UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. I) zawarta w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. I) zawarta w dniu r."

Transkrypt

1 UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. I) zawarta w dniu r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, Łomża, do KRS pod nr przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON: reprezentowaną przez : 1. Krzysztofa Swibodę - zastępcę Dyrektora Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, 1) Jacka Filipkowskiego Inżyniera Kontraktów Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a COSMETICS RDT Sp. z o. o., Łomża, ul. Nowogrodzka 153J, NIP , REGON , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS reprezentowaną przez: - Andrzeja Kuczwalskiego Prezesa Zarządu zwaną dalej WYKONAWCĄ a wspólnie zwanych" Stronami" 1. Przedmiot umowy i tryb jej zawarcia. 1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiotem umowy jest Dostawa kosmetyków, według załącznika do umowy. 2. Miejsce dostawy: kantyna w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, Łomża Kanty-na w Zakładzie; Kantyna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, Przytuły 13A, gm. Rzekuń, Rzekuń; Kantyna w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko, ul. Grądy-Woniecko 34, Rutki-Kossaki; Sklep w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, Łomża. 1

2 3. Oświadczenia Wykonawcy. 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania dostaw w sposób niezakłócony i należyty. 2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał dostawy w sposób zgodny z postanowieniami umowy, ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Warunki dostawy. 1. Dostawa będzie realizowana w ilościach i w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. 2. Termin dostawy nie może przekraczać dwóch dni od chwili złożenia zamówienia. 3. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie, faksem lub mailem. W każdym przypadku, Wykonawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający dopuszcza, w szczególnych okolicznościach, że potwierdzenie zamówienia będzie doręczone pracownikom wraz z dostawą. 4. Dostawa będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem na jego koszt, z zapewnieniem wyładunku i możliwości sprawdzenia ilości i jakości dostawy. 5. Przedmiot dostawy musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. 6. Dostarczony asortyment nie może nosić żadnych oznak uszkodzeń fizycznych i biochemicznych. 7. Dostarczany towar musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. 8. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, z ważną datą do użycia jeżeli obowiązuje. 9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniających odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych produktów w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu ustalonych cen jednostkowych pod warunkiem, że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów, a ponadto Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 11. Zamawiający może nie wyczerpać całości asortymentu będącego przedmiotem umowy, bez żadnych konsekwencji. 12. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 13. Zamawiający ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 14. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 2 dni od daty dostarczenia reklamacji. 15. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca niezwłocznie nie później jednak niż w następnym dniu roboczym w uzgodnieniu z pracownikami Zamawiającego dostarczy przedmiot zamówienia wolny od wad lub uzupełni żądaną ilość, w przypadku zakwestionowania ilości. 16. Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faksem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów poświadczających, że dostarczane produkty są zgodne z wymogami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2

3 18. W sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy towar ( zamienny ) nieodpowiadający ofercie, a co tym idzie załącznikowi 1 do umowy, bez zgody Zamawiającego, pracownik Zamawiającego może towar przyjąć, gdy wymagają tego okoliczności, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej na zasadach określonych w 8 ust. 1 pkt Wynagrodzenie. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ,50 zł bez podatku VAT ,25 zł z podatkiem VAT ( słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 25/100) podatek VAT wynosi ,75 zł 2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 6. Rozliczenia. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 3. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający potrąci z bieżącej faktury wartość kar umownych nałożonych na zasadach określonych w 8, za uprzednim oświadczeniem o potrąceniu i wystawieniem noty księgowej. 5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić nr niniejszej umowy. 7. Termin realizacji. Wykonawca będzie realizował niniejsza umowę od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia do dnia r. lub do wyczerpania wartości umowy. 8. Kary umowne. 1. Zamawiającemu przysługuje naliczanie kar umownych: 1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia jednostkowego ( brutto) - nie więcej niż 50% wartości zamówienia (brutto), 2) za dostarczenie towaru ( zamiennego) niezgodnego z załącznikiem do umowy, odpowiadającym ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego - Wykonawca zapłaci karę umowną odpowiadającą wartości dostarczonych towarów niezgodnie z załącznikiem do umowy, 3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych i ilościowych, w wysokości 0,8% wartości zamówienia ( brutto), za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 80% wartości zamówienia jednostkowego (brutto), 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia ( brutto), o którym mowa w 5 ust Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Kary umowne mogą zostać potrącone Wykonawcy z wartości wystawionych przez niego faktur. 4. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie przez Zamawiającego należności. 5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3

4 9. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3 - miesięcznym wypowiedzeniem. 2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy za 1 - miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się za zapłatą należnego i bezspornego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy przez okres co najmniej 2 miesięcy. 2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca pomimo wezwania do zaniechania działań niezgodnych z umową, dalej nie realizuje umowy w sposób należyty, a w szczególności: 1) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy nie odpowiadający wymaganiom Zamawiającego, 2) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy w sposób naruszający jej postanowienia, 3) uchyla się od zrealizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych przez Zamawiającego. 10. Zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i zgłoszona przez Stronę nie później niż w terminie 2 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 1) gdy zachodzi konieczność zastąpienia jednego asortymentu innym równoważnym, innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zmiana wynika: a) z zakończenia produkcji, b) zmiany wielkości opakowania gramatury produktu, gdy producent zakończył produkcję asortymentu w opakowaniach lub gramaturze w poprzednich wielkościach, 2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności, gdy wystąpi konieczność na żądanie zakładów karnych/ aresztów śledczych współpracujących z Zamawiającym zmiany ceny lub rodzaju oferowanego asortymentu. 11. Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 12. Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 2. Załącznik do umowy jest jej integralną częścią. 4

5 Załączniki do umowy : załącznik 1-przedmiot dostawy załącznik 2 - oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 1) 2) 5

6 Załącznik 1 do umowy z dnia r. nr ZP/12/CZB/2015 cz. I L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Wartość brutto 1. Antyperspirant NIVEA 40ml szt , ,00 23% 321, ,54 2. Antyperspirant NIVEA roll-on szt 10 6,99 69,90 23% 16,08 85, Antyperspirant REXONA 50ml szt , ,80 23% 588, , Antyperspirant kulka FA szt 10 5,1 51,00 23% 11,73 62,73 5. Dezodorant CRYSTALINE CONTROL szt 10 5,49 54,90 23% 12,63 67, Antyperspirant OLD SPACE 60 ml szt ,8 3344,00 23% 769, ,12 7. Antyperspirant ADIDAS 53ml sztyft szt ,3 4410,00 23% 1014, ,3 8. Antyperspirant DOVE 50 g szt. 10 8,9 89,00 23% 20,47 109,47 9. Dezodorant Cristaline man, roll-on 50 ml szt. 10 5,49 54,90 23% 12,63 67, Balsam do ciała Cztery Pory Roku 250ml szt , ,50 23% 458, , Balsam do ciała Venus 400ml szt. 50 6,6 330,00 23% 75,90 405,9 12. Balsam do ciała Garnier 400ml szt. 50 9,99 499,50 23% 114,89 614, Balsam do ciała DOVE 250ml szt , ,00 23% 255, , Balsam do ciała NIVEA for MEN 250ml szt. 50 8,5 425,00 23% 97,75 522, balsam do ciała Shelley szt. 10 3,69 36,90 23% 8,49 45, Mleczko do ciała Garnier 400ml szt. 20 9,99 199,80 23% 45,95 245,754 Krem do rąk glicerynowo-cytrynowy z dodatkiem co 0,99 455, najmniej następujących ziół (rumianku, skrzypu polnego, szałwii, rozmarynu, pokrzywy, melisy, chmielu, aloesu) łagodzący podrażnienia skóry spowodowane używaniem detergentów-100 ml szt ,00 23% 2435,4 18. Krem do rąk Evina 75ml szt ,59 190,80 23% 43,88 234, Krem do rak kozie mleko Ziaja 80ml szt ,67 934,00 23% 214, , Krem do rąk Wital aloes 10 1,7 17,00 23% 3,91 20, Krem glicerynowy z cytryną Cztry Pory Roku 100 ml. szt. 10 2,6 26,00 23% 5,98 31, Krem oliwkowy naturalny Ziaja 50 ml szt 10 3,11 31,10 23% 7,15 38, Krem NIVEA 50ml szt , ,00 23% 329, , Krem NIVEA SOFT 100ml szt. 70 6,72 470,40 23% 108,19 578, Krem NIVEA SOFT 300ml szt ,9 159,00 23% 36,57 195, Krem ochronny BAMBINO 150ml szt ,19 619,00 23% 142,37 761, Krem Rajd 100ml szt. 10 5,4 54,00 23% 12,42 66, Maszynka do golenia GILLETTE 2 szt , ,00 23% 649, , Maszynka do golenia GILLETTE 3 szt ,00 23% 6,90 36,9 30. Maszynka do golenia POLSILVER szt ,89 178,00 23% 40,94 218, Maszynka do golenia GILLETTE MACH 3 TURBO szt ,00 23% 133,40 713,4 32. Maszynka do golenia GILLETTE FUSION szt ,00 23% 75,90 405,9 33. Wkłady do maszynki MACH 3 szt. 15 7,5 112,50 23% 25,88 138, Mydło ARKO 100g szt ,88 880,00 23% 202, ,4 35. Mydło DOVE 100g szt , ,00 23% 496, ,8 36. Mydło NIVEA 100g szt , ,00 23% 287, ,5 37. Mydło PALMOLIVE 100g szt , ,00 23% 250, ,7 38. Mydło PROTEX 100g szt , ,00 23% 503, ,7 39. Mydło LUKSJA szt. 10 0,99 9,90 23% 2,28 12, Mydło FA kostka 100g szt. 10 1,09 10,90 23% 2,51 13,407 Mydło kosmetyczne z kremem nawilżającym w różnych 0,8 644, wersjach zapachowych i kolorystycznych-kostka 100g szt ,00 23% Mydło w płynie PALMOLIVE 300ml szt , ,00 23% 596, , Mydło w płynie PATI 500ml szt ,09 209,00 23% 48,07 257,07 6

7 44. Mydło w płynie Aro 500ml z dozownikiem szt 10 2,09 20,90 23% 4,81 25, Mydło w płynie Achem 500ml z dozownikiem szt 10 2,19 21,90 23% 5,04 26, Oliwka do ciała BAMBI 200ml szt ,9 490,00 23% 112,70 602,7 47. Pasta do zębów SIGNAL szt , ,00 23% 343, , Pasta do zębów Colodent 100 ml szt. 10 2,19 21,90 23% 5,04 26, Pasta do zębów BLEND & MED 100ml szt , ,00 23% 401, , Pasta do zębów COLGATE 125ml szt , ,00 23% 351, ,9 51. Pasta do zębów ELMEX szt , ,00 23% 941, , Pasta do zębów SENSODYNE szt , ,00 23% 884, , Pasta do zębów BLEND & MED. 3 WHITE perła szt , ,00 23% 573, , Nitka dentystyczna Jordan szt. 20 6,9 138,00 23% 31,74 169, Płyn do płukania jamy ustnej 500 ml Colgate szt ,00 23% 25,30 135,3 56. Krem do stóp antybakteryjny Soraya szt ,00 23% 16,10 86,1 57. Talk do stóp szt ,00 23% 16,10 86,1 Patyczki kosmetyczne w opakowaniu foliowym po 100 szt. w 0,85 34, opakowaniu szt ,00 8% 459 Patyczki kosmetyczne w opakowaniu foliowym po 200 szt. w 1,5 1, opakowaniu szt ,00 8% 16,2 60. Pędzelek do golenia szt. 20 7,2 144,00 23% 33,12 177, Pianka do golenia GILETTE 200ml szt ,6 1380,00 23% 317, ,4 62. Pianka do golenia BOND 200ml szt ,79 758,00 23% 174,34 932, Pianka do golenia NIVEA for MEN 200ml szt , ,00 23% 367, , Krem do golenia WARS 65g szt ,62 162,00 23% 37,26 199, Krem do golenia Pollena lider classic 65ml szt 10 1,62 16,20 23% 3,73 19, Żel do golenia GILETTE 200ml szt ,9 1780,00 23% 409, ,4 67. Żel do golenia NIVEA for MEN 200ml szt ,2 1640,00 23% 377, ,2 68. Zel do golenia Naturia 200 ml szt 10 6,83 68,30 23% 15,71 84, Balsam po goleniu BOND szt. 50 4,59 229,50 23% 52,79 282, Balsam po goleniu NIVEA for MEN 100ml szt ,39 769,50 23% 176,99 946, Żel do mycia twarzy NIVEA visage szt ,00 23% 55,20 295,2 72. Płatki kosmetyczne 80szt. szt. 50 2,39 119,50 8% 9,56 129, Szampon familijny 500ml szt ,99 897,00 23% 206, , Szampon HEAD&SHOULDERS dla mężczyzn 200ml szt 10 7,2 72,00 23% 16,56 88, Szampon HEAD&SHOULDERS 400ml szt , ,00 23% 896, , Szampon NIVEA 250ml szt ,6 1980,00 23% 455, ,4 77. Szampon TIMOTEI 200ml szt , ,00 23% 330, , Szampon PALMOLIVE 200ml szt ,2 1860,00 23% 427, ,8 79. Szampon SCHAUMA 400 ml szt. 10 6,6 66,00 23% 15,18 81, Szampon SCHAUMA 250ml szt , ,00 23% 344, , Szampon Achem 330ml szt 10 1,3 13,00 23% 2,99 15, Szampon Elseve 250ml szt 10 6,6 66,00 23% 15,18 81, Odżywka do włosw ELSEVE 200 ml szt 10 6,6 66,00 23% 15,18 81, Szczoteczka do zębów COLGATE szt , ,00 23% 402, ,5 85. Szczoteczka do zębów JORDAN szt. 10 2,9 29,00 23% 6,67 35, Tonik do twarzy 200ml szt. 20 3,8 76,00 23% 17,48 93, Mleczko do ciała NIVEA 250ml szt ,00 23% 126,50 676,5 88. Mydelniczka szt ,9 180,00 23% 41,40 221,4 89. Żel do włosów 150g szt ,9 90,00 23% 20,70 110,7 90. Żel pod prysznic FA 250ml szt , ,00 23% 344, , Żel pod prysznic BOND 300ml szt ,3 1290,00 23% 296, ,7 92. Żel pod prysznic NIVEA for MEN 250ml szt ,2 1860,00 23% 427, ,8 93. Żel pod prysznic ADIDAS 250ml szt ,5 1650,00 23% 379, ,5 94. Zel pod prysznic Joanna 300ml szt 10 3,2 32,00 23% 7,36 39, Żel pod prysznic PALMOLIVE 250ml szt ,5 1650,00 23% 379, ,5 96. Pilnik do paznokci papierowy op. 50 1,4 70,00 23% 16,10 86,1 97. Obcinacz do paznokci szt ,8 360,00 23% 82,80 442,8 7

8 98. Obcinacz do paznokci szt. 10 1,8 18,00 23% 4,14 22, Peeling do twarzy w tubie 75ml szt. 10 3,2 32,00 23% 7,36 39, Krem do twarzy DOVE 150ml szt ,00 23% 184, Krem do twarzy NIVEA for MEN 75ml szt ,00 23% 105,80 565, Pomadka ochronna do ust szt 10 2,2 22,00 23% 5,06 27, Chusteczki nawilżające (opakowanie nie mniej niż 72 szt.) op ,53 706,00 23% 162,38 868, Gąbka do ciała szt ,2 600,00 23% 138, Grzebień szt. 50 0,6 30,00 23% 6,90 36, Płyn dp higieny intymnej 500 ml Ziaja szt. 10 4,8 48,00 23% 11,04 59, Farba do włosów Palette szt 10 6,2 62,00 23% 14,26 76, Tampony O.B. 8szt. szt 10 4,2 42,00 8% 3,36 45, Tampony O.B. 16szt. szt ,00 8% 5,60 75, Podpaski Bella normal 20szt. szt 10 1,8 18,00 8% 1,44 19, Podpaski Bella Nova Classic ze skrzydełkami szt 10 2,2 22,00 8% 1,76 23, Podpaski Naturella Classic 16 szt. szt 10 4,5 45,00 8% 3,60 48, Podpaski Always ultra Normal Plus 10szt. op. 10 3,6 36,00 8% 2,88 38, Podpaski Naturella Classic 8 szt. op. 10 2,6 26,00 8% 2,08 28, Podpaski Naturella Normal ze skrzydełkami 10szt. op. 10 2,6 26,00 8% 2,08 28, Tampony Naturella normal 16szt. op. 10 6,8 68,00 8% 5,44 73, Tampony Naturella Super 16szt. op. 10 6,8 68,00 8% 5,44 73, Wkładki higieniczne Bella Panty 20szt. op. 10 2,5 25,00 8% 2, Jedwab do włosów Biosilk 15ml. szt 10 7,5 75,00 23% 17,25 92, Pumeks szt 600 0,55 330,00 23% 75,90 405, Chusteczki higieniczne po 10 chusteczek w paczce paczka ,7 8160,00 23% 1876, ,8 RAZEM X ,50 X 22849, ,25 8

UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. III) zawarta w dniu. 28.04.2015 r.

UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. III) zawarta w dniu. 28.04.2015 r. UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. III) zawarta w dniu. 28.04.2015 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, do KRS pod nr 0000374747

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. II) zawarta w dniu r.

UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. II) zawarta w dniu r. UMOWA NR ZP/12/CZB /2015 (cz. II) zawarta w dniu. 28.04.2015 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, do KRS pod nr 0000374747

Bardziej szczegółowo

Hurtownią Artykułów Przemysłowych FARMAL Jerzy Włodkowski, Al. Legionów 54B Łomża, NIP , REGON , reprezentowaną przez:

Hurtownią Artykułów Przemysłowych FARMAL Jerzy Włodkowski, Al. Legionów 54B Łomża, NIP , REGON , reprezentowaną przez: UMOWA NR ZP/30/ CzB- Uch /2014 dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku nr 63 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze zawarta w dniu. 10.03.2014 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Postępowanie ZP/85/ CzB- HA /2014

Postępowanie ZP/85/ CzB- HA /2014 UMOWA NR ZP/85/ CzB- HA /2014 Dostawa materiałów elektrycznych na budowę budynku Sali widzeń Aresztu Śledczego w Hajnówce zawarta w dniu 01.08.2014 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu "[kliknij tutaj i wpisz datę ]"

zawarta w dniu [kliknij tutaj i wpisz datę ] ZAŁĄCZNIK NR B DO SIWZ UMOWA NR ZP/42/CzB/2016 Dostawa sukcesywna węgla kamiennego typu groszek do Kotłowni Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie ZP/113/ CzB- HA /2014

Postępowanie ZP/113/ CzB- HA /2014 UMOWA NR ZP/113/ CzB- HA /2014 Dostawa materiałów izolacyjnych dla potrzeb budowy sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka. zawarta w dniu 20.10.2014 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/CZB/2015. Dostawa tkaniny pościelowej do szwalni PIGB POMERANIA ODDZIAŁ w Czerwonym Borze zawarta w dniu r.

UMOWA NR ZP/1/CZB/2015. Dostawa tkaniny pościelowej do szwalni PIGB POMERANIA ODDZIAŁ w Czerwonym Borze zawarta w dniu r. UMOWA NR ZP/1/CZB/2015 Dostawa tkaniny pościelowej do szwalni PIGB POMERANIA ODDZIAŁ w Czerwonym Borze zawarta w dniu. 04.03.2015 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/18/ II / CzB - -SU-CzB/2014 zawarta w dniu r.

UMOWA NR ZP/18/ II / CzB - -SU-CzB/2014 zawarta w dniu r. UMOWA NR ZP/18/ II / CzB - -SU-CzB/2014 zawarta w dniu. 26.02.2014 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Uroda w letniej odsłonie

Uroda w letniej odsłonie Uroda w letniej odsłonie oferta handlowa ważna od 14.06 do 26.06.2017 NIVEA 50-150 ml 53,27-159,80/l 7 Żel pod prysznic ADIDAS 400 ml 22,48/l 8 PRODUKTY PIELĘGNACJI TWARZY I CIAŁA MARKI L ORÉAL PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/21/ CzB- HA /2014

UMOWA NR ZP/21/ CzB- HA /2014 UMOWA NR ZP/21/ CzB- HA /2014 dostawa materiałów wykończeniowych na budowę budynku penitencjarnego Aresztu Śledczego w Hajnówce zawarta w dniu 26.02.2014 r. pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015

Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT / /2015 Załącznik nr 8 siwz Projekt umowy UMOWA NR WSZ.DAT.2511.1/ /2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

MOJA DROGERIA 8. 99 2. 99 10. 59 5. 99 10. 49 19. 99 10. 99 6. 29 9. 99 8. 49 29. 99 29. 99 33 % 22 % 48 % 26 % 13.59 3.25 13.39 13.49 13.49 11.

MOJA DROGERIA 8. 99 2. 99 10. 59 5. 99 10. 49 19. 99 10. 99 6. 29 9. 99 8. 49 29. 99 29. 99 33 % 22 % 48 % 26 % 13.59 3.25 13.39 13.49 13.49 11. MOJA DROGERIA 9.99 36.49 8. 49 29. 99 39.99 29. 99 Garnier Mleczko/ Tonik twarzy 200 ml (100ml=5,29) 22 % 13.59 10. 59 Nivea Krem (100ml=5,98) 3.25 13.39 2. 99 33 % Nivea Szampon do włosów (100ml=2,24)

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Formularze objęte prawem patentowym, do oferty należy dołączyć zaświadczenie firmy HINZ

Formularze objęte prawem patentowym, do oferty należy dołączyć zaświadczenie firmy HINZ Dostaw formularzy do dokumentacji medycznej HINZ Zapytanie ofertowe Nr 1/TG/2016 Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.05.2016 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:...

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... Załącznik nr 4b do oferty nr sprawy 06/PN/2013 Umowa nr...... zawarta w dniu.r. pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy:

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. 2014 roku w Boronowie pomiędzy: Zespołem Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska 242-283 Boronów NIP: 5751762658 Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik Artykuły Chemiczne

Cennik Artykuły Chemiczne Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe "RAKON" ZK Herby Kantyna-14 J.Von Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz Tel.: 502648457, NIP: 639-000-26-93 nazwa banku, numer rachunku Strona 1/5 Opis: Ceny artykułów mogą

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR /ZP/2012

U M O W A D O S T A W Y NR /ZP/2012 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR /ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4 Zał. nr 4 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA Załącznik Nr 12 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA.1.02.2014 zawarta w dniu... r. pomiędzy : DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ 82-300 ELBLĄG, ul. PUŁASKIEGO 1c regon nr 170326876 konto : Bank Citi Handlowy O/Elbląg

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu.. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo