Poznań, styczeń Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: Edukacja: o Strona 3, o Strony od 8 do 10, o Strony od 13 do 15, o Strona 60, o Strona 63. Badania i rozwój: o Strona 5. Kultura: o Strona 9, o Strony od 13 do 14. o Strony od 16 do 42. o Strona 62, o Strona 67. Sport: o Strony od 3 do 4, o Strona 45, o Strony od 56 do 60. Demokracja: o Strona 7, o Strona 11, o Strony od 53 do 55. Ekologia: o Strona 9, o Strony od 63 do 66. Turystyka: o Strony od 13 do 14. Zdrowie: o Strona 4, o Strona 6, o Strona 9, o Strona 53, o Strona 57. Polityka społeczna: o Strona 4, o Strona 10, o Strona 53, o Strona 58. Infrastruktura techniczna: o Strona 12, o Strony od 38 do 41, o Strony od 64 do 66, o Strona 68. Działalność międzynarodowa: o Strona 7, o Strony od 10 do 11, o Strony od 13 do 14. Działania informacyjne: o Strony od 42 do 43, o Strona 55, o Strona 60, o Strona 62. I inne

3 Informacje o aktualnych konkursach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań tel. (61) fax (61) Otwarte konkursy ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach Celem Konkursu jest realizacja działań w formie powierzenia zadania: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŝy na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie, oraz w formie wspierania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieŝy oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieŝy akademickiej, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, - 3 -

4 Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnościami Wielkopolski w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełno sprawnościami. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty składające ofertę muszą spełniać następujące kryteria: Prowadzenie statutowej działalności poŝytku publicznego: o na terenie województwa wielkopolskiego, o w dziedzinie objętej konkursem, o zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego. Posiadanie własnego rachunku bankowego. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Nieposiadanie zobowiązań publiczno prawnych wobec budŝetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Odpowiednio, na kolejne konkursy przeznaczono: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŝy na poziomie wojewódzkim (..) zł, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieŝy oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim ( ) zł, Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim ( ) zł, Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieŝy akademickiej ( ) zł, Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełno sprawnościami ( ) zł Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2015 r. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty bądź kuriera nie decyduje data stempla pocztowego. W przypadku ofert składanych osobiście: oferty naleŝy składać do 23 stycznia 2015 roku do godziny 15:30. Oferty złoŝone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŝnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015: 1. Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem uzaleŝnień 2. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzaleŝnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŝy z rodzin z grup ryzyka Celem Konkursu jest: - 4 -

5 Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem uzaleŝnień poprzez np.: elementy treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z róŝnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzaleŝnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŝy z rodzin z grup ryzyka poprzez: o zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków, o nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych, o zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, o przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji naduŝywania alkoholu lub narkotyków, o wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). Wnioski mogą składać prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi odpowiednio: dla konkursu nr zł, dla konkursu nr zł. Termin składania wniosków upływa: 09 stycznia 2015 r. o godz (nie decyduje data stempla pocztowego) dot. konkursu nr 1, 15 marca 2015 r. o godz (nie decyduje data stempla pocztowego) dot. konkursu nr 2. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Departamentu Zdrowia. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie przedmiotowym naleŝy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie (pokój nr 901) Departamentu Zdrowia przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy ), w zaklejonej i opieczętowane kopercie z dopiskiem: UzaleŜnienia Konkurs: dokładna nazwa konkursu. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich al. Jerozolimskie Warszawa tel. (22) fax (22) Inicjatywa Jessica Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich Działania 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji - 5 -

6 Celem Inicjatywy są działania rewitalizacyjne dostępne w ramach: Działanie wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, a więc np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy prywatni oraz partnerstwa publicznoprywatne. Wysokość środków wynosi jeszcze ok zł. Maksymalna wysokość poŝyczki nie moŝe przekroczyć 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu Miejskiego. Okres spłaty poŝyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Środki finansowe przeznaczone na realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce są inwestowane w Projekty Miejskie w formie poŝyczek, z zastrzeŝeniem, iŝ: 60% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w duŝych miastach (powyŝej 50 tysięcy mieszkańców), 40% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w małych miastach (poniŝej 50 tysięcy mieszkańców), euro przeznaczonych zostanie na realizację inwestycji związanych ze wsparciem instytucji otoczenia biznesu. Termin składania wniosków upływa wraz z wyczerpaniem całej kwoty. Wnioski o udzielenie poŝyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, naleŝy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na adres (moŝna takŝe złoŝyć osobiście w siedzibie Oddziału BGK w Poznaniu) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5, Poznań. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: European Commission Justice DG B-1049 BRUSSELS Belgium Program Sprawiedliwość Konkurs na wsparcie międzynarodowych projektów w dziedzinie polityki antynarkotykowej UE Celem Konkursu jest realizacja działań w ramach poniŝszych priorytetów: Nowe substancje psychoaktywne - wspieranie wdraŝania prawodawstwa UE w sprawie nowych substancji psychoaktywnych, poprzez poprawę zdolności do identyfikacji i oceny nowych substancji psychoaktywnych, w celu skutecznego reagowania na szybkie rozprzestrzeniania się takich substancji w całej UE, poprzez zmniejszenie ich dostępności, monitorowanie zakresu i wzory uŝywania tych substancji, a takŝe przez wymianę najlepszych praktyk w sprawie zapobiegania, - 6 -

7 Rehabilitacja - rozwój i rozprzestrzenianie innowacyjnych podejść mających na celu zapobieganie nawrotom i modele dobrych praktyk w zakresie integracji i rehabilitacji osób (długoterminowych) uŝytkowników narkotyków, w tym tych, zwolnionych z więzienia, między innymi poprzez poszukiwanie alternatywy dla przymusu sankcji, Najlepsze praktyki - wymiana najlepszych praktyk w zakresie współpracy władz publicznych zaangaŝowanych w świadczenie usług związanych z narkotykami, w tym na poziomie lokalnym lub regionalnym, a społeczeństwem obywatelskim - w celu zapewnienia, Ŝe podaŝ narkotyków i działania na rzecz zmniejszenia popytu na nie są połączone, w celu zwiększenia skuteczności profilaktyki, ograniczania szkód i działania organów ścigania w celu zapobiegania i zmniejszenia liczby przestępstw związanych z narkotykami, Społeczeństwo obywatelskie - wspieranie zaangaŝowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację celów Strategii walki z narkomanią oraz konkretnych działań w ramach planu działania UE w zakresie narkotyków , z myślą, aby wesprzeć zmniejszanie negatywnych skutków niedozwolonych substancji na pojedyncze jednostki i całe społeczeństwa. Wnioski mogą składać publiczne lub prywatne organizacje non-profit zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich UE. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi euro. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2015 r. o godzinie 12:00. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja im. Stefana Batorego ul. SapieŜyńska 10a Warszawa tel. (22) Dla Białorusi - Для Беларусі Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, słuŝących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (takŝe poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieŝowe), ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji, prowadzenia niezaleŝnych badań i analiz, poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. Wnioski mogą składać przede wszystkim białoruskie organizacje obywatelskie. Dotacje mogą otrzymać teŝ inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyŝej opisanych celów programu. Wysokość dotacji - dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do euro. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji moŝe być wyŝsza i okres jej wykorzystania dłuŝszy

8 Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane są na bieŝąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. Wniosek naleŝy przygotować w języku białoruskim lub rosyjskim. We wniosku naleŝy przedstawić: informacje o organizacji: nazwę; dane kontaktowe; krótki opis organizacji (pola działania, dokonania) oraz listę projektów / działań realizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy, informacje o planowanym projekcie/działaniu: opis działań wraz z uzasadnieniem (dlaczego jest potrzebny/e i jakie ma przynieść efekty); plan realizacji; szczegółowy budŝet oraz inne planowane źródła jego finansowania (z zaznaczeniem, które z sum i na co zostały juŝ przyznane lub są spodziewane); kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację. Wniosek powinien być przesłany z zachowaniem zasad bezpiecznej korespondencji. Wnioski przesyłane otwartym mailem/pocztą nie będą rozpatrywane. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja mbanku ul. Senatorska Warszawa tel. (22) fax (22) /www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ Program m jak matematyka Dotacje mbanku Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji projektom rozwojowym, głównie z obszaru edukacji matematycznej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, uczelnie wyŝsze, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowo-naukowe. Wysokość dotacji moŝliwej do otrzymania wynosi maksymalnie zł. Wkład własny jest mile widziany, nie jest to jednak warunek konieczny do uzyskania wsparcia finansowego. Termin składania wniosków trwa permanentnie. Wnioski rozpatrywane są w ostatni poniedziałek miesiąca. Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu mfundacji. Zarząd moŝe poprosić o opinię niezaleŝnych ekspertów. Zarząd mfundacji ustala terminy posiedzenia i rozpatrywania wniosków. Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza do tego przeznaczonego i przesłane elektronicznie lub pocztą na adres fundacji. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zawierają wymaganą dokumentację dodatkową. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

9 Fundacja Nasza Ziemia ul. HoŜa 3 m Warszawa tel./fax (22) Z Kujawskim pomagamy pszczołom Celem Konkursu jest: kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony pszczołowatych, zapoznanie z bogactwem gatunków owadów pszczołowatych (m. in.: trzmiele, murarki, lepiarki, porobnice, pszczoła miodna), poszerzanie wiedzy o korzyściach płynących z pracy owadów zapylających dla człowieka i środowiska, aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie, wdraŝanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów, w szczególności na rzecz pszczołowatych, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. wsparcie otrzymają projekty, które spełniają wszystkie powyŝsze cele. Wnioski mogą składać przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i szkoły wyŝsze, publiczne i niepubliczne, a takŝe organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Nie ma określonej minimalnej wartości wnioskowanego grantu, zaś maksymalna wartość grantu, o którą moŝna wnioskować, to zł. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2015 r. Wnioski naleŝy składać w oparciu o formularz obejmujący część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu, harmonogram działań i budŝet. Wzór formularza dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie Kompletne wnioski (wypełniony formularz i wymagane załączniki) naleŝy w formie papierowej przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. HoŜa 3 m.5, Warszawa, z dopiskiem Z Kujawskim pomagamy pszczołom konkurs grantowy. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza ul. M. Kasprzaka Warszawa fax (22)

10 Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Celem Konkursu jest realizacja projektów zgodnych z celami określonymi w statucie Fundacji, w szczególności w następującym zakresie: edukacji i nauki, ochrony zdrowia, kultury i sztuki. Wnioski mogą składać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została określona. Termin składania wniosków upływa do 15 dnia kaŝdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, czyli: 15 marca 2015 r. 15 czerwca 2015 r. 15 września 2015 r. 15 grudnia 2015 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel. (22) fax (22) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany MłodzieŜy Celem Konkursu jest wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieŝy dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy. Projekty moŝna realizować w ramach dwóch niezaleŝnych formatów: Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieŝy polskiej i litewskiej. Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne. W roku 2015 priorytety Funduszu to: promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego, włączanie młodzieŝy z mniejszymi moŝliwościami, promowanie postaw obywatelskich i polsko-litewskiej przyjaźni wśród młodzieŝy za pomocą nowoczesnych technologii, promowanie zainteresowania młodzieŝy współpracą rozwojową. Wnioski mogą składać osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieŝą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich

11 W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowość prawną, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, waŝne jest aby organ wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku). Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośrednio na swoje konta, ani takŝe samodzielnego ubiegania się o środki finansowe. Wysokość dotacji określona jest głównie w formie ryczałtowej. Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu. Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015 r. KaŜdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system on-line oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa, z dopiskiem PLFWM Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Solidarności Międzynarodowej ul. Bagatela 10/ Warszawa tel. (22) fax (22 ) w. 99 Wsparcie Demokracji 2015 Celem Konkursu jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Tunezji, TadŜykistanie. Priorytety tematyczne konkursu: Wolności obywatelskie w państwie prawa o wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdraŝaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych, o poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezaleŝnych mediów, zwłaszcza elektronicznych, o wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka, o uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej. Wsparcie liderów i zwiększenie udziału młodzieŝy w transformacji, edukacja obywatelska o wsparcie liderów transformacji i demokracji, o zwiększenie udziału młodzieŝy w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieŝy, edukacja obywatelska, Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego o Wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych,

12 o Wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezaleŝnych związków zawodowych, niezaleŝnych mediów, zwłaszcza obywatelskich. Wnioski mogą składać: zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Wysokość dotacji: małe granty - wysokość dofinansowania jednego projektu tys. zł - aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia transformacyjne moŝliwe do wykorzystania w krajach partnerskich, duŝe granty - wysokość dofinansowania tys. zł - aplikować mogą wnioskodawcy mający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie mający w okresie doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niŝ 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego. Konkurs podzielony jest na cztery ścieŝki grantowe: Białoruś - łączna suma dofinansowania zł, Gruzja, Mołdawia - łączna suma dofinansowania zł, Tunezja - łączna suma dofinansowania zł, TadŜykistan - łączna suma dofinansowania zł. KaŜdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie moŝe złoŝyć nie więcej niŝ trzy wnioski, w tym nie więcej niŝ jeden projekt z wysokością dofinansowania: tys. zł. Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015 r. Wniosek naleŝy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2015.solidarityfund.pl. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Techsoup ul. Aleje Ujazdowskie 37/3,3a,3b Warszawa tel. (22) Program TechSoup Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniŝając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budŝet

13 organizacji wymagany na technologie i umoŝliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Forma wsparcia: Organizacja moŝe pozyskać produkty z maksymalnie 10 grup tytułowych. Na przykład, jeśli organizacja zamówi Office Professional Plus, Visio, Windows Server oraz indywidualne licencje dostępu do Windows Server - zamówi 4 z 10 moŝliwych grup tytułowych. W ciągu dwuletniego cyklu, organizacja moŝe otrzymać maksymalnie 50 licencji na grupę tytułową dla aplikacji działających na pojedynczym komputerze (np. PC, Mac lub laptop) oraz licencji dostępu klienta (CAL), która zapewniają połączenie lub zarządzanie aplikacjami serwera. Organizacja moŝe pozyskać maksymalnie 5 produktów serwerowych w ciągu dwuletniego cyklu. Produkty te mogą naleŝeć do jednej lub 5 grup tytułowych, o ile limit 10 grup tytułowych nie został przekroczony. Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę. Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iwebreader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieŝąco. Sprzęt i oprogramowanie moŝna uzyskać poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych a po złoŝeniu zamówienia na adres organizacji zostanie wysłany z proformą. Na jej podstawie naleŝy dokonać płatności. Tytuł przelewu powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zalecamy wysłanie potwierdzenie płatności na adres: Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zaleŝny jest od partnera programu. W przypadku Adobe, SAP, Symantec, Lefthand wynosi on do 4 dni roboczych. Dla Microsoft do dwóch tygodni, Cisco do 20 tygodni. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: International Visegrad Fund Kráľovské údolie 8 SK Bratislava Slovak Republik Konkurs Małych Grantów Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniŝszych kategorii: Współpraca kulturalna, Badania i wymiana naukowa, Edukacja,

14 Wymiana młodych, Współpraca transgraniczna, Promocja turystyki. Jednak projekty mogą poruszać róŝne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy. Wnioski mogą składać kaŝdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt zgodny z załoŝeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budŝetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Wysokość dotacji do rozdysponowania w roku 2014 wynosi euro. Maksymalna kwota z Funduszu dla kaŝdego projektu Małych Grantów wynosi euro. Wkład finansowy Funduszu nie moŝe przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. Termin składania wniosków wszystkie wnioski naleŝy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu: 1 marca 2015 r. 1 czerwca 2015 r. 1 września 2015 r. 1 grudnia 2015 r. Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, naleŝy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą z datą stempla pocztowego z dnia następującego po dniu deadline u na adres: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, Bratislava Bratislava, Slovak Republic Republiki Słowackiej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Standardowych Grantów Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniŝszych kategorii: Współpraca kulturalna, Badania i wymiana naukowa, Edukacja, Wymiana młodych, Współpraca transgraniczna, Promocja turystyki. Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z załoŝeniami programu. Większość odbiorców stanowią organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, oraz inne instytucje publiczne. Poza kategorią Współpracy transgranicznej wnioski mogą składać współpracujące podmioty pochodzące z przynajmniej 3 państw naleŝących do Grupy Wyszehradzkiej (czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji), aczkolwiek zaleca się uczestnictwo w projekcie partnerów ze wszystkich 4 państw Grupy. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi euro. Wkład finansowy Funduszu nie moŝe przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania wynosi euro

15 Termin składania wniosków: wszystkie wnioski naleŝy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online do godziny ostatecznie w dniu upływu terminu: 15 marca 2015 r. 15 września 2015 r. Podpisane wydrukowane wnioski powinny być dostarczone osobiście do tego samego dnia lub wysłane pocztą najpóźniej z datą 15 marca/września na stemplu pocztowym na adres: International Visegrad Fund, Kráľovské údolie 8, Bratislava, Slovak Republic. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1b Warszawa tel. (22) fax (22) Szkoła dla pracodawców pracodawcy dla szkoły Celem Konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Jako dobrą praktykę naleŝy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdroŝone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i zawartością treści: opisywać przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, aktualne, efektywne, odpowiednie pod względem tematycznym, koncentrując się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie kierunków rozwoju placówki, itd. Realizowanie dobrych praktyk powinno przynosić najlepsze efekty przy wsparciu i zaangaŝowaniu wszystkich partnerów kształcenia zawodowego i osób, którzy w sposób bezpośredni doświadczą pozytywnych skutków podjętych działań. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół, będzie moŝliwe wskazanie w jaki sposób edukacja moŝe osiągać wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Wnioski mogą składać szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŝy prowadzące kształcenie zawodowe. Nagrody: najlepsze szkoły oraz pracodawcy laureaci otrzymają statuetki przyznane w kaŝdym z 16 obszarów zawodowych. Laureatami zostaną szkoły i współpracujący z nim pracodawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2015 r. o godz Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Szkoła moŝe przesłać więcej niŝ jeden formularz pod warunkiem, Ŝe w kaŝdym formularzu jest przedstawiony inny obszar zawodowy oraz niepowtarzający się pracodawca

16 Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: %E2%80%9Eszko%C5%82a-dla-pracodawc%C3%B3w-%E2%80%93-pracodawcy-dlaszko%C5%82y%E2%80%9D Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel. (22) fax (22) Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne Priorytet I Muzyka Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Innym celem jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących róŝnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej: festiwali, przeglądów i konkursów, koncertów, spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych, wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej, nagrań audio-video o tematyce muzycznej, publikacji ksiąŝkowych o tematyce muzycznej, filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej, zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej, innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę muzyczną. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŝetu przedstawionego we wniosku, zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŝetu przedstawionego we wniosku. Termin składania wniosków - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:

17 do 30 listopada 2014 r. oraz do 31 marca 2015 r. Dla prawidłowego złoŝenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne Priorytet II Teatr i Taniec Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących róŝnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego: festiwali, przeglądów i konkursów, spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego, innych form prezentacji teatralnych, wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem, rejestracji video spektakli, publikacji ksiąŝkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem, filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem, zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej, innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania w dziedzinie teatru i tańca. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŝetu przedstawionego we wniosku, zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŝetu przedstawionego we wniosku. Termin składania wniosków - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach: do 30 listopada 2014 r. oraz do 31 marca 2015 r. Dla prawidłowego złoŝenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

18 Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne Priorytet III Sztuki wizualne Celem Konkursu wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących róŝnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk wizualnych: wystaw wraz z katalogami, innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningów i prezentacji multimedialnych, festiwali, przeglądów i konkursów, publikacji ksiąŝkowych z dziedziny sztuk wizualnych, katalogów i ksiąŝek artystycznych, filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych, zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej, innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania z obszaru sztuk wizualnych. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŝetu przedstawionego we wniosku, zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŝetu przedstawionego we wniosku. Termin składania wniosków - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach: do 30 listopada 2014 r. oraz do 31 marca 2015 r. Dla prawidłowego złoŝenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

19 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne Priorytet IV Film Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a takŝe wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki z budŝetu przeznaczone na zdefiniowane w priorytecie cele, mają za zadanie wspomóc finansowo wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom artystyczny i adekwatny potencjał promocyjny. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii: festiwali, przeglądów i konkursów, wystaw o tematyce filmowej wraz z katalogami, zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŝetu przedstawionego we wniosku, zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 40% budŝetu przedstawionego we wniosku. Termin składania wniosków - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach: do 30 listopada 2014 r. oraz do 31 marca 2015 r. Dla prawidłowego złoŝenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne Priorytet V Promocja kultury polskiej za granicą Celem Konkursu jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, róŝnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak równieŝ poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiŝowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. Główny nacisk w ramach priorytetu zostaje połoŝony na zadania oparte na spójnej i oryginalnej koncepcji promocyjnej, w ramach której długoterminowa, stabilna współpraca między artystami i organizatorami

20 przedsięwzięć kulturalnych tworzy podstawy dla trwałej i znaczącej obecności polskich osiągnięć w najwaŝniejszych procesach kształtujących międzynarodowe Ŝycie kulturalne. Wedle załoŝeń priorytetu wyznacznikiem wysokiej jakości zadania moŝe być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów prezentujących w oryginalnej formie moŝliwie szerokie spektrum dokonań polskiej kultury. Kluczowa dla realizacji celów priorytetu będzie umiejętność tworzenia komunikatu wpisującego idiom polskiej kultury w przekaz uniwersalny, trafiający w zaleŝności od profilu zadania do środowisk najbardziej wymagających i opiniotwórczych lub do szerokiej międzynarodowej publiczności. Istotnym celem priorytetu jest teŝ włączenie dofinansowywanych zadań w aktualne obszary zagranicznej polityki kulturalnej państwa - realizowane w oparciu o umowy międzynarodowe. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zadań prezentujących i promujących kulturę polską, realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: prezentacji i promocji kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych, zadań prezentujących i promujących kulturę polską, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego, zadań dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej, realizujących umowy międzyrządowe i resortowe. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 1) zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŝetu przedstawionego we wniosku, 2) zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŝetu przedstawionego we wniosku. Termin składania wniosków - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach: do 30 listopada 2014 r. oraz do 31 marca 2015 r. Dla prawidłowego złoŝenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje Priorytet I Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Celem Konkursu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. W ramach priorytetu moŝna ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki do międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej, tworzonych kompleksowo zgodnie z określonymi celami strategicznymi: zakupów dzieł sztuki w celu dopełnienia juŝ istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych moŝliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje,

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Muzyki i Tańca II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Adama Mickiewicza II. III. PROGNOZOWANY BUDśET PRIORYTETU: - łącznie 4 500 000 zł,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo