Rozwiązania pobudzające współpracę kultury i biznesu w Europie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania pobudzające współpracę kultury i biznesu w Europie"

Transkrypt

1 Rozwiązania pobudzające współpracę kultury i biznesu w Europie Opracowanie zestawia i opisuje dobre praktyki krajów zagranicznych w zakresie ożywiania współpracy między kulturą a biznesem. Materiał składa się z dwóch części. W pierwszej opisane zostały rozwiązania wprowadzone w pięciu wybranych krajach europejskich. Wybór został podyktowany z jednej strony uznaniem tych przykładów za najciekawsze, z drugiej, chęcią przedstawienia zastosowanych rozwiązań w krajach o podobnych do polskich systemach administracji i finansowania kultury. W drugiej części opracowania przedstawiono sytuację Polski, skupiając się na rozwiązaniach prawnych mających wpływ na współpracę kultury i biznesu. W zagranicznych opracowaniach na temat rozwiązań systemowych w zakresie wspierania kultury przez sektor prywatny stosuje się podział na sponsoring (forma współpracy o podłożu komercyjnym, gdzie darczyńca korzysta z potencjału promocyjnego beneficjenta) oraz formy dobroczynne (np. darowizny). Taki podział zgadza się z rzeczywistością większości krajów europejskich, między innymi w pierwszym opisanym Austrii. I. Rozwiązania zagraniczne AUSTRIA Dla austriackiego biznesu kultura staje sie coraz bardziej istotnym partnerem. Zajmuje drugą pozycję (43%, po sporcie 48%) wśród najczęściej sponsorowanych dziedzin. Od 1989 roku nastąpił sześciokrotny wzrost inwestycji w tym zakresie. Badania austriackiej organizacji Wirtschaft für Kunst (Ekonomia Sztuki) wykazują szacunkowy poziom sponsoringu kultury w Austrii na 43 miliony euro. W 2006 roku 143 austriackie firmy aplikowały w konkursie o nagrodę dla sponsora sztuki 'Maecenas 2006'. Łączna suma wpływów od tych firm dla sektora kultury wyniosła 8,8 milionów euro. Największe finansowanie ze źródeł prywatnych otrzymują festiwale, natomiast najbardziej wspieraną dziedziną są sztuki performatywne. Wzrasta aktywność sponsorska małych i średnich firm, zwłaszcza w zakresie wspierania regionalnych inicjatywy kulturalnych. Dostrzeżono wagę inwestowania w kulturę jako czynnik rozwoju regionalnych biznesów. Według badań Wirtschaft für Kunst, najczęstszymi odpowiedziami firm na pytanie, dlaczego angażują się w sponsoring kultury było: poprawa wizerunku firmy (55%), uwzględnienie sponsoringu kultury w filozofii organizacji (53%), a także Public Relations (45%). jest więc traktowany przede wszystkim jako nośnik treści mających wesprzeć budowanie pozytywnej opinii o firmie. Jednocześnie potencjał promocyjny zostaje wykorzystany 76% firm potwierdza pojawienie się w mediach informacji o jej aktywności sponsorskiej. jest w Austrii przede wszystkim narzędziem komunikacji i w tej formie został ujęty przez ustawodawcę w przepisach prawnych. Austriacki sponsor dysponuje możliwością odliczeń podatkowych, jeśli współpraca ma charakter przekazania środków finansowych przez firmę i zapewnienie nośników reklamowych przez beneficjenta. Według rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 1987 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym austriackich organów podatkowych (Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung, nr 310/1987) fakt o sponsorowaniu musi zostać ujęty nie tylko w programie wydarzenia kulturalnego, ale również podany do wiadomości w mediach i działaniach Public Relations firmy. Podmiot prywatny może więc uznać działalność sponsorską za wydatek reklamowy i wliczyć w koszty uzyskania przychodu, jeśli jest on efektywny i zgodny z działalnością firmy. Organizacja musi jednak udowodnić, że przedsięwzięcie, które sponsoruje ma wpływ na promocję i budowanie jej pozytywnego wizerunku. 1

2 W praktyce sponsoring jest więc traktowany jak reklama. A jednak dla sponsoringu kultury wprowadzono specjalny zapis zwany acceptilation of sponsorship (Bundesministerium für Finanzen, Federalne Ministerstwo Finansów, Maj 1987, GZ /1- IV/6/87, wydrukowane w Amtsblatt der Österreichischen Finanzver-waltung, oficjalnej publikacji Austriackiej Administracji Finansowej, nr 310/1987). Dokument ten określa, wpieranie jakiego typu przedsięwzięć kulturalnych jest dla firmy efektywne i które z nich mogą zostać wliczone w koszty operacyjne. Jednocześnie zaznaczono, że w przypadku sponsoringu kultury beneficjent nie ma możliwości zapewnienia tak szerokich działań reklamowych jak, np. w przypadku sponsoringu sportu. Aby zatem stwierdzić, czy sponsorowanie przedsięwzięcia kulturalnego jest dla firmy efektywne, bierze się pod uwagę znaczenie i zakres tego przedsięwzięcia (otwarcie na dużą publiczność, nie tylko krąg osób zaproszonych przez sponsorów) oraz, że organizator wydarzenia w odpowiedni sposób informuje opinię publiczną o fakcie sponsorowania. Ważnym zapisem dla tego dokumentu jest brak obowiązku udowodnienia ekwiwalentności wkładu sponsora i beneficjenta. Innymi słowy, wartość usług promocyjnych ch po stronie instytucji kultury nie musi równać się kwocie przekazanej przez sponsora. Zapis ten, tak jak i cały dokument acceptilation of sponsorship dotyczy wyłącznie sponsoringu kultury. Darowizny Darowizny mogą być uznane za koszty operacyjne i odliczone od podatku, jeśli beneficjent znajduje się na ściśle określonej liście instytucji zawartej w Income Tax Act ( 4 Abs 4 Z 5 i 6, Income Tax Law 1988)- lista jest też corocznie publikowana w Dzienniku Urzędowym austriackich organów podatkowych. Zawiera a ona niewielką liczbę organizacji, ograniczoną do uniwersytetów, muzeów, akademii i Biblioteki Narodowej. Dokument nie ogranicza się tylko do instytucji publicznych. Darowizny mogą być przekazywane np. muzeom prywatnym, jeśli są one porównywalne z publicznymi pod względem wskaźników dotyczących zwiedzających oraz gdy ich kolekcje są istotne pod względem historycznym, artystycznym lub kulturalnym dla całej Austrii (BGBl I 2002/155 since October 5th 2002). Donator może przekazać tak środki finansowe, jak i dobra rzeczowe, jednak ich wartość nie może 10% przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego. BELGIA Według badań instytucji zajmującej się wspieraniem współpracy pomiędzy biznesem i kultura w Belgii Prométhéa, nie istnieje wyraźne rozróżnienie na sponsoring i filantropię (mécénat). Z jednej strony wzorem dla systemu belgijskiego są rozwiązania francuskie, czyli rozwinięta forma filantropii. Z drugiej współpraca ta ma być układem obopólnych korzyści. Najczęstszym zjawiskiem jest w efekcie współpraca oparta na łączeniu tych dwóch form wsparcia prywatnego. Ostatecznym celem angażowania się biznesu w inwestycje kulturalne jest bowiem budowanie wizerunku organizacji i działania Public Relations. Władze belgijskie aktywnie stymulują kooperacje między sektorem kultury i biznesu. Jedną z inicjatyw jest wspomniane stowarzyszenie Prométhéa, które jest jedną z czołowych organizacji zajmujących się kojarzeniem podmiotów o podobnych celach, jak i zapewnianiem doradztwa z zakresu sponsoringu kultury. Główną misją Prométhéa jest rozwój mecenatu prywatnego w obszarze sztuki i dziedzictwa narodowego we Wspólnocie Francuskiej. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na potrzebę integracji między podmiotami z różnych sektorów gospodarki tego regionu. Belgia jest przykładem kraju o rozwiniętej współpracy opartej na partnerstwie publicznoprywatnym (PPP). Rząd części flamandzkiej wprowadził przepisy dopuszczające programy partnerstwa PPP jako główny sposób dofinansowania prywatnego szczególnie projektów kulturalnych, stwarzających możliwość pozyskiwania korzyści komercyjnych. Następnie Ministerstwo Kultury zainicjowało program CulturInvest, w ramach którego rząd flamandzki przestał być wyłącznie źródłem finansowania, a zaczął aktywnie partycypować jako inwestor w projektach kulturalnych. CulturInvest to swego rodzaju fundusz inwestycyjny dla organizacji przemysłów kultury (przemysł kultury obejmuje producentów lub dystrybutorów produktów bądź usług w dziedzinie kultury). Na fundusz składają się środki od Flanders Participation Company PMV (która zapewnia połowę finansowania funduszy) i siedmiu partnerów strategicznych. CulturInvest 2

3 finansuje projekty o krótkich terminach realizacji lub partycypuje kapitałowo w rozwiaja.aych się spółkach. Dokumenty prawne - Arts Decree i Haritage Decree umożliwiają organizacjom komercyjnym ubieganie się o wsparcie inwestycji przez sektor publiczny. Podobnie sektor publiczny może być inicjatorem współpracy i występować o wsparcie sektora prywatnego. Koszty związane ze sponsoringiem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu i odliczone od podatku na podstawie artykułu 49 Income Tax Code. Aby jednak wydatek ten mógł podlegać odliczeniom, kwota inwestycji musi być rozsądna. W praktyce trudno zdefiniować to określenie, a przepisy zabraniają organom podatkowym o decydowaniu w tej kwestii. Odliczenie wydatku sponsorskiego może okazać się niemożliwe w przypadku, gdy kwota przeznaczona na sponsoring jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do kapitału i obrotów firmy. Darowizny Darowizny dla instytucji i organizacji kultury, ujętych w odpowiednich przepisach, podlegają odliczeniom podatkowym. Podmioty te poddane są ścisłej kontroli przez organy podatkowe a kwota darowizny jest ograniczona. Minimalna kwota to 30 euro, maksymalna - w danym roku rozliczeniowym nie może przekraczać 5% wyniku finansowego, nie może być też wyższa niż euro. Darowizny w formie rzeczowej nie są przewidziane przez prawo. Inne Nowy system podatkowy w zakresie podatku VAT wprowadzony został w 1993 roku w wyniku normalizacji tego systemu w Europie. Na podstawie art. 44 2, pkt 6 9 Kodeksu VAT sektor kultury (instytucje publiczne i organizacji non-profit) zyskał możliwości zwolnień podatkowych (6% VAT), między innymi w przypadku: - wypożyczania przedmiotów związanych z działalnością kulturalną, jeżeli są one produktem działalności non-profit, - wstępu do niekomercyjnych muzeów, pomników (przyrody), ogrodów botanicznych, zoo, - świadczenia usług przez artystów sztuk scenicznych, m.in. aktorów, muzyków etc. dla podmiotów prywatnych, - organizacji przedstawień teatralnych, baletu, wystaw, koncertów, produkcji filmów a także organizowania konferencji przez instytucje uznawane przez odpowiednie władze, pod warunkiem, że osiągnięcie dochodów z tej działalności będą przeznaczone na pokrycie jej kosztów. Artyści sprzedający swoje dzieła podlegają niższej stawce VAT (w Belgii system podatkowy VAT uwzględnia dwie stawki 6% i 21%). Niższa stawka VAT dotyczy przede wszystkim przedmiotów i usług kultury (książki, oryginalne dzieła sztuki, obiekty kolekcjonerskie kie oraz bilety wstępu, itd.). Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie udogodnień w przypadku zakupu dzieł sztuki (obrazów, rzeźb), jeśli zostały one zakupione przez firmę w celu umieszczenia w budynku o przeznaczeniu komercyjnym (np. do ozdoby biura). W takim przypadku wartość nabytego dzieła może zostać natychmiast zamortyzowana, maksymalnie do 2% kwoty wartości inwestycyjnej budynku, w którym został umieszczony. DANIA Rząd duński podejmuje działania w celu pobudzania interakcji między instytucjami kultury i sektorem komercyjnym oraz ożywienia współpracy między nimi. Celem władz publicznych jest taka regulacja współpracy, by biznes odnosił korzyści w zakresie rozwoju i promocji marki oraz przychylności klientów i pracowników. Jednocześnie działania te mają być dla instytucji kultury suplementem, nie substytutem dotychczasowych działań rządu na rzecz kultury. W zacieśnianiu relacji między kulturą a biznesem nie chodzi o pozbycie się przez władze publiczne obowiązku finansowania kultury. Według raportu Reach Out! z października 2008 roku, integracja biznesu i kultury jest jednym z trzech głównych celów działań Ministerstwa Kultury (pozostałe dwa to zaangażowanie nowych grup w uczestnictwa w kulturze oraz kwestie jakości przedsięwzięć kulturalnych). 3

4 Jednym z rozwiązań systemowych jest obowiązek zawierania regulacji dotyczących współpracy z podmiotami sektora prywatnego w umowach między rządem a instytucją kultury. Od Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo isterstwo Biznesu i Spraw Ekonomicznych współpracują ściśle, przede wszystkim w kwestii przemysłów kultury. Współpraca ta została uregulowana w 2007 roku za pomocą Porozumienia o wzmocnieniu ekonomii kultury w Danii.. Dokument ma na celu przede wszystkim: wzmocnienie duńskich przemysłów kultury na arenie międzynarodowej poprzez ich profesjonalizację i współpracę międzynarodową, stymulowanie kooperacji między organizacjami biznesowymi i kulturalnymi w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności biznesowych sektora kultury, a z drugiej strony pobudzenie kompetencji kreatywnych oraz rozwoju biznesu. Inicjatywa ta buduje pomost między kulturą i biznesem przy zachowaniu rzeczywistej zasady winzakładającej współpracę na innych zasadach niż sponsoring. W tym przypadku firma czerpie nie korzyści promocyjne, ale wiedzę i umiejętności kluczowe dla jej rozwoju. Częścią duńskiej strategii jest raport Denmark in the Culture and Experience Economy-5 steps (2005), opublikowany przez Ministerstwo Kultury i wydawany od tej pory co roku. W wersji z 2008 roku położono nacisk na poprawę współpracy między kulturą, biznesem, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. W wyniku tego raportu nawiązano żywą debatę o sponsoringu Teatru Królewskiego w Kopenhadze i innych publicznie dotowanych instytucji, co zaowocowało wprowadzeniem korzystnych dla sponsoringu kultury zmian w prawie podatkowym. Wydatki na sponsoring mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, ania, należy jednak udowodnić, że są one racjonalnie powiązane z kosztami reklamowymi. Przepisy nie narzucają limitów co do kwot, które mogą być odliczane, jednak środki przeznaczane na sponsoring nie mogą przekraczać podstawy win.. Jest to także innowacyjne podejście do współpracy międzysektorowej, do opodatkowania. Darowizny Według ustawy o ulgach podatkowych w sektorze kultury (Act. Nr 138) przyjętej przez Parlament 20 grudnia 2004 roku, darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania (max. 25% tej podstawy). Dodatkowo, Act umożliwił przekazywanie w ramach darowizny także dóbr rzeczowych (w tym przypadku również obowiązuje limit 25%). FRANCJA Specyfika współpracy między biznesem a kulturą we Francji opiera się na zdecydowanym przedkładaniu filantropii ( Mécénat) ) nad inne formy wsparcia. Należy przy tym dobrze rozumieć pojęcia wymieniane we francuskich ustawach. Wspomniana filantropia ( Mécénat) (Mécénat definiowana jest według dekretu z dnia 6 stycznia 1989 r. dotyczącego terminologii ekonomicznej i finansowej jako akt wsparcia finansowego bez jakiegokolwiek wynagrodzenia od beneficjenta, w celu wspierania działalności, dzieła lub osoby służącej dobru publicznemu.. Ten sam dokument definiuje sponsoring (Parranaige) jako dostarczanie materialnego wsparcia dla wydarzenia, osoby, przedsięwzięcia lub organizacji w celu czerpania bezpośrednich korzyści.. Pierwsza z tych relacji odnosi się do kategorii wspólnego dobra, druga ma na celu przede wszystkim korzyści finansowe partnerów. A jednak także w przypadku filantropii dostrzega się, że podmiot prywatny wspierając kulturę wpływa na budowanie swojego wizerunku poprzez powiązanie nazwy organizacji z nazwą inicjatywy kulturalnej. Filantropia jest dla firm środkiem komunikacji i elementem strategii. To sposób na zaakcentowanie swojego zaangażowania w sprawy kultury i kwestie społeczne.. W tym sensie filantropia może być uznana za zjawisko zwane w krajach anglosaskich corporate philantropy z tą jednak różnicą, że filantropia w wydaniu francuskim obejmuje także osoby fizyczne. Pierwszy akt legislacyjny dotyczący filantropii, zwany o rozwoju filantropii (sur le développement du mécénat) ) uchwalony został 23 lipca 1987 roku i do dziś jest obowiązującym dokumentem prawnym w tym zakresie. Następnym krokiem było ustanowienie prawa o tworzeniu korporacyjnych fundacji 4

5 (la création des fondations d'entrepris) ) z dnia 4 lipca 1990 roku. Kolejnym zapisem była dyrektywa wskazująca różnice między filantropią a sponsoringiem opublikowana przez francuskie organy podatkowe 26 kwietnia 2000 r. Ministerstwo Kultury i Komunikacji we Francji (Le Ministère de la culture et de la communication) jest aktywne w tworzeniu płaszczyzn budujących porozumienie pomiędzy kulturą i biznesem. Realizuje np. program Missión du mécénat, którego celem jest ożywienie współpracy obu sektorów. W jego ramach organizowane są tzw. czwartki z mecenatem (jeudis du mécénat), podczas których spotykają się mecenasi kultury i pracownicy sektora kultury oraz profesjonaliści z dziedziny sponsoringu. Filantropia ( Mécénat) (Mécénat Przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych wydatków związanych z filantropią zostały zawarte w ustawie z 1 sierpnia 2003 r o filantropii, stowarzyszeniach i fundacjach.. Poprzez tę ustawę rząd francuski promuje filantropię zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Przepisy pozwalają firmom przekazującym środki w ramach filantropii na odliczenie od podatku należnego 60% przekazanej kwoty, maksymalnie do 0,5% obrotów firmy. Francja jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym darowiznę można odliczyć od podatku należnego, a nie (jak w większości przypadków) od podstawy opodatkowania. Takie odliczenie może być dokonane, jeśli darowizna przekazana została, m.in.: organizacji pożytku publicznego zajmujących się dobroczynnością, edukacją, nauką i badaniami, pomocą społeczną i humanitarną, sportem, sprawami rodzinnymi, kulturą i dziedzictwem narodowym, ochroną środowiska, zatwierdzonym prywatnym lub publicznym agencjom i organizacjom badawczym, fundacjom, Radzie Dziedzictwa, Publicznym i prywatnym akademiom sztuki i instytucjom non-profit prowadzącym edukację trzeciego stopnia, prywatnym lub publicznym organizacjom w dziedzinie sztuk scenicznych, i innym. Nawiązując do pierwszego wymienionego typu organizacji, pożytek publiczny (intérêt général) oznacza, że organizacja działająca w sektorach wymienionych w 1a art. 238 bis CGI: ma status non-profit, ma status użyteczności społecznej lub 4P (koncept, który bierze pod uwagę 4 czynniki: nie kierowanie się trendami rynkowymi, działanie na rzecz osób i grup potrzebujących, ustalanie stawek niższych niż biznesowe oraz dostosowanie mediów promocyjnych do grupy targetowej), spełnia kryterium bezinteresownego zarządzania (gestion désintéressée organizacja jest zarządzana na zasadzie dobrowolności przez osoby, które w wyniku eksploatacji nie odnoszą żadnych korzyści pośrednich lub bezpośrednich), nie działa w imię dobra małej grupy osób. ( Parranaige) (Parranaige Zgodnie z decyzją administracyjną z dnia 12 kwietnia 1985 r., firmy we Francji są uprawnione do traktowania sponsoringu jako kosztów działalności bieżącej (koszty zarządu). Wynika to z Artykuł Kodeksu Podatkowego, który precyzuje, że jest to możliwe jeśli wydatki te zostały poczynione na rzecz projektów o charakterze dobroczynnym, edukacyjnym, naukowym, pomocy społecznej i humanitarnej, sportu, spraw rodzinnych, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska, promocji kultury francuskiej, języka i badań naukowych. W ten sposób rozdzielono wydatki na reklamę i marketing od kosztów sponsoringu. W wyniku sponsorowania firmy muszą odnosić korzyści. Wydatki na sponsoring muszą być też proporcjonalne do przychodów firmy i do odniesionych korzyści. jest traktowany jako transakcja handlowa, a zatem podlega opodatkowaniu VAT. 5

6 NIEMCY W Niemczech prywatne finansowanie kultury ma sprzyjające warunki w postaci decentralizacji administracyjnej, przekazywania zadań organizacjom non-profit oraz częściowej liberalizacji instytucji kultury. Obowiązek finansowania jest coraz częściej oddawany w ręce instytucjom prawa cywilnego, takim jak stowarzyszenia lub fundacje. Podmioty te mogą ubiegać się o wsparcie ze źródeł prywatnych. Liberalizacja instytucji kultury polega na zamianie statusu publicznej instytucji kultury na spółki z o.o. lub fundacje. Według ostatniej publikacji o prywatnym finansowaniu kultury w Hamburgu (Private Förderung im Hamburger Kulturleben, 2010) ponad 40% prywatnych organizacji wspiera finansowo życie kulturalne miasta. Stanowiłoby to ok. 8% całościowego wkładu sektora prywatnego w kulturę w Niemczech, szacowanego na 350 milionów euro. Niemieckie rozwiązania koncentrują się na kojarzeniu podmiotów z obu sektorów. Organizacja Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.v., założona przez Federację Niemieckiego Biznesu, promuje artystów z dziedzin architektury, sztuki wizualnych, literatury i muzyki oraz zapewnia członkowskim przedstawicielom biznesu doradztwo w zakresie sponsoringu kultury. Organizacja prowadzi szkolenia w zakresie wyboru partnera i zarządzania relacją sponsorską (włączając sponsorów zza granicy). Projekty finansowane są ze składek członkowskich i darowizn 400 członków (w tym wiodących niemieckich firm). Zjawisko sponsoringu reguluje ustawa o opodatkowaniu sponsoringu Ertragsteuerliche Behandlung des (OFD Frankfurt am Main, dostępny od S St II 12). Ustawa zawiera następującą definicję : Przekazanie środków pieniężnych przez firmy osobom, grupom lub organizacjom sportowym, kulturalnym, religijnym, naukowym, społecznym, ochrony środowiska lub działającym w innych sferach społecznych i politycznych w zamian za usługi promocyjne, Public Relations lub reklamę.. Usługi sponsorskie są świadczone na podstawie umów między sponsorem i beneficjentem, które ustalają rodzaj i zakres tych usług. Wydatki na sponsoring mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodu, jeśli prowadzą do korzyści firmy w postaci budowania pozytywnego wizerunku. Informacje o fakcie sponsorowania w mediach mogą zostać uznane za wydatek na usługi Public Relations. Aby jednak odliczenie wydatków sponsorskich mogło być dokonane, należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki firma jest promowana. Dopuszczalne są takie formy jak wykorzystanie loga, nazwy lub innych elementów identyfikacji wizualnej sponsora i umieszczenie jej w widocznych miejscach (billboardy, standy, materiały drukowane, pojazdy i inne przedmioty związane z promowanym przedsięwzięciem). Podanie faktu o sponsorowaniu do wiadomości w prasie jest również traktowane jako koszt możliwy do odliczenia, nawet jeśli firma sama zapewnia przepływ takich wiadomości. Koszty sponsoringu mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodu bez względu na to, czy zostaną uznane za konieczne lub właściwe dla organizacji. Należy jednak udowodnić dążenie do korzyści reklamowych. Nierównowaga między wkładem sponsorskim a zamierzoną korzyścią komercyjną może być odliczona od podatku jako poniesiona strata. Specjalny zapis dotyczy sponsorowania działalności organizacji zwolnionych z podatku dochodowego (Steuerliche Behandlung bei steuerbegünstigten Empfängern). Tego typu organizacje nie mogą być nośnikiem treści reklamowych. Sponsor nie może wiec komercyjnie eksploatować wydarzenia. Komercyjna eksploatacja nie jest żadnym z działań opisanych wcześniej (umieszczanie loga na billboardach itp.), następuje jednak w przypadku intensywnego podkreślania faktu o sponsorowaniu, między innymi gdy przedstawiciele firmy osobiście uczestniczą w działaniach promocyjnych. 6

7 Darowizny Kwoty darowizn przekazanych przez firmy mogą być odliczone od przychodu, nie można ich jednak wliczyć w koszty jego uzyskania (Income Tax Act 10 b). Firma przekazując darowiznę nie świadczy żadnych usług na rzecz darczyńcy, a ten z kolei nie odnosi żadnych korzyści ekonomicznych (BFH of 25 listopada 1987, Federal Tax Gazette II 1988 p. 220, 12 września 1990, Federal Tax Gazette II 1991 p. 258). Aby wzmocnić stopień poczucia odpowiedzialności społecznej ustawodawca wprowadził ustawę o regulacjach finansowych zaangażowania obywatelskiego (Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Bundesgesetzblatt 2007, Teil I Nr. 50), 1 stycznia 2007 roku. Ustawa zawiera regulacje dotyczące zakładania fundacji i przekazywania im darowizn oraz wprowadza wiele nowych ulg podatkowych dla darczyńców. Art. 9 Par. 5 umożliwia: odliczenie kwoty darowizny od podstawy opodatkowania (max. 20% podstawy opodatkowania lub max. 0,004% obrotów i kwoty wynagrodzeń w danym roku), rozliczenie darowizn, które przekraczają powyższe limity, w roku następnym. II. Sytuacja Polski POLSKA Polskie ustawodawstwo reguluje kilka zjawisk powiązanych ze współpracą biznesu i kultury. Brak jest natomiast aktów prawnych dedykowanych wyłącznie sponsoringowi. Polska fundacja COMMITEMENT TO EUROPE Arts&Business opisuje ją, dając wyraz stosowanym praktykom, w następujący sposób: Relacja partnerska, w której sponsor przekazuje na rzecz sponsorowanego środki (finansowe, rzeczowe bądź usługi) pomocne w realizacji jego konkretnego celu (projektu). W zamian za rzeczone środki sponsorowany pozwala na wykorzystanie promocyjnego potencjału tkwiącego w danym projekcie kulturalnym. Można zatem uznać, że sponsoring, podobnie jak w innych krajach europejskich, jest świadczeniem usług promocyjnych przez beneficjenta na rzecz darczyńcy. Różnica w stosunku do innych krajów polega więc na braku ustawowego sprecyzowania/zdefiniowania pojęcia sponsoringu. Pojawia się ono, owszem, w: Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, Art. 2 pkt 5 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 roku, Art. 2 pkt 8 Ustawa o Radiofonii i Telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku, Art.4 pkt 7 Jednak zapisy te zostały ustanowione ściśle na potrzeby danych ustaw i tylko ich dotyczą, np. zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających do 18% alkoholu. Ponadto regulacje te nie określają roli ani zadań obu stron we współpracy sponsorskiej, ani rozliczeń podatkowych w przypadku wydatków sponsorskich. Tymczasem rozliczenia podatkowe wynikające ze sponsoringu regulowane są przez ustawy dotyczące innych zagadnień. Podstawowym dokumentem prawnym jest tu Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. W ustawie tej zawarto dwa ważne dla sponsoringu zjawiska: reklamę i reprezentację. Osobną kwestią zawartą w tej ustawie jest darowizna. Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów reklamowych, zawierają się one w definicji kosztów uzyskania przychodów: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (Art. 15 pkt 1). Całkowity koszt reklamy może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, dlatego wydatki sponsorskie, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, muszą być tak klasyfikowane. W świetle polskiego ustawodawstwa reklama i sponsoring są właściwie tym samym i w obu przypadkach istnieje zobowiązanie do wystawienia faktury VAT podlegającej opodatkowaniu. Problem polega na wymogu ekwiwalentności usług, które 7

8 wymusza od obu stron faktura VAT. Jest to sytuacja niesprzyjająca kulturze, trudno bowiem zapewnić promocję o dużej wartości rynkowej podczas przedsięwzięć kulturalnych. W przypadku reprezentacji, według Art. 16 pkt 28 nie można jej sklasyfikować jako kosztu uzyskania przychodów. Definicję reprezentacji określa wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 czerwca 2008 (III SA/Wa 157/08): [reprezentacja] odnosi się do dobrego reprezentowania firmy, które może podlegać na wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania reprezentantów i kontrahentów. mógłby być rozliczany jako koszt reprezentacyjny, jednak sponsor nie otrzymywałby wówczas żadnych korzyści podatkowych. Ta forma (reprezentacji) mogłaby sprzyjać współpracy kultury i biznesu. Darowizna Darowizna jest rodzajem bezinteresownego przekazania środków. Formę tę definiuje kodeks cywilny (art ): Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Różnica między formą sponsoringu a darowizną jest założenie obustronnych korzyści w pierwszym, i jednostronnych w drugim przypadku. Kwestie związane z rozliczaniem darowizny reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i według Art. 16 pkt 14 tej ustawy, darowizna nie jest wliczana w koszty uzyskania przychodu. Istnieje jednak możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania, jeśli została ona przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego ( ) - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu ( ). Innymi słowy, darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, do wysokości nie większej niż 10% tej podstawy. Jednocześnie nie może zostać wliczona w koszty uzyskania przychodów. Poniższa tabela ilustruje rozliczenie podatkowe darowizny: Przychód Koszt księgowy Koszt podatkowy Dochód podatk. Odliczenie darow. od doch. podatk -limit 10% Dochód do opodatkowani a PRZYPADEK I: bez darowizny (według obecnego ustawodawstwa) 1000 (bez 1100 darowizn) PRZYPADEK II: z darowizną (według obecnego ustawodawstwa) 1000 (w tym darowizna 50) Podatek wg skali 20% Według polskiego ustawodawstwa nie ma możliwości, tak jak w wielu innych krajach europejskich, wliczenia darowizny w koszty uzyskania przychodów. W rezultacie podatnik, który nie przekazał darowizny ma wyższą podstawę opodatkowania. Wynika z tego sytuacja paradoksalna: darczyńca płaci wyższy podatek niż ten podatnik, który nie darował. Polskie ustawodawstwo nie tylko więc nie sprzyja prywatnym darczyńcom, ale nakłada na nich dodatkowe koszty. Inne Często występującą formą współpracy między podmiotami kultury i biznesu jest barter. Barter jest wzajemną wymianą bez udziału pieniądza. Podstawową zasadą w umowie barterowej jest wymiana towarów bądź usług o równej wartości, istnieje więc obowiązek ekwiwalentności świadczeń obu stron. Takie założenie nie jest dla organizacji sektora kultury korzystne gdyż zapewnienie partnerowi usług o wartości pieniężnej ekwiwalentnej do wkładu jest często trudne lub niemożliwe. Kwestie związane z barterem reguluje ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.. Według art. 29 ust.3 tej ustawy, wartość świadczeń w ramach barteru powinna zostać ustalona na poziomie tzw. wartości rynkowej. 8

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW ZASADY ZAWIERANIA UMÓW POJĘCIE I RODZAJE UMÓW Umowa, według prawa cywilnego to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. POJĘCIE I RODZAJE UMÓW RODZAJE UMÓW:

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU

Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU Forum Darczyńców w Polsce Warszawa, 12 września 2013 r. Bénédicte MENANTEAU Firmy-mecenasi 31 % firm zatrudniających ponad 20 osób to mecenasi (dla porównania: 27 % w 2010), czyli ok. 40 000 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W BIZNESIE

WOLONTARIAT W BIZNESIE WOLONTARIAT W BIZNESIE 75,3 % największych firm udziela wsparcia finansowego dla ngo. Średnie wsparcie finansowe firm dla ngo wynosi 1,2 % rocznego przychodu firmy Małe i średnie firmy przeznaczają 6 razy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów Jak rozliczyć koszty takiej imprezy? Nasza spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji?

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Nowelą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie

Bardziej szczegółowo

OFERTA MECENATU FUNDACJI TEATRU BOTO 2011

OFERTA MECENATU FUNDACJI TEATRU BOTO 2011 OFERTA MECENATU FUNDACJI TEATRU BOTO 2011 Fundację Teatru BOTO założyli Adam Nalepa (reżyser nagrodzonego Honorową Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za Spektakl Roku oraz Nagrodą Teatralną Miasta

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych I. ZBIÓRKI - STAN OBECNY Obowiązuje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych, która wymagała : - Pozwolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Część urzędowa Biuletyn Federalny nr 126 strona 14906

Część urzędowa Biuletyn Federalny nr 126 strona 14906 Przekład z jęz. niemieckiego Piątek, 11 lipca 2003 Część urzędowa Biuletyn Federalny nr 126 strona 14906 Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ogólny przepis administracyjny na temat wspierania działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Znak: DD6-0602-31/MZG/10/BMI9- Dot. SPS-023-17122/10

Znak: DD6-0602-31/MZG/10/BMI9- Dot. SPS-023-17122/10 10507 MINISTER FINANSÓW Znak: DD6-0602-31/MZG/10/BMI9- Warszawa, sierpnia 2010 r. Dot. SPS-023-17122/10 Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2010 r., przy którym przesłano interpelację

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania sportem w Polsce. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

System zarządzania sportem w Polsce. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie System zarządzania sportem w Polsce Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Główne przesłanki i motywy zmian organizacyjnych polityczne, ogólnoorganizacyjne, wynikające

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl 1 2 jednostki samorządu terytorialnego 46,8 budżet paostwa 20,5 własne środki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

2) Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.

2) Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 604115 Temat: Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R. Załącznik do Uchwały Nr XII-../2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 listopada 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBROSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Wkład finansowy (gotówka) Dofinansowanie NCBR

Wkład finansowy (gotówka) Dofinansowanie NCBR Memorandum Do: Hubert Domiński, Damian Musiał; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Od: Dorota [00 Miesiąc Pokrop 0000] Marcin Zawadzki; Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Data: 11 marca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015

Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015 Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015 Przy wypełnianiu formularza prosimy o podanie danych za rok 2014. Nazwa firmy / Adres / Województwo / Osoba do kontaktu / Telefon / E-mail / Okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009 Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności Jakie inwestycje mogą być realizowane z PPP Dr Irena Herbst Warszawa, 15 styczeń 2009 PPP jest odpowiedzią rynku na: potrzebę radykalnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA

Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA Zaangażowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń w prace zespołu podatkowego CEA Edyta Paciak Członek Komisji Ekonomiczno Finansowej PIU (Podkomisja Podatkowa) Przedstawiciel PIU w Komisji Podatkowej CEA Zastępca

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo odliczyć darowizny i przekazać 1 proc. podatku

Jak prawidłowo odliczyć darowizny i przekazać 1 proc. podatku Jak prawidłowo odliczyć darowizny i przekazać 1 proc. podatku 241 stron wyjaśnień, porad, przepisów Jak darowiznę uwzględnić w PIT Czy jest jeden limit dla darowizn Jak skorzystać z nielimitowanego odliczenia

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarówno darowizna limitowana, jak i nielimitowana wykazywana jest w załączniku PIT-O do deklaracji rozliczeniowej za rok podatkowy.

Zarówno darowizna limitowana, jak i nielimitowana wykazywana jest w załączniku PIT-O do deklaracji rozliczeniowej za rok podatkowy. Zarówno darowizna limitowana, jak i nielimitowana wykazywana jest w załączniku PIT-O do deklaracji rozliczeniowej za rok podatkowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT)

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Korzyści dla Członków ABSL Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Rodzaje członkostwa ABSL : działający w sektorze SSC/BPO, którzy są wybierani na podstawie wniosku kandydata a także poparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Podstawowe założenia partnerstwa publiczno- prywatnego w świetle polskiego prawa Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Zakład

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Płocka oraz

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Płocka oraz ZARZĄDZENIE NR 4994 / 2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 października 2014 r. w sprawie określenia trybu zawierania partnerstw projektowych pomiędzy organizacją pozarządową jako liderem, a Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Katowice, 25 lutego 2013 r.

Katowice, 25 lutego 2013 r. Potencjał organizacji pozarządowych ą z województwa śląskiego Katowice, 25 lutego 2013 r. Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości)

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 18-19 października 2012 r., hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Na

Bardziej szczegółowo