Warszawa, dnia 31 Sierpnia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 31 Sierpnia."

Transkrypt

1 Rok Warszawa, dnia 31 Sierpnia. Z w ia s tu n w y chodzi d w a razy n a m iesiąc. P rz e d p ła ta ro cz n a w y n o si w W a rs z a w ie oraz w k się g a rn ia c h n a p ro w in cy l I za granicą Z łp. 10, p ó łro c z n ie Z łp. 5 ; n a u rzę d a c h i s tacy a c h P o c z to w y c h w K ró le stw ie ro cznie Z łp. 13 gr. 10 półrocznie Złp. ti gr. 2 0 ; w C esarstw ie z dopłatą za koperty rocznie Złp. 20. SPIS RZECZY. G rzśch pierw o ro d n y. P ierw szy p rzek ład B ib lji na języ k polski. 0 S o cynian ach w P olsce. P o w stan ie T aip in g ó w w C hinach (dalszy ciąg). K orrespondcncja. P rz e g lą d litera ck i. P orząd ek nabożeństw. Od E cdakcji. GRZECH PIERWORODNY. T e d y rozkazał P a n Bóg człow iekow i m ó w iąc: Z każdego d rzew a sadu jeść będ ziesz. A le z drzew a w iadom ości dobrego i złego, je ść 7. niego nie b ę d z ie sz; albow iem dnia, którego je ść b ęd ziesz z niego, śm iercią um rzesz." 1. Mojżesza, r. 2, w. IG 11. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, miał nietylko wedle woli, ale i wedle myśli bożej rozwijać się i wzrastać. Z Boga wyszedłszy, Duchem Boga natchniony, m iał być ozdobą świata, koroną wszystkich stworzeń, przedstawicielem na ziemi tego, co święte i wieczne. Na innej drodze więc jak na drodze czynnego posłuszeństwa, to jest, zgodzenia ludzkiej woli z Bożą, zgodzenia przez wiarę w Boga i miłość ku niemu, rozwój ten nie był możliwym. Dlatego tśż, Pan Zastępów, przemawiając raz pierwszy do człowieka, objawiając się mu jako Bóg, rz e k ł:,,z każdego drzewa sadu jeść b ę dziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, umrzesz śm iercią! Drzewo, o którem Pismo Święte mówi, wywiódł z ziemi pośród raju sam Bóg i nazwał je drzewem,,wiadomości dobrego i złego" (1. Mojżesza, 2, 9). Nazwał je tak, wiedząc jako m ądry i wszechwie

2 dzący, jakie nada mu przeznaczenie. Drzewo to było symbolem czyli znakiem widzialnym, z którym Bóg połączył objaw swej woli. Znak widzialny był koniecznym, aby człowiek do którego Bóg przemawiał, którego miał wychowywać, wiedział: że spełnianie woli Bożej musi być widocznein; że wola Boga musi być wykonana, bez względu na przedmiot do którego się ściąga; że wola objawiona słowem uświęca to, czego dotyczę. Nie drzewo albowiem było świętem, ale Bóg, który je wskazał i rzek ł: nie będziesz ja d ł! Nie drzewo mogło skutkiem spożycia owocu dać człowiekowi wiedzę i wiadomość dobrego i złego, ale Bóg który nazwał drzewo, drzewem wiadomości dobrego i złego. Człowiek znając wolę Boga, mając sobie objawionem: że niespełnienie tej woli pociąga za sobą zgubny skutek, to jest śmierć, posiadał zupełną wiedzę tego, co czynić powinien odnośnie do drzewa, i dlaczego tak a nie inaczej ma postąpić. Człowiek poznał Boga, gdyż w słowie i przez słowo objawił mu swoją wolę, a w otaczającym go świecie wyraził swoją mądrość i wielkość. Tymczasem, istota obca, istota niższa od człowieka, tvąż, przemawia do niewiasty i powiada jej : Także to, że wam Bóg rzekł, nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego? I rzekła niewiasta do w ęża: Z owocu sadu tego pożywamy, ale z owocu drzewa które jest w pośrodku sadu, rzekł Bóg: nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snadź nie pomarli. I rzekł wąż do niew iasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pom rzecie; ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia ż niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako Bogowie znający dobre i złe. Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzenie, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Zatym, otworzyły się oczy obojga11 (1. Mojżesza, 3, 1 7). Rozpatrując się w przebiegu owego, tak ważnego dla świata wypadku, widzimy: że istota przemawiająca do niewiasty, pokuszą ją do nieposłuszeństwa przeciw Bogu, a pokuszą, tłumacząc słowa przez Boga wyrzeczone w sposób przewrotny. Pokuszą, namawia, obudzą w sercu pychę, a wszystko opromienia pozorem dobrego. Przymusu niema, owszem, słowu Boga : umrzecie, przeciwstawione je st słowo łudzące będziecie jako Bogowie, znający dobre i złe!11 Wyrok B oga: nie będziesz jeśćj wykłada się jako zapora rozwoju duchowego i kiedy ta zapora usuniętą zostanie, otworzą się oczy człowieka! Istota kusząca nie straszy człowieka, nie grozi m u : zniechęca tylko przeciw Temu który go stworzył i zachęca aby przestał być człowiekiem i stał się jako Bóg! W tern leży cała wielkość pokusy! Człowiek miał się rozwijać na obraz i podobieństwo Boże pod wpły

3 wem Boga, na podstawie miłości i wiary w B oga: kusiciel chcąc zerwać ten stosunek duchowy i serdeczny, budzi w człowieku myśl, że nietylko może ostać się bez Boga ale i zrównać z Bogiem. Człowiek musiał w ybrać! Musiał albo wykonać wolę Boga, albo odrzucić namowy kusiciela. Drogi pośredniej nie było. Obdarzony wolą, natchniony duchem bożym, znający wolę Wszechmocnego, nie mógł usprawiedliwić się niewiadomością. W jego ręku leżała przyszłość jego. Chwila poznania dobrego i złego nadeszła! Bóg w tej chwili zostawił człowiekowi zupełną wolność działania. Powiedział mu, że jest dobre i złe, bo powiedział: z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść nie będziesz. Złe stanęło przed człowiekiem, przemówiło, i człowiek wybrał, wybrał drogę grzech u! Dlaczego tak wybrał, dlaczego Bóg nie wstrzymał grzeszącego? Człowiek obdarzony wolną wolą, nauczony przez Boga, że jest dobre i złe, obdarzony niezliczonemi łaskami, mógł i powinien był miłować Boga nadewszystko. Kusiciel postarał się zachwiać miłość, budząc pychę! Pycha, to zabójstwo miłości! Gdzie pycha zawładnie sercem, serce umiera, miłość ginie, rodzi się i rośnie samolubstwo. Człowiek skuszony, przestał widzieć Boga, widział siebie tylko. Kuszony, to jest zachęcony do stania się jako Bóg, zapragnął być Bogiem, i od tej chwili wola Boga staje się dla niego icolą nieznośną, odrzuca ją, a odrzucając, odrzuca i samego Boga. Dlaczego Bóg nie wstrzymał grzeszącego? Bo właśnie człowiek miał wybrać, wybrać jako zupełnie wolny, aby poznać, że wola Boga jest dobrą, wola kusiciela złą, aby uznać, że tylko w Bogu jest prawda i życie. Bóg przemówił do człowieka i słowo boże było podstawą przyszłości człowieka. Słowem człowiek miał być rządzony; w słowie Boga miał widzieć rękojmię życia i szczęścia: Bóg przeto nie inaczej jak słowem mógł i chciał wychować człowieka sobie na chwałę i cześć, i dlatego słowem objaw ił: gdy jeść będziesz, umrzesz, i to słowo, powinno było powstrzymać człowieka! Człowiek odrzucił słowo Boga, i u p ad ł; bo słowo Pana nad Parny jest opoką, na której stojąc, jesteśmy jedynie bezpieczni. Upadek pierwszego człowieka, to grzech pierworodny, a grzech pierworodny, to nieposłuszeństwo względem Boga i pragnienie stania się jako Bóg! Człowiek upadł pokuszony przez szatana, którego narzędziem był wąż, narzędziem bezwiednem. Od chwili spełnienia grzechu pierworodnego, drogi Boga i drogi człowieka rozchodzą się, i dlatego człowiek opuszcza raj jako wygnaniec (1. Mojżesza, 3, 23). Człowiek opuszczający raj, jest inny jak w chwili, gdy go Bóg wśród raju postawił, i też inna przyszłość czeka wygnańca, inna i odmienna od tej, która miała być udziałem stworzonego na obraz i podobieństwo boże. Cierpienia, sm utki, utrapienia, gwałt, niesprawiedliwość, słowem

4 grzeszność i wszystko co jest wprost przeciwne Bogu, oto śmierć która idzie śladem upadłego człowieka. Wygnaniec raju poznał dobre i z łe : dobre, którem się cieszył w przeszłości, a którem pogardził, i złe które nań spadło w teraźniejszości. Stał się wiedzącym, ale przestał być wierzącym. Nędzny, tę nędzę okrywa pychą. Od Boga prawdziwego odpadły, tworzy sobie Bogów, a w końcu powiada : jam Bogiem! To dzieje grzechu pierworodnego, a główne epoki tych dziejów: pycha, kłamstwo, bluźnierstwo, mordy. Dzieje grzechu pierworodnego, to dzieje, które codziennie widzimy, dzieje ludzkości. Lecz któż w rzeczywistość ich wierzy? Kto wierzy, że jest kusiciel, że bywamy kuszeni? Kto wierzy, że upadek pierwszego rodzica, stał się dziedzictwem naszem? Szatan po dziś dzień stoi pośród świata i w oła: miałżeby Bóg to powiedzieć, miałożby słowo jego być prawdą, mieliżbyście poddać się słowu jego? To niewolnictwo, to poniżenie, bądźcie jako Bóg! I ludzie, twierdząc, że niema kusiciela, gną przed nim kolana swoje. Kłamią, przekonani że są uosobistnioną prawdą. Mają pisane słowo Boga żywego, a jednak słowem tern gardzą, lub fałszują wedle podszeptów Ducha ciemności, sądząc, iż poddanie rozumu i serca pod posłuszeństwo słowa, jest niewolą. Grzech pierworodny, nieposłuszeństwo i pycha, głębokim śladem świadczą o bycie swym, a miljony w ołają: niema grzechu pierworodnego! Lecz, czy to przeczenie słowu bożemu, zmieni zamiary Boga, wytrąci go z Jego torów, z dróg Jego? 0 nie, zaprawdę n ie! Człowiek opuścił Boga, lecz Bóg nie przestał być Bogiem i nie przestanie być nim na wieki. Człowiek stracił świętość, oderwał się od Boga, pogardził jego łaską i miłością, mimo to, Bóg święty szuka człowieka, ofiaruje mu laskę swoją, nie przestaje miłować nawet upadłego. Że tak jest, świadczy o tern istnienie ludzkości. Ludzkość ta grzeszna, grzech ją zepsował, Bóg więc mógł ją zatracić, mógł wygnańca raju zgładzić, nie uczynił tego, bo inne są jego zamiary. On miłością, grzech karze, ale chce zbawienia grzesznika.,,on nie chce śmierci niepobożnego, ale, aby się odwrócił niepobożny od drogi swej, a żył" (Ezechiel, 33, 11) e - O O ^ O O O PIERWSZY PRZEKŁAD BIBLJI NA JĘZYK POLSKI. - i o t Gdy w roku bieżącym 300 lat upływa od czasu, ja k Ewangelicy polskim mówiący językiem, mogą Pismo Święte czytać we własnym

5 języku, Pismo Święte, które jako jedyne źródło prawd Bożych do zbawienia naszego potrzebnych, każdy znać powinien (Ew. Ss Jana, 4, 39; 2. List do Tymot. 3, 15), słuszną będzie rzeczą, aby o pierw szym przekładzie Biblji na język polski, jako rzeczy obchodzącej każdego Ewangelika Polaka, uczynioną była wzmianka w Zwiastunie Ewangelicznym. W Boczniku Ewangelickim wydanym przez Jana Śliwkę w Cieszynie roku 1862 (patrz przegląd tego dziełka w Nrze 1 Zwiastuna Ewangelicznego), znajdujemy artykuł tejże treści, ponieważ jednak Rocznik Śliwki nie został tak u nas rozpowszechniony, jakby się spodziewać należało, nie zawadzi poznajomić czytelników Zwiastuna z historją pierwszego tłumaczenia Biblji na język polski przez Ew angelików dokonanego roku 1563, mówimy pierwszego tłumaczenia, gdyż praca Jana Seklucjana z roku 1551 i 1552 ogranicza się tylko na przekładzie Nowego Testamentu. n Mikołaj Radziwiłł, Czarnym przezwany, Książe na Ołyce i Nieświeżu, Wojewoda Wileński, Wielki Marszałek i Kanclerz Litewski, zmarły r. 1565, przyjąwszy około roku 1553 wyznanie według zasad Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, i odtąd gorliwy zwolennik Ewangelji, dbając o rozkrzewianie czystej nauki Chrystusa na Litwie i pomyślny byt Kościoła Ewangelickiego, co przy niezmordowanej jego pracy, zasobach pieniężnych, wysokim stanowisku w kraju i względach Króla Zygmunta Augusta, szwagra swego, nie przychodziło mu z trudnością, przyprowadził do urzeczywistnienia i zamiar Ewangelików w Polsce posiadania Biblji w języku polskim. W tym celu powołał uczonych mężów tak krajowców jak i cudzoziemców, zdolnych czy to pod względem wiadomości teologicznych, czy też znajomości języków zająć się tą pracą, którzy w Pińczowie obrawszy mieszkanie, zajęli się przekładem Biblji na język polski, z oryginału hebrajskiego i greckiego, zwracając uwagę swą przytem i na przekłady istniejące w innych językach. Pracujących było około 2 0 ; w ich gronie spotykamy i znanego Jana Łaskiego, jako najznakom itszego współpracownika, a zawsze męża pełnego poświęcenia i pracy; dalej rodaków naszych: Szymona Zacjusza z Proszowic w Małej Polsce, superintendenta wileńskiego, seniora dystryktowego podlaskiego, ostatnio zaś kaznodzieję krakow skiego; Jędrzeja Trzedeskiego, sekretarza królewskiego ; Jakóba Lubelczyka, kaznodzieję w Małej Polsce ; Marcina Krowickiego, który następnie został zwolennikiem nauki Socyna, i wielu innych, a jakkolw iek ze stanowiska religijnego mielibyśmy niejedno do zarzucenia pracującym w Pińczowie nad przekładem Biblji na język polski, musimy powiedzieć, że wywiązali się zupełnie zadawalniająco, gdy po 6 latach pracy dokonali przekładu Biblji na język polski.

6 Po przedstawieniu swej pracy Księciu Radziwiłłowi, tenże łożąc już przedtem znaczne summy na tyloletnie utrzymanie tłumaczów w Pińczowie, teraz ku wydrukowaniu pierwszej Biblji w języku polskim, założył osobną, drukarnię w Brześciu Litewskim, sprowadził drukarza z Krakowa Bernarda Wojewódkę i przeznaczył na koszta druku 10,000 zip. ówczesnych. W roku 1563 dokonanem zostało to wielkie dzieło, poświęcone Zygmuntowi Augustowi. Tytuł jego p ro sty : Biblja Święta, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego, Greckiego i Łacińskiego nowo na polski język z pilnością i wiernie wyłożone; na ostatniej zaś karcie obok wzmianki celu i nakładcy tej książki, umieszczony rok 1563 dnia 4 Września. Drukowaną jest ta Biblja czcionkami gotyckiemi, po bokach tekstu znajdują się objaśnienia. Biblja ta, zwana od nakładcy Radziwiłłowską, lub też od miejsca tłumaczenia i drukowania Pińczowską i Brzeską, dziś należy do wielkich rzadkości, i istniejące egzemplarze nawet uszkodzone, za drogie pieniądze bywają kupowane i sprzedawane. Co pochodzi ztąd, że przez katolików rzymskich Biblja ta była zakupywaną i niszczoną ' z całą zapamiętałością, ja k ą fanatyzm natchnąć m oże; już syn Radziwiłła imieniem także Mikołaj, przezwany Sierotką, mimo gorących upomnień Ojca, jak o tern można się przekonać z przemówienia w dniu konfirmacji syna i ze słów, które wyrzekł na łożu śmiertelnem, prosząc, aby pozostał wiernym wyznaniu ewangelickiemu, opanowany przez Jezuitów po śmierci Ojca, tak starał się wygubić dzieło ojcowskie, żo więcej wydał na jego wyniszczenie, aniżeli Wojewoda na wydrukowanie, ale zamiaru dokonał. Nawet w egzemplarzach, które ocalały, brak pierwszej i ostatniej karty, aby tym sposobem, wydając Biblję Radziwiłłowską za późniejsze tłumaczenie dokonane przez jezuitę W ujka roku 1599, ocalić ta k drogą pam iątkę. Używana dziś przez protestantów Biblja w przekładzie polskim, nie je st jednak przedrukiem Biblji Radziwiłłowskiej z roku W roku 1632 wyszło nowe tłumaczenie w Gdańsku, dokonane przez Pawia Paljurusza, Morawczyka, Seniora Wielkopolskiego, któremu pomagali Daniel Mikołajewski, rektor Gimnazjum w Lesznie i Tomasz Węgierski, Senior w Małej Polsce. I ten przekład został wygubiony przez katolików rzymskich i jest dziś rzadkością, a chociaż Biblja ta ma za podstawę przekład z r. 1563, wkradły się jednak niektóre pomyłki drukarskie. Dlatego dziś drukowane Biblje przez Angielskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne, które w sprawozdaniu swojem z r. 1861/2 wykazuje, że w r w składzie Edwarda Miliarda w Berlinie polskich Biblij wydrukowano 6,202 egzemplarzy, są przedrukowywane podług Biblji berlińskiej w roku 1810 przejrzanej i wydanej.

7 W końcu dodajemy, że polski przekład Pisma Świętego zaleca się nadzwyczaj wielką, wiernością, w tłumaczeniu i przewyższa pod tym względem niejeden przekład w innych językach dokonany. Ję zyk wprawdzie uległ wielkim zmianom od tego czasu i znajdujemy też wiele wyrazów i wyrażeń, które oddawna w mowie i w piśmie innemi zastąpione zostały, i niejednego czytającego Pismo Święte rażą, chociaż z drugiej strony każdy przyznać musi, że styl naturalny i prosty odpowiada godności i powadze Słowa Bożego. Synod Ewangelicko-Reformowany w Królestwie Polskiem w roku 1861, w skutek przedstawienia mu jednego z członków Zboru W arszawskiego swej pracy, t. j. poprawnego tłumaczenia Nowego Testamentu, poruczył osobnemu Komitetowi rozpoznanie tegoż tłumaczenia, a w roku następnym tenże Komitet składający się z osób 6, miał sobie poruczonem przez Synod zająć się przekładem Nowego Testamentu z tekstu greckiego, odstępując jednak o ile można najmniej od dotychczasowego tłumaczenia Biblji polskiej, edycji Gdańskiej, z obowiązkiem złożenia z swej pracy sprawozdania następnemu Synodowi." Z powodu niezebrania się Synodu Ewangelicko-Reformowanego w roku bieżącym, o postępie pracy Komitetu nic nie wiemy (*) o O O ^ O O c ' 0 SOCYNIANACH W POLSCE. -łot----- Nauka reform atorów uniknąwszy niebezpieczeństw jej grożących, na silnych w połowie XVI wieku, stanęła podstawach. Lecz wkrótce wzrósł wpośród protestantów nieprzyjaciel silniejszy aniżeli wszystkie zabiegi Rzymu, nieprzyjaciel zarówno niebezpieczny dla katolików jak i dla samych protestantów. Tym nieprzyjacielem byli wszyscy przeciwnicy nauki kościelnej o Trójcy Świętej, tak nazwani Unitarze czyli Antytrynitarze, któhzy później pod ogólnem i wspólnem nazwaniem Socynianów, mianowicie w Polsce się rozprzestrzenili. Wedle przekonania tych Antytrynitarzy, protestantyzm za wiele jeszcze zatrzymał dogmatów z Kościoła katolickiego, skutkiem czego czuli się zmuszonemi do postąpienia jeszcze jednego kro k u dalej. (') P rz e k ła d P ism a Św iętego je s t nietylko w ielką p ra c ą pod w zględem językow ym, ale m a niezm ierne znaczenie pod względem kościelnym. Oby o tóm p am iętać chcieli tłum acze N o w ego T estam en tu, oby chcieli w iedzieć i w ierzyć, że bez m odlitw y i pom ocy D u ch a Św iętego, niepodobna w iernie i dobrze tłum aczyć Pism o Św ięte. {Przypisek Redakcji).

8 Reformatorowie niemieccy i szwajcarscy kładli wprawdzie przycisk na wszystko to, co bezpośrednio służy do zbawienia duszy człowieka, jednak wiele jeszcze zatrzymali rzeczy takich, które czysto były teoretycznej natury, i wierzyć w nie uważali za obowiązek. U Socynianów zbawienie duszy człowieka jedynie zawisło od praktycznego jego stanowiska i tylko tę wiedzę czyli wiarę uważali za konieczną, bez której działanie odpowiednie woli bożej, było niepodobnem. Dlatego też wszystkie dogmata, które nie mają bezpośredniego związku z życiem praktycznem, ja k np. nauka o trójcy, 0 boskiej naturze Chrystusa, o grzechu pierworodnym, o zbawieniu, z zakresu Dogmatyki zostały usunięte. W ogóle podług nauki Socynianów, każdy dogmat koniecznie prostemu ludzkiemu rozumowi musiał być przystępny, czyli jak się w yrażali:,.nie może się sprzeciwiać zdrowemu rozsądkow i/1 chociaż 1 oni nie rozsądek ludzki ale objawienie za źródło wszelkiej uważali nauki, w takim zaś razie jeżeli w Piśmie Świętem znajdowali coś takiego, coby się prostemu, zdrowemu sprzeciwiało rozsądkowi zadawali prędzej gwałt słowom Pisma Świętego wymuszonym ich wykładem, aniżeli przyznali że coś w Piśmie Świętem przeciwne jest rozumowi. Słusznie bardzo mówi Strauss, że socynianizm wspólną je st k o lebką, w której supranaturalizm i racjonalizm nowszej protestanckiej teologji obok siebie jeszcze spoczywają. Ten sam w socynianizmie znajduje się kierunek i w stręt do wszelkich tajemniczych, czysto teoretycznych dogmatów, tenże sam dowolny wykład Pisma Świętego, jak w racjonalizmie; przy tern jednak to samo uporczywe, suche trzymanie się faktów historycznych w chrześcijaństwie, to samo przyjmowanie cudów na powagę tego,,,że autorowie chcieli i mogli praw dę powiedzieć11 ja k w supranaturalizmie. Słowem, w socynianizmie mamy system, którego wewnętrzne sprzeczności koniecznie musiały się przyczynić do jego tak nagłego i prędkiego rozwiązania się, pominąwszy nawet nienawiść zewnętrznych jego nieprzyjaciół, która wyznawców tego systemu w tak krótkim czasie rozproszyła. Socynianizm, chociaż nie pod tern jeszcze nazwiskiem, bierze swój początek już w samym zaczątku reformacji. Nie mało ludzi naukowo wysoko ukształconych, w tak burzliwym wieku, jakim był wiek reformacji którzy jednak prawie po większej części zależeli od przedmiotowego ultrareformacyjnego kierunku, jaki spotykamy u Tomasza Miintzera i u Anabaptystów, rozszerzyli powątpiewania swoje co do niektórych dogmatów Kościoła Rzymskiego i na nauki, które dotychczas przez reformatorów zostały nietknięte, jako to na naukę o Trójcy, a wskutek tego i na naukę o boskości Chrystusa, za co jednak, ja k od Kościoła rzymskiego, tak i od protestanckiego byli

9 znienawidzeni, a reformowany nawet Kościół, w którym po większej części szukali schronienia, srodze ich prześladował i surowo karał o (D alszy ciąg nastąpi). POWSTANIE TAIPINGÓW W CHINACH. (Dalszy ciąg). Siu-tseuen staczając pomyślne walki z wojskami cesarskiemi, ani na chwilę nie zapomniał o swem powołaniu jako reform ator. Powiedzieliśmy wyżej, iż Taipingowie mieli wspólną kassę. Zdarzyło się, że jeden z gorliwych zwolenników Siu-tseuena, część tylko m ajątku swego oddał do ogólnej kassy, drugą zaś zataił i ukrył. Kiedy Siu o tern się dowiedział, sprawdziwszy rzecz całą, winnego na śmierć skazał. W ogólności, od początku zbrojnego powstania, Siu zwracał baczną uwagę by czystość obyczajów ściśle zachowaną była, a przepisy religijne sumiennie wykonywane. W Chinach od 200 lat istniało Towarzystwo tajne, znane pod nazwą: Trójcy (Trias), którego celem pierwotnym było wypędzenie dynastji mandżurskiej. Z czasem stowarzyszenie to zatraciło pierwotny charakter polityczny, utworzyło zasady podobne do socjalizmu, a przyjąwszy na swe usługi bandy rozbójnicze, wypowiedziało wojnę bogatym. Naczelnicy ośmiu takich band ofiarowali swe usługi Siutseuenowi, lecz cesarz niebieski oświadczył: że wtenczas tylko ich przyjmie, jeżeli się wyrzekną bożyszcz, i wyznają Boga prawdziwego. Przywódcy band oświadczyli gotowość uczynienia zadość żądaniu Siu, lecz przyjęci do obozu, nie mogli znieść zaprowadzonej karności, a siedmiu naczelników wraz z bandami swemi uciekło i połączyło się z wojskami ^cesarskiemi. Siu dowiedziawszy się o tern, rzek ł:,,w Stowarzyszeniu trójcy panują zwyczaje, które w moich oczach są obrzydliwością. Każden z członków musi oddawać cześć demonom i przynajmniej kilkanaście razy składać przysięgę. My oddajemy cześć prawdziwemu Bogu, a ponieważ on jest potęgą naszą, niegodzi nam się mieć jakąkolw iek wspólność z nieprzyjaciółmi prawdy." Powstanie szerząc się, przybierało coraz groźniejsze rozmiary. Dnia 8 Kwietnia 1852 r. Taipingowie obiegli miasto Kwei-lin, stolicę prowincji Kwąngsi. Kiedy po kilku przypuszczonych szturm ach zostali odparci, przeszli do prowincji Hu-nan i przez 80 dni bezskutecznie oblegali miasto Tszang-ssa. Ztąd rozdzieliwszy wojsko, część

10 poszła lądem, druga urządziwszy flotyllę, korzystała z rzek spławnycli, a mianowicie rzeki Yang-tse-kicing, podbijając i łupiąc miasta nadbrzeżne. Prowincja Hu-pih wraz ze stolicą Wu-tszang została przez powstańców zajęta, aż nareszcie 8 Marca 1853 armja Taipin- gów stanęła pod m urami Nankingu, dawnej stolicy cesarstwa, położonej niedaleko ujścia rzeki Yang-tse-kiang. Miasto składa się z dwóch oddzielnych grodów : nadrzeczny zamieszkiwali Chińczycy, wyższy Mandżurowie, w liczbie mniej więcej dwudziestu kilku tysięcy. W liczbie tej znajdowało się 8,000 zbrojnych. Dnia 19 Marca Taipingowie podłożywszy minę wysadzili w powietrze część wału miejskiego na przestrzeni 40 stóp i natychmiast wdarli się do dzielnicy zamieszkałej przez Chińczyków. Trudniejsza sprawa zdawała się ich czekać przy obleganiu właściwej twierdzy, doskonale uzbrojonej. Lecz, dziwna trw oga opanowała wojska cesarskie. Generałowie mandżurscy poddali się, a przeszło 20,000 Mandżurów wycięto w pień. Niebawem, bo 1 Kwietnia flotylla Taipingów pojawiła się pod Tszin-lciang, portem Nankingu i zajęła go bez oporu, a 2 Kwietnia poddały się bogate i ludne miasta położone na północnym brzegu: Kwa-tszaa i Yang-tszciu. Tak więc świetne powodzenie uwieńczyło plany Siu-tseuena. Dawna stolica cesarstwa, wiele zamożnych i ludnych m iast wraz z kilkom a prowincjami, popadły w jego ręce, a 40,000 bitna armja, i równa jej liczbą armja ochotników z prowincji Hu-nan i Hu-pih, stały pod bronią, gotowe spełnić każdy rozkaz nowego cesarza. Siu osiągnął więc po części cel pragnień i życzeń swoich. Nanking był zdobyty, a Hotta jego zablokowała rzekę Yang-tse-kiang, równie ja k i kanał cesarski, utrudniwszy tym sposobem dowóz żywności do Pekinu. Lecz nowemu władzcy wkrótce zagroziło wielkie niebezpieczeństwo. Wedle przyjętej przez Mandżurów taktyki, wojska ich idąc w ślad za powstańcami zbliżyły się do Nankingu, otoczyły miasto na lądzie, a flota cesarska z dwóch stron zablokowała flotyllę Taipingów. / zewnątz, Siu nie mógł się spodziewać pomocy, gdyż lud wiejski uznając prawo mocniejszego, nie łącząc się i nie przywięzując ani do dawnego ani do nowego cesarza, był posłuszny albo Mandżurom albo Taipingom, stosownie do tego, kto się bezpośrednio z nim stykał. W tak krytyczpem położeniu wielka odwaga tylko mogła ocalić sprawę Siu-tseuena. Jakoż ułożono śmiały plan i wykonano go jeszcze śmielej. W Maju 1853 r. część armji Taipingów przeszła na prawy brzeg rzeki Yang-tse-kiang i kierując się ku Pekinowi, rozbiła korpus ta tarski, który zaszedł jej drogę. Takiż los spotkał i drugi korpus tatarski. Armja ta zwycięzko posuwając się naprzód, zdobyła miasto Jtai-fung, stolicę prowincji Ilo-nan, przepraw iła się przez Żółtą rzekę

11 i dotarła do Tien-tsin leżącego nad Pei-ho dnia 28 Października. Armja Taipingów w przeciągu 6 miesięcy wśród niewypowiedzianych trudów i ciągłych walk, otoczona ze wszystkich stron nieprzyjaciółmi, przebyła przestrzeń 400 mil prawie. W bliskości Tien-tsin uderzyły na nich wojska tatarskie, a mianowicie 4,500 świeżej jazdy mongolskiej. Strudzeni Taipingowie po uporczywej walce cofnęli się do Tsing-hai, gdzie okopawszy się wytrzymali ciężkie trzy-miesięczne oblężenie. Tymczasem Siu przez posłańców zawiadomiony o grożącem współbraciom swoim niebezpieczeństwie, wysłał im na pomoc oddział wojska. Oblężeni odebrawszy wiadomość że odsiecz się zbliża i oddaloną jest 60 godzin drogi od miasta, w pierwszych dniach Lutego 1854 zrobiwszy wycieczkę, szczęśliwie przerżnęli się przez oblegających i połączyli z głów nem i siłami i cofnęli w najzupełniejszym porządku nad rzekę Żółtą. Cząstki tej armji niepokoiły wojska cesarskie w stronach północnych rzeki Żółtej, aż do początku roku Tymczasem armja zachodnia Taipingów działając po obudwóch brzegach rzeki Yang-tse-kiang, zawojowała większą część prowincji Ngan-hoi, wschodnią połowę prowincji Ilu-pih, północno-wschodnią część Hu-nanu, i północną część Kiang-si, słowem, przestrzeń kraju wyrównywającą wielkości całych Niemiec. Skreśliwszy po krotce rozwój powstania Taipingów, winniśmy dodać, że mimo politycznych celów, do których bez zaprzeczehia i Siu i zwolennicy jego zdążali, powstanie to ma charakter religijny, o czem najlepiej przekonać się będziem mogli, poznawszy zasadnicze pojęcia państwowe Chin. O pojęciach tych ta k mówi Lechler (*).,,Wiadomo, że chińczycy państwo swoje nazywają państwem niebieskióm, cesarza Synem nieba, a siebie ludem niebiańskim. Wyrażenia te i przywiązane do nich pojęcia rażą europejczyków, lecz zapatrując się ta k ja k się zapatrują na nie chińczycy, łatwo przekonać się możemy, iż wyrażenia owe nie są tak niesłuszne i nierozumne, jakby na pierwszy rzut oka zdawać się mogło. Wyrażeniem albow iem: państwo niebieskie wypowiadają chińczycy, że państwo ich rządzi się wedle praw danych im z góry i ma być odwzorowaniem życia niebiańskiego. Niebo rządzi wedle zasad rozumu. Wszyscy ludzie pod względem darów duchowych, jako to: miłości, sprawiedliwości, uczciwości, mądrości, są równo przez niebo uposażeni. Nie wszyscy ludzie jednak są równo uzdolnieni, zkąd wynika, że wielu, lubo złożone w nich zostały zarody niebiańskie, nieświadomi owych darów, nie umieją ich ani użyć, ani jak należy rozwinąć. Mimo to jednak wśród rzeszy ludowej bywają tacy, którzy są o tyle uzdolnieni i rozumni, iż (*) Aclit V ortrugc iibcr C hina, von U. L echler, M issio n ar im D icnstc d e r E vangelischcn M issions-lievellschaft in Basel. Basel, In Comm issiou in B ahnm aicrs B uchhandlnng.

12 mogą udoskonalić naturę swoją. Tacy otrzymują rozkaz z nieba, stania się panującemi, aby jako książęta rządzili narodem i nauczali go, jak zgodnie z wolą nieba należy rozwijać w sobie zarody cnoty. Tak więc zadaniem panującego jest, dzieło rozpoczęte w człowieku przez niebo, rozwijać, by je doprowadzić do doskonałości. Panujący i poddani znajdują się w tym samym stosunku do siebie, ja k dwa pierwiastki świata. Cesarz jest przedstawicielem siły zasadniczej, która tworzy, porusza i kształci; poddani zaś są przedstawicielami materji, którą działalność cesarza urabia w pewne kształty. Lecz, jak siły natury nie są pozostawione same sobie, ale owszem są poddane p ra wom pewnym, tak samo dziać się musi i w państwie. Panujący i poddani podlegają tym samym prawom. Jeżeli posłuszeństwo poddanych względem cesarza jest niczem innem, jak posłuszeństwem względem nieba, to świętym obowiązkiem cesarza jest rządzić nie samowolnie, lecz jako pełnomocnik nieba, od którego otrzymał swą godność, rządzić tak, aby idea niebieska, to jest porządek i pokój urzeczywistniły się na ziemi. W ten tylko sposób cesarz staje się synem nieba, bo przez samo urodzenie nim nie jest. W historji Chin znajdujemy przykłady, stwierdzające to : Szun, jeden z największych cesarzy, był synem w yrobnika; Hong-wu, głowa dynastji Mingów, był cyrulikiem. Dlatego cześć, jaką Chińczycy oddają cesarzom, nie ściąga się do ich osoby, ale do piastowanej przez nich godności. Rzucają się przed nimi na twarz, jak przed bożyszczami, nie dlatego tylko że są cesarzami, ale że są przedstawicielami najwyższego nieba. Z tego wynika, że cesarz o tyle tylko liczyć może na posłuszeństwo ludu, o ile spełnia względem niego ojcowskie swe obowiązki. Jeżeli zamiast opiekować się narodem, uciska go, jeżeli rządzi nie wedle woli nieba, ale wedle swojej własnej woli, jeżeli zamiast być wzorem cnoty, oddaje się występkom i tym sposobem psuje równowagę świata i podkopuje szczęście narodu, utracił prawo do tronu, a lud jest wolny od obowiązku posłuszeństwa; co więcej, ma prawo wyszukania sobie innego władzcy, pod którego rządem mógłby żyć spokojnie i szczęśliwie. Prawo to zastrzegli ludowi chińskiemu tak Konfucjusz jak i inni mędrcy, a dzieje Chin świadczą, że lud nieraz z tego prawa korzystał. Z przytoczonego tu w yjątku łatwo objaśnić sobie możemy, dlaczego sprawa Taipingów tak skutecznie się rozwija: bo jest to nietylko sprawa polityczna, ale i religijna; sprawa, która wyrosła na gruncie religijnych i narodowych pojęć Chińczyków. Taipingowie walczą przeciw Mandżurom i większa część Chińczyków powiada: jeżeli niebo chce ukarać dynastję mandżurską, jeżeli godniejszy ma ją zastąpić, Taipingowie zwyciężą. (D alszy ciąg.n astąp i).. -v<x>ęffcxx> -

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Szczęście chrześcijańskiego życia.

Szczęście chrześcijańskiego życia. Z w ia stu n w v c h -'lzi d w a razv na m in x in '*. P r z ^ d n la ta r o c z n a w y n o si w W a n ż a w i* o ra z w księjrr» u. -

Bardziej szczegółowo

Królowo Wniebowzięta módl się za nami!

Królowo Wniebowzięta módl się za nami! Sierpieo 2013 Czasopismo rzymskokatolickie Nr 8 (40) 2013 Królowo Wniebowzięta módl się za nami! 1 "Jak Zbawiciel na ziemskie życie swoje obrał prześladowania i cierpienia, tak też wskazywał często na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA...

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... OJCIEC BONAWENTURA MEYER 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... 11

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 1 Ellen G. White 2 Ellen Gould White wersja dla Adobe Acrobat Reader Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA Zobaczył Bóg czyny ich, że e odwrócili się od swojego złego postępowania. powania. I ulitował się Bóg nad niedolą,, którą postanowił na nich sprowadzić,, i nie zesłał jej Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

O częstej Komunii świętej

O częstej Komunii świętej O częstej Komunii świętej ksiądz Józef Hube CR O CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Wstępem opatrzył ksiądz Janusz Mieczkowski A L L E L U J A Kraków 2007 SUPERIORUM PERMISSU: Polska Prowincja Zmartwychwstańców L.dz.

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

Establiskedby. InAĄemoiy offiifwife. Harvard College Library

Establiskedby. InAĄemoiy offiifwife. Harvard College Library V X*.A rfaougfit'witfi tfie income of THE SUSAN AE.MORSE FUND Establiskedby W illia m I n g lis M o r s e InAĄemoiy offiifwife Harvard College Library Yi. m. i - BIB'. IOTEKA S.S.UESZULAMElt KRAKÓW. żyd

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE

STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE O. PIOTR SEMENENKO CR L I S T Y Tom XV R Z Y M 2011 O. P I O T R S E M E N E N K O C R L I S T Y 1883 1886 tom XV RZYM 2011 Za zezwoleniem Władzy Duchownej: KS. BERNARD HYLLA

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. "CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY".

Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY. Edward Nowicki "Rozwój Chrześcijaństwa" Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. "CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY". Edward Nowicki urodził

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele?

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele? Przemysław Gola Czego Biblia uczy o Kościele? Szkoła Biblijna Hosanna Rokitno Szlacheckie 2012 Autor: Przemysław Gola Tytuł: Czego Biblia uczy o Kościele? Korekta i skład: Jekatierina Gola Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str.

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str. «Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 2/2009 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 2 (117) 2009 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

FATIMA I WIELKI SPISEK

FATIMA I WIELKI SPISEK U(Tom 17 serii wydawniczej NOWY PORZĄDEK ŚWIATA) Deirdre Manifold FATIMA I WIELKI SPISEK Tłumaczyła Aleksandra Jaworowska Wydawnictwo Wers Poznań 2000 Tytuł oryginału: UFatima and the Great ConspiracyU

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży Zebrali: Richard Bennet Martin Buckingham 1 Skład przy pomocy: Spis treści 1. Przedmowa........................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo