ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR URSZULA GIERAŁTOWSKA EWA PUTEK-SZEL G Unwersytet Szczec sk INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Inwestowane, które z jednej strony w e s z rezygnacj z be cej konsumpcj, a z drugej strony jest obc one ryzykem, mo e me charakter fnansowy lub rzeczowy. Inwestycje fnansowe polegaj na zakupe nstrumentów fnansowych (przede wszystkm na lokowanu oszcz dno c na rachunkach bankowych oraz zakupe paperów warto cowych). Instrumenty te wyst puj c w forme zdemateralzowanej. Inwestycje rzeczowe polegaj na zakupe maj tku rzeczowego (nwestowane w neruchomo c, dzeła sztuk tp.), tak w c maj zatem pewne atrybuty fzyczne. Inwestycje rzeczowe fnansowe ró n s przede wszystkm charakterem czasowym. W przypadku nwestycj fnansowych mo na mów o nwestycjach krótko-, redno- długotermnowych, natomast nwestycje rzeczowe (a w szczególno c nwestycje na rynku neruchomo c) s długotermnowe. Wynka to przede wszystkm ze specyfk analzowanych rynków. Długotermnowo nwestycj na rynku neruchomo c jest wymuszona m dzy nnym wysokm kosztam obsług (koszty notaralne, opłaty skarbowe, prowzja po rednka). Charakteryzuj s one du o mnejsz płynno c zbywalno c w przecwe stwe do nwestycj fnansowych. W artykule rozpatrzono jedyne nwestycje długotermnowe, aby mo lwe było porównane ró nych ch typów. Zasadnczym celem

2 92 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel g artykułu jest próba oceny ryzyka nwestowana w oparcu o aktywa fnansowych rzeczowych. Spo ród aktywów materalnych najwa nejszym przedmotem dzałalno c nwestycyjnej s neruchomo c. Rynek neruchomo c w Polsce jako młody, neukształtowany ró n s od rynków rozwn tych m dzy nnym brakem nwestorów nstytucjonalnych. Jest to spowodowane zarówno sytuacj gospodarcz, szczególnym charakterem tego rynku, jak obow zuj cym stanem prawnym. Na wece główn nwestorzy na rynku neruchomo c to bank, fundusze emerytalne towarzystwa ubezpeczenowe. Warto neruchomo c w długm okrese przyrasta co najmnej w takm samym tempe jak nflacja. Jest w c zabezpeczenem kaptału przed utrat warto c spowodowan wzrostem pozomu cen usług. Gełda paperów warto cowych jest mejscem, które stwarza nwestorom ogromne mo lwo c podejmowana dzała nwestycyjnych w ró nych warantach (dzałana spekulacyjne, nwestowane długofalowe). Zazwyczaj nwestor poszukuje takch mo lwo c lokowana rodków pen nych, aby uzyska jak najwy sze profty (wyra ane stop ) z nwestycj, dla których stara s mnmalzowa ryzyko. Inwestor wykorzystuje w tym celu ogólne dost pne nformacje o rynku, analzy, a tak e swoj wedz. Zastosowane klasycznej teor portfela do aktywów materalnych napotyka trudno c zw zane z kalkulacj stopy ryzyka, a tak e wynkaj ce z zało e teor portfela (zastosowane klasycznej teor portfela do rynku neruchomo c wymaga pewnych modyfkacj m dzy nnym z powodu nepodzelno c neruchomo c, sposobu zaweranych transakcj na tym rynku, nejednolto c pod wzgl dem przestrzennym, jako cowym czasowym) 1. z nwestycj zale y od pozomu be cych wcze nejszych cen aktywów. Oczekwan stop mo na wyznaczy ze wzoru: N gdze: R ocena oczekwanej stopy z aktywów, R t t = R = 1, (1) N 1 Por. [6].

3 Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo c R t stopa w okrese t (lczona jako przyrost wzgl dny ceny w okrese t oraz t 1), N lczba analzowanych stóp. Okre lene oczekwanej stopy dla neruchomo c jest zale ne od cen jej kupna sprzeda y oraz wpływów z tytułu czynszu. Trudna do wyznaczena jest przyszła warto neruchomo c. Ze wzgl du na specyfk neruchomo c ne mo na skorzysta tutaj z metod stosowanych na rynku lokat, czyl model ndeksowych czy technk u rednaj cych. Drug przeszkod jest ogranczony dost p do nformacj wpływaj cych na cen. Ponadto na warto neruchomo c wpływaj czynnk, które trudno zobektywzowa. Kolejnym utrudnenem jest ogranczony dost p do nformacj o be cych cenach transakcyjnych, ch warygodno. W odró nenu od rynku akcj czy oblgacj, transakcje neruchomo cam odbywaj s stosunkowo rzadko. W konsekwencj unemo lwa to zbudowane warygodnego ndeksu cen neruchomo c, który pozwolłby okre l wpływ nwestycj w neruchomo c na stop ryzyko całego portfela, zło onego z ró norodnych aktywów. Oprócz stopy podstawow charakterystyk nwestycj jest ryzyko, które ne jest poj cem lubanym w wece ekonom, gdy jest postrzegane jako nechcany element procesu podejmowana decyzj. W lteraturze spotyka s ró norodne defncje ryzyka. W przypadku nwestycj ryzyko oznacza przede wszystkm mo lwo os gn ca dochodu ró n cego s od spodzewanego 2. jest wówczas rozumane neutralne (pozytywne, gdy stopa jest wy sza od oczekwanej, lub negatywne, gdy stopa jest n - sza od oczekwanej). W klasycznym podej cu do pomaru ryzyka wykorzystuje s odchylene standardowe, które okre la, o le przec tne odchylaj s poszczególne stopy od oczekwanej stopy 3 : S = n = 1 ( R R) n 1 2, (2) 2 Zob. [2], s. 226 n. 3 Por. [8], s. 35 n..

4 94 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel g gdze: S odchylene standardowe, R stopa z aktywów, R redna stopa lczona dla danej -tego aktywu. Inwestorzy, maj c do wyboru nwestowane w ró ne aktywa, musz dokona analzy porównawczej poszczególnych aktywów. Jednym z podstawowych elementów tej analzy jest porównane stóp z tych aktywów. W tabel 1 przedstawono redn roczn stop z neruchomo c w USA w porównanu z nnym aktywam według badaczy ameryka skch. Tabela 1 Zestawene przec tnych stóp z aktywów fnansowych materalnych w USA według wybranych autorów ameryka skch Przec tne stopy z Autor Okres badawczy neruchomo c akcj oblgacj bonów opracowana skarbowych Smth ,80 4,60 5,40 4,20 Burns, Epley ,00 4,70 6,30 5,60 Brachman ,30 4,70 6,30 5,60 Ibbotson, Fall ,10 10,30 3,50 2,90 Ibbotson, Segel ,33 12,42 4,09 McMahan ,90 11,40 3,90 3,50 ródło: [3], s Z tabel 1 wynka, e przec tna stopa z neruchomo c plasuje s zazwyczaj pom dzy akcjam a paperam warto cowym o stałym dochodze. Według nektórych badaczy rynku, w pewnych okresach neruchomo c przynosły nwestorom wy sz stop n nwestycje fnansowe. Ró nce w efektach bada wynkaj przede wszystkm z ró nego horyzontu czasowego bada, oraz lokalzacj weku analzowanych neruchomo c. Dla porównana z wynkam ameryka skm autork przedstawły zestawene stóp z nwestycj dla polskego rynku. Badanem stóp obj to aktywa za lata w uj cu kwartalnym (jest to najkrótszy okres, dla którego mo lwe jest wyznaczene stopy z nwestycj rzeczowych). W przypadku nwestycj fnansowych wyznaczono kwartaln rentowno bonów skarbowych, lokat bankowych ( redna z 20 banków) oraz ndeksu rynkowego WIG. W przypadku nwestycj materalnych wyznaczono przec tn

5 Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo c stop dla nwestycj w neruchomo c meszkanowe gruntowe. Badanem obj to neruchomo c meszkanowe poło one w województwe zachodnopomorskm w obr be Szczecna, Koszalna Gryfna. W przypadku neruchomo c gruntowych dokonano analzy rentowno c gruntów poło onych na terene całego województwa zachodnopomorskego. Badane ogranczono do rynku meszkanowego z uwag na utrudnony dost p do danych dotycz cych kupna-sprzeda y neruchomo c. Badane rynku neruchomo c jest zatem fragmentaryczne ma charakter pogl dowy. W tabel 2 przedstawono nomnalne stopy z poszczególnych aktywów. Tabela 2 Kwartalna stopa z nwestycj fnansowych rzeczowych w latach Przec tna kwartalna stopa z Okres neruchomo c neruchomo c bonów lokat bankowych WIG-u meszkanowych gruntowych skarbowych I kwartał ,97 1,67 17,11 17,54 3,13 II kwartał ,37 9,53 17,89 7,59 3,32 III kwartał ,15 6,52 18,68 14,05 3,44 IV kwartał ,44 9,25 16,81 5,72 3,47 I kwartał ,19 14,42 16,55 17,64 3,70 II kwartał ,78 2,59 15,17 5,72 3,66 III kwartał ,03 1,90 12,90 14,74 3,26 IV kwartał ,79 10,31 10,84 17,09 2,79 ródło: opracowane własne. W analzowanym okrese zauwa ono, e w 2001 roku przec tne stopy z bonów skarbowych lokat bankowych wykazywały wyra n tendencj spadkow. Było to zw zane przede wszystkm z sytuacj ekonomczn naszego kraju. Ne mo na natomast mów o tendencj w przypadku analzy stóp z neruchomo c ndeksu rynkowego WIG. Mo na jedyne zwróc uwag, e wynk uzyskwane w 2001 roku były du o gorsze n roku 2000, co mo e wadczy o pogł baj cej s recesj na rynku neruchomo c rynku paperów warto cowych. W roku 2000 analze poddano 444 transakcje na rynku neruchomo c meszkanowych, natomast w 2001 roku 268 transakcj. Na rynku neruchomo c gruntowych tendencja była odwrotna w 2000 roku przeprowadzono 244 transakcje, a w 2001 roku 626 transakcj. Mo na zatem twerdz, e potencjaln nwestorzy ch tnej lokowal kaptał w grunty, ale ne były to

6 96 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel g rentowne nwestycje. Ceny neruchomo c na analzowanych rynkach systematyczne spadały, a tendencja taka trwa do dz. Dla otrzymanych stóp autork okre lły stope skorelowana aktywów wykorzystuj c współczynnk korelacj Pearsona (tabela 3). Tabela 3 Współczynnk korelacj pom dzy poszczególnym stopam z analzowanych Neruchomo c meszkanowe Neruchomo c gruntowe aktywów w latach Neruchomo c meszkanowe Neruchomo c Bony skarbowe gruntowe WIG Lokaty bankowe 1,00 0,59 0,42 0,17 0,00 1,00 0,30 0,16 0,02 Bony skarbowe 1,00 0,31 0,57 WIG 1,00 0,70 Lokaty bankowe 1,00 ródło: oblczena własne. Z przeprowadzonych analz wynka, e zarówno stopa z neruchomo c meszkanowych jak z neruchomo c gruntowych jest słabo skorelowana ze stop z ndeksu gełdowego WIG stop z lokat bankowych. Umarkowana dodatna zale no wyst puje jedyne m dzy stop z bonów skarbowych a stop z neruchomo c meszkanowych neruchomo c gruntowych. Mo na zatem twerdz, e z uwag na fakt, e rynek neruchomo c jest słabo skorelowany z rynkem akcj, uwzgl dnene tych nwestycj w portfelu pozwol na dywersyfkacj ryzyka. Dodatn kerunek zale no c mo e dodatkowo oznacza, e rynek neruchomo c rynek paperów warto cowych dzałaj na zasadze rynków komplementarnych (rynk wzajemne s uzupełnaj ce), a ne alternatywnych (konkurencyjnych). Tworz c portfel nwestycyjny, nwestor mus okre l welko udzałów poszczególnych aktywów w tym portfelu. Problem wyznaczena udzałów w portfelu został opracowany przez H. Markowtza 4. Skupa s on na wyznaczenu udzałów akcj w portfelu tak, aby ryzyko tak stworzonego portfela było 4 Por. [4].

7 Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo c jak najmnejsze. Model decyzyjny mnmalzuj cy ryzyko przedstawa s nast puj co: przy nast puj cych warunkach ubocznych: L(x) = S P 2 = x T D x mn, (3) k R P R 0 oraz x = 1, (4) warunkach brzegowych: x 0, = 1,..., k. (5) gdze x udzały aktywów w portfelu. portfela składaj cego s z N aktywów oblcza s według wzoru: 2 p N = N 1 = 1 N = 1 = j + 1 S = x S + 2 x x S S r, (6) gdze: x udzał -tego aktywu w portfelu, S odchylene standardowe stopy -tego aktywu, S j odchylene standardowe stopy j-ego aktywu, r j współczynnk korelacj -tego aktywu z j-ym aktywem, N lczba aktywów w portfelu. Do budowy portfela nwestycyjnego wykorzystano kursy akcj spółek notowanych na Gełdze Paperów Warto cowych w Warszawe w latach Pod uwag wz to te spółk, które były notowane na gełdze przynajmnej od 1998 roku. Dla wybranych spółek oblczono przec tn mes czn stop 5 odchylene standardowe. W ten sposób uzyskano grup 115 spółek (w tym 13 banków). Bank analzowano oddzelne ze wzgl du na odmenny zestaw wska nków fnansowo-ekonomcznych od stosowanych dla pozostałych spółek. Do klasyfkacj spółek wykorzystano syntetyczny mernk 5 Dane dotycz ce meszka na rynku neruchomo c pozwalaj na ustalene jedyne mes! cznej stopy z tego rodzaju nwestycj. W zw zku z tym autork musały zrezygnowa" z wyznaczana tygodnowych stóp z akcj dla ujednolcena danych wykorzystywanych w pó# nejszej analze. j j j

8 98 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel$ g rozwoju (TMAI) pozwalaj% 6 cy ocen& analzowane obekty za pomoc% jednej zagregowanej welko' c, oraz funkcj( dyskrymnacyjn%, która przy wykorzystanu jednowymarowych lnowych funkcj obserwacj ró) ncuje badan% grup( obektów. Dla badanych spółek okre' lono pozom wska* nków fnansowo-ekonomcznych, które s% wykorzystywane do oceny kondycj fnansowej spółk. Spo- ' ród szerokej gamy wska* nków wybrano wska* nk 7 płynno' c (wska* nk płynno' c be)% cej), zadłu) ena (stopa zadłu) ena), sprawno' c dzałana (rotacja zapasów, rotacja aktywów), rentowno' c (rentowno'& kaptałów własnych rentowno'& aktywów) rynkowe (wska* nk dochodowo' c, ryzyka, P/E, P/BV). W przypadku banków do analz wybrano natomast aktywa płynne/aktywa ogółem, kaptał własny/aktywa ogółem, współczynnk wypłacalno- ' c, stop( z kaptałów własnych, stop( z aktywów, zysk netto na jedn% akcj(, warto'& ks( gow% na 1 akcj(, stop( ryzyko. W przypadku klasyfkacj spółek metod% TMAI zaproponowano budow( portfel z grupy najlepszych spółek. W roku 2000 w klase tej znalazły s( 22 spółk gełdowe (w tym 3 bank), natomast w 2001 roku 7 spółek (w tym 2 bank). Wykorzystuj% c dokonany podzał, zbudowano 2 portfele paperów warto' cowych, a udzały poszczególnych spółek w portfelu wyznaczono wykorzystuj% c moduł Solver w programe Excel. Dla ka) dego portfela wyznaczono stop( ryzyko. W tabel 4 zestawono spółk, które znalazły s( w portfelach. 6 Szczegółowe omówene konstrukcj wska# nka mo+ na znale#" w pracy [9]. W procedurze przyj! to, + e spółk gełdowe s dzelone na cztery grupy na podstawe o redn arytmetycznej odchylena standardowego współczynnk TMAI. Spółk, dla których otrzymano najwy+ sze warto c wska# nka ( z + s ) okre lono manem spółek najlepszych. z 7 Omówene wska# nków fnansowych mo+ na znale#" w[1]; [5] n.

9 / Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo, c Tabela 4 ryzyko portfel nwestycyjnych (spółk najlepsze w metodze TMAI) Portfel 1 (2000 rok) Portfel 2 (2001 rok) udzał udzał spółka R spółka R w portfelu w portfelu Computerland 0, , K- ty 0, , Espebepe 0, , Vstula 0, , Irena 0, , ywec 0, , Meszko 0, , BPH 0, , Novta 0, , Bank Handlowy Prokom 0, , , , Nordea 0, , Stalprodukt 0, , ,183% 0,245% 1,262% 4,733% ródło: oblczena własne. Z zestawena tego wynka, ) e portfel 2 przynósł n) sz% stop( jednocze' ne był obarczony wy) szym ryzykem n) portfel 1. Mo) na to tłumaczy& gorsz% sytuacj% spółek notowanych na GPW w 2001 roku. Spo' ród 115 badanych spółek 78 os% gn( ło ujemn% stop(, a przec( tna stopa z analzowanych spółek była na pozome 2,57%. W roku 2000 sytuacja była troch( lepsza 66 spółek przynosło straty, ale przec( tna stopa była na pozome 0,237%. Jako alternatywny sposób wyboru spółek gełdowych do portfela nwestycyjnego zaproponowano wykorzystane funkcj dyskrymnacyjnej. Lnowa funkcja dyskrymnacyjna zaproponowana przez R.A. Fshera o postac 8 : Z ( x) = a 1 x 1 + a 2 x a k x k, (7) pozwala na uszeregowane analzowanych obektów od najlepszego do najgorszego w obr( be całej populacj. Spraw% problematyczn% jest wybór kryterum dyskrymnacj spółek. Autork przyj( ły, ) e spółka jest okre' lana jako dobra, je) el przynos zysk, natomast spółk złe, te które przynosz% straty. Dla ogranczena lczby cech dagnostycznych wykorzystano procedur( regresj stopnowej (krokowej). Funkcje dyskrymnacyjne zbudowano oddzelne dla banków pozostałych spółek gełdowych. Do budowy kolejnych portfel wykorzystano spółk okre' lane jako dobre, które zostały równe) jako spółk dobre 8 Por. [7].

10 / 100 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel$ g przez funkcj( dyskrymnacyjn% okre' lone. W tabel 6 wskazano spółk, które znalazły s( w analzowanych portfelach. Podobne jak w przypadku portfel 1 2 portfel 4 (ze spółek notowanych w 2001 roku) przynósł n) szy zysk n) portfel 3, był równe) obarczony du) o wy) szym ryzykem. Tabela 5 ryzyko portfel nwestycyjnych (spółk dochodowe zaklasyfkowane przez funkcj- dyskrymnacyjn0 jako dobre) Portfel 3 (2000 rok) Portfel 4 (2001 rok) udzał spółka R spółka R udzał w portfelu w portfelu 4Meda 0, , Polfa 0, , Novta 0, , ywec 0, , Polar 0, , BPH 0, , Prokom 0, , Bank 0, , Lentex 0, , Handlowy PPWK 0, , BSK 0, , Nordea 0, , ,87% 1,53% 1,53% 5,84% ródło: oblczena własne. Kolejnym etapem badana było uwzgl( dnene w budowanych portfelach neruchomo' c meszkanowych gruntowych poło) onych w województwe zachodnopomorskm. Dane o cenach transakcyjnych neruchomo' c meszkanowych na zachodnopomorskm rynku neruchomo' c w latach zostały zebrane w urz( dach skarbowych, a nformacje o neruchomo' cach gruntowych pochodzły z Agencj Rolnej Skarbu Pa1 stwa. Przy oblczanu stopy z neruchomo' c meszkanowych zało) ono, ) e wysoko'& czynszu kształtuje s( na jednakowym pozome ne uwzgl( dnano jej przy oblczenach. Z powodu du) ej rozp( to' c cenowej oraz małej lczby zaweranych transakcj, zwłaszcza w perwszych mes% cach badanego okresu, do oblczena ' rednej ceny 1 m 2 meszkana z danego mes% ca posłu) ono s( warto' c% ' rodkow% (medan% ). Ka) dy z wcze' nej budowanych portfel uzupełnono o neruchomo' c. W ten sposób powstały portfele 5 8, których stopy ryzyko zameszczono odpowedno w tabelach 7 8.

11 / / Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo, c ryzyko portfel nwestycyjnych (najlepsze spółk w metodze TMAI neruchomo2 c) Portfel 5 (2000 rok) Portfel 6 (2001 rok) udzał spółka R spółka R udzał w portfelu. w portfelu Atlants 0, ,00071 Polfa 0, ,15020 Compland 0, ,07189 Vstula 0, ,08094 Irena 0, ,22864 ywec 0, ,00607 Meszko 0, ,07116 Novta 0, ,07112 Prokom 0, ,09076 Stalprod 0, ,08336 Bank Handlowy 0, ,29717 Neruchomo- 2 c meszkanowe 0, ,46562 Nordea 0, ,33789 Neruchomo2 c 0, ,04458 meszkanowe 4,890% 0,666% 2,213% 3,211% ródło: oblczena własne. Tabela 6 Tabela 7 ryzyko portfel nwestycyjnych (spółk dochodowe zaklasyfkowane przez funkcj- dyskrymnacyjn0 jako dobre oraz neruchomo2 c) Portfel 7 (2000 rok) Portfel 8 (2001 rok) udzał w udzał w spółka R spółka R portfelu portfelu 4 Meda 0, ,01150 Polfa 0, ,03543 Echo 0, ,00645 Bph 0, ,04715 Jutrzenka -0, ,14956 Bank 0,00199 Novta 0, ,03253 Handlowy 0,58199 Prokom 0, ,08134 BSK 0, ,33544 Inetex 0, ,07133 Neruchomo2 c Most_exp 0, ,02362 gruntowe 0, ,03249 Ppwk 0, ,17976 Tm 0, ,00174 Nordea 0, ,27519 Neruchomo2 c 0, ,15699 meszkanowe 1,736% 0,393% 1,387% 5,091% ródło: oblczena własne.

12 / 102 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel$ g Najwy) sz% stop( uzyskano z portfela 5 (utworzonego z grupy najlepszych spółek z TMAI w 2000 roku oraz neruchomo' c). Odznaczał s( on równe) stosunkowo nskm ryzykem na pozome 2,21%. N) sze ryzyko uzyskano jedyne dla portfela 7, ale w tym przypadku stopa była du) o n) - sza. Portfele 6 8 utworzone ze spółek notowanych w 2001 roku charakteryzowały s( du) o n) sz% stop% n) analogczne portfele zbudowane dla 2000 roku. Na uwag( zasługuje fakt, ) e jedyne w portfelu 8 znalazły s( neruchomo' c gruntowe, natomast w pozostałych przypadkach składnkem portfela nwestycyjnego były neruchomo' c meszkanowe. W tabel 8 zestawono analzowane portfele. Tabela 8 Stopy ryzyko wyznaczonych portfel (%) Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Portfel 4 5,18 1,26 0,24 4,73 1,87 1,53 1,53 5,84 Portfel 5 Portfel 6 Portfel 7 Portfel 8 4,89 2,21 0,67 3,21 1,74 1,39 0,39 5,09 ródło: oblczena własne. Z nformacj zameszczonych w tabel 8 wynka, ) e wprowadzene do portfela neruchomo' c zazwyczaj zmnejsza ryzyko portfela, lecz ne zawsze w% ) e s( z os% ganem lepszej lub przynajmnej takej samej stopy. Jedynym przypadkem, kedy uzyskano wy) sz% stop( z portfel jednocze' ne obn) ono ryzyko był portfel 6 (w porównanu z portfelem 2), który zbudowano ze spółek doberanych metod% TMAI oraz z neruchomo' c w 2001 roku. Zaprezentowane badana maj% charakter fragmentaryczny zostały bowem przeprowadzone na lokalnym rynku neruchomo' c. W zw% zku z tym wynk, które uzyskały autork, ne mo) na uogóln& na rynek krajowy. Przedstawone prawdłowo' c mog% me& nny charakter w odnesenu do pozostałych typów

13 Inwestycje rzeczowe na rynku neruchomo, c neruchomo' c oraz mog% zmena& s( w czase. W badanym okrese sytuacja gospodarcza ekonomczne naszego kraju była bardzo słaba, co znalazło odbce w ocene rentowno' c badanych nstrumentów. Jednak z przeprowadzonych bada1 wynka, ) e zasadne jest wprowadzane do portfel nwestycyjnych aktywów materalnych, jakm s% neruchomo' c, pozwala to bowem na obn) ene ryzyka nwestycj. LITERATURA 1. Bednarsk L., Boroweck R., Duraj J., Kurtys E., Wa2 newsk T., Wersty B.: Analza ekonomczna przeds3 borstwa. Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej, Wrocław Brown G.R.: Property Investment and the Captal Markets. EFN SPO, London Major J.B., Pan Fung-Shne: Contemporary Real Estate Fnance, New York, Prentce Hall, Markowtz H.: Portfolo selecton. Journal of Fnance 1952, vol Serp4 ska M., Jachna T.: Ocena przeds3 borstwa według standardów, watowych. PWN, Warszawa Stasak-Kucharska E.: Inwestowane w neruchomo, c. Valor, Łód Tarczy4 sk W.: Analza dyskrymnacyjna jako narz3 dze oceny spółek notowanych na Gełdze Paperów Warto, cowych. Zeszyty Naukowe Unwersytetu Szczec4 - skego nr 213, Szczecn Tarczy4 sk W.: Fundamentalny portfel paperów warto, cowych. PWE, Warszawa Tarczy4 sk W.: Rynk kaptałowe. Vol. I, II. Warszawa 1997.

14 104 Urszula Gerałtowska, Ewa Putek-Szel$ g REAL INVESTMENTS AS A FACTOR DECREASING RISK OF THE INVESTMENT PORTFOLIO Summary The man goal of the artcle was an attempt to estmate the rsk of nvestng on the bass of fnancal assets and assets n knd. Research ncluded resdental real estates placed n the Zachodnopomorske vovodshp n Szczecn, Koszaln and Gryfno and ground real estates located on the area of the whole vovodshp. Stock prces of companes quoted on the WSE n the year 2000 and 2001 were analyzed. Only companes havng been noted snce 1998 were consdered. Introducton of real estates nto the nvestment portfolo generally causes decrease of the portfolo s rsk. However, ntroducton of real estate does not always causes better or at least the same rate of return. Translated by Ewa Putek-Szel$ g

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 URSZULA GIERAŁTOWSKA Katedra Ubezpiecze i Rynków Kapitałowych Uniwersytet Szczeci ski EWA PUTEK-SZEL

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ m. J. A. Komeńskego w Leszne R o k 0 0 8, n r 6 TOMASZ ŚWIST* WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej... Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE. LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE. LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Streszczene W artykule przedstawono adaptacj metodyk u ywanej do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 321(80)3, 5 14

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 321(80)3, 5 14 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn., Oeconomca 215, 321(8)3, 5 14 Agneszka BARCZAK POMIAR WAHAŃ SEZONOWYCH RUCHU PASAŻERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATERY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 SEBASTIAN KOKOT Uniwersytet Szczeci ski EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY YSKONTOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Adranna Mastalerz-Kodzs Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Wprowadzene Zagadnene wyznaczana optymalnych

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Temat B. Wykład nr. Nr indeksu. Nazwisko, imię (studenta) 1 a b c 2 a b c d 3 a b c d e 4 5 a b

Temat B. Wykład nr. Nr indeksu. Nazwisko, imię (studenta) 1 a b c 2 a b c d 3 a b c d e 4 5 a b Wykład nr Nr ndeksu Nazwsko, mę (studenta). Temat B Egzamn ze statystyk Studa Lcencjacke Stacjonarne Termn I /czerwec 20 Zad 1 a c 2 a c d 3 a c d e 4 5 a Pkt Razem Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI.

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI. Dywersyfkacja ortfela orzez nwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nkorowsk, Suerfund TFI. Część I. 1) Czym jest dywersyfkacja Jest to technka zarządzana ryzykem nwestycyjnym, która zakłada osadane

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 2.06.2001 r.

Matematyka finansowa 2.06.2001 r. Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 3. Inwe 2!%3'(!!%3 $'!%4&!! &,'! * "! &,-' ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak *!&! $!%3$! %4 A.,. B. spadnie o 5% C. spadnie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kelce, d 13 lutego 2014 r. Poz. 650 UCHWAŁA NR XXXVIII/676/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z d 30 grud 2013 r. w sprawe uchwale Budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI Wycena nr 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Tel. 0 664 421 361 e-mail: bogdan.boguszewski@dekra.pl OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Czwartek 13.00-15.00, p. 205C wioletta.nowak@uwr.edu.pl http://prawo.uni.wroc.pl/user/12141/students-resources Sylabus Zasady i metody wyceny kontraktów

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo