BRM BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.5.10.2013.BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu"

Transkrypt

1 BRM BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Data posiedzenia: roku Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 16:05 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Zydorowicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Maśnica Protokołowała: Barbara Karwat-Seko W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółu) Zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna Wiceprezydent Miasta Krzysztof Marek Skarbnik Miasta Danuta Kamińska Naczelnik Wydziału Budżetu Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Kultury Edyta Sytniewska Pełnomocnik Prezydenta ds. Wydarzeń Ewelina Kajzerek Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Waldemar Bojarun Naczelnik Wydziału Inwestycji Adam Kochański Naczelnik Wydziału Rozwoju Katarzyna Staś Dyrektor MOSiR Stanisław Wąsala W posiedzeniu brali również udział: Włodzimierz Zarodkiewicz mieszkaniec Katowic Rajmund Rał mieszkaniec Katowic Porządek posiedzenia Komisji: 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. 4. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok. 6. Rola IK Katowice Miasto Ogrodów w kształtowaniu wizerunku miasta plany działania na przyszłość. 7. Korespondencja w tym opiniowanie projektów uchwał. 8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad 1. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po powitaniu Zebranych na posiedzeniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad który Komisja przyjęła jednogłośnie. Ad 2. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poinformował zebranych, że projekt protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 13 listopada 2013 roku

2 był do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice. Wobec braku uwag ze strony P.P. Radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji dalsze prowadzenie przekazał Wiceprzewodniczącemu Komisji Tomaszowi Maśnicy. Ad 3. Wiceprzewodniczący Tomasz Maśnica poprosił Skarbnik Miasta o komentarz do projektów uchwał wchodzących w ramy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. Skarbnik Miasta Danuta Kamińska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , który stanowi kontynuację prognozy przyjętej w 2012 roku na lata Nie zmieniono zasadniczych wskaźników, uwzględniono jednak odczuwalne dla finansów publicznych spowolnienie gospodarcze, które skutkuje obniżeniem dochodów budżetu przede wszystkim z tytułu udziału miasta w podatku PIT oraz subwencji oświatowej. W części majątkowej budżetu dokonano korekt podyktowanych zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym: wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok uwzględnia w łącznej kwocie dochodów zł: dochody bieżące w tym dotacje i środki na realizację zadań; dochody majątkowe w tym dotacje i środki na realizację zadań. Planowane dochody zadań własnych gminy i powiatu w tym dotacje celowe i środki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w tym zadania gminy, powiatu i zadania zlecone na podstawie porozumień z administracją rządową. Wydatki budżetu miasta w kwocie zł na wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, obsługę długu miasta. Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego; wydatki na zadania własne gminy i powiatu, wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na podstawie porozumień z administracją rządową. Deficyt na roku wynosi zł zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów EBI, kredytu z BRRE oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane przychody budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości zł z tytułu: kredytów z EBI, kredytu z BRRE, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w EBI oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Utworzono rezerwę budżetową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy dla zwalnianych pracowników, nagrody dla pedagogów, nieprzewidywane remonty i awarie, oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń

3 w mieście, inicjatywy lokalne, zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych, program poprawy bezpieczeństwa publicznego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań wspólnych, na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków z Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe miasta na 2014 rok wynoszą zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach WPI; dotacje udzielone z budżetu miasta na 2014 rok wyniosą zł na zadania bieżące, dotacje przedmiotowe i podmiotowe oraz celowe na zadania inwestycyjne. Plany przychodów i wydatków jednostek budżetowych obejmują działalność dotyczącą systemu oświaty oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skarbnik Miasta dodatkowo przedstawiła Komisji propozycje budżetowe dotyczące działów w zakresie kompetencji Komisji, czyli 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 48,3% z uwagi na spadek nakładów na realizację zadania Budowa siedziby NOSPR. Zadania realizowane poprzez instytucje kultury oprócz dotacji otrzymany6ch z miasta planują uzyskać przychody własne, które zwiększają zakres zadań określony w budżecie w ramach działu 921. W dziale 926 Kultura fizyczna łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 26,1% przed wszystkim z uwagi na niższe wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Promocja dostaje 11 milionów, co jest związane ze współorganizowaniem przez miasto Mistrzostw Świata w Siatkówce w Spodku we wrześniu 2014 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował Skarbnik Miasta za komentarz oraz przedstawił P.P. Radnym projekt uchwały dotyczący programu zadań społecznych i gospodarczych, proponując pytania lub uwagi do projektu budżetu miasta na 2014 rok. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok zawiera wykaz zadań remontowoinwestycyjnych przewidzianych w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok. Podzielony jest na trzy części: zadania i zakupy inwestycyjne, remonty oraz planowane zadania społeczne i gospodarcze. Każda część zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych wydatków wg następujących działów: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozliczenia różne, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Radny Dariusz Łyczko odniósł się do uszczuplonej kwoty na sport kwalifikowany i stwierdził, że jest to trudna sytuacja dla sportu kwalifikowanego, który nie udźwignie zadań z tak okrojoną kwotą. Radny sugeruje złożenie wniosku o dotację na poziomie tegorocznej kwoty. Radny Marek Szczerbowski poparł opinię radnego Dariusza Łyczki uważając, że komisja branżowa ma obowiązek wspomagać sport. Zdaniem Radnego rozwój miasta jest widoczny, kultura ma się dobrze, więc miło byłoby żeby zadbać o sport podjąć decyzję o wsparcie, bo zabiegamy o sport młodzieżowy. Radny pytał, w jakim zakresie miasto wykorzysta Klub

4 GKS Katowice do promocji miasta. Radny uważa, że powinno miasto skorzystać z tego narzędzia promocji inne miasta to robią z efektem Radny proponuje wniosek w tej sprawie. Wiceprezydent Krystyna Siejna po przedstawieniu przez radnego Marka Szczerbowskiego narzędzia promocji jako Klubu GKS Katowice stwierdziła, że w budżecie brak środków na wzmocnienie klubu przez miasto. Radna Stanisława Wermińska upomniała się o środki na imprezy plenerowe organizowane przez MDK Ligota. Zdaniem Radnej cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlaczego ograniczono środki? Naczelnik Edyta Sytniewska wyjaśniała, że była taka możliwość w bieżącym roku, ale Dyrektor ma plan finansowy i merytoryczny, może dysponować środkami w miarę potrzeb. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał o pieniądze na dokapitalizowanie Klubu GKS Katowice, czy są te pieniądze oraz o remont Spodka, który pochłonął już ponad trzy miliony i nadal planuje się dalsze kwoty. Wiceprezydent Krystyna Siejna oświadczyła, że remont Spodka jest kończony, wymieniane są siedzenia, ale o taką ikonę miasta warto dbać. Natomiast w sprawie Klubu GKS Katowice nie ma pieniędzy ponad zapisane w budżecie. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uznał, że Spodek będzie miał konkurencję w Krakowie, gdzie finalizuje się budowa super nowoczesnej hali, że nie wspomnieć Wrocławia czy Łodzi. Zdaniem Radnego Spodek jest jak druga liga, gdyż bez montażu nagłośnienia na zewnątrz, a w Spodku jest to niemożliwe, tracimy wiele imprez. Pytał również o mecze polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w 2014 roku rozgrywane w Spodku, bo jak wiadomo otwarcie mistrzostw otrzymał Wrocław. Wiceprezydent Krystyna Siejna broniła Spodka, bo po modernizacji w niczym nie ustępuje nowoczesnym halom. Nie zgodziła się z negatywną opinią o hali, gdzie nagłośnienie jest możliwe do wykorzystania przy wszelkiego rodzaju imprezach. Kłaniają się nam za remont, więc nie oceniajmy tak negatywnie tego, co mamy w mieście. Hala Spodka nie odbiega od nowych obiektów i powinniśmy dbać o należyty wizerunek miasta. Pełnomocnik Prezydenta ds. wydarzeń strategicznych Ewelina Kajzerek oświadczyła, że nie negocjowano gry Polaków od pierwszego meczu otwarcia w Spodku. Natomiast Polacy będą grali w Spodku, który był wizytowany przez Światową Federację Siatkówki i uznali, że hala jest przygotowana i już moglibyśmy rozpocząć mistrzostwa. Zapewniła, że w spodku będą mecze finałowe może właśnie polskiej drużyny. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uważa, że za takie pieniądze jakie daliśmy jako współorganizator powinniśmy wynegocjować lepsze warunki. Z sześciu miast uczestniczących w tych mistrzostwach daliśmy najwięcej, więc mamy prawo oczekiwać więcej, czyli również meczy z emocjami w finale, a nie tylko sparingów. Wiceprezydent Krystyna Siejna nie zgodziła się z Przewodniczącym Komisji w ocenie naszych możliwości tak w odniesieniu do oceny hali Spodka jak również do warunków wynegocjowanych na mistrzostwa. Katowice za 10 mln mają 17 dni meczowych od eliminacji

5 do finału, takiej puli nie mają pozostali współorganizatorzy. Organizacja finału w Spodku dobrze świadczy o naszych możliwościach i hali Spodka. Niepotrzebna krytyka, więcej patriotyzmu lokalnego apelowała Wiceprezydent. Radny Marek Szczerbowski uważa, że kwota 10 mln jest dwa razy większa od kwoty wydanej przez Stadion Narodowy na koncert Madonny. Zdaniem Radnego najważniejszy i najbardziej emocjonalny dla kibiców jest mecz finałowy, bez względu kto będzie w nim grał. Ekwiwalentem dla Katowic będzie promocja w świecie. Rekomendował również modernizację dachu w Spodku dla możliwości poszerzenia organizacji imprez korzystających z nagłośnienia. Wyraził także uznanie dla sposobu inwestowania przez MOSiR, gdzie wraca 18% z VAT do budżetu. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica przychylając się do stanowiska P.P. Radnych w sprawie wsparcia środkami budżetowymi sportu kwalifikowanego, który jest szansą dla katowickiej młodzieży i kadry, przypomniał, że Komisja zeszła z tematu budżetu i zaproponował powrót do zaopiniowania przedstawionych projektów uchwał, które poddał pod głosowanie; Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Ad 4. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zwrócił się z prośbą do Naczelników Wydziałów Kultury oraz Sportu i Turystyki o komentarz do przekazanego materiału dotyczącego bieżących informacji Prezydenta Miasta z zakresu kultury i sportu. Naczelnik Edyta Sytniewska komentowała wydarzenia z ostatniego miesiąca i przedstawiła najważniejsze oferty kulturalne, m.in. imprezy muzyczne i koncerty w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej, 35-lecia działalności Kwartetu Śląskiego. W zapowiedziach znalazły się również imprezy rocznicowe, m.in. uroczystości związane z rocznicą pacyfikacji kopalni Wujek, sylwestrowe w tym Katowicki Sylwester pod Spodkiem oraz Jarmark Świąteczny. Naczelnik Sławomir Witek przedstawił materiał dotyczący wydarzeń sportowych oraz rekreacyjnych, które odbyły się w obiektach sportowych i Spodku organizowanych przez wydział i MOSiR. W zapowiedziach są turnieje w podnoszeniu ciężarów, w zapasach, w hokeju o Puchar Polski, piłki nożnej halowej oraz mistrzostwa młodzików na lodowisku Jantor o Puchar Prezydenta Katowic. W spodku odbędzie się XIV edycja MAYDAY POLAND z udziałem około 9 tysięcy uczestników. Oferta bogata i budząca zainteresowanie.

6 Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował za komentarz proponując P.P. Radnym pytania. Wobec braku uwag Komisja przyjęła do wiadomości bieżące informacje Prezydenta Miasta z zakresu kultury i sportu. Ad 5. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował P.P. Radnym uwagi do planu pracy Komisji na 2014 rok, który został umieszczony na portalu radnych. Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący zaproponował przyjęcie planu pracy: Komisja Kultury, Promocji i Sportu przyjęła jednogłośnie plan pracy na 2014 rok. Ad 6. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zwrócił się do dyrektora IK Katowice Miasto Ogrodów Piotra Zaczkowskiego o informację dotyczącą działalności instytucji i planów na przyszłość. Dyrektor Piotr Zaczkowski przedstawił informację o działalności Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów : Instytucja realizując program umocnienia pozycji Katowic jako silnego ośrodka kultury, działa na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców oraz na poziomie ogólnopolskim i europejskim. Działania te są kontynuacją programu, rozpoczętego staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, których formalnym potwierdzeniem było powołanie 1 kwietnia 2011 roku instytucji kultury Katowice 2016 Biuro ESK.W toku starań o tytuł ESK, biuro przeprowadziło wiele akcji promocyjnych, m.in. koncerty we Wrocławiu i Krakowie latem 2010 roku, instalację Sunflower" na placu przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli (maj 2011). Akcja rozdawania sadzonek słoneczników sprzyjała pozytywnemu odbiorowi miasta przez mieszkańców. Wizyty wybitnych światowych artystów Carlosa Saury czy Woody Allena wzbudziły zainteresowanie Katowicami na arenie międzynarodowej. Pozytywną rolę starań o tytuł ESK w budowaniu wizerunku miasta najlepiej udowadnia uznanie serca ESK" za nowe logo miasta. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów powstała 5 września 2011 roku w wyniku przekształcenia Biura ESK przyjmując w naturalny sposób zadanie pracy na rzecz budowy wizerunku miasta. Realizuje to zadanie za pomocą działań na polu szeroko rozumianej kultury, kierując się przekonaniem, że kultura jest jednym z najważniejszych czynników katalizujących proces przejścia miasta z etapu poprzemysłowego do nowoczesności. Działania IKKMO służące temu celowi można podzielić w następujący sposób: działania muzyczne w szczególności o charakterze festiwalowym: Katowice JazzArt Festival (organizowany z okazji Światowego Dnia Jazzu UNESCO), Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Urodziny Miasta Kocham Katowice działania wspierające rozwój sceny muzycznej w mieście i poszerzenie oferty koncertowej poprzez wsparcie niezależnych projektów w ramach Sceny Muzycznej Miasta Ogrodów działania artystyczne w przestrzeni miasta: Katowice Street Art Festival, projekty rewitalizacyjne takie jak SuperOgród (działania integrujące mieszkańców dużych budynków mieszkalnych, skupiające ich wokół pomysłu ukwiecania fasad) i Plac Na Glanc (rewitalizacja jednego, wybranego w konkursie podwórka przy aktywnym współudziale mieszkańców w proces projektowy), projekty zmierzające do wprowadzenia dzieł sztuki na w pejzaż miasta (np. rzeźba balansująca Bluesman" Jerzego Kędziory na ul. Mariackiej, projekt Tramwaj Widmo Mischy Kuballa) działania w obszarze sztuk audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ars Independent oraz projektów łączących różne dziedziny sztuki, takie jak muzyka i sztuki plastyczne (wystawa Głośno!/Loud!"

7 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA) W planach na 2014 rok IKKMO kieruje się wytycznymi wskazanymi w raporcie po wizycie komisji kwalifikacyjnej do tytułu ESK, które jednoznacznie określają Katowice jako miasto muzyki". Katowice są niewątpliwie jednym z najsilniejszych ośrodków muzyki poważnej w Polsce o potencjale międzynarodowym. Rangę miasta umocni jeszcze rozwój infrastruktury, m.in. nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy zmodernizowana sala koncertowa Filharmonii Śląskiej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Katowice są również miejscem organizacji ważnych wydarzeń z kręgu muzyki alternatywnej i miastem o silnych tradycjach amatorskich ruchów muzycznych. Wszystkie te przesłanki pozwalają planować włączenie Katowic do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. Uczestnictwo w Sieci podniosłoby prestiż miasta na arenie międzynarodowej i włączyło by je w intensywny obieg wymiany kulturalnej pomiędzy członkami Sieci, stając się ważnym czynnikiem kształtującym pozytywny wizerunek Katowic w Polsce, Europie i świecie. Dlatego też IKKMO podjęła niezbędne kroki w celu nawiązania relacji z członkami Sieci, koncentrując się na miastach europejskich: Gandawie, Sewilli, Glasgow oraz Bolonii. W wyniku wizyt w Sewilli oraz Gandawie udało się nawiązać intensywny kontakt z osobami zaangażowanymi w działalność tych miast w Sieci Miast Kreatywnych, których opinie mogą być decydujące dla uzyskania ostatecznego poparcia władz miast. W 2014 roku planowane jest zbudowanie podobnej Sieci kontaktów obejmującej Glasgow oraz Bolonię. Stawiając sobie jako priorytet działania w sferze szeroko pojętej muzyki, IKKMO poprzez swoją aktywność w 2014 roku będzie dążyć do promowania i umocnienia wizerunku Katowic jako miasta muzyki. Służyć temu będą przedsięwzięcia o charakterze festiwalowym oraz jednorazowym, zarówno autorskim jak partnerskim. Do najważniejszych autorskich przedsięwzięć muzycznych planowanych na rok 2014 roku o silnym działaniu wizerunkowym należy: Katowice JazzArt Festival - festiwal muzyki jazzowej przypominający o bogatych tradycjach jazzowych w Katowicach i prezentujący podczas kilku dni czołówkę polskich i zagranicznych wykonawców. Jego trzecia edycja po raz kolejny wpisze się w ogólnoświatowej obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu wyznaczonego na dzień 30 kwietnia przez UNESCO. Katowicki festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń w programie polskich obchodów tego święta jazzu, co w połączeniu z oryginalnym i atrakcyjnym programem przyciąga na Katowice uwagę licznych wielbicieli jazzu i krytyków muzycznych. Edycja 2014 po raz pierwszy jest zapowiadana przez serię koncertów pod hasłem Więcej jazzu!, z których pierwszy Terence'a Blancharda i tria Michała Wróblewskiego będzie miał miejsce 6 listopada w Jazzclubie Hipnoza. Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków pierwsza edycja trzydniowego festiwalu w 2013 roku ujawniła ogromne zainteresowanie katowickiej publiczności współczesną muzyką folkową, która szczelnie wypełniła widownię w podcieniach Centrum Kultury Katowice. Czerwcowy festiwal włącza również miasto w międzynarodowy obieg artystów tworzących w kręgu world musie, którzy wynieśli po koncertach w Katowicach jak najlepsze opinie o mieście i jego mieszkańcach, stając się jego ambasadorami. Urodziny Miasta Kocham Katowice poprzez swój wyjątkowy, festiwalowy charakter, odróżniają Katowice od innych dużych miast w Polsce, obchodzących najczęściej swoje dni organizując kilka koncertów plenerowych. Katowice zapraszając mieszkańców na kilkudniowe obchody, których program zawiera zarówno masowe koncerty plenerowe, jak i ambitne koncerty kameralne oraz spektakle teatralne czy wystawy, budują swój wizerunek miasta oferującego zarówno rozrywkę na dobrym poziomie, jak i ułatwiającego udział w kulturze wysokiej. W roku 2014 IKKMO planuje poszerzyć ofertę muzyczną Urodzin Miasta wprowadzając do programu

8 koncerty muzyki poważnej i dawnej. Obchody Urodzin zbiegną się również z otwarciem po przebudowie katowickiego rynku. Planowane z okazji tego wydarzenia widowisko muzyczne Józefa Skrzeka ma dla Miasta Katowice duży potencjał promocyjny. Festiwal Muzyki Dawnej to cykl koncertów odbywających się na przestrzeni całego roku. Wśród wykonawców branych pod uwagę znajdują się: Les Arts Florissants, Seville Baroque Orchestra czy Akademii fur Alte Musik Berlin. Poprzez obecność orkiestr o światowej renomie, festiwal zwróci uwagę na Katowice melomanów z całej Polski, co pozwoli wyeksponować również lokalny potencjał, tworzony przez zespoły działające w Katowicach, takie jak [oh!] Orkiestra Historyczna czy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Realizacja płyty z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego oraz wprowadzenie do obiegu płyty Wojciecha Kilara, które to wydawnictwa, oczekiwane przez środowisko muzyczne w Polsce, poprzez swoją wysoką wartość wykonawczą gwarantowaną przez Orkiestrę AUSKO prowadzoną przez Marka Mosia oraz dopracowaną stronę graficzną, staną się trwałymi znakami pozycji Katowic w świecie kompozytorskim. Druga odsłona wystawy Głośno!/Loud!" to projekt wystawienniczy stanowiący przykład działań łączących muzykę z innymi dziedzinami sztuki (w tym przypadku sztuką wideo). Jego pierwsza odsłona w sierpniu 2013 roku zwróciła uwagę ogólnopolskiego środowiska krytyków sztuki oraz prestiżowych mediów (TVP Kultura, Program Drugi Polskiego Radia czy magazyn Obieg). Kontynuacja tego przedsięwzięcia, koncentrująca się tym razem na relacji sztuki wideo i tańca, ma szansę powtórzyć ten sukces. IKKMO poprzez swoją aktywność poza sferą muzyki jest ważnym podmiotem realizującym program przemiany wizerunku miasta poprzez ingerowanie w jego pejzaż za pośrednictwem starannie dobranych projektów artystycznych. Wydarzenia takie jak Katowice Street Art Festival nie tylko przynoszą miastu ogólnopolski, a nawet światowy rozgłos, ale także stanowią ważny wkład w proces przemiany kształtu miasta. Do najważniejszych autorskich przedsięwzięć planowanych na rok 2014 roku o silnym działaniu wizerunkowym należy: Katowice Street Art Festival poprzez międzynarodowy charakter tego wydarzeniakatowice stają się częścią ogólnoświatowego obiegu sztuki ulicy. Dzieła sztuki, które powstają podczas festiwalu (najczęściej wielkoformatowe murale), stawiają Katowice obok największych i najważniejszych miast Europejskich otwartych na sztukę ulicy. Dzięki temu ulice Katowic stały się jedną z najatrakcyjniejszych galerii street artu w Polsce, a ich szlak jedną z turystycznych atrakcji miasta. Edycja 2014 przyczyni się do uatrakcyjnienia tej galerii za pomocą nowych prac wybranych artystów z całego świata. Nowa koncepcja festiwalu zakłada kilkutygodniowe rezydencje grupy twórców, co pozwoli im lepiej poznać miasto i stworzyć dzieła silniej korespondujące z naturą i strukturą miasta. Równocześnie pozwoli dłużej podtrzymać zainteresowanie festiwalem na dłużej, co daje szansę na stałą obecności relacji z miasta w popularnych serwisach internetowych i periodykach poświęconych sztuce ulicy o globalnym zasięgu, a także w ogólnopolskich mediach, biorąc pod uwagę ich zainteresowanie poprzednimi edycjami (TVP Kultura, TVP 1, Program Pierwszy i Czwarty Polskiego Radia). Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent - jako wydarzenie prezentujące często po raz pierwszy w Polsce najnowsze dzieła kinematografii niezależnej, festiwal Ars Independent zwraca uwagę na potencjał Katowic

9 w dziedzinie kinematografii. Budując swoja pozycję w konkurencji z największymi festiwalami filmów artystycznych w Polsce, Ars Independent przyczynia się do kształtowania wizerunku Katowic jako miasta otwartego na sztukę niezależną i alternatywną, który w dużej mierze miasto zawdzięcza takim wydarzeniom jak Off Festival czy Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Szereg projektów w przestrzeni miasta - do najbardziej zaawansowanych należy projekt Ogrodu Japońskiego, który będzie mógł mieć swoją premierę jesienią 2014 roku lub wiosną 2015 roku, co zależy od harmonogramu zaproponowanego przez projektanta prof. Katsuyę Ise. Zlokalizowany według wstępnych planów w Parku Kościuszki Ogród Japoński byłby pierwszym nowoczesnym założeniem tego typu w Polsce. Jego wyjątkowość będzie polegać na harmonijnym dostosowaniu projektu (także pod względem rodzaju roślin) do lokalnych warunków, z pełnym szacunkiem dla wielowiekowej tradycji ogrodów japońskich, której gwarantem poszanowania jest prof. Ise. Pośród projektów w przestrzeni realizowanych w 2014 roku wspomnieć należy również o włączeniu Katowic do programu krakowskiego festiwalu ArtBoom. W 2014 roku jeden z projektów artystycznych tego prestiżowego wydarzenia będzie miał miejsce w Katowicach po tym, jak IKKMO doprowadziło do realizacji świetnie przyjętej w Krakowie instalacji Klopsztanga autorstwa pracowni medusagroup. W związku ze zbliżającymi się obchodami 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, IKKMO odpowiedzialna za program i organizację tego wydarzenia, rozpocznie już w 2014 roku pierwsze działania zmierzające do nagłośnienia tej rocznicy na forum ogólnopolskim. Głównym celem promocji będzie przedstawienie Katowic jako miasta o bogatych tradycjach, także kulturalnych, które w ostatnich latach przeszło gruntowną transformację z miasta poprzemysłowego w nowoczesne miasto świadome swych tradycji. 150-leciu Katowic poświęcony będzie również specjalny numer Katowickiego Magazynu Kulturalnego KTW. Periodyk, wydawany przez IKKO i kolportowany w całym kraju, prezentuje nowe zjawiska w kulturze Katowic i Górnego Śląska, stając się dla coraz większej grupy osób zafascynowanych zmianami zachodzącymi w Katowicach ważnym źródłem informacji o zachodzących tam zjawiskach. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował Dyrektorowi IK Katowice Miasto Ogrodów za materiał oraz uczestnictwo w posiedzeniu. Komisja przyjęła informację do wiadomości. Ad 7. W korespondencji Komisja zapoznała się z następującymi sprawami: Projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu miasta Katowice do 2022 roku, który przedstawił P.P. Radnym Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek; Dokument był dyskutowany od dwóch lat, przeszedł konsultacje społeczne. Zawiera diagnozę, czyli co jest zrobione i jak się rozwija sport w mieście. Strategia jest mocno osadzona w realiach budżetowych stwierdził Naczelnik. Część zadań jest zapisana, część realizowana, dokument ma pozytywną opinię Rady Sportu, uwzględnia interesy mieszkańców, którzy korzystają z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował P.P. Radnym pytania.

10 Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz prosił o wyjaśnienie uwagi z uzasadnienia projektu uchwały odnoszącej się do MOSiR-u, którego nie uwzględniono w Strategii. Naczelnik Sławomir Witek wyjaśniał, że Strategia jest dokumentem ogólnym, a uwagi dotyczące MOSiR-u były szczegółowe, np. dotyczyły godzin wynajmu czy krytykę działalności obiektów administrowanych przez MOSiR. Te uwagi zostaną uwzględnione, ale w innym trybie, wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdził, że takie uwagi mające poprawić działalność MOSiR-u są ważne i powinny być uwzględnione. Wiceprezydent Krystyna Siejna oświadczyła, że wszystkie uwagi będą wykorzystane w celu usprawnienia działalności MOSiR-u, ale w dokumencie, który będzie się zajmował funkcjonowaniem bazy sportowej i działalnością obiektów, np. statutach i schematach organizacyjnych. Strategia to zielone światło dla działalności organizacji sportowych korzystających z finansowego wsparcia miasta. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował Komisji pozytywna opinię dla projektu uchwały i poddał pod głosowanie: Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu miasta Katowice do 2022 roku. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Komisji. Odpowiedziami na wnioski Komisji, dotyczące: utworzenia filii MBP na osiedlu I.J. Paderewskiego oraz na terenie dzielnicy Brynów; instalacji klimatyzacji w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach; budowy Sali widowiskowej przy MDK Ligota oraz basenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ligoty-Panewnik które Komisja przyjęła do wiadomości. Informacją Prezesa Fundacji Silesia Pro Active o wsparcie finansowe biegu SILESIAMARATHON Komisja przyjęła do wiadomości oraz zaproponowała wniosek do Prezydenta Miasta. Ad 8. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica przyjął wnioski wniesione przez P.P. Radnych i poddał je pod głosowanie: Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zwiększenie w 2014 roku środków budżetowych na sport kwalifikowany o kwotę tysięcy, czyli utrzymanie poziomu z 2013 roku. Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zwiększenie w budżecie miasta Katowice na 2014 rok środków przeznaczonych dla GKS Katowice jako narzędzia promującego Katowice. Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice

11 z prośbą o wsparcie finansowe organizatora imprezy SILESIAMARATHON. Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Ad 9. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował za udział i zamknął posiedzenie. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu. Miasta Katowice

Projekt budżetu. Miasta Katowice Projekt budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach Dochody zadań własnych Miasta na 2017 rok (w złotych) dochody majątkowe 1 400

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK LP. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 19.01.2015 r. 2. Wypracowanie stanowiska komisji do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Druk Nr 13/26 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 88 UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 4127 UCHWAŁA NR XIX/159/2016 RADY GMINY JAWORZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji). BRM.0012.1.8.2014.ŁB Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 26.08.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2016 ROK PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2016 ROK LP. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 18.01.2016r. 4. Starania Katowic o tytuł Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.5.1.2014.BK Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu

BRM.0012.5.1.2014.BK Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu BRM.0012.5.1.2014.BK Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Data posiedzenia: 08.01. 2014 roku Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz BRM.0012.5.5.2014.BK Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Data posiedzenia: 14.05.2014 roku Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica

Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica BRM.0012.5.4.2014.BK Protokół nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Data posiedzenia: 16.04.2014 roku Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ZARZĄDZENIE NR 136.2016 WÓJTA GMINY JELENIEWO 22 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo