Zeszyty naukowe nr 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 6"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007 Artur Hołuj Dominika Hołuj Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu ( ) 1. Planowanie strategiczne w gminie miejskiej Planowanie strategiczne odgrywa znaczącą rolę dla rozwoju ośrodka miejskiego, w szczególności zaś dużego miasta dziedzictwa. Pozwala ono na wieloletnie kształtowanie działań samorządu wraz z analizą ich finansowych skutków oraz oddziaływania na inne podmioty w mieście. Stanowi ono także pewne wytyczne dla planów określonych grup interesu działających lub też planujących inwestycje w mieście z uwagi na możliwość poznania długookresowych zamierzeń (polityki) samorządu miejskiego. Kompleksowy system planowania obejmuje trzy rodzaje dokumentów, które dzieli się według horyzontu czasowego ich obowiązywania. Planowanie strategiczne (długookresowe) stanowią strategie rozwoju, dokumenty o największym stopniu ogólności, ale również obejmujące swoją treścią i postanowieniami miasto jako całość, we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Strategia rozwoju jest gwarantem stabilności polityki lokalnych władz w długim okresie czasu, tak potrzebnej jej aktualnym i potencjalnym partnerom gospodarczym 1. Według stopnia fundamentalności oraz doniosłości dokumentów planistycznych można wyznaczyć następującą ich hierarchię: ogólna długookresowa wizja rozwoju (misja) strategia rozwoju miasta; plany średniookresowe (operacyjne); plany krótkookresowe (roczne budżety) 2. W ramy planowania operacyjnego wchodzi także planowanie działań branżowych (polityki sektorowe), jako uzupełnienie i uszczegółowienie założeń planów średniookresowych oraz strategii rozwoju miasta. System dokumentów planowania strategicznego musi być powiązany i spójny z założeniami planowania przestrzennego, a więc z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz planem przestrzennego zagospodarowania województwa.

2 62 2. Planowanie strategiczne Gminy Miasta Krakowa w latach Kraków, podobnie jak inne duże miasta polskie, przez kilkadziesiąt lat był pozbawiony możliwości samodzielnego kształtowania bytu gospodarczego, kulturalnego, naukowego, itd. Z uwagi na funkcje dużych miast nie tylko w gospodarce danego regionu i państwa, ale także w sferze międzynarodowej, to one szczególnie dotkliwie odczuły to ubezwłasnowolnienie. Stąd też pierwsze lata funkcjonowania samorządów przypadały na okres niełatwy, wynikły przede wszystkim z problemów braku posiadania doświadczenia w kierowaniu skomplikowanymi organizmami miejskimi, jeszcze bardziej potęgowanych poprzez występowanie licznych problemów społeczno-gospodarczych o skali ogólnokrajowej, będących kosztem przechodzenia okresu transformacji. Był to okres konstytuowania się samych zasad odbudowy systemu samorządności, jego hierarchii, kompetencji, organizacji, źródeł finansowania, itp. Kształtowanie się układu aktów planowania strategicznego jak i operacyjnego (średniookresowego) w Krakowie to do dnia dzisiejszego ciągły proces odnajdywania właściwego jego modelu. Początkowo, tj. do roku 1998, Miasto posiadało właściwie obowiązujące dokumenty tylko z zakresu planowania operacyjnego, przy czym należy dodać, że pierwsze opracowania weszły w życie dopiero w roku Wprawdzie zostały wtedy uchwalone Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, to jednak nie stanowiły one opracowania kompleksowego, jakiego wymaga tak duże miasto jak Kraków. Były niejako wstępem do planowania strategicznego, choć w dzisiejszych uwarunkowaniach uznalibyśmy je jedynie za zarys planowania strategicznego, z przewagą celów i założeń planowania operacyjnego. Podobne cechy posiadały kolejne opracowania z roku 1993, dotyczące polityki zagranicznej oraz polityki transportowej Miasta. Dokumenty te cechowała fragmentaryczność i znaczący charakter syntetyczny. Zostały one dodatkowo wsparte w roku 1996, a następnie 1997 i 2000 o plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe-inwestycyjne oraz plany gospodarcze Gminy Miasta Krakowa, które w swych założeniach obejmowały pięcioletni horyzont czasowy. Wraz ze wspomnianymi opracowaniami z roku 1993, stanowiły one bazę wyznaczającą ramy działania samorządu miejskiego do roku 1998, a więc okresu obejmującego dwie kadencje władz samorządowych. Pierwsza ogólna, długookresowa wizja rozwoju Miasta powstała w roku 1999, kolejna strategia weszła w życie sześć lat później. Stanowiła ona kontynuację i rozszerzenie pierwszej, zweryfikowane i uaktualnione w związku ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych oraz społeczno-gospodarczych realiów funkcjonowania miasta. W historii planowania strategicznego samorządu miejskiego po roku 1989

3 63 można wyznaczyć kilka faz. W początkowym okresie z przyczyn naturalnych brak było dokumentów planistycznych tworzonych na szczeblu lokalnymi. Taki stan rzeczy trwał przez kilka lat. Pierwsze opracowania pojawiły się w latach , i stanowiły one pierwsze uchwalone dokumenty planistyczne. Kolejnym etapem było wprowadzenie planowania pięcioletniego (kroczące plany rozwoju). Uchwalono trzy takie dokumenty (1996, 1997 oraz 2000 r.). W roku 1999 Miasto otrzymuje pierwszą Strategię rozwoju. Częścią tego opracowania jest Średniookresowy Program Działań, przejmujący zadania planów rozwoju. Uchwalony w roku 2000 ostatni taki plan w stosunku do Średniookresowego Programu Działań stanowi jego rozwinięcie w zakresie źródeł i struktury finansowania inwestycji miejskich. W roku 2005 wchodzi w życie kolejna Strategia Rozwoju. Ponadto zaczynają się pojawiać szczegółowe opracowania branżowe (polityki, programy), takie jak np. Strategia Rozwoju Turystyki, Strategia Promocji Krakowa, Program Współpracy Międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków, opracowania z zakresu rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Do pierwszych opracowań z zakresu planowania strategicznego w Gminie Kraków należą: - Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 5 listopada 1993 r. (uchwała nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa); - Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa, uchwalona w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/466/93 Rady Miasta Krakowa); - Zasady polityki transportowej dla Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa) Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa zostały przyjęte, zgodnie z zapisem w uchwale nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa 3, jako wytyczne do opracowania dalszych, bardziej szczegółowych, dokumentów planistycznych z zakresu problematyki rozwoju miasta, tzw. polityk rozwojowych oraz do przygotowywania programów gospodarczych i budżetów miasta. Kierunki... służyły więc z jednej strony jako schemat działania dla poszczególnych opracowań merytorycznych, z drugiej zaś strony stanowiły bazę planowania krótkookresowego (rocznego). Wprawdzie uchwała RMK nie wskazywała czasookresu obowiązywania opracowania, jednakże w swojej treści zawierały one kierunki i cele polityki społeczno-gospodarczej do roku We wstępie do Kierunków... określono założenia ogólne realizacji postulatów zawartych w dokumencie. Na liście tej znalazły się zarówno ogólne wytyczne dotyczące zasad kształtowania i działania struktur samorządowych, ale

4 64 również elementy, które są szczególnie istotne dla rozwoju funkcji metropolitalnych miasta. Cele te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza określa zasady działania, oparte (zgodnie z treścią punktów 8 i 9 Założeń ogólnych) na: gospodarności w uzyskiwaniu i wykorzystywaniu środków budżetowych oraz wprowadza postulat konieczności uwzględnienia w procesie wdrażania zasad gospodarki rynkowej kryteriów etyczno-moralnych. Druga grupa wskazuje na podmioty, z którym samorząd powinien podjąć współpracę w celu osiągnięcia założonych celów rozwojowych. Należą do nich: administracja państwowa, społeczność lokalna (w ramach tzw. partycypacji społecznej), współpraca z gminami sąsiednimi, z innymi miastami w wymiarze krajowymi i zagranicznym. Na tak określonych założeniach został oparty podstawowy cel strategiczny, który z uwagi na fakt, iż przedmiotowy dokument był w ówczesnym okresie jedynym opracowaniem strategicznym samorządu Miasta Krakowa, pełnił niejako funkcję misji rozwojowej miasta. Podstawowy cel strategiczny został sformułowany następująco: Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców oraz przywrócenie Krakowowi jego rangi jako liczącego się w skali światowej ośrodka kultury, sztuki i nauki a także nowocześnie pojętego centrum turystyki i życia gospodarczego. Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnie istotna jest druga część powyższego sformułowania, bowiem akcentuje ona potrzebę zwrócenia uwagi na funkcje zewnętrzne, wypełniane przez miasta metropolitalne w układach ponadregionalnych. Założenia celu strategicznego zostały uściślone w wytycznych czterech celów szczegółowych. Wśród przedmiotowych celów znalazł się postulat unowocześnienia i zintegrowania głównych funkcji miasta (cel szczegółowy nr 2), w którym zaakcentowano konieczność wzmocnienia funkcji metropolitalnych Krakowa. Zakres planowanych działań samorządu miasta w zakresie wspomagania rozwoju tychże funkcji ujęto w tabeli nr 1. Tabela nr 1 - Kierunki rozwoju funkcji metropolitalnych miasta według założeń dokumentu pn. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. Funkcja ośrodka nauki i sztuki organizacja kongresów, festiwali, sympozjów naukowych, rezerwacja terenów dla rozwoju nauki w planie przestrzennym, włączenie środowiska naukowego do rozwiązywania problemów miasta, tworzenie klimatu inspirującego działalność twórczą, zapewnienie bazy materialnej, eksponowanie dzieł sztuki, rozpowszechnianie osiągnięć kultury w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej (imprezy artystyczne), budowa Centrum Kongresowo-Biznesowego, tworzenie zwartego systemu kształcenia w pełnym cyklu rozwojowym

5 65 Funkcja związania z obrotem pieniężnym i towarowym Funkcja turystyczna - zachęty dla rozwoju funkcji bankowo-finansowej, - tworzenie centrów przedsiębiorczości, - organizacja międzygminnego targowiska hurtowego, - dążenie do utrzymania mocnego banku (wskazanie na Bank Przemysłowo-Handlowy, Bank Współpracy Regionalnej) - wspomaganie rozwoju bazy obsługowej (informacyjnej, transportowej, hotelowej, gastronomicznej, itp.) tworzenie oferty dla inwestycji, - promocja miasta, - rozbudowa międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, zapewnienie odpowiednich połączeń, - ukończenie budowy Centrum Komunikacyjnego, - poprawa dostępności miasta w komunikacji drogowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa. Ponieważ omawiane opracowanie należało do pierwszych dokumentów planistycznych uchwalonych przez samorząd miejski, podejmowało ono problemy, które powstały w wyniku decyzji podejmowanych w okresie po II wojnie światowej do roku Należały do nich zarówno ogólne problemy okresu transformacji, jak i specyficzne dla Miasta Krakowa dylematy. W zakresie celu szczegółowego nr 2 Unowocześnienie i zintegrowanie głównych funkcji miasta w punkcie 2.1. zaakcentowano konieczność takiego przeorganizowania struktury gospodarczej miasta, które pozwoli mu na przywrócenie roli ośrodka pełniącego zróżnicowane funkcje metropolitalne na wysokim poziomie, w przeciwieństwie do forsowanego w ostatnich dziesięcioleciach intensywnego industrializowania miasta. Wskazano na konieczność odpowiedzi na pytanie o przyszłość zakładów przemysłowym zlokalizowanych na terenie Miasta, w tym w szczególności o dalsze funkcjonowanie ówczesnej Huty im. T. Sendzimira. Jako jedną z dróg powrotu do naturalnych funkcji miejskich Krakowa, oprócz konieczności wspomagania restrukturyzacji kombinatu, wskazano na potrzebę tworzenia stref aktywizacji ekonomicznej (np. parków technologicznych, kolonii przemysłowych). Cele szczegółowe nr 1, 3 i 4 również w znakomitej większości postulatów podejmują problemy, które narosły w wyniku wieloletnich zaniedbań i grabieżczej gospodarki socjalistycznej. Ponadto wysunięte zostało szereg pomysłów dotyczących samej organizacji i funkcjonowania odrodzonego samorządu dużego miasta, pozyskiwania i wykorzystania jego majątku, poszukiwania źródeł finansowania wydatków (polityka kształtowania dochodów, nowe drogi uzyskiwania środków o charakterze przychodowym, itd.), zasad i standardów funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Krakowa. Pomiędzy tymi zagadnieniami, obejmującymi szerokie spektrum problemów, znalazły się także takie,

6 66 których zinwentaryzowanie i próba szukania ich rozwiązań stanowiła istotny element kształtowania polityki rozwoju miasta metropolitalnego. W celu nr 3 Ochrona unikalnych wartości przyrodniczych i kulturowych, stanowiących podstawowy kapitał miasta Krakowa dotknięto zagadnień szczególnie w dotkliwych dla miasta dziedzictwa. Miasto Kraków u progu lat dziewięćdziesiątych znajdowało się w bardzo złej sytuacji ekologicznej. Przywrócenie równowagi ekologicznej stało się koniecznością z jednej strony z uwagi na mieszkańców miasta (również potencjalnych mieszkańców i inwestorów), ale także ze względu na fatalny stan obiektów zabytkowych na jego terenie. Jako priorytety w zakresie wydobywania miasta ze stanu klęski ekologicznej wskazano przede wszystkim: konieczność sukcesywnego likwidowania tzw. niskiej emisji, przeorganizowanie tranzytowego ruchu drogowego (w tym: budowa obwodnic, parkingów strategicznych, ścieżek rowerowych), bezwzględne stosowanie norm i zaleceń z zakresu ochrony środowiska. W celu osiągnięcia lepszego standardu życia w mieście w dokumencie wymieniono również konieczność budowy oczyszczalni ścieków Kujawy oraz Płaszów, stworzenie programu rekultywacji terenów poprzemysłowych (w tym w szczególności terenów zakładów Solvay oraz strefy ochronnej HTS), uporządkowanie gospodarki odpadami. Choć oddziaływanie tychże inwestycji nie miało bezpośredniego przełożenia na rozwój egzogenicznych funkcji miasta, to jednak rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem miasta jako miejsca życia człowieka jest istotne jeżeli polityka rozwoju metropolitalnego charakteru ośrodka ma się odbywać poprzez chęć przyciągnięcia do niego wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. Do bardzo złego stanu tkanki urbanistycznej miasta przyczyniło się powstałe jako skutek II wojny światowej, przeorganizowanie struktury społecznej Miasta (eksterminacja ludności żydowskiej) oraz dodatkowo po wojnie - upaństwowienie majątku prywatnego. Zasób materialny Krakowa po kilkudziesięciu latach gospodarki centralnie planowanej wymagał radykalnych działań nie tylko w skali poszczególnych obiektów, ale również całych dzielnic (np. Kazimierz), jak i założeń urbanistycznych. Możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji tych założeń upatrywano w montażu finansowym oraz współpracy organizacyjnej z podmiotami, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu takich działań. Na liście konkretnych obszarów działań umieszczono m.in. następujące: dokończenie rewaloryzacji Plant, Willi Decjusza, rewitalizację Kazimierza (przy współpracy w ramach ECOS), remonty i modernizacje starej substancji mieszkaniowej (w systemie wzorowanym na PACT-ARIM obszar pilotowy Jurydyka Lubicz), przygotowanie do zagospodarowania obiektów fortów. W celu szczegółowym nr 1 wskazano na szereg obszarów problemowych, głównie z zakresu funkcjonowania miasta w ramach jego endogenicznych funkcji, jednakże kilka z nich zasługuje na omówienie również w opracowaniu traktującym o funkcjach metropolitalnych. Należy do nich chociażby postulat

7 67 konieczności posiadania przez miasto warunków do trwałego kształtowania krajobrazu miejskiego i ładu przestrzennego. Jako narzędzie realizacji tego celu wskazano m.in. potrzebę uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Znaczenie tego fundamentalnego dokumentu z punktu widzenia rozwoju miasta przytoczono również w celu szczegółowym nr 4 Zwiększenie samodzielności gospodarczej samorządu miasta Krakowa i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców, gdzie w punkcie 4.2. uzależniono możliwość prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej od posiadania przez miasto takiego opracowania. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby na zorganizowanie stref aktywności gospodarczej (ułatwiających podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych) i przygotowanie katalogu ofert lokalizacyjnych dla inwestorów zewnętrznych. Obok konieczności ukształtowania polityki przestrzennej, wskazano również na potrzebę wyznaczenia celów polityki gospodarczej, informacyjnej i polityki współpracy. Omawiany dokument planistyczny powstał w warunkach szczególnych. Był pierwszym opracowaniem odrodzonego samorządu miejskiego, określającym ogólny zarys problemów, z którymi boryka się miasto i sama Gmina, wskazywał pierwsze wytyczne dotyczące podejmowanych działań. Jest on ucieleśnieniem etapu uczenia się samorządności, z wykorzystaniem przysługujących jej praw, obowiązków i odpowiedzialności. W Kierunkach odnajdujemy diagnozę stanu miasta na początku lat 90., wraz z pierwszymi próbami wskazania miejsca samorządu w procesie rozwoju ośrodka miejskiego. W dokumencie znajdujemy deklarację chęci współpracy samorządu z podmiotami prywatnymi, inwestorami, instytucjami zarówno w skali regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Należy również zwrócić uwagę na okoliczności jego powstania. Dokument ten był tworzony w okresie znacznej zmienności i niepewności działania samorządów (np. w czasie wprowadzania tzw. Programu pilotażowego), w ciężkich warunkach finansowych (znaczne uzależnienie od centralnych strumieni finansowania, mała wiedza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych) 2.2. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa Jak wspomniano we wstępie do referatu obok Kierunków... w roku 1993 uchwalone zostały dalsze dwa dokumenty, tj. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa oraz Zasady polityki transportowej dla Krakowa. Ten pierwszy jest niewątpliwie bezpośrednio związany z realizacją wizji rozwojowej funkcji metropolitalnych w mieście dziedzictwa, drugi, w sposób pośredni, bowiem stan infrastruktury miejskiej, dostępność miasta są istotnymi czynnikami kształtującymi jakość życia i funkcjonowania w dużym ośrodku. Lektura Polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa daje odpowiedź nie tylko na pytanie o postulowany kształt stosunków pomiędzy samorządem

8 68 dużego miasta a podmiotami zagranicznymi. Przede wszystkim wskazuje ona na rolę, jaką samorząd ten winien w tych stosunkach pełnić, choć nie zawsze obowiązek ten wynika z unormowań ustawowych wyznaczających zadania samorządu gminnego. To miejsce samorządu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych odnajdujemy w części Polityki... opisującej zasady jej prowadzenia. Określenie funkcji pełnionych przez samorząd w ramach wypełniania poszczególnych zasad Polityki zagranicznej... 4 wymieniono w tabeli nr 2. W celu prowadzenia określonej polityki zagranicznej samorząd miejski Krakowa musiał, zgodnie z postulatami wskazanymi w części 3. Polityki... nadać jej określone ramy instytucjonalne, organizacyjne i finansowe. Dostrzeżono konieczność współdziałania w tejże współpracy z władzami wojewódzkimi, przedstawicielstwami władzy centralnej, ponadgminnymi organizacjami samorządów lokalnych, które reprezentują te same cechy co samorząd Miasta Krakowa. Ponadto na liście podmiotów współtworzących powiązania międzynarodowe Miasta umieszczono również przedstawicieli kół gospodarczych, reprezentantów instytucji życia naukowego i kulturalnego, władze kościelne, itd. Kolejny raz powrócił więc postulat współdziałania samorządu z podmiotami, które funkcjonują na jego terenie, lub też są lokalnymi reprezentantami podmiotów mogących dodatkowo przysłużyć się kompetencjami, możliwościami finansowymi czy też doświadczeniem i kontaktami w rozwijaniu powiązań międzynarodowych. Zagadnienia, wokół których winna koncentrować się ta współpraca, podzielono na trzy grupy, tj.: 1 gromadzenie informacji, tworzenie opracowań, ekspertyz; prowadzenie działań promocyjnych; 2 przeprowadzanie szkoleń (w tym w szczególności w zakresie sposobu nawiązywania kontaktów, sztuki promocji, znajomości prawa krajowego i międzynarodowego, zasad dyplomacji, itd.); 3 świadczenie usług doradczych, pomoc w negocjacjach. W dokumencie postulowano utrzymanie dotychczasowych form współpracy Miasta Krakowa z innymi miastami. Do form tych zaliczono: współpracę na zasadzie miast bliźniaczych, partnerstwo między miastami, współpraca między miastami oraz nadawania tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa (przykładowo dla miast związanych z Krakowem poprzez silne środowisko polonijne). Wypełnianie postanowień tychże umów powinno być opierane na programach uchwalanych w systemie rocznym lub dwuletnim Zarys polityki transportowej dla Krakowa Kolejne opracowanie, Zarys polityki transportowej dla Krakowa, przyjęte uchwałą nr LXX/486/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. 5, zawiera syntetyczny opis stanu systemu transportowego w mieście, jego przyczyn, jak i wyznacza, krótko-, średnio- i długookresowe jej cele. Ponadto wskazane zostały związki pomiędzy polityką przestrzenną miasta a rozwojem transportu oraz

9 ekonomiczno-finansowe uwarunkowania wdrażania polityki. Polityka... powstawała w sytuacji występowania w mieście wieloletnich zapóźnień inwestycyjnych w dziedzinie transportu oraz w warunkach niepewnych pod względem finansowania inwestycji. Rozwój systemu transportu stanowi proces istotny z punktu widzenia metropolii, bowiem tak duży i skomplikowany organizm miejski wymusza funkcjonowanie sprawnych sieci przemieszczania się, zarówno wewnątrz miasta, jak i skomunikowania miasta z otoczeniem (w tym ze znajdującym się poza jego administracyjnymi granicami portem lotniczym). W ogólnym zarysie celów polityki transportowej podzielono je na dwa elementy: rozbudowa sieci drogowo-ulicznej oraz rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W zakresie rozwoju sieci zwrócono m.in. uwagę na konieczność uwolnienia miasta od intensywnego ruchu tranzytowego, zapewnienie dostępności terenów rozwojowych, dworców kolejowych i autobusowych oraz parkingów w systemie Park and Ride. Cele rozwojowe zostały również podzielone z uwagi na możliwości ich realizacji pod względem czasowym. W zakresie celów krótkoterminowych wskazano potrzebę zmian w transporcie zbiorowym, polegających na włączeniu w obsługę tego transportu podmiotów prywatnych oraz kolei. Taka reorganizacja systemu miałaby w krótkim czasie spowodować większą efektywność przemieszczania się na terenie miasta bez ponoszenia przez Miasto Kraków znacznych kosztów finansowych. Jako priorytet krótkookresowy uznano również dokończenie południowego obejścia autostradowego oraz zapoczątkowanie tworzenia systemów Park and Ride z wykorzystaniem potencjału kapitału prywatnego zainteresowanego budową na terenie miasta centrów handlowych. Część z inwestycji uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Miasta znajdowało się poza możliwościami wpływu samorządu miejskiego. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W perspektywie dalszej (nawet kilkudziesięcioletniej) realizacja postulatów polityki transportowej wymagałaby już znacznego zaangażowania środków finansowych (według szacunków na czas powstania polityki około 15 bilionów złotych). W ramach niezbędnych inwestycji należałoby wybudować: ok. 200 km ścieżek rowerowych, ok. 70 km tras komunikacji zbiorowej, 38 km ulic oraz 46 km autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto należało rozważyć wybór nowego, alternatywnego środka transportu zbiorowego (szybki bezkolizyjny tramwaj, trolejbus, premetro, metro) lub też usprawnienie już istniejących, np. poprzez tworzenie odrębnych pasów ruchu dla autobusów. W ramach planowania realizacji inwestycji podkreślono konieczność dostosowania polityki transportowej do założeń polityki przestrzennej. Bardzo długi horyzont czasowy realizacji powyższych postulatów wynika ze słabej i niestabilnej kondycji finansowej samorządów. W części Polityki... dotyczącej uwarunkowań ekonomiczno-fi- 69

10 70 nansowych wskazano na potencjalne źródła ich finansowania. Obok finansowania inwestycji kapitałem obcym (np. kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak Bank Światowy), planowano poszukiwanie możliwości stworzenia montażu finansowego. Postulowano również konieczność stworzenia lobby samorządowego, optującego za poszerzeniem katalogu dochodów gminy, z których można byłoby zbudować fundusz na prowadzenie działań prorozwojowych. Zarys polityki transportowej był tworzony w warunkach niestabilności kompetencji i finansowych możliwości inwestowania przez samorządy. Ponadto ich działania obarczone były licznymi problemami odziedziczonymi po poprzednim systemie społeczno-gospodarczym. Ponadto została podkreślona rola istnienia opracowań z zakresu planowania przestrzennego i konieczności zsynchronizowania dokumentów takich jak plan miejscowy i studium uwarunkowań z dokumentami wyznaczającymi priorytety rozwojowe w dziedzinie transportu i komunikacji. Zarys jest również kolejnym dokumentem, w którym powraca wątek konieczności dokonania zmian w zakresie zagadnień na które samorząd nie ma faktycznego wpływu, a dotyczących zasad gospodarki finansowej gmin (zwiększenia katalogu dochodów własnych, uniezależnienie budżetu od finansów centralnych dotacje, subwencje). 3. Podsumowanie Przedstawione powyżej dokumenty planistyczne samorządu miejskiego na przykładzie Miasta Krakowa stanowią obraz początku okresu transformacji systemowej w Polsce po roku Są one odzwierciedleniem problemów o różnym charakterze, z którymi reaktywowany samorząd lokalny musiał się mierzyć. Zaliczyć do nich należy przede wszystkich kwestie związane z wieloletnim kształtowaniem się systemu legislacyjnego, na którym samorząd winien opierać swoje działania, z kształtem już istniejących unormowań prawnych (np. ustawy kompetencyjnej z 1990 r.), z brakiem doświadczeń w zarządzaniu samorządną gminą, itd. Niewątpliwie omawiane dokumenty w dniu dzisiejszym posiadają w znaczącej mierze aspekt historyczny, jednakże stanowiły one podwaliny współcześnie obowiązującego systemu planowania strategicznego Gminy Miasta Krakowa. Pomimo syntetyczności i fragmentaryczności stosowanych rozwiązań były one podstawą funkcjonowania samorządu miejskiego przez wiele lat.

11 71 Przypisy 1 Kauf S., Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, za: Orębalski M. (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wrocław 1998; [w:] Słodczyk J. (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999, s Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCVI/632/93 z dnia w sprawie przyjęcia kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa 4 Uchwała nr LXX/466/03 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa 5 Uchwała nr LXX/468/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie zasad polityki transportowej dla Miasta Krakowa

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo