Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 6 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, serdecznie zapraszam do lektury kolejnego biuletynu informacyjnego Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Tym razem, znajdziecie w nim Państwo kompleksową wiedzę na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta funduszy unijnych. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Aby pomóc w płynnej realizacji projektu na każdym z jego etapów, w bieżącym numerze stworzyliśmy poradnik dotyczący składania informacji sprawozdawczych. O tym, jakie dokumenty należy wypełniać oraz z jaką częstotliwością je zdawać, przeczytają Państwo w wywiadzie z panem Norbertem Grabowskim, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji MNiSW. Ponadto, w każdym numerze biuletynu staramy się pokazać, jak w praktyce wygląda realizacja projektu dofinansowywanego w ramach programów operacyjnych, czego nie zabraknie i tym razem. O swoim przedsięwzięciu oraz o zasadach działania mechanizmu sprawozdawczego, opowiada Beneficjent PO IG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W dziale W skrócie, z kolei, znajdą Państwo podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w I półroczu 2009 roku. Przytaczamy dane dotyczące podpisanych do tej pory umów, łącznej wartości przyznanego dofinansowania, jak również przedstawiamy przewidywania i plany na resztę bieżącego roku. Zależy nam, aby Państwa projekty realizowane były sprawnie, co warunkuje m.in. regularne składanie poprawnie przygotowanych sprawozdań. Mam nadzieję, iż niniejszy biuletyn pomoże w prawidłowym wypełnianiu stojących przed Państwem obowiązków. Życząc przyjemnej lektury, pozostaję z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Realizacja projektu, krok trzeci. Czarno na białym, czyli rozliczanie się Beneficjenta funduszy unijnych z wykonywania wskaźników projektu. 3 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Norbertem Grabowskim, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta. 4 INNOWACJA W REGIONIE n Rozmowa z Prof. dr hab. inż. Krzysztofem Zielińskim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Beneficjentem Poddziałania POIG. 6 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 8 n Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium 8 n Mirosław Harasim, p.o. redaktora naczelnego PAP Media 9 n Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9 W SKRÓCIE n Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego podsumowanie wdrażania. 10 PYTANIA I ODPOWIEDZI 11 KALENDARIUM 13

4 TEMAT MIESIĄCA REALIZACJA PROJEKTU, KROK TRZECI. Czarno na białym, czyli rozliczanie się Beneficjenta funduszy unijnych z wykonywania wskaźników projektu W bieżącym numerze przybliżamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych, wynikających z zawieranych umów o dofinansowanie. Wierzymy, że dzięki przedstawionym przez nas wskazówkom, łatwiej będzie prawidłowo wypełniać obowiązki stawiane przed Państwem, jako Beneficjentami. Dane o realizacji projektu przesyłają Państwo w dwóch dokumentach: Wniosku o płatność, w części zatytułowanej Przebieg realizacji projektu oraz Informacji z realizacji projektu w ramach PO IG. Część sprawozdawcza Wniosku stanowi głównie źródło informacji na temat przebiegu realizacji projektu w kontekście poniesionych kosztów. Jest on składany w trybie miesięcznym i/lub kwartalnym zależy to od ilości i częstotliwości poniesionych przez Beneficjenta wydatków. W przypadku gdy nie poniesiono żadnych wydatków, Wniosek składa się tylko raz na kwartał, do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, po upływie kwartału kalendarzowego. Część sprawozdawcza składa się m.in. z tabeli obrazującej postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu, tabeli dotyczących wskaźników realizacji projektu oraz harmonogramu planowanych wydatków. We Wniosku należy również opisać napotkane problemy w realizacji projektu, planowany przebieg realizacji projektu, podejmowane działania promocyjne oraz informację o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Nieco inny charakter ma Informacja z realizacji projektu, która jest dokumentem bardziej kompleksowym. Każdy aplikujący o dofinansowanie projektu, już na etapie przygotowywania wniosku określa cele oraz wskaźniki projektu, które chciałby zrealizować. Wskaźniki te są kryteriami, według których sprawdzana jest prawidłowa realizacja projektu. W związku z tym, Beneficjenci zobligowani są do przedkładania, poza Wnioskiem o płatność, Informację z realizacji projektu w ramach PO IG. Sporządza się ją według konkretnych wzorów, stanowiących załącznik do zawartej przez Beneficjenta umowy. Istnieją trzy typy Informacji: kwartalna, składana w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału, roczna, składana w terminie 25 dni od zakończenia roku kalendarzowego, końcowa, składana w terminie 25 dni od zakończenia realizacji projektu. Uwaga! W czwartym kwartale należy złożyć dwie informacje: kwartalną oraz roczną. Przez cały okres trwania projektu, Beneficjent rozlicza się tylko z realizacji wskaźników, które sam określił w aplikacji o fundusze. Dlatego należy pamiętać, aby w sprawozdaniu nie dodawać żadnych nowych wskaźników. Bardzo ważne jest też, aby nawet w sytuacji, kiedy zaplanowane wcześniej zadania nie zostały zrealizowane, uwzględnić je w przedkładanych sprawozdaniach i podać powody ich nie wykonania. Należy wówczas wskazać sposoby oraz czas ich rozwiązania. Beneficjent powinien także wymienić przeprowadzone u niego kontrole. Dołącza się wtedy do dokumentu kopie informacji pokontrolnych oraz podaje terminy wprowadzenia zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo, opisu wymagają również wszystkie działania podjęte w celu informacji i promocji wykorzystania środków wspólnotowych w ramach projektu. Składając Informację, należy również opisać w kilku zdaniach etapy, bądź zadania, jakie planowane są w ramach realizowanego projektu w okresie do złożenia kolejnego sprawozdania. Beneficjent przez czas realizacji projektu jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez instytucje czuwające nad jego prawidłową realizacją do przekazywania wszelkich informacji dotyczących projektu. Z dodatkowych czynności, może być poproszony o uczestnictwo w wywiadach, ankietach oraz o wzięcie udziału w badaniach ewaluacyjnych. W sytuacji, gdy instytucja, do której Beneficjent składa sprawozdania, stwierdzi istotne braki lub nieprawidłowości w przedkładanych dokumentach, informuje pisemnie o błędach, jakie zostały popełnione, a Beneficjent ma 7 dni na naniesienie poprawek. Należy również pamiętać, że do 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, instytucje mogą żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W takiej sytuacji na ich dostarczenie Beneficjent ma 14 dni. W razie dodatkowych pytań, odpowiedzi znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa: skąd można również pobrać wzór Informacji z realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania dokumentu. 3

5 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z NORBERTEM GRABOWSKIM, Inspektorem w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW na temat sprawozdawczych obowiązków Beneficjenta Norbert Grabowski Inspektor w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW Umowa z Beneficjentem precyzuje jego obowiązki sprawozdawcze. Proszę przedstawić w skrócie na czym one polegają? Beneficjent zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do składania dwóch dokumentów: Wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Ponadto, na żądanie uprawnionych instytucji, powinien przekazać dokumenty potwierdzające realizację projektu zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu. Jakie obszary realizacji projektu obejmuje obowiązek sprawozdawczości? Sprawozdawczość można podzielić na dwie podstawowe części wynikające z postępu realizacji projektu: sprawozdawczość finansową i sprawozdawczość rzeczową, monitorującą postęp rzeczowy realizacji projektu oraz promocję projektu. poprawnie. Co za tym idzie, rozliczenie tego wniosku może zostać wstrzymane z uwagi na błędy zawarte w części sprawozdawczej. Ta z kolei składa się z tabeli obrazującej postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu, tabeli dotyczących wskaźników realizacji projektu, harmonogramu planowanych wydatków w projekcie, a także pól opisowych zawierających informacje na temat: napotkanych problemów w trakcie realizacji projektu, planowanego przebiegu realizacji projektu, promocji projektu oraz informację o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Drugim dokumentem sprawozdawczym jest Informacja z realizacji projektu w ramach POIG, którą Beneficjent składa osobno za każdy kwartał i rok kalendarzowy, a także Informacja końcowa, zbierająca dane z całości realizacji projektu. W celu ułatwienia Beneficjentom wypełniania Informacji z realizacji projektu w ramach POIG, jej forma jest podobna do części sprawozdawczej Wniosku o płatność. Różni je znajdujący się w Informacji rozbudowany opis postępu realizacji projektu oraz bardziej szczegółowe dane dotyczące zagadnień związanych ze zgodnością realizacji projektu z politykami wspólnotowymi. Czy oprócz podstawowych, przewiduje się w wyjątkowych sytuacjach specjalne procedury weryfikacji projektu? Inną formą weryfikacji postępu realizacji projektu są kontrole realizowane przez Instytucje Wdrażające, Pośredniczące i Zarządzającą, a także Urzędy Kontroli Skarbowej oraz instytucje Unijne m.in. Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Należy pamiętać także, że zgodnie z umową, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu wszystkie te jednostki mogą kontrolować beneficjenta, a także żądać przedstawienia dokumentacji związanej z realizacją projektu. 4 Z jaką częstotliwością oraz jakie dokumenty Beneficjent musi składać podczas realizacji projektu? Częstotliwość z jaką Beneficjent powinien składać Wnioski o płatność zależy od ilości i częstotliwości ponoszonych wydatków. Zwykle jest to okres do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym poniósł wydatek. W przypadku gdy nie poniósł żadnych wydatków, wniosek składa się tylko raz na kwartał, do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, po upływie kwartału kalendarzowego. Wnioski składane kwartalnie zawierają jedynie część sprawozdawczą, natomiast składane miesięcznie zawierają dodatkowo informacje finansowe. Warto dodać, że ten drugi może być zaakceptowany dopiero wtedy, kiedy obydwie części będą wypełnione Jakie mogą czekać Beneficjenta konsekwencje, jeśli nie złoży sprawozdania w terminie oraz co dzieje się w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności w przedłożonym już sprawozdaniu? Jeżeli w trakcie weryfikacji zarówno Informacji z realizacji projektu, jak części sprawozdawczej Wniosku o płatność, wykryte zostaną niejasności, Beneficjent jest wzywany do poprawy błędów. Brak naniesienia poprawek we Wniosku może dodatkowo skutkować odrzuceniem go i koniecznością sporządzenia kolejnego. Natomiast nie dostarczenie wspomnianych dokumentów na czas, jest niedopełnieniem warunków umowy o dofinansowanie i może skutkować wszelkimi sankcjami przewidzianymi w umowie, nawet jej rozwiązaniem oraz zwrotem otrzymanych funduszy.

6 ROZMOWY O PROJEKTACH Jak wygląda procedura w przypadku, gdy w okresie pomiędzy sprawozdaniami Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków związanych z realizacją projektu? Jak już wspominałem, jeżeli Beneficjent w przeciągu całego kwartału kalendarzowego nie poniósł żadnych wydatków na rzecz projektu, które mogłyby przedstawić do rozliczenia, w takim wypadku przesyła Wniosek o płatność jedynie z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz Informację z realizacji projektu. Informacja składana jest zawsze w zwykłym trybie, czyli za każdy kwartał i rok kalendarzowy, natomiast Wnioski o płatność Beneficjent składa kwartalnie, aż do momentu poniesienia kosztów kwalifikowanych. Opierając się na Pańskim doświadczeniu, proszę wskazać, który z obowiązków wydaje się najłatwiejszy do wypełnienia, a z którymi Beneficjenci mają najwięcej trudności? Generalnie Beneficjentom nie sprawia większych trudności przygotowywanie wymaganych dokumentów. Czasami pojawiają się pytania do konkretnych części Wniosków o płatność i Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Najczęściej wynika to ze specyfiki realizowanego projektu. W związku z tym, każde takie pytanie traktujemy indywidualnie. 5 Na co, Pana zdaniem, Beneficjenci, którzy są właśnie w trakcie realizacji projektu, powinni zwrócić szczególną uwagę? Z punktu widzenia sprawozdawczości najistotniejsze jest realizowanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, dotrzymanie terminowości przesyłania Wniosków o płatność oraz Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Należy pamiętać, że w wypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji projektu, istnieje możliwość zmiany harmonogramu poprzez podpisanie aneksu do umowy, tak aby nie okazało się, że projekt jest realizowany nieterminowo. Bardzo ważne jest również systematyczne tworzenie dokumentacji potwierdzającej postęp rzeczowy realizacji projektu. Dziękuję za rozmowę

7 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOFEM ZIELIŃSKIM z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Beneficjentem Poddziałania POIG Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Panie Profesorze, Akademia Górniczo-Hutnicza jest Beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę powiedzieć na czym polega Państwa projekt? Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych 1. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług, jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Celem strategicznym projektu jest realizacja badań naukowych w zakresie innowacyjnych metod i narzędzi umożliwiających praktyczne zastosowanie paradygmatu SOA w procesie tworzenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwoju elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu przewiduje zastosowanie opracowanych metod i narzędzi w następujących obszarach aplikacyjnych: interaktywnych medycznych systemach telekonsultacyjnych, informacyjnych systemach medycznych, elektronicznym rynku złożonych usług biznesowych, systemach monitorowania środowiska i systemach nadzoru bezpieczeństwa, w sektorze telekomunikacji oraz budownictwa. Przewiduje się także aktywny udział w pracach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja i organizacje standaryzacyjne w zakresie nowoczesnej architektury, oprogramowania dla sieciowych systemów korporacyjnych, bazującego na paradygmacie SOA. 1) System rozproszony zbiór niezależnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość, najczęściej za pośrednictwem sieci komputerowej. Urządzenia wyposażone są w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych, sprawiając wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Czy projekt, na który otrzymaliście Państwo wsparcie unijne jest już w trakcie realizacji? Na jakim znajduje się etapie? Podanym we Wniosku terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest r., jednak MNiSW podpisało z nami Umowę 15 grudnia 2008 r. i dopiero wtedy, mając gwarancję finansowania, mogliśmy rozpocząć badania naukowe. Zapisany w Umowie termin realizacji Projektu przypada pomiędzy r., a r., przy czym wliczany jest do niego okres poprzedzający podpisanie Umowy. Składa się na niego czas poświęcony na opracowanie Studium Wykonalności Projektu wraz z dokumentacją techniczną, kosztorysem i harmonogramem oraz opracowanie innych dokumentów niezbędnych do samego złożenia Wniosku o przyznanie dofinansowania. W całym Projekcie przewidzieliśmy 2 Fazy, podzielone na 8 półrocznych Etapów. 31 maja 2009 r. zakończyliśmy I Etap I Fazy Projektu, składając, oprócz finansowego, również obszerne sprawozdanie merytoryczne (przewidujemy składanie go po zakończeniu każdego półrocznego Etapu). Sprawozdanie merytoryczne ma charakter całkowicie dobrowolny i składane jest wyłącznie z naszej inicjatywy, jako dokument koordynujący, a tym samym ułatwiający naszą pracę. Mamy nadzieję, że z powodu opóźnienia w podpisaniu Umowy, uzyskamy przedłużenie terminu realizacji Projektu do dnia r., poprzez podpisanie stosownego Aneksu do Umowy. Panie Profesorze, w realizacji projektu niezwykle ważny jest tzw. obowiązek sprawozdawczy. Proszę powiedzieć na czym on w praktyce polega? Według postanowień Umowy, mamy obowiązek składać raz na kwartał Wniosek o płatność, rozliczający i dokumentujący wykorzystanie minimum 70% przekazanej nam zaliczki. Nieobowiązkowe, acz zalecane przez Ministerstwo, jest składanie takich Wniosków raz w miesiącu i właśnie z takiej możliwości najczęściej korzystamy. Projekt nasz bowiem realizujemy w ramach Konsorcjum Sieci Naukowej IT- SOA wraz z trzema Uczelniami (Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Politechniką Wrocławska), a także jednym instytutem badawczym (IPI PAN w Warszawie) na podstawie zawartego Porozumienia. Pięciu Partnerów Projektu generuje taką ilość dokumentacji wydatkowania zaliczki, że rozliczanie kwartalne stworzyłoby duży problem logistyczny. W praktyce to Akademia Górniczo-Hutnicza składa Wniosek o płatność i do niej przekazywana jest zaliczka, którą dalej Akademia przekazuje Partnerom wg. ustalonych w Porozumieniu parytetów, zgodnie z zatwierdzonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym podziale funduszy. Z kolei przelane środki, Partnerzy rozliczają przekazując do AGH karty rozliczenia zadań wraz z pełną dokumentacją finansową. AGH weryfikuje przekazaną dokumentację i przygotowuje dla Ministerstwa wspólne rozliczenie. Sporządzamy więc dwa rodzaje wniosków, pierwszy o zaliczkę, a drugi rozliczający ją kwartalnie lub miesięcznie. 6

8 INNOWACJA W REGIONIE Drugim obowiązkiem w zakresie sprawozdawczości jest sporządzenie kwartalnej, rocznej oraz końcowej Informacji z realizacji projektu w ramach POIG. Sprawozdajemy podobnie jak w przypadku rozliczeń finansowych; tzn. otrzymane od Partnerów Informacje łączymy w jedną wspólną. W Informacji z realizacji projektu, oprócz danych finansowych, znajdują się również informacje o aktualnie wykonywanych i planowanych zadaniach, napotykanych trudnościach w realizacji projektu, wskaźnikach realizacji projektu, zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, czy też podejmowanych działaniach promocyjnych Projektu. Informacja ta bardzo dobrze ilustruje postęp w realizacji Projektu. Trochę inaczej wygląda sporządzenie sprawozdania merytorycznego. Jednym z pierwszych działań po rozpoczęciu realizacji Projektu, było stworzenie dla potrzeb Projektu platformy internetowej, do której mieliby dostęp, z różnymi priorytetami, wszyscy Wykonawcy Projektu. Na platformie tej umieszczono m.in. wszystkie dokumenty strategiczne Projektu, wzorce obowiązujących druków, kalendarium zdarzeń, a przede wszystkim dokumentację merytoryczną Projektu. Każdy z Koordynatorów w 8 Obszarach Badawczych, po zakończeniu swojego zadania, sporządza raport i umieszcza go na platformie w formie pliku Word lub PDF. Następnie, po zakończeniu kolejnego Etapu i zaakceptowaniu przez Koordynatora Projektu, raporty te są drukowane i składane w jedno sprawozdanie przez Sekretariat Projektu. Jakich umiejętności, z punktu widzenia Pana, jako Beneficjenta, wymaga przygotowanie części sprawozdawczej? Co jest najłatwiejszą rzeczą w kwestii rozliczenia z przebiegu realizacji, a co przysparza najwięcej trudności? Samo przygotowanie części sprawozdawczej nie jest czynnością trudną merytorycznie. Przygotowanie Wniosku Projektu w ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii, wymagało bowiem od nas bardzo szczegółowego zaplanowania prowadzonych badań i sporządzenia Harmonogramu realizacji Projektu oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Obydwa te załączniki do Umowy są podstawą do rozliczania naszych działań. Druki sprawozdań weryfikują wykonywanie kolejnych zaplanowanych zadań i wydatkowanie kolejnych zaplanowanych na ten cel środków finansowych, wykazując tym samym postęp w realizacji Projektu. Trudniejsze logistycznie jest samo przygotowanie dokumentacji finansowej. Lwią część naszego Projektu stanowią badania naukowe i rozwojowe, stąd ok. 80% środków finansowych Projektu to wynagrodzenia dla Wykonawców tych badań. Zważywszy, że dla udokumentowania poniesionych kosztów, np. jednej umowy o dzieło, potrzeba aż 7 kopii każdego z dokumentów (umowy, rachunku z potwierdzeniem odbioru prac, oświadczenia o prawach autorskich, listy płac, potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, potwierdzenia przelewu zaliczki na podatek, potwierdzenia przelewu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), to łatwo sobie wyobrazić jaką ilość dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jesteśmy zmuszeni przekazywać do Ministerstwa (jeden z ostatnich wniosków rozliczających to 3 tomy dokumentacji). Dodatkową trudność stanowi fakt, że wynagrodzenia wypłacane na koniec miesiąca, są wykazywane Ministerstwu do 10 dnia następnego miesiąca w wysokości netto, gdyż przelewy podatku i składek zusowskich Uczelnia dokonuje dopiero po 15-tym i 20-tym następnego miesiąca. W rezultacie, wykazując w kolejnym miesiącu przelewy podatku i składek, musimy ponownie dołączać listy płac, których te składki dotyczą. W przypadku naszego Projektu, gromadzenie dokumentacji od wszystkich Partnerów, jej weryfikacja i sporządzanie wspólnego rozliczenia jest na pewno trudniejsze organizacyjnie i czasochłonne, ale nie stanowi żadnej trudności w realizacji Projektu. Niewątpliwie potencjalni Beneficjenci chętnie skorzystaliby z Pana rady, która mogłaby pomóc im prawidłowo przejść przez realizację projektu. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę? Proszę o jakieś wskazówki. Sprawą zasadniczą i podstawową, przynajmniej w naszej osi priorytetowej, jest przygotowanie dobrze przemyślanego i dobrze rozplanowanego w czasie i wydatkowaniu środków finansowych Studium Wykonalności. Warto poświęcić w okresie przygotowawczym więcej czasu na sporządzenie dobrego Harmonogramu realizacji projektu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego, aby potem starać się tylko o najlepsze wyniki prowadzonych badań, uzyskanie planowanych rezultatów Projektu i dokonanie zamierzonych wdrożeń, czego wszystkim Beneficjentom życzę. Dziękuję za rozmowę 7

9 NA OSI WIEDZA INNOWACJA PYTANIA DO SYGNATARIUSZY PAKTU DLA WIEDZY Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami i instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów podejmuje działania na rzecz promowania nauki, jako podstawy rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym roku Paktu dla Wiedzy. To inicjatywa mająca na celu promocję wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego. Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów naukowo-badawczych. Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy, innowacji i gospodarki. Zapraszamy do lektury Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Pasja i inwestycja w przyszłość. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pan interpretuje te słowa? To oczywiste stwierdzenie jest w polskiej rzeczywistości jedynie pobożnym życzeniem. Nie ma innowacyjnej gospodarki bez rozwoju nauki. Polecam lekturę artykułu prof. Jerzego Duszyńskiego z ostatniego numeru pisma Academia (2/2009). Przytaczam dwa cytaty: Polska zgłasza rocznie do Europejskiego Urzędu Patentowego ledwie 4 wynalazki na 1 milion mieszkańców i w Unii wyprzedza tylko Rumunię. Udział eksportu wysokich technologii w całym eksporcie naszego państwa jest bardzo mały i wynosi 3%, podczas gdy w Węgrzech jest to 22%, w Czechach 14%, a średnia UE to 18%. Udział Polski w światowym eksporcie wysokich technologii wynosi tylko 0,15%. Jest ponad 3 razy mniejszy niż czeski i ponad 4 razy mniejszy niż węgierski. Zatem albo dokonamy cywilizacyjnego skoku w ciągu kilkunastu lat (jak np. Hiszpania), albo pozostaniemy peryferiami Europy. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Stworzyć lepsze warunki rozwoju przedsiębiorstw (lepiej jest m.in. w Estonii, Litwie, Słowenii, Czechach, czy Słowacji) oraz wprowadzić systemowe rozwiązania stymulujące współpracę nauki i gospodarki (ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty, programy wspomagające badaczy w umiejętnym zarządzaniu wynikami badań). Jako wyzwanie traktowałbym także zmianę mentalności uczonych o wiele łatwiej było mi ostatnio nawiązać współpracę z Harvard University niż z Polską Akademią Umiejętności. Z kolei wśród kadr zarządzających firmami powszechne jest np. przekonanie, że inwestowanie w nauki humanistyczne to stracone pieniądze. Tymczasem obroty sektora kultury są w UE większe, niż obroty przemysłu samochodowego. 8 Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Do listy stworzonej przez moich poprzedników w niniejszej ankiecie dodałbym polskich archeologów i konserwatorów dzieł sztuki, którzy są znani na całym świecie.

10 NA OSI WIEDZA INNOWACJA Mirosław Harasim, p.o. redaktora naczelnego PAP Media Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Nauka to dla mnie synonim rozwoju cywilizacyjnego i nowoczesności, to także rozwój konkurencyjności na rynku, a w sferze wartości poszukiwanie prawdy. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pan interpretuje te słowa? Wiedza nie podlega inflacji ani dewaluacji. Jest punktem wyjściowym każdego aktu rozumnego tworzenia, działania, budowania. Gospodarka bazuje na wiedzy, osiągnięciach nauki i nowych pomysłach. Jej rozwój jest więc nierozerwalnie związany z postępem naszej wiedzy, postępem nauki. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Informacja, informacja i jeszcze raz informacja. Szybki i sprawny przepływ informacji między placówkami naukowymi a sektorem gospodarczym jest warunkiem wzmocnienia i rozwoju współpracy. Na komunikacji znają się dziennikarze, więc wielką rolę mogą tu odegrać media specjalistyczne pisma i portale internetowe, zarówno popularnonaukowe, jak i branżowe. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Nie znam żadnego epokowego polskiego odkrycia, które miałoby dla mnie jakieś szczególne znaczenie. Może go po prostu nie ma, a może dlatego, że naukowcy w tym Polacy pracują dziś w grupach międzynarodowych, a zatem odkrycia też stają się międzynarodowe? Duże wrażenie zrobił na mnie pomysł prof. Dobiesława Nazimka z lubelskiego UMCS, polegający na wytwarzaniu paliw z dwutlenku węgla. Wyobrażam sobie koniec surowcowego monopolu Rosji i Kuwejtu Wyobrażam sobie jazdę na wodzie Ale wyobrażam też sobie, że to tylko sen :). Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Nauka to dla mnie życie. Trudno je sobie bez niej wyobrazić. Nauka to dzieło i mądrość człowieka, dzieło kształtujące życie ludzkie. Choć Albert Einstein doszedł do wniosku, że Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna to nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. Nauka to najwspanialszy przejaw i efekt życia ludzkiego. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pani interpretuje te słowa? Wiedza kumuluje się i pozostaje, tworząc podstawę i źródło nowej wiedzy, podstawę postępu i pokarm dla rozumu, choć niestety bywa, że wykorzystywana jest nierozumnie. Wiedza jest zatem wszystkim, ale zarazem coraz szybciej się starzejąc, paradoksalnie łatwo staje się niczym. Wcześniej jednak materializuje się w wytwarzaniu dóbr, służąc wzrostowi gospodarczemu. I choć żyjemy w epoce gospodarki nietrwałości, niebywałej zmienności oraz niepewności, to właśnie wiedza staje się uniwersalnym substytutem, gwarantującym trwałość rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dobrobytu. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Należy tworzyć i umacniać systemowe (organizacyjne, instytucjonalne i finansowe) zachęty, regulacje oraz rozwiązania ukierunkowane na intensyfikację rozwoju takiej współpracy. Ważne są tu m.in. działania skierowane do systemu szkolnictwa wyższego. Powinny być weń wmontowane regulacje sprzyjające powiązaniom uczelni z praktyką gospodarczą. Niezbędna jest też bardziej aktywna, ukierunkowana na wydobywanie i upowszechnianie wynalazków, działalność urzędu patentowego, a także rozwój instytucji, tzw. poławiaczy wiedzy. Które z polskich odkryć ma dla Pani szczególne znaczenie? Ze starszych epokowe odkrycia dokonane przez Marię Skłodowską-Curie, natomiast ze współczesnych polskie osiągnięcia w zakresie techniki laserowej, niestety od początku nie wykorzystane i nadal nie wykorzystywane należycie. 9

11 W SKRÓCIE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego podsumowanie wdrażania Podpisano już 20 umów o dofinansowanie w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Instytucją Wdrażającą, zawarły dotychczas 20 umów o dofinansowanie w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Stanowi to ponad 77% wszystkich umów z listy projektów kluczowych, zaś łączna wartość dofinansowania przekracza 1 mld 439 mln zł. Wśród nich znajdują się inwestycje należące do grupy projektów dużych, tzn. takich, których całkowity koszt przekracza 50 mln EUR. Są to projekty Uniwersytetu Gdańskiego Budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, na kwotę dofinansowania ponad 236 mln zł (umowa podpisana w dniu 1 lipca br.) oraz Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, z kwotą wsparcia ponad 270 mln zł (umowa zawarta 8 lipca br.). Podpisanie tych umów było możliwe dzięki przyjęciu bardziej elastycznych zasad zarządzania finansowego w celu sprawniejszego wydatkowania środków europejskich w obliczu spowolnienia gospodarczego. W ostatnim tygodniu podpisano trzy kolejne umowy o dofinansowanie z: 1. Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie na realizację projektu pn. Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2. Politechniką Śląską na realizację przedsięwzięcia pn. Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechnika Śląska, 3. Uniwersytetem Rzeszowskim na realizację inwestycji pn. Kompleks Naukowo- -Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca roku planowane jest zawarcie pozostałych 6 umów z beneficjentami projektów kluczowych na kwotę ponad 337 mln zł. Ponadto, w dniu 26 czerwca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowała listę rankingową dla projektów szkół wyższych biorących udział w konkursie. Dzięki zwiększeniu o 300 mln zł alokacji przeznaczonej na konkurs, na liście podstawowej znalazło się 9 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 365 mln zł. Wyłonieni projektodawcy uzupełniają obecnie dokumentację przed ostatnim etapem oceny. Łącznie, do 2013 roku przewidywana kwota na wsparcie infrastruktury szkolnictwa wyższego wynosi ponad 588 mln euro. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, XIII Priorytet Infrastruktura szkolnictwa wyższego Podsumowanie wdrażania: ã Beneficjenci złożyli 26 wniosków o dofinansowanie dla projektów z Listy projektów indywidualnych ã Podpisano 20 umów o dofinansowanie w trybie indywidualnym ã Wśród podpisanych uwów znajdują się 2 duże projekty na kwotę ponad 50 mln EUR każdy ã Wartość całkowita projektów w podpisanych umowach wyniosła ,79 zł, w tym wartość przyznanego dofinansowania to ,43 zł ã Wartość całkowita największej podpisanej umowy to ,73 zł ã Wartość całkowita najmniejszej podpisanej umowy to ,31 zł ã Podwyższono alokację na konkurs o 300 mln zł ã Beneficjenci złożyli 42 wnioski w trybie konkursowym ã W wyniku wstępnego rozstrzygnięcia konkursu dla szkół wyższych, na liście rankingowej projektów podstawowych znalazło się 9 inwestycji na łączną kwotę ponad 365 mln zł ã Najbardziej zaawansowany projekt to Centrum Naukowo Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Centrum Wodne SGGW ã Wartość zatwierdzonych wydatków poświadczonych do MRR to prawie 43 mln zł 10

12 PYTANIA I ODPOWIEDZI n Do kiedy należy osiągnąć wskaźniki rezultatu? Wskaźniki rezultatu należy osiągnąć w okresie trwałości projektu, tj. pięciu lat od jego zakończenia. n Co oznaczają poniższe wskaźniki w sprawozdaniu z realizacji projektu: Liczba instytucji korzystających ze wspartej aparatury naukowo-badawczej liczba instytucji, które będą korzystać z dofinansowanej infrastruktury na podstawie sformalizowanego porozumienia z Beneficjentem. Liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne liczba certyfikatów akredytacji otrzymanych przez laboratorium. Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej liczba udostępnionych na zasadach rynkowych (odpłatnie) wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. n Co oznacza pojęcie komercjalizacji? Przez komercjalizację rozumiemy całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej i społecznej. Jest to sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników, lub spowodowanie gospodarczego ich wykorzystywania, przy użyciu innej formy prawnej (np. użytkowanie, leasing). W szczególności komercjalizacją jest transfer i sprzedaż przez instytucje sfery nauki danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how biznesowi komercjalizację technologii można zatem określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami. 11 n Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikiem produktu: Liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy (EPC), powstałych w wyniku realizacji projektu, związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej, a Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)? Pierwszy jest wskaźnikiem produktu, a więc odzwierciedla liczbę miejsc pracy, które powstaną w trakcie trwania projektu na potrzeby jego realizacji. Drugi to wskaźnik rezultatu i odnosi się do rzeczywistości po zakończeniu projektu, a więc określa liczbę miejsc pracy, które powstaną na skutek zrealizowanego projektu.

13 PYTANIA I ODPOWIEDZI n Kiedy należy wykazać osiągnięcie wskaźnika produktu Wybudowanie laboratorium? Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w momencie, w którym laboratorium będzie gotowe do użytku. n Kiedy można uznać, że dana jednostka została objęta wsparciem? Jednostka została objęta wsparciem w momencie, kiedy nastąpił na jej rzecz rzeczywisty przepływ finansowy lub rzeczowy, czyli środki zostały pobrane i rozliczone. n Czy we wskaźniku Liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą, należy uwzględnić liczbę wszystkich studentów, którzy będą z niej korzystać podczas studiów, czy jedynie tych, którzy są zaangażowani w realizację projektu badawczego? Należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich studentów, którzy będą wykorzystywać stworzoną w trakcie projektu infrastrukturę badawczą, zarówno do celów badawczych, jak i w procesie dydaktycznym. n W jaki sposób należy obliczyć EPC? EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy) oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na realizację prac B+R. Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego, w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym stanowisku pracy. Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi). 2. Pracownik pracujący na 0,5 etatu i poświęcający na daną działalność: 90 % lub więcej ogólnego czasu pracy = 0,5 EPC; 50 % ogólnego czasu pracy = 0,25 EPC; 3. Pracownik zatrudniony w danej jednostce w roku sprawozdawczym przez 6 miesięcy na całym etacie i poświęcający 90 % lub więcej ogólnego czasu pracy na daną działalność = 0,5 EPC; 4. Osoba wykonująca daną działalność na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło pełny, faktyczny czas pracy w roku sprawozdawczym ze wszystkich umów, podany jako odpowiedni ułamek rocznego czasu pracy. 12 Zasady przeliczania: 1. Pracownik pracujący na pełnym etacie poświęcający w ciągu roku sprawozdawczego na daną działalność: 90 % lub więcej ogólnego czasu pracy = 1,0 EPC; 75 % ogólnego czasu pracy = 0,75 EPC; 50 % ogólnego czasu pracy = 0,5 EPC;

14 KALENDARIUM HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG (nowe nabory w 2009 r.) Działanie PO IG Poddziałanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tryb indywidualny Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: Termin ukończenia naboru Wartość dofinansowania dla projektów w ramach całego naboru Program VENTURES Konkurs 2 sierpień/wrzesień 2009 Strona internetowa FNP: 31 października PLN Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program TEAM Program MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE Konkurs 2 lipiec/sierpień 2009 Konkurs 3 lipiec 2009 Strona internetowa FNP: Strona internetowa FNP: 30 września PLN 31 października PLN 13 Program WELCOME Konkurs 3 lipiec 2009 Strona internetowa FNP: 15 kwietnia PLN Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej 2 konkurs I połowa września 2009 Strony internetowe: II poł. września PLN 1 ( euro) RAZEM I Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) RAZEM II Oś Priorytetowa PO IG 2 RAZEM I i II Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) PLN ( euro) 1) Kwota w PLN została wyliczona w oparciu o kurs wymiany walut, ogłoszony przez EBC na dzień r. Zostanie ona zaktualizowana przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektu, w oparciu o stosowny kurs euro (kurs wymiany walut z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym udzielono wsparcia). 2) Łączna wartość wszystkich projektów, w tym także już realizowanych.

15 Zapraszamy do współpracy przy Funduszach na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Prosimy o przesyłanie opinii i sugestii na adres: Zespół redakcyjny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 ul. Hoża 20 (wejście główne) Warszawa 53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych Wersja 2 z dnia 03.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych W punkcie 15 wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników Wersja z dnia 21.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników W punkcie 15 wniosku o płatność należy wypełnić tabelę dot. wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu Wersja 2 z dnia 09.09.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. W punkcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS INFORMACJE OGÓLNE 1. Raport roczny Wykonawca przedkłada w terminie do dnia 31 marca każdego roku Projektu po zawarciu Umowy, o ile

Bardziej szczegółowo

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r.

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.1 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz projektów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG. Ośrodek Przetwarzania Informacji Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG Wskaźniki projektu-zalecenia i wskazówki dla Beneficjenta Warszawa, 17.01.2008 Wskaźniki produktu i rezultatu Prosimy nie umieszczać we wniosku

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników Poddziałanie 5.3.2 RPO WM 2014-2020 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA SPR tryb konkursowy

Definicje wskaźników Poddziałanie 5.3.2 RPO WM 2014-2020 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA SPR tryb konkursowy Załącznik nr 3 do Regulaminu wstępnej kwalifikacji subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska,,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Uzupełnianie wniosku o płatność część sprawozdawcza 2 Uzupełnianie wniosku beneficjenta o płatność: Punkt 13 Postęp rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs 1.3.1 rok 2012 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność część sprawozdawcza 4 czerwca 2013 r. 2 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Struktura budżetu zadania realizowanego w ramach Projektu 2 3 Arkusz zadania - pola wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r.

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. 1 Źródła finansowania działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Ośrodek 2 Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.01.2008 31.05.2011 podpunkt 8a Zgodnie z instrukcją należy podać kwotę poniesionych wydatków związanych z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zmiany instytucjonalne umiejscowienie IP Na mocy trójstronnego porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Instrumenty wspierania transferu technologii przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych

System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych Beata Teodorczyk Aleksandra Guzowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowy Punkt Kontaktowy 13 grudnia 2010 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.

KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3. KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe 1 Zakres minimalny umowy konsorcjum naukowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo