Zeszyty naukowe nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 6"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007 Artur Hołuj Dominika Hołuj Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu ( ) 1. Planowanie strategiczne w gminie miejskiej Planowanie strategiczne odgrywa znaczącą rolę dla rozwoju ośrodka miejskiego, w szczególności zaś dużego miasta dziedzictwa. Pozwala ono na wieloletnie kształtowanie działań samorządu wraz z analizą ich finansowych skutków oraz oddziaływania na inne podmioty w mieście. Stanowi ono także pewne wytyczne dla planów określonych grup interesu działających lub też planujących inwestycje w mieście z uwagi na możliwość poznania długookresowych zamierzeń (polityki) samorządu miejskiego. Kompleksowy system planowania obejmuje trzy rodzaje dokumentów, które dzieli się według horyzontu czasowego ich obowiązywania. Planowanie strategiczne (długookresowe) stanowią strategie rozwoju, dokumenty o największym stopniu ogólności, ale również obejmujące swoją treścią i postanowieniami miasto jako całość, we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Strategia rozwoju jest gwarantem stabilności polityki lokalnych władz w długim okresie czasu, tak potrzebnej jej aktualnym i potencjalnym partnerom gospodarczym 1. Według stopnia fundamentalności oraz doniosłości dokumentów planistycznych można wyznaczyć następującą ich hierarchię: ogólna długookresowa wizja rozwoju (misja) strategia rozwoju miasta; plany średniookresowe (operacyjne); plany krótkookresowe (roczne budżety) 2. W ramy planowania operacyjnego wchodzi także planowanie działań branżowych (polityki sektorowe), jako uzupełnienie i uszczegółowienie założeń planów średniookresowych oraz strategii rozwoju miasta. System dokumentów planowania strategicznego musi być powiązany i spójny z założeniami planowania przestrzennego, a więc z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz planem przestrzennego zagospodarowania województwa.

2 62 2. Planowanie strategiczne Gminy Miasta Krakowa w latach Kraków, podobnie jak inne duże miasta polskie, przez kilkadziesiąt lat był pozbawiony możliwości samodzielnego kształtowania bytu gospodarczego, kulturalnego, naukowego, itd. Z uwagi na funkcje dużych miast nie tylko w gospodarce danego regionu i państwa, ale także w sferze międzynarodowej, to one szczególnie dotkliwie odczuły to ubezwłasnowolnienie. Stąd też pierwsze lata funkcjonowania samorządów przypadały na okres niełatwy, wynikły przede wszystkim z problemów braku posiadania doświadczenia w kierowaniu skomplikowanymi organizmami miejskimi, jeszcze bardziej potęgowanych poprzez występowanie licznych problemów społeczno-gospodarczych o skali ogólnokrajowej, będących kosztem przechodzenia okresu transformacji. Był to okres konstytuowania się samych zasad odbudowy systemu samorządności, jego hierarchii, kompetencji, organizacji, źródeł finansowania, itp. Kształtowanie się układu aktów planowania strategicznego jak i operacyjnego (średniookresowego) w Krakowie to do dnia dzisiejszego ciągły proces odnajdywania właściwego jego modelu. Początkowo, tj. do roku 1998, Miasto posiadało właściwie obowiązujące dokumenty tylko z zakresu planowania operacyjnego, przy czym należy dodać, że pierwsze opracowania weszły w życie dopiero w roku Wprawdzie zostały wtedy uchwalone Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, to jednak nie stanowiły one opracowania kompleksowego, jakiego wymaga tak duże miasto jak Kraków. Były niejako wstępem do planowania strategicznego, choć w dzisiejszych uwarunkowaniach uznalibyśmy je jedynie za zarys planowania strategicznego, z przewagą celów i założeń planowania operacyjnego. Podobne cechy posiadały kolejne opracowania z roku 1993, dotyczące polityki zagranicznej oraz polityki transportowej Miasta. Dokumenty te cechowała fragmentaryczność i znaczący charakter syntetyczny. Zostały one dodatkowo wsparte w roku 1996, a następnie 1997 i 2000 o plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe-inwestycyjne oraz plany gospodarcze Gminy Miasta Krakowa, które w swych założeniach obejmowały pięcioletni horyzont czasowy. Wraz ze wspomnianymi opracowaniami z roku 1993, stanowiły one bazę wyznaczającą ramy działania samorządu miejskiego do roku 1998, a więc okresu obejmującego dwie kadencje władz samorządowych. Pierwsza ogólna, długookresowa wizja rozwoju Miasta powstała w roku 1999, kolejna strategia weszła w życie sześć lat później. Stanowiła ona kontynuację i rozszerzenie pierwszej, zweryfikowane i uaktualnione w związku ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych oraz społeczno-gospodarczych realiów funkcjonowania miasta. W historii planowania strategicznego samorządu miejskiego po roku 1989

3 63 można wyznaczyć kilka faz. W początkowym okresie z przyczyn naturalnych brak było dokumentów planistycznych tworzonych na szczeblu lokalnymi. Taki stan rzeczy trwał przez kilka lat. Pierwsze opracowania pojawiły się w latach , i stanowiły one pierwsze uchwalone dokumenty planistyczne. Kolejnym etapem było wprowadzenie planowania pięcioletniego (kroczące plany rozwoju). Uchwalono trzy takie dokumenty (1996, 1997 oraz 2000 r.). W roku 1999 Miasto otrzymuje pierwszą Strategię rozwoju. Częścią tego opracowania jest Średniookresowy Program Działań, przejmujący zadania planów rozwoju. Uchwalony w roku 2000 ostatni taki plan w stosunku do Średniookresowego Programu Działań stanowi jego rozwinięcie w zakresie źródeł i struktury finansowania inwestycji miejskich. W roku 2005 wchodzi w życie kolejna Strategia Rozwoju. Ponadto zaczynają się pojawiać szczegółowe opracowania branżowe (polityki, programy), takie jak np. Strategia Rozwoju Turystyki, Strategia Promocji Krakowa, Program Współpracy Międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków, opracowania z zakresu rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Do pierwszych opracowań z zakresu planowania strategicznego w Gminie Kraków należą: - Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 5 listopada 1993 r. (uchwała nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa); - Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa, uchwalona w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/466/93 Rady Miasta Krakowa); - Zasady polityki transportowej dla Miasta Krakowa, uchwalone w dniu 8 stycznia 1993 r. (uchwała nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa) Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa zostały przyjęte, zgodnie z zapisem w uchwale nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa 3, jako wytyczne do opracowania dalszych, bardziej szczegółowych, dokumentów planistycznych z zakresu problematyki rozwoju miasta, tzw. polityk rozwojowych oraz do przygotowywania programów gospodarczych i budżetów miasta. Kierunki... służyły więc z jednej strony jako schemat działania dla poszczególnych opracowań merytorycznych, z drugiej zaś strony stanowiły bazę planowania krótkookresowego (rocznego). Wprawdzie uchwała RMK nie wskazywała czasookresu obowiązywania opracowania, jednakże w swojej treści zawierały one kierunki i cele polityki społeczno-gospodarczej do roku We wstępie do Kierunków... określono założenia ogólne realizacji postulatów zawartych w dokumencie. Na liście tej znalazły się zarówno ogólne wytyczne dotyczące zasad kształtowania i działania struktur samorządowych, ale

4 64 również elementy, które są szczególnie istotne dla rozwoju funkcji metropolitalnych miasta. Cele te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza określa zasady działania, oparte (zgodnie z treścią punktów 8 i 9 Założeń ogólnych) na: gospodarności w uzyskiwaniu i wykorzystywaniu środków budżetowych oraz wprowadza postulat konieczności uwzględnienia w procesie wdrażania zasad gospodarki rynkowej kryteriów etyczno-moralnych. Druga grupa wskazuje na podmioty, z którym samorząd powinien podjąć współpracę w celu osiągnięcia założonych celów rozwojowych. Należą do nich: administracja państwowa, społeczność lokalna (w ramach tzw. partycypacji społecznej), współpraca z gminami sąsiednimi, z innymi miastami w wymiarze krajowymi i zagranicznym. Na tak określonych założeniach został oparty podstawowy cel strategiczny, który z uwagi na fakt, iż przedmiotowy dokument był w ówczesnym okresie jedynym opracowaniem strategicznym samorządu Miasta Krakowa, pełnił niejako funkcję misji rozwojowej miasta. Podstawowy cel strategiczny został sformułowany następująco: Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców oraz przywrócenie Krakowowi jego rangi jako liczącego się w skali światowej ośrodka kultury, sztuki i nauki a także nowocześnie pojętego centrum turystyki i życia gospodarczego. Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnie istotna jest druga część powyższego sformułowania, bowiem akcentuje ona potrzebę zwrócenia uwagi na funkcje zewnętrzne, wypełniane przez miasta metropolitalne w układach ponadregionalnych. Założenia celu strategicznego zostały uściślone w wytycznych czterech celów szczegółowych. Wśród przedmiotowych celów znalazł się postulat unowocześnienia i zintegrowania głównych funkcji miasta (cel szczegółowy nr 2), w którym zaakcentowano konieczność wzmocnienia funkcji metropolitalnych Krakowa. Zakres planowanych działań samorządu miasta w zakresie wspomagania rozwoju tychże funkcji ujęto w tabeli nr 1. Tabela nr 1 - Kierunki rozwoju funkcji metropolitalnych miasta według założeń dokumentu pn. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. Funkcja ośrodka nauki i sztuki organizacja kongresów, festiwali, sympozjów naukowych, rezerwacja terenów dla rozwoju nauki w planie przestrzennym, włączenie środowiska naukowego do rozwiązywania problemów miasta, tworzenie klimatu inspirującego działalność twórczą, zapewnienie bazy materialnej, eksponowanie dzieł sztuki, rozpowszechnianie osiągnięć kultury w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej (imprezy artystyczne), budowa Centrum Kongresowo-Biznesowego, tworzenie zwartego systemu kształcenia w pełnym cyklu rozwojowym

5 65 Funkcja związania z obrotem pieniężnym i towarowym Funkcja turystyczna - zachęty dla rozwoju funkcji bankowo-finansowej, - tworzenie centrów przedsiębiorczości, - organizacja międzygminnego targowiska hurtowego, - dążenie do utrzymania mocnego banku (wskazanie na Bank Przemysłowo-Handlowy, Bank Współpracy Regionalnej) - wspomaganie rozwoju bazy obsługowej (informacyjnej, transportowej, hotelowej, gastronomicznej, itp.) tworzenie oferty dla inwestycji, - promocja miasta, - rozbudowa międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, zapewnienie odpowiednich połączeń, - ukończenie budowy Centrum Komunikacyjnego, - poprawa dostępności miasta w komunikacji drogowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały nr XCVI/632/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa. Ponieważ omawiane opracowanie należało do pierwszych dokumentów planistycznych uchwalonych przez samorząd miejski, podejmowało ono problemy, które powstały w wyniku decyzji podejmowanych w okresie po II wojnie światowej do roku Należały do nich zarówno ogólne problemy okresu transformacji, jak i specyficzne dla Miasta Krakowa dylematy. W zakresie celu szczegółowego nr 2 Unowocześnienie i zintegrowanie głównych funkcji miasta w punkcie 2.1. zaakcentowano konieczność takiego przeorganizowania struktury gospodarczej miasta, które pozwoli mu na przywrócenie roli ośrodka pełniącego zróżnicowane funkcje metropolitalne na wysokim poziomie, w przeciwieństwie do forsowanego w ostatnich dziesięcioleciach intensywnego industrializowania miasta. Wskazano na konieczność odpowiedzi na pytanie o przyszłość zakładów przemysłowym zlokalizowanych na terenie Miasta, w tym w szczególności o dalsze funkcjonowanie ówczesnej Huty im. T. Sendzimira. Jako jedną z dróg powrotu do naturalnych funkcji miejskich Krakowa, oprócz konieczności wspomagania restrukturyzacji kombinatu, wskazano na potrzebę tworzenia stref aktywizacji ekonomicznej (np. parków technologicznych, kolonii przemysłowych). Cele szczegółowe nr 1, 3 i 4 również w znakomitej większości postulatów podejmują problemy, które narosły w wyniku wieloletnich zaniedbań i grabieżczej gospodarki socjalistycznej. Ponadto wysunięte zostało szereg pomysłów dotyczących samej organizacji i funkcjonowania odrodzonego samorządu dużego miasta, pozyskiwania i wykorzystania jego majątku, poszukiwania źródeł finansowania wydatków (polityka kształtowania dochodów, nowe drogi uzyskiwania środków o charakterze przychodowym, itd.), zasad i standardów funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Krakowa. Pomiędzy tymi zagadnieniami, obejmującymi szerokie spektrum problemów, znalazły się także takie,

6 66 których zinwentaryzowanie i próba szukania ich rozwiązań stanowiła istotny element kształtowania polityki rozwoju miasta metropolitalnego. W celu nr 3 Ochrona unikalnych wartości przyrodniczych i kulturowych, stanowiących podstawowy kapitał miasta Krakowa dotknięto zagadnień szczególnie w dotkliwych dla miasta dziedzictwa. Miasto Kraków u progu lat dziewięćdziesiątych znajdowało się w bardzo złej sytuacji ekologicznej. Przywrócenie równowagi ekologicznej stało się koniecznością z jednej strony z uwagi na mieszkańców miasta (również potencjalnych mieszkańców i inwestorów), ale także ze względu na fatalny stan obiektów zabytkowych na jego terenie. Jako priorytety w zakresie wydobywania miasta ze stanu klęski ekologicznej wskazano przede wszystkim: konieczność sukcesywnego likwidowania tzw. niskiej emisji, przeorganizowanie tranzytowego ruchu drogowego (w tym: budowa obwodnic, parkingów strategicznych, ścieżek rowerowych), bezwzględne stosowanie norm i zaleceń z zakresu ochrony środowiska. W celu osiągnięcia lepszego standardu życia w mieście w dokumencie wymieniono również konieczność budowy oczyszczalni ścieków Kujawy oraz Płaszów, stworzenie programu rekultywacji terenów poprzemysłowych (w tym w szczególności terenów zakładów Solvay oraz strefy ochronnej HTS), uporządkowanie gospodarki odpadami. Choć oddziaływanie tychże inwestycji nie miało bezpośredniego przełożenia na rozwój egzogenicznych funkcji miasta, to jednak rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem miasta jako miejsca życia człowieka jest istotne jeżeli polityka rozwoju metropolitalnego charakteru ośrodka ma się odbywać poprzez chęć przyciągnięcia do niego wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. Do bardzo złego stanu tkanki urbanistycznej miasta przyczyniło się powstałe jako skutek II wojny światowej, przeorganizowanie struktury społecznej Miasta (eksterminacja ludności żydowskiej) oraz dodatkowo po wojnie - upaństwowienie majątku prywatnego. Zasób materialny Krakowa po kilkudziesięciu latach gospodarki centralnie planowanej wymagał radykalnych działań nie tylko w skali poszczególnych obiektów, ale również całych dzielnic (np. Kazimierz), jak i założeń urbanistycznych. Możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji tych założeń upatrywano w montażu finansowym oraz współpracy organizacyjnej z podmiotami, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu takich działań. Na liście konkretnych obszarów działań umieszczono m.in. następujące: dokończenie rewaloryzacji Plant, Willi Decjusza, rewitalizację Kazimierza (przy współpracy w ramach ECOS), remonty i modernizacje starej substancji mieszkaniowej (w systemie wzorowanym na PACT-ARIM obszar pilotowy Jurydyka Lubicz), przygotowanie do zagospodarowania obiektów fortów. W celu szczegółowym nr 1 wskazano na szereg obszarów problemowych, głównie z zakresu funkcjonowania miasta w ramach jego endogenicznych funkcji, jednakże kilka z nich zasługuje na omówienie również w opracowaniu traktującym o funkcjach metropolitalnych. Należy do nich chociażby postulat

7 67 konieczności posiadania przez miasto warunków do trwałego kształtowania krajobrazu miejskiego i ładu przestrzennego. Jako narzędzie realizacji tego celu wskazano m.in. potrzebę uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Znaczenie tego fundamentalnego dokumentu z punktu widzenia rozwoju miasta przytoczono również w celu szczegółowym nr 4 Zwiększenie samodzielności gospodarczej samorządu miasta Krakowa i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców, gdzie w punkcie 4.2. uzależniono możliwość prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej od posiadania przez miasto takiego opracowania. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby na zorganizowanie stref aktywności gospodarczej (ułatwiających podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych) i przygotowanie katalogu ofert lokalizacyjnych dla inwestorów zewnętrznych. Obok konieczności ukształtowania polityki przestrzennej, wskazano również na potrzebę wyznaczenia celów polityki gospodarczej, informacyjnej i polityki współpracy. Omawiany dokument planistyczny powstał w warunkach szczególnych. Był pierwszym opracowaniem odrodzonego samorządu miejskiego, określającym ogólny zarys problemów, z którymi boryka się miasto i sama Gmina, wskazywał pierwsze wytyczne dotyczące podejmowanych działań. Jest on ucieleśnieniem etapu uczenia się samorządności, z wykorzystaniem przysługujących jej praw, obowiązków i odpowiedzialności. W Kierunkach odnajdujemy diagnozę stanu miasta na początku lat 90., wraz z pierwszymi próbami wskazania miejsca samorządu w procesie rozwoju ośrodka miejskiego. W dokumencie znajdujemy deklarację chęci współpracy samorządu z podmiotami prywatnymi, inwestorami, instytucjami zarówno w skali regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Należy również zwrócić uwagę na okoliczności jego powstania. Dokument ten był tworzony w okresie znacznej zmienności i niepewności działania samorządów (np. w czasie wprowadzania tzw. Programu pilotażowego), w ciężkich warunkach finansowych (znaczne uzależnienie od centralnych strumieni finansowania, mała wiedza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych) 2.2. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa Jak wspomniano we wstępie do referatu obok Kierunków... w roku 1993 uchwalone zostały dalsze dwa dokumenty, tj. Polityka zagraniczna samorządu Miasta Krakowa oraz Zasady polityki transportowej dla Krakowa. Ten pierwszy jest niewątpliwie bezpośrednio związany z realizacją wizji rozwojowej funkcji metropolitalnych w mieście dziedzictwa, drugi, w sposób pośredni, bowiem stan infrastruktury miejskiej, dostępność miasta są istotnymi czynnikami kształtującymi jakość życia i funkcjonowania w dużym ośrodku. Lektura Polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa daje odpowiedź nie tylko na pytanie o postulowany kształt stosunków pomiędzy samorządem

8 68 dużego miasta a podmiotami zagranicznymi. Przede wszystkim wskazuje ona na rolę, jaką samorząd ten winien w tych stosunkach pełnić, choć nie zawsze obowiązek ten wynika z unormowań ustawowych wyznaczających zadania samorządu gminnego. To miejsce samorządu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych odnajdujemy w części Polityki... opisującej zasady jej prowadzenia. Określenie funkcji pełnionych przez samorząd w ramach wypełniania poszczególnych zasad Polityki zagranicznej... 4 wymieniono w tabeli nr 2. W celu prowadzenia określonej polityki zagranicznej samorząd miejski Krakowa musiał, zgodnie z postulatami wskazanymi w części 3. Polityki... nadać jej określone ramy instytucjonalne, organizacyjne i finansowe. Dostrzeżono konieczność współdziałania w tejże współpracy z władzami wojewódzkimi, przedstawicielstwami władzy centralnej, ponadgminnymi organizacjami samorządów lokalnych, które reprezentują te same cechy co samorząd Miasta Krakowa. Ponadto na liście podmiotów współtworzących powiązania międzynarodowe Miasta umieszczono również przedstawicieli kół gospodarczych, reprezentantów instytucji życia naukowego i kulturalnego, władze kościelne, itd. Kolejny raz powrócił więc postulat współdziałania samorządu z podmiotami, które funkcjonują na jego terenie, lub też są lokalnymi reprezentantami podmiotów mogących dodatkowo przysłużyć się kompetencjami, możliwościami finansowymi czy też doświadczeniem i kontaktami w rozwijaniu powiązań międzynarodowych. Zagadnienia, wokół których winna koncentrować się ta współpraca, podzielono na trzy grupy, tj.: 1 gromadzenie informacji, tworzenie opracowań, ekspertyz; prowadzenie działań promocyjnych; 2 przeprowadzanie szkoleń (w tym w szczególności w zakresie sposobu nawiązywania kontaktów, sztuki promocji, znajomości prawa krajowego i międzynarodowego, zasad dyplomacji, itd.); 3 świadczenie usług doradczych, pomoc w negocjacjach. W dokumencie postulowano utrzymanie dotychczasowych form współpracy Miasta Krakowa z innymi miastami. Do form tych zaliczono: współpracę na zasadzie miast bliźniaczych, partnerstwo między miastami, współpraca między miastami oraz nadawania tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa (przykładowo dla miast związanych z Krakowem poprzez silne środowisko polonijne). Wypełnianie postanowień tychże umów powinno być opierane na programach uchwalanych w systemie rocznym lub dwuletnim Zarys polityki transportowej dla Krakowa Kolejne opracowanie, Zarys polityki transportowej dla Krakowa, przyjęte uchwałą nr LXX/486/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. 5, zawiera syntetyczny opis stanu systemu transportowego w mieście, jego przyczyn, jak i wyznacza, krótko-, średnio- i długookresowe jej cele. Ponadto wskazane zostały związki pomiędzy polityką przestrzenną miasta a rozwojem transportu oraz

9 ekonomiczno-finansowe uwarunkowania wdrażania polityki. Polityka... powstawała w sytuacji występowania w mieście wieloletnich zapóźnień inwestycyjnych w dziedzinie transportu oraz w warunkach niepewnych pod względem finansowania inwestycji. Rozwój systemu transportu stanowi proces istotny z punktu widzenia metropolii, bowiem tak duży i skomplikowany organizm miejski wymusza funkcjonowanie sprawnych sieci przemieszczania się, zarówno wewnątrz miasta, jak i skomunikowania miasta z otoczeniem (w tym ze znajdującym się poza jego administracyjnymi granicami portem lotniczym). W ogólnym zarysie celów polityki transportowej podzielono je na dwa elementy: rozbudowa sieci drogowo-ulicznej oraz rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W zakresie rozwoju sieci zwrócono m.in. uwagę na konieczność uwolnienia miasta od intensywnego ruchu tranzytowego, zapewnienie dostępności terenów rozwojowych, dworców kolejowych i autobusowych oraz parkingów w systemie Park and Ride. Cele rozwojowe zostały również podzielone z uwagi na możliwości ich realizacji pod względem czasowym. W zakresie celów krótkoterminowych wskazano potrzebę zmian w transporcie zbiorowym, polegających na włączeniu w obsługę tego transportu podmiotów prywatnych oraz kolei. Taka reorganizacja systemu miałaby w krótkim czasie spowodować większą efektywność przemieszczania się na terenie miasta bez ponoszenia przez Miasto Kraków znacznych kosztów finansowych. Jako priorytet krótkookresowy uznano również dokończenie południowego obejścia autostradowego oraz zapoczątkowanie tworzenia systemów Park and Ride z wykorzystaniem potencjału kapitału prywatnego zainteresowanego budową na terenie miasta centrów handlowych. Część z inwestycji uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Miasta znajdowało się poza możliwościami wpływu samorządu miejskiego. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W perspektywie dalszej (nawet kilkudziesięcioletniej) realizacja postulatów polityki transportowej wymagałaby już znacznego zaangażowania środków finansowych (według szacunków na czas powstania polityki około 15 bilionów złotych). W ramach niezbędnych inwestycji należałoby wybudować: ok. 200 km ścieżek rowerowych, ok. 70 km tras komunikacji zbiorowej, 38 km ulic oraz 46 km autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto należało rozważyć wybór nowego, alternatywnego środka transportu zbiorowego (szybki bezkolizyjny tramwaj, trolejbus, premetro, metro) lub też usprawnienie już istniejących, np. poprzez tworzenie odrębnych pasów ruchu dla autobusów. W ramach planowania realizacji inwestycji podkreślono konieczność dostosowania polityki transportowej do założeń polityki przestrzennej. Bardzo długi horyzont czasowy realizacji powyższych postulatów wynika ze słabej i niestabilnej kondycji finansowej samorządów. W części Polityki... dotyczącej uwarunkowań ekonomiczno-fi- 69

10 70 nansowych wskazano na potencjalne źródła ich finansowania. Obok finansowania inwestycji kapitałem obcym (np. kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak Bank Światowy), planowano poszukiwanie możliwości stworzenia montażu finansowego. Postulowano również konieczność stworzenia lobby samorządowego, optującego za poszerzeniem katalogu dochodów gminy, z których można byłoby zbudować fundusz na prowadzenie działań prorozwojowych. Zarys polityki transportowej był tworzony w warunkach niestabilności kompetencji i finansowych możliwości inwestowania przez samorządy. Ponadto ich działania obarczone były licznymi problemami odziedziczonymi po poprzednim systemie społeczno-gospodarczym. Ponadto została podkreślona rola istnienia opracowań z zakresu planowania przestrzennego i konieczności zsynchronizowania dokumentów takich jak plan miejscowy i studium uwarunkowań z dokumentami wyznaczającymi priorytety rozwojowe w dziedzinie transportu i komunikacji. Zarys jest również kolejnym dokumentem, w którym powraca wątek konieczności dokonania zmian w zakresie zagadnień na które samorząd nie ma faktycznego wpływu, a dotyczących zasad gospodarki finansowej gmin (zwiększenia katalogu dochodów własnych, uniezależnienie budżetu od finansów centralnych dotacje, subwencje). 3. Podsumowanie Przedstawione powyżej dokumenty planistyczne samorządu miejskiego na przykładzie Miasta Krakowa stanowią obraz początku okresu transformacji systemowej w Polsce po roku Są one odzwierciedleniem problemów o różnym charakterze, z którymi reaktywowany samorząd lokalny musiał się mierzyć. Zaliczyć do nich należy przede wszystkich kwestie związane z wieloletnim kształtowaniem się systemu legislacyjnego, na którym samorząd winien opierać swoje działania, z kształtem już istniejących unormowań prawnych (np. ustawy kompetencyjnej z 1990 r.), z brakiem doświadczeń w zarządzaniu samorządną gminą, itd. Niewątpliwie omawiane dokumenty w dniu dzisiejszym posiadają w znaczącej mierze aspekt historyczny, jednakże stanowiły one podwaliny współcześnie obowiązującego systemu planowania strategicznego Gminy Miasta Krakowa. Pomimo syntetyczności i fragmentaryczności stosowanych rozwiązań były one podstawą funkcjonowania samorządu miejskiego przez wiele lat.

11 71 Przypisy 1 Kauf S., Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, za: Orębalski M. (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wrocław 1998; [w:] Słodczyk J. (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999, s Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCVI/632/93 z dnia w sprawie przyjęcia kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa 4 Uchwała nr LXX/466/03 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa 5 Uchwała nr LXX/468/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie zasad polityki transportowej dla Miasta Krakowa

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym

Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym Wybrane aspekty zainteresowania Ministra Rozwoju Regionalnego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO. Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO. Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 1 Co wynika z raportu Komisji Europejskiej Miasta jutra wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do rewitalizacji

Nowe podejście do rewitalizacji Nowe podejście do rewitalizacji Agnieszka Siłuszek Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 20 stycznia 2016 r. Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw nazwę Gminy oraz podaj miesiąc i rok) 1 Program został opracowany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo