Okręg morawsko-śląski. Zapoznaj się...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręg morawsko-śląski. Zapoznaj się..."

Transkrypt

1 Okręg morawsko-śląski Zapoznaj się...

2 Spis treści: I. W skrócie o okręgu - podstawowe informacje (2) II. Ostrawa - barwna metropolia (7) III. Przyroda - parki krajobrazowe (10) IV. Miejskie strefy zabytkowe (12) V. Zamki i pałace (14) VI. Zabytki techniki (17) VII. Ruch turystyczny (19) VIII. Uzdrowiska (21) IX. Ciekawostki (23) R e p u b l i k a C z e s k a w E u r o p i e N EST RUS S LV DK LT RUS BY IRL GB London NL Berlin PL Warszawa B D UA Paris F L CH Praha CZ Wien A SK Budapest H RO Bucuresti MO SLO HR BIH YU Sofija I BG E Roma MK P Madrid AL TR GR O k r ę g m o r a w s k o - ś l ą s k i w R e p u b l i c e C z e s k i e j Praha Ostrava Brno

3 Všeobecně o kraji dopravní dostupnost 1 Zamek Śląskoostrawski

4 2 W skrócie o okręgu podstawowe informacje Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców Liczba gmin 299, w tym 38 miast Gęstość zaludnienia 230,7 mieszkańców na km 2 Gmina z największą liczbą ludności Ostrawa, mieszkańców *) Gmina o największej powierzchni Ostrawa, ha *) Gmina najgęściej zaludniona Havířov, 2 658,9 mieszkańców/km 2 *) Gmina z najmniejszą liczbą ludności Nová Pláň, 34 mieszkańców *) Gmina o najmniejszej powierzchni Karlova Studánka, 46 ha *) Gmina o najmniejszej gęstości zaludnienia Bílá 5,8 mieszkańców/km 2 *) Najwyżej położony punkt Pradziad, m n. p. m. Najniżej położony punkt zbieg rzek Odry i Olzy, 195 m n. p. m. *) Największa zapora wodna Śląska Harta, 870 ha powierzchni wodnej *) Największy naturalny akwen kąpielowy Ostrawa-Poruba, m 2 powierzchni wodnej *) Uwaga: *) Za statystycznym Rocznikiem okręgu morawsko-śląskiego 2003 wydanym przez Czeski Urząd Statystyczny. Slezská Harta Pradziad

5 W skrócie o okręgu połączenia komunikacyjne 3 System komunikacji drogowej opiera się obecnie o główną drogę międzynarodową I/11 (E 75): Opawa - Ostrawa - Czeski Cieszyn - Mosty k. Jabłonkowa oraz I/48 (E 462): Nový Jičín - Frydek-Mistek - Czeski Cieszyn, które przebiegają przez środkową i wschodnią część okręgu. Drogi obecnie poddawane są rekonstrukcji, głównie dotyczy to drogi I/48, która przebudowywana jest na drogę szybkiego ruchu R 48. W maju 2002 rozpoczęła się budowa autostrady D 47, która stanie się częścią VI. europejskiego multimodalnego korytarza. Oddanie autostrady D 47 zaplanowano na koniec roku Okręg morawsko-śląski przecinają dwie trasy kolejowe o znaczeniu europejskim, trasy elektryczne nr 270 i nr 320. Trasa nr 270 jest znaczącym fragmentem głównej trasy kolejowej RC Praga - Bohumin. Obecnie trwa jej modernizacja, zakończenie przewidziano w r D r o g o w a i k o l e j o w a s i e ć k o m u n i k a - c y j n a o k r ę g u m o r a w s k o - ś l ą s k i e g o LOTNISKO MOŠNOV Regularną komunikację lotniczą zapewnia międzynarodowe Lotnisko Ostrawa, a.s., drugie co do wielkości lotnisko w Republice Czeskiej. Jego powierzchnia z pasem startowym o długości 3600 metrów pozwala na przyjmowanie samolotów wszelkich kategorii bez ograniczeń. Od 1 lipca 2004 Lotniskiem Ostrawa zarządza administracja okręgu morawsko-śląskiego. autostrada - plan drogi czteropasmowe drogi klasy I - szkieletowe drogi klasy I ważne drogi klasy II korytarz kolejowy - plan 46 numery dróg Zrekonstruowany odcinek drogi z Valšova do Břidličnej Lotnisko Ostrawa, Mošnov Úzkokolejná dráha Osoblaha

6 4 W skrócie o okręgu przemysł M o c n a p o z y c j a p r z e m y s ł u Okręg morawsko-śląski począwszy od XIX wieku po dzień dzisiejszy zaliczany jest w poczet najważniejszych przemysłowych regionów Europy środkowej. Pomimo to, iż w ostatnich latach malejące wydobycie węgla i ograniczenia w przemyśle ciężkim pociągnęły za sobą trudności ekonomiczne i konieczność na szeroką skalę zakrojonej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, region morawsko-śląski ciągle jest jednym z najważniejszych pod względem gospodarczym regionów w Republice Czeskiej. Okręg jest ogólnokrajowym centrum produkcji hutniczej. Produkuje się tu 100 % surówki żelaza, 92 % stali i 98 % koksu w skali całej Republiki Czeskiej. Koncentruje się tu prawie cała produkcja węgla kamiennego w RC, pomimo iż ilość wydobytego węgla spada. Od roku 1990 systematycznie i zasadniczo poprawia się stan środowiska naturalnego nie tylko w wyniku ograniczania produkcji przemysłowej, ale także dzięki dużym inwestycjom ekologicznym podejmowanym przez poszczególne firmy. T r a d y c j e p r z e m y s ł o w e Przemysł ma na terenie dzisiejszego okręgu morawsko-śląskiego głębokie korzenie. Jako decydujący dla dalszego rozwoju regionu przyjmuje się rok 1763, kiedy to w dolinie Burňa na terenie dzisiejszej Śląskiej Ostrawy odkryto pierwsze pokłady węgla. To wydarzenie zadecydowało o przyszłości regionu. Kolejnym bodźcem gospodarczego rozwoju regionu było wybudowanie pierwszych wielkich pieców na terytorium gminy Witkowice w roku Ówczesna Huta Rudolfa była zalążkiem późniejszej Huty Witkowickiej. Pozycję regionu jako znaczącego producenta żelaza ugruntowało w roku 1839 założenie huty w Trzyńcu u podnóża Beskidów. Przemysłowe znaczenie okręgu w ramach monarchii habsburskiej umocnił fakt wybudowania Północnej Kolei Ferdynanda w roku Kolej ta połączyła region ostrawski z centrum monarchii, Wiedniem, i z Krakowem. Druga połowa XIX wieku i początek XX wieku charakteryzował w Ostrawskiem dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu, przede wszystkim wydobywczego, hutniczego, stalowego i maszynowego. Rozwój przemysłu z kolei spowodował gwałtowny przyrost liczby ludności w wyniku migracji osób poszukujących pracy przede wszystkim z regionów Czech, Węgier (Słowacji) i polskiej Galicji. W okresie wojny potencjał przemysłowy służył Niemcom do celów wojennych, głównie zbrojeniowych. Po roku 1948, zgodnie z ówczesnymi ogólnonarodowymi celami gospodarczymi, w Ostrawskiem doszło do gwałtownego rozwoju przemysłu ciężkiego. Otwierano nowe kopalnie. W roku 1951 na zielonej łące wybudowano Nową Hutę, kolos stalowniczy i hutniczy, co ostatecznie przekształciło Ostrawę w stalowe serce republiki. Lata pięćdziesiąte aż do osiemdziesiątych XX wieku w Ostrawskiem odznaczały się nadzwyczajnym rozwojem produkcji przemysłowej, co wywarło negatywny wpływ na środowisko naturalne i miejscowy krajobraz, który bardzo ucierpiał w wyniku eksploatacji złóż węgla. Ekspansja przemysłu przyciągała nowych pracowników. Rosła liczba ludności, ale równocześnie pogłębiała się nierównowaga w strukturze społecznej populacji. Dla omawianego okresu charakterystyczne było budowanie dużych kompleksów urbanistycznych czy wręcz nowych miast, takich jak Havířov. Po roku 1989 wraz ze zmianą klimatu politycznego w kraju nastąpiły zmiany także w regionie ostrawskim. Szeroka restrukturyzacja i rewitalizacja przemysłu, prowadząca do wyraźnego zahamowania produkcji przemysłowej, dała się mieszkańcom regionu wyraźnie we znaki. Ograniczenie wydobycia węgla kamiennego (na terytorium Ostrawy w roku 1994 wydobycie zostało całkowicie wstrzymane) oraz ograniczanie produkcji w takich gigantach, jak Nowa Huta, Witkowice i in. spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia w regionie. Z drugiej strony spadek produkcji oraz realizowane przez firmy inwestycje ekologiczne sprawiły, że środowisko naturalne jest dziś w znacznie lepszym stanie. Rozwój gospodarki okręgu wspierają inwestycje rodzimych i zagranicznych inwestorów, którzy korzystać mogą z istniejących już obiektów, a także zagospodarować przygotowane strefy biznesu. N i e k t ó r e f i r m y w o k r ę g u Vítkovice, a.s. Stalownictwo, przemysł maszynowy ciężki ISPAT Nová huť, a.s. Stalownictwo OKD, a.s. Wydobycie węgla kamiennego, koksownictwo Třinecké železárny, a.s. Stalownictwo Severomoravská energetika, a.s. Zakup, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej Autopal, s.r.o. (VISTEON Group) Produkcja części do samochodów Tatra, a.s. Przemysł samochodowy Siemens Elektromotory s.r.o. Elektrotechnika T e r e n y n a d a j ą c e s i ę d o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j w o k r ę g u Strefy przemysłowe W okręgu morawsko-śląskim pod względem inwestycyjnym przygotowano ok.12 stref przemysłowych, w tym 10 obszarów akredytowano w ramach państwowego programu na rzecz wspierania stref przemysłowych. Kolejne dwa tereny przygotowane są na przyjście inwestora. Wszystkie są wyposażone w infrastrukturę techniczną. Ogółem na terenie okręgu morawsko-śląskiego pod względem inwestycyjnym przygotowano dla potencjalnych przedsiębiorców ok. 310 ha. Szczególną pozycję zajmuje Park

7 W skrócie o okręgu przemysł 5 Naukowo-Technologiczny w Ostrawie: Nie jest on typową strefą przemysłową, wybudowano go w celu wspierania technologii i badań stosowanych w dziedzinie high-tech. Strefa przemysłowa Powierzchnia w ha Gotowe w październiku 2004 Strefy wspierane z Programu Český Těšín Pod Zelenou 12 7 Frýdek-Místek - Chlebovice 13 9 Karviná - Nové Pole* Park przemysłowy Kopřivnice Krnov - Červený Dvůr** 18 0 Ostrava Hrabová*** 30 0 Ostrava - Mošnov Park Biznes Třanovice 29 7 Třinec - Baliny Park Naukowo-Technologiczny Ostrava 10 8 Strefy w przygotowaniu Bolatice U hřiště 16 8 Frýdek-Místek - Lískovec 8 5 ŁĄCZNIE * planuje się poszerzenie o 15 ha, w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa ** planuje się poszerzenie o 20 ha, w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa *** wiosną 2005 będzie gotowych kolejnych 30 ha strefy W strefach przemysłowych zadomowiło się już wiele inwestorów. Na razie najlepiej są wykorzystane tereny w Karwinie (Shimano, Mölnlycke Health Care, Belfort i in..), Kopřivnicy (Dura Automotive Systems, Cirex BV, Brose Group, Bang & Olufsen i in.), Krnovie (IVG Colbachini) czy Ostrawie-Hrabovej (ASUSTeK Computer, CTP Project Invest), czy Trzyńcu (Vesuvius Solar Crubicle, KERN itp.). Pomyślnie rozwija się też projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Ostrawie, gdzie swoją działalność rozwija firma Ingelectric i gdzie całkowicie zagospodarowany jest też Budynek Wielofunkcyjny. Brownfields stare tereny przemysłowe Na terenie okręgu morawsko-śląskiego z racji jego bogatej tradycji przemysłowej znajduje się bardzo wiele pustych terenów przemysłowych, tzw. brownfields. Problemem jest ich częste skażenie ekologiczne, a także niejasne stosunki własnościowe, niemniej tereny te po oczyszczeniu i odkażeniu nadają się do działalności gospodarczej. Najwięcej spośród brownfields to opuszczone tereny kopalniane. Do najważniejszych brownfields można zaliczyć np. Dolny Rejon Witkowic (Ostrawa, 153 ha), Kop. František (Sucha Górna, 25 ha), tereny Hrušov (Ostrawa, 46 ha), Vagónka-Thrall (Studénka, 25 ha) czy tereny Nad Porubką (Ostrawa, 10 ha). P o r t a l D y n a m i c R e g i o n - i n f o r m a c j e d l a i n w e s t o r ó w W okręgu będącym tradycyjnie obszarem mocno uprzemysłowionym oficjalnie uruchomiono we wrześniu 2004 portal internetowy Dynamic Region, brama wejściowa dla zagranicznych biznesmenów zainteresowanych inwestowaniem w okręgu. Pod domeną potencjalni inwestorzy znajdą aktualne i kompleksowe źródło informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w okręgu. Dolny Rejon Witkowic Strefa Przemysłowa Karwina - Nowe Pole Park Naukowo-Technologiczny w Ostrawie

8 6 W skrócie o okręgu szkolnictwo w y k s z t a ł c e n i e - p r i o r y t e t o k r ę g u Podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli jako szansa na łatwiejsze znalezienie pracy i czynnik sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy - to jeden z priorytetów okręgu morawsko-śląskiego. Sieć placówek przedszkolnych i szkół oraz instytucji organizujących zajęcia pozaszkolne oferuje wykształcenie wszystkich stopni - od podstawowego po wyższe. Wyjątkowym elementem okręgu morawsko-śląskiego jest także szkolnictwo narodowościowe - w języku polskim naucza się tu w wybranych szkołach podstawowych i średnich. W y k s z t a ł c e n i e a k a d e m i c k i e z d o b y ć m o ż n a n a c z t e r e c h u n i w e r s y t e t a c h : WYŻSZA SZKOŁA GÓRNICZA - UNIWERSYTET TECHNCZNY Wydział Ekonomiczny Wydział Budowlany Wydział Maszynowy Wydział Elektrotechniczny i Informatyczny Wydział Górniczo-Geologiczny Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałów Wydział Inżynierii ds. Bezpieczeństwa WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, a.s. UNIWERSYTET OSTRAWSKI Wydział Filozoficzny Wydział Pedagogiczny Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Medyczno-Socjalny Instytut Sztuki Instytut ds. Badań i Aplikacji Fuzzy Modelowania Instytut Studiów Regionalnych UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie Wydział Filozoficzny i Nauk Przyrodniczych w Opawie Instytut Matematyczny w Opawie Centrum Kształcenia w Krnovie

9 Kopalnia Michal w Ostrawie Dom Sztuki, Ostrawa Centrum Ostrawy - Plac Masaryka

10 8 OSTRAWA barwna metropolia Twierdzenie, że Ostrawa jest kolorowa, to wcale nie ironia. Wystarczy wejść na konstruktywistyczną wieżę Nowego Ratusza - i wszystko staje się jasne. Dawna czarna Ostrawa przekształciła się w miasto pełne zieleni. Ostatnie tony węgla wydobyto tu 30 czerwca Zieleń miejska zajmuje 1056 ha. S p a c e r k i e m p o m i e ś c i e... Dom Sztuki L e t e m m ě s t e m W konkursie ogłoszonym na budowę ostrawskiego Domu Sztuki, w którym uczestniczył także znany czeski architekt Kamil Roškot, zwyciężył projekt architektów Františka Fiali jr. i Vladimíra Wallenfelsa. Jednopiętrowy budynek o postępowym, purystycznym wyglądzie został uroczyście otwarty w dniu 13 maja 1926 r. Jego wyjątkowe miejsce w ówczesnej architekturze spoczywa zwłaszcza w zastosowaniu oświetlenia latarniowego sal zapewniającego idealny dostęp dziennego światła do wystawianych przedmiotów. Można tu znaleźć zbiory malarstwa czeskiego XIX i XX wieku, rzeźby XX wieku, kolekcje grafiki, a także dawne i współczesne dzieła sztuki europejskiej. Kopalnia Michal Chodzi o narodowy zabytek techniki. Wieża szybowa, zabudowania kopalni, maszynownia, warsztaty, kotłownia, sortownia, pomieszczenia górniczych łaźni, lampownia i biura są znakomitym przykładem architektury technicznej z lat Trasa zwiedzania umożliwia przejście takiej samej drogi, jaką codziennie pokonywali górnicy rozpoczynający dniówkę. Teatr im. Antonína Dvořáka Wraz z Teatrem im. Jiřego Myrona tworzy Morawsko-Śląski Teatr Narodowy. Neobarokowy gmach na Placu Smetany z lat wiedeńskiego architekta Alexandra Grafa przeszedł w latach gruntowną rekonstrukcję. Jaśniejący nowym blaskiem i poszerzony o nowoczesną przybudówkę zdobył tytuł Budowla Roku Teatr Lalek Do najbardziej interesujących nowoczesnych budowli zaliczany jest gmach Teatru Lalek z roku 1999, jedyny w swoim rodzaju w całej Europie środkowej. Corocznie odbywa się tu międzynarodowy festiwal teatrów lalek pn. Spectaculo Interesse, którego prestiż wykracza daleko poza granice Republiki Czeskiej. Teatr im. A. Dvořáka Teatr Lalek

11 OSTRAWA barwna metropolia 9 M o r a w s k o - ś l ą s k a m e t r o p o l i a r o z b r z m i e w a m u z y k ą Filharmonia im. Janáčka Ostrawa Filharmonia im. Janáčka (Janáčková filharmonie) to instytucja ciesząca się światową sławą. Urządza koncerty na terenie okręgu morawsko-śląskiego, a także odbywa wiele tournee zagranicznych. Największym wydarzeniem w życiu muzycznym miasta jest odbywający się co roku międzynarodowy festiwal Maj Janáčka. Festival Colours of Ostrava Na początku lipca centrum morawsko-śląskiej metropolii żyje jedyną w swoim rodzaju imprezą muzyczną nazwaną Colours of Ostrava. Oferta jest bardzo szeroka i różnorodna - można posłuchać tu wielu muzycznych stylów - od muzyki rockowej poprzez world i dance music po muzykę alternatywną. S p o r t t o n i e o d ł ą c z n y e l e m e n t ż y c i a o k r ę g u m o r a w s k o - ś l ą s k i e g o ČEZ Aréna W roku 2004 Republika Czeska gościła uczestników Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie. Gospodarzami imprezy były miasta Praga i Ostrawa. Zlatá tretra (Złote Kolce) Super Grand Prix Na mityngu lekkoatletycznym Złote Kolce corocznie spotykają się gwiazdy światowej lekkiej atletyki. U l i c a S t o d o l n í - u l i c a, k t ó r a n i g d y n i e z a s y p i a Ulica Stodolní Ośrodkiem rozrywki w ostatnich kilku latach stała się ulica Stodolní w centrum miasta. Na 1 km 2 można tu spotkać prawie 40 barów, klubów i knajpek - każda w swoim stylu oferuje muzykę rockową, folkową czy etno i jest czynna do wczesnych godzin porannych. Ulica Stodolní Złote Kolce Hala widowiskowo-sportowa ČEZ Arena

12 Lato w Chronionym Parku Krajobrazowym Nadodrze

13 Przyroda parki krajobrazowe MOTTO: Szli przez wysoki las, aż znaleźli się na rozległej łące. Na tej łące się zatrzymali. Jak tu pięknie! Patrzyli na zachwycającą kotlinę rzeki Odry, na łąki i pola, na białe wioski i domki pokryte słomianymi dachami... Podziwiali te cuda, wreszcie najmłodszy z braci zawołał: Bracia, nie widziałem nigdzie na świecie piękniejszego zakątka! (podanie Cesarz Pyskač). Powierzchnia: km 2 Rok ogłoszenia: 1973 B E S K I D Y Beskidy to najbardziej rozległe pasmo górskie Karpatów Zachodnich na terytorium Republiki Czeskiej. Od roku 1973 mają status parku krajobrazowego. W Beskidach można znaleźć resztki pradawnego lasu dziewiczego, niewielkie torfowiska, bukowiny i łąki sprzyjające hodowli owiec. W lasach beskidzkich od czasu do czasu pojawia się niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, a w rzekach - wydra rzeczna. Do miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów należy Łysa Góra, która swymi 1323 m n.p.m. jest najwyższym punktem Beskidów. Z jej szczytu roztacza się przepiękny widok na okolicę. Innymi ulubionymi celami są też Visalaje, Biały Krzyż, Grúň, Stare Hamry, Bílá i Třeštík, Pustevny, Jaworowy czy Wielki Połom. Nad grzebieniem czeskiej części Beskidu Śląskiego, który jednak nie wchodzi w skład beskidzkiego chronionego obszaru krajobrazowego, góruje wiechrzołek Wielkiej Czantorii. Powierzchnia: 744 km 2 Rok ogłoszenia: 1996 J E S I O N I K I Jesioniki, najwyższe pasmo górskie Moraw i Śląska, leżą w najdalej na północ wysuniętym cyplu Moraw i czeskiego Śląska. Nad jesionickimi szczytami dominuje Pradziad (1 492 m n. m.), na którego stokach rosną rośliny podlegające ochronie (pięciornik złoty, dzwonek), spotkać można tu np. kozice. Znaczną część pasma górskiego porastają gęste lasy, miejscami przechodzące w puszczę. Do atrakcji Chronionego Parku Krajobrazowego Jesioniki w okręgu morawsko- -śląskim należą niektóre formacje skalne, np. Petrovy kameny albo dolina rwącej rzeczki Bila Opava, która jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc Wysokich Jesioników. R E G I O N D O R Z E C Z A O D R Y Powierzchnia: 81,5 km 2 Rok ogłoszenia: 1991 Park krajobrazowy Nadodrze założono dopiero w roku 1991, w Republice Czeskiej jest najmłodszym obszarem podlegającym ochronie. Rozciąga się na obu brzegach rzeki Odry, której meandry stwarzają niepowtarzalną, pełną uroku scenerię. W dolinie Odry znajdują się stawy rybne. Napotkać można na tych terenach lubiące mokradła ropuchy pospolite i żaby śmieszki, na brzegach Odry rosną przebiśniegi czy przylaszczki. Teren przecinają trasy turystyczne, biegną też tędy liczne ścieżki rowerowe, których osią jest Morawska Brama - fragment europejskiej sieci ścieżek rowerowych na linii Polska - Austria. Z Nadodrzem w ciekawy sposób zapozna nas szlak naukowy pn. Kotvice. Jesioniki - Pradziad, Ovčárna Beskidy - Pustevny

14 Miasto Štramberk - miejski rezerwat zabytkowy

15 Miejskie strefy zabytkowe to powiew ciekawej historii 13 N O V Ý J I Č Í N Centrum historyczne Novégo Jičína należy do najpiękniejszych na Morawach. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku. Powstało na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Starówka zadziwia regularnym i przejrzystym planem kompozycyjnym. Na rynku i w przyległych do niego ulicach stoi ok. 50 zabytkowych mieszczańskich kamienic. Do najważniejszych zabytków należy zamek, ratusz, Stara Poczta, Farska Baszta, kościół parafialny, mury obronne i słup morowy. P Ř Í B O R Król czeski Przemysł Ottokar II nadał w roku 1251 Příborowi prawa miejskie. Z połowy XIII wieku pochodzi gotycki kościół parafialny pw. Narodzin Panny Marii. Pod koniec XVII wieku do miasta przybyli pijarzy, którzy wybudowali tu dużą bursę. Dziś mieści się tu muzeum i stała ekspozycja poświęcona pochodzącemu z tego miasta Zygmuntowi Freudowi. Spośród innych zabytków warto wymienić kościół św. Walentyna, kościół św. Krzyża, kościół cmentarny św. Franciszka Serafińskiego i zespół rzeźb mariackich z roku Miato Nový Jičín - rynek Š T R A M B E R K Miasteczko powstało w roku 1359 na mocy dekretu wydanego przez margrabiego Jana Henryka Luksemburczyka. Dziś Štramberk ze względu na niezwykle malownicze położenie i unikatowy zespół zabytków architektury ludowej bywa nazywany Morawskim Betlejem. Nad miastem górują ruiny zamku Strallenberg z wieżą w kształcie walca zwaną Trąba (Trúba). Pełen uroku rynek štramberski okalają murowane domy noszące ślady architektury późnego baroku i empire. W górnej części stoi kościół barokowy św. Jana Nepomucena i św. Bartłomieja. W krętych uliczkach stoją drewniane domki wsparte na wysokich podmurówkach, które wybudowali w XVIII i XIX wieku wołoscy rzemieślnicy. Ze względu na niepowtarzalny charakter stanowi Štramberk architektoniczną osobliwość na skalę całej Republiki Czeskiej. Miato Příbor - rynek Rynek štramberski

16 Pałac Raduň Hradec nad Moravicą - Biały Pałac Pałac Kunín

17 Zamki i pałace historyczne perły okręgu morawsko-śląskiego 15 Bruntal pałac i muzeum, narodowy zabytek kultury. Pierwsza wzmianka o pałacu sięga roku W drugiej połowie XVI wieku dawny gród przebudowano na pałac w stylu renesansowym. Po roku 1621 pałac znalazł się w rękach zakonu niemieckich rycerzy, którzy pozostali jego właścicielami do roku Zakrojona na szeroką skalę rekonstrukcja odbyła się tu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Frydek-Mistek pałac i siedziba Muzeum Beskidów. Gród założono tu w połowie XIV wieku jako twierdzę graniczną. Pod koniec XVI wieku po pożarze przebudowano go na pałac w stylu renesansowym. W drugiej połowie XVII wieku pałac ponownie strawił ogień. W XVIII i XIX wieku przebiegały tu przeróbki budowlane. Ostatniego właściciela z rodu Habsburgów, arcywojewodę Bedřicha, uwiecznił - jako markiza Gero - w swojej twórczości poeta Petr Bezruč. Czerwony i Biały Pałac Hradec nad Morawicą państwowy renesansowy pałac z elementami empirowymi. Pierwotnie królewski pałac Przemyślidów powstał nad doliną Morawicy w miejscu dawnego słowiańskiego grodziska. Pod koniec XIX wieku wzniesiono tu pseudogotycki Czerwony Pałac, wraz z bramą wejściową i Białą Wieżą. Przepychowo urządzone pałacowe komnaty przypominają m.in., że na pałacu przebywali Ludwig van Beethoven i Ferenc Liszt. Hukvaldy ruiny. Zamek powstał w drugiej połowie XIII wieku. W wieku XV rozrósł się kilkakrotnie. W połowie XVI wieku na zamku urządzono więzienie. Rozbudowę zakończono u schyłku XVII wieku. Po pożarze w roku 1762 zamek powoli opustoszał i stopniowo popadał w ruinę. Obecnie należy do największych zamkowych ruin na Morawach. Otacza go zagroda leśna z wybiegiem dla danieli. Latem odbywają się tu międzynarodowe festiwale muzyczne Hukvaldy Janáčka. Pałac Bruntál Pałac Frydecki Ruiny zamku Hukvaldy Hradec nad Moravicą - Czerwony Pałac

18 16 Zamki i pałace historyczne perły okręgu morawsko-śląskiego Karviná Fryštát pałac - empirowy trójskrzydłowy pałac powstał na początku XIX wieku, kiedy ród Larisch-Moennichów przebudował dawny pałac renesansowy. Zamek połączony jest z kościołem i budynkiem Lottyhausu. Nový Jičín pałac, muzeum pierwotnie kamienny dom z końca XIV wieku stał się zalążkiem grodu. W roku 1500 gród przebudowano na renesansowy pałac. W XVI wieku dobudowano kolejne dwa skrzydła. Pod koniec XVII wieku pałac spłonął, po pożarze odbudowano go już tylko częściowo. Od roku 1918 pałac jest własnością państwa, zwiedzać go można od roku Pałac Kunín jeden z najbardziej wartościowych pałaców barokowych całych Moraw z unikalnym wyposażeniem. Niegdyś był nowoczesną placówką oświatową, najbardziej znanym uczniem był František Palacký. Raduň pałac pierwotnie średniowieczna twierdza gotycka za czasów Tvorkovskich z Kravařów została rozbudowana i przekształcona w renesansowy pałac, który w późniejszym okresie przebudowywano w duchu klasycyzmu i historycyzmu. Zwiedzać można komnaty składające się na apartamenty książęce oraz bibliotekę pałacową obejmującą 16 tys. tomów. Sovinec zamek, jego początki sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Na przełomie XV i XVI wieku zamek gruntownie przebudowano. W roku 1624 zamek dostał się w ręce zakonu niemieckich rycerzy. W połowie XVII wieku zdobyli go Szwedzi. Po ich odejściu i po pożarze w roku 1784 zamek odnowiono tylko częściowo. W czasie II wojny światowej przekształcono go w więzienie i bazę jednostek SS. W roku 1945 zamek mocno ucierpiał wskutek pożaru. Obecnie trwa jego stopniowa odbudowa. Zamek Śląskoostrawski został zbudowany w 2. poł. XIII wieku z nakazu książąt opolskich i cieszyńskich z rodu Piastów jako twierdza graniczna przed państwem czeskim (rzeka Ostrawica była rzeką graniczną). W latach 40. XVI wieku został przebudowany na zamek renesansowy. W 1872 roku spłonął, został jednak jeszcze odbudowany. Główną przyczyną jego późniejszego upadku była eksploatacja pokładów węgla bezpośrednio pod zamkiem. Budowla opadła o 16 m i została opuszczona. Obecnie zamek jest zrekonstruowany i oprócz ekspozycji zamkowej jest dziś miejscem licznych imprez kulturalnych i towarzyskich. Zamek Sovinec Karviná - Pałac Frysztacki Nový Jičín - pałac

19 Planetarium w Ostrawie-Porubie Dolny Rejon Witkowic Muzeum Techniki Tatra w Kopřivnicy

20 18 Zabytki techniki skarby okręgu Dolny Rejon Witkowic W roku 2000 Ministerstwo Kultury RC rejon witkowicki ogłosiło zabytkiem techniki. Obecnie jako najważniejszy i największy zabytek przemysłowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku pretenduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO (narodowy zabytek kultury - Kop. Hlubina i koksownia oraz wielkie piece Huty Witkowice, tzw. Dolny Rejon Witkowic). Pierwszy wielki piec oddano tu do użytku w roku Kopalnia Hlubina pochodzi z 1843 r. Zachował się więc cały ciąg technologiczny, na który składało się wydobycie węgla, koksownia i produkcja żelaza. Muzeum Górnictwa OKD Ostrawa Petřkovice Największe muzeum górnictwa w Republice Czeskiej znajduje się u podnóża wzgórza Landek, które cieszy się światową sławą jako miejsce niezwykle interesujące pod względem geologii, archeologii, historii, nauki o przyrodzie i górnictwa. Na wzgórzu Landek w epoce lodowej żyli łowcy mamutów, z tego okresu pochodzi najstarszy dowód o wykorzystaniu węgla przez człowieka. Landek zasłynął także jako znalezisko Wenus Petrzkowickiej (Landeckiej), figurki liczącej zaledwie 460 mm wysokości z żelaziaka czerwonego, jedynej szczupłej Wenus w Europie. W Muzeum Górnictwa urządzonym w historycznym obiekcie Kopalni Anzelm można oglądać eksponaty dotyczące historii wydobycia węgla kamiennego w Ostrawskiem, szczególnie stare maszyny i urządzenia technologiczne. Częścią zwiedzania jest zjeżdżanie do kopalni na głębokość 7 metrów. Obserwatorium astronomiczne i planetarium im. Johanna Palisy, Ostrawa-Poruba Budynek pochodzi z roku 1980, posiada trzecią co do wielkości salę planetarium o średnicy 12,5 m i drugi co do wielkości aparat projekcyjny w RC. W sali, która pomieści 100 osób, można na sztucznym nieboskłonie oglądać ok gwiazd, planet, komet i innych obiektów kosmicznych. Kanał Weisshuhna Kanał Weisshuhna znajduje się w pobliżu gminy Žimrovice. Służył jako śluza papiernicza. Po dziś dzień jest sprawny. Wybudowano go na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy Carla Weisshuhna dla potrzeb przyszłej fabryki i zakładów papierniczych. To unikatowe dzieło liczy 3,5 km długości i obejmuje trzy tunele wodne i dwa akwadukty. Na kanale jest kilka upustów, które regulują wysokość powierzchni wody. Kolej wąskotorowa Třemešná ve Slezsku Osoblaha Obecna atrakcja turystyczna rejonu osoblaskiego została wybudowana w czasach monarchii austro-węgierskiej. Uruchomiono ją 14 grudnia Chodzi o najstarszą kolej wąskotorową w Europie środkowej. Od roku 2004 kursuje tędy historyczny pociąg ciągniony przez parowóz. Teren czs. fortyfikacji, Hlučín Darkovičky Ważny zabytek wojskowo-techniczny stanowi cenioną w skali europejskiej prezentację dawnego systemu fortyfikacyjnego byłej Republiki Czechosłowackiej. System budowano w latach Obiekty fortyfikacyjne różnią się pod względem zaprojektowania i przeznaczenia militarnego, a także pod względem wytrzymałości. Wojskowe fortyfikacje w Opawie Milostovicach Znajduje się tu zespół trzech zrekonstruowanych obiektów ciężkiej fortyfikacji i dwa obiekty lekkiej fortyfikacji pochodzące z lat trzydziestych XX wieku. Chodzi o obiekty zachowane w niezwykle dobrym stanie. Obecnie poddawane są fachowej rekonstrukcji. Teren należy do najbardziej cennych muzeów tego typu w RC. Ze stropnicy palisady OP-S 25 roztacza się widok na dużą część linii fortyfikacyjnej, przy dobrej pogodzie widać nawet Jesioniki z Pradziadem włącznie. Muzeum Techniki Tatra Kopřivnice W unikatowym Muzeum Techniki Kopřivnice pokazano prawie 150-letnią historię fabryki samochodów Tatra, od czasu, kiedy bramy zakładu opuścił pierwszy automobil w Austro-Węgrzech, Präsident. Mnóstwo wozów osobowych, sportowych, ciężarowych i innych marki Tatra, podwozia, silniki, samolot sportowy i wiele innych ciekawych eksponatów - to wszystko stanowi nie lada atrakcję dla zwiedzających. Największą chlubą ekspozycji jest jednak wspomniany już Präsident wyprodukowany w roku Muzeum Górnictwa OKD Ostrawa Petřkovice Teren czs. fortyfikacji Darkovičky

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się Sopot Krótko o Sopocie Sopot miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto.

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów.

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Powiat Świdnicki Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Na terenie 743 km 2 mieszka prawie 160 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przewodnik turystyczny opracowany przez szkołę Základná škola Ivana Branislava Zocha w Revucy

Przewodnik turystyczny opracowany przez szkołę Základná škola Ivana Branislava Zocha w Revucy Przewodnik turystyczny opracowany przez szkołę Základná škola Ivana Branislava Zocha w Revucy Tłumaczenie tekstu przewodnika z języka angielskiego na język polski: Weronika Mielczarek Gimnazjum w Morawicy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. Jesioniki (Jeseníky)... 5. Beskidy (Beskydy)... 9. Śląsk Opawski (Opavské Slezsko)... 13. Region Ostrawski (Ostravsko)...

Wstęp... 3. Jesioniki (Jeseníky)... 5. Beskidy (Beskydy)... 9. Śląsk Opawski (Opavské Slezsko)... 13. Region Ostrawski (Ostravsko)... Wstęp..................... 3 Jesioniki (Jeseníky)................. 5 Beskidy (Beskydy)................. 9 Śląsk Opawski (Opavské Slezsko)............ 3 Region Ostrawski (Ostravsko)............. 7 Poodří

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina WILLA JÓZEFINA, dawniej Hotel Josephinenhütte, wybudowano pod koniec XIX wieku, a rozbudowano w 1911r. Po gruntownym remoncie (z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PERŁY HISTORYCZNE I KULTURALNE. Okręgu morawsko-śląskiego

PERŁY HISTORYCZNE I KULTURALNE. Okręgu morawsko-śląskiego PERŁY HISTORYCZNE I KULTURALNE Okręgu morawsko-śląskiego 1 OKRĘG MORAWSKO-ŚLĄSKI SPIS TREŚCI PAŁACE 3 ZAMKI I RUINY 14 MIEJSKIE STREFY ZABYTKOWE WIEJSKIE STREFY ZABYTKOWE 21 2 ARCHITEKTURA LUDOWA 26 ZABYTKI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

W15 - Jeseniki Chata Ramzovské sedlo Schroniska 100/100 : Trasa A1 Trasa B1 Trasa C1 Trasa A2 Trasa B2 Trasa C2 Trasa A3

W15 - Jeseniki Chata Ramzovské sedlo Schroniska 100/100 : Trasa A1 Trasa B1 Trasa C1 Trasa A2 Trasa B2 Trasa C2 Trasa A3 W15 - Jeseniki Termin: piątek - niedziela 12-14.06.2015 odjazd: informacja w Głosie Ludu lub na: http://www.ptts-beskidslaski.cz/ zakwaterowanie: Chata Ramzovské sedlo http://www.ramzova.cz/ Schroniska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH

JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH JAK TRAFIĆ DO MIEJSC PAMIĘCI OFIAR GÓRNICZEGO STANU W CZECHACH Uwaga: Informacje będą systematycznie uzupełniane w miarę ich napływu po lokalizacji kolejnych miejsc pamięci. Poniższe informacje należy

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu POI 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha 51 36'44.88"N 15 18'41.35"E Miejskie Gimnazjum i Liceum w Żaganiu powstało 10 września 1945 roku. Do dziś nad jednym z wejść widnieje płaskorzeźba byłego patrona

Bardziej szczegółowo

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY GMINA ZBLEWO OFERTA TURYSTYCZNA GMINY ZBLEWO RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska ADRES Urzędu Gminy: ul. Główna 40 83-210 Zblewo KONTAKT: Telefon +48585884381 +48585884567 Faks +48585884569 e-mail: gmina@zblewo.pl

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO. Opracowała: mgr Katarzyna Kalita

Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO. Opracowała: mgr Katarzyna Kalita Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO ie w n a w ldo ku Zame Schronis nym m Szkol dzieżowy koło Mło mo y n a lizow orca PKP a k o l (z d dw ne o m łów 400 G e l KS. P

Bardziej szczegółowo

YATENGA - ARCHITEKTURA

YATENGA - ARCHITEKTURA Yatenga zakłada powstanie jednej z największych i może najciekawszych na świece realizacji stosujących techniki alternatywne (low-tech), czyli glinę, słomę i materiały naturalne oraz recyklingowane. YATENGA.

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008

2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008 2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008 1 Spis treści Bezpieczne Miasto Czyste Miasto Edukacja na najwyższym poziomie Szczecin Przyjazny Port

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech MOST RĘDZIŃSKI Most Rędziński drogowy most wantowy nad Odrą, będący częścią autostrady A8. Przeprawa nad Odrą oraz nad całą Wyspą Rędzińską, przy

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY :

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY : BUKOWINA TATRZAŃSKA Bukowina Tatrzańska to piękna podhalańska miejscowość w województwie małopolskim,leżąca na wschód od Zakopanego,blisko granicy ze Słowacją. Z Bukowiny położonej na wysokości 860 do

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu

Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Rewitalizacja terenów w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

Podróżnik zaprasza. Pogranicze Ziemi Kłodzkiej. Nove Mesto nad Metuji Kudowa Zdrój Jarków. Zamek z pięknymi wnętrzami uzdrowisko ogród japoński

Podróżnik zaprasza. Pogranicze Ziemi Kłodzkiej. Nove Mesto nad Metuji Kudowa Zdrój Jarków. Zamek z pięknymi wnętrzami uzdrowisko ogród japoński Podróżnik zaprasza Pogranicze Ziemi Kłodzkiej Nove Mesto nad Metuji Kudowa Zdrój Jarków Zamek z pięknymi wnętrzami uzdrowisko ogród japoński TERMIN: 15 sierpień 2015, sobota WYJAZD: godz.07:00 (parking

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2013 rok

Kalendarz imprez 2013 rok Kalendarz imprez 2013 rok Jedlina-Zdrój L.p. Nazwa Imprezy Nazwa organizatora Termin imprezy Miejsce imprezy 1 13.04 2 SPALONA ZIEMIA - Teatr historii, rekonstrukcja wydarzeń I- szej wojny światowej front

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wartości środowiska kulturowego i kierunki jego ochrony. w kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej

Wartości środowiska kulturowego i kierunki jego ochrony. w kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej Wartości środowiska kulturowego i kierunki jego ochrony w kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej Środowisko kulturowe w liczbach w poszczególnych gminach powiatu wałbrzyskiego Środowisko kulturowe

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 NA SPRZEDAŻ KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 82-340 Tolkmicko, Kadyny, Biała Leśniczówka 28 Biała Leśniczówka została zbudowana w 1905 roku

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne jednodniowe

Wycieczki zagraniczne jednodniowe 1. Niskie Tatry i Baseny Termalne. Wyjazd ze szkoły o 7.00, przejazd autokarem do Korbielowa, przekroczenie granicy polskosłowackiej. Przejazd do miejscowości Orawski Podzamok, krótki spacer w okolicy

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 2 Czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i uprawiania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK dla Inwestorów Oferta Inwestycyjna Audyt GADI 2007 KW 1 Głogówek dla Inwestorów Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej)

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej) Rys historyczny Jaworzno ma prawa miejskie od 21 września 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice,

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Marek Maciantowicz - Potencjał turystyczny Łuku Mużakowa

Marek Maciantowicz - Potencjał turystyczny Łuku Mużakowa Marek Maciantowicz - Potencjał turystyczny Łuku Mużakowa Położony na polsko-niemieckim pograniczu Łuk Mużakowa posiada unikalną budowę, niezwykle regularny kształt oraz specyficzną rzeźbę terenu, przez

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

rozwijającego się miasta, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością

rozwijającego się miasta, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością Wyspa Młyoskawizytówką dynamicznie rozwijającego się miasta, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością Rewitalizacja Wyspy Młyoskiej w Bydgoszczy Wyspa Młyoska jest to zielona enklawa w centrum Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA OFERTA SPECJALNA dla klientów Kristensen Group waż na do dnia 23.09.2007 r DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA APARTAMENTY BUKOWA GÓRA 40 LAT DOŚ WIADCZENIA DEWELOPERSKIEGO 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie "Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego" wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski 2.1.8. Gmina Kramsk Na terenie gminy Kramsk biegnie jeden rowerowy szlak łącznikowy oraz w ramach inwestycji gminnych utworzono ponad 5 km ścieżek rowerowych (częściowo z nową nawierzchnią z kostki betonowej).

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Bieszczady Ustrzyki Górne Połonina Caryńska Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.) Tarnica(1346 m n.p.m.) Wielką Rawkę (1307 m n.p.m.

Bieszczady Ustrzyki Górne Połonina Caryńska Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.) Tarnica(1346 m n.p.m.) Wielką Rawkę (1307 m n.p.m. Bieszczady Gdzieś na krańcu Polski, na południowym wschodzie leży legendarna i trudno dostępna kraina górska, czyli słynne Bieszczady. Dostać się tutaj środkiem komunikacji publicznej jest niezwykle ciężko.

Bardziej szczegółowo

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Ustroń Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Herb Ustronia Flaga Ustronia O Ustroniu słów kilka... Pierwsza historyczna wzmianka o Ustroniu pochodzi z 1305 r. i zapisana jest

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Historyczny obiekt Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w klasycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodzinę Jaworskich, pieczętującą

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze Mosty w Polsce

Najciekawsze Mosty w Polsce Najciekawsze Mosty w Polsce Potrafią zadziwić swoją wielkością, rozmachem, rozwiązaniami technicznymi. Niektóre z nich pretendują do miana osiągnięć inżynierii, inne zadziwiają rozwiązaniami funkcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038

OFERTA SPRZEDAŻOWA. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 00-460 Warszawa, ul. Ag r ykoli 1, tel. +48 22 50 60 159, +48 22 50 60 038 OFERTA SPRZEDAŻOWA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta, to niezwykłe i magiczne miejsce. O ich pięknie stanowi połączenie

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO?

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? dr Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu XVI KONGRES UZDROWISK POLSKICH Krynica-Zdrój Przemysł wolnego

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kaczycach 1 Witajcie w naszej gminie Zebrzydowice to gmina położona w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo