S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 3 4. SZÁM 43 52."

Transkrypt

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM TADEUSZ KOPYŚ RZECZPOSPOLITA POLSKA W OKRESIE POWSTANIA FERENC A RÁKÓCZIEGO Dzieje Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Węgierskiego w XVIII wieku wykazują wiele podobieństw. Wskazują na to badania wielu polskich jak i węgierskich historyków państwa i idei jak też historyków literatury. To rozwój tych dwóch krajów (także państwa czeskiego) miał decydujący wpływ na ukształtowanie się regionu środkowoeuropejskiego, tożsamości środkowoeuropejskiej. 1 Tak Węgry jak i Polska przywitały wiek XVIII jako państwa w znacznej mierze uzależnione od potężnych sąsiadów. W przypadku Rzeczpospolitej uzależnienie to dopiero narastało a rozpoczęło się od wybuchu wojny północnej. Tymczasem już w 1687 roku Węgrzy uznali prawa Habsburgów do dziedziczenia tronu św. Stefana a jednocześnie pod wpływem zwycięstw cesarskich generałów wyrzekli się swych podstawowych swobód zapisanych jeszcze w 1222 roku w Złotej Bulli w tym prawa do wypowiadania posłuszeństwa swojemu władcy. Wzrastający nacisk władców habsburskich na stany węgierskie doprowadził do wybuchu powstania w 1703 roku pod wodzą księcia Ferenca Rákócziego. Na powiązania powstańczego kierownictwa z polskimi politykami wskazywano już od dawna. Związki te dotyczyły nawet sposobu organizacji powstańczej armii. W 1705 roku zawiązano konfederację na wzór polski jak twierdził Rákóczi chociaż inni przywódcy powstania odwoływali się do przykładów holenderskich, co można tłumaczyć dużym wpływem mentalności protestanckiej na poglądy polityczne szlachty węgierskiej. W 1697 roku tron polski objęła saska dynastia Wettynów. August II Wettyn rozpoczął starania o wzmocnienie swojej władzy w Rzeczpospolitej od uwikłania jej w wojnę północną. Szlachta polska idąc za przykładem wydarzeń węgierskich zawiązała konfederację w Tarnogrodzie i rozpoczęła walkę z królem. Początek wojny północnej stał się dla narodu polskiego tym, czym dla Węgrów było powstanie w latach Rzeczpospolita byłą rozdarta wewnętrznie i dlatego nie potrafiła stawić czoła Szwedom. Naturalnym, sojusznikiem Polski (podobnie jak w pewnym momencie dla Węgrów) stała się więc Rosja. Tak Madziarzy jak i szlachta polska starała się wytargować z 1 P. Wandycz, The Price of Freedom. A History of East Central Europe from Middle Ages to the Present, London 1992.

2 44 T ADEUSZ KOPYŚ dyplomacją carską jak najlepsze warunki porozumienia. August II był związany z carem już od 1699 roku, po czym parokrotnie odnawiał przymierze. Magnaci koronni i litewscy zawierali układy z Moskwą (np. w 1702 i w 1703 roku) jednak podpisanie końcowego porozumienia odwlekano celowo z uwagi na starania mające na celu wytargowanie rewizji traktatu pokojowego z 1686 roku. Wskutek tej zwłoki dopiero w 1704 roku doszło do podpisania przymierza polsko-rosyjskiego w Narwie, które zobowiązywało obydwie strony do wspólnego występowanie przeciwko Szwedom. Uznanie Stanisława Leszczyńskiego spotkało się z oporem szlachty oraz naturalnie przywódców konfederacji sandomierskiej. Samej Rosji zależało też na tym aby z powodu opieszałości moskiewskich dyplomatów Rzeczpospolita nie dostała się pod wyłączne panowanie Leszczyńskiego. Pozyskanie przez Karola XII potencjału Rzeczpospolitej mogło stanowić dla Rosji poważne zagrożenie. Stąd już od początku 1707 roku nastąpiło dość poważne ożywienie w stosunkach Rzeczpospolitej z Rosją oraz co również dość istotne Rosji z Węgrami księcia Ferenca Rákócziego. 2 Po pokoju w Altranstädt (1706) dyplomacja rosyjska szukała możliwości zwiększenia wpływu na politykę Rzeczypospolitej. Społeczeństwo było rozbite a to stwarzało carowi szanse na wpływania na kształt sceny politycznej nad Wisłą. Rola czynnika rosyjskiego sprowadzała się do paraliżowania drogi Leszczyńskiemu do tronu polskiego a dalszej perspektywie do wypracowania własnego modelu obecności w Polsce, bynajmniej nie związanej już z powrotem do władzy w Polsce Wettyna. Zasadniczym celem poszukiwań cara Piotra I było znalezienie sprzymierzeńców przed czekającą go rozprawą zbrojną ze Szwedami. Sprawa ta była poruszana z trakcie rozmów w Żółkwi w grudniu 1706 roku z przywódcami konfederacji sandomierskiej. Ideą przewodnią tych działań było utrzymywanie konfederacji sandomierskiej przy sobie. Celem dyplomacji rosyjskiej było także wyciszenie konfliktu szwedzko-rosyjskiego, ale próby w tym kierunku (np. przy pomocy dyplomacji francuskiej) nie przyniosły żadnych pozytywnych efektów. Rzeczpospolita -a jak się później okazało także Węgry- miała odgrywać rolę pośrednika, za pomocą którego Rosja starała się znaleźć politycznych partnerów w Europie. Po abdykacji Augusta II pojawiła przed Piotrem I możliwość aktywnego wejścia na teren Polski, aby z bliska wpływać na wszelkie wewnętrzne uwarunkowania w Warszawie. Najbardziej zależało mu na odnowieniu traktatu newskiego zakładającego związanie Rzeczpospolitej do współpracy przeciw Szwecji a następnie osadzenie własnego króla na tronie Polskim. Stąd też jego uwaga skupiła się na księciu Ferencu Rákóczim. 2 A., Kamiński, Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim , Prace Komisji Nauk Historycznych PAN, Oddział w Krakowie, nr 23, Wrocław 1969.

3 RZECZPOSPOLITA POLSKA W OKRESIE POWSTANIA FERENC A RÁKÓCZIEGO 45 W wysiłkach cara Piotra zmierzających do związania Polski z Rosją ważnym elementem strategii było nawiązanie kontaktów z Rzymem. Zadaniu temu miał sprostać ks. Borys Kurakin. 3 Celem misji Kurakina było zatamowanie drogi do tronu Stanisławowi Leszczyńskiemu, ale również uznanie cesarskiej godności cara przez Rzym. Nawiązania kontaktów pomiędzy Moskwą i Rzymem było odwołanie się do dawnych tendencji w polityce Kremla. Tym razem jednak to dążenie było związane z dramatycznym wychodzeniem naprzeciw spodziewanej konfrontacji ze Szwecją. Szukanie poparcia i budowanie nowej koalicji było dla Piotra jak najbardziej pożądane. Po pokoju w Altranstädt car dążył do ograniczenia wpływu Leszczyńskiego i nawiązania ścisłej współpracy z przywódcami konfederacji sandomierskiej. Tak więc wraz z rozpoczęciem misji ks. Kurakina (marzec 1707 roku) Rosja liczyła na ugruntowanie swoich planów na gruncie polskim. Misja Kurakina nie przyniosła spodziewanych rezultatów, pomimo m.in. obietnicy powołania ambasady papieskiej w Moskwie. Ks. Kuraki nawiązał wiele kontaktów w Rzymie jednak działań na szerszą skalę nie mógł podjąć będąc związanym instrukcjami cara. Większość kardynałów była przeciwna przyznaniu Piotrowi tytułu cesarskiego. Dano przy tym odpowiedź, że nie Stolica Apostolska nie miała w zwyczaju udzielać tytułów osobie nie będącej we wspólnocie wiary. Dano w ten sposób carowi utajnioną wskazówkę, aby aktywnej działał w kierunku unii kościołów. Po fiasku misji Kurakina car Piotr powrócił do spraw polskich. Sytuacja po abdykacji Augusta II była dla Rosji korzystna Stronnictwa w samej Polsce nie miały jasno sprecyzowanych poglądów w kwestii obsady tronu. Stanisław Leszczyński nie zyskał zaś zaufania większości szlachty, poza częścią tej która ulegała naciskom Szwedów. Nowa elekcja mogła dać carowi szansę odegrania nad Wisłą roli mediatora a dodatkowo dać asumpt do wyrwania Rosji z politycznej izolacji na arenie międzynarodowej. Car proponując polskiej szlachcie nową elekcję zyskał jej przychylność deprecjonując przy okazji pozycję Leszczyńskiego. Po usunięciu Augusta II car nie godził się na dalsze oczekiwanie, a tym samym na uznanie Leszczyńskiego. Dążył tym samym do realizacji swego elekcyjnego zamysłu. Część polskich elit politycznych też godziła się na nową elekcję nie widząc szans na powrót Augusta. Szukano nowego rozwiązania. Misja Borysa Kurakina do Rzymu miała jeszcze inne cele. Rosyjski dyplomata miał rozeznać się w sprawie stosunku Stolicy Apostolskiej do uwięzienia arcybiskupa lwowskiego Konstantego Zielińskiego hierarchy kościelnego, który dokonał koronacji Stanisława Leszczyńskiego. Watykan był 3 J. Staszewski, Die Mission des Fürsten Boris Kurakin in Rom im Jahre 1707 [w:] Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. Festschrift für Eduard Winter zum 70. Geburtstag, red. H. Mohr, C. Grau, Berlin 1966, s

4 46 T ADEUSZ KOPYŚ przeciwny udziałowi Zielińskiego w koronacji. Dla cara Piotra postawa arcybiskupa lwowskiego była dużym utrudnieniem w realizacji jego polskich planów. Porwanie Zielińskiego miało miejsce w lutym 1707 roku. Czyn ten był kolejnym dowodem słabości Rzeczpospolitej jak i pogwałceniem immunitetu dla osób publicznych. W sprawie uwolnienia hierarchy kościelnego poruszono całą akcję dyplomatyczną, a przypominało to uwięzienie w czasach Augusta II biskupów Święcickiego i Załuskiego. Nuncjusz papieski próbował pertraktować z przywódcami konfederacji sandomierskiej oraz podkanclerzym koronnym. Car jednak nie ustępował. Obecność Kurakina w Rzymie miała ułatwić negocjacje w sprawie Zielińskiego. Wysuwanymi kandydatami do tronu okazali się ci, których uzyskali akceptację przynajmniej część społeczeństwa. Najpierw zwrócono uwagę na Jakuba Sobieskiego. 4 Jego kandydaturę wysunął ród Szembeków i biskup K. Szaniawski już na początku 1707 roku. Nieudane plany objęcia tronu polskiego przez Jakuba po śmierci Jana III były jeszcze w pamięci szlachty. Jakub miał nawet poparcie cara Piotra, ale sprzeciwiła się jego wyborowi Austria, która miała w pamięci dobre kontakty Sobieskich ze Szwecja, a wzmocnienia tej ostatniej Wiedeń za wszelką cenę nie chciał. Sam Jakub nie był zdecydowany a odmowa Austrii spowodowała, że odstąpił od dalszego kandydowania do tronu. W kwietniu 1707 roku pojawiła się kandydatura Eugeniusza Sabaudzkiego jednego z najwybitniejszych wodzów wojny o sukcesję hiszpańską. Otrzymanie tronu polskiego przez Eugeniusza miałoby doprowadzić do wzmocnienia frontu antyszwedzkiego a jednocześnie i antytureckiego. Jego kandydaturę popierała i Rosja licząc na zbudowanie silnej koalicji antyszwedzkiej. Rozmowy z Eugeniuszem przeprowadzone w maju 1707 roku nie przyniosły żadnych nadziei na ewentualne jego kandydowanie. Prawie równocześnie wypłynęła kandydatura Ferenca II Rákócziego księcia siedmiogrodzkiego. Piotr popierał jego kandydaturę chcąc osłabienia Austrii a obok tego -dzięki mediacji francuskiejrozejmu szwedzko-rosyjskiego. 5 Obok osoby Rákócziego pojawiła się także kandydatura Michałą Wiśniowieckiego oraz hetmana wielkiego koronnego Adama Sieniawskiego. 6 Przywódcy konfederacji sandomierskiej podjęli działania zmierzające do włączenia Adamia Sieniawskiego do działań zmierzających do poparcia Piotra I. W tych poczynaniach istotna rola należała do małżonki hetmana Elżbiety z Lubomirskich osobie o wielkich wpływach w ówczesnej Rzeczpospolitej i wielkiej protektorce księcia Rákócziego. Elżbieta usilnie występowała przeciwko przyjmowaniu korony polskiej przez męża, co J. A. Gierowski, Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 35(1980), s G. Kiss, Franz Rakoczi II, Peter der Große und der polnische Thron (um 1708), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Neue Folge, 13 (1965), s Zob. na ten temat: biogram Adama Sieniawskiego, opr. A. Link-Lenczowski, w Polskim Słowniku Bibliograficznym 37(1996), s

5 RZECZPOSPOLITA POLSKA W OKRESIE POWSTANIA FERENC A RÁKÓCZIEGO 47 wstępnie zostało omówione już w lipcu 1707 roku w wyniku umowy pomiędzy hetmanem i Wasalem Dołgorukim. Ponadto zaangażowała się w mediację pokojową szwedzko-rosyjską przy poparciu dyplomaty francuskiego J. V. de Besenvala. W lipcu 1707 roku doszło też do przesilenia związanego z ogłoszeniem bezkrólewia. 8 sierpnia 1707 roku rozpoczęła obrady Rada Lubelska. Nie wypracowała jednak koncepcji rozwiązania najpilniejszych spraw w Rzeczpospolitej. Rada przerwała obrady 24 sierpnia wysyłając do cara delegację z zadaniem uregulowania m.in. kwestii współpracy z konfederacją sandomierską. Szlachta w związku z nadużyciami wojsk rosyjskich zaczęła planować na nowo wybór Ferenca II Rákócziego. 7 Wracając do uzgodnień porozumienia z Warszawy należy wspomnieć, że car nalegał aby kilka punktów, które nie były umieszczone w tekście umowy były zrealizowane. Po pierwsze zobowiązał się, że poczyni starania o to, aby Serbowie zamieszkujący Węgry poparli powstanie Rákócziego. Co więcej Węgrzy pozostawić mieli nienaruszone stare przywileje Serbów, w tym te zezwalające na wybór ich przywódcy despoty. Ponadto car miał podjąć kroki zmierzające do uwolnienia członków rodziny Rákócziego więzionych w Austrii. Oceniając układ warszawski należy podkreślić, że Rákóczi nie potrzebował komplikować sobie dodatkowo i tak nie łatwych spraw w swojej ojczyźnie podejmując się kandydowania do tronu polskiego. 8 To car Piotr I był stroną zainteresowaną zaangażowaniem węgierskiej dyplomacji w pomoc Francji przy pertraktacjach ze Szwedami. Zastanówmy się co zrobił Rákóczi aby zadośćuczynić podjętym zobowiązaniom we wrześniu 1707 roku? Przede wszystkim rozpoczął rozmowy z Des Alleursem posłem Ludwika XIV przy swoim dworze. Rákóczi otrzymał pouczenie, że więcej uczyniłby dla Węgier pokładając siły w swojej armii a nie w rokowaniach. Ponadto przekazana informacja o inicjatywie Rákócziego nie została podjęta w Paryżu. Także sprawy w Rzeczpospolitej nie postępowały po myśli Rákócziego. Coraz większa część polskich elit politycznych wiązała się z obozem Stanisława Leszczyńskiego. Nawet ród Sieniawskich a więc ugrupowanie, z którym Rákóczi wiązał największe nadzieje z obozem Leszczyńskiego. Musimy również pamiętać, że Sieniawski należał do najważniejszych postaci wśród przywódców konfederacji sandomierskiej, podczas gdy jego żona 7 8 A. Kamieński, Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltrasztadzkim , Wrocław 1969 (Prace Komisji Nauk Historycznych PAN, Oddział w Krakowie, nr 23) s Opinia na temat dystansowania się Rákócziego od gmatwania spraw węgierskich dodatkowymi sprawami tronu polskiego zostały zrewidowane już w 1925 roku przez historyka Józefa Feldmana. Z prac jego wynikało, że już w 1704 roku tj. w momencie wkrótce po detronizacji Augusta II książę Rákóczi nie szczędził wysiłków i pieniędzy aby zająć miejsce Sasa. Przykładowo w memoriale Rákócziego do cara Piotra I z marca 1709 roku książę węgierski uważał, że Węgrzy życzą sobie bliskiego związku z Rzeczpospolitą. Zob. szerzej: J. Feldman, Polska w dobie Wielkiej Wojny Północnej , Kraków 1925, s. 247.

6 48 T ADEUSZ KOPYŚ była stronniczką króla francuskiego. Do czasu bitwy pod Połtawą (nawet później) francuska dyplomacja poprzez pieniądze skierowane do Polski starała się zapewnić Leszczyńskiemu tron i odpowiednie poparcie stworzonego w ten sposób obozu. Sama elekcja Leszczyńskiego uzmysłowiła Piotrowi I, że możliwe jest obsadzenie na tronie polskim dowolnego kandydata zależnego od sił zewnętrznych. Potrzebne do tego są tylko odpowiednie środki materialne i nacisku. August II po powrocie z Saksonii nie zdołał zjednoczyć wokół siebie szlachty. Car w takiej sytuacji postawił wobec tego na wybór nowego władcy. Wobec powyższego musiał to być kandydat polski, który mógłby zyskać poparcie miejscowej szlachty. Pod uwagę brano Michała Wiśniowieckiego hetmana wielkiego litewskiego, ale jego osoba przestała się liczyć dla Piotra I, kiedy Wiśniowiecki przeszedł na stronę Szwedów. Jedynie hetman wielki koronny Adam Sieniawski był w miarę liczącym się kandydatem. W 1707 roku doszło do wstępnych pertraktacji pomiędzy hetmanem i dyplomatami cara Piotra. Sieniawski znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ nawet jego własna żona nie godziła się na kandydowanie do tronu polskiego przy poparciu rosyjskim. Elżbieta Sieniawska proponowała kontrkandydaturę księcia Ferenca Rákócziego, grożąc mężowi rozwodem. Plan Sieniawskich zakładał w owym czasie porozumienie pomiędzy Rosją i Szwecją przy pomocy mediacji francuskiej. Pertraktacje mające na celu zawarcie kompromisu toczyły się do wrześnie 1707 roku tj. do momentu ponownego wkroczenia wojsk Karola XII. Najtrudniej było przekonać króla szwedzkiego o racjonalności takiego rozwiązania. Celem działań Sieniawskich było zalegalizowanie elekcji Stanisława Leszczyńskiego oraz usunięcie wojsk obcych z terytorium Rzeczpospolitej. 9 Wyraźne sygnały w pismach Sieniawskiego do cara zawierające jako warunek do dalszych pertraktacji opuszczenie Rzeczpospolitej przez wojska rosyjskie przypominają podobne starania Madziarów, którzy w tym samym czasie dążyli do wyparcia cesarskich oddziałów za Litwę i uzyskanie pełniej niezależności od Wiednia. W następnej kolejności hetman Sieniawski domagał się, aby car ustalił kwotę, jaką mógłby płacić na rzecz armii koronnej w razie powodzenia jego elekcji na króla. Postulował też ustalenie kwoty, jaką car przeznaczyłby na przeprowadzenie elekcji oraz sprecyzowanie kwoty będącej zadośćuczynieniem na wypadek fiaska elekcji i gdyby przypadki potoczyły się nie po myśli rodziny Sieniawskich. Wreszcie w punkcie ósmym wspomnianego projektu Adam Sieniawski zwracał się z prośbą o wysłanie poselstwa do Rákócziego w sprawie kandydowania do tronu polskiego. Postulaty zawarte 9 J. A. Gierowski, Projekt układu Piotra I z A. Sieniawskim z 1707 roku [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1994/51, s

7 RZECZPOSPOLITA POLSKA W OKRESIE POWSTANIA FERENC A RÁKÓCZIEGO 49 projekcie układy pomiędzy hetmanem i carem zostały prawie w całości zaakceptowane przez kancelarię w Moskwie. Wyrazem pozytywnego podejścia cara do propozycji Sieniawskiego było podjęcie rokować rosyjsko-węgierskich z Rákóczim. Porozumienie podpisane pomiędzy carem a hetmanem Sieniawskim straciło na znaczeniu, kiedy szwedzka armia ponownie wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej. Zabiegi cara o elekcję wygodnego i zależnego od siebie władcy Polski stały się bardzo iluzoryczne. Upadek układu pomiędzy hetmanem i carem był spowodowany przeciąganiem się rokowań oraz wysunięciem przez Sieniawskiego koncepcji wcześniejszych pertraktacji cara z Rákóczim jako wstępnego warunku jego zgody na kandydowanie. W związku z fiaskiem wspomnianych rozmów Rosja musiała czekać do połowy stulecia na możliwość stworzenia stronnictwa promoskiewskiego w Rzeczpospolitej. W trakcie przygotowań do oddania tronu polskiego Rákócziemu we wrześniu 1707 roku carscy dyplomaci podpisali z reprezentantami węgierskiego księcia umowę w Warszawie. Wśród warunków, jakie zapewniono Rákócziemu znalazła się gwarancja, że car wszelkie możliwe środki, jakie będą do jego dyspozycji przekaże wybranemu władcy. Wojsko rosyjskie stacjonujące w Polsce miało być na usługach Rákócziego, zaś car Piotr zobowiązał się, że wszelkie poczynania polityczne w Polsce będą konsultowane z królem Polski. Wreszcie najważniejszym z punktu widzenia Moskwy- było zapewnienie, że Węgrzy za pomocą pośrednictwa bawarsko-francuskiego doprowadzą do mediacji szwedzko-rosyjskiej. Ponadto car złożył obietnicę, że na wypadek ataku szwedzkiego w kierunku Węgier skieruje za Karpaty oddziały pomocnicze. Na wypadek konieczności wycofania się dworu węgierskiego z Warszawy i z samych Węgier uchodźcy madziarscy mogli szukać schronienia w Rosji. Ta ostatnia obietnica okazała się najbardziej iluzorycznym zapewnieniem. W czasie kiedy Rákóczi (już po opuszczeniu Węgier w 1712 roku) w drodze do Francji przebywał w Gdańsku w tym samym czasie co car Piotr. Węgierski książę przebywał tam pod zmienionym nazwiskiem hr. Sorosi, ale car nie znalazł nawet czasu na spotkanie z nim. 10 Wracając do deklaracji cara Piotra I w stosunku do Rzeczpospolitej w obliczu agresji szwedzkiej w 1708 roku. Car nadesłał znaczne kwoty na potrzeby armii koronnej. Latem 1708 roku do Rzeczpospolitej trafił 3-tysięczny oddział Kozaków, który połączył się z wojskami litewskimi na Wołyniu. Dopiero na wiosnę 1709 roku do Polski przybył korpus feldmarszałka Goltza (13 tysięcy żołnierzy) i dopiero ich przybycie zmieniło gruntownie położenie militarne. Nadesłano też z Moskwy dalsze kwoty na utrzymanie armii polskiej. W lecie 1707 roku Sieniawski otrzymał 50 tys. rubli na utrzymanie dragonii i 10 B. Popiołek, Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok , Kraków 1996, s

8 50 T ADEUSZ KOPYŚ piechoty. W sumie Rzeczpospolita otrzymała w latach około 260 tys. rubli (połowa tej sumy przypadała na lata ). Tymczasem szlachta polska trwała w oporze przeciw Leszczyńskiemu i liczyła na powrót Augusta II. Oczekiwał tymczasem na wytworzenie się w Polsce takiej sytuacji, która umożliwiłaby mu powrót do Warszawy bez narażania Saksonii na ponowną inwazję. Na razie August II był zaangażowany w wojnę o sukcesję hiszpańską i pilnowany przez gwarantów pokoju altransztadzkiego na razie był w stanie snuć tylko fantastyczne plany o związaniu się sojuszem z Habsburgami przeciw Ferencowi Rákócziemi i stłumieniu powstania węgierskiego. 11 Pod koniec 1708 roku hetman Sieniawski podjął próby porozumienia się z Leszczyńskim, próby na które car nie patrzył przychylnym okiem. Piotr I cofnął rozkazy dane swojemu posłowi Jemieljanowi Ukraicewowi mówiące o porozumieniu ze Stanisławem Leszczyńskim. Jego poseł mógł w krytycznej sytuacji zaproponować Stanisławowi porozumienie na zasadach pokoju wieczystego z 1686 roku. Hetman Sieniawski i inni przywódcy konfederacji sandomierskiej domagali się przysłania z Moskwy środków przy pomocy, których mogliby rozbić siły Leszczyńskiego. Carscy politycy podejrzewali Sieniawskiego, że ten celowo zwleka z rozprawą z proszwedzkim królem, aby w ten sposób doprowadzić do zajęcia prawobrzeżnej Ukrainy po wyparciu z niej sił rosyjskich pod naporem Szwedów. W tym czasie Rákóczi podjął próbę porozumienia z dworem Leszczyńskiego za pomocą swojego agenta d Herbaix, który snuł plany zjednoczenia Węgier i Rzeczpospolitej pod jednym berłem. Prawdopodobnie w projektach snuła się myśl francuska aby w ten sposób udzielić pomocy Ludwikowi XIV na Zachodzie. Leszczyński był jednak wobec tak przedstawianych planów bardzo ostrożny. 12 Pogorszenie stosunków z Sieniawską niedawną protektorką Rákócziego zostało spowodowane było trudnościami z kupnem dóbr w okolicach Jarosławia. Pojawiły się też trudności z wystawieniem paszportu dla przedstawiciela Francji na dworze Rákócziego Ludwika de Fierville. Ponadto w 1712 roku wyszło na jaw, że jakoby dwór wiedeński nakłaniał Sieniawską do mediacji pomiędzy cesarzem a dworem Rákócziego. Wiedeń miał oferować za zaprzestanie walki 100 tys. talarów. Kasztelanowa ani jej mąż propozycji tej nie przyjęli: [ ] vous avez fait en raison de respondere á la cour de Vienne comme vous avez fait et si cette cour se vouloit vous explique[r] entierement á mon égard pent etre vous pourriez avoir la gloir[e] 11 Politykę Augusta wobec Rzeczpospolitej w tym okresie omawiał: P. Haake, August der Starke, Berlin O węgierskich planach Augusta II zob. również: List Gołowkina do Piotra I, 23 maja 1708, Pisma i bumagi imp. Petra Wielikogo, t. VII, s J.A. Gierowski, W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1971, s

9 RZECZPOSPOLITA POLSKA W OKRESIE POWSTANIA FERENC A RÁKÓCZIEGO 51 l entirement accommoder les affaires de Hongrie et de vous á querir le mérite aupers de l Emper[eur]. 13 List ten był przejawem dążeń cesarza do zmontowania w Polsce stronnictwa prohabsburskiego. Próbowano wywrzeć wpływ na hetmana Adama Sieniawskiego poprzez jego żonę. W obliczu trudności dyplomaci wiedeńscy próbowali związać z dworem cesarskim Józefa Lubomirskiego. Wiosną 1709 roku Stanisław Leszczyński w oczekiwaniu rozprawy rosyjsko-szwedzkiej postanowił pozostać w województwie ruskim i oczekiwać nadejścia posiłków polecając hetmanowi litewskiemu, aby zgodnie z zaleceniami króla szwedzkiego szedł na Moskwę. Leszczyński straciwszy nadzieję na sforsowanie wojsk koronnych, zwrócił się z rozpaczliwą prośbą do Rákócziego, aby ten zezwolił mu na przemarsz przez Siedmiogród w celu dotarcia jego sił na Ukrainę i ich połączenia się z Tatarami. Pomysł ten był odebrany za próbę poróżnienia Węgrów z Rosją i stanowczo odrzucony. Byłby to kolejny dowód, świadczący o tym, że prawie do bitwy pod Połtawą węgierska dyplomacja wiązała nadzieje z tronem polskim i związanym z tym porozumieniem rosyjsko-węgierskim z września 1707 roku. Zwycięstwo pod Połtawą doprowadziło do niepokoju szlachty z powodu wzrostu potęgi rosyjskiej. Ale zdarzało się, że dotychczasowi przeciwnicy cara Piotra I ulegali tej tendencji. Podkanclerzy litewski Stanisław Szczuka pisał w 1709 roku w pracy zatytułowanej Eclipsis Poloniae (Zaćmienie Polski) wyrażał nawet nadzieję, że polskie i rosyjskie państwo powinny zrosnąć się w jedno. Niedługo potem kontrybucje i zmniejszenie nakładów cara na wojsko polskie ostudziły zapał szlachty polskiej. Car zwlekał z przekazaniem Rzeczpospolitej obiecanych w traktatach dział oraz uwolnienia więzionych dotąd zwolenników Stanisława Leszczyńskiego. Summary Analizując sytuację w Polsce w latach dochodzimy do wniosku, że polska szlachta była zmuszona szukać oparcia zewnętrznego a to mogła znaleźć tylko u boku Rosji. Dla Rzeczpospolitej tylko Rosja była jedynym optymalnym sojusznikiem. W Moskwie traktowano jednak Polskę jako stronę w konflikcie, stronę na tyle istotną, że należało ją zneutralizować lub przyłączyć do swojego obozu. Po zwycięstwie pod Połtawą strona rosyjska wycofała się z większości zobowiązań podjętych względem Polski. Podobnie potraktowano układ węgiersko-rosyjski, który długo pozostawał na papierze. Car starał się zachęcić księcia Ferenca Rákócziego do kandydowania na tron polski, a uczynił to proponując we wrześniu 1707 roku warunki, których nie byłby w stanie spełnić biorąc pod uwagę podjęte już wcześniej zobowiązania wobec szlachty polskiej. 13 Franciszek Rákóczi do Elżbiety Sieniawskiej, 26 VIII 1712, Biblioteka Czartoryskich Kraków, 2711 k. 390.

10 52 T ADEUSZ KOPYŚ Nawiązanie kontaktów węgiersko-rosyjskich miało na celu jeden dalekosiężny cel, a mianowicie rosyjska dyplomacja była zdania, że politycy węgierscy i polscy dopomogą carowi Piotrowi uzyskać pośrednictwo Rákócziego i Warszawy przy podpisaniu pokoju ze Szwedami. Tak w polskich planach Rákócziego jak i kontaktach pomiędzy Paryżem a węgierskim księciem ważną rolę odgrywała księżna Elżbieta Sieniawska. W okresie emigracji Rákócziego na terenie Rzeczpospolitej rodzina Sieniawskich stanowiła ostanie polityczne oparcie dla księcia jak również wypełniała pośrednika w kontaktach z dworem francuskim. Polityka księcia Rákócziego dążącego do tego aby pozbyć się wojsk cesarskich z terenu Węgier i odzyskać pełną niepodległość przypominają bardzo poczynania Elżbiety Sieniawskiej, która wraz ze skupionymi wokół niej politykami dążyła do osłabienia wpływów rosyjskich w Rzeczpospolitej.

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo

Jacek Brzozowski. Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec wyznań i religii w latach 1506 1548

Jacek Brzozowski. Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec wyznań i religii w latach 1506 1548 O d K i j o w a d o R z y m u Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak Białystok 2012 Jacek Brzozowski B

Bardziej szczegółowo

Zdrada Janusza Radziwiłła w 1655 r. i jej wyznaniowe motywy

Zdrada Janusza Radziwiłła w 1655 r. i jej wyznaniowe motywy ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, XVIII, 1973 Tadeusz Wasilewski (Warszawa) Zdrada Janusza Radziwiłła w 1655 r. i jej wyznaniowe motywy Wśród historyków polskich zajmujących się dziejami politycznymi Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji)

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Mariusz Pawelec Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Materiał opracowany na zlecenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Miłosz J. Zieliński Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Kłajpeda przez całe dwudziestolecie międzywojenne znajdowała się na uboczu wielkiej polityki europejskiej. Opinię publiczną

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA

POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA Teka Kom. Hist. OL PAN, 2012, IX, 7-31 POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA Agnieszka Januszek-Sieradzka Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Henryk Wereszycki SPRAWA POLSKA W XIX WIEKU Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Sprawa polska w XIX wieku to pojęcie wieloznaczne. Można je rozumieć na przykład jako w ogóle

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER

BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER BOGDAN PODGÓRSKI JÓZEF HIERONIM RETINGER 1888 1960 2 Józef Hieronim Retinger urodził się 17 kwietnia 1888 roku w Krakowie, w kamienicy przy ulicy Wiślnej 3, jako najmłodsze z pięciorga dzieci Józefa Stanisława

Bardziej szczegółowo

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref Strategia Rosji wobec Zachodu Grzegorz Kuczyński Odbudowa potencjału polityczno-ekonomicznego Rosji i jej dążenie do uzyskania satysfakcjonującej pozycji w porządku międzynarodowym determinują od blisko

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION WOLNYCH OBYWATELI ŻYŁO W POLSCE W 16OO ROKU Iwo Cyprian Pogonowski Hippocrene Books, Inc. New York, 2010 PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY WYDAWNICTWO ZNAK KRAKÓW 2010 Spis treści Wprowadzenie.................................................

Bardziej szczegółowo

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w.

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. Wojciech Skóra Akademia Pomorska w Słupsku Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. W olne Miasto Gdańsk (dalej: WMG) było w latach 1920

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów

Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów Prof. Władysław Bartoszewski Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów I Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych Piechowice, 26-27 listopada 2007 roku Spis treści strony Wprowadzenie prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Znaki epoki starożytność. Znaki epoki średniowiecze. Znaki epoki nowożytność. Znaki epoki XIX wiek. Znaki epoki XX wiek

Spis treści. Znaki epoki starożytność. Znaki epoki średniowiecze. Znaki epoki nowożytność. Znaki epoki XIX wiek. Znaki epoki XX wiek Spis treści Znaki epoki starożytność Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Czym jest wojna Wojna w starożytnej Grecji Armia rzymska Znaki epoki średniowiecze Rozdział 4. Rozdział 5. Rycerstwo średniowieczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI

WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI 2 WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI Do rąk nauczycieli oddajemy materiały edukacyjne, poruszające trudny temat wzajemnych stosunków polsko-niemieckich przez ponad

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY

ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY JEŃCY WOJENNI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 33 OPOLE 2010 Komitet Redakcyjny Róża Bednorz,

Bardziej szczegółowo