejski. Osoba ta przekazuje jury wytyczne odnośnie tematyki konkursu i dba o przestrzeganie warunków konkursu. 13

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. 1 Co to jest Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA Wypełniania formularza on-line wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo