ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r."

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego Na podstawie art. 41a ust. 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się wzór oświadczenia o stanie majątkowym, do którego złożenia są obowiązani członkowie zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego (Dz. U. Nr 206, poz. 1999). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz. 622.

2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (poz. ) WZÓR POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest zobowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia zawartych w poszczególnych jego częściach oraz punktach kierując się treścią zamieszczonych objaśnień. 2. Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte. 3. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego na podanie informacji w ramach poszczególnych części formularza, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A-4 zawierające: uzupełnienie wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonym we właściwych punktach oświadczenia oznaczenie formularza oświadczenia, części i punktu do którego odnoszą się te informacje oraz datę i podpis składającego oświadczenie. CZĘŚĆ A OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM członka zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego Ja niżej podpisany(a),... (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) zatrudniony(a) w powszechnym towarzystwie emerytalnym:.. (stanowisko lub funkcja).. (nazwa i adres towarzystwa emerytalnego) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.), składając oświadczenie zgodnie z art. 41a tej ustawy 1) : przed objęciem funkcji w zarządzie (należy podać funkcję oraz planowaną datę jej objęcia) według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj.... (należy podać rok, za który składane jest oświadczenie majątkowe) oświadczam, że podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 1) Właściwe zaznaczyć X i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. 1 / 9

3 1. Posiadam / nie posiadam * domy(ów), mieszkania(ń) lub inne(ych) nieruchomości: (nie dotyczy gospodarstwa rolnego informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2). Lp. Zakres informacji Nieruchomość 1. Nieruchomość 2. Nieruchomość opis nieruchomości (np. dom, mieszkanie, lokal użytkowy, plac, działka - rodzaj zabudowy, garaż, hala, magazyn, inne-wymienić): 2. powierzchnia nieruchomości w m 2 3. wskazanie, czy nieruchomość należy do majątku osobistego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 4. właściciel nieruchomości (z wyłączeniem przypadku, gdy mienie należy do majątku osobistego małżonka) oraz tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność: małżeńska lub z osobą trzecią - wielkość udziału, udział we wspólnocie gruntowej, spółdzielcze własnościowe prawo, inny tytuł - podać jaki) 5. forma nabycia (kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma-wymienić): 6. wartość nieruchomości z ostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość (należy podać rodzaj i datę wydania dokumentu) albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie nieruchomości, a w przypadku braku wymienionych dokumentów opis nieruchomości i przybliżoną datę jej nabycia lub wybudowania 2. Posiadam / nie posiadam * gospodarstwo(a) rolne(go): Lp. Zakres informacji Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej 2. powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego w ha 3. rodzaj zabudowy (dom, budynki gospodarcze np. stajnia, stodoła, inne-wymienić) I * Niewłaściwe skreślić. 2 / 9

4 4. powierzchnia wskazanych wyżej budynków w m 2 5. wskazanie, czy gospodarstwo należy do majątku osobistego, majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 6. właściciel gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem przypadku, gdy mienie należy do majątku osobistego małżonka) oraz tytuł prawny do władania gospodarstwem (własność, współwłasność: małżeńska lub z osobą trzecią wielkość udziału, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, udział we wspólnocie gruntowej, inny tytuł - podać jaki): 7. forma nabycia (kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma) 8. wartość gospodarstwa rolnego z ostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość (należy podać rodzaj i datę wydania dokumentu) albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie gospodarstwa, a w przypadku braku wymienionych dokumentów opis gospodarstwa i przybliżoną datę jego nabycia lub wybudowania 3. Posiadam / nie posiadam * zasoby(ów) pieniężne(ych): Lp. Zakres informacji przynależność do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową przynależność do majątku osobistego składającego oświadczenie 1. kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne instytucje finansowe) 2. kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma środków zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje finansowe) 3. papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia, a w przypadku papierów wartościowych w obrocie publicznym wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia) * Niewłaściwe skreślić. 3 / 9

5 II 1. Jestem/nie jestem * członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub spółdzielni 2 : Lp. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot nazwa i adres spółki, spółdzielni, 2. pełnione funkcje lub stanowiska ( w tym członkostwo w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej) 3. data rozpoczęcia pełnienia funkcji lub zajmowania stanowisk 2. Uczestniczę/nie uczestniczę* w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych: Lp. Zakres informacji Spółka 1. Spółka 2. Spółka nazwa i adres spółki, 2. forma prawna uczestnictwa w spółce (wspólnik, partner, komandytariusz, komplementariusz, udziałowiec, akcjonariusz) 3. data rozpoczęcia uczestnictwa w spółce 3. W spółkach prawa handlowego posiadam/nie posiadam* udziały(ów) lub akcje(i), lub jestem/nie jestem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych: Lp. Zakres informacji Spółka 1. Spółka 2. Spółka nazwa i adres spółki 2. ilość i wartość nominalna wkładów lub udziałów 3. ilość i wartość nominalna akcji, a w przypadku akcji w obrocie publicznym wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia 4. data nabycia wkładów, udziałów lub akcji 2 Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 4 / 9

6 4. Równocześnie oświadczam, że posiadane akcje lub udziały przekraczają/nie przekraczają * 10% kapitału zakładowego w spółkach handlowych: nazwy spółek handlowych spośród wymienionych w pkt 3 (w przypadku odpowiedzi twierdzącej): III Prowadzę/zawiesiłem(am)/nie prowadzę* działalność(ci) gospodarczą(ej) na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, zarządzam/nie zarządzam* taką działalnością, lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności 3 : Lp. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej, lub której osoba składająca oświadczenie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem oraz numer NIP, REGON lub KRS właściwy dla tej działalności 2. wskazanie, czy działalność jest przez osobę składającą oświadczenie prowadzona czy zarządzana, czy jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem IV Posiadam / nie posiadam * składniki(ów) rzeczowe(ych) mienia ruchomego o wartości jednostkowej stanowiącej równowartość w złotych powyżej euro: Lp. Zakres informacji Składnik mienia 1. Składnik mienia 2. Składnik mienia rodzaj mienia ruchomego (np. pojazdy mechaniczne, sprzęt rolniczy, jachty, łodzie, dzieła sztuki, biżuteria, itp.): 2. wskazanie, czy mienie należy do majątku osobistego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową 3. właściciel (z wyłączeniem przypadku, gdy mienie należy do majątku osobistego małżonka) * Niewłaściwe skreślić. 3 Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 5 / 9

7 4. wartość składnika mienia z ostatniego posiadanego dokumentu określającego jego wartość (należy podać rodzaj dokumentu oraz datę jego wydania) albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data i cena nabycia składnika mienia z dokumentu stwierdzającego jego nabycie, a w przypadku braku wymienionych dokumentów opis składnika mienia i przybliżoną datę jego nabycia lub wytworzenia 5. marka, model i rok produkcji w przypadku pojazdów mechanicznych V Jestem / nie jestem* podmiotem zobowiązań pieniężnych 4 o wartości stanowiącej równowartość w złotych powyżej euro, w tym kredytów i pożyczek: Lp. Zakres informacji 1. rodzaj zobowiązania (np. kredyt, pożyczka, wierzytelność, inne zobowiązanie-wymienić) 2. dane podmiotu, wobec którego powstało zobowiązanie (nazwa banku, urzędu, instytucji, firmy, innego podmiotu wraz z adresem, a w przypadku zobowiązań wobec osób fizycznych należy wpisać: zobowiązanie wobec osoby fizycznej ): 3. zdarzenie, w związku z którym powstało zobowiązanie Zobowiązanie 1. Zobowiązanie 2. Zobowiązanie kwota zobowiązania oraz kwota pozostała do spłaty 5. termin spłaty zobowiązania (jeżeli jest określony w treści zobowiązania) Uzyskałem(am)/nie uzyskałem(am)* w roku ubiegłym przychody(ów): Należy podać w poniższej tabeli: VI źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.: cz. A-I: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych, 4 W myśl art. 353 par. 1 k.c. podmiotami stosunku zobowiązania są dłużnik oraz wierzyciel. W związku z tym osoba składająca oświadczenie podaje w cz. A-VI pkt 1 oświadczenia informacje o zobowiązaniach w zakresie określonym w tabeli, wtedy gdy jest dłużnikiem albo wierzycielem w ramach poszczególnych stosunków zobowiązaniowych. 6 / 9

8 cz. A-II: przychód z tytułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziały w zysku podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części, cz. A-III: przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części, cz. A-IV: przychód z najmu składników mienia ruchomego wymienionych w tej części, cz. A-V: odsetki od udzielonych pożyczek wymienionych w tej części, przychód z praw autorskich inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z otrzymanej darowizny pieniężnej lub spadku, przychód z wygranej pieniężnej w grach hazardowych, inne niewymienione powyżej źródła przychodu należy określić w tabeli; kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńska wspólnością majątkową 5) Część formu -larza Określenie źródła przychodu Kwota przychodu Przynależność przychodu do majątku osobistego albo do majątku objętego małżeńska wspólnością majątkową Uwagi A-I A-II A-III A-IV A-V inne 5) Zgodnie z art pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.), do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. * Niewłaściwe skreślić. 7 / 9

9 Do oświadczenia: 1) dołączam kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego ew. korektę; 2) dołączam / nie dołączam* uzupełnienie(a) informacji, o którym mowa w pkt 3 pouczenia. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż zgodnie z art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji podlega grzywnie do zł. (miejscowość i data złożenia oświadczenia).. (podpis składającego oświadczenie) 8 / 9

10 CZĘŚĆ B Ja niżej podpisany(a),... (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) urodzony(a).... w. (data urodzenia) (miejsce urodzenia) PESEL oświadczam, że: 1. zamieszkuję pod adresem:... (dokładny adres zamieszkania, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) 2. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomości wymienione w cz. A- I pkt 1 i 2 oraz cz. A-II położone są w: Cz. i pkt formularza w których opisano nieruchomości Określenie nieruchomości Adres miejsca położenia nieruchomości ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy (miejscowość i data złożenia oświadczenia).. (podpis składającego oświadczenie) 9 / 9

11 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 41a ust. 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.). Przepis ten upoważnia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczenia o stanie majątkowym, uwzględniając w szczególności informacje, o których mowa w art. 41a ust. 1. Celem projektowanych zmian załącznika do rozporządzenia, który określa wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym, jest doprecyzowanie informacji, jakie należy zawrzeć w oświadczeniu, tak, aby wyeliminować wątpliwości, co do zakresu tych informacji. Na potrzebę takiej modyfikacji wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanej w styczniu 2006 r. Informacji o wynikach kontroli składania oświadczeń majątkowych. Podobne wnioski wynikają z dotychczasowych doświadczeń Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tym zakresie. Z dotychczasowej praktyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie kontroli oświadczeń o stanie majątkowym wynika, że przyczyny błędnego wykazywania w oświadczeniach składników majątku przez osoby pełniące funkcje publiczne mogą mieć charakter zarówno obiektywny jak i subiektywny. Kontrolowani wyjaśniając popełnione nieprawidłowości przeważnie powołują się na: niezamierzone pominięcie składnika majątku wynikające z niewiedzy o jego posiadaniu lub zapomnienia o jego posiadaniu, niejasną treść formularzy oświadczeń, - brak instrukcji od pracodawców co do szczegółowego zakresu majątku, podlegającego wykazywaniu w oświadczeniach. Wprowadzenie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym precyzującego sposób wypełniania oświadczeń majątkowych spowodowane jest również potrzebą wprowadzenia jednolitych, przejrzystych i niebudzących wątpliwości interpretacyjnych zasad ich wypełniania, czego skutkiem będzie ograniczenie uznaniowości i uproszczenie wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym Obowiązujący formularz oświadczenia o stanie majątkowym, określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego (Dz. U. nr 206, poz. 1999) zawiera bardzo ogólną instrukcję jego wypełnienia. Projektowane rozporządzenie określa wzór formularza, który zawiera przy każdym punkcie oświadczenia szczegółowe instrukcje, jakiego rodzaju informacje należy wpisywać w poszczególnych punktach formularza. Kolejnym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących treści wszystkich formularzy oświadczeń o stanie majątkowym, których wzory regulowane są rozporządzeniami, z jednoczesnym ujęciem w nich zróżnicowanych danych

12 określonych obowiązującymi przepisami właściwych ustaw. Ujednolicenie tych zasad służy tworzeniu spójnego systemu przepisów prawnych określających wzory formularzy oświadczeń o stanie majątkowym. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania w projekcie wzoru oświadczenia majątkowego zaproponowano uściślenie opisu wskazanych ustawą kategorii wyznaczników stanu majątkowego przez: dokładne wskazanie okoliczności, w związku z którą obowiązana osoba składa oświadczenie. Praktyka wykazała, że kontrolowani składając oświadczenia wykazują majątek bez wskazania konkretnej daty, np. ślubowania czy też odwołania z pełnionej funkcji, co w efekcie wywołuje: wątpliwości co do wymaganego prawem stanu wykazywanego majątku, np. wysokości zgromadzonych środków pieniężnych czy ilości i wartości jednostek uczestnictwa w instrumentach finansowych, wg stanu na dzień inny niż wymagany prawem, problemy w weryfikacji stanu faktycznego wykazywanego majątku, zwłaszcza w sytuacji gdy oświadczenie zostało złożone w dniu innym niż wymagany prawem. dokładny opis sposobu i zakresu wykazywanych nieruchomości. Praktyka wykazała, że kontrolowanym sprawia trudności wykazywanie części składników majątku, np. lokalu użytkowego, nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest dom, garażu lub innych tego rodzaju składników majątku. Zdarzają się również błędy w podawaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością. Dodatkowo wskazano wymagane cechy nieruchomości, tj. formę nabycia, podmiot zbywający, cenę nabycia z umowy przenoszącej własność, służące pełniejszej przejrzystości zgromadzonego majątku przez osobę pełniącą funkcje publiczne (zaniżona wartość nabytej nieruchomości może stanowić formę niedozwolonej korzyści majątkowej czy też uszczerbek w mieniu Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego). wyszczególnienie wykazywania zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych, w gotówce. Odrębne wykazywanie posiadanych oszczędności w gotówce ma istotne znaczenie dla weryfikacji prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym. Osoby składające oświadczenia majątkowe, wyjaśniając podczas ich kontroli przyczynę rozbieżności pomiędzy realną wysokością oszczędności, potwierdzoną na podstawie sald rachunków i lokat bankowych, a zapisami w oświadczeniach, często powołują się na niezamierzone pominięcie środków zgromadzonych w gotówce. Przedstawione okoliczności mogą służyć celowym nadużyciom ze strony osób pełniących funkcje publiczne, którym proponowany zapis może zapobiec. Dodatkowo wyszczególnienie dodatkowych form gromadzenia środków pieniężnych w postaci inwestowania w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniach kapitałowych nie pozostawi wątpliwości dla wypełniającego oświadczenie co do konieczności ich wykazywania. poszerzenie opisu propozycji wykazywanego rzeczowego mienia ruchomego.

13 Dotychczasowa doświadczenie w kontroli oświadczeń majątkowych pozwala stwierdzić, że zobowiązani wykazują w tej części przeważnie wyłącznie pojazdy mechaniczne, pomijając sprzęt rolniczy, łodzie, dzieła sztuki czy biżuterię. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach wzrósł poziom zamożności społeczeństwa i samochody przestają być wyłącznym powszechnie dostępnym dobrem luksusowym nawet dla funkcjonariuszy, urzędników państwowych czy samorządowych lub innych osób pełniących funkcje publiczne, a dzieła sztuki, biżuteria, itp. mogą stanowić formę korzyści majątkowej. poszerzenie zakresu danych podlegających wykazaniu w rubryce dotyczącej praw majątkowych. Dodanie do formularza oświadczenia majątkowego rubryki obligującej do wykazywania wierzytelności, pozwala na wykluczenie ukrywania np. środków pieniężnych uzyskanych z nielegalnych źródeł dochodu w postaci udzielonych pożyczek na rzecz osób trzecich. Ponadto dane dotyczące udzielanych pożyczek powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych z uwagi na zachowanie zasady transparentności osób pełniących funkcje publiczne. nową formę części oświadczeń dotyczącą źródeł dochodów osób pełniących funkcje publiczne i ich wysokości. Dotychczasowa praktyka wskazuje na częste nieprawidłowości w tym zakresie. Kontrolowani często powołują się na zbyt ogólny zapis formularza oświadczenia i niewiedzę co do konkretnych danych podlegających ujawnieniu. Proponowana treść formularza odpowiada dyspozycji ustawowej nakazującej zawieranie w oświadczeniu również majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z art pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Należy także zauważyć, że wysokość uzyskanych dochodów małżonków umożliwia porównawczą weryfikację prawdziwości oświadczeń w zakresie zmian w wykazywanym majątku bez potrzeby angażowania znacznych środków i blokowania mocy przerobowej organów odpowiedzialnych za analizę treści przedmiotowych oświadczeń. Organy takie, nie mając wiedzy o dochodach małżonka, często występują do CBA z informacją o nieprawidłowościach w ujawnianym majątku, wskazując np. na dochody osoby składającej oświadczenie majątkowe nieodpowiadające przyrostowi zgromadzonych środków pieniężnych. Wątpliwości takie w przeważającej części są wyjaśniane na etapie czynności analitycznych po uzyskaniu z urzędów skarbowych danych w zakresie wysokości dochodów małżonków, co czyni dalszą weryfikację bezprzedmiotową. Zmiany powyższe, w zakresie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego, dotyczą w szczególności: skrócenia pouczenia na początku formularza, z uwagi na ujęcie pozostałych jego elementów w poszczególnych punktach oświadczenia majątkowego, uzupełnienia danych osoby o numer PESEL, co ma na celu ułatwienie identyfikacji osoby, doprecyzowania formularza w zakresie wskazania, z jakiego tytułu składane jest oświadczenie, doprecyzowania formularza w zakresie określenia, czy posiadany majątek objęty jest małżeńską wspólnością majątkową, czy stanowi majątek odrębny, umieszczenia domów, mieszkań i innych nieruchomości w jednym punkcie (pkt I.1),

14 doprecyzowania punktu dotyczącego zasobów pieniężnych (pkt I.3), dodania punktu dotyczącego informacji wynikających z ograniczeń zawartych w art. 42 ustawy o funduszach emerytalnych (pkt II ), dodania punktu dotyczącego uczestnictwa w spółkach cywilnych (pkt II.2), informacji dotyczących uzyskanych w ubiegłym roku dochodów, które ujęto w jednym punkcie (pkt VI) w formie tabelarycznej, dodania osobnego zapisu, zgodnie z którym osoba składająca oświadczenie majątkowe ma wykazywać łączną kwotę dochodu uzyskanego przez jego małżonka w roku ubiegłym. Powyższy zapis ma na celu wskazanie podstaw nabytego majątku małżonków objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z art pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.), do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Wykazywany dochód małżonka ma związek z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne wyłącznie przedmiotowy (dochody - wspólny majątek małżonków), a nie podmiotowy (małżonek nie składa oświadczeń), korekty pouczenia o odpowiedzialności za podanie nieprawdy wynikającej z art. 14 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Z uwagi na brak w projektowanym rozporządzeniu przepisów technicznych, nie podlega ono notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zagadnienia objęte niniejszym projektem rozporządzenia nie są regulowane przez prawo Unii Europejskiej.

15 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie obejmuje swoim zakresem członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego, a także podmioty analizujące złożone oświadczenia. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. Z uwagi na problematykę uregulowaną w projekcie został on skierowany do konsultacji społecznych z właściwymi branżowymi izbami gospodarczymi: Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Podmioty te nie zgłosiły uwag do projektu. 3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek sektora finansów publicznych wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na budżet państwa ani budżety jednostek sektora finansów publicznych; b) rynek pracy wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy; c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw wprowadzenie proponowanych przepisów nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw; d) sytuację i rozwój regionalny wejście w życie projektu rozporządzenia nie przyczyni się do zmiany sytuacji i rozwoju regionalnego. 4. Źródła finansowania. Przedstawione regulacje nie powodują obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek sektora finansów publicznych.

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 774. Rozporządzenie. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 774. Rozporządzenie. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 775 WZÓR POUCZENIE

Dziennik Ustaw 2 Poz. 775 WZÓR POUCZENIE Dziennik Ustaw 2 Poz. 775 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 775) WZÓR POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. fiinię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. fiinię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są infonnacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i narniisko, na:rwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i narniisko, na:rwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1503 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1503 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1503 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nccwisko, na^misko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nccwisko, na^misko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ* (imię/imiona i na:rwisko, na:m>isko rodowe)

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ* (imię/imiona i na:rwisko, na:m>isko rodowe) I POUCZENIE 1. Osoba składająca olśwjfaaczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 775

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 775 Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 775 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2012 r. Projekt 15.02.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju (miejsce(a) pełnienia sbiżby - nazwa i adres oraz stanowisko służbowe lub funkcja)

Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju (miejsce(a) pełnienia sbiżby - nazwa i adres oraz stanowisko służbowe lub funkcja) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integrałne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2364

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2364 Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 282) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 114. Rozporządzenie. z dnia 20 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 114. Rozporządzenie. z dnia 20 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej aminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym Uwaga: wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 4 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 150 8982 Poz. 890 890 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Urząd Gminy Wejherowo Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska - Pełnomocnik Wójta ds. Gospodarki Przestrzennej

CZĘŚĆ A. Urząd Gminy Wejherowo Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska - Pełnomocnik Wójta ds. Gospodarki Przestrzennej OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE t wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH POCZĄTKOWYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH POCZĄTKOWYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH POCZĄTKOWYCH (w przedmiotowym oświadczeniu majątkowym określamy swój stan majątkowy na dzień złożenia oświadczenia) CAŁE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE POWINNO BYĆ

Bardziej szczegółowo

na kwotę: NIE DOTYCZY

na kwotę: NIE DOTYCZY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Ząbki (miejscowość)

Ząbki (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4Z /2012 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ZARZĄDZENIE NR 4Z /2012 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ZARZĄDZENIE NR 4Z /2012 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia /{.O*? ' 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej załatwiania spraw dotyczących

Bardziej szczegółowo

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE @złonłiil zarządu powiatu, sełlretatwl powiatu, sliarln1iliit powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządza:ją@ej i @złonłla organu Mrządza:jąHgo powiatową

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

3 U Lubań, dnia r. (miej scowość)

3 U Lubań, dnia r. (miej scowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, cokrotarza powiatu^ skarbnika powiatu, >tki organizaoyjnoj powiatu, ocoby zarządzającej i ozłonka organu powiatową ooobą prawną oraz oooby wydającej decyzjo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, gostępcy wójta, sekretarka gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby eamadgająccj i erionka organu eoreądgającego gminną osobą prawną orae osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA. t f o ł ę S f i / f r f U...( (

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA. t f o ł ę S f i / f r f U...( ( 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna^ oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD GMINY ADAMÓW OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wp). wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Okszowie, dyrektor szkoły. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Zespół Szkół w Okszowie, dyrektor szkoły. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Starostwo PewUtOWęwChelrTh OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE-' ć E K P ET A RTAT ".iwplyne''' J członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,^eyoaffiflk^ rednostki organizacyjnej powiatu, osoby

Bardziej szczegółowo

3. 09,?Q11. Ósdbą. 'Składająca""oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

3. 09,?Q11. Ósdbą. 'Składającaoświadczenie obowiązana jest do zgodnego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE czł&nk^a-z^z^k-pewjafa seki-eta rz a p o w i at-o, skarbnika powiatu, kk organizacyjnejpgwiatu,osoby/arz^ prawną oraz vv tu BANI U WDi. 3. 09,?Q11 Lubań, dnia 23.09.2011 (miejscowość

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy T kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

Lubartów, dnia r. (miejscowość)

Lubartów, dnia r. (miejscowość) Lubartów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość)

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Zambrów, dnia 29.04.2016r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze

CZĘŚĆ A. Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze \ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra 23.04.2013 (miejscowość) (dnia) UWAGA: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

LUBARTÓW, dnia r.

LUBARTÓW, dnia r. organizacyjnej gminy, osob.y zarządzająeej i ezłonlm organu zarząd'ł;ająeego gminną osobą b d. d. d.. t....,. ł- prawną oraz oso y wy ająecjeeyzje a mihls raeyjne w ImienIU wojta LUBARTÓW, dnia 29.04.2015

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło do Stanowiska^// ds. Iniiprmacji Publiczna/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie.

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie. Starostwo Powiatowe OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE w ^rzeźnie członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu 2014-04-? 8 Kołaki Kościelne, dnia 28.04.2014 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta; wtępey wójta; sekretanee gminy; skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, eaeby aaraądaającej i eatonka organu aeraądgająeego gminną eaobą prawną ora«eaeby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójto, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Nysa, (miejscowość)

Nysa, (miejscowość) l S T R L OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE iayn ifttf t o M,. / Jolanta Barska 000517364 Urząd Miejski w «i. Kolejowa 48-300 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE \a aljaj-. tjt/",.. qj l ~(j,.~fviitlą.jij.~, J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE...,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzsjąeej iwoniw org8:bu zarządznjąeego gminną osobą prawną oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Lubartów, r.

Lubartów, r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA TARNOWA WYDZIAŁ EDUKACJI OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło Q^. Gy. 2013 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika je< tfełki.sn fl4t osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul. URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydait Zarządzania Bezpieczeństwem Wp}, dnia 2 4-04- 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta/ zastąpcy wójta, sekretarzo gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej-gminy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejtar-zastępcy-wejtar-sekfetaf^a-gminy, skarbnika gminy, kierownika jednestl4 ergabgaeyit3e}-^- fflłayr-aseby--zafząd2a^ i członka organu zarządzającego gminnq osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Wpt.dn. 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.

Wpt.dn. 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Wpt.dn. 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika edfiostkl or osoby zarządzającej I członka organu zarządzającego gmi nną osobą oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta,, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oroz

Bardziej szczegółowo

ZAD MJEJSK 1 T A R Y M S Ą C Z U

ZAD MJEJSK 1 T A R Y M S Ą C Z U / OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło dnia wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmihy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządz iją$ęj i członka organu zarządzającego gminną osobą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, radnego województwa, członka zarządu powiatu, radnego powiatu, wójta, radnego gminy l Ząbki., dnia 30 kwietnia 201 Or. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Dziennik Ustaw Nr 88 7502 Poz. 573 573 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Przerośl, dnia 22.04.2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sckrctarea gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby gorgądeojąecj i eetonko organu łorgądłająecgo gminną osobą prawną orał

Bardziej szczegółowo