Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 6 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, serdecznie zapraszam do lektury kolejnego biuletynu informacyjnego Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Tym razem, znajdziecie w nim Państwo kompleksową wiedzę na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta funduszy unijnych. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Aby pomóc w płynnej realizacji projektu na każdym z jego etapów, w bieżącym numerze stworzyliśmy poradnik dotyczący składania informacji sprawozdawczych. O tym, jakie dokumenty należy wypełniać oraz z jaką częstotliwością je zdawać, przeczytają Państwo w wywiadzie z panem Norbertem Grabowskim, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji MNiSW. Ponadto, w każdym numerze biuletynu staramy się pokazać, jak w praktyce wygląda realizacja projektu dofinansowywanego w ramach programów operacyjnych, czego nie zabraknie i tym razem. O swoim przedsięwzięciu oraz o zasadach działania mechanizmu sprawozdawczego, opowiada Beneficjent PO IG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W dziale W skrócie, z kolei, znajdą Państwo podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w I półroczu 2009 roku. Przytaczamy dane dotyczące podpisanych do tej pory umów, łącznej wartości przyznanego dofinansowania, jak również przedstawiamy przewidywania i plany na resztę bieżącego roku. Zależy nam, aby Państwa projekty realizowane były sprawnie, co warunkuje m.in. regularne składanie poprawnie przygotowanych sprawozdań. Mam nadzieję, iż niniejszy biuletyn pomoże w prawidłowym wypełnianiu stojących przed Państwem obowiązków. Życząc przyjemnej lektury, pozostaję z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Realizacja projektu, krok trzeci. Czarno na białym, czyli rozliczanie się Beneficjenta funduszy unijnych z wykonywania wskaźników projektu. 3 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Norbertem Grabowskim, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta. 4 INNOWACJA W REGIONIE n Rozmowa z Prof. dr hab. inż. Krzysztofem Zielińskim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Beneficjentem Poddziałania POIG. 6 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 8 n Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium 8 n Mirosław Harasim, p.o. redaktora naczelnego PAP Media 9 n Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9 W SKRÓCIE n Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego podsumowanie wdrażania. 10 PYTANIA I ODPOWIEDZI 11 KALENDARIUM 13

4 TEMAT MIESIĄCA REALIZACJA PROJEKTU, KROK TRZECI. Czarno na białym, czyli rozliczanie się Beneficjenta funduszy unijnych z wykonywania wskaźników projektu W bieżącym numerze przybliżamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych, wynikających z zawieranych umów o dofinansowanie. Wierzymy, że dzięki przedstawionym przez nas wskazówkom, łatwiej będzie prawidłowo wypełniać obowiązki stawiane przed Państwem, jako Beneficjentami. Dane o realizacji projektu przesyłają Państwo w dwóch dokumentach: Wniosku o płatność, w części zatytułowanej Przebieg realizacji projektu oraz Informacji z realizacji projektu w ramach PO IG. Część sprawozdawcza Wniosku stanowi głównie źródło informacji na temat przebiegu realizacji projektu w kontekście poniesionych kosztów. Jest on składany w trybie miesięcznym i/lub kwartalnym zależy to od ilości i częstotliwości poniesionych przez Beneficjenta wydatków. W przypadku gdy nie poniesiono żadnych wydatków, Wniosek składa się tylko raz na kwartał, do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, po upływie kwartału kalendarzowego. Część sprawozdawcza składa się m.in. z tabeli obrazującej postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu, tabeli dotyczących wskaźników realizacji projektu oraz harmonogramu planowanych wydatków. We Wniosku należy również opisać napotkane problemy w realizacji projektu, planowany przebieg realizacji projektu, podejmowane działania promocyjne oraz informację o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Nieco inny charakter ma Informacja z realizacji projektu, która jest dokumentem bardziej kompleksowym. Każdy aplikujący o dofinansowanie projektu, już na etapie przygotowywania wniosku określa cele oraz wskaźniki projektu, które chciałby zrealizować. Wskaźniki te są kryteriami, według których sprawdzana jest prawidłowa realizacja projektu. W związku z tym, Beneficjenci zobligowani są do przedkładania, poza Wnioskiem o płatność, Informację z realizacji projektu w ramach PO IG. Sporządza się ją według konkretnych wzorów, stanowiących załącznik do zawartej przez Beneficjenta umowy. Istnieją trzy typy Informacji: kwartalna, składana w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału, roczna, składana w terminie 25 dni od zakończenia roku kalendarzowego, końcowa, składana w terminie 25 dni od zakończenia realizacji projektu. Uwaga! W czwartym kwartale należy złożyć dwie informacje: kwartalną oraz roczną. Przez cały okres trwania projektu, Beneficjent rozlicza się tylko z realizacji wskaźników, które sam określił w aplikacji o fundusze. Dlatego należy pamiętać, aby w sprawozdaniu nie dodawać żadnych nowych wskaźników. Bardzo ważne jest też, aby nawet w sytuacji, kiedy zaplanowane wcześniej zadania nie zostały zrealizowane, uwzględnić je w przedkładanych sprawozdaniach i podać powody ich nie wykonania. Należy wówczas wskazać sposoby oraz czas ich rozwiązania. Beneficjent powinien także wymienić przeprowadzone u niego kontrole. Dołącza się wtedy do dokumentu kopie informacji pokontrolnych oraz podaje terminy wprowadzenia zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo, opisu wymagają również wszystkie działania podjęte w celu informacji i promocji wykorzystania środków wspólnotowych w ramach projektu. Składając Informację, należy również opisać w kilku zdaniach etapy, bądź zadania, jakie planowane są w ramach realizowanego projektu w okresie do złożenia kolejnego sprawozdania. Beneficjent przez czas realizacji projektu jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez instytucje czuwające nad jego prawidłową realizacją do przekazywania wszelkich informacji dotyczących projektu. Z dodatkowych czynności, może być poproszony o uczestnictwo w wywiadach, ankietach oraz o wzięcie udziału w badaniach ewaluacyjnych. W sytuacji, gdy instytucja, do której Beneficjent składa sprawozdania, stwierdzi istotne braki lub nieprawidłowości w przedkładanych dokumentach, informuje pisemnie o błędach, jakie zostały popełnione, a Beneficjent ma 7 dni na naniesienie poprawek. Należy również pamiętać, że do 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, instytucje mogą żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W takiej sytuacji na ich dostarczenie Beneficjent ma 14 dni. W razie dodatkowych pytań, odpowiedzi znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa: skąd można również pobrać wzór Informacji z realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania dokumentu. 3

5 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z NORBERTEM GRABOWSKIM, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta Norbert Grabowski Inspektor w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW Umowa z Beneficjentem precyzuje jego obowiązki sprawozdawcze. Proszę przedstawić w skrócie na czym one polegają? Beneficjent zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do składania dwóch dokumentów: Wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Ponadto, na żądanie uprawnionych instytucji, powinien przekazać dokumenty potwierdzające realizację projektu zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu. Jakie obszary realizacji projektu obejmuje obowiązek sprawozdawczości? Sprawozdawczość można podzielić na dwie podstawowe części wynikające z postępu realizacji projektu: sprawozdawczość finansową i sprawozdawczość rzeczową, monitorującą postęp rzeczowy realizacji projektu oraz promocję projektu. poprawnie. Co za tym idzie, rozliczenie tego wniosku może zostać wstrzymane z uwagi na błędy zawarte w części sprawozdawczej. Ta z kolei składa się z tabeli obrazującej postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu, tabeli dotyczących wskaźników realizacji projektu, harmonogramu planowanych wydatków w projekcie, a także pól opisowych zawierających informacje na temat: napotkanych problemów w trakcie realizacji projektu, planowanego przebiegu realizacji projektu, promocji projektu oraz informację o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Drugim dokumentem sprawozdawczym jest Informacja z realizacji projektu w ramach POIG, którą Beneficjent składa osobno za każdy kwartał i rok kalendarzowy, a także Informacja końcowa, zbierająca dane z całości realizacji projektu. W celu ułatwienia Beneficjentom wypełniania Informacji z realizacji projektu w ramach POIG, jej forma jest podobna do części sprawozdawczej Wniosku o płatność. Różni je znajdujący się w Informacji rozbudowany opis postępu realizacji projektu oraz bardziej szczegółowe dane dotyczące zagadnień związanych ze zgodnością realizacji projektu z politykami wspólnotowymi. Czy oprócz podstawowych, przewiduje się w wyjątkowych sytuacjach specjalne procedury weryfikacji projektu? Inną formą weryfikacji postępu realizacji projektu są kontrole realizowane przez Instytucje Wdrażające, Pośredniczące i Zarządzającą, a także Urzędy Kontroli Skarbowej oraz instytucje Unijne m.in. Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Należy pamiętać także, że zgodnie z umową, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu wszystkie te jednostki mogą kontrolować beneficjenta, a także żądać przedstawienia dokumentacji związanej z realizacją projektu. 4 Z jaką częstotliwością oraz jakie dokumenty Beneficjent musi składać podczas realizacji projektu? Częstotliwość z jaką Beneficjent powinien składać Wnioski o płatność zależy od ilości i częstotliwości ponoszonych wydatków. Zwykle jest to okres do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym poniósł wydatek. W przypadku gdy nie poniósł żadnych wydatków, wniosek składa się tylko raz na kwartał, do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, po upływie kwartału kalendarzowego. Wnioski składane kwartalnie zawierają jedynie część sprawozdawczą, natomiast składane miesięcznie zawierają dodatkowo informacje finansowe. Warto dodać, że ten drugi może być zaakceptowany dopiero wtedy, kiedy obydwie części będą wypełnione Jakie mogą czekać Beneficjenta konsekwencje, jeśli nie złoży sprawozdania w terminie oraz co dzieje się w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności w przedłożonym już sprawozdaniu? Jeżeli w trakcie weryfikacji zarówno Informacji z realizacji projektu, jak części sprawozdawczej Wniosku o płatność, wykryte zostaną niejasności, Beneficjent jest wzywany do poprawy błędów. Brak naniesienia poprawek we Wniosku może dodatkowo skutkować odrzuceniem go i koniecznością sporządzenia kolejnego. Natomiast nie dostarczenie wspomnianych dokumentów na czas, jest niedopełnieniem warunków umowy o dofinansowanie i może skutkować wszelkimi sankcjami przewidzianymi w umowie, nawet jej rozwiązaniem oraz zwrotem otrzymanych funduszy.

6 ROZMOWY O PROJEKTACH Jak wygląda procedura w przypadku, gdy w okresie pomiędzy sprawozdaniami Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków związanych z realizacją projektu? Jak już wspominałem, jeżeli Beneficjent w przeciągu całego kwartału kalendarzowego nie poniósł żadnych wydatków na rzecz projektu, które mogłyby przedstawić do rozliczenia, w takim wypadku przesyła Wniosek o płatność jedynie z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz Informację z realizacji projektu. Informacja składana jest zawsze w zwykłym trybie, czyli za każdy kwartał i rok kalendarzowy, natomiast Wnioski o płatność Beneficjent składa kwartalnie, aż do momentu poniesienia kosztów kwalifikowanych. Opierając się na Pańskim doświadczeniu, proszę wskazać, który z obowiązków wydaje się najłatwiejszy do wypełnienia, a z którymi Beneficjenci mają najwięcej trudności? Generalnie Beneficjentom nie sprawia większych trudności przygotowywanie wymaganych dokumentów. Czasami pojawiają się pytania do konkretnych części Wniosków o płatność i Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Najczęściej wynika to ze specyfiki realizowanego projektu. W związku z tym, każde takie pytanie traktujemy indywidualnie. 5 Na co, Pana zdaniem, Beneficjenci, którzy są właśnie w trakcie realizacji projektu, powinni zwrócić szczególną uwagę? Z punktu widzenia sprawozdawczości najistotniejsze jest realizowanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, dotrzymanie terminowości przesyłania Wniosków o płatność oraz Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Należy pamiętać, że w wypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji projektu, istnieje możliwość zmiany harmonogramu poprzez podpisanie aneksu do umowy, tak aby nie okazało się, że projekt jest realizowany nieterminowo. Bardzo ważne jest również systematyczne tworzenie dokumentacji potwierdzającej postęp rzeczowy realizacji projektu. Dziękuję za rozmowę

7 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOFEM ZIELIŃSKIM z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Beneficjentem Poddziałania POIG Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Panie Profesorze, Akademia Górniczo-Hutnicza jest Beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę powiedzieć na czym polega Państwa projekt? Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych 1. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług, jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Celem strategicznym projektu jest realizacja badań naukowych w zakresie innowacyjnych metod i narzędzi umożliwiających praktyczne zastosowanie paradygmatu SOA w procesie tworzenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwoju elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu przewiduje zastosowanie opracowanych metod i narzędzi w następujących obszarach aplikacyjnych: interaktywnych medycznych systemach telekonsultacyjnych, informacyjnych systemach medycznych, elektronicznym rynku złożonych usług biznesowych, systemach monitorowania środowiska i systemach nadzoru bezpieczeństwa, w sektorze telekomunikacji oraz budownictwa. Przewiduje się także aktywny udział w pracach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja i organizacje standaryzacyjne w zakresie nowoczesnej architektury, oprogramowania dla sieciowych systemów korporacyjnych, bazującego na paradygmacie SOA. 1) System rozproszony zbiór niezależnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość, najczęściej za pośrednictwem sieci komputerowej. Urządzenia wyposażone są w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych, sprawiając wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Czy projekt, na który otrzymaliście Państwo wsparcie unijne jest już w trakcie realizacji? Na jakim znajduje się etapie? Podanym we Wniosku terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest r., jednak MNiSW podpisało z nami Umowę 15 grudnia 2008 r. i dopiero wtedy, mając gwarancję finansowania, mogliśmy rozpocząć badania naukowe. Zapisany w Umowie termin realizacji Projektu przypada pomiędzy r., a r., przy czym wliczany jest do niego okres poprzedzający podpisanie Umowy. Składa się na niego czas poświęcony na opracowanie Studium Wykonalności Projektu wraz z dokumentacją techniczną, kosztorysem i harmonogramem oraz opracowanie innych dokumentów niezbędnych do samego złożenia Wniosku o przyznanie dofinansowania. W całym Projekcie przewidzieliśmy 2 Fazy, podzielone na 8 półrocznych Etapów. 31 maja 2009 r. zakończyliśmy I Etap I Fazy Projektu, składając, oprócz finansowego, również obszerne sprawozdanie merytoryczne (przewidujemy składanie go po zakończeniu każdego półrocznego Etapu). Sprawozdanie merytoryczne ma charakter całkowicie dobrowolny i składane jest wyłącznie z naszej inicjatywy, jako dokument koordynujący, a tym samym ułatwiający naszą pracę. Mamy nadzieję, że z powodu opóźnienia w podpisaniu Umowy, uzyskamy przedłużenie terminu realizacji Projektu do dnia r., poprzez podpisanie stosownego Aneksu do Umowy. Panie Profesorze, w realizacji projektu niezwykle ważny jest tzw. obowiązek sprawozdawczy. Proszę powiedzieć na czym on w praktyce polega? Według postanowień Umowy, mamy obowiązek składać raz na kwartał Wniosek o płatność, rozliczający i dokumentujący wykorzystanie minimum 70% przekazanej nam zaliczki. Nieobowiązkowe, acz zalecane przez Ministerstwo, jest składanie takich Wniosków raz w miesiącu i właśnie z takiej możliwości najczęściej korzystamy. Projekt nasz bowiem realizujemy w ramach Konsorcjum Sieci Naukowej IT- SOA wraz z trzema Uczelniami (Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Politechniką Wrocławska), a także jednym instytutem badawczym (IPI PAN w Warszawie) na podstawie zawartego Porozumienia. Pięciu Partnerów Projektu generuje taką ilość dokumentacji wydatkowania zaliczki, że rozliczanie kwartalne stworzyłoby duży problem logistyczny. W praktyce to Akademia Górniczo-Hutnicza składa Wniosek o płatność i do niej przekazywana jest zaliczka, którą dalej Akademia przekazuje Partnerom wg. ustalonych w Porozumieniu parytetów, zgodnie z zatwierdzonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym podziale funduszy. Z kolei przelane środki, Partnerzy rozliczają przekazując do AGH karty rozliczenia zadań wraz z pełną dokumentacją finansową. AGH weryfikuje przekazaną dokumentację i przygotowuje dla Ministerstwa wspólne rozliczenie. Sporządzamy więc dwa rodzaje wniosków, pierwszy o zaliczkę, a drugi rozliczający ją kwartalnie lub miesięcznie. 6

8 INNOWACJA W REGIONIE Drugim obowiązkiem w zakresie sprawozdawczości jest sporządzenie kwartalnej, rocznej oraz końcowej Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Sprawozdajemy podobnie jak w przypadku rozliczeń finansowych; tzn. otrzymane od Partnerów Informacje łączymy w jedną wspólną. W Informacji z realizacji projektu, oprócz danych finansowych, znajdują się również informacje o aktualnie wykonywanych i planowanych zadaniach, napotykanych trudnościach w realizacji projektu, wskaźnikach realizacji projektu, zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, czy też podejmowanych działaniach promocyjnych Projektu. Informacja ta bardzo dobrze ilustruje postęp w realizacji Projektu. Trochę inaczej wygląda sporządzenie sprawozdania merytorycznego. Jednym z pierwszych działań po rozpoczęciu realizacji Projektu, było stworzenie dla potrzeb Projektu platformy internetowej, do której mieliby dostęp, z różnymi priorytetami, wszyscy Wykonawcy Projektu. Na platformie tej umieszczono m.in. wszystkie dokumenty strategiczne Projektu, wzorce obowiązujących druków, kalendarium zdarzeń, a przede wszystkim dokumentację merytoryczną Projektu. Każdy z Koordynatorów w 8 Obszarach Badawczych, po zakończeniu swojego zadania, sporządza raport i umieszcza go na platformie w formie pliku Word lub PDF. Następnie, po zakończeniu kolejnego Etapu i zaakceptowaniu przez Koordynatora Projektu, raporty te są drukowane i składane w jedno sprawozdanie przez Sekretariat Projektu. Jakich umiejętności, z punktu widzenia Pana, jako Beneficjenta, wymaga przygotowanie części sprawozdawczej? Co jest najłatwiejszą rzeczą w kwestii rozliczenia z przebiegu realizacji, a co przysparza najwięcej trudności? Samo przygotowanie części sprawozdawczej nie jest czynnością trudną merytorycznie. Przygotowanie Wniosku Projektu w ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii, wymagało bowiem od nas bardzo szczegółowego zaplanowania prowadzonych badań i sporządzenia Harmonogramu realizacji Projektu oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Obydwa te załączniki do Umowy są podstawą do rozliczania naszych działań. Druki sprawozdań weryfikują wykonywanie kolejnych zaplanowanych zadań i wydatkowanie kolejnych zaplanowanych na ten cel środków finansowych, wykazując tym samym postęp w realizacji Projektu. Trudniejsze logistycznie jest samo przygotowanie dokumentacji finansowej. Lwią część naszego Projektu stanowią badania naukowe i rozwojowe, stąd ok. 80% środków finansowych Projektu to wynagrodzenia dla Wykonawców tych badań. Zważywszy, że dla udokumentowania poniesionych kosztów, np. jednej umowy o dzieło, potrzeba aż 7 kopii każdego z dokumentów (umowy, rachunku z potwierdzeniem odbioru prac, oświadczenia o prawach autorskich, listy płac, potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, potwierdzenia przelewu zaliczki na podatek, potwierdzenia przelewu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), to łatwo sobie wyobrazić jaką ilość dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jesteśmy zmuszeni przekazywać do Ministerstwa (jeden z ostatnich wniosków rozliczających to 3 tomy dokumentacji). Dodatkową trudność stanowi fakt, że wynagrodzenia wypłacane na koniec miesiąca, są wykazywane Ministerstwu do 10 dnia następnego miesiąca w wysokości netto, gdyż przelewy podatku i składek zusowskich Uczelnia dokonuje dopiero po 15-tym i 20-tym następnego miesiąca. W rezultacie, wykazując w kolejnym miesiącu przelewy podatku i składek, musimy ponownie dołączać listy płac, których te składki dotyczą. W przypadku naszego Projektu, gromadzenie dokumentacji od wszystkich Partnerów, jej weryfikacja i sporządzanie wspólnego rozliczenia jest na pewno trudniejsze organizacyjnie i czasochłonne, ale nie stanowi żadnej trudności w realizacji Projektu. Niewątpliwie potencjalni Beneficjenci chętnie skorzystaliby z Pana rady, która mogłaby pomóc im prawidłowo przejść przez realizację projektu. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę? Proszę o jakieś wskazówki. Sprawą zasadniczą i podstawową, przynajmniej w naszej osi priorytetowej, jest przygotowanie dobrze przemyślanego i dobrze rozplanowanego w czasie i wydatkowaniu środków finansowych Studium Wykonalności. Warto poświęcić w okresie przygotowawczym więcej czasu na sporządzenie dobrego Harmonogramu realizacji projektu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego, aby potem starać się tylko o najlepsze wyniki prowadzonych badań, uzyskanie planowanych rezultatów Projektu i dokonanie zamierzonych wdrożeń, czego wszystkim Beneficjentom życzę. Dziękuję za rozmowę 7

9 NA OSI WIEDZA INNOWACJA PYTANIA DO SYGNATARIUSZY PAKTU DLA WIEDZY Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami i instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów podejmuje działania na rzecz promowania nauki, jako podstawy rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym roku Paktu dla Wiedzy. To inicjatywa mająca na celu promocję wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego. Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów naukowo-badawczych. Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy, innowacji i gospodarki. Zapraszamy do lektury Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Pasja i inwestycja w przyszłość. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pan interpretuje te słowa? To oczywiste stwierdzenie jest w polskiej rzeczywistości jedynie pobożnym życzeniem. Nie ma innowacyjnej gospodarki bez rozwoju nauki. Polecam lekturę artykułu prof. Jerzego Duszyńskiego z ostatniego numeru pisma Academia (2/2009). Przytaczam dwa cytaty: Polska zgłasza rocznie do Europejskiego Urzędu Patentowego ledwie 4 wynalazki na 1 milion mieszkańców i w Unii wyprzedza tylko Rumunię. Udział eksportu wysokich technologii w całym eksporcie naszego państwa jest bardzo mały i wynosi 3%, podczas gdy w Węgrzech jest to 22%, w Czechach 14%, a średnia UE to 18%. Udział Polski w światowym eksporcie wysokich technologii wynosi tylko 0,15%. Jest ponad 3 razy mniejszy niż czeski i ponad 4 razy mniejszy niż węgierski. Zatem albo dokonamy cywilizacyjnego skoku w ciągu kilkunastu lat (jak np. Hiszpania), albo pozostaniemy peryferiami Europy. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Stworzyć lepsze warunki rozwoju przedsiębiorstw (lepiej jest m.in. w Estonii, Litwie, Słowenii, Czechach, czy Słowacji) oraz wprowadzić systemowe rozwiązania stymulujące współpracę nauki i gospodarki (ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty, programy wspomagające badaczy w umiejętnym zarządzaniu wynikami badań). Jako wyzwanie traktowałbym także zmianę mentalności uczonych o wiele łatwiej było mi ostatnio nawiązać współpracę z Harvard University niż z Polską Akademią Umiejętności. Z kolei wśród kadr zarządzających firmami powszechne jest np. przekonanie, że inwestowanie w nauki humanistyczne to stracone pieniądze. Tymczasem obroty sektora kultury są w UE większe, niż obroty przemysłu samochodowego. 8 Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Do listy stworzonej przez moich poprzedników w niniejszej ankiecie dodałbym polskich archeologów i konserwatorów dzieł sztuki, którzy są znani na całym świecie.

10 NA OSI WIEDZA INNOWACJA Mirosław Harasim, p.o. redaktora naczelnego PAP Media Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Nauka to dla mnie synonim rozwoju cywilizacyjnego i nowoczesności, to także rozwój konkurencyjności na rynku, a w sferze wartości poszukiwanie prawdy. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pan interpretuje te słowa? Wiedza nie podlega inflacji ani dewaluacji. Jest punktem wyjściowym każdego aktu rozumnego tworzenia, działania, budowania. Gospodarka bazuje na wiedzy, osiągnięciach nauki i nowych pomysłach. Jej rozwój jest więc nierozerwalnie związany z postępem naszej wiedzy, postępem nauki. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Informacja, informacja i jeszcze raz informacja. Szybki i sprawny przepływ informacji między placówkami naukowymi a sektorem gospodarczym jest warunkiem wzmocnienia i rozwoju współpracy. Na komunikacji znają się dziennikarze, więc wielką rolę mogą tu odegrać media specjalistyczne pisma i portale internetowe, zarówno popularnonaukowe, jak i branżowe. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Nie znam żadnego epokowego polskiego odkrycia, które miałoby dla mnie jakieś szczególne znaczenie. Może go po prostu nie ma, a może dlatego, że naukowcy w tym Polacy pracują dziś w grupach międzynarodowych, a zatem odkrycia też stają się międzynarodowe? Duże wrażenie zrobił na mnie pomysł prof. Dobiesława Nazimka z lubelskiego UMCS, polegający na wytwarzaniu paliw z dwutlenku węgla. Wyobrażam sobie koniec surowcowego monopolu Rosji i Kuwejtu Wyobrażam sobie jazdę na wodzie Ale wyobrażam też sobie, że to tylko sen :). Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Nauka to dla mnie życie. Trudno je sobie bez niej wyobrazić. Nauka to dzieło i mądrość człowieka, dzieło kształtujące życie ludzkie. Choć Albert Einstein doszedł do wniosku, że Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna to nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. Nauka to najwspanialszy przejaw i efekt życia ludzkiego. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pani interpretuje te słowa? Wiedza kumuluje się i pozostaje, tworząc podstawę i źródło nowej wiedzy, podstawę postępu i pokarm dla rozumu, choć niestety bywa, że wykorzystywana jest nierozumnie. Wiedza jest zatem wszystkim, ale zarazem coraz szybciej się starzejąc, paradoksalnie łatwo staje się niczym. Wcześniej jednak materializuje się w wytwarzaniu dóbr, służąc wzrostowi gospodarczemu. I choć żyjemy w epoce gospodarki nietrwałości, niebywałej zmienności oraz niepewności, to właśnie wiedza staje się uniwersalnym substytutem, gwarantującym trwałość rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dobrobytu. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Należy tworzyć i umacniać systemowe (organizacyjne, instytucjonalne i finansowe) zachęty, regulacje oraz rozwiązania ukierunkowane na intensyfikację rozwoju takiej współpracy. Ważne są tu m.in. działania skierowane do systemu szkolnictwa wyższego. Powinny być weń wmontowane regulacje sprzyjające powiązaniom uczelni z praktyką gospodarczą. Niezbędna jest też bardziej aktywna, ukierunkowana na wydobywanie i upowszechnianie wynalazków, działalność urzędu patentowego, a także rozwój instytucji, tzw. poławiaczy wiedzy. Które z polskich odkryć ma dla Pani szczególne znaczenie? Ze starszych epokowe odkrycia dokonane przez Marię Skłodowską-Curie, natomiast ze współczesnych polskie osiągnięcia w zakresie techniki laserowej, niestety od początku nie wykorzystane i nadal nie wykorzystywane należycie. 9

11 W SKRÓCIE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego podsumowanie wdrażania Podpisano już 20 umów o dofinansowanie w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Instytucją Wdrażającą, zawarły dotychczas 20 umów o dofinansowanie w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Stanowi to ponad 77% wszystkich umów z listy projektów kluczowych, zaś łączna wartość dofinansowania przekracza 1 mld 439 mln zł. Wśród nich znajdują się inwestycje należące do grupy projektów dużych, tzn. takich, których całkowity koszt przekracza 50 mln EUR. Są to projekty Uniwersytetu Gdańskiego Budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, na kwotę dofinansowania ponad 236 mln zł (umowa podpisana w dniu 1 lipca br.) oraz Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, z kwotą wsparcia ponad 270 mln zł (umowa zawarta 8 lipca br.). Podpisanie tych umów było możliwe dzięki przyjęciu bardziej elastycznych zasad zarządzania finansowego w celu sprawniejszego wydatkowania środków europejskich w obliczu spowolnienia gospodarczego. W ostatnim tygodniu podpisano trzy kolejne umowy o dofinansowanie z: 1. Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie na realizację projektu pn. Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2. Politechniką Śląską na realizację przedsięwzięcia pn. Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechnika Śląska, 3. Uniwersytetem Rzeszowskim na realizację inwestycji pn. Kompleks Naukowo- -Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca roku planowane jest zawarcie pozostałych 6 umów z beneficjentami projektów kluczowych na kwotę ponad 337 mln zł. Ponadto, w dniu 26 czerwca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowała listę rankingową dla projektów szkół wyższych biorących udział w konkursie. Dzięki zwiększeniu o 300 mln zł alokacji przeznaczonej na konkurs, na liście podstawowej znalazło się 9 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 365 mln zł. Wyłonieni projektodawcy uzupełniają obecnie dokumentację przed ostatnim etapem oceny. Łącznie, do 2013 roku przewidywana kwota na wsparcie infrastruktury szkolnictwa wyższego wynosi ponad 588 mln euro. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII Priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego Podsumowanie wdrażania: ã Beneficjenci złożyli 26 wniosków o dofinansowanie dla projektów z Listy projektów indywidualnych ã Podpisano 20 umów o dofinansowanie w trybie indywidualnym ã Wśród podpisanych uwów znajdują się 2 duże projekty na kwotę ponad 50 mln EUR każdy ã Wartość całkowita projektów w podpisanych umowach wyniosła ,79 zł, w tym wartość przyznanego dofinansowania to ,43 zł ã Wartość całkowita największej podpisanej umowy to ,73 zł ã Wartość całkowita najmniejszej podpisanej umowy to ,31 zł ã Podwyższono alokację na konkurs o 300 mln zł ã Beneficjenci złożyli 42 wnioski w trybie konkursowym ã W wyniku wstępnego rozstrzygnięcia konkursu dla szkół wyższych, na liście rankingowej projektów podstawowych znalazło się 9 inwestycji na łączną kwotę ponad 365 mln zł ã Najbardziej zaawansowany projekt to Centrum Naukowo Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Centrum Wodne SGGW ã Wartość zatwierdzonych wydatków poświadczonych do MRR to prawie 43 mln zł 10

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, Zachęcam serdecznie do lektury

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo