(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01) (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/3 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Układ do usuwania zapachów z zaworem ze zbiornikiem cieczy (30) Pierwszeństwo: HU (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/09 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 01/07 (73) Uprawniony z patentu: Kovacs György, Györ, HU PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Kovacs György, Györ, HU (74) Pełnomocnik: Sulima Grabowska i Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j. rzecz. pat. Małgorzata Grabowska Warszawa skr. poczt. 6 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SGS-34/VAL EP Układ do usuwania zapachów z zaworem ze zbiornikiem cieczy Opis Przedmiotem wynalazku jest układ do usuwania zapachów z zaworem ze zbiornikiem cieczy, który jest połączony z instalacją odpływową oraz może być stosowany do usuwania powietrza o przykrym zapachu z miski ustępowej, uniemożliwiając ucieczkę nieprzyjemnych zapachów do otoczenia. Dokument DE opisuje rozwiązanie do oczyszczania powietrza w kabinach toaletowych, które obejmuje etapy usuwania powietrza z zapachem z miski ustępowej poprzez usuwanie powietrza oraz przepuszczanie go przez syfon ustępowy do sieci kanalizacyjnej. Wsteczny przepływ gazów z rury kanalizacyjnej zostaje uniemożliwiony za pomocą zaworu zwrotnego. Jedną z wad tego rozwiązania jest to, że zamknięcie zaworu zwrotnego jest niepeł- ne wskutek małej siły zamykającej. Z powodu względnie małej różnicy ciśnienia ciężar klapki zastosowanej w zaworze zwrotnym nie może być zbyt duży, w przeciwnym razie zawór mógłby się nie otworzyć. Zamknięciu zaworu zwrotnego przeszkadza również powstawanie kamienia w wilgotnym środowisku instalacji oraz inne substancje, ewentualnie 1 zakleszczone pomiędzy zamykającymi powierzchniami zaworu. Niepełne zamykanie po- woduje, że gazy gnilne przedostają się do otoczenia po zatrzymaniu układu wyciągowego. Węgierski wzór użytkowy nr HU U 9002 proponuje rozwiązanie w zakresie usuwania zapachów z zastosowaniem układu wyciągowego umieszczonego w misce ustępowej, poprzez kierowanie gazów usuwanych z miski ustępowej do instalacji odpływowej. Podobnie jak w cytowanym wyżej dokumencie, wsteczny przepływ gazów gnilnych unie-

3 2 możliwia się za pomocą zaworów zwrotnych. Dokument ujawnia dwie postacie zaworów zwrotnych, przy czym różnica pomiędzy dwoma wersjami polega na tym, że w pierwszym przypadku zawór zamyka się pod własnym ciężarem, podczas gdy w drugiej postaci elementem zamykającym jest kula poruszana sprężyną. Wadą tego wzoru użytkowego jest to, że siła zamykająca pochodząca od ciężaru lub sprężyny nie może być duża, w przeciwnym razie względnie mała siła wytwarzana przez małą różnicę ciśnienia nie byłaby wystarczająca do uruchomienia zaworu. W krótkim czasie zamknięcie zaworu staje się niepełne i powietrze nasycone nieprzyjemnym zapachem może w sposób ciągły przepływać z rury kanalizacyjnej do kabiny toaletowej. Wskutek tego układ do usuwania zapachów może w rzeczywistości przekształcić się w układ nawaniający przykrym zapachem. Dokument CH 2798 opisuje układ do usuwania zapachów według części przedznamiennej zastrz. 1. Celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie układu do kierowania powietrza, 1 mającego zawór ze zbiornikiem cieczy dla usuwania powietrza o przykrym zapachu z miejsca występowania nieprzyjemnych zapachów, tzn. z miski ustępowej, oraz kierowania tego powietrza przez jednokierunkowy zawór ze zbiornikiem cieczy do rury kanalizacyjnej w taki sposób, że gazy nie mogą płynąć z kanalizacji do kabiny toaletowej, nawet po wyłączeniu wentylatora. Zawór ze zbiornikiem cieczy pozwala na przepływ gazów w kierunku wentylowania, lecz zamyka połączenie pomiędzy kanalizacją i przestrzenią toalety po wy- łączeniu wentylatora. W ten sposób powietrze w kabinie toaletowej pozostaje wolne od nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu korzystanie z tego obiektu staje się przyjemniejsze. Ważną cechą rozwiązania według wynalazku jest to, że część ssąca jest połączona 2 z rurą spłuczkową toalety w misce ustępowej (miejsce występowania nieprzyjemnych za- pachów) w taki sposób, że strumienie powietrza wytworzone przez usuwanie zapachów mogą uniemożliwiać przenikanie nieprzyjemnych zapachów do otoczenia, a woda ze spłuczki może uzupełniać ciecz, która została utracona ze zbiornika w zaworze ze zbiornikiem cieczy wskutek parowania. 30 Najważniejszą i zasadniczą cechą układu według wynalazku jest to, że zawór ze zbiornikiem cieczy jest otwarty po włączeniu wentylatora, lecz przed pojawieniem się źró-

4 3 dła nieprzyjemnych zapachów, przy czym usuwanie powietrza trwa dopóki źródło zapachów nie zostanie usunięte. Po zakończeniu procesu usuwania powietrza zawór ze zbiornikiem cieczy powraca do swego początkowego położenia zamkniętego i tym samym uniemożliwia przedostawanie się gazów gnilnych do kabiny toaletowej. Układ według wynalazku włącza się i wyłącza za pomocą sygnałów mechanicz- nych, elektrycznych, elektronicznych, optycznych lub akustycznych, bądź też przy pomocy regulatora czasowego. Niniejszy wynalazek jest więc układem do usuwania zapachów, według zastrz. 1. Według korzystnej postaci wynalazku, jego zbiornik cieczy ma rurkę wyrównawczą zapewniającą połączenie pomiędzy cieczą i otworem ssącym oraz pływak w celu 1 uniemożliwiania wypływu cieczy przez otwór wylotowy. Obecnie wynalazek zostanie szczegółowiej wyjaśniony w odniesieniu do załączonych rysunków, ukazujących korzystną postać innowacyjnego układu do usuwania zapachów z zaworem ze zbiornikiem cieczy, mającego zastosowanie głównie do usuwania zanieczyszczonego powietrza z miski ustępowej i tym samym zapobiegania ucieczce nie- przyjemnych zapachów do otoczenia. Fig. 1 przedstawia schematycznie innowacyjny układ do usuwania zapachów, a Fig. 2 przedstawia zawór ze zbiornikiem cieczy stosowany w wynalazku, w powiększeniu. Wentylator innowacyjnego układu do usuwania zapachów jest umieszczony w 2 komorze rurowej 4 i jest połączony z wałkiem silnika elektrycznego 6. Wlot komory rurowej stanowi część ssąca 2, przy czym swobodny koniec tej części ssącej 2 zrealizowano tak, że można go wmontować do rury spłuczkowej 1 miski ustępowej 9. Na końcu wylotowym komory rurowej 4 jest umieszczona część wylotowa 7, przy czym ta część wylotowa 7 jest hermetycznie połączona z rurą kanalizacyjną 8. Wewnątrz komory rurowej 4, pomiędzy połączeniem części wylotowej 7 z rurą kanalizacyjną 8 i swobodnym końcem części ssącej 2, jest umieszczony zawór 3 ze zbiornikiem cieczy. Zbiornik 11 cieczy w zaworze 3 ze zbiornikiem cieczy wykonano jako część komory rurowej 4, przy czym zbiornik 11 cieczy ma otwór ssący 1 i otwór wylotowy 13, ze elementem zamykającym 30 połączonym hermetycznie z tym otworem ssącym 1. Element zamykający na swym odpowietrznym krańcu ma swobodny koniec, który jest zanurzony w cieczy 12 znajdującej

5 4 się w zbiorniku 11 cieczy. Różnica ciśnienia powoduje, że element zamykający wznosi się ponad ciecz i tworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy przestrzeniami miski ustępowej i rurą kanalizacyjną. Aby zapewnić połączenie pomiędzy cieczą 12 i otworem ssącym 1, w zbiorniku 11 cieczy jest umieszczona rurka wyrównawcza 16. Pływak 14 uniemożliwia odpływ cieczy 12 przez otwór wylotowy 13 zbiornika 11 cieczy. Jak widać wyraźnie na fig. 1, dzięki działaniu ssącemu wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym 6, powietrze nasycone nieprzyjemnym zapachem wpływa przez część ssącą 2 (połączoną z rurą spłuczkową 1 miski ustępowej 9) i przez otwarty zawór 3 ze zbiornikiem cieczy do komory rurowej 4 i dalej przez część wylotową 7 do rury kanalizacyjnej 8. Różnica ciśnienia powoduje, że element zamykający umieszczony w zbior- 1 niku 11 cieczy i połączony hermetycznie z otworem ssącym 1 wznosi się ponad ciecz 12 i tym samym powstaje połączenie pomiędzy przestrzeniami miski ustępowej 9 i rurą kanalizacyjną 8. Po usunięciu źródła nieprzyjemnego zapachu silnik elektryczny 6 i wentylator zatrzymują się, a element zamykający zaworu ze zbiornikiem cieczy 3 powraca do swego pierwotnego stanu zanurzenia (zamknięcia), aby uniemożliwić przedostawanie się po- wietrza z rury kanalizacyjnej 8 z powrotem do kabiny toaletowej. Podczas spłukiwania toalety woda płynie z rury spłuczkowej 1 do zbiornika 11 cieczy w zaworze 3 ze zbiornikiem cieczy poprzez część ssącą 2 w celu wyrównania ewentualnych ubytków wody spowodowanych jej parowaniem. Wraz ze wzrostem poziomu wody w zbiorniku 11 cieczy pływak 14 także podnosi się i zamyka otwór wylotowy 13, uniemożliwiając wypływ wody przez ten otwór wylotowy 13. Po zakończeniu spłukiwania nadmiar wody odpływa do miski ustępowej 9, najpierw przez rurkę wyrównawczą 16 i element zamykający, a następnie przez rurę spłuczkową 1. Wraz z powrotem poziomu cieczy do swej normalnej wartości, pływak 14 podąża za poziomem cieczy i stopniowo otwiera otwór wylotowy 13, 2 co powoduje ciągły wzrost działania ssącego i ostatecznie osiągnięcie normalnej wartości. 30 Jedną z wielkich zalet zgodnego z wynalazkiem układu do usuwania zapachów jest to, że zapobiega on zanieczyszczaniu powietrza w kabinie i zwiększa komfort tego obiektu. Ponieważ część wylotowa jest hermetycznie połączona z końcem rury kanalizacyjnej, powietrzoszczelne i cieczoszczelne połączenie uniemożliwia ucieczkę gazów z rury kanalizacyjnej do otoczenia. Równocześnie z wyłączeniem wentylatora zawór ze zbiornikiem cieczy zamyka komorę rurową (uściślając, połączenie pomiędzy rurą kanalizacyjną i czę-

6 ścią ssącą) zapewniając, że gazy z rury kanalizacyjnej nie będą mogły przepłynąć przez część ssącą do przestrzeni kabiny. Jakkolwiek komfort toalet zwiększa się wraz z postępem cywilizacyjnym, problem powodowany nieprzyjemnymi zapachami nie został do tej pory rozwiązany. Układ do usuwania zapachów z zaworem ze zbiornikiem cieczy, który opisano w niniejszym wynalazku zapewnia, że nieprzyjemne zapachy są usuwane z miski ustępowej do instalacji odpływowej przed przeniknięciem do przestrzeni kabiny, a także uniemożliwia wsteczny przepływ powietrza nasyconego nieprzyjemnym zapachem z rury kanalizacyjnej. W ten sposób osiągnięto postawiony wynalazkowi cel dostarczania kabin toaletowych z czystym powietrzem przez długi czas. Lista odnośników 1. rura spłuczkowa 2. część ssąca 3. zawór ze zbiornikiem cieczy 1 4. komora rurowa. wentylator 6. silnik elektryczny 7. część wylotowa 8. rura kanalizacyjna 9. miska ustępowa. element zamykający 11. zbiornik cieczy 12. ciecz 13 otwór wylotowy pływak 1. otwór ssący 16. rurka wyrównawcza Uprawniony: György Kovacs Pełnomocnik: mgr inż. Małgorzata Grabowska Rzecznik patentowy

7 SGS-34/VAL EP Zastrzeżenia patentowe 1. Układ do usuwania zapachów mający zawór ze zbiornikiem cieczy, głównie do usuwania powietrza o przykrym zapachu z miski ustępowej (9) oraz uniemożliwiania przedostawania się nieprzyjemnych zapachów do otoczenia, mający wentylator (), przy czym ten wentylator () jest umieszczony w komorze rurowej (4), która jest usytuowana pomiędzy swobodnym końcem części ssącej (2) i częścią wylotową (7), w którym część ssąca jest przystosowana do połączenia z rurą spłuczkową (1) miski ustępowej (9) i w którym ta część wylotowa (7) jest hermetycznie połączona z rurą kanalizacyjną (8), przy czym ta komora rurowa (4) zawiera zawór (3) ze zbiornikiem cieczy przystosowany do powietrzoszczelnego zamykania, przy czym zwór (3) ze zbiornikiem cieczy jest wykonany jako część komory rurowej (4), zbiornik (11) cieczy w zaworze (3) ze zbiornikiem cieczy ma otwór ssący (1) i otwór wylotowy (13), z elementem zamykającym (), przy czym ten element zamykający () ma swobodny koniec na swym odpowietrznym krańcu, z tym swobodnym końcem zanurzonym w cieczy (12) w zbiorniku (11) cieczy, znamienny tym, że wentylator () jest połączony z wałkiem silnika elektrycznego (6), przy czym element 1 zamykający () jest hermetycznie połączony z tym otworem ssącym (1), a swobodny koniec unosi się ponad tę ciecz (12) wskutek różnicy ciśnienia. 2. Układ do usuwania zapachów według zastrz. 1, znamienny tym, że jego zbiornik (11) cieczy ma rurkę wyrównawczą (16), zapewniającą połączenie pomiędzy cieczą (12) i otworem ssącym (1), oraz pływak (14) dla uniemożliwienia wypływu cieczy (12) przez otwór wylotowy (13). Uprawniony: György Kovacs Pełnomocnik: mgr inż. Małgorzata Grabowska Rzecznik patentowy

8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12. 188.7 (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178631 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.04 04749211.1 (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo