W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET"

Transkrypt

1 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (17) luty 2007 W numerze: AKTUALNOŚCI... 2 WARTO INWESTOWAĆ... 4 RZEKA SŁUPIA WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA... 6 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY Z DZIEJÓW SŁUPSKA NASI PRZEDSIĘBIORCY INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WIEŚCI GMINNE Z MIAST I REGIONU WIADOMOŚCI GOSPODARCZE KIGNET IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZAPRASZAMY DO REKLAMY... 32

2 AKTUALNOŚCI Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Słupsk W dniu r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Zarządu SIPH z Przewodniczącym Rady Miasta Słupsk Panem Zbigniewem Konwińskim. Celem spotkania było wzajemne przekazanie poglądów na szereg tematów w tym: działania inwestycyjne miasta; rozwój przedsiebiorczości działania wspierajace; sytuacja na rynku pracy stan szkolnictwa zawodowego w mieście. Pomorska Rada Ochrony Pracy Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa jako członek Pomorskiej Rady Ochrony Pracy rokrocznie uczestniczy w jej posiedzeniach i mając na celu poprawę stanu bhp w regionie słupskim ściśle współpracuje ze Słupskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy. Organizujemy spotkania pracodawców z inspektorami PIP, a także poprzez uruchomioną usługę "Codzienne problemy w pytaniach" każdy z pracodawców może uzyskać poradę z tego zakresu. W dniu 25 stycznia odbyło się w Gdańsku podsumowujące rok 2006 posiedzenie Pomorskiej Rady Ochrony Pracy. Na obszarze Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, do którego należy również Oddział Słupsk, działa około 199 tysięcy zakładów, które zatrudniają około 738 tysięcy pracowników (dane z grudnia 2006 roku). Dominują zakłady małe ok.96%. Szczególne zgrożenia związane są z: eksploatacją urządzeń technicznych i środków transportu pracą na wysokościach elektrycznością pożarami i wybuchami ogólnym stanem zdrowia zatrudnionych wypadkami drogowymi Z badań przeprowadzonych w 2006 roku przez inspektorów pracy wynika, że liczba śmiertenie poszkodowanych zmalała do 32, a poszkodowanych z ciężkimi urazami do 62. Wypadki w latach wg danych OIP w Gdańsku: rok 2003 to 154 wypadki i 183 poszkodowanych rok 2004 to 176 wypadków i 239 poszkodowanych rok 2005 to 166 wypadków i 209 poszkodowanych rok 2006 to 144 wypadki i 146 poszkodowanych W 2006 roku inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców : wnoisków zawartych w wystąpieniach zarządzeń nakazowych Poza tym inspektorzy: nałożyli 1962 mandaty (na kwotę zł) skierowali 271 wniosków do sądu o ukaranie osób 2

3 odpowiedzialnych za wykroczenia zastosowali 271 środków wychowawczych w 109 przypadkach złozyli wnioski do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa LICZBA KONTROLI W 2006 ROKU ilość przeprowadzonych kontroli liczba skontrolowanych zakładów ilość zatrudnionych osób SKARGI W roku 2006 do OIP w Gdańsku wpłynęło skargzakres tematyczny przedstawia się nastepująco (ilość procentowa): 40,65 wynagrodzenia 20,7 stosunek pracy 15,7 warunki pracy 12,7 czas pracy 2,1 urlopy 1,6 wypadki 1,6 mobbing i dyskryminacja 0,2 układy zbiorowe 0,1 upowaznienie zbiorowe 4,5 inne PORADY I ZAPYTANIA PRAWNE W 2006 ROKU Ogólna liczba porad prawnych wyniosła w tym: porady prawne porady techniczne co doprowadziło do wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości osób zatrudnionych bez umowy uzyskało status pracownika 121 pracowników otzrymało świadectwa pracy POPRAWA STANU BHP Kontrola i profilaktyka prowadzona przez inspektorów pracy doprowadziła do poprawy stanu bhp. Zmiany można zaobserwować m.in. przez: wyeliminowanie zagrożeń w stosunku do 1100 pracowników- zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia u 2777 pracowników poprawienie warunków pracy ok. 270 tys. pracownikom uregulowanie decyzjami i wioskami sprawy oceny ryzyka zawodowego w 6 tys. przypadków wyeliminowanie nieprawidłowości dot. nowo budowanych obiektów OCENA WARUNKÓW PRACY I WNIOSKI SFORMUŁOANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEMATÓW KONTROLNYCH W 2006 ROKU 1. SKARGI PRACOWNICZE Liczba wniosków w ciągu ostatnich lat utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie (niewielka tendencja spadkowa). Skargi składają przeważnie pracownicy, którzy nie pozostają już w stosunku pracy z pracodawcą (ok. 50% skarżących). Tylko 21% wnoszących skargę pozostawałow stosunku pracy. 3,5% skarg wniosły organizacje związkowe. 40% złożonych skarg dotyczy wynagrodzeń za pracę (66% uznano za zasadne) 13% skarg to skargi anonimowe i dotyczą niewypłacania i nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, dodatków za godziny nadliczbowe, ciężkich warunków pracy 2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE w 11% przeprowadzonych kontroli prace budowy nie były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w 39% przeprowadzonych kontroli stwierdzono brak zabezpieczenia lub oznakowania strefy niebezpiecznej w 21% pracodawca nie dopełnił obowiązków pozbawiając pracowników mozliwości umycia się, przebrania czy spożywania posiłków w 16% nie zapewniono pracownikom hełmów ochronnych, odziezy ochronnej, ochrony oczu i twarzy w 8% kontrolowanych placów budowy zle wyznaczono miejsca składowania przedmiotów w 45% przypadków instalacje elektoenergetyczne były eksploatowane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa sporadycznie występowały nieprawidłowości z powodu braku szkoleń bhp, badań lekarskich oraz kwalifikacji związanych z pracami budowlanymi 3. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEZ 3

4 PRACODAWCÓW WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH nie uwzględniono ryzyka zagrożeń przy czynnościach zwiazanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w 60% przypadków nie zpawewiono wykazu prac szczególnie niebezpiecznych -20% nie określono podstawowych wymagań bhp brak części wymaganych informacji w instrukcjach dla kierowców w 20% w 20% nie zapoznano kierowców z instrukcja bezpieczeństwa związaną z załadunkiem i przewozem cystern 4. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOT. ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW 46,7% kontroli przeprowadzono w związku ze skargami złożonymi przez osoby poszkodowane do OIP w Gdańsku najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładach pracy handlowo-naprawczych (33%) w 50% skontrolowanych zakładach zanotowano nieprawidłowości zwiazane z terminem podpisania umowy o pracę w 70% przypadków stwierdzono nieprawidłowości dotyczące treści i trybu wydawania swiadectw pracy w 60% skontrolowanych zakładów nieprawidłowo prowadzono akta osobowe w wielu przypadkach nie udostępniano pracownikom przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu oraz nie zgłaszano pracowników do ubezpieczenia społecznego WARTO INWESTOWAĆ Urząd Miejski w Lęborku ul. Armii Krajowej Lębork tel.(059) fax: (059) Burmistrz: Witold Namyślak Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, pełna planów i nadziei na najbliższe 4 lata. Władze samorządowe Lęborka, oprócz realizacji bieżących zadań, w tym inwestycji m.in. budowy dróg, oświetlenia, rozwoju budownictwa komunalnego, postawiły na stworzenie warunków i danie impulsu dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i perspektyw życiowych jego mieszkańców w następnych latach. Jednym z najważniejszych elementów tych działań jest przygotowanie nowych terenów pod inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe. Już wcześniej Miasto podjęło niezbędne kroki przygotowawcze - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania. Ważnym kierunkiem rozwoju przestrzennego naszego miasta jest obszar zwany Lębork-Wschód. W tym roku gotowy ma być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla os. Lębork-Wschód. Jego opracowanie pozwoli na przeznaczenie około 30 ha w rejonie obwodnicy i ul. Witosa pod lokalizację nowych inwestycji. Rozległość terenu i atrakcyjne położenie w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 6 pozwoli na poszukiwanie dużych inwestorów. Są też plany włączenia tego obszaru do specjalnej strefy ekonomicznej. Realizacja tych zamierzeń może być nowym i silnym impulsem do rozwoju gospodarczego naszego miasta i powstania nowych miejsc pracy. Jednocześnie pozostała część obszaru Lębork- Wschód, również ok. 30 ha, wydzielona będzie pod budownictwo jednorodzinne docelowo może powstać tam ok. 300 atrakcyjnych działek. 4

5 W ramach działań przygotowujących ten rozległy obszar do wykorzystania i zwiększenia jego atrakcyjności, niezbędne jest uzbrojenie tego terenu. W najbliższym czasie uchwalony zostanie gotowy już plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zwycięstwa-Niepodległości-Marcinkowskiego-Różyckiego- Węgrzynowicza, gdzie istnieją wolne, niezagospodarowane przestrzenie, które przeznaczone będą pod budownictwo o funkcjach usługowo-mieszkaniowych. Rozpoczęły się też prace nad planem zagospodarowania w rejonie ul. Buczka. Na tym ponad 30 ha obszarze będzie mogła powstać zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Zmniejszenie strefy ograniczonego użytkowania wokół zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o co zabiega samorząd, pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Komuny Paryskiej i ul. Pionierów, gdzie może rozwijać się budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe. Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe umożliwi rozwój zarówno budownictwa indywidualnego jak i wielorodzinnego, a zgodnie z potrzebami Miasto najbliższym okresie rozwinąć chce budownictwo komunalne, będzie też wspomagać budownictwo w ramach TBS-u i umożliwi dalsze działania na tym polu developerom. W końcowym etapie opracowania jest plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Zakończenie tych prac przygotowawczych stworzy podstawę do rozpoczęcia tak oczekiwanej odbudowy i zabudowy centrum Lęborka, m.in.: odbudowy mostu i ulicy Waryńskiego, rewitalizacji bocznych uliczek w rejonie placu Pokoju m.in. Basztowej, Derdowskiego, Curie- Skłodowskiej, Reja, Przyzamcze, Przymurnej, przebudowy ulic w rejonie al. Niepodległości- Kossaka, odtworzenia ulic w bezpośrednim sąsiedztwie placu Pokoju, likwidacji wymiennikowi przy ul. Kard. S.Wyszyńskiego, nadania nowego wizerunku placowi Pokoju. Rewitalizacja śródmieścia pozwoli wydobyć jego najciekawsze elementy, a miasto zyska również na atrakcyjności turystycznej. Zarówno przygotowanie terenów w obszarze Lębork- Wschód, jak i realizacja zamierzeń inwestycyjnych w centrum miasta wymagają poważnych nakładów finansowych. Część tych zadań może być sfinansowana ze środków unijnych. Realne szanse na ich pozyskanie i tym samym przyspieszenie planowanych działań - stwarza rozpoczynający się w 2007r. nowy okres podziału środków unijnych. Samorząd Lęborka chce wykorzystać tę szansę i w tym celu podjął już niezbędne działania przygotowuje dokumentacje, kosztorysy. Realizacja tych planów pozwoli na dalszy rozwój naszego miasta i poprawę warunków życia jego mieszkańców, a hasło Wybierz Lębork! zostanie zrealizowane poprzez powstanie nowych inwestycji, miejsc pracy i atrakcyjny wizerunek miasta. 5

6 RZEKA SŁUPIA WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku Słupsk, ul. 3-go Maja 65 a tel Rzeka Słupia - przepływająca przez miasto Słupsk to najbardziej atrakcyjne miejsce połowów wędkarskich Słupia jest rzeką o charakterze wody górskiej, jej długość wynosi 138,6 km. Źródła znajdują się na Pojezierzu Kaszubskim w pobliżu Sierakowskiej Huty na wysokości 178 m npm. Środkowy bieg rzeki leży na Wysoczyźnie Polanowskiej, zaś bieg dolny na Równinie Słupskiej oraz Wybrzeżu Słowińskim, kończy bieg w Ustce, gdzie uchodzi do Morza Bałtyckiego. W swoim górnym biegu rzeka przepływa przez szereg jezior: Tuchlińskie, Pręgożyno, Skrzynka,Trzebocińskie, Gowidlińskie, Węgorzyno, Żukowskie. W dalszym biegu przepływa przez zbiorniki zaporowe w Konradowie i w Krzyni. Większymi dopływami lewobrzeżnymi są Parchowska Struga, Stropna, Bytowa, Kamienica, Brodek, Kamienna, Żelkowa Woda, Kwacza. Z dopływów prawobrzeżnych należy wymienić liczącą 45,6 km Skotawę, Glaźną i Gnilną. Średni spadek rzeki wynosi 1,3 promila. Od zapory w Młynkach do mostu kolejowego w Ustce rzeka Słupia jest w użytkowaniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku., i tu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad wędkowania na poszczególnych odcinkach. Na całej długości oraz w licznych dopływach występują atrakcyjne gatunki ryb: pstrąg potokowy, lipień, troć wędrowna, łosoś, a także kleń, szczupak, okoń, płoć. 6

7 Poniżej jeziora Krzynia Słupia ma charakter rzeki trociowo- łososiowej. Tutaj można złowić piękne okazy łososi i troci wędrownej. ZO PZW realizuje zadania w ścisłej współpracy z Komisją Zarybieniową IRS. Jednym z zadań są odłowy tarlaków i pozysk ikry troci na Punkcie Odłowu Troci na rzece Słupi. W 2006 roku zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w okresie od 1 października do 15 grudnia Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku otrzymał pozwolenie na odłów z rzeki Słupi kg tarlaków troci w celu pozyskania tys. ziaren ikry troci oraz 125 szt łososia w celu pozyskania 100 tys ziaren ikry łososia. W okresie od 1 października do 30 listopada odłowionych zostało 761 szt tarlaków troci o wadze 1.579,3 kg. Pozyskano tys. ziaren ikry troci przeznaczonej do dalszej inkubacji.po wykonaniu planu pozyskania ikry pozostało 26 szt/ 45 kg nie wytartych samic troci, które wypuszczono z powrotem do rzeki w celu złożenia przez nich ikry na naturalnych tarliskach. We wrześniu 2006 roku założono 2 skanery do liczenia ryb przechodzących przez przepławki przy młynie i przy jazie w Słupsku. Wykazały one przepłynięcie kilkunastu tysięcy różnych obiektów. Obecnie są one identyfikowane przez pracowników IRS w Gdańsku. Do tej pory stwierdzono, że przepłynęło przez przepławkę przy młynie 2700 szt oraz przez przepławkę przy jazie w Słupsku 1900 szt troci i łososi. Do rozpoznania 7

8 pozostało jeszcze ponad 1100 szt obiektów. Pozostałe obiekty odrzucono. W celach identyfikacyjnych zostaną wykorzystane filmy, na których zarejestrowane zostały ryby przepływające przez przepławkę przy jazie. Zamontowana na wlocie z przepławki kamera pozwoliła na obserwację przez Internet migracji ryb, natomiast druga kamera przekazywała obraz z codziennej pracy brygady rybackiej na Punkcie Odłowu Troci. 25 tarlakom troci założono nadajniki radiowe. Do chwili obecnej 4 nadajniki wciąż nadają sygnały potwierdzając, że ryby są jeszcze w rzece w okolicy Słupska. Realizowane przez ZO PZW Słupsk zarybienia rzeki Słupi to 2000 szt smoltów łososia, 4000 szt smoltów troci, 1150 tys szt. wylęgu troci, 62,2 tys. szt. wylęgu pstrąga potokowego, 15 tys szt. narybku wiosennego pstrąga, 2 tys szt. narybku lipienia, 200 kg jazia, nie licząc zarybienia zbiorników zaporowych na tej rzece. Pomocy finansowej na realizację zarybiania udziela Urząd Miejski w Słupsku. Corocznie dokonywane jest zarybienie Polskich Obszarów Morskich Bałtyku ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym rzeki Słupi ok. 70 tys smoltów troci i ok. 30 tys szt. smoltów łososia. Pozyskujemy również ikrę z tych ryb, inkubujemy w naszej wylęgarni, w Ośrodku Zarybieniowym Damnica, i zarybiamy Słupię i jej dopływy. 230 tys szt ikry troci zostało przekazane hodowcom smoltów. Nasze rzeki chronimy przed kłusownictwem. Społeczna Straż Rybacka oraz utworzona w 2004 roku Grupa Szybkiego Reagowania SSR aktywnie współdziała w tym zakresie z Policją i Państwową Strażą Rybacką, Służbami Ochronnymi Parków, Straży Granicznych i Towarzystw. Współdziałamy ściśle z władzami Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego, Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi, Towarzystwem Proekologicznym Słupia, Związkiem Miast i Gmin Dorzeczy Słupi i Łupawy, instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi dbając o ochronę przyrody, zakładając tarliska naturalne. Organizujemy pokazy i informujemy mieszkańców naszego regionu o naszej pracy na rzecz utrzymania czystości wód i zwiększania populacji ryb w Słupi i jej dopływach. Dzień Otwartej Przepławki dla mieszkańców Słupska to nasz wkład w tworzenie świadomości ekologicznej i promocji przyrodniczo - wędkarskiej naszego regionu. 8

9 Mieszkańcy śledzą wędrujące na tarło w górę rzeki trocie i łososie pokonujące przepławkę, uczestniczą przy sztucznym tarle, obserwują ryby wyskakujące z wody przy jazie. W dniu 1 stycznia od wielu lat Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku organizuje Festyn Wędkarski na rzece Słupi w Słupsku. W programie zawodów są: - Otwarty Konkurs Wędkarski o Największą Złowioną Rybę (Łosoś/Troć), - Konkurs Wiedzy Ekologicznej, - Konkurs Wiedzy Wędkarskiej. Organizatorami festynu jest Zarząd Okręgu PZW w Słupsku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Patroni medialni to: TVP 1,TVP 3,Głos Słupski, Głos Pomorza, Wędkarz Polski, Wiadomości Wędkarskie, Wędkarski Świat. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe plakietki i gorący posiłek. Zapraszamy na łowiska! 9

10 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego Powszechnie uważa się, że najlepiej zaplanowane strategie marketingowe mogą zawieść bez odpowiedniego wsparcia w innych obszarach. I odwrotnie inne działania też mogą stać się bezużyteczne bez przeprowadzenia badań marketingowych i ustalenia wspólnych kierunków działania, czego przykładem są wzajemne powiązania w sferze marketingu i logistyki (rysunek 1) mające na celu maksymalizację zysków i minimalizację kosztów przedsiębiorstwa. Konieczna jest więc integracja instrumentów i działań w tych dwóch obszarach, dzięki której wypracowany zostaje spójny system działania, którego podstawą jest orientacja rynkowa. Na szczególną uwagę zasługuje tu powiązanie działań w sferze zbytu i zaopatrzenia, które stanowi bazę dla marketingowych, produkcyjnych i finansowych aktywów firmy. Niezbędne dopełnienie działań marketingowych, w warunkach współczesnego rynku, stanowi zapewniany przez logistykę poziom obsługi klienta. Marketing pełni w tych działaniach rolę kreatora popytu, dystrybucja (logistyka) ten popyt satysfakcjonuje. Zależności te powinny być optymalizowane. Przy czy zadowolenie klienta jest osiągane w wyniku działań marketingowych dotyczących marketingu - mix, wspomaganych przez działania innych obszarów. Rysunek 1 Koncepcja zarządzania marketingowo logistycznego Zadowolenie klienta - Dostawcy - Posrednika - Klienta finalnego Zintegrowane działania marketingowo logistyczne - Marketing-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) - Logistics-mix (transport, zapasy, składy, realizacja zamówienia) Zyski przedsiębiorstwa - Maksyamalizacja zysków długoterminowych - Najniższe koszty globalne przy akceptowanym poziomie osługi klienta Źródło: M. Sołtysik, Podstawy zarządzania logistycznego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1995 nr 5, s. 99. Natomiast na osiągnięcie akceptowanego poziomu zysku w dłuższym okresie wpływają globalne koszty, przy zachowaniu określonego poziomu obsługi klienta. Ustalając optymalny poziom obsługi rozpatruje się między innymi: o ile wzrośnie sprzedaż przy danym wzroście poziomu obsługi klienta, jakie przy tym ponosi się koszty. 10

11 Zazwyczaj podnoszenie poziomu obsługi klienta jest bardzo korzystne, gdyż przyrost sprzedaży jest większy od przyrostu kosztów. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadmierne jego zwiększanie - powyżej punktu optymalnego, może spowodować spadek rentowności ze względu na progresywny charakter wzrostu kosztów z tym związanych. Poziom obsługi klienta jest zależny od następujących elementów: ceny rynkowej produktów, jakości produktów, dystrybucji, reklamy, obsługi przed sprzedażą, obsługi po sprzedaży, asortymentu, gwarancji, załatwiania reklamacji. Podany zestaw kryteriów oceny jakości usługi wydaje się oczywisty, jednak jego uwzględnienie w praktyce jest bardzo trudne. Wymaga to nie tylko wszechstronnego przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, lecz także ogromnej dbałości o materialne elementy procesu świadczenia usługi, jak również stałej obserwacji i znajomości zachowań nabywców. Połączenie tych elementów w dobrze funkcjonujący organizm firmy świadczy o sukcesie rynkowym. Bardzo ważne jest także ustalenie, które elementy obsługi klienta są dla niego bardziej, a które mniej istotne - najlepiej sprawdzić to za pomocą ankiet, w których określone są różne elementy i o różnym poziomie obsługi. Warto także porównać stopnie logistycznej obsługi klienta u konkurencji i porównać korzyści, jakie one przynoszą, do czego nawiązuje artykuł J. Szredera Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi? zamieszczony w nr 11 Kalejdoskopu Gospodarczego. Marcin Musiałek Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Literatura: 1. Ciesielski M. red., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Sołtysik M., Podstawy zarządzania logistycznego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1995 nr Szreder J., Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi?, Kalejdoskop Gospodarczy nr 11, SIPH

12 Z DZIEJÓW SŁUPSKA Kościół Zamkowy św. Jacka W ciągu kolejnego stulecia kościół (wraz z klasztorem) padał wielokrotnie łupem grabieżców, a podczas sławnych zajść w okresie Reformacji został całkowicie ogołocony. Przestał pełnić funkcje Domu Bożego i przez lata stał opuszczony; około roku 1600 przypominał grożącą zawaleniem ruinę. Mieszkająca wówczas w miejscowym Zamku Księżna Erdmut wdowa po Księciu Janie Fryderyku poleciła kościół odbudować i konsekrować pod wezwaniem (na pamiątkę swego zmarłego małżonka) Św. Jana. Kościół pw. Św. Jacka Źródło: (Galeria Słupsk zimą ) Niestety koscioła tego prawie nie da się korzystnie sportretować od zewnątrz. Obok widoków zalecanych w przeszłości z południowo-zachodniego krańca dawnego Ogrodu Różanego (dziś jest to Park im. J. Waldorffa z pomnikiem K. Szymanowskiego, między ulicami W. Jagiełły i Jana Pawła II) i z miejsca, w którym skręca się z dzisiejszej ulicy Zamkowej ku murom obronnym w południowej części miasta można polecić jeszcze co najmniej dwa inne widoki: jeden spod Zamku, wielokrotnie i udanie wykorzystywany przez fotografów, a także drugi, z przeciwległego brzegu rzeki zwanej dziś Słupią. Wieża tego kościoła, ośmioboczna i nadzwyczaj smukła, przypomina igłę lub ołówek i dominuje nad bryłą, obserwowaną z wymienionych miejsc. Zanim szczegółowo opowiemy o tej budowli przedstawmy kilka ważnych dat z jej historii. W 1278 roku książę Mestwin II podarował dominikanom z ówczesnego Gdańska plac (położony wewnątrz, przy południowo- wschodnim krańcu murów miejskich dawnego Stolpu) pod budowę klasztoru męskiego. W latach trzydziestych ubiegłego wieku świadczyły o tym takie nazwy, jak Podwórzec Klasztorny czy ulica Mnichów. Przy klasztorze zbudowano też zapewne i kościół z muru pruskiego, to jest w stylu, w jakim budowano wówczas takie obiekty w tej okolicy. Kościół nie przetrwał któregoś z licznych pożarów, jakie pustoszyły miasto w przeszłości, i w końcu XV wieku wybudowano w tym miejscu nową, tym razem już ceglaną świątynię. W ciągu kolejnego stulecia kościół (wraz z klasztorem) padał wielokrotnie łupem grabieżców, a podczas sławnych zajść w okresie Reformacji został całkowicie ogołocony. Przestał pełnić funkcje Domu Bożego i przez lata stał opuszczony; około roku 1600 przypominał grożącą zawaleniem ruinę. Mieszkająca wówczas w miejscowym Zamku Księżna Erdmut wdowa po Księciu Janie Fryderyku poleciła kościół odbudować i konsekrować pod wezwaniem (na pamiątkę swego zmarłego małżonka) Św. Jana. Nastąpiło to 24 czerwca (w dzień Św. Jana) 1602 roku. Kolejna znaczna renowacja i ponowna konsekracja świątyni nastąpiły w roku Ośmioboczna wieża zachodnia spoczywa na czworokątnej podstawie w taki sposób, iż żadna ze ścian jej korpusu nie jest równoległa do boku podstawy. Zwieńczenie jej stanowi barokowy hełm z tak zwaną latarnią i wyjątkowo smukłą iglicą. Sama budowla jest dziś jednonawowa i na zewnątrz pozbawiona ozdób; rytm nadają jej sylwecie jedynie przypory i trzyczęściowe okna. Chór zamknięty jest prostą i gładką ścianą. Nad ową 12

13 ścianą z jednym szerokim, pięcioczęściowym oknem, w większej części przysłoniętą przez budynek zamkowego młyna, wznosi się szczyt północno- wschodni, stanowiący specjalną, ale i jedyną ozdobę bryły. Widać go dobrze z podwórza starego młyna. W odróżnieniu od Kościoła Mariackiego Zamkowy nie jest dokładnie zorientowany geograficznie; oś jego symetrii przebiega w linii południowy zachód - północny wschód. Okrągłe otwory w szczycie przypominają ozdoby Ratuszów w Lubece i Stralsundzie. Wieżyczka po stronie południowo - wschodniej nie ma hełmu i właściwie w ogóle nie przypomina wieży. Po stronie północnej kościoła można rozpoznać elementy, świadczące o niegdysiejszym istnieniu nawy bocznej. Jest to świątynia siedmioprzęsłowa. Istniejący stosunek długości do szerokości kościoła był cechą korzystną z punktu widzenia katolików, u których Msza Święta była i jest ucztą dla wzroku. U ewangelików jednakowoż główną rolę we Mszy odgrywało głoszone Słowo Boże, więc nie wykorzystywali oni całej długości nawy. Podczas odbudowy w 1602 roku cztery wschodnie przęsła oddzielono ścianą. Dla wyrównania powstałej w ten sposób straty przestrzeni wbudowano później w tę stosunkowo wąską nawę dwie szerokie, umieszczone jedna nad drugą empory, wskutek czego znacznie ucierpiał wyraz artystyczny całości. Było to rozwiązanie wymuszone, bowiem duchowny ewangelicki powinien był przemawiać do wiernych zgromadzonych ściśle wokół niego. Oczom nie miał on nic do zaoferowania. Kruchta, powstała w zachodniej części świątyni, wykorzystywana była m. in. w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania. Stąd też wchodziło się schodami na empory, przez co można było zaoszczędzić przestrzeni w części wschodniej. Do wnętrza właściwej nawy prowadzą stąd niepozorne, wąziutkie drzwi. Prosty na zewnątrz, kościół również we wnętrzu pozbawiony jest niemal całkowicie wszelkich ozdób i posiada zwyczajne sklepienie gwiaździste. Tym cenniejsze są barokowe elementy wyposażenia wnętrza Kościoła, pochodzące prawie wyłącznie z siedemnastego wieku. Elementy starsze (a więc i cenniejsze z punktu widzenia historyka sztuki) pochodzące z pierwszych lat istnienia świątyni padły pastwą ognia, złodziei i przeróżnych kataklizmów. Odpowiednie wyposażenie ogołoconej ze sprzętów świątyni wydawało się fundatorce i jej następcom zadaniem na ich miarę. Księżna Erdmut ufundowała w 1602 roku ołtarz i ambonę. Ołtarz ten jest ozdobiony barokowymi rzeźbami i odpowiednim zestawem obrazów. Na głównym obrazie widzimy fundatorkę i jej męża, klęczących pod krzyżem i pogrążonych w modlitwie. Ptak u szczytu jest zapewne gołębiem, więc gdy popatrzymy przez okno w ścianie szczytowej na oko na drugiej ścianie, jak na oko Boga Ojca to otrzymamy obraz Przenajświętszej Trójcy. Filar podpierający ambonę ma postać brodatego mężczyzny. Balustradę ambony zdobią portrety Ewangelistów, zaś balustrada schodków ozdobiona jest portretami Apostołów. Zadaszenie jest bogato ozdobione rzeźbami. Organy świątyni dar Księcia Ernesta Bogusława są młodsze od ołtarza i ambony o około osiemdziesiąt lat, mają wysoki, bogato zdobiony złoconymi rzeźbami prospekt, za którym kryje się właściwy mechanizm instrumentu. Na balustradzie empory organowej znajduje się mała, bogato zdobiona rzeźbionymi ornamentami i figurami imitacja prospektu organowego. Cenniejsze od tych wszystkich elementów wyposażenia, które przecież można w tej lub innej formie znaleźć we wszystkich kościołach są dwa marmurowe epitafia, rozmieszczone po obu stronach ołtarza na obu wzdłużnych ścianach nawy (tj. północno - zachodniej i południowo - wschodniej). Linia męska rodu Gryfitów wygasła, jak wiadomo, w momencie śmierci Bogusława XIV w 1637 roku. Jego siostra, Księżna Anna nazywała się po mężu belgijskim księciu de Croy en Arschot. Oboje małżonkowie mieli syna, Księcia Ernesta Bogusława, który zmarł w roku 1684 w dwadzieścia cztery lata po swej matce. W 1682 roku, na dwa lata przed swą śmiercią Książę ten polecił przygotować jego zmarłej matce i sobie samemu dwa epitafia, które miałyby zostać umieszczone nad miejscami spoczynku obojga Księstwa pochowanych pod podłogą świątyni. Oba te dzieła dotrwały do naszych czasów w swojej oryginalnej formie. Doktor F. Kugler w swojej Historii kultury pomorskiej z 1840 roku tak pisał o epitafium Księcia Ernesta Bogusława: Nazwisko twórcy tychże epitafiów nie zachowało się ani w pomorskich archiwach, ani też na samych dziełach. Piękne ozdoby pulpitu modlitewnego przypominały mi jako żywo wielkiego Andreasa Schluetera. Być może nie posuwam się tu zbyt daleko w przypuszczeniach, iż dzieła te pochodzą z okresu jego młodości i mają związek z pracami jego nauczyciela Sapoviusa. Bliskość Danziga, w którym mieszkał ten ostatni czyni całkiem prawdopodobnym przypuszczenie, iż Książę Ernest 13

14 Bogusław właśnie do niego zwrócił się o wykonanie wspomnianych epitafiów. Ktokolwiek jednak nie byłby twórcą obu dzieł mamy przed sobą obiekty wielkiej wartości artystycznej, godne pielęgnacji z naszej strony. Książę, ze wzrokiem skierowanym ku górze i wzniesionymi w geście modlitwy ramionami, siedzi w swoim stroju paradnym, złożonym z płaszcza i półpancerza, przy modlitewnym pulpicie, bogato ozdobionym arabeskami i piękną główką dziecięcą. Różnica między tą anielską główką oraz głowami dzikich, którzy utrzymują całą tę konstrukcję na swoich barkach wskazuje wyraźnie, iż nad dziełem tym pracowało dwóch artystów o różnym poziomie mistrzostwa. Postacie mężczyzn utrzymujących całość, dzierżą w rękach drewniane maczugi, a o ich kolana opierają się tarcze, z których prawa ozdobiona jest herbem Pomorza z gryfem. Na wysokim gzymsie znajdują się dwa wazony, a w środku książęcy herb de Croyów. Podobnie jak napisy z epitafium Księżnej Anny, tak i te z epitafium Księcia zaopatrzone były w niemieckie tłumaczenia na oddzielnych tabliczkach. Całe epitafium znajduje się za ozdobną, kutą, żelazną kratą. Epitafium to spoczywa na równi z podłogą, zaś drugie, poświęcone Księżnej Annie, umieszczone zostało na ścianie nieco ponad nią. Ono również składa się z elementów architektury, wykonanych z czarnego marmuru oraz figury z marmuru białego. U góry przedstawiono Księżnę siedzącą na krześle i trzymającą w lewej ręce książkę, zaś prawą ręką rozdającą pieniądze (jest to symbol miłosierdzia dla ubogich). Ona sama przedstawia Miłość, podczas gdy Wiara i Nadzieja siedzą odpowiednio po prawej i lewej jej stronie. U dołu wielkiej tablicy umieszczono postać zmarłej Księżnej Anny w nietypowej pozie z twarzą, zwróconą w stronę wnętrza świątyni i z głową na poduszce. Również tu tym razem na obrazach po obu stronach tablicy z tekstem przedstawiono książęcą parę w pełni młodości. Sam Książę Ernest de Croy en Arschot zmarł wskutek choroby w 1620 roku, podczas jednej z wojen nad Renem, ledwie po roku małżeństwa. Wdowa po nim, Księżna Anna, mieszkała najpierw w dzisiejszym Szczecinie, swoich dni dożyła jednak na zamku w Słupsku. Zwłoki jej i jej syna spoczywają w Kościele Zamkowym, pochowane pod podłogą przed ołtarzem. W roku 2006 epitafium to zostało poddane gruntownej renowacji. Mosiężna chrzcielnica z siedemnastego wieku, stoi na nowej, kamiennej podstawie z płaskorzeźbą wyobrażającą Grzech Pierworodny. Na ścianach znajdują się, w ramach za szkłem, wyhaftowane złotem, srebrem i kolorowymi nićmi na niegdyś białym atłasie herby rodów szlacheckich, książęcych i elektorskich z Pomorza, Saksonii, Brandenburgii i Brunszwiku - Lueneburga. Są to dobrze zachowane, cenne dzieła sztuki, niosące...niepowtarzalną radość miłośnikom dawnych osobliwości. Jak zatem widać Kościół Zamkowy jest cennym pomnikiem historii, zarówno Stolpu jak i Słupska, pamiątką po dawno wygasłym, książęcym rodzie Gryfitów. Przedstawiciele książęcego rodu Croyów żyli w Niemczech jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Boczna linia tego rodu miała swoje włości również w dawnym powiecie słupskim były to majątki m.in. w dzisiejszym Duninowie oraz kilka mniejszych posiadłości. A sam Kościół pod wezwaniem Św. Jacka powrócił krótko po wojnie jako pierwszy w Słupsku do służby Bogu i wiernym. Służy do dziś i posłuży zapewne przez kolejne wieki. Wojciech M. Wachniewski Słupsk (Na podstawie fragmentu Przewodnika po Stolpie i okolicach z 1926 roku.) 14

15 NASI PRZEDSIĘBIORCY Flair Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, Kobylnica PL KRS: Kapitał własny: PLN Firma Flair Poland Sp. z o.o., należąca do grupy Schieder, jest producentem mebli wyściełanych. Zakład, założony w 1992 roku, zatrudnia 400 pracowników, a jego dzienna wydajność sięga trzystu kompletów mebli. Spółka produkuje meble wypoczynkowe, rowgówki, tapczany, meble do siedzenia, sofy i tzw. megasofy, fotele, fotele (w tym telewizyjne). W badaniach przeprowadzonych wśród klientów firmy większość respondentów oceniła styl wyrobów jako nowoczesny i ponadprzeciętny. Meble projektowane są przez specjalistów z Europy Zachodniej, co pozwala dotrzymywać kroku najnowszym trendom projektowym na kontynencie. Większość produkcji kierowana jest na eksport, a zadowolonych użytkowników mebli znaleźć można w takich krajach, jak Austria, kraje Beneluxu, Czechy, Francja, Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, Irlandia, Liechtenstein, Niemcy, Portugalia, Republiki Nadbałtyckie, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Firma zaznacza swą obecność na krajowym rynku, współpracując z setką dużych i średnich salonów wystawowych w całym kraju. W tym roku firma otworzyła salon handlowo - wystawienniczy na terenie własnego zakładu. Flair Poland Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO

16 Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15 D Słupsk tel. (059) fax (059) Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. produkuje i przesyła energię cieplną w oparciu o nowoczesną automatykę. Zarządzanie dostawą ciepła odbywa się dzięki zastosowaniu systemu nadrzędnego firmy Sauter, co pozwala na całodobową kontrolę parametrów pracy z poziomu dyspozytora. Nasz system ciepłowniczy zaliczany jest do najnowocześniejszych w kraju, poprzez co gwarantujemy dotrzymanie właściwych parametrów nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Wykazujemy dużą dbałość o środowisko. Prowadzimy systematyczny monitoring emisji gazów i pyłów za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Monitoring pozwala nam również na kontrolę procesów spalania, dzięki temu uzyskujemy produkt najwyższej jakości. Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie: Polityki Jakości - ISO 9001 Polityki Środowiskowej - ISO Polityki BHP - OHSAS ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU Słupsk, ul. Szczecińska 57, Tel. (059) , fax. (059) Nasz zakład jest jedną z najbardziej wszechstronnych i najstarszych instytucji szkolących regionu Pomorza Środkowego. Zajmuje się kształceniem zawodowym dorosłych i młodzieży w systemie kursowym, szkolnym oraz praktycznym nauczaniem zawodu w warsztatach szkoleniowo produkcyjnych. Od wielu lat jest znanym na rynku krajowym i zagranicznym producentem maszyn do obróbki metali. Gwinciarek GS-10, filtrów magnetycznych i bibułowych o różnej wydajności do wszystkich rodzajów szlifierek i urządzeń przemysłowych. Produkujemy również urządzenia dla przemysłu energetycznego i stoczniowego. FILTR MAGNETYCZNY TYP FMA1 BLOK SRZYNI CIEPLNEJ GWINCIARKA STOŁOWA TYP GS-10 16

17 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Polska ma obniżyć deficyt w 2007 roku luty 2007 Polska musi do końca roku obniżyć nadmierny deficyt budżetowy finansów publicznych i ma czas do 27 sierpnia na wykazanie, że podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie - zaleciła w środę Komisja Europejska. Dotychczasowe kroki podejmowane przez polski rząd Komisja Europejska oceniła jako niewystarczające, pisząc w ocenie polskiego planu konwergencji, że polepszenie sytuacji budżetowej jest głównie wynikiem wysokiego wzrostu gospodarczego. Komisja uważa, że zapowiadane przez Polskę zmniejszenie deficytu w 2007 roku do poziomu 3,4 proc. wymaga zdecydowanej reformy wydatków publicznych; bez niej deficyt będzie większy - ostrzega. Według najnowszych prognoz Komisji, polski deficyt finansów publicznych wyniesie w 2007 roku 3,7 proc. PKB (włączając koszty reformy emerytalnej). Źródło: Komisja Europejska chce kar za przestępstwa ekologiczne Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie kar, takich jak grzywny i więzienia, za przestępstwa ekologiczne popełniane w krajach Wspólnoty. Posunięcie Brukseli jest tłumaczone tym, że niektóre kraje członkowskie UE traktują "zielone przestępstwa" poważniej niż inne, które zezwalają na wykorzystywanie luk w prawie. Doświadczenie pokazuje, że istniejące systemy sankcji nie są wystarczające do egzekwowania praw w zakresie ochrony środowiska - wyjaśniono w tekście, który cytuje "FT". Według dziennika, projekt dyrektywy wymienia dziewięć przestępstw, od nielegalnego składowania śmieci po bezprawne "niszczenie lub zbieranie" chronionych roślin. Komisja Europejska chce też wyznaczenia najniższej możliwej kary za najpoważniejsze z przestępstw, czyli takie, które przyczyniają się do czyjejś śmierci. Zgodnie z dyrektywą, za poważne zanieczyszczenie albo nielegalny transport materiałów nuklearnych groziłoby od dwóch do pięciu lat więzienia. W przypadku spowodowania śmierci kara wyniosłaby do 10 lat. Unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas dążył do opracowania dyrektywy po porzuceniu w sierpniu ubiegłego roku toksycznych odpadów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, wskutek czego 10 osób zmarło, a setki zachorowały. Niebezpieczny ładunek został przetransportowany przez statek pod panamską flagą, wyczarterowany podobno przez firmę holenderską. Źródło: Euroland na wyższych obrotach Gospodarka 12 krajów eurolandu rozwijała się w ubiegłym roku najszybciej od początku dekady. To rezultat długo oczekiwanego ożywienia w Niemczech i we Włoszech W ostatnim kwartale minionego roku wzrost gospodarczy 12 krajów strefy euro wyniósł aż 3,3 proc. - podał Eurostat. Jest to wynik o 0,3 pkt proc. lepszy od większości prognoz. W całym 2006 roku PKB eurolandu zwiększył się o 2,7 proc., czyli najwięcej od sześciu lat. Głównymi motorami rozwoju "12" był eksport i popyt wewnętrzny. - Sytuacja jest bardzo dobra. Ożywienie gospodarcze jest silniejsze, niż 17

18 oczekiwałem - mówił europejski komisarz ds. finansowych i gospodarczych Joaquin Almunia. Po wtorkowych informacjach Komisja Europejska może zrewidować swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 2007 r., który według obecnych szacunków ma wynieść 2,1 proc. Jest szansa, że po raz pierwszy od sześciu lat tempo rozwoju europejskiej gospodarki zrówna się z tempem wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Włoskie ozdrowienie Pozytywnym zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów są wyniki gospodarki Włoch, kraju nazywanego do niedawna "chorym człowiekiem Europy". Włoska gospodarka wzrosła w ostatnim kwartale aż o 2,9 proc., licząc rok do roku. To głównie wynik ożywienia gospodarczego na całym świecie, ponieważ Włosi eksportują bardzo dużo towarów. Ale do szybszego wzrostu mogą się również przyczyniać reformy przeprowadzane przez rząd Romana Prodiego. Jedną z najważniejszych jest liberalizacja usług, mająca na celu zniesienie ograniczeń w zakładaniu nowych firm przez przedstawicieli takich zawodów jak aptekarze, piekarze, operatorzy stacji benzynowych, fryzjerzy czy prawnicy. Włochy wciąż są bowiem pełne tak absurdalnych przepisów, jak na przykład ograniczenie liczby piekarni w jednej dzielnicy. Niemieccy konsumenci w natarciu Bardzo dobrze radzi sobie także gospodarka naszego zachodniego sąsiada i głównego partnera handlowego, czyli Niemiec. W ostatnim kwartale tempo wzrostu PKB w tym kraju wyniosło 3,7 proc. Przed końcem 2006 r. Niemcy rzucili się bowiem do robienia zakupów, obawiając się, że styczniowa podwyżka VAT o 3 pkt proc. doprowadzi do wzrostu cen. Jednak według prognoz podwyżka VAT nie powinna znacząco wpłynąć na pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców w tym roku. Opublikowany wczoraj wskaźnik oczekiwań gospodarczych instytutu ZEW wzrósł w lutym do 2,9 pkt, z minus 3,9 pkt w styczniu. Jest on obliczany na podstawie prognoz gospodarczych 300 inwestorów i analityków. Więcej podwyżek stóp Szybszy od oczekiwań wzrost gospodarczy może jednak również doprowadzić do podniesienia przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych. Obecnie główna stopa znajduje się na poziomie 3,5 proc. Rynek oczekuje, że w marcu koszt kredytu wzrośnie o 0,25 pkt proc., jednak dalsze ruchy banku kierowanego przez Jeana-Claude'a Tricheta są wielką niewiadomą. - Dane o wzroście gospodarczym mogą oznaczać jeszcze więcej podwyżek w tym roku - komentował strateg banku Nordea Niels Christensen.Jeżeli stopy procentowe w strefie euro wzrosną do 4 lub 4,25 proc., będzie to oznaczało, że po raz pierwszy w historii mogą one być na równym poziomie lub nawet wyższe niż w Polsce. Główna stopa NBP wynosi bowiem 4 proc. i nie wiadomo, czy w tym roku wzrośnie. Zdaniem niektórych ekonomistów zrównanie stóp może stworzyć barierę przed umacnianiem się złotego. Obligacje w euro będą bowiem dla inwestorów relatywnie bardziej dochodowe niż papiery dłużne w naszej walucie. Z drugiej jednak strony, na co wskazywał w niedawnym wywiadzie dla "Rz" członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Wojtyna, na przykład w Czechach stopy są aż o 1 pkt proc. niższe niż w strefie euro, a mimo to czeska korona w ostatnim roku drożała. Źródło: 18

19 WIEŚCI GMINNE Gmina Kobylnica Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, Kobylnica tel tel./fax do Przewodniczący Rady Gminy: Józef Gawrych Wójt Gminy: Leszek Kuliński Gmina Kobylnica położona jest w północnozachodniej części województwa pomorskiego w powiecie słupskim. Swoją atrakcyjność zawdzięcza dogodnemu położeniu u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz sąsiedztwu Słupska. Ze względu na położenie i duże możliwości zagospodarowania terenu, gmina jest atrakcyjna dla przedsiębiorców. Realizowane inwestycje podnoszą standard życia, zachęcają do inwestowania. Infrastruktura oraz oferowane przez władze gminy niższe podatki sprzyjają tworzeniu nowych firm, rozwijaniu produkcji oraz wzrostowi zatrudnienia. Na terenie gminy swoją działalność prowadzą m.in. hipermarkety: Real, OBI, przedsiębiorstwa: Flair Poland, Krężel, Plasmet. Efektem realizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury jest także dynamicznie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Liczne inwestycje w gminie podnoszą jej rangę i renomę. Władze samorządowe dokładają wszelkich starań w celu pozyskiwania finansowych środków unijnych dla zwiększenia atrakcyjności i rozwoju gospodarczego gminy. Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI XIII wieku. Gmina zasobna jest też w budownictwo historyczne. Jego początki datowane są w wiekach średnich przez wiek XVIII aż do XX. Najliczniej reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne, począwszy od kościołów, zespołów pałacowo folwarcznych, do budownictwa zagrodowego. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Większość z budowli pałacowych w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona lub rozebrana. Pozostały nieliczne pałace i parki przydworskie. Na obszarze gminy zewidencjonowanych jest ponad 600 stanowisk archeologicznych, z których 334 objęto ochroną. Pasjonaci turystyki znajdą tu dogodne warunki do uprawiania jej zróżnicowanych form. Największe potencjalne możliwości ma turystyka rowerowa, wędrówki piesze, kajakarstwo i wędkowanie. Na turystów rowerowych i pieszych czekają wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne, których główną atrakcją jest bogactwo przyrodnicze, urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy i mało zmienione środowisko oraz zabytki i osobliwości przyrodnicze. Najciekawszą z polecanych tras jest ścieżka przyrodnicza Szlakiem troci i łososia. Powstała ona w ramach projektu Ochrona ekosystemu rzeki Słupi. Na czterokilometrowej trasie zostało rozlokowanych 10 przystanków z tablicami informacyjnymi., dzięki którym w trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi. Piękne 19

20 tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi sprzyjają tworzeniu gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy znajduje się 27 pomników przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa i grupy drzew, wśród których dominują dęby szypułkowe. W okolicach Zagórek znajduje się okazały głaz narzutowy. Ważne znaczenie dla gospodarki ma rolnictwo i związane z nim przetwórstwo rolno spożywcze. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w gminie zajmuje ha, co stanowi 61,2% całkowitej powierzchni. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią 46,49% gruntów ogółem. Funkcjonuje tu 588 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 9 ha. Prosperują również duże i dobrze działające przedsiębiorstwa rolne. Do gminnych specjałów zaliczyć można smaczny chleb w kilku gatunkach, wypiekany na specjalne uroczystości przez mieszkankę Lulemina oraz miód z pasiek zlokalizowanych na terenach ekologicznie czystych. Gmina posiada w miarę dobrze rozwinięty system infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu. Sieć wodociągów pokrywa jej obszar w 100%, a do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 32% ogółu mieszkańców gminy. Ścieki doprowadzone są poprzez przepompownię główną do układu kanalizacyjnego do Słupska. Budowa kanalizacji będzie kontynuowana na terenie całej gminy. Gmina Kobylnica nie posiada własnego wysypiska odpadów. Masa wytwarzanych odpadów jest zagospodarowana przez PGK w Słupsku i unieszkodliwiana na wysypisku odpadów w Bierkowie. Od roku realizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W miarę posiadanych i uzyskiwanych środków finansowych dokonywano zakupu pojemników na odpady oraz wdrożono system selektywnej zbiórki. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy spokoju i bezpieczeństwa powołano 30 grudnia 2004r. wspólną dla Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk Straż Gminną. Prowadzi ona szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. poprzez kontrolę przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zabezpieczanie imprez masowych. W sierpniu 2005 r. uruchomiono witrynę internetową na której zamieszczane są ważne dla mieszkańców gminy informacje i wiadomości. Ponadto funkcjonuje całodobowy nr telefoniczny oraz adres , dzięki którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia, potrzeby interwencji. W Urzędzie Gminy oraz w siedzibie Straży Gminnej umieszczone zostały skrzynki kontaktowe, do których mieszkańcy mogą wrzucać swoje uwagi. Od maja 2005 r. straż posiada nowoczesny fotoradar, który jest regularnie wykorzystywany w walce z piratami drogowymi niestosującymi się do przepisów ruchu drogowego. W gminie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych w skład, których wchodzą: Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach oraz szkoły podstawowe w Kwakowie, Kończewie i Słonowicach. Największą inwestycją w roku 2003 była modernizacja gimnazjum w Kobylnicy oraz budowa nowoczesnej hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Jeden z największych w regionie słupskim obiekt szkolno sportowy jest piękną wizytówką gminy. Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy Gmina realizuje programy rządowe i inicjatywy społeczne mające na celu tworzenie sal dydaktyki informatycznej i komputerowej w jednostkach oświatowych. Wszystkie szkoły mają pracownie komputerowe z dostępem do internetu. W szkołach prowadzona jest edukacja ekologiczna z aktywnym uczestnictwem we wszelkiego rodzaju konkursach oraz akcjach o tej tematyce: Sprzątanie Świata, Ekolandia, Olimpiada Ekoludków, Dzień Zdrowej Żywności oraz ekologiczne rajdy i marsze na orientację. Organizowane są imprezy o zasięgu krajowym t.j. Wakacjada Taneczna i Grand Prix Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, zawody w darta i badmintona. Upowszechnieniem kultury i sportu zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy. Na terenie gminy 20

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (3) grudzień 2005 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET N R 9 (35) wrzesień 2008 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...5 NASI CZŁONKOWIE...7

W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...5 NASI CZŁONKOWIE...7 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (30) marzec 2008 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...5

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom PAŹDZIERNIK 2008 1 To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln Ilustracja

Bardziej szczegółowo

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009 W numerze: AKTUALNOŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (29) luty 2008 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...6

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo