Okręg morawsko-śląski. Zapoznaj się...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręg morawsko-śląski. Zapoznaj się..."

Transkrypt

1 Okręg morawsko-śląski Zapoznaj się...

2 Spis treści: I. W skrócie o okręgu - podstawowe informacje (2) II. Ostrawa - barwna metropolia (7) III. Przyroda - parki krajobrazowe (10) IV. Miejskie strefy zabytkowe (12) V. Zamki i pałace (14) VI. Zabytki techniki (17) VII. Ruch turystyczny (19) VIII. Uzdrowiska (21) IX. Ciekawostki (23) R e p u b l i k a C z e s k a w E u r o p i e N EST RUS S LV DK LT RUS BY IRL GB London NL Berlin PL Warszawa B D UA Paris F L CH Praha CZ Wien A SK Budapest H RO Bucuresti MO SLO HR BIH YU Sofija I BG E Roma MK P Madrid AL TR GR O k r ę g m o r a w s k o - ś l ą s k i w R e p u b l i c e C z e s k i e j Praha Ostrava Brno

3 Všeobecně o kraji dopravní dostupnost 1 Zamek Śląskoostrawski

4 2 W skrócie o okręgu podstawowe informacje Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców Liczba gmin 299, w tym 38 miast Gęstość zaludnienia 230,7 mieszkańców na km 2 Gmina z największą liczbą ludności Ostrawa, mieszkańców *) Gmina o największej powierzchni Ostrawa, ha *) Gmina najgęściej zaludniona Havířov, 2 658,9 mieszkańców/km 2 *) Gmina z najmniejszą liczbą ludności Nová Pláň, 34 mieszkańców *) Gmina o najmniejszej powierzchni Karlova Studánka, 46 ha *) Gmina o najmniejszej gęstości zaludnienia Bílá 5,8 mieszkańców/km 2 *) Najwyżej położony punkt Pradziad, m n. p. m. Najniżej położony punkt zbieg rzek Odry i Olzy, 195 m n. p. m. *) Największa zapora wodna Śląska Harta, 870 ha powierzchni wodnej *) Największy naturalny akwen kąpielowy Ostrawa-Poruba, m 2 powierzchni wodnej *) Uwaga: *) Za statystycznym Rocznikiem okręgu morawsko-śląskiego 2003 wydanym przez Czeski Urząd Statystyczny. Slezská Harta Pradziad

5 W skrócie o okręgu połączenia komunikacyjne 3 System komunikacji drogowej opiera się obecnie o główną drogę międzynarodową I/11 (E 75): Opawa - Ostrawa - Czeski Cieszyn - Mosty k. Jabłonkowa oraz I/48 (E 462): Nový Jičín - Frydek-Mistek - Czeski Cieszyn, które przebiegają przez środkową i wschodnią część okręgu. Drogi obecnie poddawane są rekonstrukcji, głównie dotyczy to drogi I/48, która przebudowywana jest na drogę szybkiego ruchu R 48. W maju 2002 rozpoczęła się budowa autostrady D 47, która stanie się częścią VI. europejskiego multimodalnego korytarza. Oddanie autostrady D 47 zaplanowano na koniec roku Okręg morawsko-śląski przecinają dwie trasy kolejowe o znaczeniu europejskim, trasy elektryczne nr 270 i nr 320. Trasa nr 270 jest znaczącym fragmentem głównej trasy kolejowej RC Praga - Bohumin. Obecnie trwa jej modernizacja, zakończenie przewidziano w r D r o g o w a i k o l e j o w a s i e ć k o m u n i k a - c y j n a o k r ę g u m o r a w s k o - ś l ą s k i e g o LOTNISKO MOŠNOV Regularną komunikację lotniczą zapewnia międzynarodowe Lotnisko Ostrawa, a.s., drugie co do wielkości lotnisko w Republice Czeskiej. Jego powierzchnia z pasem startowym o długości 3600 metrów pozwala na przyjmowanie samolotów wszelkich kategorii bez ograniczeń. Od 1 lipca 2004 Lotniskiem Ostrawa zarządza administracja okręgu morawsko-śląskiego. autostrada - plan drogi czteropasmowe drogi klasy I - szkieletowe drogi klasy I ważne drogi klasy II korytarz kolejowy - plan 46 numery dróg Zrekonstruowany odcinek drogi z Valšova do Břidličnej Lotnisko Ostrawa, Mošnov Úzkokolejná dráha Osoblaha

6 4 W skrócie o okręgu przemysł M o c n a p o z y c j a p r z e m y s ł u Okręg morawsko-śląski począwszy od XIX wieku po dzień dzisiejszy zaliczany jest w poczet najważniejszych przemysłowych regionów Europy środkowej. Pomimo to, iż w ostatnich latach malejące wydobycie węgla i ograniczenia w przemyśle ciężkim pociągnęły za sobą trudności ekonomiczne i konieczność na szeroką skalę zakrojonej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, region morawsko-śląski ciągle jest jednym z najważniejszych pod względem gospodarczym regionów w Republice Czeskiej. Okręg jest ogólnokrajowym centrum produkcji hutniczej. Produkuje się tu 100 % surówki żelaza, 92 % stali i 98 % koksu w skali całej Republiki Czeskiej. Koncentruje się tu prawie cała produkcja węgla kamiennego w RC, pomimo iż ilość wydobytego węgla spada. Od roku 1990 systematycznie i zasadniczo poprawia się stan środowiska naturalnego nie tylko w wyniku ograniczania produkcji przemysłowej, ale także dzięki dużym inwestycjom ekologicznym podejmowanym przez poszczególne firmy. T r a d y c j e p r z e m y s ł o w e Przemysł ma na terenie dzisiejszego okręgu morawsko-śląskiego głębokie korzenie. Jako decydujący dla dalszego rozwoju regionu przyjmuje się rok 1763, kiedy to w dolinie Burňa na terenie dzisiejszej Śląskiej Ostrawy odkryto pierwsze pokłady węgla. To wydarzenie zadecydowało o przyszłości regionu. Kolejnym bodźcem gospodarczego rozwoju regionu było wybudowanie pierwszych wielkich pieców na terytorium gminy Witkowice w roku Ówczesna Huta Rudolfa była zalążkiem późniejszej Huty Witkowickiej. Pozycję regionu jako znaczącego producenta żelaza ugruntowało w roku 1839 założenie huty w Trzyńcu u podnóża Beskidów. Przemysłowe znaczenie okręgu w ramach monarchii habsburskiej umocnił fakt wybudowania Północnej Kolei Ferdynanda w roku Kolej ta połączyła region ostrawski z centrum monarchii, Wiedniem, i z Krakowem. Druga połowa XIX wieku i początek XX wieku charakteryzował w Ostrawskiem dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu, przede wszystkim wydobywczego, hutniczego, stalowego i maszynowego. Rozwój przemysłu z kolei spowodował gwałtowny przyrost liczby ludności w wyniku migracji osób poszukujących pracy przede wszystkim z regionów Czech, Węgier (Słowacji) i polskiej Galicji. W okresie wojny potencjał przemysłowy służył Niemcom do celów wojennych, głównie zbrojeniowych. Po roku 1948, zgodnie z ówczesnymi ogólnonarodowymi celami gospodarczymi, w Ostrawskiem doszło do gwałtownego rozwoju przemysłu ciężkiego. Otwierano nowe kopalnie. W roku 1951 na zielonej łące wybudowano Nową Hutę, kolos stalowniczy i hutniczy, co ostatecznie przekształciło Ostrawę w stalowe serce republiki. Lata pięćdziesiąte aż do osiemdziesiątych XX wieku w Ostrawskiem odznaczały się nadzwyczajnym rozwojem produkcji przemysłowej, co wywarło negatywny wpływ na środowisko naturalne i miejscowy krajobraz, który bardzo ucierpiał w wyniku eksploatacji złóż węgla. Ekspansja przemysłu przyciągała nowych pracowników. Rosła liczba ludności, ale równocześnie pogłębiała się nierównowaga w strukturze społecznej populacji. Dla omawianego okresu charakterystyczne było budowanie dużych kompleksów urbanistycznych czy wręcz nowych miast, takich jak Havířov. Po roku 1989 wraz ze zmianą klimatu politycznego w kraju nastąpiły zmiany także w regionie ostrawskim. Szeroka restrukturyzacja i rewitalizacja przemysłu, prowadząca do wyraźnego zahamowania produkcji przemysłowej, dała się mieszkańcom regionu wyraźnie we znaki. Ograniczenie wydobycia węgla kamiennego (na terytorium Ostrawy w roku 1994 wydobycie zostało całkowicie wstrzymane) oraz ograniczanie produkcji w takich gigantach, jak Nowa Huta, Witkowice i in. spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia w regionie. Z drugiej strony spadek produkcji oraz realizowane przez firmy inwestycje ekologiczne sprawiły, że środowisko naturalne jest dziś w znacznie lepszym stanie. Rozwój gospodarki okręgu wspierają inwestycje rodzimych i zagranicznych inwestorów, którzy korzystać mogą z istniejących już obiektów, a także zagospodarować przygotowane strefy biznesu. N i e k t ó r e f i r m y w o k r ę g u Vítkovice, a.s. Stalownictwo, przemysł maszynowy ciężki ISPAT Nová huť, a.s. Stalownictwo OKD, a.s. Wydobycie węgla kamiennego, koksownictwo Třinecké železárny, a.s. Stalownictwo Severomoravská energetika, a.s. Zakup, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej Autopal, s.r.o. (VISTEON Group) Produkcja części do samochodów Tatra, a.s. Przemysł samochodowy Siemens Elektromotory s.r.o. Elektrotechnika T e r e n y n a d a j ą c e s i ę d o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j w o k r ę g u Strefy przemysłowe W okręgu morawsko-śląskim pod względem inwestycyjnym przygotowano ok.12 stref przemysłowych, w tym 10 obszarów akredytowano w ramach państwowego programu na rzecz wspierania stref przemysłowych. Kolejne dwa tereny przygotowane są na przyjście inwestora. Wszystkie są wyposażone w infrastrukturę techniczną. Ogółem na terenie okręgu morawsko-śląskiego pod względem inwestycyjnym przygotowano dla potencjalnych przedsiębiorców ok. 310 ha. Szczególną pozycję zajmuje Park

7 W skrócie o okręgu przemysł 5 Naukowo-Technologiczny w Ostrawie: Nie jest on typową strefą przemysłową, wybudowano go w celu wspierania technologii i badań stosowanych w dziedzinie high-tech. Strefa przemysłowa Powierzchnia w ha Gotowe w październiku 2004 Strefy wspierane z Programu Český Těšín Pod Zelenou 12 7 Frýdek-Místek - Chlebovice 13 9 Karviná - Nové Pole* Park przemysłowy Kopřivnice Krnov - Červený Dvůr** 18 0 Ostrava Hrabová*** 30 0 Ostrava - Mošnov Park Biznes Třanovice 29 7 Třinec - Baliny Park Naukowo-Technologiczny Ostrava 10 8 Strefy w przygotowaniu Bolatice U hřiště 16 8 Frýdek-Místek - Lískovec 8 5 ŁĄCZNIE * planuje się poszerzenie o 15 ha, w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa ** planuje się poszerzenie o 20 ha, w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa *** wiosną 2005 będzie gotowych kolejnych 30 ha strefy W strefach przemysłowych zadomowiło się już wiele inwestorów. Na razie najlepiej są wykorzystane tereny w Karwinie (Shimano, Mölnlycke Health Care, Belfort i in..), Kopřivnicy (Dura Automotive Systems, Cirex BV, Brose Group, Bang & Olufsen i in.), Krnovie (IVG Colbachini) czy Ostrawie-Hrabovej (ASUSTeK Computer, CTP Project Invest), czy Trzyńcu (Vesuvius Solar Crubicle, KERN itp.). Pomyślnie rozwija się też projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Ostrawie, gdzie swoją działalność rozwija firma Ingelectric i gdzie całkowicie zagospodarowany jest też Budynek Wielofunkcyjny. Brownfields stare tereny przemysłowe Na terenie okręgu morawsko-śląskiego z racji jego bogatej tradycji przemysłowej znajduje się bardzo wiele pustych terenów przemysłowych, tzw. brownfields. Problemem jest ich częste skażenie ekologiczne, a także niejasne stosunki własnościowe, niemniej tereny te po oczyszczeniu i odkażeniu nadają się do działalności gospodarczej. Najwięcej spośród brownfields to opuszczone tereny kopalniane. Do najważniejszych brownfields można zaliczyć np. Dolny Rejon Witkowic (Ostrawa, 153 ha), Kop. František (Sucha Górna, 25 ha), tereny Hrušov (Ostrawa, 46 ha), Vagónka-Thrall (Studénka, 25 ha) czy tereny Nad Porubką (Ostrawa, 10 ha). P o r t a l D y n a m i c R e g i o n - i n f o r m a c j e d l a i n w e s t o r ó w W okręgu będącym tradycyjnie obszarem mocno uprzemysłowionym oficjalnie uruchomiono we wrześniu 2004 portal internetowy Dynamic Region, brama wejściowa dla zagranicznych biznesmenów zainteresowanych inwestowaniem w okręgu. Pod domeną potencjalni inwestorzy znajdą aktualne i kompleksowe źródło informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w okręgu. Dolny Rejon Witkowic Strefa Przemysłowa Karwina - Nowe Pole Park Naukowo-Technologiczny w Ostrawie

8 6 W skrócie o okręgu szkolnictwo w y k s z t a ł c e n i e - p r i o r y t e t o k r ę g u Podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli jako szansa na łatwiejsze znalezienie pracy i czynnik sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy - to jeden z priorytetów okręgu morawsko-śląskiego. Sieć placówek przedszkolnych i szkół oraz instytucji organizujących zajęcia pozaszkolne oferuje wykształcenie wszystkich stopni - od podstawowego po wyższe. Wyjątkowym elementem okręgu morawsko-śląskiego jest także szkolnictwo narodowościowe - w języku polskim naucza się tu w wybranych szkołach podstawowych i średnich. W y k s z t a ł c e n i e a k a d e m i c k i e z d o b y ć m o ż n a n a c z t e r e c h u n i w e r s y t e t a c h : WYŻSZA SZKOŁA GÓRNICZA - UNIWERSYTET TECHNCZNY Wydział Ekonomiczny Wydział Budowlany Wydział Maszynowy Wydział Elektrotechniczny i Informatyczny Wydział Górniczo-Geologiczny Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałów Wydział Inżynierii ds. Bezpieczeństwa WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, a.s. UNIWERSYTET OSTRAWSKI Wydział Filozoficzny Wydział Pedagogiczny Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Medyczno-Socjalny Instytut Sztuki Instytut ds. Badań i Aplikacji Fuzzy Modelowania Instytut Studiów Regionalnych UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie Wydział Filozoficzny i Nauk Przyrodniczych w Opawie Instytut Matematyczny w Opawie Centrum Kształcenia w Krnovie

9 Kopalnia Michal w Ostrawie Dom Sztuki, Ostrawa Centrum Ostrawy - Plac Masaryka

10 8 OSTRAWA barwna metropolia Twierdzenie, że Ostrawa jest kolorowa, to wcale nie ironia. Wystarczy wejść na konstruktywistyczną wieżę Nowego Ratusza - i wszystko staje się jasne. Dawna czarna Ostrawa przekształciła się w miasto pełne zieleni. Ostatnie tony węgla wydobyto tu 30 czerwca Zieleń miejska zajmuje 1056 ha. S p a c e r k i e m p o m i e ś c i e... Dom Sztuki L e t e m m ě s t e m W konkursie ogłoszonym na budowę ostrawskiego Domu Sztuki, w którym uczestniczył także znany czeski architekt Kamil Roškot, zwyciężył projekt architektów Františka Fiali jr. i Vladimíra Wallenfelsa. Jednopiętrowy budynek o postępowym, purystycznym wyglądzie został uroczyście otwarty w dniu 13 maja 1926 r. Jego wyjątkowe miejsce w ówczesnej architekturze spoczywa zwłaszcza w zastosowaniu oświetlenia latarniowego sal zapewniającego idealny dostęp dziennego światła do wystawianych przedmiotów. Można tu znaleźć zbiory malarstwa czeskiego XIX i XX wieku, rzeźby XX wieku, kolekcje grafiki, a także dawne i współczesne dzieła sztuki europejskiej. Kopalnia Michal Chodzi o narodowy zabytek techniki. Wieża szybowa, zabudowania kopalni, maszynownia, warsztaty, kotłownia, sortownia, pomieszczenia górniczych łaźni, lampownia i biura są znakomitym przykładem architektury technicznej z lat Trasa zwiedzania umożliwia przejście takiej samej drogi, jaką codziennie pokonywali górnicy rozpoczynający dniówkę. Teatr im. Antonína Dvořáka Wraz z Teatrem im. Jiřego Myrona tworzy Morawsko-Śląski Teatr Narodowy. Neobarokowy gmach na Placu Smetany z lat wiedeńskiego architekta Alexandra Grafa przeszedł w latach gruntowną rekonstrukcję. Jaśniejący nowym blaskiem i poszerzony o nowoczesną przybudówkę zdobył tytuł Budowla Roku Teatr Lalek Do najbardziej interesujących nowoczesnych budowli zaliczany jest gmach Teatru Lalek z roku 1999, jedyny w swoim rodzaju w całej Europie środkowej. Corocznie odbywa się tu międzynarodowy festiwal teatrów lalek pn. Spectaculo Interesse, którego prestiż wykracza daleko poza granice Republiki Czeskiej. Teatr im. A. Dvořáka Teatr Lalek

11 OSTRAWA barwna metropolia 9 M o r a w s k o - ś l ą s k a m e t r o p o l i a r o z b r z m i e w a m u z y k ą Filharmonia im. Janáčka Ostrawa Filharmonia im. Janáčka (Janáčková filharmonie) to instytucja ciesząca się światową sławą. Urządza koncerty na terenie okręgu morawsko-śląskiego, a także odbywa wiele tournee zagranicznych. Największym wydarzeniem w życiu muzycznym miasta jest odbywający się co roku międzynarodowy festiwal Maj Janáčka. Festival Colours of Ostrava Na początku lipca centrum morawsko-śląskiej metropolii żyje jedyną w swoim rodzaju imprezą muzyczną nazwaną Colours of Ostrava. Oferta jest bardzo szeroka i różnorodna - można posłuchać tu wielu muzycznych stylów - od muzyki rockowej poprzez world i dance music po muzykę alternatywną. S p o r t t o n i e o d ł ą c z n y e l e m e n t ż y c i a o k r ę g u m o r a w s k o - ś l ą s k i e g o ČEZ Aréna W roku 2004 Republika Czeska gościła uczestników Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie. Gospodarzami imprezy były miasta Praga i Ostrawa. Zlatá tretra (Złote Kolce) Super Grand Prix Na mityngu lekkoatletycznym Złote Kolce corocznie spotykają się gwiazdy światowej lekkiej atletyki. U l i c a S t o d o l n í - u l i c a, k t ó r a n i g d y n i e z a s y p i a Ulica Stodolní Ośrodkiem rozrywki w ostatnich kilku latach stała się ulica Stodolní w centrum miasta. Na 1 km 2 można tu spotkać prawie 40 barów, klubów i knajpek - każda w swoim stylu oferuje muzykę rockową, folkową czy etno i jest czynna do wczesnych godzin porannych. Ulica Stodolní Złote Kolce Hala widowiskowo-sportowa ČEZ Arena

12 Lato w Chronionym Parku Krajobrazowym Nadodrze

13 Przyroda parki krajobrazowe MOTTO: Szli przez wysoki las, aż znaleźli się na rozległej łące. Na tej łące się zatrzymali. Jak tu pięknie! Patrzyli na zachwycającą kotlinę rzeki Odry, na łąki i pola, na białe wioski i domki pokryte słomianymi dachami... Podziwiali te cuda, wreszcie najmłodszy z braci zawołał: Bracia, nie widziałem nigdzie na świecie piękniejszego zakątka! (podanie Cesarz Pyskač). Powierzchnia: km 2 Rok ogłoszenia: 1973 B E S K I D Y Beskidy to najbardziej rozległe pasmo górskie Karpatów Zachodnich na terytorium Republiki Czeskiej. Od roku 1973 mają status parku krajobrazowego. W Beskidach można znaleźć resztki pradawnego lasu dziewiczego, niewielkie torfowiska, bukowiny i łąki sprzyjające hodowli owiec. W lasach beskidzkich od czasu do czasu pojawia się niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, a w rzekach - wydra rzeczna. Do miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów należy Łysa Góra, która swymi 1323 m n.p.m. jest najwyższym punktem Beskidów. Z jej szczytu roztacza się przepiękny widok na okolicę. Innymi ulubionymi celami są też Visalaje, Biały Krzyż, Grúň, Stare Hamry, Bílá i Třeštík, Pustevny, Jaworowy czy Wielki Połom. Nad grzebieniem czeskiej części Beskidu Śląskiego, który jednak nie wchodzi w skład beskidzkiego chronionego obszaru krajobrazowego, góruje wiechrzołek Wielkiej Czantorii. Powierzchnia: 744 km 2 Rok ogłoszenia: 1996 J E S I O N I K I Jesioniki, najwyższe pasmo górskie Moraw i Śląska, leżą w najdalej na północ wysuniętym cyplu Moraw i czeskiego Śląska. Nad jesionickimi szczytami dominuje Pradziad (1 492 m n. m.), na którego stokach rosną rośliny podlegające ochronie (pięciornik złoty, dzwonek), spotkać można tu np. kozice. Znaczną część pasma górskiego porastają gęste lasy, miejscami przechodzące w puszczę. Do atrakcji Chronionego Parku Krajobrazowego Jesioniki w okręgu morawsko- -śląskim należą niektóre formacje skalne, np. Petrovy kameny albo dolina rwącej rzeczki Bila Opava, która jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc Wysokich Jesioników. R E G I O N D O R Z E C Z A O D R Y Powierzchnia: 81,5 km 2 Rok ogłoszenia: 1991 Park krajobrazowy Nadodrze założono dopiero w roku 1991, w Republice Czeskiej jest najmłodszym obszarem podlegającym ochronie. Rozciąga się na obu brzegach rzeki Odry, której meandry stwarzają niepowtarzalną, pełną uroku scenerię. W dolinie Odry znajdują się stawy rybne. Napotkać można na tych terenach lubiące mokradła ropuchy pospolite i żaby śmieszki, na brzegach Odry rosną przebiśniegi czy przylaszczki. Teren przecinają trasy turystyczne, biegną też tędy liczne ścieżki rowerowe, których osią jest Morawska Brama - fragment europejskiej sieci ścieżek rowerowych na linii Polska - Austria. Z Nadodrzem w ciekawy sposób zapozna nas szlak naukowy pn. Kotvice. Jesioniki - Pradziad, Ovčárna Beskidy - Pustevny

14 Miasto Štramberk - miejski rezerwat zabytkowy

15 Miejskie strefy zabytkowe to powiew ciekawej historii 13 N O V Ý J I Č Í N Centrum historyczne Novégo Jičína należy do najpiękniejszych na Morawach. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku. Powstało na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Starówka zadziwia regularnym i przejrzystym planem kompozycyjnym. Na rynku i w przyległych do niego ulicach stoi ok. 50 zabytkowych mieszczańskich kamienic. Do najważniejszych zabytków należy zamek, ratusz, Stara Poczta, Farska Baszta, kościół parafialny, mury obronne i słup morowy. P Ř Í B O R Król czeski Przemysł Ottokar II nadał w roku 1251 Příborowi prawa miejskie. Z połowy XIII wieku pochodzi gotycki kościół parafialny pw. Narodzin Panny Marii. Pod koniec XVII wieku do miasta przybyli pijarzy, którzy wybudowali tu dużą bursę. Dziś mieści się tu muzeum i stała ekspozycja poświęcona pochodzącemu z tego miasta Zygmuntowi Freudowi. Spośród innych zabytków warto wymienić kościół św. Walentyna, kościół św. Krzyża, kościół cmentarny św. Franciszka Serafińskiego i zespół rzeźb mariackich z roku Miato Nový Jičín - rynek Š T R A M B E R K Miasteczko powstało w roku 1359 na mocy dekretu wydanego przez margrabiego Jana Henryka Luksemburczyka. Dziś Štramberk ze względu na niezwykle malownicze położenie i unikatowy zespół zabytków architektury ludowej bywa nazywany Morawskim Betlejem. Nad miastem górują ruiny zamku Strallenberg z wieżą w kształcie walca zwaną Trąba (Trúba). Pełen uroku rynek štramberski okalają murowane domy noszące ślady architektury późnego baroku i empire. W górnej części stoi kościół barokowy św. Jana Nepomucena i św. Bartłomieja. W krętych uliczkach stoją drewniane domki wsparte na wysokich podmurówkach, które wybudowali w XVIII i XIX wieku wołoscy rzemieślnicy. Ze względu na niepowtarzalny charakter stanowi Štramberk architektoniczną osobliwość na skalę całej Republiki Czeskiej. Miato Příbor - rynek Rynek štramberski

16 Pałac Raduň Hradec nad Moravicą - Biały Pałac Pałac Kunín

17 Zamki i pałace historyczne perły okręgu morawsko-śląskiego 15 Bruntal pałac i muzeum, narodowy zabytek kultury. Pierwsza wzmianka o pałacu sięga roku W drugiej połowie XVI wieku dawny gród przebudowano na pałac w stylu renesansowym. Po roku 1621 pałac znalazł się w rękach zakonu niemieckich rycerzy, którzy pozostali jego właścicielami do roku Zakrojona na szeroką skalę rekonstrukcja odbyła się tu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Frydek-Mistek pałac i siedziba Muzeum Beskidów. Gród założono tu w połowie XIV wieku jako twierdzę graniczną. Pod koniec XVI wieku po pożarze przebudowano go na pałac w stylu renesansowym. W drugiej połowie XVII wieku pałac ponownie strawił ogień. W XVIII i XIX wieku przebiegały tu przeróbki budowlane. Ostatniego właściciela z rodu Habsburgów, arcywojewodę Bedřicha, uwiecznił - jako markiza Gero - w swojej twórczości poeta Petr Bezruč. Czerwony i Biały Pałac Hradec nad Morawicą państwowy renesansowy pałac z elementami empirowymi. Pierwotnie królewski pałac Przemyślidów powstał nad doliną Morawicy w miejscu dawnego słowiańskiego grodziska. Pod koniec XIX wieku wzniesiono tu pseudogotycki Czerwony Pałac, wraz z bramą wejściową i Białą Wieżą. Przepychowo urządzone pałacowe komnaty przypominają m.in., że na pałacu przebywali Ludwig van Beethoven i Ferenc Liszt. Hukvaldy ruiny. Zamek powstał w drugiej połowie XIII wieku. W wieku XV rozrósł się kilkakrotnie. W połowie XVI wieku na zamku urządzono więzienie. Rozbudowę zakończono u schyłku XVII wieku. Po pożarze w roku 1762 zamek powoli opustoszał i stopniowo popadał w ruinę. Obecnie należy do największych zamkowych ruin na Morawach. Otacza go zagroda leśna z wybiegiem dla danieli. Latem odbywają się tu międzynarodowe festiwale muzyczne Hukvaldy Janáčka. Pałac Bruntál Pałac Frydecki Ruiny zamku Hukvaldy Hradec nad Moravicą - Czerwony Pałac

18 16 Zamki i pałace historyczne perły okręgu morawsko-śląskiego Karviná Fryštát pałac - empirowy trójskrzydłowy pałac powstał na początku XIX wieku, kiedy ród Larisch-Moennichów przebudował dawny pałac renesansowy. Zamek połączony jest z kościołem i budynkiem Lottyhausu. Nový Jičín pałac, muzeum pierwotnie kamienny dom z końca XIV wieku stał się zalążkiem grodu. W roku 1500 gród przebudowano na renesansowy pałac. W XVI wieku dobudowano kolejne dwa skrzydła. Pod koniec XVII wieku pałac spłonął, po pożarze odbudowano go już tylko częściowo. Od roku 1918 pałac jest własnością państwa, zwiedzać go można od roku Pałac Kunín jeden z najbardziej wartościowych pałaców barokowych całych Moraw z unikalnym wyposażeniem. Niegdyś był nowoczesną placówką oświatową, najbardziej znanym uczniem był František Palacký. Raduň pałac pierwotnie średniowieczna twierdza gotycka za czasów Tvorkovskich z Kravařów została rozbudowana i przekształcona w renesansowy pałac, który w późniejszym okresie przebudowywano w duchu klasycyzmu i historycyzmu. Zwiedzać można komnaty składające się na apartamenty książęce oraz bibliotekę pałacową obejmującą 16 tys. tomów. Sovinec zamek, jego początki sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Na przełomie XV i XVI wieku zamek gruntownie przebudowano. W roku 1624 zamek dostał się w ręce zakonu niemieckich rycerzy. W połowie XVII wieku zdobyli go Szwedzi. Po ich odejściu i po pożarze w roku 1784 zamek odnowiono tylko częściowo. W czasie II wojny światowej przekształcono go w więzienie i bazę jednostek SS. W roku 1945 zamek mocno ucierpiał wskutek pożaru. Obecnie trwa jego stopniowa odbudowa. Zamek Śląskoostrawski został zbudowany w 2. poł. XIII wieku z nakazu książąt opolskich i cieszyńskich z rodu Piastów jako twierdza graniczna przed państwem czeskim (rzeka Ostrawica była rzeką graniczną). W latach 40. XVI wieku został przebudowany na zamek renesansowy. W 1872 roku spłonął, został jednak jeszcze odbudowany. Główną przyczyną jego późniejszego upadku była eksploatacja pokładów węgla bezpośrednio pod zamkiem. Budowla opadła o 16 m i została opuszczona. Obecnie zamek jest zrekonstruowany i oprócz ekspozycji zamkowej jest dziś miejscem licznych imprez kulturalnych i towarzyskich. Zamek Sovinec Karviná - Pałac Frysztacki Nový Jičín - pałac

19 Planetarium w Ostrawie-Porubie Dolny Rejon Witkowic Muzeum Techniki Tatra w Kopřivnicy

20 18 Zabytki techniki skarby okręgu Dolny Rejon Witkowic W roku 2000 Ministerstwo Kultury RC rejon witkowicki ogłosiło zabytkiem techniki. Obecnie jako najważniejszy i największy zabytek przemysłowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku pretenduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO (narodowy zabytek kultury - Kop. Hlubina i koksownia oraz wielkie piece Huty Witkowice, tzw. Dolny Rejon Witkowic). Pierwszy wielki piec oddano tu do użytku w roku Kopalnia Hlubina pochodzi z 1843 r. Zachował się więc cały ciąg technologiczny, na który składało się wydobycie węgla, koksownia i produkcja żelaza. Muzeum Górnictwa OKD Ostrawa Petřkovice Największe muzeum górnictwa w Republice Czeskiej znajduje się u podnóża wzgórza Landek, które cieszy się światową sławą jako miejsce niezwykle interesujące pod względem geologii, archeologii, historii, nauki o przyrodzie i górnictwa. Na wzgórzu Landek w epoce lodowej żyli łowcy mamutów, z tego okresu pochodzi najstarszy dowód o wykorzystaniu węgla przez człowieka. Landek zasłynął także jako znalezisko Wenus Petrzkowickiej (Landeckiej), figurki liczącej zaledwie 460 mm wysokości z żelaziaka czerwonego, jedynej szczupłej Wenus w Europie. W Muzeum Górnictwa urządzonym w historycznym obiekcie Kopalni Anzelm można oglądać eksponaty dotyczące historii wydobycia węgla kamiennego w Ostrawskiem, szczególnie stare maszyny i urządzenia technologiczne. Częścią zwiedzania jest zjeżdżanie do kopalni na głębokość 7 metrów. Obserwatorium astronomiczne i planetarium im. Johanna Palisy, Ostrawa-Poruba Budynek pochodzi z roku 1980, posiada trzecią co do wielkości salę planetarium o średnicy 12,5 m i drugi co do wielkości aparat projekcyjny w RC. W sali, która pomieści 100 osób, można na sztucznym nieboskłonie oglądać ok gwiazd, planet, komet i innych obiektów kosmicznych. Kanał Weisshuhna Kanał Weisshuhna znajduje się w pobliżu gminy Žimrovice. Służył jako śluza papiernicza. Po dziś dzień jest sprawny. Wybudowano go na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy Carla Weisshuhna dla potrzeb przyszłej fabryki i zakładów papierniczych. To unikatowe dzieło liczy 3,5 km długości i obejmuje trzy tunele wodne i dwa akwadukty. Na kanale jest kilka upustów, które regulują wysokość powierzchni wody. Kolej wąskotorowa Třemešná ve Slezsku Osoblaha Obecna atrakcja turystyczna rejonu osoblaskiego została wybudowana w czasach monarchii austro-węgierskiej. Uruchomiono ją 14 grudnia Chodzi o najstarszą kolej wąskotorową w Europie środkowej. Od roku 2004 kursuje tędy historyczny pociąg ciągniony przez parowóz. Teren czs. fortyfikacji, Hlučín Darkovičky Ważny zabytek wojskowo-techniczny stanowi cenioną w skali europejskiej prezentację dawnego systemu fortyfikacyjnego byłej Republiki Czechosłowackiej. System budowano w latach Obiekty fortyfikacyjne różnią się pod względem zaprojektowania i przeznaczenia militarnego, a także pod względem wytrzymałości. Wojskowe fortyfikacje w Opawie Milostovicach Znajduje się tu zespół trzech zrekonstruowanych obiektów ciężkiej fortyfikacji i dwa obiekty lekkiej fortyfikacji pochodzące z lat trzydziestych XX wieku. Chodzi o obiekty zachowane w niezwykle dobrym stanie. Obecnie poddawane są fachowej rekonstrukcji. Teren należy do najbardziej cennych muzeów tego typu w RC. Ze stropnicy palisady OP-S 25 roztacza się widok na dużą część linii fortyfikacyjnej, przy dobrej pogodzie widać nawet Jesioniki z Pradziadem włącznie. Muzeum Techniki Tatra Kopřivnice W unikatowym Muzeum Techniki Kopřivnice pokazano prawie 150-letnią historię fabryki samochodów Tatra, od czasu, kiedy bramy zakładu opuścił pierwszy automobil w Austro-Węgrzech, Präsident. Mnóstwo wozów osobowych, sportowych, ciężarowych i innych marki Tatra, podwozia, silniki, samolot sportowy i wiele innych ciekawych eksponatów - to wszystko stanowi nie lada atrakcję dla zwiedzających. Największą chlubą ekspozycji jest jednak wspomniany już Präsident wyprodukowany w roku Muzeum Górnictwa OKD Ostrawa Petřkovice Teren czs. fortyfikacji Darkovičky

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK Strategia tworzenia i rozwoju klastra w ramach projektu Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska Białej Dokument przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Tomáš Adamec Miroslav Lysek

Tomáš Adamec Miroslav Lysek Tomáš Adamec Miroslav Lysek Šenov Václavovice Řepiště Vratimov Sedliště Žabeň Paskov Kaňovice Autor textů: Tomáš Adamec Autor fotografií: Miroslav Lysek Słowo wstępne Cieszy mnie niezmiernie fakt, iż

Bardziej szczegółowo

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu! DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU www.raciborz.pl Projekt nr PL 3.22/3.3.04/13.03604 Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl

Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl PRZYGOTOWANIE i Druk: Drukarnia Panzet, 25-390 KIELCE, UL. DYMIŃSKA 38 TEL. 041 361 26

Bardziej szczegółowo

2. 9 stycznia 2014 r. (czwartek). Spotkanie Opiekunów SKKT w siedzibie PTTK Żywiec o godz. 16 00.

2. 9 stycznia 2014 r. (czwartek). Spotkanie Opiekunów SKKT w siedzibie PTTK Żywiec o godz. 16 00. Rok 2014 ogłoszono: Międzynarodowym Rokiem Rodziny Rokiem Oskara Kolberga 650. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademii Krakowskiej) 100. rocznica wybuchu I wojny światowej 70. rocznica

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 KRAKÓW 2008 Składam serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Stanisławowi Gawędzie i Panu Januszowi Piwoniemu Zastępcy Wójta Gminy oraz wszystkim

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456 Sponsorzy 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Sponsors 43rd International Festival Wratislavia Cantans 456 RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012

Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 Spis treści 1. Metodologia opracowywania dokumentu s. 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja [10 grudnia 2010] Collect Consulting Sp. z o.o. 40-555 Katowice, ul. Rolna 14 tel.: 032 203 20 53, fax.: 032 203 20

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI Pismo metodyczne DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 23/2012 1 Redakcja: Krystyna Pac-Marcinkowska, Anna Stodolna-Rybczyńska (redaktor naczelna). Współpraca: Antoni Chmielowiec Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PŘEKRAČUJEME HRANICE

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PŘEKRAČUJEME HRANICE Karkonosze - Związek Miast i Gmin wiosna lato jesień BEZPŁATNE Sezon na Karkonosze Ciekawostki i rady dla turystów w Karkonoszach Zapraszamy w Dolinę Pałaców i Ogrodów po polskiej stronie Karkonoszy Pieszo

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki 2 SPIS TREŚCI STRONA 1. WSTĘP 4 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W MIEŚCIE 9 2.1 STREFA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9 2.1.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 9 2.1.2 System przyrodniczy miasta

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ Business Tourism Turystyka Biznesowa Wzbogaca Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ MUZEA OFERTA SPOTKAŃ 3 4 5 WSTĘP Kraków jest światowym dziedzictwem kultury, a zarazem najbardziej rozpoznawalną na świecie polską

Bardziej szczegółowo

BESKIDY lato 2012 / www.it.beskidy.pl 1

BESKIDY lato 2012 / www.it.beskidy.pl 1 lato 2012 / www.it..pl 1 w numerze: strona 22 strona 40 strona 30 strona 44 strona 32 na okładce: Beskid sądecki Zdjęcie: Zbigniew Poraniewski strona 50 2 www.it..pl / BESKIDY lato 2012 BESKIDY lato 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013 Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski 39-300 Mielec ul.

Bardziej szczegółowo