FARMAGAS Produkcja biogazu z odpadów rolniczych na terenach europejskich gospodarstw wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMAGAS Produkcja biogazu z odpadów rolniczych na terenach europejskich gospodarstw wiejskich"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny IEE Warszawa, 15 lutego 2011 (KAPE S.A.) FARMAGAS Produkcja biogazu z odpadów rolniczych na terenach europejskich gospodarstw wiejskich

2 Dzień Informacyjny IEE Warszawa, 15 lutego 2011 (KAPE S.A.) Założenia projektu FARMAGAS Piotr Musiał, Janusz Turski

3 Finansowanie Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligent Energy Europe (IEE)

4 Partnerzy projektu Nazwa organizacji Skrót nazwy organizacji Logo organizacji TTZ-Bremerhaven TTZ Bioazul S.L. BIOAZUL The Danish Agricultural Advisory Service, National Centre Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa FruitVeb Węgierska Wielo-zawodowa Organizacja ds. Owoców i Warzyw Rumuńska Narodowa Federacja Producentów Rolniczych DAAS SITR HFV FNPAR

5 Tło projektu Koncepcja FARMAGAS oparta jest głównie na rezultatach zakończonego sukcesem wspólnego projektu badawczego pt. AGROBIOGAS (www.agrobiogas.eu), finansowanego przez VI Program Ramowy UE. Projekt AGROBIOGAS dostarczył rolnikom informacji, narzędzi, wskazówek oraz baz danych nt. potencjału ukrytego w odpadach rolniczych oraz rozmaitych uprawach, z których można produkować biogaz. Ponieważ działania podjęte w projekcie AGROBIOGAS nie uwzględniły niektórych regionów Europy z wielkimi możliwościami produkcji biogazu (Rumunia, Węgry i Polska), dlatego grupa partnerów pełniących główną rolę w AGROBIOGASIE oraz stowarzyszenia rolnicze z krajów zainteresowanych uformowało konsorcjum FARMAGAS.

6 Tło projektu Wszystkie wymienione kraje charakteryzuje silny, a nawet dominujący sektor rolniczy podczas, gdy wskaźnik produkcji biogazu jest wśród ich najniższy w Europie. Projekt AGROBIOGAS trwał 3 lata i zakończył się w maju 2009 roku. Jego podstawowymi produktami są użyteczne materiały tj. narzędzia Symulacji Fermentacji Beztlenowej, Baza substratów, Wytyczne Operacyjne do zakładania biogazowni lub zalecenia odnośnie wykorzystania beztlenowej fermentacji ścieków jako bio-nawozów. Wyniki te dostarczają rolnikom informacje o możliwościach wykorzystania odpadów i uprawach, z których można produkować biogaz. Zawierają też porady czy warto inwestować w biogazownie. Powyższe informacje mogą być częściowo pobrane ze strony projektu AGROBIOGAS (www.adhelpdesk.eu).

7 Cel projektu Celem projektu jest wypromowanie i wsparcie rozwoju sektora biogazu w krajach o wysokim potencjale rolniczym poprzez przekazanie know-how i doświadczeń, tj. kluczy do podniesienia poziomu wykorzystania rolniczych odpadów w europejskich gospodarstwach wiejskich. Głównymi krajami beneficjentami są: Węgry, Polska oraz Rumunia.

8 Uczestnicy projektu Rolnicy z Węgier, Rumunii i Polski Inwestorzy Producenci biogazu Przedstawiciele władz na poziomie regionalnym oraz krajowym Decydenci, planiści Przedstawiciele sektora biogazu w wybranych krajach

9 Kluczowe działania projektu P1: Koordynacja i zarządzanie projektem P5: Działania informacyjne dla Inteligent Energy Europe (IEE) 1. Tworzenie i aktualizacja wiadomości o projekcie dla systemów informacyjnych IEE. P2: Ocena, adaptacje i tłumaczenia materiałów oraz narzędzi z projektu AGROBIOGAS. Stworzenie strategii szkoleniowej oraz dystrybucji informacji. 1. Zebranie materiałów i narzędzi projektu AGROBIOGAS. 2. Ocena materiałów i narzędzi projektu AGROBIOGAS. Wskazanie braków i nieścisłości. 3. Aktualizacja materiałów i narzędzi projektu AGROBIOGAS oraz adaptacja/tłumaczenie na języki krajów beneficjentów 4. Stworzenie odpowiednich strategii szkoleń oraz dystrybucji informacji. 2. Opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych. P3: Szkolenia 3. Uczestniczenie w powszechnych wydarzeniach informacyjnych związanych z EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) lub innymi znaczącymi programami UE. 1. Wdrażanie narodowych kampanii informacyjnych P4: Rozpowszechnienie rezultatów projektu 2. Stworzenie i utrzymanie strony internetowej projektu FARMAGAS 3. Materiały informacyjne 4. Przygotowanie przyszłych działań informacyjnych

10 Planowane rezultaty projektu Popularyzacja wiedzy, doświadczenia oraz know-how w nowych krajach nt. beztlenowej fermentacji wypracowanych w projekcie AGROBIOGAS Zwiększenie świadomości wśród rolników europejskich o potencjale płynącym z sektora biogazu Przekazanie wiedzy rolnikom oraz kluczowym grupom społ. mającym wpływ w wybranych krajach na promocję oraz rozwój sektora biogazu Zmierzenie się z głównymi przeszkodami i barierami natury formalnej stojącymi na drodze rozwoju produkcji biogazu Wzmocnienie istniejących kanałów promocji oraz sposobów szkoleń w zakresie produkcji biogazu w czasie trwania projektu, jak również po jego zakończeniu Wzmocnienie strategii prowadzącej do zwiększenia ilości inicjatyw w sektorze biogazu

11 Warsztaty Warsztaty 1 - Trenerzy Warsztaty 2 - Rolnicy Warsztaty 3 - Przedstawiciele sektora rolniczego, producenci, przedstawiciele władz na poziomie regionalnym i krajowym, inwestorzy, decydenci, planiści

12 Materiały i narzędzia oferowane beneficjentom FARMAGAS * Symulator beztlenowej fermentacji z bazą substratów * Narzędzie Decyzji Inwestycyjnej * Wytyczne Operacyjne * Zalecenia dotyczące wykorzystania osadu z AD jako bionawozu * Biogaz rolniczy - analiza (autor: Janusz Turski) * Prezentacje i dokumenty szkoleniowe: - Symulator Beztlenowej Fermentacji - Symulator Beztlenowej Fermentacji - studium przypadku - Narzędzie Decyzji Inwestycyjnej -Ćwiczenia z Symulatora Beztlenowej Fermentacji

13 W opinii Zespołu wartość dodaną w działaniach projektu stanowią: DOBROWOLNE WŁĄCZENIE SIĘ W DZIAŁANIA PROJEKTU PRZEZ KLUCZOWYCH PARTNERÓW INSTYTUCJONALNYCH: Infrastruktura organizacji reprezentujących interesy Rolników, tj.: - Samorządu Zawodowego Rolników; IZBY ROLNICZE - Związków Zawodowych Rolników; NSZZ RI Solidarność Infrastruktura organizacji oferujących wsparcie doradcze poprzez system transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej, tj.: - Terenowe Struktury Doradztwa Rolniczego; ODR-y Infrastruktura jednostek naukowo-badawczych, zainteresowane tematyką badawczą, eksperymentalną i upowszechnieniową, tj.: - Państwowe Instytuty Przyrodnicze: w Falentach; w Krakowie - Balicach.

14 W opinii Zespołu wartość dodaną w działaniach projektu stanowią: DOBROWOLNE WŁĄCZENIE SIĘ W DZIAŁANIA PROJEKTU PRZEZ KLUCZOWYCH PARTNERÓW INSTYTUCJONALNYCH: Organów centralnej administracji rządowej, samorządowej - odpowiedzialnej za tworzenie warunków legislacyjnych, sprzyjających promocji rozwoju sektora biogazu tj.: - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) - Urzędy Marszałkowskie Agencji rządowych, uczestniczących w realizacji instrumentów pomocy adresowanych do inwestorów w instalacje do wytwarzania biogazu rolniczego, tj.: - ARiMR; ARR Organizacji pozarządowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości w rolnictwie i/lub na obszarach wiejskich, tj.: - struktury terenowe SITR; Fundacja 4-H

15 W opinii Zespołu wartość dodaną w działaniach projektu stanowią: DOBROWOLNE WŁĄCZENIE SIĘ W DZIAŁANIA PROJEKTU PRZEZ KLUCZOWYCH PARTNERÓW INSTYTUCJONALNYCH: Podmiotów będących pionierami na rynku polskim w zakresie wytwarzania biogazu pochodzenia rolniczego, tj.: - Przedsiębiorstwo produkcyjne (Poldanor), płn. Kraju /woj. Pomorskie/ - Gospodarstwo rolne (B i G Pojdowie w Studzionce, k. Pszczyny), płd. Kraju /woj. Śląskie/ Przedsiębiorstwo produkcyjne (Poldanor) Podmiotu będącego najnowszym centrum eksperymentalnoupowszechnieniowym w dziedzinie technologii produkcji biogazu, tj.: - Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski - Inst. Zootech, w Kostowicach, /odbiór techniczny w poł. Listop. 10 r/

16 W opinii Zespołu wartość dodaną w działaniach projektu stanowią: DOBROWOLNE WŁĄCZENIE SIĘ W DZIAŁANIA PROJEKTU PRZEZ KLUCZOWYCH PARTNERÓW INSTYTUCJONALNYCH: Podmiotów prowadzących działalność komercyjną z zakresu usług eksperckich na rynku biogazu w Polsce, tj.: - Spółka Biogaz Zeneris; Spółka Ekspert-Sitr; Instytut Energetyki Odnawialnej Trenerów szkoleniowców (15 osób), rekrutujących się ze struktur jednostek terenowych ODR oraz innych organizacji zainteresowanych odpowiedzią na potrzeby, które są bezpośrednio związane z dostarczeniem narzędzi wsparcia dla inwestorów oraz rynku usług ekspercko doradczych/.

17 W opinii Zespołu wartość dodaną w działaniach projektu stanowią: ZGROMADZENIE ISTOTNYCH INFORMACJI OD ROLNIKÓW Z ZAKRESU BARIER W DYNAMICZNIEJSZYM ROZWOJU SEKTORA: Dzięki, asertywnemu zaangażowaniu w działania projektu ze strony Rolników oraz innych Partnerów, możliwe było zidentyfikowanie wielu rzeczywistych i istotnych przyczyn, które są odpowiedzialne za relatywnie słaby dotąd rozwój sektora biogazu pochodzenia rolniczego w Polsce. Dzięki zaangażowanemu współudziałowi Beneficjentów w działania projektu, możliwe będzie wypracowanie rekomendacji dla formułowania dalszej Strategii Działania dla zdynamizowania rozwoju sektora w warunkach krajowych.

18 Zaobserwowane słabości projektu W okresie poprzedzającym uruchomienie działań projektu w na terenie naszego kraju, tj. na etapie przygotowywania ToR /terms of reference/, w przypadku trafniejszego zidentyfikowania skali oczekiwań/potrzeb docelowych Beneficjentów, prawdopodobnie możliwe byłoby zabezpieczenie większej ilości środków finansowych na adaptację oferowanych narzędzi w rozszerzonej formule. Restrukturyzacja jednostek doradztwa rolniczego /z początkiem 2010 r/, w konsekwencji zmiana organu nadzorującego ich działania oraz sposobu ich finansowania, nierzadko była przyczyną osłabienia ich stabilności, ograniczając możliwość prowadzenia prac w ramach tzw. follow-up activities związanych z celami projektu. Trwałość działań projektu, (m/in finansowanie przyszłego zaangażowania Trenerów szkoleniowców), może być niepewna ze względu na nieustanne zmiany uwarunkowań w funkcjonowaniu systemu instytucji doradczych w rolnictwie.

19 Zaobserwowane słabości projektu Wydaje się, że atrakcyjność specyficznej oferty projektu, polegająca przede wszystkim na propozycji dostarczenia dedykowanych narzędzi użytecznych dla potencjalnych inwestorów w sektorze biogazu rolniczego (AD Simulation toolkit; IDT) - była neutralizowana wskutek konkurencji o klienta na rynku usług szkoleniowych w kraju, w szczególności dotyczących propozycji szkoleń z zakresu wytwarzania energii z OZE. Ilość warsztatów szkoleniowych dla Trenerów oraz dla Rolników realizowanych w ramach planowanych działań projektu, w opinii Beneficjentów powinna być zwiększona. Przede wszystkim, dotyczy to części związanej z potrzebą dalszego doskonalenia narzędzi przekazanych przyszłym użytkownikom. Finansowanie projektu nie obejmowało wsparcia Beneficjentów polegającego na zaopatrzeniu w sprzęt komputerowy, niezbędny do wykonywania specjalistycznych zajęć dydaktycznych w okresie follow-up.

20 Dzień Informacyjny IEE Warszawa, 15 lutego 2011 (KAPE S.A.) Lista kontaktowa członków zespołu projektu: 1. Janusz Turski 2. Tadeusz Domasiewicz 3. Piotr Musiał

21 Dziękuję za uwagę Janusz Turski Zarząd Główny SITR Ul. Czackiego 3/ Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP)

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu, SGH Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) I. Diagnoza 1. Gospodarka, w tym sektor MSP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim w województwie podlaskim 254 Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach InnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Ogólny zarys programu Niniejszy przewodnik na temat innowacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo