Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński"

Transkrypt

1 Dr Grzegorz Żabiński Siemianowice Śląskie, r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Historii Al. Armii Krajowej Częstochowa Archeo-Logos Mieszka I Siemianowice Śląskie Autoreferat 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 2012 Magister Archeologia, Uniwersytet Warszawski. Temat rozprawy: Wybrane zagadnienia technologii produkcji mieczów z ziem polskich od okresu wpływów rzymskich do końca średniowiecza. Promotor: dr Bartosz Kontny (obecnie dr hab.) 2006 MLitt Archeologia Średniowieczna, University of Glasgow. Temat rozprawy: Viking Age Swords in Scotland. Promotor: dr Colleen Batey 2005 PhD Studia Średniowieczne, Central European University, Budapeszt. Temat rozprawy: Mogiła and Henryków: A Comparative Economic History of Cistercian Monasteries within Their Social Context (Up to the End of the Thirteenth Century). Promotor: Prof. Gerhard Jaritz; recenzenci: Prof. Constance Bouchard, University of Akron, USA i Prof. Martina Schattkowsky, Technische Universität Dresden, Niemcy 2002 Doktor Historia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Temat rozprawy: Komentarze do traktatu szermierczego Johannesa Liechtenauera próba analizy źródłoznawczej). Promotor: Prof. Krzysztof Baczkowski; recenzenci: Prof. Marian Głosek, Uniwersytet Łódzki i Prof. Zdzisław Żygulski jr., Muzeum XX. Czartoryskich, Kraków 1

2 2000 MA Studia Średniowieczne, Central European University, Budapeszt. Temat rozprawy: Credit activity of the Catholic Church in the medieval diocese of Cracow. Promotor: Prof. János Bak 1998 Magister Historia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Temat rozprawy: Bratczykowie w dziejach Węgier w XV wieku. Promotor: Prof. Krzysztof Baczkowski 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. X 2011-obecnie Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: adiunkt IV 2010-obecnie Archeo Logos (własna działalność gospodarcza): badania naukowe w dziedzinie archeologii i historii, tłumaczenia naukowe VII 2010-III 2011 Muzeum Zamkowe w Malborku, Kolekcja Militariów: kierownik 2008-VI 2010 Muzeum Zamkowe w Malborku, Dział Historii, Pracownia Średniowiecza Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach: adiunkt 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Badania nad uzbrojeniem średniowiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki technologicznej (publikacja monograficzna i cykl artykułów) b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 1. Żabiński, G., Stępiński, J., Biborski, M. Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford: Archaeopress Archaeology, ss. VI

3 2. Żabiński, G., Stępiński, J. A sword from Gdańsk a technological revolution or a pageant replica? Fasciculi Archaeologiae Historicae (Weaponry as a Mirror of the Epoch) 27 (2014), s Biborski, M., Pudło, P., Stępiński, J., Żabiński, G., A Barbarian Weapon? A Sax Find from the Vicinity of Malbork in Prussia. W Barbarians at the Gates, Mare Integrans, Studies of the history of shores of Baltic Sea, wyd.. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2013, s Żabiński, G. Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research. W Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe. Ed. L. Marek. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2013, s Żabiński, G., Muntowski, P. Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena na Zamku w Malborku. W XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Materiały z konferencji listopada Red. E. Fudzińska. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku 2013, s Klimek, L., Stępiński, J., Strzyż, P., Żabiński, G. Late medieval wrought iron firearms from the Museum in Biecz. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26 (2013), s Stępiński, J., Żabiński, G., Strzyż, P. The light field cannon from Kurzętnik a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order s state in Prussia). Acta Militaria Mediaevalia 9 (2013), s Żabiński, G. The Grose Bochse a Teutonic supergun from Fasciculi Archaeologiae Historicae (Recent Research into Medieval and Post Medieval Firearms and Artillery) 25 (2012), s Chodyński, A. R., Żabiński, G. Medieval Swords from the Castle Museum in Malbork and the Polish National Museum in Szczecin. The Journal of the Arms & Armour Society XX.4, September 2011, ss Żabiński, G. Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order s arms and armour resources. W: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2011, s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Szczerbiec (The Jagged Sword) The Coronation Sword of The Kings of Poland. Gladius 31 (2011), s Pudło, P., Żabiński, G. Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (A formal analysis of the swords from the collection of the Museum of the First Piasts at Lednica). W Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza (Medieval swords from Ostrów Lednicki and Giecz). Red. A. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło. Biblioteka Studiów Lednickich. Fontes 3. Dziekanowice-Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów 2011, s

4 13. Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Badania metaloznawcze sześciu mieczy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Archaeometallurgical examinations of six swords from the Museum of the First Piasts at Lednica). W Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza (Medieval swords from Ostrów Lednicki and Giecz). Red. A. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło. Biblioteka Studiów Lednickich. Fontes 3. Dziekanowice-Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów 2011, s Biborski, M., Jagodziński, M. F., Pudło, P., Stępiński, J., Żabiński, G. Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia. Waffen-und Kostümkunde Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 52.1 (2010), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. Nowe badania nad Szczerbcem mieczem koronacyjnym królów polskich. Studia Waweliana 14 (2009), s Żabiński, G. Viking Age Swords from Scotland. Acta Militaria Mediaevalia 3 (2007), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. An Early Medieval Sword from Czermno/Cherven. Waffen-und Kostümkunde Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 48.2 (2006), s Biborski, M., Żabiński, G. Two Late Medieval Swords from Little Poland. Acta Archaeologica Carpathica 41 (2006), s Biborski, M., Stępiński, J., Żabiński, G. An Early Renaissance Sword from Racibórz. Gladius 24 (2004): Żabiński, G. Uzbrojenie na późnośredniowiecznych freskach z kościoła parafialnego w Koziegłowach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52.3 (2004), s c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. Problematyka dawnej wojskowości budziła moje zainteresowania naukowe już podczas studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obok zagadnień dawnych sztuk wojennych (zob. poniżej omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych), uwagę zwróciłem także na kwestie uzbrojenia jako takiego. Pierwszym opublikowanym efektem moich dociekań był artykuł poświęcony uzbrojeniu na późnośredniowiecznych freskach w kościele w Koziegłowach, pow. Myszków ( Uzbrojenie na późnośredniowiecznych freskach z kościoła parafialnego w Koziegłowach, 2004). Chcąc poszerzyć problematykę badawczą o kwestie związane z technologią produkcji uzbrojenia, nawiązałem także współpracę z drem (obecnie dr hab.) Marcinem Biborskim (IA UJ) oraz mgrem inż. (obecnie dr inż.) Januszem Stępińskim (AGH). W jej wyniku opublikowany został szereg artykułów monograficznych, poświęconych mieczom 4

5 średniowiecznym. W artykule An Early Renaissance Sword from Racibórz (2004) omówiono wyniki badań typochronologicznych i technologicznych miecza z grobu księcia raciborskiego Walentyna (zm. w 1521 r.), wskazując, iż głownia tego oręża może być nieco wcześniejsza niż pozostałe jego części. W tym samym roku ukazał się kolejny artykuł, dotyczący dwóch luźnych znalezisk mieczów z terenu Małopolski ( Two Late Medieval Swords from Little Poland, 2004). Z kolei w przyczynku poświęconym znalezisku miecza z okolic Czermna (wczesnośredniowieczny Czerwień) wykazano, iż jest to okaz pochodzący z wczesnego średniowiecza, a nie, jak dotychczas sądzono, z okresu rzymskiego. Badania metaloznawcze wskazały ponadto, iż przy produkcji głowni mieczowej użyto technologii pakietowania, spotykanej już w okresie lateńskim i rzymskim ( An Early Medieval Sword from Czermno/Cherven, 2006). W międzyczasie, wykorzystując pobyt studyjny na Uniwersytecie w Glasgow, udało mi się przygotować rozprawę dotyczącą mieczów okresu wikińskiego ze Szkocji ( Viking Age Swords from Scotland, 2007), będącą pierwszą w literaturze naukowej próbą całościowego omówienia tego zagadnienia dla tego kraju. W badaniach nad dawnym uzbrojeniem, prowadzonych wspólnie z drem hab. M. Biborskim i drem inż. J. Stępińskim, poczesne miejsce zajmują studia nad Szczerbcem ( Nowe badania nad Szczerbcem mieczem koronacyjnym królów polskich, 2009; Szczerbiec (The Jagged Sword) The Coronation Sword of the Kings of Poland, 2011). Badania technologiczne tego niezwykle interesującego zabytku były praktyczną realizacją postulatu przeprowadzenia takich analiz, wysuniętego jeszcze w 1968 r. przez prof. dr hab. Andrzeja Nadolskiego. Ponadto rozwiały one wyrażane w literaturze wątpliwości dotyczące średniowiecznej metryki miecza. Z kolei badania typologiczne oraz analizy stylistyczne pozwoliły na wysunięcie przypuszczenia, iż jest to broń nawiązująca do śródziemnomorskiego, najprawdopodobniej iberyjskiego kręgu kulturowego. Istotnym punktem w moich studiach bronioznawczych było podjęcie badań nad zespołem elementów mieczów z wczesnośredniowiecznego emporium skandynawskiego Truso w Prusach (wspólnie z drem hab. M. Biborskim, drem inż. J. Stępińskim, drem M. Jagodzińskim i drem P. Pudło), obejmujących także analizy technologiczne ( Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia, 2010). Pozwoliły one na wysunięcie hipotezy, iż Truso mogło być miejscem produkcji takiego oręża, co dodatkowo podnosiłoby rangę i znaczenie tego ośrodka handloworzemieślniczego. Kolejnym zagadnieniem badawczym, któremu poświęciłem uwagę, był zespół mieczów średniowiecznych z kolekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W większości przypadków są to miecze wczesnośredniowieczne, związane z istniejącym na Ostrowie Lednickim ośrodkiem grodowym pierwszych Piastów. Przeprowadzone analizy typochronologiczne (wraz z drem P. Pudło: Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011) oraz technologiczne (wraz z drem hab. M. Biborskim i drem inż. J. Stępińskim: Badania metaloznawcze 5

6 sześciu mieczy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011) pozwoliły w niektórych przypadkach na wysunięcie hipotez dotyczących pochodzenia tych zabytków. Jednocześnie stwierdzono, iż wbrew pojawiającym się w literaturze przedmiotu twierdzeniom, badany zespół mieczów nie daje podstaw do podtrzymania hipotezy o skandynawskim charakterze załogi grodu lednickiego. Wykorzystując fakt zatrudnienia w latach w Muzeum Zamkowym w Malborku, moje zainteresowania badawcze objęły także problematykę wojskowości Zakonu Niemieckiego. Zaowocowały one publikacjami dotyczącymi wartości zakonnych źródeł rachunkowych i inwentarzowych dla badań bronioznawczych ( Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order s arms and armour resources, 2011; Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research, 2013). Kilka innych publikacji poświęconych zostało zabytkom uzbrojenia z Prus, zarówno z okresu istnienia państwa Zakonu (wspólnie z mgrem Antonim R. Chodyńskim: Medieval Swords from the Castle Museum in Malbork and the Polish National Museum in Szczecin, 2011; wspólnie z mgrem Patrykiem Muntowskim: Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena na Zamku w Malborku, 2013), jak i czasów wcześniejszych (wspólnie z drem hab. M. Biborskim, drem inż. J. Stępińskim i drem P. Pudło: A Barbarian Weapon? A Sax Find from the Vicinity of Malbork in Prussia, 2013). Za szczególnie istotny uważam tu artykuł dotyczący zabytku miecza z Gdańska, uważanego za późnośredniowieczny (wraz z drem inż. J. Stępińskim: A sword from Gdańsk a technological revolution or a pageant replica?, 2014). Miecz ten był traktowany dotychczas (za prof. drem hab. Jerzym Piaskowskim) jako przykład zastosowania ciekłego żelaza w produkcji broni siecznej i tym samym dowód na rewolucję technologiczną pod koniec wieków średnich. Na podstawie badań morfologicznych i analiz technologicznych wykazano ponad wszelką wątpliwość, iż miecz ten jest repliką, którą datować można najwcześniej na koniec XIX w. W okresie tym swoje zainteresowania badawcze rozszerzyłem także na problematykę broni palnej. Prowadzone w tym zakresie badania zaowocowały artykułem dotyczącym wielkiej bombardy zakonnej z roku 1408 ( The Grose Bochse a Teutonic supergun from 1408, 2012), a także obszernym omówieniem jednego z najstarszych zachowanych w zbiorach polskich egzemplarzy broni palnej lekkiego działa polowego z Kurzętnika (wraz z drem inż. J. Stępińskim i drem Piotrem Strzyżem: The light field cannon from Kurzętnik a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order s state in Prussia), 2013). W tym ostatnim przypadku przeprowadzone badania technologiczne wykazały, iż lufa działa wykonana została z miedzi antymonowej, a nie z brązu czy spiżu, jak przyjmowano w literaturze przedmiotu. Zdobyte podczas tych badań doświadczenie udało się wykorzystać podczas analiz późnośredniowiecznych zabytków broni palnej z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu (wraz z 6

7 prof. drem hab. Leszkiem Klimkiem, drem inż. J. Stępińskim i drem P. Strzyżem: Late medieval wrough iron firearms from the Museum in Biecz, 2013). Za podsumowanie moich dotychczasowych osiągnięć badawczych uważam opublikowaną wraz z drem inż. J. Stępińskim (przy współpracy dra hab. M. Biborskiego) rozprawę Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland (2014) (praca ta powstała dzięki grantowi badawczemu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, nr projektu N N ). Praca bazuje na wynikach analiz technologicznych 45 głowni mieczowych (z wyjątkiem kilku egzemplarzy, zabytków dotychczas niezbadanych), które uzupełniono dotychczas opublikowanymi wynikami badań głowni mieczowych z obecnego terytorium Polski (łączna liczba przebadanych zabytków przekracza 130). Jako tło porównawcze wykorzystano dostępne wyniki badań z innych obszarów Europy. W pracy tej ukazano zmiany technologii głowni na badanym terytorium okres lateński to generalnie dominacja technologii prostych, dających wyroby dość niskiej jakości. Możliwe, iż w znacznej mierze jest to produkcja miejscowa, zaś nieliczne przypadki głowni mieczowych dobrej jakości mogły pochodzić z importu. W okresie rzymskim większość wysokiej jakości głowni, wykonywanych za pomocą skomplikowanych technologii, pochodziła prawdopodobnie z terenów Imperium Rzymskiego, zaś niektóre głownie niższej jakości, wykonywane z jednego kawałka metalu, mogły być pochodzenia miejscowego. Okres migracyjny i wczesne średniowiecze to czas największego zróżnicowania rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony, w porównaniu z okresem rzymskim o wiele trudniej jest określić miejsce pochodzenia głowni na podstawie technologii produkcji. W okresie rozwiniętego i późnego średniowiecza w użyciu pozostaje jedynie kilka rozwiązań technologicznych (głownie nawęglane powierzchniowo, wykonywane w całości ze stali oraz głownie z żelaznym rdzeniem i stalowymi nakładkami ostrzowo-płazowymi). Były to najprawdopodobniej technologie uznane przez wytwórców za najprostsze, najtańsze i najpewniejsze dla zagwarantowania należytej jakości wyrobów. Obok znaczenia regionalnego pracy, zawiera ona także propozycję schematu technologicznego głowni mieczowych. Oparty jest on zarówno na dotychczasowej literaturze przedmiotu, jak na badaniach prowadzonych na potrzeby omawianej rozprawy. Schemat ten daje się zastosować dla głowni mieczowych od czasu pojawienia się żelaza do okresu nowożytnego. Ponadto, na potrzeby projektu badawczego prowadzona była strona internetowa wraz z bazą danych (www.gladificium.org). Wykorzystany na jej potrzeby schemat organizacji danych planuje się wykorzystać w późniejszych badaniach porównawczych nad technologią produkcji głowni mieczowych w Europie. 7

8 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Na moje pozostałe osiągnięcia badawcze składają się publikacje mieszczące się w różnych dziedzinach badań mediewistycznych i historycznych. Pierwsza z nich to dawne europejskie sztuki wojenne: 21. Żabiński, G., Mitchell, R. A., Fritz, F. A Falchion / Langes Messer Fencing Treatise by Johannes Lecküchner (1482). Hammaborg Historischer Schwertkampf Internet (jest to tłumaczenie i krytyczny komentarz do traktatu walki kordem z roku 1482) 22. Żabiński, G. The Longsword Teachings of Master Liechtenauer The Early Sixteenth Century Swordsmanship Comments in the Goliath Manuscript. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 (opublikowana wersja rozprawy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim) 23. Żabiński, G. Goliath An Anonymous Fighting Treatise from the Preussische Königliche Staatsbibliothek (ms. germ. quart. 2020). W Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. Kucypera, P., Pudło, P., Żabiński, G, s Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009 (omówienie anonimowego rękopisu szermierczego z początków XVI w., będącego tematem rozprawy doktorskiej) 24. Żabiński, G. Unarmoured Longsword Combat of Master Liechtenauer via Priest Döbringer. W Masters of Medieval and Renaissance Martial Arts. Rediscovering the Western Combat Heritage, red. Clements, J., s Boulder, Co.: Paladin Press, 2008 (transkrypcja, tłumaczenie i krytyczny komentarz najstarszego znanego przekazu tradycji szermierczej Johannesa Liechtenauera z końca XIV w.) 25. Hull, J. Knightly Dueling. The Fighting Arts of German Chivalry. By Jeffrey Hull. With transcriptions by Monika Maziarz and Grzegorz Żabiński. Boulder, Co.: Paladin Press, 2008 (transkrypcje tekstów traktatów szermierczych) 26. Żabiński, G., Walczak, B. (wyd.) Codex Wallerstein: A Medieval Fighting Book from the Fifteenth Century on the Longsword, Falchion, Dagger and Wrestling. Wstęp John Clements. Boulder, CO: Paladin Press, 2002 (wydanie traktatu szermierczego z połowy XV w.) 27. Żabiński, G. Several Remarks on the Bloßfechten Section of Codex Wallerstein. (12 marca 2001). Journal of Western Martial Art. Internet (uwagi dotyczące walki pieszo mieczem bez zbroi w traktacie szermierczym z połowy XV w.) 8

9 Drugim obszarem moich zainteresowań były problemy historii społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cystersów. Badania te zaowocowały następującymi publikacjami: 28. Żabiński, G. Mogiła and Henryków: Patterns of Economic Development in Two Eastern European Cistercian Monasteries. Cîteaux: Commentarii cistercienses (2010), s (artykuł ten jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, obronionej w Central European University w Budapeszcie) 29. Żabiński, G., Sepiał, M. A. Ursprung und Anfänge der Stadt Ratibor. Oberschlesisches Jahrbuch 23/24 (2007/2008), s (artykuł omawia początki miasta Raciborza na Górnym Śląsku) 30. Żabiński, G. A pre-cistercian Settlement of a Future Monastic Site: the Case of Henryków. Quaestiones Medii Aevi Novae 10 (2005), s (artykuł omawia środowisko osadnicze mikroregionu, w którym ufundowany został klasztor cysterski w Henrykowie) 31. Żabiński, G. Swine for Pearls? Animals in the Thirteenth-Century Cistercian Houses of Henryków and Mogiła. W Animal Diversities. Red. Gerhard Jaritz, Alice Choyke. Medium Aevum Quotidianum Sonderband 16 (2005), s (artykuł omawia rolę hodowli zwierząt w gospodarce klasztorów cysterskich w Henrykowie i Mogile) 32. Żabiński, G. Die Einträge der zweiten Hand zum Heinrichauer Totenbuch. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 61 (2003), s (przyczynek poświęcony nekrologowi klasztoru cystersów w Henrykowie). 33. Żabiński, G. Królewscy dłużnicy duchownych wierzycieli w diecezji krakowskiej w XV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1262 (2003). Prace Historyczne 130, s (artykuł omawia problematykę kredytu udzielanego władcom przez duchowieństwo diecezji krakowskiej w XV w.) 34. Żabiński, G. Mogiła A Case Study of the Credit Activity of a Cistercian Monastery in the Medieval Diocese of Cracow. Annual of Medieval Studies at CEU 9 (2003), s (artykuł omawia rolę klasztoru cystersów w Mogile jako ośrodka kredytowego) Pozostałe publikacje dotyczą różnych zagadnień historycznych: 35. Żabiński, G. Działalność braci Piotra i Mikołaja Komorowskich na Górnych Węgrzech w okresie rządów Macieja Korwina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 1268 (2001). Prace Historyczne 128, s (artykuł omawia działalność militarno-polityczną polskich 9

10 możnowładców Piotra i Mikołaja Komorowskich na terytorium Górnych Węgier w czasach króla Macieja Korwina) 36. Żabiński, G. Działalność braci Piotra i Mikołaja Komorowskich na Górnych Węgrzech w latach w świetle badań w Archiwum Bardiowskim. Studia Historyczne (Kraków) 43.1 (2000), s (artykuł przedstawia działalność militarno-polityczną polskich możnowładców Piotra i Mikołaja Komorowskich na terytorium Górnych Węgier w okresie rządów Władysława Warneńczyka i Władysława Pogrobowca) 37. Żabiński, G. Uwagi dotyczące niektórych aspektów pobytu wojsk Jana Jiskry oraz bratczyków na Górnych Węgrzech w XV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 1230 (1999). Prace Historyczne 126, s (artykuł porusza problematykę działalności czeskiego kondotiera Jana Jiskry oraz wywodzących się z dawnych wojsk husyckich grup zaciężnych żołnierzy i grasantów na Górnych Węgrzech w okresie od lat 40-tych do lat 70-tych XV w.) 38. Żabiński, G. Polish Economic Thought before Physiocracy. W Physiocracy Yesterday and Today: Economy Philosophy Politics, red. Janina Rosicka, s Cracow: Academy of Economics, 1996 (przyczynek poświęcony dziejom polskiej myśli ekonomicznej przed XVIII w.) 39. Żabiński, G. O nowy ład społeczny. Wojciech Korfanty a społeczna nauka Kościoła. W Zeszyty Humanistyczne Palacu Mlodziezy w Katowicach 1. Wojciech Korfanty. Rozprawy i Szkice Historyczno-Literackie, wyd. Dariusz Rott i Eugeniusz Skorwider, s Katowice: Pałac Młodzieży 1993 (wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na poglądy polityczne Wojciecha Korfantego) * w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/ prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie 6. Udział w projektach badawczych Technologia produkcji mieczy na ziemiach polskich od V do końca XV w. Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr N N kierownik projektu Atlas historyczno-geograficzny Raciborza (w ramach Atlasu Historycznego Miast Polskich ). Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 2H01G06225 wykonawca (kier. projektu prof. dr hab. Antoni Barciak, Uniwersytet Śląski) Gesta principum Polonorum kronika Galla Anonima. Wydane jako: Gesta principum Polonorum-Deeds of the Princes of the Poles, ed. János M. Bak, Frank Schaer. Budapest: CEU Press, 2003 wykonawca 10

11 7. Udział w konferencjach naukowych 2013 A sword from Gdańsk: a technological revolution or a pageant replica?: XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze. Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Łódź (wraz z J. Stępińskim) 2011 Badania wykopaliskowe w północno-wschodniej części Przedzamcza malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach (wraz z E. Fudzińską): XVIII Sesja Pomorzoznawcza, Muzeum Zamkowe w Malborku Militaria z badań archeologicznych na wale Plauena w Malborku (wraz z P. Muntowskim): XVIII Sesja Pomorzoznawcza, Muzeum Zamkowe w Malborku 2010 Badania wykopaliskowe w północno-wschodniej części Przedzamcza malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach (wraz z E. Fudzińską): I Pomorska Sesja Sprawozdawcza, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 2010 Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens remarks on its value for arms and armour research: Weapons Bring Peace? International Conference on Arms and Armour, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2009 Legendo Discimus? Structures of Selected Medieval and Early Renaissance Swordsmanship Teachings as a Reflection of the Practical Teaching Course of the Art of the Long Sword : Die Kunst des Fechtens. Forschungsstand und perspektiven frühneuhochdeutscher Ringund Fechtlehren, Austriacka Akademia Nauk, Krems, Austria 2008 Goliath an anonymous fighting treatise from the Preussische Königliche Staatsbibliothek (ms. germ. quart. 2020) : I Toruńskie Spotkanie Bronioznawcze, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2006 Why Different?: Economies of the Eastern European Cistercian Monasteries of Mogiła and Henryków up to the End of the 13 th Century : International Medieval Congress, Leeds, Anglia 2001 Several Remarks on the Bloßfechten Section of Codex Wallerstein : 36 th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Stany Zjednoczone 11

12 1996 Polish Economic Thought before Physiocracy : konferencja Physiocracy Yesterday and Today, Kraków 8. Praca dydaktyczna X 2011-obecnie Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie blok Prahistoria ziem polskich na tle europejskim (od 2013 r.) wykład i konwersatorium translatoria Translatorium z języka łacińskiego, Neografia niemiecka z elementami translatorium laboratoria Nauki pomocnicze historii, Statystyka i demografia historyczna konwersatoria specjalistyczne Typochronologia w archeologii, Gospodarka zakonu cystersów w średniowieczu, Komputer w warsztacie historyka wykłady monograficzne Dawna metalurgia żelaza, Historia archeologii blok Historia krajów niemieckojęzycznych i Historia kultury krajów niemieckojęzycznych wykład i konwersatorium (dla studentów kierunku filologia germańska Instytutu Filologii Obcych AJD) blok Historia współczesna świata wykład i konwersatorium (dla studentów kierunku politologia Instytutu Nauk Politycznych AJD) Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach lektorat Język łaciński konwersatorium Nauki pomocnicze historii 9. Stypendia naukowe Soros Foundation: Central European University, Budapeszt 1997 Fundacja Stefana Batorego: grant badawczy na wyjazd do archiwów na Słowacji 1997 Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft: Georg-August-Universität, Göttingen, Niemcy 10. Członkostwo w towarzystwach naukowych Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde (Niemcy) Grzegorz Żabiński 12

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie roczne. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa 2 3 Sprawozdanie roczne 2010 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa Tel.: +48-22-525 83-00 Fax: +48-22-525 83-37 e-mail: dhi@dhi.waw.pl 2 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe Data methods interpretations A DO W RO ENVIRO

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI 1. NAGRODY NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA ROK 2001 2. PAPIERY OSOBISTE GEN. SIKORSKIEGO PRZEKAZANE

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU

RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH KSIĘGA ABSTRAKTÓW RECEPCJA I ODRZUCENIE KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE W ŚREDNIOWIECZU V KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 19 (396) 20 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

SERIA MUZEOLOGIA. Dorota Folga-Januszewska

SERIA MUZEOLOGIA. Dorota Folga-Januszewska SERIA MUZEOLOGIA Dorota Folga-Januszewska Już w wieku XVI termin muzeologia stosowany był do określania metod tworzenia kolekcji w sposób świadomy i oparty na ówczesnych zasadach nauki. Pojęcie to stosował

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 - PLAN STATEGICZNY NA LATA 2011 2015 KIERUNKI STRATEGICZNE (perspektywa 5 letnia 2011-2015) [wyciąg z dokumentu głównego] Dokument przyjęty przez Radę Powierniczą Zamku Królewskiego uchwałą 5/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12 numer 5 (19) 2013 Spis treści artykuł wstępny 3 Punkty, prestiż, misja czasopisma naukowego artykuły Franciszek Longchamps de Bérier 6 Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego Michał Królikowski,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo