Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie"

Transkrypt

1 Nr referencyjny: NZ-091/82/IN-44/2015Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; Szczecin fax: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie Ogłoszenia, dokumenty i informacje dotyczące postępowania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: (Menu Tematyczne: Przetargi) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział II Forma oferty. Rozdział III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Rozdział IV Oferty wspólne. Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. Rozdział VI Podwykonawcy. Rozdział VII Termin wykonania zamówienia. Gwarancja jakości. Rozdział VIII Wadium. Rozdział IX Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Rozdział X Wyjaśnienia treści siwz oraz jej modyfikacja. Rozdział XI Sposób obliczenia ceny oferty. Rozdział XII Składanie i otwarcie ofert. Rozdział XIII Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty. Rozdział XIV Badanie ofert, przesłanki wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania. Rozdział XV Wybór oferty najkorzystniejszej. Zamknięcie postępowania. Rozdział XVI Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą. Rozdział XVII Zawarcie umowy. Rozdział XVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Rozdział XIX Zmiany umowy. Załączniki: 1. Druk oferty. 2. Oświadczenie osoby fizycznej. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 5. Wykaz wykonanych prac podobnych. 6. Wykaz osób. 7. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień. 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpisanie na listę nierzetelnych wykonawców. 9. Wzór umowy. 10. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 11. Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 12. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. 13. Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia. Strona 2 z 16

3 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie. W zakres prac wchodzi: 1) przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika magazynu propozycji rozmieszczenia nowych opraw oświetleniowych w magazynie, 2) demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej opraw oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą, 3) wykonanie nowej instalacji zasilającej w miejsce zdemontowanej oraz montaż nowych opraw oświetleniowych. Należy zastosować oprawy oświetleniowe LED o trwałości eksploatacyjnej minimum 60000h i strumieniu świetlnym 24000lm, 4) montaż instalacji oświetleniowej od istniejących rozdzielnic. Do Wykonawcy należy dobranie lamp i ich rozmieszczenie tak aby uzyskać średnie natężenie oświetlenia na poziomie 100lx, 5) montaż 6 skrzynek sterowniczych do załączania oświetlenia, po 2 w każdej ze stref magazynu, 6) po wykonaniu instalacji oświetleniowej wykonać pomiary natężenia oświetlenia, rezystancji izolacji oraz sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej schemat jednokreskowy nowej instalacji oświetleniowej wraz z opisem. Podczas prowadzenia prac remontowych magazyn nie będzie wyłączony z eksploatacji. Wszystkie prace remontowe muszą odbywać się w porozumieniu z Użytkownikiem magazynu, tak aby zminimalizować trudności spowodowane remontem. Stan istniejący: Oświetlenie w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie jest wyeksploatowane. Oprawy oświetleniowe są zniszczone, instalacja zasilająca po wielokrotnych naprawach kwalifikuje się już tylko do wymiany. Natężenie oświetlenia nie spełnia norm, nie zapewnia prawidłowych warunków pracy obsługi magazynu przy składowaniu materiałów wykorzystywane są sztaplarki. Wizja lokalna: Zamawiający zorganizuje obowiązkową wizję lokalną w obecności Inspektora Nadzoru p. Jonatana Ściepaniuka w terminie r. o godzinie Spotkanie przed budynkiem Biura Głównego ZMPSiŚ S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie. ROZDZIAŁ II. Forma oferty. 1. Ofertą, w niniejszym postępowaniu jest formularz ofertowy, stanowiący zobowiązanie Wykonawcy do zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej siwz i załącznikach do niej, wykonania zamówienia za określoną w nim cenę. Informacje zawarte w dokumentach dodatkowych, żądanych przez Zamawiającego są elementami oferty. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 3. Oferta cenowa powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; w razie nie użycia przez Wykonawcę załącznika nr 1 do siwz oferta musi zawierać wszystkie elementy w nim wymienione. Strona 3 z 16

4 4. Jeśli Wykonawca nie wypełni treścią punktu V załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w maksymalnym dopuszczonym przez Zamawiającego terminie. Jeśli Wykonawca nie wypełni treścią punktu VI załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji jakości w minimalnym wymiarze wymaganym przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie wypełni treścią punktu VII załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie powierza żadnego elementu zamówienia podwykonawcom i wykona całość przedmiotu zamówienia siłami własnymi. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty (w tym formularza ofertowego i wszystkich wymaganych dokumentów) oraz parafowania dokumentów za zgodność z oryginałem musi być dołączone do oferty, w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem ). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę lub osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne są alternatywy zawarte w treści oferty. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. 14. Zamawiający dopuszcza ustanawianie podwykonawców. 15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie: Oferta na Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej w magazynie nr 11 na nabrzeżu Węgierskim na terenie portu w Szczecinie oraz nie otwierać przed r. godz bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można ją było odesłać w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 16. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w ust. 15, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. ROZDZIAŁ III. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II ust. 15 pkt 1) z dopiskiem wycofanie ; 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Strona 4 z 16

5 Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II ust. 15 pkt. 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania. ROZDZIAŁ IV. Oferty wspólne. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Na ofercie cenowej Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty wspólne, takie jak: formularz oferty cenowej, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone jako jeden dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczenie o wyrażeniu zgodny na wpisanie na listę nierzetelnych wykonawców - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu. c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie przez pełnomocnika, chyba, że pełnomocnictwo każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną dla pełnomocnika obejmuje dokonanie czynności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów danego Wykonawcy. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ V. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, aby posiadał niezbędna wiedzę i doświadczenie, aby dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Strona 5 z 16

6 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji potwierdzających, że wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - oświadczenia o braku ogłoszenia wobec nich upadłości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz. W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakład u Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz. W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 prace polegające na wymianie lub wykonaniu instalacji oświetleniowej o wartości minimum ,00 zł netto każda. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę Wykazu wykonanych prac podobnych w okresie ostatnich Strona 6 z 16

7 pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje). 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 2 pracownikami posiadającymi uprawniania elektryczne D i E w specjalności Eksploatacji urządzeń instalacji i sieci - bez ograniczenia napięcia ; 1 pracownikiem posiadającym uprawniania budowlane w specjalności Instalacje elektroenergetyczne do sprawowania funkcji kierownika budowy. Osoba ta powinna mieć doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej specjalności i pełnić rolę Kierownika budowy. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę: 1) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej siwz; 2) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował; 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej siwz; 4) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, tj. kserokopii właściwych uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w odniesieniu do kierownika robót budowlanych). 4. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli: Wykonawca posiada obrót w wysokości przynajmniej ,00 PLN średnio w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub jego zdolność kredytowa wynosi co najmniej ,00 PLN; Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę: 1) Rachunku zysków i strat lub innych dokumentów określających obroty za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Strona 7 z 16

8 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy lub wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN. 3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: a) oryginału wadium lub dowodu wniesienia wadium (np. bankowy dowód wpłaty, kasowy dowód wpłaty, kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego). b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wpisanie na listę nierzetelnych wykonawców, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej siwz. 6. W przypadku, gdy kwoty w złożonym przez Wykonawcę wykazie robót podobnych lub załączonych dokumentach potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) wyrażone będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia wykonawcy nie wystawia się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów lub jeśli oświadczenia/dokumenty te zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie, z zastrzeżeniem ust. 11, chyba że Wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania z innego powodu lub mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub koniecznie byłoby unieważnienie/zamknięcie postępowania. 9. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10. Uzupełnienia dokumentów należy dokonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Za termin złożenia dokumentów uważa się termin ich wpłynięcia do Zamawiającego. 11. Jeżeli oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę, niepodlegająca odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny, jest kompletna, a złożone w niej dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie skieruje wezwania, o którym mowa w ust. 8 do pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 12. W przeciwnym wypadku Zamawiający kieruje wezwania o których mowa w ust. 8 do wszystkich Wykonawców, których oferty wymagają uzupełnienia. Strona 8 z 16

9 13. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podpisze umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty z danego postępowania po dokonaniu jej badania z zastosowaniem zapisu ust niniejszego rozdziału. 14. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź nie dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających ich spełnienie, z zastrzeżeniem ust. 8, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty. 15. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. ROZDZIAŁ VI. Podwykonawcy. 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, będzie miał (w przypadku wygrania przetargu) obowiązek przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami. 3. Umowa z podwykonawcą będzie co najmniej zawierała: a) zakres prac powierzonych podwykonawcy, b) kwotę wynagrodzenia za prace - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy nie może być dłuższy niż określony w Rozdziale VII siwz, d) warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury: w ciągu 14 dni od dnia przekazania faktury, e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 4. Wszelkie zmiany umów o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca poda na formularzu oferty cenowej - załącznik nr 1 SIWZ, czy i jakie roboty zamierza powierzyć podwykonawcom. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych robót nastąpi po zakończeniu i odebraniu wykonanych prac oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi pracami zostały uregulowane. ROZDZIAŁ VII. Termin wykonania zamówienia, gwarancja jakości. 1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia 2 miesiące od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia (podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru, z którego wynikało będzie, że przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń). ROZDZIAŁ VIII. Wadium. 1. Wadium należy wnieść w wysokości 7.500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), w terminie do dnia i godziny składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Strona 9 z 16

10 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto w Banku PEKAO SA III O/Szczecin nr , lub w kasie Zamawiającego, b) gwarancjach bankowych, dodawanych do oferty, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, dodawanych do oferty. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania lub zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jego zwrot następuje poprzez wydanie gwarancji Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ IX. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 2. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 3. Odpowiedzi na pytania, wnioski, informacje, wyjaśnienia, wezwania, zawiadomienia, w tym także o wyborze ofert najkorzystniejszych, ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom faxem lub drogą elektroniczną. 4. W celach informacyjnych Zamawiający powiadamia, iż ma ustalone dni i godziny urzędowania od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 07:00 do 15: Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Nie zapoznanie się adresata z treścią dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje biegu terminów. 6. Adres do korespondencji: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, ul. Bytomska 7; Szczecin; fax (91) (czynny Strona 10 z 16

11 całą dobę). Adres strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania: menu tematyczne: Przetargi. 7. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przetargiem była kierowana wyłącznie na podane adresy poczty elektronicznej lub fax podane w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ X. Wyjaśnienia treści siwz oraz jej modyfikacja. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej. ROZDZIAŁ XI. Sposób obliczenia ceny oferty. 1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, które należy obliczyć w oparciu o zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynikający z opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wartość netto, wartość podatku VAT oraz cena muszą być wyrażone w złotych polskich cyfrowo i słownie niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. 3. Obliczanie wartości netto oferty następuje poprzez dodanie poszczególnych elementów zamówienia. Tak wyliczona wartość netto powinna być zamieszczona w formularzu oferty. 4. Wartość netto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia oraz wszystkie zobowiązania. 5. Wartość netto powinna uwzględniać wszelkie ewentualne zniżki, upusty, rabaty jeżeli Wykonawca zamierza je zastosować oraz koszty wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prac i dostaw, których wykonanie i dostarczenie wykonawca powinien przewidzieć. Będą to między innymi koszty, robót przygotowawczych, utrzymania ewentualnego zaplecza robót (woda, energia, telefon), dozorowania robót, wywozu nieczystości, prac porządkowych, związane z odbiorami wykonanych robót, badań i pomiarów i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 7. Wartość netto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Strona 11 z 16

ZAMAWIAJĄCY: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny: NZ-091/11/IN-8/2015tnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430 83 98 e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo