PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012"

Transkrypt

1 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Konkurs 2012 UWAGA! WNIOSEK ZAMIESZCZONY JEST W FORMACIE PDF, śeby UMOśLIWIĆ PAŃSTWU ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. WE WRZEŚNIU WNIOSEK BĘDZIE DOSTĘPNY DO WYPEŁNIANIA W SYSTEMIE ONLINE. WNIOSKI BĘDĄ SKŁADANE WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ONLINE ORAZ W WERSJI PAPIEROWEJ BĘDĄCEJ WYDRUKIEM Z SYSTEMU ONLINE. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, śe TABELE REFERENCYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO OKREŚLONYCH PÓL Z OPCJĄ WYBORU ZNAJDUJĄ SIĘ W ANEKSIE 2 DO FORMULARZA WNIOSKU. 1. DANE WYMAGANE DO ZŁOśENIA WNIOSKU Program sektorowy LLP Konkurs 2012 Język(i) roboczy [Tabela B Języki] projektu Comenius Typ akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Nazwa instytucji wnioskującej 1

2 2. INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem formularza naleŝy zapoznać się z odpowiednimi częściami Przewodnika dla Wnioskodawców 2012 Program Uczenie się przez całe Ŝycie (Lifelong Learning Programme Guide for Applicants 2012) i Zaproszenia do składania wniosków 2012 (Call for Proposals) opublikowanymi przez Komisję Europejską i Narodową Agencję, które zawierają dodatkowe informacje, np. termin składania wniosków i adres Narodowej Agencji, do której naleŝy naleŝy wysłać wniosek. Linki do tych dokumentów i dalsze informacje, moŝna znaleźć na stronie Programu Uczenie się przez całe Ŝycie pod adresem: Przed wypełnieniem wniosku naleŝy zapoznać się z treścią Przewodnika 2012 Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (2012 Guide to the Comenius Individual Pupil Mobility), który ułatwi przygotowanie wniosku i wdroŝenie projektu. Znajduje się on na stronie internetowej: Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa jest przeznaczona dla szkół aktualnie uczestniczących, lub które uczestniczyły w przeszłości w realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa. Wymiany uczniów mogą mieć miejsce jedynie pomiędzy szkołami, które aktualnie lub w przeszłości współpracowały w ramach tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa. Szkoła, która zamierza wysłać ucznia/uczniów za granicę jest nazywana szkołą wysyłającą. Szkoła, która przyjmie ucznia/uczniów nazywana jest szkołą przyjmującą. Jedna szkoła wysyłająca moŝe wysłać uczniów do jednej lub więcej szkół przyjmujących. Jedynie mała grupa uczniów powinna być wysłana z jednej szkoły wysyłającej do tej samej szkoły przyjmującej w celu ułatwienia integracji uczniów. Rolą szkoły wysyłającej jest złoŝenie wniosku, zarządzanie przyznanym dofinansowaniem/grantem zgodnie z zasadami określonymi dla tej akcji oraz złoŝenie raportu końcowego ze zrealizowanych wyjazdów indywidualnych uczniów. Szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące powinna/powinny być w znaczącym stopniu zaangaŝowane w proces opracowania, przygotowania i wdroŝenia wyjazdu ucznia/uczniów. Szkoła wysyłające musi podpisać deklarację we wniosku, a szkoła przyjmująca lub szkoły przyjmujące muszą podpisać list intencyjny. Wypełnienie formularza wniosku Niniejszy formularz powinien być wypełniony w całości przez szkołę wysyłającą. Szkoła lub szkoły przyjmujące muszą zapewnić potrzebne informacje szkole wysyłającej. Szkoła lub szkoły przyjmujące muszą podpisać list intencyjny (Aneks 1) oraz zwrócić go szkole wysyłającej. Podpis reprezentanta szkoły przyjmującej na liście intencyjnym nie musi być oryginalny, ale moŝe być wysłany faksem/zeskanowany. Szkoła wysyłająca składa formularz wniosku wypełniony w całości, łącznie z podpisanym przez szkołę przyjmującą listem intencyjnym/listami intencyjnymi do Narodowej Agencji do dnia 1 grudnia 2011 (decyduje data stempla pocztowego). Ewaluacja i selekcja prowadzona przez Narodową Agencję Narodowa Agencja szkoły wysyłającej oceni jakość otrzymanych wniosków. Na tej podstawie, Narodowa Agencja moŝe i) zaakceptować mniejszą liczbę wyjazdów i/lub ii) zdecydować, której szkole przyjmującej/szkołom przyjmującym zostanie przyznane dofinansowanie na wyjazdy. Kroki, jakie powinna podjąć zaakceptowana szkoła wysyłająca Po akceptacji wniosku, Narodowa Agencja przekaŝe liczbę uczniów oraz nazwy zatwierdzonych szkół przyjmujących na podstawie listów intencyjnych do szkoły wysyłającej do połowy lutego Na podstawie tego dokumentu, szkoła wysyłająca (daty podane w celach informacyjnych): przeprowadzi selekcję i nabór odpowiednich uczniów (do końca marca 2012) poinformuje szkołę lub szkoły przyjmujące, Ŝe mogą zacząć szukać odpowiednich rodzin goszczących (do końca marca 2012) przekaŝe imiona i nazwiska zatwierdzonych uczniów szkołom przyjmującym do końca marca 2012, w celu przydzielenia ich odpowiednim rodzinom goszczącym do końca kwietnia 2012 roku 2

3 przekaŝe imiona i nazwiska zatwierdzonych uczniów, nazwę szkoły przyjmującej i rodziny goszczącej swojej Narodowej Agencji (do połowy maja 2012; potwierdzenie dla drugiego semestru do końca listopada 2012) wyśle kopie podpisanego formularza zgody rodziców/opiekunów oraz porozumienia o programie zajęć do swojej Narodowej Agencji na wniosek wyraŝony w formularzu danych do umowy finansowej oraz umowie finansowej wypełni formularz danych do umowy finansowej, uwzględniając wybranych uczniów oraz wyśle go do Narodowej Agencji do połowy maja Na podstawie formularza danych do umowy finansowej, Narodowa Agencja zawrze umowę finansową ze szkołą wysyłającą NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe kaŝda Narodowa Agencja moŝe prosić wnioskodawców o złoŝenie dodatkowych informacji/dokumentów na poparcie wniosku na akcję Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. KaŜdy wnioskodawca powinien sprawdzić stronę internetową swojej Narodowej Agencji przed złoŝeniem formularza. LISTA KONTROLNA Przed złoŝeniem wniosku naleŝy upewnić się, Ŝe spełnia on wymogi podane poniŝej. Procedura wnioskowania oraz wykaz obowiązkowych dokumentów, które naleŝy złoŝyć wraz z wnioskiem do polskiej Narodowej Agencji jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Wyjazdy Indywidualne Uczniów/Runda selekcyjna 2011/2012. Wniosek został złoŝony przez wnioskującą instytucję do dnia 1 grudnia 2011 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek został złoŝony na oficjalnym, aktualnym dla konkursu 2012 formularzu wniosku. Wniosek został złoŝony zgodnie z instrukcją wnioskowania opublikowaną przez Narodową Agencję. Formularz wniosku nie jest wypełniony odręcznie (z wyjątkiem podpisów w Deklaracji i liście intencyjnym/listach intencyjnych). Formularz wniosku został wypełniony w całości. Formularz wniosku został wypełniony w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Szkoła wysyłającą i szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące są lub były uczestnikami tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa. Szkoła wysyłająca i szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące znajdują się w jednym z krajów biorących udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (wszystkie kraje uczestniczące w programie Uczenie się przez całe Ŝycie, z wyjątkiem Cypru, Niemiec, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Zarówno kraj wysyłający lub kraj przyjmujący jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wniosek złoŝony do Narodowej Agencji został podpisany przez osobę upowaŝnioną do zaciągania prawnie wiąŝących zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej (szkoła wysyłająca) lub przez osobę naleŝycie upowaŝnioną przez przedstawiciela prawnego. List lub listy intencyjne złoŝone do szkoły wysyłającej zostały podpisane przez osobę upowaŝnioną do zaciągania prawnie wiąŝących zobowiązań w imieniu instytucji przyjmującej (lub osobę naleŝycie upowaŝnioną przez przedstawiciela prawnego). Szkoła wnioskująca adresowała ofertę udziału w akcji do uczniów w wieku uprawniającym ich do udziału (co najmniej wiek 14 lat w dniu rozpoczęcia wyjazdu). Instytucja wnioskująca wypełniła swoje zobowiązania kontraktowe w stosunku do jakiegokolwiek wcześniej otrzymanego dofinansowania z Narodowej Agencji (kryterium wykluczenia). 3

4 3. SZKOŁA WYSYŁAJĄCA 3.1 INSTYTUCJA Pełna nazwa urzędowa instytucji [język ojczysty] [alfabet łaciński] Typ instytucji [Tabela C Typ instytucji] Status prawny Prywatna/ Niepubliczna Publiczna Wielkość (liczba uczniów) Orientacja rynkowa Nastawiona na zysk Nie nastawiona na zysk Adres urzędowy Ulica - numer Kod pocztowy Miejscowość Region Telefon Faks Kraj Zasięg [Tabela D Zasięg geograficzny] NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) Narodowa Agencja instytucji wysyłającej [Tabela A Narodowe Agencje] Strona internetowa Adres (jeśli dotyczy) 3.2 OSOBA KONTAKTOWA Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za czynności administracyjne związane z akcją Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa i zostanie powiadomiona o wynikach selekcji. Tytuł Imię Nazwisko Dział Stanowisko Adres Ulica - numer (jeśli inna niŝ powyŝej) (miejsca pracy) Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks Adres 3.3 NAUCZYCIEL KONTAKTOWY DLA UCZNIA/UCZNIÓW COMENIUSA Nauczyciel kontaktowy jest odpowiedzialny za współpracę pomiędzy szkołą wysyłającą i szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi oraz pomiędzy szkołą wysyłającą i Narodową Agencją. Tytuł Imię Nazwisko Dział Stanowisko Adres prywatny Ulica - numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks Adres 4

5 3.4 OSOBA UPOWAśNIONA DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ Osoba, będąca prawnym przedstawicielem instytucji upowaŝnionym do zaciągania zobowiązań wobec instytucji, która podpisze umowę finansową w przypadku akceptacji wniosku/projektu. Tytuł Nazwisko Instytucja Dział Stanowisko Adres (miejsca pracy) Kod pocztowy Kraj Telefon Adres Imię Ulica - numer Miejscowość Faks 5

6 4. DANE O SZKOLE PRZYJMUJĄCEJ Jeśli w projekcie przewidziano więcej niŝ jedną szkołę przyjmującą, naleŝy powielić Część 4 i podać dane kolejnej szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących. Szkoła wysyłająca musi podać szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, jak w tabeli w Części 8. SZKOŁA PRZYJMUJĄCA NR INSTYTUCJA Pełna nazwa urzędowa instytucji Typ instytucji Status prawny [język ojczysty] [alfabet łaciński] [Tabela C Typ instytucji] Prywatna/ Publiczna Niepubliczna Wielkość (liczba uczniów) Orientacja rynkowa Nastawiona Nie nastawiona na zysk na zysk Adres urzędowy Ulica - numer Kod pocztowy Miejscowość Region Telefon Faks Kraj Zasięg [Tabela D Zasięg geograficzny] Krajowy numer identyfikacji instytucji (jeśli dotyczy) Narodowa Agencja szkoły przyjmującej [Tabela A Narodowe Agencje] Strona internetowa (jeśli dotyczy) Adres (jeśli dotyczy) 4.2 OSOBA KONTAKTOWA Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za czynności administracyjne związane z akcją Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Tytuł Imię Nazwisko Dział Stanowisko Adres Ulica - numer (jeśli inna niŝ powyŝej) (miejsca pracy) Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks Adres 4.3 MENTOR Osoba, która będzie opiekunem ucznia, i która będzie odpowiedzialna za zapewnienie uczniowi dobrych warunków podczas jego pobytu w szkole przyjmującej. Tytuł Nazwisko Imię 6

7 Dział Stanowisko Adres prywatny Ulica numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks Adres 4.4 NAUCZYCIEL KONTAKTOWY (Jeśli inny niŝ w punkcie 4.3) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie Porozumienia o programie zajęć oraz wszelkich działań kontrolnych w trakcie i po jego realizacji, tzn. przygotowanie porozumienia między szkołą wysyłającą, szkołą przyjmującą i uczniem w odniesieniu do programu zajęć/nauki w szkole przyjmującej. Tytuł Imię Nazwisko Dział Stanowisko Adres prywatny Ulica numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Fax Adres 4.5 OSOBA UPOWAśNIONA DO PODISANIA LISTU INTENCYJNEGO Osoba, będąca prawnym przedstawicielem instytucji upowaŝnionym do zaciągania zobowiązań wobec instytucji, która podpisze list intencyjny. Tytuł Nazwisko Instytucja Dział Stanowisko Adres (miejsca pracy) Kod pocztowy Kraj Telefon Adres Imię Ulica numer Miejscowość Faks 4.6 WŁAŚCIWY PROJEKT PARTNERSKI COMENIUSA Numer projektu partnerskiego Tytuł projektu Rok rozpoczęcia realizacji projektu Rok zakończenia realizacji projektu 7

8 5. OPIS PLANOWANEGO/PLANOWANYCH WYJAZDÓW UCZNIÓW W PROGRAMIE COMENIUS 5.1 STRESZCZENIE Streszczenie planowago wyjazdu/wyjazdów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w języku roboczym projektu. Proszę opisać projekt i wyjaśnić, w jakim zakresie jest i będzie on powiązany z waszym Partnerskim Projektem Szkół Comeniusa i innymi formami współpracy, mającymi aktualnie miejsce pomiędzy waszymi szkołami. Jeśli zamierzają Państwo wysłać uczniów do więcej niŝ jednej szkoły przyjmującej, proszę wszelkie działania opisać dla kaŝdej ze szkół oddzielnie. Streszczenie moŝe zostać wykorzystane przez Komisję Europejską i/lub Narodową Agencję w przypadku upowszechniania/wykorzystania informacji o zaakceptowanych projektach. Prosimy o jasny i precyzyjny opis oraz nieprzekraczanie 200 słów tekstu. Jeśli dotyczy, proszę dokonać tłumaczenia strzeszczenia na język angielski. 5.2 PLANOWANE CELE WYJAZDU I JEGO ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Proszę wyjaśnić i opisać cele planowanego programu wyjazdu ucznia/uczniów, oraz (jeśli ma zastosowanie) w jaki sposób przedstawione cele będą miały wpływ oraz przyczynią się do wzmocnienia/poszerzenia istniejącej współpracy ze szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi. Jeśli zamierzają Państwo wysłać uczniów do więcej niŝ jednej szkoły przyjmującej, proszę określić i wymienić wasze cele dla kaŝdej szkoły oddzielnie. 8

9 5.3 POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ I UZNANIE NAUKI Proszę wyjaśnić w jaki sposób zamierzają Państwo opracować i przygotować porozumienie o programie zajęć pomiędzy waszą szkołą i szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi oraz, w jakim zakresie uznają Państwo naukę ucznia za granicą (np. które przedmioty, zakres oraz czas trwania). Proszę określić równieŝ, jak planują Państwo zangaŝować ucznia w proces przygotowania porozumienia o programie zajęć. Proszę zaznaczyć, po uzgodnieniu ze szkołą przyjmującą, czy zamierzają Państwo wnioskować i wydać lub nie certyfikat mobilności Europass dla ucznia/uczniów. Tak Nie 5.4 WPŁYW I KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Jakiego wpływu oraz korzyści ze współpracy europejskiej dla osób (uczniów i pracowników szkoły) oraz uczestniczących instytucji spodziewają się Państwo po akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa? NaleŜy opisać środki i działania, jakie zamierzają Państwo podjąć w celu zapewnienia, Ŝe sama społeczność szkolna odniesie korzyści z akcji. 9

10 6. REALIZACJA I WDROśENIE PROJEKTU 6.1 OPIS OBECNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZKOŁĄ WYSYŁAJĄCĄ A SZKOŁĄ/SZKOŁAMI PRZYJMUJĄCYMI Proszę KRÓTKO opisać formy OBECNEJ współpracy pomiędzy PAŃSTWA SZKOŁĄ A SZKOŁĄ LUB SZKOŁAMI PRZYJMUJĄCYMI. JeŜeli planują Państwo wysłać uczniów do więcej niŝ jednej szkoły przyjmującej, proszę podać informacje dla kaŝdej szkoły oddzielnie. 6.2 ROLE I ZAANGAśOWANIE SZKÓŁ. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Proszę wyjaśnić i opisać: 1) konkretną rolę kaŝdej ze szkół oraz ich wkład w planowane działania w ramach wyjazdu 2) jak zostanie zorganizowana współpraca i jak będzie przebiegała komunikacja pomiędzy uczestniczącymi instytucjami, aby osiągnąć wyznaczone cele. 6.3 WYBÓR UCZNIÓW Proszę opisać, w jaki sposób zostanie przeprowadzony wybór uczniów. Proszę równieŝ określić kryteria selekcji oraz procedurę, jaką mają Państwo zamiar zastosować przy wyborze odpowiednich uczniów. 6.4 WSPARCIE DLA UCZNIÓW PRZED WYJAZDEM Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zamierzają Państwo wspierać wybranych uczniów i ich rodziny przed wyjazdem (np. przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, spotkania informacyjne dla rodziców), podczas wyjazdu (np. regularny kontakt z uczniem i jego rodziną) oraz po wyjeździe (pomoc w ocenie pobytu oraz reintegracja ucznia w szkole w kraju ojczystym) 23/08/ :30:19 10

11 6.5 ŚRODKI I DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW Proszę wyjaśnić, jakie środki i działania podejmą Państwo w celu zapewnienia uczniom ochrony i bezpieczeństwa (takie jak organizacja bezpiecznej podróŝy, regularna kontrola i nadzór nauczyciela kontaktowego). 6.6 WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA KONTAKTOWEGO Proszę wyjaśnić, jak zamierzają Państwo wspierać nauczyciela kontaktowego oraz uznać jego dodatkową pracę. 6.7 INFORMACJE O PRZYJĘCIU UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ A. JeŜeli planują Państwo przyjęcie i goszczenie uczniów z którejkolwiek szkoły wymienionej w tabeli w Części 8 niniejszego formularza, proszę podać nazwę lub nazwy szkół poniŝej. Wzajemna wymiana uczniów jest zdecydowanie zalecana. Proszę równieŝ określić, czy wzajemne wymiany i wyjazdy uczniów będą miały miejsce w tym samy roku szkolnym, czy w innym. B. JeŜeli planują Państwo przyjęcie i goszczenie uczniów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa ze szkoły lub szkół, które NIE są wymienione w tabeli w Części 8 niniejszego formularza, proszę poniŝej podać pełną nazwę szkoły/szkół oraz kraj/kraje, w których szkoła/szkoły się znajdują. Te informacje są waŝne dla Narodowej Agencji. 23/08/ :30:19 11

12 6.8 ZRÓWNOWAśENIE I TRAŁOŚĆ EFEKTÓW PROJEKTU Proszę wyjaśnić, jak udział Państwa szkoły w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa przyczyni się do zrównowaŝonej współpracy oraz wpłynie na utrzymanie i kontynuację współpracy pomiędzy Państwa szkołą a szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi w przyszłości. 23/08/ :30:19 12

13 7. OPIS I WDRAśANIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW UCZNIÓW PRZEZ SZKOŁĘ PRZYJMUJĄCĄ /SZKOŁY PRZYJMUJĄCE Niniejszą część wniosku naleŝy wypełnć w oparciu o dane i informacje otrzymane ze szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących. Jeśli w projekcie przewidziano więcej niŝ jedną szkołę przyjmującą, w celu dodania opisu i wdraŝania planowanych wyjazdów uczniów dla kolejnych szkół przyjmujących, naleŝy powielić Część 7 i podać opis dla kaŝdej kolejnej szkoły przyjmującej. Szkoła wysyłająca musi podać szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, w jakiej będą podane w tabeli w Części 8 wniosku. SZKOŁA PRZYJMUJĄCA NR 1 Pełna nazwa szkoły przyjmującej: Kraj, w którym znajduje się szkoła przyjmująca: 7.1 WYBÓR RODZIN GOSZCZĄCYCH Proszę opisać, w jaki sposób zostanie przeprowadzony wybór rodzin goszczących. Proszę równieŝ określić kryteria selekcji oraz procedurę, jaką szkoła przyjmująca ma zamiar zastosować przy rekrutacji i selekcji odpowiednich rodzin goszczących. 7.2 WSPARCIE DLA RODZIN GOSZCZĄCYCH Proszę wyjaśnić, jak szkoła przyjmująca będzie wspierać rodziny goszczące przed wyjazdem (np. spotkania informacyjne) oraz w trakcie wyjazdu (np. regularna komunikacja). 7.3 WSPARCIE DLA UCZNIÓW Proszę wyjaśnić, co szkoła przyjmująca moŝe zaoferować przyjeŝdŝającym do niej uczniom oraz w jaki sposób szkoła przyjmująca zamierza wspierać ich podczas pobytu w szkole (np. regularny kontakt z uczniem, wsparcie językowe, zajęcia pozalekcyjne i działalność pozaszkolna). 23/08/ :30:19 13

14 7.4 ŚRODKI I DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW Proszę wyjaśnić, jakie środki i działania podejmie szkoła przyjmująca w celu zapewnienia uczniom ochrony i bezpieczeństwa (na przykład organizacja bezpiecznej podróŝy, stworzenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, stworzenie listy kontaktowej w nagłych wypadkach, regularna kontrola i nadzór przez mentora). 7.5 WSPARCIE DLA MENTORA Proszę wyjaśnić, jak szkoła przyjmująca zamierza wspierać mentora i uznać dodatkową pracę przez niego wykonaną. 23/08/ :30:19 14

15 8. WSTĘPNY WNIOSEK NA WYJAZDY UCZNIÓW Proszę wypełnić poniŝszą tabelę. JeŜeli zamierzają Państwo wysłać uczniów do dwóch lub więcej szkół przyjmujących, proszę wymienić szkoły przyjmujące w kolejności według waŝności. JeŜeli mają Państwo zamiar wysłać uczniów do więcej niŝ trzech szkół przyjmujących, proszę dodać wiersze w tabeli. MoŜna równieŝ dodać wiersze, jeŝeli mają Państwo zamiar wysłać uczniów do tej samej szkoły przyjmującej, ale na róŝne okresy czasu lub w przypadku uczniów w róŝnym wieku. NAZWA SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ KRAJ SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW DŁUGOŚĆ POBYTU W MIESIĄCACH PRZEDZIAŁ WIEKOWY 23/08/ :30:19 15

16 9. BUDśET Zostaną Państwo poproszeni przez Narodową Agencję o wypełnienie pełnego wniosku o dofinansowanie, jeŝeli Państwa wniosek zostanie zatwierdzony do finansowania oraz po przeprowadzonej selekcji ucznia/uczniów. 23/08/ :30:19 16

17 10. DEKLARACJA INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCEJ (SZKOŁA WYSYŁAJĄCA) Do podpisania przez osobę prawnie upowaŝnioną do zaciągania wiąŝących prawnie zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej. Ja, niŝej podpisany/a, Wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie dla mojej organizacji zgodnie z treścią Części 8 formularza wniosku. Oświadczam, Ŝe: Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku są poprawne zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Organizacja, którą reprezentuję, jest odpowiednio umocowana prawnie do uczestniczenia w zaproszeniu do składania wniosków. ALBO Organizacja, którą reprezentuję, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania przedstawionej akcji lub programu pracy LUB Organizacja, którą reprezentuję, jest uwaŝana za organ publiczny w znaczeniu określonym w Zaproszeniu oraz moŝe w razie potrzeby udowodnić, Ŝe: Zapewnia moŝliwości edukacyjne oraz (a) przynajmniej 50% jej rocznych dochodów przez ostatnie dwa lata pochodziło ze źródeł publicznych; lub (b) jest kontrolowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli Jestem upowaŝniony/a przez moją organizację do podpisywania wspólnotowych umów finansowych w jej imieniu. Potwierdzam, Ŝe: Organizacja, którą reprezentuję: nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji ani jej sprawami nie zarządzają sądy, nie zawarła ugody z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu związanym z tymi sprawami, ani nie znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie lub przepisach krajowych; nie jest kierowana przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z jej działalnością zawodową; nie jest kierowana przez osoby, które zostały uznane za winne powaŝnego wykroczenia zawodowego, które Narodowa Agencja moŝe udowodnić w dowolny sposób; wypełniła swoje zobowiązania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma swoją siedzibę lub kraju, w którym ma zostać wykonana umowa finansowa; nie jest kierowana przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za naduŝycie finansowe, korupcję, zaangaŝowanie w działalność przestępczą lub kaŝdą inną działalność naruszającą finansowe interesy Wspólnoty; obecnie nie podlega karze administracyjnej, o której mowa w art. 96(1) Rozporządzenia Finansowego (Rozporządzenie Rady 1605/2002 z 25/06/02, z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, Ŝe: Organizacja, którą reprezentuję, nie otrzyma dofinansowania, jeŝeli w czasie przyznawania dofinansowania wystąpi sprzeczność z którymkolwiek ze stwierdzeń potwierdzonych powyŝej, lub w następujących sytuacjach: organizacja podlega konfliktowi interesów (z powodów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub poprzez narodowe, ekonomiczne lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z organizacją lub osobą bezpośrednio lub pośrednio zaangaŝowaną w procedurę przyznawania dofinansowania); organizacja zostanie uznana za winną składania fałszywych oświadczeń odnośnie informacji wymaganych przez Narodową Agencję jako warunek uczestnictwa w procedurze przyznawania dofinansowania, lub nie dostarczyła tych informacji. 23/08/ :30:19 17

18 JeŜeli niniejszy wniosek zostanie zatwierdzony, Narodowa Agencja ma prawo opublikowania nazwy i adresu organizacji, przedmiotu dofinansowania oraz przyznanej sumy i stopy dofinansowania. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałoŝone na organizację, którą reprezentuję, jeŝeli zostanie ona uznana za winną składania fałszywych oświadczeń lub powaŝnemu naruszeniu zobowiązań umownych wynikających z poprzedniej umowy lub procedury przyznawania dofinansowania. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wniosek o dofinansowanie zostanie przetworzony komputerowo. Wszelkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Informacje podane przez wnioskodawców konieczne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zostaną przetworzone wyłącznie do celów wydziału odpowiedzialnego za odpowiedni program. Na prośbę wnioskodawcy, dane osobowe muszą być przesłane do wnioskodawcy w celu ich poprawienia lub uzupełnienia. Wszelkie kwestie związane z tymi danymi powinny być rozpatrzone przez odpowiednią Narodową Agencję, do której formularz powinien być złoŝony. Beneficjenci mogą w dowolnym czasie złoŝyć skargę dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych u Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm). Ja, niŝej podpisany/a, jestem świadomy/a, Ŝe uczestniczący uczniowie muszą mieć przynajmniej 14 lat w dniu wyjazdu oraz muszą uczęszczać do szkoły, którą reprezentuję w pełnym wymiarze godzin. Mam równieŝ świadomość, Ŝe uczestniczący uczniowie muszą mieć obywatelstwo lub mieszkać w jednym z uprawnionych do udziału krajów zgodnie z warunkami ustalonymi przez kraj uczestniczący. Wnioskuję o dofinansowanie w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa dla działań wymienionych w niniejszym wniosku. Rozumiem, Ŝe szkoła, którą reprezentuję, jest odpowiedzialna za zarządzanie i dystrybucję funduszy zgodnie z zasadami akcji. Rozumiem, Ŝe wszystkie dane osobowe uzyskane w celu realizacji tej akcji muszą być traktowane jako poufne. Zapoznałem/am się i przyjąłem/am do wiadomości role i obowiązki szkoły wysyłającej określone w Przewodniku do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Podpis przedstawiciela prawnego: Data: Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego: Stanowisko w organizacji: Nazwa organizacji wnioskującej: Pieczęć organizacji (jeśli jest wymagana przez Narodową Agencję): 23/08/ :30:19 18

19 COMENIUS Wyjazdy Indywidualne Uczniów Aneks 1 do Formularza wniosku 2012 do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa List intencyjny szkoły/szkół przyjmujących List intencyjny musi zostać podpisany przez osobę prawnie upowaŝnioną do zaciągania wiąŝących prawnie zobowiązań w imieniu instytucji przyjmującej. Szkoła wysyłająca powinna ułoŝyć listy intencyjne sporządzone przez szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, jak w tabeli w Części 8, dołączyć je do wypełnionego formularza wniosku oraz wysłać do NA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wniosek o dofinansowanie zostanie przetworzony komputerowo. Wszelkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Informacje podane przez wnioskodawców konieczne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zostaną przetworzone wyłącznie do celów wydziału odpowiedzialnego za odpowiedni program. Na prośbę wnioskodawcy, dane osobowe muszą być przesłane do wnioskodawcy w celu ich poprawienia lub uzupełnienia. Wszelkie kwestie związane z tymi danymi powinny być rozpatrzone przez odpowiednią Narodową Agencję, do której formularz powinien być złoŝony. Beneficjenci mogą w dowolnym czasie złoŝyć skargę dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych u Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm). Ja, niŝej podpisany/a, popieram wniosek na udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Mam świadomość, Ŝe organizacja, którą reprezentuję, jest zobowiązana do i) wyznaczenia mentora oraz ii) wybrania rodziny goszczącej dla przyjmowanego ucznia/uczniów. Rozumiem, Ŝe wszystkie dane osobowe uzyskane w celu realizacji tej akcji muszą być traktowane jako poufne. Zapoznałem/am się i przyjąłem/am do wiadomości role i obowiązki szkoły przyjmującej określone w Przewodniku do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Podpis przedstawiciela prawnego: Data: Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego: Stanowisko w organizacji: Nazwa instytucji przyjmującej: Pieczęć organizacji (jeśli dotyczy): Do dalszych celów, proszę wskazać nazwę instytucji wnioskującej (szkoły wysyłającej): 19

20 COMENIUS Wyjazdy Indywidualne Uczniów Aneks 2 do Formularza wniosku 2012 do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Tabele referencyjne dotyczące Programu LLP PoniŜsze tabele naleŝy wykorzystać przy wypełnianiu formularza wniosku na Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa W przypadkach, gdy pole w formularzu wniosku odnosi się do tabeli, dostępne opcje wypełniania pola moŝna znaleźć w tabelach poniŝej. JeŜeli podany jest kod, naleŝy wpisać zarówno kod jak i opis. A. Narodowe Agencje AT1 BE1 BE2 BE3 BG1 CH1 CZ1 DK1 EE1 ES1 FI1 FR1 GR1 HR1 HU1 IS1 IT2 LI1 LT1 LU1 LV1 MT1 NL1 NO1 PL1 PT1 RO1 SE1 Austria Belgia (część niemieckojęzyczna) Belgia (część francuskojęzyczna) Belgia (część holenderskokojęzyczna) Bułgaria Szwajcaria Czechy Dania Estonia Hiszpania Finlandia Francja Grecja Chorwacja Węgry Islandia Włochy Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumania Szwecja 20

21 COMENIUS Wyjazdy Indywidualne Uczniów SI1 SK1 TR1 Słowenia Słowacja Turcja B. Języki BG - bułgarski CS - czeski DA - duński DE - niemiecki EN - angielski ET - estoński FI - fiński FR - francuski IS - islandzki GA - irlandzki EL - grecki HU - węgierski IT - włoski LV - łotewski LT - litewski MT - maltański NO - norweski NL - holenderski PL - polski PT - portugalski RO - rumuński SK - słowacki SL - słoweński ES - hiszpański SV - szwedzki TR - turecki C. Typ instytucji EDU-SCHPrm Szkoła podstawowa EDU-SCHSec Średnia szkoła ogólnokształcąca EDU SCHVoc Średnia szkoła zawodowa lub techniczna EDU-SPNeed - Instytucja dla uczniów/studentów o specjalnych potrzebach OTH - Inny D. Zasięg geograficzny L - lokalny R - regionalny N - krajowy E - europejski I - międzynarodowy 21

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO

FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO PODSTAWOWE INFORMACJE Dane wnioskodawcy:... (pełna oficjalna nazwa/imię i nazwisko) Kraj rejestracji/narodowość Osoba do kontaktów Będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Szkoły goszczące Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Informacje ogólne ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM ERASMUS ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 Plany budżetowe KE na

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Role i obowiązki stron

Role i obowiązki stron Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS ROLE I OBOWIAZKI STRON BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH ZAPOBIEGANIE I RADZENIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs: 2014. Dialog z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) i promowanie polityki

Konkurs: 2014. Dialog z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) i promowanie polityki A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ szkoła wysyłająca + nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013 Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013 UWAGA: Plik wniosku naleŝy skopiować ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość: Data sporządzenia (dd mm rrrr): 10 10 2016 ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) TABELE, O KTÓRYCH MOWA W NIEKTÓRYCH POLACH ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W ANEKSIE NA KOŃCU FORMULARZA. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja

Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja Dane z ankiety posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 5.5 ) o dofinansowanie wyjazdu na WIZYTĘ PRZYGOTOWAWCZĄ lub SEMINARIUM KONTAKTOWE

INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 5.5 ) o dofinansowanie wyjazdu na WIZYTĘ PRZYGOTOWAWCZĄ lub SEMINARIUM KONTAKTOWE wersja 21.22.2012 INSTRUKCJA MERYTORYCZNA wypełnienia wniosku (eform, wersja 5.5 ) o dofinansowanie wyjazdu na WIZYTĘ PRZYGOTOWAWCZĄ lub SEMINARIUM KONTAKTOWE WPROWADZENIE Podpisanie wniosku przez reprezentanta

Bardziej szczegółowo

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO)

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) 20.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2009/C 115 A/01) Urząd

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

3. * zaznacz właściwe pole znakiem x

3. * zaznacz właściwe pole znakiem x Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego pieczęć uczelni, do której uczęszcza kandydat do stypendium Wniosek o przyznanie jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Erasmus+ Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.7.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) Jesteś zainteresowany pracą w naszych instytucjach? Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii uczeń

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii uczeń Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego pieczęć szkoły/kolegium, do której uczęszcza kandydat do stypendium Wniosek o przyznanie jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie WZÓR UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie [pełna nazwa urzędowa instytucji wysyłającej] [pełny adres zarejestrowanej siedziby] dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

P - 9 WZÓR FORMULARZ OFERTOWY. ... (pieczęć wykonawcy)

P - 9 WZÓR FORMULARZ OFERTOWY. ... (pieczęć wykonawcy) WZÓR FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Numer referencyjny: 1820/RZ/2016 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu, Usługi wysyłkowe w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE - EAC/A03/2014

KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE - EAC/A03/2014 KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE - EAC/A03/2014 Karta jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w ramach programu Erasmus+ Część I 1. Wprowadzenie, informacje dodatkowe i cele

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

I. Dane instytucji/organizacji Pełna nazwa podmiotu Nazwa skrócona (zwyczajowa) Status prawny podmiotu (np. fundacja, stowarzyszenie,

I. Dane instytucji/organizacji Pełna nazwa podmiotu Nazwa skrócona (zwyczajowa) Status prawny podmiotu (np. fundacja, stowarzyszenie, Formularz rekrutacyjny do udziału seminarium EURO 2012 w powiecie płockim. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników instytucji samorządowych w Płocku w dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej aktualizacja: 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Asystenci Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej. Plik

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny.././.* Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie Profesjonalista rynku gastronomicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo