Zeszyty naukowe nr 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 6"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007 Artur Hołuj Dominika Hołuj Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu ( ) 1. Planowanie strategiczne w gminie miejskiej Planowanie strategiczne odgrywa znaczącą rolę dla rozwoju ośrodka miejskiego, w szczególności zaś dużego miasta dziedzictwa. Pozwala ono na wieloletnie kształtowanie działań samorządu wraz z analizą ich finansowych skutków oraz oddziaływania na inne podmioty w mieście. Stanowi ono także pewne wytyczne dla planów określonych grup interesu działających lub też planujących inwestycje w mieście z uwagi na możliwość poznania długookresowych zamierzeń (polityki) samorządu miejskiego. Kompleksowy system planowania obejmuje trzy rodzaje dokumentów, które dzieli się według horyzontu czasowego ich obowiązywania. Planowanie strategiczne (długookresowe) stanowią strategie rozwoju, dokumenty o największym stopniu ogólności, ale również obejmujące swoją treścią i postanowieniami miasto jako całość, we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Strategia rozwoju jest gwarantem stabilności polityki lokalnych władz w długim okresie czasu, tak potrzebnej jej aktualnym i potencjalnym partnerom gospodarczym 1. Według stopnia fundamentalności oraz doniosłości dokumentów planistycznych można wyznaczyć następującą ich hierarchię: ogólna długookresowa wizja rozwoju (misja) strategia rozwoju miasta; plany średniookresowe (operacyjne); plany krótkookresowe (roczne budżety) 2. W ramy planowania operacyjnego wchodzi także planowanie działań branżowych (polityki sektorowe), jako uzupełnienie i uszczegółowienie założeń planów średniookresowych oraz strategii rozwoju miasta. System dokumentów planowania strategicznego musi być powiązany i spójny z założeniami planowania przestrzennego, a więc z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz planem przestrzennego zagospodarowania województwa.

2 62 2. Planowanie strategiczne Gminy Miasta Krakowa w latach Kraków, podobnie jak inne duże miasta polskie, przez kilkadziesiąt lat był pozbawiony możliwości samodzielnego kształtowania bytu gospodarczego, kulturalnego, naukowego, itd. Z uwagi na funkcje dużych miast nie tylko w gospodarce danego regionu i państwa, ale także w sferze międzynarodowej, to one szczególnie dotkliwie odczuły to ubezwłasnowolnienie. Stąd też pierwsze lata funkcjonowania samorządów przypadały na okres niełatwy, wynikły przede wszystkim z problemów braku posiadania doświadczenia w kierowaniu skomplikowanymi organizmami miejskimi, jeszcze bardziej potęgowanych poprzez występowanie licznych problemów społeczno-gospodarczych o skali ogólnokrajowej, będących kosztem przechodzenia okresu transformacji. Był to okres konstytuowania się samych zasad odbudowy systemu samorządności, jego hierarchii, kompetencji, organizacji, źródeł finansowania, itp. Kształtowanie się układu aktów planowania strategicznego jak i operacyjnego (średniookresowego) w Krakowie to do dnia dzisiejszego ciągły proces odnajdywania właściwego jego modelu. Początkowo, tj. do roku 1998, Miasto posiadało właściwie obowiązujące dokumenty tylko z zakresu planowania operacyjnego, przy czym należy dodać, że pierwsze opracowania weszły w życie dopiero w roku Wprawdzie zostały wtedy uchwalone Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, to jednak nie stanowiły one opracowania kompleksowego, jakiego wymaga tak duże miasto jak Kraków. Były niejako wstępem do planowania strategicznego, choć w dzisiejszych uwarunkowaniach uznalibyśmy je jedynie za zarys planowania strategicznego, z przewagą celów i założeń planowania operacyjnego. Podobne cechy posiadały kolejne opracowania z roku 1993, dotyczące polityki zagranicznej oraz polityki transportowej Miasta. Dokumenty te cechowała fragmentaryczność i znaczący charakter syntetyczny. Zostały one dodatkowo wsparte w roku 1996, a następnie 1997 i 2000 o plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe-inwestycyjne oraz plany gospodarcze Gminy Miasta Krakowa, które w swych założeniach obejmowały pięcioletni horyzont czasowy. Wraz ze wspomnianymi opracowaniami z roku 1993, stanowiły one bazę wyznaczającą ramy działania samorządu miejskiego do roku 1998, a więc okresu obejmującego dwie kadencje władz samorządowych. Pierwsza ogólna, długookresowa wizja rozwoju Miasta powstała w roku 1999, kolejna strategia weszła w życie sześć lat później. Stanowiła ona kontynuację i rozszerzenie pierwszej, zweryfikowane i uaktualnione w związku ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych oraz społeczno-gospodarczych realiów funkcjonowania miasta. W historii planowania strategicznego samorządu miejskiego po roku 1989

3 63 można wyznaczyć kilka faz. W początkowym okresie z przyczyn naturalnych brak było dokumentów planistycznych tworzonych na szczeblu lokalnymi. Taki stan rzeczy trwał przez kilka lat. Pierwsze opracowania pojawiły się w latach , i stanowiły one pierwsze uchwalone dokumenty planistyczne. Kolejnym etapem było wprowadzenie planowania pięcioletniego (kroczące plany rozwoju). Uchwalono trzy takie dokumenty (1996, 1997 oraz 2000 r.). W roku 1999 Miasto otrzymuje pierwszą Strategię rozwoju. Częścią tego opracowania jest Średniookresowy Program Działań, przejmujący zadania planów rozwoju. Uchwalony w roku 2000 ostatni taki plan w stosunku do Średniookresowego Programu Działań stanowi jego rozwinięcie w zakresie źródeł i struktury finansowania inwestycji miejskich. W roku 2005 wchodzi w życie kolejna Strategia Rozwoju. Ponadto zaczynają się pojawiać szczegółowe opracowania branżowe (polityki, programy), takie jak np. Strategia Rozwoju Turystyki, Strategia Promocji Krakowa, Program Współpracy Międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków, opracowania z zakresu rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Do pierwszych opracowań z zakresu planowania strategicznego w Gminie Kraków należą: - Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 5 listopada 1993 r. (uchwała nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa); - Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa, uchwalona w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/466/93 Rady Miasta Krakowa); - Zasady polityki transportowej dla Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa) Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa zostały przyjęte, zgodnie z zapisem w uchwale nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa 3, jako wytyczne do opracowania dalszych, bardziej szczegółowych, dokumentów planistycznych z zakresu problematyki rozwoju miasta, tzw. polityk rozwojowych oraz do przygotowywania programów gospodarczych i budżetów miasta. Kierunki... służyły więc z jednej strony jako schemat działania dla poszczególnych opracowań merytorycznych, z drugiej zaś strony stanowiły bazę planowania krótkookresowego (rocznego). Wprawdzie uchwała RMK nie wskazywała czasookresu obowiązywania opracowania, jednakże w swojej treści zawierały one kierunki i cele polityki społeczno-gospodarczej do roku We wstępie do Kierunków... określono założenia ogólne realizacji postulatów zawartych w dokumencie. Na liście tej znalazły się zarówno ogólne wytyczne dotyczące zasad kształtowania i działania struktur samorządowych, ale

4 64 również elementy, które są szczególnie istotne dla rozwoju funkcji metropolitalnych miasta. Cele te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza określa zasady działania, oparte (zgodnie z treścią punktów 8 i 9 Założeń ogólnych) na: gospodarności w uzyskiwaniu i wykorzystywaniu środków budżetowych oraz wprowadza postulat konieczności uwzględnienia w procesie wdrażania zasad gospodarki rynkowej kryteriów etyczno-moralnych. Druga grupa wskazuje na podmioty, z którym samorząd powinien podjąć współpracę w celu osiągnięcia założonych celów rozwojowych. Należą do nich: administracja państwowa, społeczność lokalna (w ramach tzw. partycypacji społecznej), współpraca z gminami sąsiednimi, z innymi miastami w wymiarze krajowymi i zagranicznym. Na tak określonych założeniach został oparty podstawowy cel strategiczny, który z uwagi na fakt, iż przedmiotowy dokument był w ówczesnym okresie jedynym opracowaniem strategicznym samorządu Miasta Krakowa, pełnił niejako funkcję misji rozwojowej miasta. Podstawowy cel strategiczny został sformułowany następująco: Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców oraz przywrócenie Krakowowi jego rangi jako liczącego się w skali światowej ośrodka kultury, sztuki i nauki a także nowocześnie pojętego centrum turystyki i życia gospodarczego. Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnie istotna jest druga część powyższego sformułowania, bowiem akcentuje ona potrzebę zwrócenia uwagi na funkcje zewnętrzne, wypełniane przez miasta metropolitalne w układach ponadregionalnych. Założenia celu strategicznego zostały uściślone w wytycznych czterech celów szczegółowych. Wśród przedmiotowych celów znalazł się postulat unowocześnienia i zintegrowania głównych funkcji miasta (cel szczegółowy nr 2), w którym zaakcentowano konieczność wzmocnienia funkcji metropolitalnych Krakowa. Zakres planowanych działań samorządu miasta w zakresie wspomagania rozwoju tychże funkcji ujęto w tabeli nr 1. Tabela nr 1 - Kierunki rozwoju funkcji metropolitalnych miasta według założeń dokumentu pn. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. Funkcja ośrodka nauki i sztuki organizacja kongresów, festiwali, sympozjów naukowych, rezerwacja terenów dla rozwoju nauki w planie przestrzennym, włączenie środowiska naukowego do rozwiązywania problemów miasta, tworzenie klimatu inspirującego działalność twórczą, zapewnienie bazy materialnej, eksponowanie dzieł sztuki, rozpowszechnianie osiągnięć kultury w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej (imprezy artystyczne), budowa Centrum Kongresowo-Biznesowego, tworzenie zwartego systemu kształcenia w pełnym cyklu rozwojowym

5 65 Funkcja związania z obrotem pieniężnym i towarowym Funkcja turystyczna - zachęty dla rozwoju funkcji bankowo-finansowej, - tworzenie centrów przedsiębiorczości, - organizacja międzygminnego targowiska hurtowego, - dążenie do utrzymania mocnego banku (wskazanie na Bank Przemysłowo-Handlowy, Bank Współpracy Regionalnej) - wspomaganie rozwoju bazy obsługowej (informacyjnej, transportowej, hotelowej, gastronomicznej, itp.) tworzenie oferty dla inwestycji, - promocja miasta, - rozbudowa międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, zapewnienie odpowiednich połączeń, - ukończenie budowy Centrum Komunikacyjnego, - poprawa dostępności miasta w komunikacji drogowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa. Ponieważ omawiane opracowanie należało do pierwszych dokumentów planistycznych uchwalonych przez samorząd miejski, podejmowało ono problemy, które powstały w wyniku decyzji podejmowanych w okresie po II wojnie światowej do roku Należały do nich zarówno ogólne problemy okresu transformacji, jak i specyficzne dla Miasta Krakowa dylematy. W zakresie celu szczegółowego nr 2 Unowocześnienie i zintegrowanie głównych funkcji miasta w punkcie 2.1. zaakcentowano konieczność takiego przeorganizowania struktury gospodarczej miasta, które pozwoli mu na przywrócenie roli ośrodka pełniącego zróżnicowane funkcje metropolitalne na wysokim poziomie, w przeciwieństwie do forsowanego w ostatnich dziesięcioleciach intensywnego industrializowania miasta. Wskazano na konieczność odpowiedzi na pytanie o przyszłość zakładów przemysłowym zlokalizowanych na terenie Miasta, w tym w szczególności o dalsze funkcjonowanie ówczesnej Huty im. T. Sendzimira. Jako jedną z dróg powrotu do naturalnych funkcji miejskich Krakowa, oprócz konieczności wspomagania restrukturyzacji kombinatu, wskazano na potrzebę tworzenia stref aktywizacji ekonomicznej (np. parków technologicznych, kolonii przemysłowych). Cele szczegółowe nr 1, 3 i 4 również w znakomitej większości postulatów podejmują problemy, które narosły w wyniku wieloletnich zaniedbań i grabieżczej gospodarki socjalistycznej. Ponadto wysunięte zostało szereg pomysłów dotyczących samej organizacji i funkcjonowania odrodzonego samorządu dużego miasta, pozyskiwania i wykorzystania jego majątku, poszukiwania źródeł finansowania wydatków (polityka kształtowania dochodów, nowe drogi uzyskiwania środków o charakterze przychodowym, itd.), zasad i standardów funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Krakowa. Pomiędzy tymi zagadnieniami, obejmującymi szerokie spektrum problemów, znalazły się także takie,

6 66 których zinwentaryzowanie i próba szukania ich rozwiązań stanowiła istotny element kształtowania polityki rozwoju miasta metropolitalnego. W celu nr 3 Ochrona unikalnych wartości przyrodniczych i kulturowych, stanowiących podstawowy kapitał miasta Krakowa dotknięto zagadnień szczególnie w dotkliwych dla miasta dziedzictwa. Miasto Kraków u progu lat dziewięćdziesiątych znajdowało się w bardzo złej sytuacji ekologicznej. Przywrócenie równowagi ekologicznej stało się koniecznością z jednej strony z uwagi na mieszkańców miasta (również potencjalnych mieszkańców i inwestorów), ale także ze względu na fatalny stan obiektów zabytkowych na jego terenie. Jako priorytety w zakresie wydobywania miasta ze stanu klęski ekologicznej wskazano przede wszystkim: konieczność sukcesywnego likwidowania tzw. niskiej emisji, przeorganizowanie tranzytowego ruchu drogowego (w tym: budowa obwodnic, parkingów strategicznych, ścieżek rowerowych), bezwzględne stosowanie norm i zaleceń z zakresu ochrony środowiska. W celu osiągnięcia lepszego standardu życia w mieście w dokumencie wymieniono również konieczność budowy oczyszczalni ścieków Kujawy oraz Płaszów, stworzenie programu rekultywacji terenów poprzemysłowych (w tym w szczególności terenów zakładów Solvay oraz strefy ochronnej HTS), uporządkowanie gospodarki odpadami. Choć oddziaływanie tychże inwestycji nie miało bezpośredniego przełożenia na rozwój egzogenicznych funkcji miasta, to jednak rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem miasta jako miejsca życia człowieka jest istotne jeżeli polityka rozwoju metropolitalnego charakteru ośrodka ma się odbywać poprzez chęć przyciągnięcia do niego wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. Do bardzo złego stanu tkanki urbanistycznej miasta przyczyniło się powstałe jako skutek II wojny światowej, przeorganizowanie struktury społecznej Miasta (eksterminacja ludności żydowskiej) oraz dodatkowo po wojnie - upaństwowienie majątku prywatnego. Zasób materialny Krakowa po kilkudziesięciu latach gospodarki centralnie planowanej wymagał radykalnych działań nie tylko w skali poszczególnych obiektów, ale również całych dzielnic (np. Kazimierz), jak i założeń urbanistycznych. Możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji tych założeń upatrywano w montażu finansowym oraz współpracy organizacyjnej z podmiotami, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu takich działań. Na liście konkretnych obszarów działań umieszczono m.in. następujące: dokończenie rewaloryzacji Plant, Willi Decjusza, rewitalizację Kazimierza (przy współpracy w ramach ECOS), remonty i modernizacje starej substancji mieszkaniowej (w systemie wzorowanym na PACT-ARIM obszar pilotowy Jurydyka Lubicz), przygotowanie do zagospodarowania obiektów fortów. W celu szczegółowym nr 1 wskazano na szereg obszarów problemowych, głównie z zakresu funkcjonowania miasta w ramach jego endogenicznych funkcji, jednakże kilka z nich zasługuje na omówienie również w opracowaniu traktującym o funkcjach metropolitalnych. Należy do nich chociażby postulat

7 67 konieczności posiadania przez miasto warunków do trwałego kształtowania krajobrazu miejskiego i ładu przestrzennego. Jako narzędzie realizacji tego celu wskazano m.in. potrzebę uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Znaczenie tego fundamentalnego dokumentu z punktu widzenia rozwoju miasta przytoczono również w celu szczegółowym nr 4 Zwiększenie samodzielności gospodarczej samorządu miasta Krakowa i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców, gdzie w punkcie 4.2. uzależniono możliwość prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej od posiadania przez miasto takiego opracowania. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby na zorganizowanie stref aktywności gospodarczej (ułatwiających podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych) i przygotowanie katalogu ofert lokalizacyjnych dla inwestorów zewnętrznych. Obok konieczności ukształtowania polityki przestrzennej, wskazano również na potrzebę wyznaczenia celów polityki gospodarczej, informacyjnej i polityki współpracy. Omawiany dokument planistyczny powstał w warunkach szczególnych. Był pierwszym opracowaniem odrodzonego samorządu miejskiego, określającym ogólny zarys problemów, z którymi boryka się miasto i sama Gmina, wskazywał pierwsze wytyczne dotyczące podejmowanych działań. Jest on ucieleśnieniem etapu uczenia się samorządności, z wykorzystaniem przysługujących jej praw, obowiązków i odpowiedzialności. W Kierunkach odnajdujemy diagnozę stanu miasta na początku lat 90., wraz z pierwszymi próbami wskazania miejsca samorządu w procesie rozwoju ośrodka miejskiego. W dokumencie znajdujemy deklarację chęci współpracy samorządu z podmiotami prywatnymi, inwestorami, instytucjami zarówno w skali regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Należy również zwrócić uwagę na okoliczności jego powstania. Dokument ten był tworzony w okresie znacznej zmienności i niepewności działania samorządów (np. w czasie wprowadzania tzw. Programu pilotażowego), w ciężkich warunkach finansowych (znaczne uzależnienie od centralnych strumieni finansowania, mała wiedza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych) 2.2. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa Jak wspomniano we wstępie do referatu obok Kierunków... w roku 1993 uchwalone zostały dalsze dwa dokumenty, tj. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa oraz Zasady polityki transportowej dla Krakowa. Ten pierwszy jest niewątpliwie bezpośrednio związany z realizacją wizji rozwojowej funkcji metropolitalnych w mieście dziedzictwa, drugi, w sposób pośredni, bowiem stan infrastruktury miejskiej, dostępność miasta są istotnymi czynnikami kształtującymi jakość życia i funkcjonowania w dużym ośrodku. Lektura Polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa daje odpowiedź nie tylko na pytanie o postulowany kształt stosunków pomiędzy samorządem

8 68 dużego miasta a podmiotami zagranicznymi. Przede wszystkim wskazuje ona na rolę, jaką samorząd ten winien w tych stosunkach pełnić, choć nie zawsze obowiązek ten wynika z unormowań ustawowych wyznaczających zadania samorządu gminnego. To miejsce samorządu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych odnajdujemy w części Polityki... opisującej zasady jej prowadzenia. Określenie funkcji pełnionych przez samorząd w ramach wypełniania poszczególnych zasad Polityki zagranicznej... 4 wymieniono w tabeli nr 2. W celu prowadzenia określonej polityki zagranicznej samorząd miejski Krakowa musiał, zgodnie z postulatami wskazanymi w części 3. Polityki... nadać jej określone ramy instytucjonalne, organizacyjne i finansowe. Dostrzeżono konieczność współdziałania w tejże współpracy z władzami wojewódzkimi, przedstawicielstwami władzy centralnej, ponadgminnymi organizacjami samorządów lokalnych, które reprezentują te same cechy co samorząd Miasta Krakowa. Ponadto na liście podmiotów współtworzących powiązania międzynarodowe Miasta umieszczono również przedstawicieli kół gospodarczych, reprezentantów instytucji życia naukowego i kulturalnego, władze kościelne, itd. Kolejny raz powrócił więc postulat współdziałania samorządu z podmiotami, które funkcjonują na jego terenie, lub też są lokalnymi reprezentantami podmiotów mogących dodatkowo przysłużyć się kompetencjami, możliwościami finansowymi czy też doświadczeniem i kontaktami w rozwijaniu powiązań międzynarodowych. Zagadnienia, wokół których winna koncentrować się ta współpraca, podzielono na trzy grupy, tj.: 1 gromadzenie informacji, tworzenie opracowań, ekspertyz; prowadzenie działań promocyjnych; 2 przeprowadzanie szkoleń (w tym w szczególności w zakresie sposobu nawiązywania kontaktów, sztuki promocji, znajomości prawa krajowego i międzynarodowego, zasad dyplomacji, itd.); 3 świadczenie usług doradczych, pomoc w negocjacjach. W dokumencie postulowano utrzymanie dotychczasowych form współpracy Miasta Krakowa z innymi miastami. Do form tych zaliczono: współpracę na zasadzie miast bliźniaczych, partnerstwo między miastami, współpraca między miastami oraz nadawania tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa (przykładowo dla miast związanych z Krakowem poprzez silne środowisko polonijne). Wypełnianie postanowień tychże umów powinno być opierane na programach uchwalanych w systemie rocznym lub dwuletnim Zarys polityki transportowej dla Krakowa Kolejne opracowanie, Zarys polityki transportowej dla Krakowa, przyjęte uchwałą nr LXX/486/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. 5, zawiera syntetyczny opis stanu systemu transportowego w mieście, jego przyczyn, jak i wyznacza, krótko-, średnio- i długookresowe jej cele. Ponadto wskazane zostały związki pomiędzy polityką przestrzenną miasta a rozwojem transportu oraz

9 ekonomiczno-finansowe uwarunkowania wdrażania polityki. Polityka... powstawała w sytuacji występowania w mieście wieloletnich zapóźnień inwestycyjnych w dziedzinie transportu oraz w warunkach niepewnych pod względem finansowania inwestycji. Rozwój systemu transportu stanowi proces istotny z punktu widzenia metropolii, bowiem tak duży i skomplikowany organizm miejski wymusza funkcjonowanie sprawnych sieci przemieszczania się, zarówno wewnątrz miasta, jak i skomunikowania miasta z otoczeniem (w tym ze znajdującym się poza jego administracyjnymi granicami portem lotniczym). W ogólnym zarysie celów polityki transportowej podzielono je na dwa elementy: rozbudowa sieci drogowo-ulicznej oraz rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W zakresie rozwoju sieci zwrócono m.in. uwagę na konieczność uwolnienia miasta od intensywnego ruchu tranzytowego, zapewnienie dostępności terenów rozwojowych, dworców kolejowych i autobusowych oraz parkingów w systemie Park and Ride. Cele rozwojowe zostały również podzielone z uwagi na możliwości ich realizacji pod względem czasowym. W zakresie celów krótkoterminowych wskazano potrzebę zmian w transporcie zbiorowym, polegających na włączeniu w obsługę tego transportu podmiotów prywatnych oraz kolei. Taka reorganizacja systemu miałaby w krótkim czasie spowodować większą efektywność przemieszczania się na terenie miasta bez ponoszenia przez Miasto Kraków znacznych kosztów finansowych. Jako priorytet krótkookresowy uznano również dokończenie południowego obejścia autostradowego oraz zapoczątkowanie tworzenia systemów Park and Ride z wykorzystaniem potencjału kapitału prywatnego zainteresowanego budową na terenie miasta centrów handlowych. Część z inwestycji uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Miasta znajdowało się poza możliwościami wpływu samorządu miejskiego. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W perspektywie dalszej (nawet kilkudziesięcioletniej) realizacja postulatów polityki transportowej wymagałaby już znacznego zaangażowania środków finansowych (według szacunków na czas powstania polityki około 15 bilionów złotych). W ramach niezbędnych inwestycji należałoby wybudować: ok. 200 km ścieżek rowerowych, ok. 70 km tras komunikacji zbiorowej, 38 km ulic oraz 46 km autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto należało rozważyć wybór nowego, alternatywnego środka transportu zbiorowego (szybki bezkolizyjny tramwaj, trolejbus, premetro, metro) lub też usprawnienie już istniejących, np. poprzez tworzenie odrębnych pasów ruchu dla autobusów. W ramach planowania realizacji inwestycji podkreślono konieczność dostosowania polityki transportowej do założeń polityki przestrzennej. Bardzo długi horyzont czasowy realizacji powyższych postulatów wynika ze słabej i niestabilnej kondycji finansowej samorządów. W części Polityki... dotyczącej uwarunkowań ekonomiczno-fi- 69

10 70 nansowych wskazano na potencjalne źródła ich finansowania. Obok finansowania inwestycji kapitałem obcym (np. kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak Bank Światowy), planowano poszukiwanie możliwości stworzenia montażu finansowego. Postulowano również konieczność stworzenia lobby samorządowego, optującego za poszerzeniem katalogu dochodów gminy, z których można byłoby zbudować fundusz na prowadzenie działań prorozwojowych. Zarys polityki transportowej był tworzony w warunkach niestabilności kompetencji i finansowych możliwości inwestowania przez samorządy. Ponadto ich działania obarczone były licznymi problemami odziedziczonymi po poprzednim systemie społeczno-gospodarczym. Ponadto została podkreślona rola istnienia opracowań z zakresu planowania przestrzennego i konieczności zsynchronizowania dokumentów takich jak plan miejscowy i studium uwarunkowań z dokumentami wyznaczającymi priorytety rozwojowe w dziedzinie transportu i komunikacji. Zarys jest również kolejnym dokumentem, w którym powraca wątek konieczności dokonania zmian w zakresie zagadnień na które samorząd nie ma faktycznego wpływu, a dotyczących zasad gospodarki finansowej gmin (zwiększenia katalogu dochodów własnych, uniezależnienie budżetu od finansów centralnych dotacje, subwencje). 3. Podsumowanie Przedstawione powyżej dokumenty planistyczne samorządu miejskiego na przykładzie Miasta Krakowa stanowią obraz początku okresu transformacji systemowej w Polsce po roku Są one odzwierciedleniem problemów o różnym charakterze, z którymi reaktywowany samorząd lokalny musiał się mierzyć. Zaliczyć do nich należy przede wszystkich kwestie związane z wieloletnim kształtowaniem się systemu legislacyjnego, na którym samorząd winien opierać swoje działania, z kształtem już istniejących unormowań prawnych (np. ustawy kompetencyjnej z 1990 r.), z brakiem doświadczeń w zarządzaniu samorządną gminą, itd. Niewątpliwie omawiane dokumenty w dniu dzisiejszym posiadają w znaczącej mierze aspekt historyczny, jednakże stanowiły one podwaliny współcześnie obowiązującego systemu planowania strategicznego Gminy Miasta Krakowa. Pomimo syntetyczności i fragmentaryczności stosowanych rozwiązań były one podstawą funkcjonowania samorządu miejskiego przez wiele lat.

11 71 Przypisy 1 Kauf S., Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, za: Orębalski M. (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wrocław 1998; [w:] Słodczyk J. (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999, s Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCVI/632/93 z dnia w sprawie przyjęcia kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa 4 Uchwała nr LXX/466/03 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa 5 Uchwała nr LXX/468/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie zasad polityki transportowej dla Miasta Krakowa

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO. Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO. Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 1 Co wynika z raportu Komisji Europejskiej Miasta jutra wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów: 1) Ekspertyza usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw nazwę Gminy oraz podaj miesiąc i rok) 1 Program został opracowany

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej?

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej? Artur Prażniewski Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego 1. Definicja Spójność terytorialna przynosi coraz to nowe zagadnienia oraz stawia istniejące problemy w nowym świetle.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska nr projektu: UDA-POIG. 01.03.01-24-029/08-00

dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska nr projektu: UDA-POIG. 01.03.01-24-029/08-00 Wprowadzenie do obiegu gospodarczospołecznego terenów odzyskanych w wyniku zastosowania innowacyjnych technologii w obszarze prewencji rozproszonej emisji CO dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Analiza wykonalności przedsięwzięcia Analiza wykonalności przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 1.Wykonawca 2.Cele opracowania 3.Zakres prac Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA.410.005.07.2015 P/15/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/15/033 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo