PROBLEMY METODOLOGICZNE WSPOMAGANIA DECYZJI PRZY OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ODPOWIEDNI SYSTEM KOMPUTEROWY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY METODOLOGICZNE WSPOMAGANIA DECYZJI PRZY OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ODPOWIEDNI SYSTEM KOMPUTEROWY."

Transkrypt

1 PROBLEMY METODOLOGICZNE WSPOMAGANIA DECYZJI PRZY OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ODPOWIEDNI SYSTEM KOMPUTEROWY. Ludmiła Dymowa, Paweł Sewastinow, Paweł Figat. WSTP NIEFORMALNY. Nie jest tajemnic, e wstpy nieformalne najczciej wykorzystuje si eby zamaskowa niech lub niemoliwo dokładnego i co gorsze matematycznie sztywnego formułowania zada. Szczerze przyznamy, e w naszym przypadku chodzi raczej o niech do formalizowania od pocztku zadania ni o niedostateczn wiedz czy dyletantyzm autorów. Chccym rozpatrywa problemy inwestowania wyłcznie z matematycznego punktu widzenia, proponujemy nasze wczeniejsze prace [-2], w których wielbiciele mog znale do udane zastosowanie praktyczne jednego z najbardziej kontrowersyjnych, a jednoczenie modnych ( w pewnym sensie do szalestwa), nawet pod wzgldem nazwy, działów matematyki nowoczesnej- Teorii zbiorów rozmytych. Warto podkreli, e w rozszerzonym sensie inwestowanie to prawie wszystko, do czego jestemy przyzwyczajeni w codziennym yciu. Najciekawsze jest przy tym, e zwykle nie zastanawiamy si nad podstawami matematycznymi ( i w ogóle nad jakimikolwiek podstawami) przy podejmowaniu przez nas decyzji inwestycyjnych. Na przykład gorcym letnim południem lekkomylnie kupujemy lody, cho powinnimy na serio zastanowi si nad zaletami alternatywnej inwestycji w poprawienie naszego samopoczucia kupna kubka zimnej fanty. Jasne, e wszystko to brzmi nie do koca powanie, powie powany czytelnik. Rzeczywiste inwestycje to inwestycje pewne, w solidne rzeczy i otrzymanie porzdnych zysków. Jednak, co moe by waniejsze i odpowiedzialniejsze ni decyzje o inwestycjach - -

2 własnej zdolnoci intelektualnej, na przykład własnego talentu matematycznego. Mona ulokowa go w waniejsze i szlachetniejsze dzieło, takie jak rozwizywanie szóstego problemu Gilberta i nawet rozwizywa go. Efekt ekonomiczny takiej inwestycji jest raczej bardzo niepewny, choby ze wzgldu na braku potencjalnej nagrody Nobla za osignicia matematyczne. Jednak włoenie talentu matematycznego w obłudne gry karciane z duymi stawkami mog solidnie wzbogaci inwestora. Wszystkie powysze nie bardzo naukowe rozwaania maj na celu ostrone przygotowanie czytelnika do przyjcia smutnej prawdy o niemoliwoci wyprodukowania jedynego uniwersalnego przepisu do oceny inwestycji. Włanie na tej tragicznej nucie mona by i było skoczy artykuł, jeeli by nie czysto altruistyczna ciekawo naukowa: na jakiej podstawie ludzie jednake podejmuj decyzje inwestycyjne i mniej altruistyczna ciekawo: jak zainwestowa pewne pienidze, czy moe jeszcze lepiej jak własno wirtualn (bo bardzo al pienidzy) na przykład intelektualn, by otrzyma w rezultacie moliwie jak najwicej (wszystkiego) i moliwie bez podejmowania zbdnego ryzyka. Poniewa, nie jest moliwe ogarn tego, co nieogarnite, to skoncentrujemy si na rozpatrzeniu normalnych projektów inwestycyjnych, z którymi maj do czynienia fundusze inwestycyjne, banki, due i rednie firmy i inne solidne organizacje. 2. WSTP Kryteria oceny projektów s czsto okrelane wyłcznie z punktu widzenia osoby majcej osobisty stosunek do pienidzy, które maj by zainwestowane. Jeeli o losie projektu decyduje bankier to interesuje go przede wszystkim termin zwrotu pienidzy, odsetki, ryzyko. Jeeli decyduje urzdnik to mog sta si bardzo wane kryteria ekologiczne, nowoczesnoci technologicznej, zatrudnienia itp. Przy tym moe zosta odrzucony zupełnie rewolucyjny i niezwykle korzystny projekt restrukturyzacji najwikszego w miecie przedsibiorstwa, którego realizacja pozostawi połow mieszkaców miasta bez pracy. Widoczne jest, e w takiej wyranie nieuporzdkowanej sytuacji pierwsze, co moe przyj do głowy - 2 -

3 powanemu teoretykowi, to idea stworzenia sztywnego, uniwersalnego systemu kryteriów oceny inwestycji. Idea ze wszech miar bardzo atrakcyjna i moe ona by podstaw zachwycajcej dyskusji naukowej. Jednak wdraanie jej w ycie zwłaszcza w formie instrukcji, wypełnienie której bdzie obowizkiem dla kadego (wraz z przyłoeniem duej okrgłej piecztki), jest niebezpieczne dla społeczestwa, gdy moe powodowa znaczne straty ekonomiczne. Warto podkreli, e to wszystko nie znaczy, i ludzie nie korzystaj przy ocenie projektów z jakich systemów kryteriów. Wrcz przeciwnie. Przykładem mog by Stany Zjednoczone, gdzie w konkursach projektów inwestycyjnych na poziomie federalnym wykorzystuje si około 40 rónych kryteriów. Jasne, e cz z nich moe by w sposób obiektywny przedstawiona w formie ilociowej (Wewntrzna stopa zwrotu, Warto zaktualizowana netto przedsiwzicia itp.), a cz tylko w formie jakociowych ocen ekspertowych (Stopie wpływu na ekologi, Stopie ryzyka politycznego). Dodatkow nieprzyjemnoci jest nierównowano kryteriów. W systemie niemieckich biznesowo - innowacyjnych i technologicznych centrów opracowano pewien niezbyt zgrabny system kryteriów. Jego wyranymi zaletami s brak zdeklarowanej sztywnoci, uniwersalnoci oraz to, e jest rezultatem (mniej wicej) naukowym, wynikajcym z yciowej praktyki. Zbiór moliwych kryteriów proponuje si rozdzieli na nastpujce grupy: - Kryteria charakteryzujce zgodno projektów z poziomem rozwoju ekonomicznego regionu, jego cechami ekologicznymi i naukowo technologicznym charakterem struktury innowacyjnej; - Kryteria oceny sukcesu komercyjnego przedsiwzicia; - Kryteria oceny poziomu naukowo- technicznego; - Kryteria efektywnoci finansowej; - Kryteria oceny stopnia moliwoci technicznej realizacji projektu; - Kryteria oceny rónego rodzaju ryzyka; - 3 -

4 Ju na pierwszy rzut oka, na podstawie proponowanej systematyzacji kryteriów mona wnioskowa, e zadanie oceny projektów inwestycyjnych jest obcione nastpujcymi okolicznociami: - Kryteria szczegółowe mog by oparte na charakterystykach ilociowych (parametry finansowe) oraz na ocenach ekspertów (kryteria poziomu naukowo - technicznego). Eksperci, aby nie pomyli si wol dawa rady wyłcznie na jakociowym poziomie i przy tym bardzo czsto niepewne. Poniewa wan role odgrywaj tu dowiadczenie i intuicja, niezbdne jest pojawienie si pewnego rodzaju niepewnoci o naturze subiektywnej, rozmytej, która nie moe by formalizowana w zwykłym sensie prawdopodobiestwa. Od lat szkolnych dobrze wiadomo, e wszystko, co nie jest obiektywne, nie jest naukowe, e intuicja to diabeł. Dlatego opierajc si na bezwzgldnie sztywnym (upartym), tradycyjnym pogldzie naukowym, mona by było z ulg zapomnie o kryteriach zadanych na jakociowym, werbalnym poziomie opisu. Jednak w praktyce włanie takie kryteria czsto odgrywaj role pierwszoplanow. - Cz kryteriów jest w stosunkach antagonistycznych. Oznacza to, e ulepszenie jakiego kryterium spowoduje automatycznie pogorszenie innego i niemiertelny pewnik, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, nie starzeje si. - Kryteria s wyranie nierównowane, poniewa maj róny wpływ na integraln ocen jakoci projektu. Oprócz tego kryteriów jest za duo. Problem polega na tym, e ludzie w ogóle le rozumiej przesadnie detalizowane skale wartoci parametrów lub kryteriów. Zgodnie z danymi bada psychofizycznych, przecitny człowiek moe wyranie rozrónia nie wicej ni 7 9 poziomów na skali pewnego parametru. Jeeli ma wicej stopni, to ssiednie poziomy zaczn si nakłada i ju nie mog by całkowicie wyranie rozróniane. Spis problemów mona z łatwoci przedłuy, ale zastraszanie czytelnika nie jest naszym celem. Mdry czytelnik od razu spostrzee, e im straszniej problemy - 4 -

5 przedstawione s we wstpie, tym łatwiejsze i pikniejsze bd proponowane przez autorów sposoby ich rozwizywania. Nazwa nastpnego rozdziału zaczyna si od słów formalizacja matematyczna. Przykro nam, ale nie uda si całkiem unikn matematyki przy szacowaniu projektów inwestycyjnych: rzecz idzie o grube pienidze, a one lubi, kiedy si je liczy. Jednak dobrze rozumiemy ukształtowan i popart całym yciowym dowiadczeniem wikszoci normalnych ludzi (nie matematyków) boja, a nawet obrzydzenie do matematyki. Dlatego, postaramy si stosowa matematyk w formie obrazków, a nie wzorów. Przy tym bdziemy opiera si na prociutkim przykładzie i jego realizacji za pomoc opracowanego przez autorów oprogramowania. 3. FORMALIZACJA MATEMATYCZNA KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH JAKO CI PROJEKTÓW W celu oceniania projektów trzeba dysponowa aparatem matematycznym umoliwiajcym doprowadzenie wszystkich charakteryzujcych je rónorakich kryteriów szczegółowych do uniwersalnej skali porównawczej. Dlatego wykorzystujemy narzdzie matematyczne teorii zbiorów rozmytych [3]. Rozpatrzmy przykład takiego wanego wskanika ilociowego jak wewntrzna stopa zwrotu (IRR). Oczywicie, istnieje jaka dolna dopuszczalna granica IRR, zwykle mniej wicej równa redniej bankowej stopie procentowej (r) w pastwie. Jasne jest te, e istnieje do szeroki zakres r< IRR< IRRm, w którym efektywno projektu ronie i jednoczenie wzrasta prawdopodobiestwo inwestowania. Przypuszczamy, e przy IRR>IRRm efektywno projektu pod wzgldem parametru IRR jest w takim stopniu wysoka, e bez wzgldu na inne okolicznoci inwestowanie jest gwarantowane. Dla formalizacji tego rodzaju opisów w ramach teorii zbiorów rozmytych wykorzystuje si aparat funkcji przynalenoci, który w kontekcie naszego zadania wygodniej nazywa funkcj przydatnoci (moliwe s i inne okrelenia na przykład poyteczno, uyteczno, gdy nie ma sztywno ustalonego terminu). Funkcje przydatnoci zmieniaj si od zera w zakresie niedopuszczalnych - 5 -

6 wartoci parametru do maksymalnej wartoci w przedziałach najlepszych wartoci analizowanego wskanika jakoci. Ogólny kształt funkcji uytecznoci dla naszego przykładu jest przedstawiony na rys.a. Podkrelamy, e liniowy charakter wzrostu funkcji uytecznoci nie jest dogmatem i najczciej wykorzystuje si go w przypadkach, kiedy dla rónych wartoci wskanika jakoci mona powiedzie tylko, e jeden z nich jest lepszy, moliwie przydatniejszy od drugiego (ocena wyłcznie werbalna, jakociowa).w ten sam sposób mona zbudowa funkcje uytecznoci dla innych wskaników jakoci. Najczciej funkcje te maj kształt rozmytych (b c) lub zwykłych (rys.d) przedziałów. a) 0.5 b) IRR min IRR max IRR 0.5 c) Termin min Termin max Termin 0.5 d) 0.5 e)

7 Rys. a)-d) typowe formy kryterium na podstawie parametrów jakociowych e) funkcja przynalenoci kryterium zadanego werbalnie gdzie liczby 0-9 odpowiadaj np. lingwistycznym ocenom stopni ostroci okrelenia parametru : nie wyrany, mniej wicej wyrany, wyrany,... zdecydowanie wyrany Formalizacja kryteriów jakoci przedstawionych na poziomie werbalnym równie moe zosta wykonana za pomoc funkcji uytecznoci. Wygodnie jest przy tym korzysta z werbalnych ocen stopni ostroci lingwistycznych okrele parametru jakoci. Przykładem moe by stopie ostroci wskanika jakoci wpływ na ekologi regionu,który moe by oszacowany w skali werbalnej: nie wyrany, słabo wyrany, zdecydowanie wyrany itd.(ale nie wicej ni 9 poziomów o czym mówilimy ju powyej). Sposób tworzenia odpowiedniej funkcji uytecznoci przedstawiono na rys. e. W rezultacie wszystkie ilociowe oraz jakociowe kryteria s reprezentowane na jednej bezwymiarowej skali funkcji uytecznoci. Moemy ju przej do rozpatrzenia przykładu. Przeprowadmy ocen porównawcz 4 projektów pod wzgldem parametrów przedstawionych na rys 2. W sytuacji realnej moe by znacznie wicej parametrów. Jednak bez wewntrznej stopy zwrotu (IRR), wartoci zaktualizowanej netto przedsiwzicia (NPV),rentownoci (PI),okresu zwrotu (PB) projekty z reguły nie mog by oszacowane, gdy s to parametry najwaniejsze. Ryzyko projektu (R) charakterystyk agregowan w sposób bardziej skomplikowany, w okreleniu której mog by stosowane zarówno ilociowe jak i jakociowe oceny ekspertów. Szczegóły w [2]

8 rys. 2 Projekty, które bdziemy porównywa. W naszym prociutkim przykładzie przypumy, e ryzyko zostało w jaki sposób ocenione i moe waha si w przedziale od 0 do. Wartoci parametrów dla naszego przykładu s przedstawione w tabeli który znajduje si na rysunku 2. Nastpnym krokiem jest stworzenie funkcji uytecznoci

9 rys. 3 Typy funkcji przynalenoci W menu (rys.3) naley wybra pasujcy typ funkcji i zada wartoci odpowiadajcych punktów kluczowych (x x4). Punkty kluczowe z kolei mog by zadane na podstawie ocen ekspertów, lub danych normatywnych, na podstawie sztywnych (na przykład bankowych, pastwowych) przepisów itd. Poniewa w naszym przykładzie chodzi tylko o wybranie najlepszego sporód 4 projektów, wic zrobimy to prociej. Przykład najgorsza warto NPV przy porównaniu wszystkich 4 projektów jest równa , najlepsza Dlatego (rys. 4) definiujemy x=2000 (mniej ni 2500 dlatego e nie chcemy od pocztku odrzuca projekt nr.), x2= 4000 i tylko dla pewnoci x3=6000. Podobnie w sposób interaktywny budujemy pozostałe funkcje uytecznoci (rys.4)

10 rys. 4 Budowanie funkcji uytecznoci 4. OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WZGLDNEJ WANO CI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Bardzo trudnym problemem metodycznym jest rangowanie duej iloci kryteriów na podstawie opinii ekspertów. Powyej ju mówilimy o ograniczonych moliwociach człowieka do ocen sytuacji wielokryterialnych. Jednak przy porównaniu dwóch alternatyw jest on zwykle w stanie w sposób adekwatny ustali, u której z nich rozpatrywany wskanik (wano) jest silniejszy (lepszy), a nawet w niektórych przypadkach w sposób przybliony oceni (werbalnie) stopie wyranoci tej rónicy. Dlatego opracowana przez nas metoda rangowania kryteriów zapewnia otrzymanie ilociowych wartoci współczynników wzgldnej wanoci (rang) na podstawie ich parzystych porówna w formie słownej. Podstaw metody jest macierz parzystych lingwistycznych porówna, zaproponowana przez T. Saaty [4]

11 Rys 5. Wypełnienie macierzy parzystych porówna i wyliczenie rang. Sposób wypełnienia tej macierzy dla naszego przykładu przedstawiono na rys. 5. Jak wida na nim, wykorzystuje si tylko 9 podstawowych ocen słownych. Jest to nie przypadkowe i zwizane z faktem, e w jzykach naturalnych wikszoci narodów take wykorzystuje si nie wicej ni 9 lingwistycznych ocen wzgldnej wanoci. Słowne sformułowania ocen mog by inne, ale ich ilo w praktyce jest stała. Takie s cechy ludzkiego umysłu [4]. Ocenom werbalnym wzgldnej wanoci odpowiadaj liczby naturalne. Jest to oczywiste, gdy w innym przypadku jakiekolwiek wyliczenie rang byłoby po prostu niemoliwe. Warto podkreli, e liczby na rys. 5 przedstawilimy wyłcznie w celu dydaktycznym. W praktyce nie radzimy wprost pokazywa ekspertom jakichkolwiek liczb. Niech oceniaj wyłcznie na podstawie skali lingwistycznej. Chodzi o to, e jeli proponujemy grupie specjalistów za zadanie ocen dobrze znanych im obiektów, to wtedy oceny werbalne zwykle bd prawie takie same. Inaczej by nie moe: ludzie studiowali na - -

12 podstawie tych samych podrczników, czytaj te same artykuły, pracuj w tej samej dziedzinie. Jednak jeli uda si ich zmusi do wykorzystania przy ocenianiu liczb (zwykle za do grube pienidze: liczb nikt nie lubi) wtedy adnego konsensusu ju nie bdzie [5]. Rzecz w tym, e na pocztku było słowo. Liczby pojawiły si znacznie póniej i wcigu tego mikroskopijnego w skali historycznej okres czasu (kilka tysicleci), ludzie po prostu jeszcze nie nauczyli si dobrze z nich korzysta. I dziki BOGU!!! Na razie, mylimy za pomoc słów, a nie liczb, i nawet uparcie staramy si nauczy tej sztuki nasze komputery. Poniewa obiecalimy w miar moliwoci nie irytowa czytelnika matematyk, powiemy tylko, e kocowe rangi kryteriów na podstawie macierzy parzystych porówna w sposób najlepszy mona otrzyma za pomoc metod programowania nieliniowego. Szczegóły dla ciekawych w [6]. 5. FORMUŁOWANIE GLOBALNEGO KRYTERIUM JAKO CI PROJEKTÓW Mamy ju kryteria szczegółowe i ich rangi. Dobrze, e w naszym przykładzie mamy tylko 5 kryteriów, a nie 55, jak moe by yciu. Zadanie oceny projektów nie wyglda jeszcze duo prociej ni na pocztku artykułu. Dla rozstrzygnicia problemu niezbdne bdzie opracowanie sposobów agregowania wszystkich rónorodnych informacji w pewne kocowe ilociowe oceny. W wyniku musimy otrzyma jedn liczb warto globalnego wskanika (kryterium) jakoci projektów. Dalej niestety troch matematyki inaczej w ogóle nie bdzie jasne, o co chodzi. Niech: {x i }, i =,..., N s jakociowymi i ilociowymi parametrami jakoci; µ (x ), µ 2 (x 2 ),..., µ N (x N ) s funkcjami przynalenoci, które w danym przypadku traktujemy jak pewne kryteria na podstawie parametrów jakoci (faktycznie s to funkcje przynalenoci do dobrych, danych wartoci parametrów jakoci) - 2 -

13 a,..., a N s współczynnikami wzgldnej wanoci kryteriów; Najczstszymi wariantami formułowania kryteriów globalnych na podstawie kryteriów szczegółowych i ich rang s: DD = DD 2 = DD 3 = min N i = N i = a ( µ ( x ) a, µ ( x ) 2 a µ ( x ) 3 2 3,...) µ a i i ( x ) i a * µ N i i ( x ) i Istniej róne opinie co do porównawczej skutecznoci metod w formułowaniu globalnych kryteriów. Warianty DD 2 i DD 3 posiadaj własno wyrównywania małych wartoci jednego szczegółowego kryterium za pomoc zwikszania innych, co nie jest podane. Wariant DD jest wolny od tych wad, ale prowadzi do bardzo ostrej oceny sytuacji. Dlatego jest czasami nazywany kryterium maksymalnego pesymizmu. Udowodnione jest, e w wypadkach zada wielokryterialnej optymalizacji najbardziej racjonalnym jest uycie wariantu DD Jednak praktyka jest zawsze bogatsza ni teoria. Dlatego w zadaniach oceny jakoci projektów sensownym jest wykorzystywa razem trzy wyej wymienione sposoby formułowania kryterium globalnego (rys. 6). Wszystkie one gwarantuj otrzymanie ilociowych globalnych ocen projektów w zakresie od 0 (zdecydowanie niekorzystny projekt) do (projekt marzenie inwestora). Zgodno rezultatów otrzymanych za pomoc kryteriów DD DD 3 zwiksza zaufanie do wyników bada; niezgodno moe powodowa bardzo poyteczne dodatkowe rozwaania. Jasne, e im wysza warto kryterium globalnego, tym lepiej projekt jest oceniany. Z rys. 6 wynika, e w naszym przykładzie najlepszy jest projekt 3. Włanie dla tego projektu otrzymano

14 maksymalne wartoci kryteriów globalnych dla 2 rónych sposobów ich formułowania. rys. 6 Wyliczenie kryteriów globalnych Opracowana metoda pozwala nie tylko za pomoc jednej liczby ( ale opartej na do porzdnych podstawach naukowych) oceni jako projektów, ale, jak wida na rys. 6, ujawni jaki wpływ na ocen globaln ma kade kryterium szczegółowe razem ze swoj rang. Podsumowujc podkrelmy, e w praktyce zadania oceny jakoci projektów inwestycyjnych (i innych) s nie tylko zadaniami wielokryterialnymi, ale i wielopoziomowymi (hierarchicznymi).nasza metoda pozwala na rozwizywanie i takich zada, ale o tym w nastpnym artykule

15 Literatura. Sevastianov, V.I. Valkovsky, D.P. Sevastianov, D.V. Stepanov. The methods and software for financial an economic analysis in conditions of fuzzy and probabilistic uncertainty// Proc. of the Fifth International Conf. Computer Data Analysis and Modeling Minsk. Vol. 2., P Dymova L.,Sevastjanov D., Sevastjanov P. Application of fuzzy sets theory methods for the evaluation of investment efficiency parameters// Fuzzy economic review. 2000, Vol. V, N, P Zadeh L.A. Fuzzy sets//inf. Contr vol. 8.-p Saaty T. A Scaling Method for Priorities in Hierarhical Structures//J. of Mathematical Psychology vol. 5.-No 3.-p Zollo G., Iandoli L., Cannavacciuolo A. The performance requirements analysis with fuzzy logic// Fuzzy economic review. 999, Vol. IV, N, P Chu A., Kalaba R.,. Springarn R. A Comparison of Two Methods for Determining the weight of Belonging to Fuzzy Sets//J. of Optimisation theory and applications vol. 27.-No 4.- p

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY GEOPOLITYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE POTGOMETRII)

METODYKA ANALIZY GEOPOLITYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE POTGOMETRII) I. ROZPRAWY I OPRACOWANIA Mirosław SUŁEK PRZEGLD GEOPOLITYCZNY 2011, T. 3 METODYKA ANALIZY GEOPOLITYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE POTGOMETRII) Analiza geopolityczna jest metod badania stosunków midzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy Agata Raszka 1 Wybór metody preprocessingu zmiennych wejciowych do prognozowania płacenia przez przedsibiorstwo dywidendy 1. Wprowadzenie Termin sztuczna inteligencja został zaproponowany w 1956 roku przez

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo