BRM BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.5.10.2013.BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu"

Transkrypt

1 BRM BK Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Data posiedzenia: roku Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 16:05 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Zydorowicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Maśnica Protokołowała: Barbara Karwat-Seko W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółu) Zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna Wiceprezydent Miasta Krzysztof Marek Skarbnik Miasta Danuta Kamińska Naczelnik Wydziału Budżetu Małgorzata Kwapisz Naczelnik Wydziału Kultury Edyta Sytniewska Pełnomocnik Prezydenta ds. Wydarzeń Ewelina Kajzerek Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Waldemar Bojarun Naczelnik Wydziału Inwestycji Adam Kochański Naczelnik Wydziału Rozwoju Katarzyna Staś Dyrektor MOSiR Stanisław Wąsala W posiedzeniu brali również udział: Włodzimierz Zarodkiewicz mieszkaniec Katowic Rajmund Rał mieszkaniec Katowic Porządek posiedzenia Komisji: 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. 4. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok. 6. Rola IK Katowice Miasto Ogrodów w kształtowaniu wizerunku miasta plany działania na przyszłość. 7. Korespondencja w tym opiniowanie projektów uchwał. 8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad 1. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po powitaniu Zebranych na posiedzeniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad który Komisja przyjęła jednogłośnie. Ad 2. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poinformował zebranych, że projekt protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 13 listopada 2013 roku

2 był do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice. Wobec braku uwag ze strony P.P. Radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji dalsze prowadzenie przekazał Wiceprzewodniczącemu Komisji Tomaszowi Maśnicy. Ad 3. Wiceprzewodniczący Tomasz Maśnica poprosił Skarbnik Miasta o komentarz do projektów uchwał wchodzących w ramy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. Skarbnik Miasta Danuta Kamińska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata , który stanowi kontynuację prognozy przyjętej w 2012 roku na lata Nie zmieniono zasadniczych wskaźników, uwzględniono jednak odczuwalne dla finansów publicznych spowolnienie gospodarcze, które skutkuje obniżeniem dochodów budżetu przede wszystkim z tytułu udziału miasta w podatku PIT oraz subwencji oświatowej. W części majątkowej budżetu dokonano korekt podyktowanych zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym: wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok uwzględnia w łącznej kwocie dochodów zł: dochody bieżące w tym dotacje i środki na realizację zadań; dochody majątkowe w tym dotacje i środki na realizację zadań. Planowane dochody zadań własnych gminy i powiatu w tym dotacje celowe i środki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w tym zadania gminy, powiatu i zadania zlecone na podstawie porozumień z administracją rządową. Wydatki budżetu miasta w kwocie zł na wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, obsługę długu miasta. Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego; wydatki na zadania własne gminy i powiatu, wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na podstawie porozumień z administracją rządową. Deficyt na roku wynosi zł zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów EBI, kredytu z BRRE oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane przychody budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości zł z tytułu: kredytów z EBI, kredytu z BRRE, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w EBI oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Utworzono rezerwę budżetową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy dla zwalnianych pracowników, nagrody dla pedagogów, nieprzewidywane remonty i awarie, oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń

3 w mieście, inicjatywy lokalne, zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych, program poprawy bezpieczeństwa publicznego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań wspólnych, na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków z Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe miasta na 2014 rok wynoszą zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach WPI; dotacje udzielone z budżetu miasta na 2014 rok wyniosą zł na zadania bieżące, dotacje przedmiotowe i podmiotowe oraz celowe na zadania inwestycyjne. Plany przychodów i wydatków jednostek budżetowych obejmują działalność dotyczącą systemu oświaty oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skarbnik Miasta dodatkowo przedstawiła Komisji propozycje budżetowe dotyczące działów w zakresie kompetencji Komisji, czyli 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 48,3% z uwagi na spadek nakładów na realizację zadania Budowa siedziby NOSPR. Zadania realizowane poprzez instytucje kultury oprócz dotacji otrzymany6ch z miasta planują uzyskać przychody własne, które zwiększają zakres zadań określony w budżecie w ramach działu 921. W dziale 926 Kultura fizyczna łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 26,1% przed wszystkim z uwagi na niższe wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Promocja dostaje 11 milionów, co jest związane ze współorganizowaniem przez miasto Mistrzostw Świata w Siatkówce w Spodku we wrześniu 2014 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował Skarbnik Miasta za komentarz oraz przedstawił P.P. Radnym projekt uchwały dotyczący programu zadań społecznych i gospodarczych, proponując pytania lub uwagi do projektu budżetu miasta na 2014 rok. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok zawiera wykaz zadań remontowoinwestycyjnych przewidzianych w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok. Podzielony jest na trzy części: zadania i zakupy inwestycyjne, remonty oraz planowane zadania społeczne i gospodarcze. Każda część zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych wydatków wg następujących działów: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozliczenia różne, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Radny Dariusz Łyczko odniósł się do uszczuplonej kwoty na sport kwalifikowany i stwierdził, że jest to trudna sytuacja dla sportu kwalifikowanego, który nie udźwignie zadań z tak okrojoną kwotą. Radny sugeruje złożenie wniosku o dotację na poziomie tegorocznej kwoty. Radny Marek Szczerbowski poparł opinię radnego Dariusza Łyczki uważając, że komisja branżowa ma obowiązek wspomagać sport. Zdaniem Radnego rozwój miasta jest widoczny, kultura ma się dobrze, więc miło byłoby żeby zadbać o sport podjąć decyzję o wsparcie, bo zabiegamy o sport młodzieżowy. Radny pytał, w jakim zakresie miasto wykorzysta Klub

4 GKS Katowice do promocji miasta. Radny uważa, że powinno miasto skorzystać z tego narzędzia promocji inne miasta to robią z efektem Radny proponuje wniosek w tej sprawie. Wiceprezydent Krystyna Siejna po przedstawieniu przez radnego Marka Szczerbowskiego narzędzia promocji jako Klubu GKS Katowice stwierdziła, że w budżecie brak środków na wzmocnienie klubu przez miasto. Radna Stanisława Wermińska upomniała się o środki na imprezy plenerowe organizowane przez MDK Ligota. Zdaniem Radnej cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlaczego ograniczono środki? Naczelnik Edyta Sytniewska wyjaśniała, że była taka możliwość w bieżącym roku, ale Dyrektor ma plan finansowy i merytoryczny, może dysponować środkami w miarę potrzeb. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał o pieniądze na dokapitalizowanie Klubu GKS Katowice, czy są te pieniądze oraz o remont Spodka, który pochłonął już ponad trzy miliony i nadal planuje się dalsze kwoty. Wiceprezydent Krystyna Siejna oświadczyła, że remont Spodka jest kończony, wymieniane są siedzenia, ale o taką ikonę miasta warto dbać. Natomiast w sprawie Klubu GKS Katowice nie ma pieniędzy ponad zapisane w budżecie. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uznał, że Spodek będzie miał konkurencję w Krakowie, gdzie finalizuje się budowa super nowoczesnej hali, że nie wspomnieć Wrocławia czy Łodzi. Zdaniem Radnego Spodek jest jak druga liga, gdyż bez montażu nagłośnienia na zewnątrz, a w Spodku jest to niemożliwe, tracimy wiele imprez. Pytał również o mecze polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w 2014 roku rozgrywane w Spodku, bo jak wiadomo otwarcie mistrzostw otrzymał Wrocław. Wiceprezydent Krystyna Siejna broniła Spodka, bo po modernizacji w niczym nie ustępuje nowoczesnym halom. Nie zgodziła się z negatywną opinią o hali, gdzie nagłośnienie jest możliwe do wykorzystania przy wszelkiego rodzaju imprezach. Kłaniają się nam za remont, więc nie oceniajmy tak negatywnie tego, co mamy w mieście. Hala Spodka nie odbiega od nowych obiektów i powinniśmy dbać o należyty wizerunek miasta. Pełnomocnik Prezydenta ds. wydarzeń strategicznych Ewelina Kajzerek oświadczyła, że nie negocjowano gry Polaków od pierwszego meczu otwarcia w Spodku. Natomiast Polacy będą grali w Spodku, który był wizytowany przez Światową Federację Siatkówki i uznali, że hala jest przygotowana i już moglibyśmy rozpocząć mistrzostwa. Zapewniła, że w spodku będą mecze finałowe może właśnie polskiej drużyny. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uważa, że za takie pieniądze jakie daliśmy jako współorganizator powinniśmy wynegocjować lepsze warunki. Z sześciu miast uczestniczących w tych mistrzostwach daliśmy najwięcej, więc mamy prawo oczekiwać więcej, czyli również meczy z emocjami w finale, a nie tylko sparingów. Wiceprezydent Krystyna Siejna nie zgodziła się z Przewodniczącym Komisji w ocenie naszych możliwości tak w odniesieniu do oceny hali Spodka jak również do warunków wynegocjowanych na mistrzostwa. Katowice za 10 mln mają 17 dni meczowych od eliminacji

5 do finału, takiej puli nie mają pozostali współorganizatorzy. Organizacja finału w Spodku dobrze świadczy o naszych możliwościach i hali Spodka. Niepotrzebna krytyka, więcej patriotyzmu lokalnego apelowała Wiceprezydent. Radny Marek Szczerbowski uważa, że kwota 10 mln jest dwa razy większa od kwoty wydanej przez Stadion Narodowy na koncert Madonny. Zdaniem Radnego najważniejszy i najbardziej emocjonalny dla kibiców jest mecz finałowy, bez względu kto będzie w nim grał. Ekwiwalentem dla Katowic będzie promocja w świecie. Rekomendował również modernizację dachu w Spodku dla możliwości poszerzenia organizacji imprez korzystających z nagłośnienia. Wyraził także uznanie dla sposobu inwestowania przez MOSiR, gdzie wraca 18% z VAT do budżetu. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica przychylając się do stanowiska P.P. Radnych w sprawie wsparcia środkami budżetowymi sportu kwalifikowanego, który jest szansą dla katowickiej młodzieży i kadry, przypomniał, że Komisja zeszła z tematu budżetu i zaproponował powrót do zaopiniowania przedstawionych projektów uchwał, które poddał pod głosowanie; Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2014 rok. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Komisji. Ad 4. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zwrócił się z prośbą do Naczelników Wydziałów Kultury oraz Sportu i Turystyki o komentarz do przekazanego materiału dotyczącego bieżących informacji Prezydenta Miasta z zakresu kultury i sportu. Naczelnik Edyta Sytniewska komentowała wydarzenia z ostatniego miesiąca i przedstawiła najważniejsze oferty kulturalne, m.in. imprezy muzyczne i koncerty w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej, 35-lecia działalności Kwartetu Śląskiego. W zapowiedziach znalazły się również imprezy rocznicowe, m.in. uroczystości związane z rocznicą pacyfikacji kopalni Wujek, sylwestrowe w tym Katowicki Sylwester pod Spodkiem oraz Jarmark Świąteczny. Naczelnik Sławomir Witek przedstawił materiał dotyczący wydarzeń sportowych oraz rekreacyjnych, które odbyły się w obiektach sportowych i Spodku organizowanych przez wydział i MOSiR. W zapowiedziach są turnieje w podnoszeniu ciężarów, w zapasach, w hokeju o Puchar Polski, piłki nożnej halowej oraz mistrzostwa młodzików na lodowisku Jantor o Puchar Prezydenta Katowic. W spodku odbędzie się XIV edycja MAYDAY POLAND z udziałem około 9 tysięcy uczestników. Oferta bogata i budząca zainteresowanie.

6 Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował za komentarz proponując P.P. Radnym pytania. Wobec braku uwag Komisja przyjęła do wiadomości bieżące informacje Prezydenta Miasta z zakresu kultury i sportu. Ad 5. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował P.P. Radnym uwagi do planu pracy Komisji na 2014 rok, który został umieszczony na portalu radnych. Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący zaproponował przyjęcie planu pracy: Komisja Kultury, Promocji i Sportu przyjęła jednogłośnie plan pracy na 2014 rok. Ad 6. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zwrócił się do dyrektora IK Katowice Miasto Ogrodów Piotra Zaczkowskiego o informację dotyczącą działalności instytucji i planów na przyszłość. Dyrektor Piotr Zaczkowski przedstawił informację o działalności Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów : Instytucja realizując program umocnienia pozycji Katowic jako silnego ośrodka kultury, działa na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców oraz na poziomie ogólnopolskim i europejskim. Działania te są kontynuacją programu, rozpoczętego staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, których formalnym potwierdzeniem było powołanie 1 kwietnia 2011 roku instytucji kultury Katowice 2016 Biuro ESK.W toku starań o tytuł ESK, biuro przeprowadziło wiele akcji promocyjnych, m.in. koncerty we Wrocławiu i Krakowie latem 2010 roku, instalację Sunflower" na placu przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli (maj 2011). Akcja rozdawania sadzonek słoneczników sprzyjała pozytywnemu odbiorowi miasta przez mieszkańców. Wizyty wybitnych światowych artystów Carlosa Saury czy Woody Allena wzbudziły zainteresowanie Katowicami na arenie międzynarodowej. Pozytywną rolę starań o tytuł ESK w budowaniu wizerunku miasta najlepiej udowadnia uznanie serca ESK" za nowe logo miasta. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów powstała 5 września 2011 roku w wyniku przekształcenia Biura ESK przyjmując w naturalny sposób zadanie pracy na rzecz budowy wizerunku miasta. Realizuje to zadanie za pomocą działań na polu szeroko rozumianej kultury, kierując się przekonaniem, że kultura jest jednym z najważniejszych czynników katalizujących proces przejścia miasta z etapu poprzemysłowego do nowoczesności. Działania IKKMO służące temu celowi można podzielić w następujący sposób: działania muzyczne w szczególności o charakterze festiwalowym: Katowice JazzArt Festival (organizowany z okazji Światowego Dnia Jazzu UNESCO), Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Urodziny Miasta Kocham Katowice działania wspierające rozwój sceny muzycznej w mieście i poszerzenie oferty koncertowej poprzez wsparcie niezależnych projektów w ramach Sceny Muzycznej Miasta Ogrodów działania artystyczne w przestrzeni miasta: Katowice Street Art Festival, projekty rewitalizacyjne takie jak SuperOgród (działania integrujące mieszkańców dużych budynków mieszkalnych, skupiające ich wokół pomysłu ukwiecania fasad) i Plac Na Glanc (rewitalizacja jednego, wybranego w konkursie podwórka przy aktywnym współudziale mieszkańców w proces projektowy), projekty zmierzające do wprowadzenia dzieł sztuki na w pejzaż miasta (np. rzeźba balansująca Bluesman" Jerzego Kędziory na ul. Mariackiej, projekt Tramwaj Widmo Mischy Kuballa) działania w obszarze sztuk audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ars Independent oraz projektów łączących różne dziedziny sztuki, takie jak muzyka i sztuki plastyczne (wystawa Głośno!/Loud!"

7 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA) W planach na 2014 rok IKKMO kieruje się wytycznymi wskazanymi w raporcie po wizycie komisji kwalifikacyjnej do tytułu ESK, które jednoznacznie określają Katowice jako miasto muzyki". Katowice są niewątpliwie jednym z najsilniejszych ośrodków muzyki poważnej w Polsce o potencjale międzynarodowym. Rangę miasta umocni jeszcze rozwój infrastruktury, m.in. nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy zmodernizowana sala koncertowa Filharmonii Śląskiej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Katowice są również miejscem organizacji ważnych wydarzeń z kręgu muzyki alternatywnej i miastem o silnych tradycjach amatorskich ruchów muzycznych. Wszystkie te przesłanki pozwalają planować włączenie Katowic do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. Uczestnictwo w Sieci podniosłoby prestiż miasta na arenie międzynarodowej i włączyło by je w intensywny obieg wymiany kulturalnej pomiędzy członkami Sieci, stając się ważnym czynnikiem kształtującym pozytywny wizerunek Katowic w Polsce, Europie i świecie. Dlatego też IKKMO podjęła niezbędne kroki w celu nawiązania relacji z członkami Sieci, koncentrując się na miastach europejskich: Gandawie, Sewilli, Glasgow oraz Bolonii. W wyniku wizyt w Sewilli oraz Gandawie udało się nawiązać intensywny kontakt z osobami zaangażowanymi w działalność tych miast w Sieci Miast Kreatywnych, których opinie mogą być decydujące dla uzyskania ostatecznego poparcia władz miast. W 2014 roku planowane jest zbudowanie podobnej Sieci kontaktów obejmującej Glasgow oraz Bolonię. Stawiając sobie jako priorytet działania w sferze szeroko pojętej muzyki, IKKMO poprzez swoją aktywność w 2014 roku będzie dążyć do promowania i umocnienia wizerunku Katowic jako miasta muzyki. Służyć temu będą przedsięwzięcia o charakterze festiwalowym oraz jednorazowym, zarówno autorskim jak partnerskim. Do najważniejszych autorskich przedsięwzięć muzycznych planowanych na rok 2014 roku o silnym działaniu wizerunkowym należy: Katowice JazzArt Festival - festiwal muzyki jazzowej przypominający o bogatych tradycjach jazzowych w Katowicach i prezentujący podczas kilku dni czołówkę polskich i zagranicznych wykonawców. Jego trzecia edycja po raz kolejny wpisze się w ogólnoświatowej obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu wyznaczonego na dzień 30 kwietnia przez UNESCO. Katowicki festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń w programie polskich obchodów tego święta jazzu, co w połączeniu z oryginalnym i atrakcyjnym programem przyciąga na Katowice uwagę licznych wielbicieli jazzu i krytyków muzycznych. Edycja 2014 po raz pierwszy jest zapowiadana przez serię koncertów pod hasłem Więcej jazzu!, z których pierwszy Terence'a Blancharda i tria Michała Wróblewskiego będzie miał miejsce 6 listopada w Jazzclubie Hipnoza. Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków pierwsza edycja trzydniowego festiwalu w 2013 roku ujawniła ogromne zainteresowanie katowickiej publiczności współczesną muzyką folkową, która szczelnie wypełniła widownię w podcieniach Centrum Kultury Katowice. Czerwcowy festiwal włącza również miasto w międzynarodowy obieg artystów tworzących w kręgu world musie, którzy wynieśli po koncertach w Katowicach jak najlepsze opinie o mieście i jego mieszkańcach, stając się jego ambasadorami. Urodziny Miasta Kocham Katowice poprzez swój wyjątkowy, festiwalowy charakter, odróżniają Katowice od innych dużych miast w Polsce, obchodzących najczęściej swoje dni organizując kilka koncertów plenerowych. Katowice zapraszając mieszkańców na kilkudniowe obchody, których program zawiera zarówno masowe koncerty plenerowe, jak i ambitne koncerty kameralne oraz spektakle teatralne czy wystawy, budują swój wizerunek miasta oferującego zarówno rozrywkę na dobrym poziomie, jak i ułatwiającego udział w kulturze wysokiej. W roku 2014 IKKMO planuje poszerzyć ofertę muzyczną Urodzin Miasta wprowadzając do programu

8 koncerty muzyki poważnej i dawnej. Obchody Urodzin zbiegną się również z otwarciem po przebudowie katowickiego rynku. Planowane z okazji tego wydarzenia widowisko muzyczne Józefa Skrzeka ma dla Miasta Katowice duży potencjał promocyjny. Festiwal Muzyki Dawnej to cykl koncertów odbywających się na przestrzeni całego roku. Wśród wykonawców branych pod uwagę znajdują się: Les Arts Florissants, Seville Baroque Orchestra czy Akademii fur Alte Musik Berlin. Poprzez obecność orkiestr o światowej renomie, festiwal zwróci uwagę na Katowice melomanów z całej Polski, co pozwoli wyeksponować również lokalny potencjał, tworzony przez zespoły działające w Katowicach, takie jak [oh!] Orkiestra Historyczna czy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Realizacja płyty z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego oraz wprowadzenie do obiegu płyty Wojciecha Kilara, które to wydawnictwa, oczekiwane przez środowisko muzyczne w Polsce, poprzez swoją wysoką wartość wykonawczą gwarantowaną przez Orkiestrę AUSKO prowadzoną przez Marka Mosia oraz dopracowaną stronę graficzną, staną się trwałymi znakami pozycji Katowic w świecie kompozytorskim. Druga odsłona wystawy Głośno!/Loud!" to projekt wystawienniczy stanowiący przykład działań łączących muzykę z innymi dziedzinami sztuki (w tym przypadku sztuką wideo). Jego pierwsza odsłona w sierpniu 2013 roku zwróciła uwagę ogólnopolskiego środowiska krytyków sztuki oraz prestiżowych mediów (TVP Kultura, Program Drugi Polskiego Radia czy magazyn Obieg). Kontynuacja tego przedsięwzięcia, koncentrująca się tym razem na relacji sztuki wideo i tańca, ma szansę powtórzyć ten sukces. IKKMO poprzez swoją aktywność poza sferą muzyki jest ważnym podmiotem realizującym program przemiany wizerunku miasta poprzez ingerowanie w jego pejzaż za pośrednictwem starannie dobranych projektów artystycznych. Wydarzenia takie jak Katowice Street Art Festival nie tylko przynoszą miastu ogólnopolski, a nawet światowy rozgłos, ale także stanowią ważny wkład w proces przemiany kształtu miasta. Do najważniejszych autorskich przedsięwzięć planowanych na rok 2014 roku o silnym działaniu wizerunkowym należy: Katowice Street Art Festival poprzez międzynarodowy charakter tego wydarzeniakatowice stają się częścią ogólnoświatowego obiegu sztuki ulicy. Dzieła sztuki, które powstają podczas festiwalu (najczęściej wielkoformatowe murale), stawiają Katowice obok największych i najważniejszych miast Europejskich otwartych na sztukę ulicy. Dzięki temu ulice Katowic stały się jedną z najatrakcyjniejszych galerii street artu w Polsce, a ich szlak jedną z turystycznych atrakcji miasta. Edycja 2014 przyczyni się do uatrakcyjnienia tej galerii za pomocą nowych prac wybranych artystów z całego świata. Nowa koncepcja festiwalu zakłada kilkutygodniowe rezydencje grupy twórców, co pozwoli im lepiej poznać miasto i stworzyć dzieła silniej korespondujące z naturą i strukturą miasta. Równocześnie pozwoli dłużej podtrzymać zainteresowanie festiwalem na dłużej, co daje szansę na stałą obecności relacji z miasta w popularnych serwisach internetowych i periodykach poświęconych sztuce ulicy o globalnym zasięgu, a także w ogólnopolskich mediach, biorąc pod uwagę ich zainteresowanie poprzednimi edycjami (TVP Kultura, TVP 1, Program Pierwszy i Czwarty Polskiego Radia). Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent - jako wydarzenie prezentujące często po raz pierwszy w Polsce najnowsze dzieła kinematografii niezależnej, festiwal Ars Independent zwraca uwagę na potencjał Katowic

9 w dziedzinie kinematografii. Budując swoja pozycję w konkurencji z największymi festiwalami filmów artystycznych w Polsce, Ars Independent przyczynia się do kształtowania wizerunku Katowic jako miasta otwartego na sztukę niezależną i alternatywną, który w dużej mierze miasto zawdzięcza takim wydarzeniom jak Off Festival czy Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Szereg projektów w przestrzeni miasta - do najbardziej zaawansowanych należy projekt Ogrodu Japońskiego, który będzie mógł mieć swoją premierę jesienią 2014 roku lub wiosną 2015 roku, co zależy od harmonogramu zaproponowanego przez projektanta prof. Katsuyę Ise. Zlokalizowany według wstępnych planów w Parku Kościuszki Ogród Japoński byłby pierwszym nowoczesnym założeniem tego typu w Polsce. Jego wyjątkowość będzie polegać na harmonijnym dostosowaniu projektu (także pod względem rodzaju roślin) do lokalnych warunków, z pełnym szacunkiem dla wielowiekowej tradycji ogrodów japońskich, której gwarantem poszanowania jest prof. Ise. Pośród projektów w przestrzeni realizowanych w 2014 roku wspomnieć należy również o włączeniu Katowic do programu krakowskiego festiwalu ArtBoom. W 2014 roku jeden z projektów artystycznych tego prestiżowego wydarzenia będzie miał miejsce w Katowicach po tym, jak IKKMO doprowadziło do realizacji świetnie przyjętej w Krakowie instalacji Klopsztanga autorstwa pracowni medusagroup. W związku ze zbliżającymi się obchodami 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, IKKMO odpowiedzialna za program i organizację tego wydarzenia, rozpocznie już w 2014 roku pierwsze działania zmierzające do nagłośnienia tej rocznicy na forum ogólnopolskim. Głównym celem promocji będzie przedstawienie Katowic jako miasta o bogatych tradycjach, także kulturalnych, które w ostatnich latach przeszło gruntowną transformację z miasta poprzemysłowego w nowoczesne miasto świadome swych tradycji. 150-leciu Katowic poświęcony będzie również specjalny numer Katowickiego Magazynu Kulturalnego KTW. Periodyk, wydawany przez IKKO i kolportowany w całym kraju, prezentuje nowe zjawiska w kulturze Katowic i Górnego Śląska, stając się dla coraz większej grupy osób zafascynowanych zmianami zachodzącymi w Katowicach ważnym źródłem informacji o zachodzących tam zjawiskach. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica podziękował Dyrektorowi IK Katowice Miasto Ogrodów za materiał oraz uczestnictwo w posiedzeniu. Komisja przyjęła informację do wiadomości. Ad 7. W korespondencji Komisja zapoznała się z następującymi sprawami: Projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu miasta Katowice do 2022 roku, który przedstawił P.P. Radnym Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek; Dokument był dyskutowany od dwóch lat, przeszedł konsultacje społeczne. Zawiera diagnozę, czyli co jest zrobione i jak się rozwija sport w mieście. Strategia jest mocno osadzona w realiach budżetowych stwierdził Naczelnik. Część zadań jest zapisana, część realizowana, dokument ma pozytywną opinię Rady Sportu, uwzględnia interesy mieszkańców, którzy korzystają z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował P.P. Radnym pytania.

10 Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz prosił o wyjaśnienie uwagi z uzasadnienia projektu uchwały odnoszącej się do MOSiR-u, którego nie uwzględniono w Strategii. Naczelnik Sławomir Witek wyjaśniał, że Strategia jest dokumentem ogólnym, a uwagi dotyczące MOSiR-u były szczegółowe, np. dotyczyły godzin wynajmu czy krytykę działalności obiektów administrowanych przez MOSiR. Te uwagi zostaną uwzględnione, ale w innym trybie, wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdził, że takie uwagi mające poprawić działalność MOSiR-u są ważne i powinny być uwzględnione. Wiceprezydent Krystyna Siejna oświadczyła, że wszystkie uwagi będą wykorzystane w celu usprawnienia działalności MOSiR-u, ale w dokumencie, który będzie się zajmował funkcjonowaniem bazy sportowej i działalnością obiektów, np. statutach i schematach organizacyjnych. Strategia to zielone światło dla działalności organizacji sportowych korzystających z finansowego wsparcia miasta. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica zaproponował Komisji pozytywna opinię dla projektu uchwały i poddał pod głosowanie: Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu miasta Katowice do 2022 roku. Opinia została podjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Komisji. Odpowiedziami na wnioski Komisji, dotyczące: utworzenia filii MBP na osiedlu I.J. Paderewskiego oraz na terenie dzielnicy Brynów; instalacji klimatyzacji w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach; budowy Sali widowiskowej przy MDK Ligota oraz basenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ligoty-Panewnik które Komisja przyjęła do wiadomości. Informacją Prezesa Fundacji Silesia Pro Active o wsparcie finansowe biegu SILESIAMARATHON Komisja przyjęła do wiadomości oraz zaproponowała wniosek do Prezydenta Miasta. Ad 8. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica przyjął wnioski wniesione przez P.P. Radnych i poddał je pod głosowanie: Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zwiększenie w 2014 roku środków budżetowych na sport kwalifikowany o kwotę tysięcy, czyli utrzymanie poziomu z 2013 roku. Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zwiększenie w budżecie miasta Katowice na 2014 rok środków przeznaczonych dla GKS Katowice jako narzędzia promującego Katowice. Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik 2012 1 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz. 9.00 12.00 w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. BRM.0012.7.1.2015.AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187 Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187 STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MILIARDÓW W NUMERZE ZE ZWIĄZKU VII Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu ZMP poparli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-001-01/2014 P/14/068 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/068

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.1.6.2014.ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

BRM.0012.1.6.2014.ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej BRM.0012.1.6.2014.ŁB Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 3.06.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo