W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET"

Transkrypt

1 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (17) luty 2007 W numerze: AKTUALNOŚCI... 2 WARTO INWESTOWAĆ... 4 RZEKA SŁUPIA WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA... 6 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY Z DZIEJÓW SŁUPSKA NASI PRZEDSIĘBIORCY INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WIEŚCI GMINNE Z MIAST I REGIONU WIADOMOŚCI GOSPODARCZE KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZAPRASZAMY DO REKLAMY... 32

2 AKTUALNOŚCI Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Słupsk W dniu r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Zarządu SIPH z Przewodniczącym Rady Miasta Słupsk Panem Zbigniewem Konwińskim. Celem spotkania było wzajemne przekazanie poglądów na szereg tematów w tym: działania inwestycyjne miasta; rozwój przedsiebiorczości działania wspierajace; sytuacja na rynku pracy stan szkolnictwa zawodowego w mieście. Pomorska Rada Ochrony Pracy Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa jako członek Pomorskiej Rady Ochrony Pracy rokrocznie uczestniczy w jej posiedzeniach i mając na celu poprawę stanu bhp w regionie słupskim ściśle współpracuje ze Słupskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy. Organizujemy spotkania pracodawców z inspektorami PIP, a także poprzez uruchomioną usługę "Codzienne problemy w pytaniach" każdy z pracodawców może uzyskać poradę z tego zakresu. W dniu 25 stycznia odbyło się w Gdańsku podsumowujące rok 2006 posiedzenie Pomorskiej Rady Ochrony Pracy. Na obszarze Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, do którego należy również Oddział Słupsk, działa około 199 tysięcy zakładów, które zatrudniają około 738 tysięcy pracowników (dane z grudnia 2006 roku). Dominują zakłady małe ok.96%. Szczególne zgrożenia związane są z: eksploatacją urządzeń technicznych i środków transportu pracą na wysokościach elektrycznością pożarami i wybuchami ogólnym stanem zdrowia zatrudnionych wypadkami drogowymi Z badań przeprowadzonych w 2006 roku przez inspektorów pracy wynika, że liczba śmiertenie poszkodowanych zmalała do 32, a poszkodowanych z ciężkimi urazami do 62. Wypadki w latach wg danych OIP w Gdańsku: rok 2003 to 154 wypadki i 183 poszkodowanych rok 2004 to 176 wypadków i 239 poszkodowanych rok 2005 to 166 wypadków i 209 poszkodowanych rok 2006 to 144 wypadki i 146 poszkodowanych W 2006 roku inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców : wnoisków zawartych w wystąpieniach zarządzeń nakazowych Poza tym inspektorzy: nałożyli 1962 mandaty (na kwotę zł) skierowali 271 wniosków do sądu o ukaranie osób 2

3 odpowiedzialnych za wykroczenia zastosowali 271 środków wychowawczych w 109 przypadkach złozyli wnioski do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa LICZBA KONTROLI W 2006 ROKU ilość przeprowadzonych kontroli liczba skontrolowanych zakładów ilość zatrudnionych osób SKARGI W roku 2006 do OIP w Gdańsku wpłynęło skargzakres tematyczny przedstawia się nastepująco (ilość procentowa): 40,65 wynagrodzenia 20,7 stosunek pracy 15,7 warunki pracy 12,7 czas pracy 2,1 urlopy 1,6 wypadki 1,6 mobbing i dyskryminacja 0,2 układy zbiorowe 0,1 upowaznienie zbiorowe 4,5 inne PORADY I ZAPYTANIA PRAWNE W 2006 ROKU Ogólna liczba porad prawnych wyniosła w tym: porady prawne porady techniczne co doprowadziło do wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości osób zatrudnionych bez umowy uzyskało status pracownika 121 pracowników otzrymało świadectwa pracy POPRAWA STANU BHP Kontrola i profilaktyka prowadzona przez inspektorów pracy doprowadziła do poprawy stanu bhp. Zmiany można zaobserwować m.in. przez: wyeliminowanie zagrożeń w stosunku do 1100 pracowników- zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia u 2777 pracowników poprawienie warunków pracy ok. 270 tys. pracownikom uregulowanie decyzjami i wioskami sprawy oceny ryzyka zawodowego w 6 tys. przypadków wyeliminowanie nieprawidłowości dot. nowo budowanych obiektów OCENA WARUNKÓW PRACY I WNIOSKI SFORMUŁOANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEMATÓW KONTROLNYCH W 2006 ROKU 1. SKARGI PRACOWNICZE Liczba wniosków w ciągu ostatnich lat utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie (niewielka tendencja spadkowa). Skargi składają przeważnie pracownicy, którzy nie pozostają już w stosunku pracy z pracodawcą (ok. 50% skarżących). Tylko 21% wnoszących skargę pozostawałow stosunku pracy. 3,5% skarg wniosły organizacje związkowe. 40% złożonych skarg dotyczy wynagrodzeń za pracę (66% uznano za zasadne) 13% skarg to skargi anonimowe i dotyczą niewypłacania i nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, dodatków za godziny nadliczbowe, ciężkich warunków pracy 2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE w 11% przeprowadzonych kontroli prace budowy nie były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w 39% przeprowadzonych kontroli stwierdzono brak zabezpieczenia lub oznakowania strefy niebezpiecznej w 21% pracodawca nie dopełnił obowiązków pozbawiając pracowników mozliwości umycia się, przebrania czy spożywania posiłków w 16% nie zapewniono pracownikom hełmów ochronnych, odziezy ochronnej, ochrony oczu i twarzy w 8% kontrolowanych placów budowy zle wyznaczono miejsca składowania przedmiotów w 45% przypadków instalacje elektoenergetyczne były eksploatowane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa sporadycznie występowały nieprawidłowości z powodu braku szkoleń bhp, badań lekarskich oraz kwalifikacji związanych z pracami budowlanymi 3. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEZ 3

4 PRACODAWCÓW WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH nie uwzględniono ryzyka zagrożeń przy czynnościach zwiazanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w 60% przypadków nie zpawewiono wykazu prac szczególnie niebezpiecznych -20% nie określono podstawowych wymagań bhp brak części wymaganych informacji w instrukcjach dla kierowców w 20% w 20% nie zapoznano kierowców z instrukcja bezpieczeństwa związaną z załadunkiem i przewozem cystern 4. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOT. ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW 46,7% kontroli przeprowadzono w związku ze skargami złożonymi przez osoby poszkodowane do OIP w Gdańsku najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładach pracy handlowo-naprawczych (33%) w 50% skontrolowanych zakładach zanotowano nieprawidłowości zwiazane z terminem podpisania umowy o pracę w 70% przypadków stwierdzono nieprawidłowości dotyczące treści i trybu wydawania swiadectw pracy w 60% skontrolowanych zakładów nieprawidłowo prowadzono akta osobowe w wielu przypadkach nie udostępniano pracownikom przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu oraz nie zgłaszano pracowników do ubezpieczenia społecznego WARTO INWESTOWAĆ Urząd Miejski w Lęborku ul. Armii Krajowej Lębork tel.(059) fax: (059) Burmistrz: Witold Namyślak Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, pełna planów i nadziei na najbliższe 4 lata. Władze samorządowe Lęborka, oprócz realizacji bieżących zadań, w tym inwestycji m.in. budowy dróg, oświetlenia, rozwoju budownictwa komunalnego, postawiły na stworzenie warunków i danie impulsu dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i perspektyw życiowych jego mieszkańców w następnych latach. Jednym z najważniejszych elementów tych działań jest przygotowanie nowych terenów pod inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe. Już wcześniej Miasto podjęło niezbędne kroki przygotowawcze - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania. Ważnym kierunkiem rozwoju przestrzennego naszego miasta jest obszar zwany Lębork-Wschód. W tym roku gotowy ma być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla os. Lębork-Wschód. Jego opracowanie pozwoli na przeznaczenie około 30 ha w rejonie obwodnicy i ul. Witosa pod lokalizację nowych inwestycji. Rozległość terenu i atrakcyjne położenie w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 6 pozwoli na poszukiwanie dużych inwestorów. Są też plany włączenia tego obszaru do specjalnej strefy ekonomicznej. Realizacja tych zamierzeń może być nowym i silnym impulsem do rozwoju gospodarczego naszego miasta i powstania nowych miejsc pracy. Jednocześnie pozostała część obszaru Lębork- Wschód, również ok. 30 ha, wydzielona będzie pod budownictwo jednorodzinne docelowo może powstać tam ok. 300 atrakcyjnych działek. 4

5 W ramach działań przygotowujących ten rozległy obszar do wykorzystania i zwiększenia jego atrakcyjności, niezbędne jest uzbrojenie tego terenu. W najbliższym czasie uchwalony zostanie gotowy już plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zwycięstwa-Niepodległości-Marcinkowskiego-Różyckiego- Węgrzynowicza, gdzie istnieją wolne, niezagospodarowane przestrzenie, które przeznaczone będą pod budownictwo o funkcjach usługowo-mieszkaniowych. Rozpoczęły się też prace nad planem zagospodarowania w rejonie ul. Buczka. Na tym ponad 30 ha obszarze będzie mogła powstać zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Zmniejszenie strefy ograniczonego użytkowania wokół zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o co zabiega samorząd, pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Komuny Paryskiej i ul. Pionierów, gdzie może rozwijać się budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe. Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe umożliwi rozwój zarówno budownictwa indywidualnego jak i wielorodzinnego, a zgodnie z potrzebami Miasto najbliższym okresie rozwinąć chce budownictwo komunalne, będzie też wspomagać budownictwo w ramach TBS-u i umożliwi dalsze działania na tym polu developerom. W końcowym etapie opracowania jest plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Zakończenie tych prac przygotowawczych stworzy podstawę do rozpoczęcia tak oczekiwanej odbudowy i zabudowy centrum Lęborka, m.in.: odbudowy mostu i ulicy Waryńskiego, rewitalizacji bocznych uliczek w rejonie placu Pokoju m.in. Basztowej, Derdowskiego, Curie- Skłodowskiej, Reja, Przyzamcze, Przymurnej, przebudowy ulic w rejonie al. Niepodległości- Kossaka, odtworzenia ulic w bezpośrednim sąsiedztwie placu Pokoju, likwidacji wymiennikowi przy ul. Kard. S.Wyszyńskiego, nadania nowego wizerunku placowi Pokoju. Rewitalizacja śródmieścia pozwoli wydobyć jego najciekawsze elementy, a miasto zyska również na atrakcyjności turystycznej. Zarówno przygotowanie terenów w obszarze Lębork- Wschód, jak i realizacja zamierzeń inwestycyjnych w centrum miasta wymagają poważnych nakładów finansowych. Część tych zadań może być sfinansowana ze środków unijnych. Realne szanse na ich pozyskanie i tym samym przyspieszenie planowanych działań - stwarza rozpoczynający się w 2007r. nowy okres podziału środków unijnych. Samorząd Lęborka chce wykorzystać tę szansę i w tym celu podjął już niezbędne działania przygotowuje dokumentacje, kosztorysy. Realizacja tych planów pozwoli na dalszy rozwój naszego miasta i poprawę warunków życia jego mieszkańców, a hasło Wybierz Lębork! zostanie zrealizowane poprzez powstanie nowych inwestycji, miejsc pracy i atrakcyjny wizerunek miasta. 5

6 RZEKA SŁUPIA WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku Słupsk, ul. 3-go Maja 65 a tel Rzeka Słupia - przepływająca przez miasto Słupsk to najbardziej atrakcyjne miejsce połowów wędkarskich Słupia jest rzeką o charakterze wody górskiej, jej długość wynosi 138,6 km. Źródła znajdują się na Pojezierzu Kaszubskim w pobliżu Sierakowskiej Huty na wysokości 178 m npm. Środkowy bieg rzeki leży na Wysoczyźnie Polanowskiej, zaś bieg dolny na Równinie Słupskiej oraz Wybrzeżu Słowińskim, kończy bieg w Ustce, gdzie uchodzi do Morza Bałtyckiego. W swoim górnym biegu rzeka przepływa przez szereg jezior: Tuchlińskie, Pręgożyno, Skrzynka,Trzebocińskie, Gowidlińskie, Węgorzyno, Żukowskie. W dalszym biegu przepływa przez zbiorniki zaporowe w Konradowie i w Krzyni. Większymi dopływami lewobrzeżnymi są Parchowska Struga, Stropna, Bytowa, Kamienica, Brodek, Kamienna, Żelkowa Woda, Kwacza. Z dopływów prawobrzeżnych należy wymienić liczącą 45,6 km Skotawę, Glaźną i Gnilną. Średni spadek rzeki wynosi 1,3 promila. Od zapory w Młynkach do mostu kolejowego w Ustce rzeka Słupia jest w użytkowaniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku., i tu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad wędkowania na poszczególnych odcinkach. Na całej długości oraz w licznych dopływach występują atrakcyjne gatunki ryb: pstrąg potokowy, lipień, troć wędrowna, łosoś, a także kleń, szczupak, okoń, płoć. 6

7 Poniżej jeziora Krzynia Słupia ma charakter rzeki trociowo- łososiowej. Tutaj można złowić piękne okazy łososi i troci wędrownej. ZO PZW realizuje zadania w ścisłej współpracy z Komisją Zarybieniową IRS. Jednym z zadań są odłowy tarlaków i pozysk ikry troci na Punkcie Odłowu Troci na rzece Słupi. W 2006 roku zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w okresie od 1 października do 15 grudnia Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku otrzymał pozwolenie na odłów z rzeki Słupi kg tarlaków troci w celu pozyskania tys. ziaren ikry troci oraz 125 szt łososia w celu pozyskania 100 tys ziaren ikry łososia. W okresie od 1 października do 30 listopada odłowionych zostało 761 szt tarlaków troci o wadze 1.579,3 kg. Pozyskano tys. ziaren ikry troci przeznaczonej do dalszej inkubacji.po wykonaniu planu pozyskania ikry pozostało 26 szt/ 45 kg nie wytartych samic troci, które wypuszczono z powrotem do rzeki w celu złożenia przez nich ikry na naturalnych tarliskach. We wrześniu 2006 roku założono 2 skanery do liczenia ryb przechodzących przez przepławki przy młynie i przy jazie w Słupsku. Wykazały one przepłynięcie kilkunastu tysięcy różnych obiektów. Obecnie są one identyfikowane przez pracowników IRS w Gdańsku. Do tej pory stwierdzono, że przepłynęło przez przepławkę przy młynie 2700 szt oraz przez przepławkę przy jazie w Słupsku 1900 szt troci i łososi. Do rozpoznania 7

8 pozostało jeszcze ponad 1100 szt obiektów. Pozostałe obiekty odrzucono. W celach identyfikacyjnych zostaną wykorzystane filmy, na których zarejestrowane zostały ryby przepływające przez przepławkę przy jazie. Zamontowana na wlocie z przepławki kamera pozwoliła na obserwację przez Internet migracji ryb, natomiast druga kamera przekazywała obraz z codziennej pracy brygady rybackiej na Punkcie Odłowu Troci. 25 tarlakom troci założono nadajniki radiowe. Do chwili obecnej 4 nadajniki wciąż nadają sygnały potwierdzając, że ryby są jeszcze w rzece w okolicy Słupska. Realizowane przez ZO PZW Słupsk zarybienia rzeki Słupi to 2000 szt smoltów łososia, 4000 szt smoltów troci, 1150 tys szt. wylęgu troci, 62,2 tys. szt. wylęgu pstrąga potokowego, 15 tys szt. narybku wiosennego pstrąga, 2 tys szt. narybku lipienia, 200 kg jazia, nie licząc zarybienia zbiorników zaporowych na tej rzece. Pomocy finansowej na realizację zarybiania udziela Urząd Miejski w Słupsku. Corocznie dokonywane jest zarybienie Polskich Obszarów Morskich Bałtyku ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym rzeki Słupi ok. 70 tys smoltów troci i ok. 30 tys szt. smoltów łososia. Pozyskujemy również ikrę z tych ryb, inkubujemy w naszej wylęgarni, w Ośrodku Zarybieniowym Damnica, i zarybiamy Słupię i jej dopływy. 230 tys szt ikry troci zostało przekazane hodowcom smoltów. Nasze rzeki chronimy przed kłusownictwem. Społeczna Straż Rybacka oraz utworzona w 2004 roku Grupa Szybkiego Reagowania SSR aktywnie współdziała w tym zakresie z Policją i Państwową Strażą Rybacką, Służbami Ochronnymi Parków, Straży Granicznych i Towarzystw. Współdziałamy ściśle z władzami Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego, Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi, Towarzystwem Proekologicznym Słupia, Związkiem Miast i Gmin Dorzeczy Słupi i Łupawy, instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi dbając o ochronę przyrody, zakładając tarliska naturalne. Organizujemy pokazy i informujemy mieszkańców naszego regionu o naszej pracy na rzecz utrzymania czystości wód i zwiększania populacji ryb w Słupi i jej dopływach. Dzień Otwartej Przepławki dla mieszkańców Słupska to nasz wkład w tworzenie świadomości ekologicznej i promocji przyrodniczo - wędkarskiej naszego regionu. 8

9 Mieszkańcy śledzą wędrujące na tarło w górę rzeki trocie i łososie pokonujące przepławkę, uczestniczą przy sztucznym tarle, obserwują ryby wyskakujące z wody przy jazie. W dniu 1 stycznia od wielu lat Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku organizuje Festyn Wędkarski na rzece Słupi w Słupsku. W programie zawodów są: - Otwarty Konkurs Wędkarski o Największą Złowioną Rybę (Łosoś/Troć), - Konkurs Wiedzy Ekologicznej, - Konkurs Wiedzy Wędkarskiej. Organizatorami festynu jest Zarząd Okręgu PZW w Słupsku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Patroni medialni to: TVP 1,TVP 3,Głos Słupski, Głos Pomorza, Wędkarz Polski, Wiadomości Wędkarskie, Wędkarski Świat. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe plakietki i gorący posiłek. Zapraszamy na łowiska! 9

10 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego Powszechnie uważa się, że najlepiej zaplanowane strategie marketingowe mogą zawieść bez odpowiedniego wsparcia w innych obszarach. I odwrotnie inne działania też mogą stać się bezużyteczne bez przeprowadzenia badań marketingowych i ustalenia wspólnych kierunków działania, czego przykładem są wzajemne powiązania w sferze marketingu i logistyki (rysunek 1) mające na celu maksymalizację zysków i minimalizację kosztów przedsiębiorstwa. Konieczna jest więc integracja instrumentów i działań w tych dwóch obszarach, dzięki której wypracowany zostaje spójny system działania, którego podstawą jest orientacja rynkowa. Na szczególną uwagę zasługuje tu powiązanie działań w sferze zbytu i zaopatrzenia, które stanowi bazę dla marketingowych, produkcyjnych i finansowych aktywów firmy. Niezbędne dopełnienie działań marketingowych, w warunkach współczesnego rynku, stanowi zapewniany przez logistykę poziom obsługi klienta. Marketing pełni w tych działaniach rolę kreatora popytu, dystrybucja (logistyka) ten popyt satysfakcjonuje. Zależności te powinny być optymalizowane. Przy czy zadowolenie klienta jest osiągane w wyniku działań marketingowych dotyczących marketingu - mix, wspomaganych przez działania innych obszarów. Rysunek 1 Koncepcja zarządzania marketingowo logistycznego Zadowolenie klienta - Dostawcy - Posrednika - Klienta finalnego Zintegrowane działania marketingowo logistyczne - Marketing-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) - Logistics-mix (transport, zapasy, składy, realizacja zamówienia) Zyski przedsiębiorstwa - Maksyamalizacja zysków długoterminowych - Najniższe koszty globalne przy akceptowanym poziomie osługi klienta Źródło: M. Sołtysik, Podstawy zarządzania logistycznego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1995 nr 5, s. 99. Natomiast na osiągnięcie akceptowanego poziomu zysku w dłuższym okresie wpływają globalne koszty, przy zachowaniu określonego poziomu obsługi klienta. Ustalając optymalny poziom obsługi rozpatruje się między innymi: o ile wzrośnie sprzedaż przy danym wzroście poziomu obsługi klienta, jakie przy tym ponosi się koszty. 10

11 Zazwyczaj podnoszenie poziomu obsługi klienta jest bardzo korzystne, gdyż przyrost sprzedaży jest większy od przyrostu kosztów. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadmierne jego zwiększanie - powyżej punktu optymalnego, może spowodować spadek rentowności ze względu na progresywny charakter wzrostu kosztów z tym związanych. Poziom obsługi klienta jest zależny od następujących elementów: ceny rynkowej produktów, jakości produktów, dystrybucji, reklamy, obsługi przed sprzedażą, obsługi po sprzedaży, asortymentu, gwarancji, załatwiania reklamacji. Podany zestaw kryteriów oceny jakości usługi wydaje się oczywisty, jednak jego uwzględnienie w praktyce jest bardzo trudne. Wymaga to nie tylko wszechstronnego przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, lecz także ogromnej dbałości o materialne elementy procesu świadczenia usługi, jak również stałej obserwacji i znajomości zachowań nabywców. Połączenie tych elementów w dobrze funkcjonujący organizm firmy świadczy o sukcesie rynkowym. Bardzo ważne jest także ustalenie, które elementy obsługi klienta są dla niego bardziej, a które mniej istotne - najlepiej sprawdzić to za pomocą ankiet, w których określone są różne elementy i o różnym poziomie obsługi. Warto także porównać stopnie logistycznej obsługi klienta u konkurencji i porównać korzyści, jakie one przynoszą, do czego nawiązuje artykuł J. Szredera Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi? zamieszczony w nr 11 Kalejdoskopu Gospodarczego. Marcin Musiałek Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Literatura: 1. Ciesielski M. red., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Sołtysik M., Podstawy zarządzania logistycznego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1995 nr Szreder J., Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi?, Kalejdoskop Gospodarczy nr 11, SIPH

12 Z DZIEJÓW SŁUPSKA Kościół Zamkowy św. Jacka W ciągu kolejnego stulecia kościół (wraz z klasztorem) padał wielokrotnie łupem grabieżców, a podczas sławnych zajść w okresie Reformacji został całkowicie ogołocony. Przestał pełnić funkcje Domu Bożego i przez lata stał opuszczony; około roku 1600 przypominał grożącą zawaleniem ruinę. Mieszkająca wówczas w miejscowym Zamku Księżna Erdmut wdowa po Księciu Janie Fryderyku poleciła kościół odbudować i konsekrować pod wezwaniem (na pamiątkę swego zmarłego małżonka) Św. Jana. Kościół pw. Św. Jacka Źródło: (Galeria Słupsk zimą ) Niestety koscioła tego prawie nie da się korzystnie sportretować od zewnątrz. Obok widoków zalecanych w przeszłości z południowo-zachodniego krańca dawnego Ogrodu Różanego (dziś jest to Park im. J. Waldorffa z pomnikiem K. Szymanowskiego, między ulicami W. Jagiełły i Jana Pawła II) i z miejsca, w którym skręca się z dzisiejszej ulicy Zamkowej ku murom obronnym w południowej części miasta można polecić jeszcze co najmniej dwa inne widoki: jeden spod Zamku, wielokrotnie i udanie wykorzystywany przez fotografów, a także drugi, z przeciwległego brzegu rzeki zwanej dziś Słupią. Wieża tego kościoła, ośmioboczna i nadzwyczaj smukła, przypomina igłę lub ołówek i dominuje nad bryłą, obserwowaną z wymienionych miejsc. Zanim szczegółowo opowiemy o tej budowli przedstawmy kilka ważnych dat z jej historii. W 1278 roku książę Mestwin II podarował dominikanom z ówczesnego Gdańska plac (położony wewnątrz, przy południowo- wschodnim krańcu murów miejskich dawnego Stolpu) pod budowę klasztoru męskiego. W latach trzydziestych ubiegłego wieku świadczyły o tym takie nazwy, jak Podwórzec Klasztorny czy ulica Mnichów. Przy klasztorze zbudowano też zapewne i kościół z muru pruskiego, to jest w stylu, w jakim budowano wówczas takie obiekty w tej okolicy. Kościół nie przetrwał któregoś z licznych pożarów, jakie pustoszyły miasto w przeszłości, i w końcu XV wieku wybudowano w tym miejscu nową, tym razem już ceglaną świątynię. W ciągu kolejnego stulecia kościół (wraz z klasztorem) padał wielokrotnie łupem grabieżców, a podczas sławnych zajść w okresie Reformacji został całkowicie ogołocony. Przestał pełnić funkcje Domu Bożego i przez lata stał opuszczony; około roku 1600 przypominał grożącą zawaleniem ruinę. Mieszkająca wówczas w miejscowym Zamku Księżna Erdmut wdowa po Księciu Janie Fryderyku poleciła kościół odbudować i konsekrować pod wezwaniem (na pamiątkę swego zmarłego małżonka) Św. Jana. Nastąpiło to 24 czerwca (w dzień Św. Jana) 1602 roku. Kolejna znaczna renowacja i ponowna konsekracja świątyni nastąpiły w roku Ośmioboczna wieża zachodnia spoczywa na czworokątnej podstawie w taki sposób, iż żadna ze ścian jej korpusu nie jest równoległa do boku podstawy. Zwieńczenie jej stanowi barokowy hełm z tak zwaną latarnią i wyjątkowo smukłą iglicą. Sama budowla jest dziś jednonawowa i na zewnątrz pozbawiona ozdób; rytm nadają jej sylwecie jedynie przypory i trzyczęściowe okna. Chór zamknięty jest prostą i gładką ścianą. Nad ową 12

13 ścianą z jednym szerokim, pięcioczęściowym oknem, w większej części przysłoniętą przez budynek zamkowego młyna, wznosi się szczyt północno- wschodni, stanowiący specjalną, ale i jedyną ozdobę bryły. Widać go dobrze z podwórza starego młyna. W odróżnieniu od Kościoła Mariackiego Zamkowy nie jest dokładnie zorientowany geograficznie; oś jego symetrii przebiega w linii południowy zachód - północny wschód. Okrągłe otwory w szczycie przypominają ozdoby Ratuszów w Lubece i Stralsundzie. Wieżyczka po stronie południowo - wschodniej nie ma hełmu i właściwie w ogóle nie przypomina wieży. Po stronie północnej kościoła można rozpoznać elementy, świadczące o niegdysiejszym istnieniu nawy bocznej. Jest to świątynia siedmioprzęsłowa. Istniejący stosunek długości do szerokości kościoła był cechą korzystną z punktu widzenia katolików, u których Msza Święta była i jest ucztą dla wzroku. U ewangelików jednakowoż główną rolę we Mszy odgrywało głoszone Słowo Boże, więc nie wykorzystywali oni całej długości nawy. Podczas odbudowy w 1602 roku cztery wschodnie przęsła oddzielono ścianą. Dla wyrównania powstałej w ten sposób straty przestrzeni wbudowano później w tę stosunkowo wąską nawę dwie szerokie, umieszczone jedna nad drugą empory, wskutek czego znacznie ucierpiał wyraz artystyczny całości. Było to rozwiązanie wymuszone, bowiem duchowny ewangelicki powinien był przemawiać do wiernych zgromadzonych ściśle wokół niego. Oczom nie miał on nic do zaoferowania. Kruchta, powstała w zachodniej części świątyni, wykorzystywana była m. in. w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania. Stąd też wchodziło się schodami na empory, przez co można było zaoszczędzić przestrzeni w części wschodniej. Do wnętrza właściwej nawy prowadzą stąd niepozorne, wąziutkie drzwi. Prosty na zewnątrz, kościół również we wnętrzu pozbawiony jest niemal całkowicie wszelkich ozdób i posiada zwyczajne sklepienie gwiaździste. Tym cenniejsze są barokowe elementy wyposażenia wnętrza Kościoła, pochodzące prawie wyłącznie z siedemnastego wieku. Elementy starsze (a więc i cenniejsze z punktu widzenia historyka sztuki) pochodzące z pierwszych lat istnienia świątyni padły pastwą ognia, złodziei i przeróżnych kataklizmów. Odpowiednie wyposażenie ogołoconej ze sprzętów świątyni wydawało się fundatorce i jej następcom zadaniem na ich miarę. Księżna Erdmut ufundowała w 1602 roku ołtarz i ambonę. Ołtarz ten jest ozdobiony barokowymi rzeźbami i odpowiednim zestawem obrazów. Na głównym obrazie widzimy fundatorkę i jej męża, klęczących pod krzyżem i pogrążonych w modlitwie. Ptak u szczytu jest zapewne gołębiem, więc gdy popatrzymy przez okno w ścianie szczytowej na oko na drugiej ścianie, jak na oko Boga Ojca to otrzymamy obraz Przenajświętszej Trójcy. Filar podpierający ambonę ma postać brodatego mężczyzny. Balustradę ambony zdobią portrety Ewangelistów, zaś balustrada schodków ozdobiona jest portretami Apostołów. Zadaszenie jest bogato ozdobione rzeźbami. Organy świątyni dar Księcia Ernesta Bogusława są młodsze od ołtarza i ambony o około osiemdziesiąt lat, mają wysoki, bogato zdobiony złoconymi rzeźbami prospekt, za którym kryje się właściwy mechanizm instrumentu. Na balustradzie empory organowej znajduje się mała, bogato zdobiona rzeźbionymi ornamentami i figurami imitacja prospektu organowego. Cenniejsze od tych wszystkich elementów wyposażenia, które przecież można w tej lub innej formie znaleźć we wszystkich kościołach są dwa marmurowe epitafia, rozmieszczone po obu stronach ołtarza na obu wzdłużnych ścianach nawy (tj. północno - zachodniej i południowo - wschodniej). Linia męska rodu Gryfitów wygasła, jak wiadomo, w momencie śmierci Bogusława XIV w 1637 roku. Jego siostra, Księżna Anna nazywała się po mężu belgijskim księciu de Croy en Arschot. Oboje małżonkowie mieli syna, Księcia Ernesta Bogusława, który zmarł w roku 1684 w dwadzieścia cztery lata po swej matce. W 1682 roku, na dwa lata przed swą śmiercią Książę ten polecił przygotować jego zmarłej matce i sobie samemu dwa epitafia, które miałyby zostać umieszczone nad miejscami spoczynku obojga Księstwa pochowanych pod podłogą świątyni. Oba te dzieła dotrwały do naszych czasów w swojej oryginalnej formie. Doktor F. Kugler w swojej Historii kultury pomorskiej z 1840 roku tak pisał o epitafium Księcia Ernesta Bogusława: Nazwisko twórcy tychże epitafiów nie zachowało się ani w pomorskich archiwach, ani też na samych dziełach. Piękne ozdoby pulpitu modlitewnego przypominały mi jako żywo wielkiego Andreasa Schluetera. Być może nie posuwam się tu zbyt daleko w przypuszczeniach, iż dzieła te pochodzą z okresu jego młodości i mają związek z pracami jego nauczyciela Sapoviusa. Bliskość Danziga, w którym mieszkał ten ostatni czyni całkiem prawdopodobnym przypuszczenie, iż Książę Ernest 13

14 Bogusław właśnie do niego zwrócił się o wykonanie wspomnianych epitafiów. Ktokolwiek jednak nie byłby twórcą obu dzieł mamy przed sobą obiekty wielkiej wartości artystycznej, godne pielęgnacji z naszej strony. Książę, ze wzrokiem skierowanym ku górze i wzniesionymi w geście modlitwy ramionami, siedzi w swoim stroju paradnym, złożonym z płaszcza i półpancerza, przy modlitewnym pulpicie, bogato ozdobionym arabeskami i piękną główką dziecięcą. Różnica między tą anielską główką oraz głowami dzikich, którzy utrzymują całą tę konstrukcję na swoich barkach wskazuje wyraźnie, iż nad dziełem tym pracowało dwóch artystów o różnym poziomie mistrzostwa. Postacie mężczyzn utrzymujących całość, dzierżą w rękach drewniane maczugi, a o ich kolana opierają się tarcze, z których prawa ozdobiona jest herbem Pomorza z gryfem. Na wysokim gzymsie znajdują się dwa wazony, a w środku książęcy herb de Croyów. Podobnie jak napisy z epitafium Księżnej Anny, tak i te z epitafium Księcia zaopatrzone były w niemieckie tłumaczenia na oddzielnych tabliczkach. Całe epitafium znajduje się za ozdobną, kutą, żelazną kratą. Epitafium to spoczywa na równi z podłogą, zaś drugie, poświęcone Księżnej Annie, umieszczone zostało na ścianie nieco ponad nią. Ono również składa się z elementów architektury, wykonanych z czarnego marmuru oraz figury z marmuru białego. U góry przedstawiono Księżnę siedzącą na krześle i trzymającą w lewej ręce książkę, zaś prawą ręką rozdającą pieniądze (jest to symbol miłosierdzia dla ubogich). Ona sama przedstawia Miłość, podczas gdy Wiara i Nadzieja siedzą odpowiednio po prawej i lewej jej stronie. U dołu wielkiej tablicy umieszczono postać zmarłej Księżnej Anny w nietypowej pozie z twarzą, zwróconą w stronę wnętrza świątyni i z głową na poduszce. Również tu tym razem na obrazach po obu stronach tablicy z tekstem przedstawiono książęcą parę w pełni młodości. Sam Książę Ernest de Croy en Arschot zmarł wskutek choroby w 1620 roku, podczas jednej z wojen nad Renem, ledwie po roku małżeństwa. Wdowa po nim, Księżna Anna, mieszkała najpierw w dzisiejszym Szczecinie, swoich dni dożyła jednak na zamku w Słupsku. Zwłoki jej i jej syna spoczywają w Kościele Zamkowym, pochowane pod podłogą przed ołtarzem. W roku 2006 epitafium to zostało poddane gruntownej renowacji. Mosiężna chrzcielnica z siedemnastego wieku, stoi na nowej, kamiennej podstawie z płaskorzeźbą wyobrażającą Grzech Pierworodny. Na ścianach znajdują się, w ramach za szkłem, wyhaftowane złotem, srebrem i kolorowymi nićmi na niegdyś białym atłasie herby rodów szlacheckich, książęcych i elektorskich z Pomorza, Saksonii, Brandenburgii i Brunszwiku - Lueneburga. Są to dobrze zachowane, cenne dzieła sztuki, niosące...niepowtarzalną radość miłośnikom dawnych osobliwości. Jak zatem widać Kościół Zamkowy jest cennym pomnikiem historii, zarówno Stolpu jak i Słupska, pamiątką po dawno wygasłym, książęcym rodzie Gryfitów. Przedstawiciele książęcego rodu Croyów żyli w Niemczech jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Boczna linia tego rodu miała swoje włości również w dawnym powiecie słupskim były to majątki m.in. w dzisiejszym Duninowie oraz kilka mniejszych posiadłości. A sam Kościół pod wezwaniem Św. Jacka powrócił krótko po wojnie jako pierwszy w Słupsku do służby Bogu i wiernym. Służy do dziś i posłuży zapewne przez kolejne wieki. Wojciech M. Wachniewski Słupsk (Na podstawie fragmentu Przewodnika po Stolpie i okolicach z 1926 roku.) 14

15 NASI PRZEDSIĘBIORCY Flair Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, Kobylnica PL KRS: Kapitał własny: PLN Firma Flair Poland Sp. z o.o., należąca do grupy Schieder, jest producentem mebli wyściełanych. Zakład, założony w 1992 roku, zatrudnia 400 pracowników, a jego dzienna wydajność sięga trzystu kompletów mebli. Spółka produkuje meble wypoczynkowe, rowgówki, tapczany, meble do siedzenia, sofy i tzw. megasofy, fotele, fotele (w tym telewizyjne). W badaniach przeprowadzonych wśród klientów firmy większość respondentów oceniła styl wyrobów jako nowoczesny i ponadprzeciętny. Meble projektowane są przez specjalistów z Europy Zachodniej, co pozwala dotrzymywać kroku najnowszym trendom projektowym na kontynencie. Większość produkcji kierowana jest na eksport, a zadowolonych użytkowników mebli znaleźć można w takich krajach, jak Austria, kraje Beneluxu, Czechy, Francja, Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, Irlandia, Liechtenstein, Niemcy, Portugalia, Republiki Nadbałtyckie, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Firma zaznacza swą obecność na krajowym rynku, współpracując z setką dużych i średnich salonów wystawowych w całym kraju. W tym roku firma otworzyła salon handlowo - wystawienniczy na terenie własnego zakładu. Flair Poland Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO

16 Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15 D Słupsk tel. (059) fax (059) Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. produkuje i przesyła energię cieplną w oparciu o nowoczesną automatykę. Zarządzanie dostawą ciepła odbywa się dzięki zastosowaniu systemu nadrzędnego firmy Sauter, co pozwala na całodobową kontrolę parametrów pracy z poziomu dyspozytora. Nasz system ciepłowniczy zaliczany jest do najnowocześniejszych w kraju, poprzez co gwarantujemy dotrzymanie właściwych parametrów nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Wykazujemy dużą dbałość o środowisko. Prowadzimy systematyczny monitoring emisji gazów i pyłów za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Monitoring pozwala nam również na kontrolę procesów spalania, dzięki temu uzyskujemy produkt najwyższej jakości. Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie: Polityki Jakości - ISO 9001 Polityki Środowiskowej - ISO Polityki BHP - OHSAS ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU Słupsk, ul. Szczecińska 57, Tel. (059) , fax. (059) Nasz zakład jest jedną z najbardziej wszechstronnych i najstarszych instytucji szkolących regionu Pomorza Środkowego. Zajmuje się kształceniem zawodowym dorosłych i młodzieży w systemie kursowym, szkolnym oraz praktycznym nauczaniem zawodu w warsztatach szkoleniowo produkcyjnych. Od wielu lat jest znanym na rynku krajowym i zagranicznym producentem maszyn do obróbki metali. Gwinciarek GS-10, filtrów magnetycznych i bibułowych o różnej wydajności do wszystkich rodzajów szlifierek i urządzeń przemysłowych. Produkujemy również urządzenia dla przemysłu energetycznego i stoczniowego. FILTR MAGNETYCZNY TYP FMA1 BLOK SRZYNI CIEPLNEJ GWINCIARKA STOŁOWA TYP GS-10 16

17 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Polska ma obniżyć deficyt w 2007 roku luty 2007 Polska musi do końca roku obniżyć nadmierny deficyt budżetowy finansów publicznych i ma czas do 27 sierpnia na wykazanie, że podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie - zaleciła w środę Komisja Europejska. Dotychczasowe kroki podejmowane przez polski rząd Komisja Europejska oceniła jako niewystarczające, pisząc w ocenie polskiego planu konwergencji, że polepszenie sytuacji budżetowej jest głównie wynikiem wysokiego wzrostu gospodarczego. Komisja uważa, że zapowiadane przez Polskę zmniejszenie deficytu w 2007 roku do poziomu 3,4 proc. wymaga zdecydowanej reformy wydatków publicznych; bez niej deficyt będzie większy - ostrzega. Według najnowszych prognoz Komisji, polski deficyt finansów publicznych wyniesie w 2007 roku 3,7 proc. PKB (włączając koszty reformy emerytalnej). Źródło: Komisja Europejska chce kar za przestępstwa ekologiczne Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie kar, takich jak grzywny i więzienia, za przestępstwa ekologiczne popełniane w krajach Wspólnoty. Posunięcie Brukseli jest tłumaczone tym, że niektóre kraje członkowskie UE traktują "zielone przestępstwa" poważniej niż inne, które zezwalają na wykorzystywanie luk w prawie. Doświadczenie pokazuje, że istniejące systemy sankcji nie są wystarczające do egzekwowania praw w zakresie ochrony środowiska - wyjaśniono w tekście, który cytuje "FT". Według dziennika, projekt dyrektywy wymienia dziewięć przestępstw, od nielegalnego składowania śmieci po bezprawne "niszczenie lub zbieranie" chronionych roślin. Komisja Europejska chce też wyznaczenia najniższej możliwej kary za najpoważniejsze z przestępstw, czyli takie, które przyczyniają się do czyjejś śmierci. Zgodnie z dyrektywą, za poważne zanieczyszczenie albo nielegalny transport materiałów nuklearnych groziłoby od dwóch do pięciu lat więzienia. W przypadku spowodowania śmierci kara wyniosłaby do 10 lat. Unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas dążył do opracowania dyrektywy po porzuceniu w sierpniu ubiegłego roku toksycznych odpadów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, wskutek czego 10 osób zmarło, a setki zachorowały. Niebezpieczny ładunek został przetransportowany przez statek pod panamską flagą, wyczarterowany podobno przez firmę holenderską. Źródło: Euroland na wyższych obrotach Gospodarka 12 krajów eurolandu rozwijała się w ubiegłym roku najszybciej od początku dekady. To rezultat długo oczekiwanego ożywienia w Niemczech i we Włoszech W ostatnim kwartale minionego roku wzrost gospodarczy 12 krajów strefy euro wyniósł aż 3,3 proc. - podał Eurostat. Jest to wynik o 0,3 pkt proc. lepszy od większości prognoz. W całym 2006 roku PKB eurolandu zwiększył się o 2,7 proc., czyli najwięcej od sześciu lat. Głównymi motorami rozwoju "12" był eksport i popyt wewnętrzny. - Sytuacja jest bardzo dobra. Ożywienie gospodarcze jest silniejsze, niż 17

18 oczekiwałem - mówił europejski komisarz ds. finansowych i gospodarczych Joaquin Almunia. Po wtorkowych informacjach Komisja Europejska może zrewidować swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 2007 r., który według obecnych szacunków ma wynieść 2,1 proc. Jest szansa, że po raz pierwszy od sześciu lat tempo rozwoju europejskiej gospodarki zrówna się z tempem wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Włoskie ozdrowienie Pozytywnym zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów są wyniki gospodarki Włoch, kraju nazywanego do niedawna "chorym człowiekiem Europy". Włoska gospodarka wzrosła w ostatnim kwartale aż o 2,9 proc., licząc rok do roku. To głównie wynik ożywienia gospodarczego na całym świecie, ponieważ Włosi eksportują bardzo dużo towarów. Ale do szybszego wzrostu mogą się również przyczyniać reformy przeprowadzane przez rząd Romana Prodiego. Jedną z najważniejszych jest liberalizacja usług, mająca na celu zniesienie ograniczeń w zakładaniu nowych firm przez przedstawicieli takich zawodów jak aptekarze, piekarze, operatorzy stacji benzynowych, fryzjerzy czy prawnicy. Włochy wciąż są bowiem pełne tak absurdalnych przepisów, jak na przykład ograniczenie liczby piekarni w jednej dzielnicy. Niemieccy konsumenci w natarciu Bardzo dobrze radzi sobie także gospodarka naszego zachodniego sąsiada i głównego partnera handlowego, czyli Niemiec. W ostatnim kwartale tempo wzrostu PKB w tym kraju wyniosło 3,7 proc. Przed końcem 2006 r. Niemcy rzucili się bowiem do robienia zakupów, obawiając się, że styczniowa podwyżka VAT o 3 pkt proc. doprowadzi do wzrostu cen. Jednak według prognoz podwyżka VAT nie powinna znacząco wpłynąć na pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców w tym roku. Opublikowany wczoraj wskaźnik oczekiwań gospodarczych instytutu ZEW wzrósł w lutym do 2,9 pkt, z minus 3,9 pkt w styczniu. Jest on obliczany na podstawie prognoz gospodarczych 300 inwestorów i analityków. Więcej podwyżek stóp Szybszy od oczekiwań wzrost gospodarczy może jednak również doprowadzić do podniesienia przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych. Obecnie główna stopa znajduje się na poziomie 3,5 proc. Rynek oczekuje, że w marcu koszt kredytu wzrośnie o 0,25 pkt proc., jednak dalsze ruchy banku kierowanego przez Jeana-Claude'a Tricheta są wielką niewiadomą. - Dane o wzroście gospodarczym mogą oznaczać jeszcze więcej podwyżek w tym roku - komentował strateg banku Nordea Niels Christensen.Jeżeli stopy procentowe w strefie euro wzrosną do 4 lub 4,25 proc., będzie to oznaczało, że po raz pierwszy w historii mogą one być na równym poziomie lub nawet wyższe niż w Polsce. Główna stopa NBP wynosi bowiem 4 proc. i nie wiadomo, czy w tym roku wzrośnie. Zdaniem niektórych ekonomistów zrównanie stóp może stworzyć barierę przed umacnianiem się złotego. Obligacje w euro będą bowiem dla inwestorów relatywnie bardziej dochodowe niż papiery dłużne w naszej walucie. Z drugiej jednak strony, na co wskazywał w niedawnym wywiadzie dla "Rz" członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Wojtyna, na przykład w Czechach stopy są aż o 1 pkt proc. niższe niż w strefie euro, a mimo to czeska korona w ostatnim roku drożała. Źródło: 18

19 WIEŚCI GMINNE Gmina Kobylnica Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, Kobylnica tel tel./fax do Przewodniczący Rady Gminy: Józef Gawrych Wójt Gminy: Leszek Kuliński Gmina Kobylnica położona jest w północnozachodniej części województwa pomorskiego w powiecie słupskim. Swoją atrakcyjność zawdzięcza dogodnemu położeniu u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz sąsiedztwu Słupska. Ze względu na położenie i duże możliwości zagospodarowania terenu, gmina jest atrakcyjna dla przedsiębiorców. Realizowane inwestycje podnoszą standard życia, zachęcają do inwestowania. Infrastruktura oraz oferowane przez władze gminy niższe podatki sprzyjają tworzeniu nowych firm, rozwijaniu produkcji oraz wzrostowi zatrudnienia. Na terenie gminy swoją działalność prowadzą m.in. hipermarkety: Real, OBI, przedsiębiorstwa: Flair Poland, Krężel, Plasmet. Efektem realizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury jest także dynamicznie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Liczne inwestycje w gminie podnoszą jej rangę i renomę. Władze samorządowe dokładają wszelkich starań w celu pozyskiwania finansowych środków unijnych dla zwiększenia atrakcyjności i rozwoju gospodarczego gminy. Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI XIII wieku. Gmina zasobna jest też w budownictwo historyczne. Jego początki datowane są w wiekach średnich przez wiek XVIII aż do XX. Najliczniej reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne, począwszy od kościołów, zespołów pałacowo folwarcznych, do budownictwa zagrodowego. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Większość z budowli pałacowych w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona lub rozebrana. Pozostały nieliczne pałace i parki przydworskie. Na obszarze gminy zewidencjonowanych jest ponad 600 stanowisk archeologicznych, z których 334 objęto ochroną. Pasjonaci turystyki znajdą tu dogodne warunki do uprawiania jej zróżnicowanych form. Największe potencjalne możliwości ma turystyka rowerowa, wędrówki piesze, kajakarstwo i wędkowanie. Na turystów rowerowych i pieszych czekają wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne, których główną atrakcją jest bogactwo przyrodnicze, urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy i mało zmienione środowisko oraz zabytki i osobliwości przyrodnicze. Najciekawszą z polecanych tras jest ścieżka przyrodnicza Szlakiem troci i łososia. Powstała ona w ramach projektu Ochrona ekosystemu rzeki Słupi. Na czterokilometrowej trasie zostało rozlokowanych 10 przystanków z tablicami informacyjnymi., dzięki którym w trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi. Piękne 19

20 tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi sprzyjają tworzeniu gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy znajduje się 27 pomników przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa i grupy drzew, wśród których dominują dęby szypułkowe. W okolicach Zagórek znajduje się okazały głaz narzutowy. Ważne znaczenie dla gospodarki ma rolnictwo i związane z nim przetwórstwo rolno spożywcze. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w gminie zajmuje ha, co stanowi 61,2% całkowitej powierzchni. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią 46,49% gruntów ogółem. Funkcjonuje tu 588 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 9 ha. Prosperują również duże i dobrze działające przedsiębiorstwa rolne. Do gminnych specjałów zaliczyć można smaczny chleb w kilku gatunkach, wypiekany na specjalne uroczystości przez mieszkankę Lulemina oraz miód z pasiek zlokalizowanych na terenach ekologicznie czystych. Gmina posiada w miarę dobrze rozwinięty system infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu. Sieć wodociągów pokrywa jej obszar w 100%, a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 32% ogółu mieszkańców gminy. Ścieki doprowadzone są poprzez przepompownię główną do układu kanalizacyjnego do Słupska. Budowa kanalizacji będzie kontynuowana na terenie całej gminy. Gmina Kobylnica nie posiada własnego wysypiska odpadów. Masa wytwarzanych odpadów jest zagospodarowana przez PGK w Słupsku i unieszkodliwiana na wysypisku odpadów w Bierkowie. Od roku realizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miarę posiadanych i uzyskiwanych środków finansowych dokonywano zakupu pojemników na odpady oraz wdrożono system selektywnej zbiórki. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy spokoju i bezpieczeństwa powołano 30 grudnia 2004r. wspólną dla Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk Straż Gminną. Prowadzi ona szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. poprzez kontrolę przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zabezpieczanie imprez masowych. W sierpniu 2005 r. uruchomiono witrynę internetową na której zamieszczane są ważne dla mieszkańców gminy informacje i wiadomości. Ponadto funkcjonuje całodobowy nr telefoniczny oraz adres , dzięki którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia, potrzeby interwencji. W Urzędzie Gminy oraz w siedzibie Straży Gminnej umieszczone zostały skrzynki kontaktowe, do których mieszkańcy mogą wrzucać swoje uwagi. Od maja 2005 r. straż posiada nowoczesny fotoradar, który jest regularnie wykorzystywany w walce z piratami drogowymi niestosującymi się do przepisów ruchu drogowego. W gminie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych w skład, których wchodzą: Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach oraz szkoły podstawowe w Kwakowie, Kończewie i Słonowicach. Największą inwestycją w roku 2003 była modernizacja gimnazjum w Kobylnicy oraz budowa nowoczesnej hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Jeden z największych w regionie słupskim obiekt szkolno sportowy jest piękną wizytówką gminy. Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy Gmina realizuje programy rządowe i inicjatywy społeczne mające na celu tworzenie sal dydaktyki informatycznej i komputerowej w jednostkach oświatowych. Wszystkie szkoły mają pracownie komputerowe z dostępem do internetu. W szkołach prowadzona jest edukacja ekologiczna z aktywnym uczestnictwem we wszelkiego rodzaju konkursach oraz akcjach o tej tematyce: Sprzątanie Świata, Ekolandia, Olimpiada Ekoludków, Dzień Zdrowej Żywności oraz ekologiczne rajdy i marsze na orientację. Organizowane są imprezy o zasięgu krajowym t.j. Wakacjada Taneczna i Grand Prix Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, zawody w darta i badmintona. Upowszechnieniem kultury i sportu zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy. Na terenie gminy 20

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Brda

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

własny udział oraz inne źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7

własny udział oraz inne źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Wodnej zał. Nr2 do Zarządzenia Nr 512/GKMiOŚ/08r. z dn. 11.06.2008r. lp wnioskodawca rodzaj i nazwa zadania całkowity koszt zadania własny udział oraz inne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA GMINA KOBYLNICA Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Gmina Kobylnica od dawna podejmuje różne inicjatywy w kierunku pozyskania partnerów do współpracy m.in. poprzez tworzenie związków lub stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia w Dolinie Zielawy

Czysta Energia w Dolinie Zielawy Czysta Energia w Dolinie Zielawy Gmina Wisznice prezentacja: Gmina Wisznice położona jest w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w bliskiej odległości od przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania w gospodarce wodnej obok instrumentów prawnych i administracyjnych powinny być instrumenty ekonomiczne. Zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006 BP 7331-103/06 Dębnica Kaszubska, dnia...-2006r. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Nr.../2006 Na podstawie: - art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE Od lat Gmina realizuje działania dla zapewnienia zasady zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy- hamulec czy stymulator rozwoju, na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Park Krajobrazowy- hamulec czy stymulator rozwoju, na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Park Krajobrazowy- hamulec czy stymulator rozwoju, na przykładzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. dr inż. Marian Tomoń Parki Krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 Koniec lat siedemdziesiątych

Bardziej szczegółowo

Restytucje ryb wędrownych w Polsce

Restytucje ryb wędrownych w Polsce Restytucje ryb wędrownych w Polsce Ryszard Bartel Instytut Rybactwa Śródlądowego dowego Zakład ad Ryb Wędrownych W ul. Reduta Żbik 5, 80 761 Gdańsk e-mail: gdansk@infish.com.pl Występowanie troci w polskich

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo