R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Transkrypt

1 Załącznik tekst ujednolicony Uchwały Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000r. R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 1. Do Nagrody Marszałka mogą być zgłaszane wybitne osiągnięcia w szczególności, mające cechy nowości i nowoczesności, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w dziedzinach: 1) gospodarka województwa: a) inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury oraz konkurencyjności regionu, b) wdrażanie nowoczesnych technik i technologii produkcji oraz systemów pomiarowo kontrolnych, c) rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, d) stosowanie nowatorskich technologii materiało i energooszczędnych, e) stosowanie technologii bezodpadowych i zagospodarowujących surowce wtórne, f) rozwój technologii i produktów do wykonania których wykorzystano miejscowe materiały i surowce. 2) nauka i postęp techniczny: a) nowatorskie prace naukowe oraz projekty wynalazcze, b) praktyczne wdrożenia naukowe wpływające w istotny sposób na rozwój i nowoczesność. 3) kultura: a) uznane za wyjątkowe dokonania i przedsięwzięcia artystyczne, b) wybitne artystycznie dzieła sztuki, w tym prace konserwatorskie, 4) ochrona zdrowia: a) programy i przedsięwzięcia organizacyjne podnoszące skutecznie funkcjonowanie służb ratowniczo medycznych, b) monitorowanie i zapobieganie zagrożeniom epidemicznych zachorowań, c) nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorób, d) opracowania dotyczące nowatorskich metod usprawniania osób niepełnosprawnych i medycyny pracy,

2 - 2 - e) oryginalne opracowania i osiągnięcia w rozwoju medycyny sportowej. 5) ochrona środowiska: a) technika i technologia w zakresie ochrony wód, powietrza i powierzchni ziemi i jej zasobów oraz ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem, w tym nowoczesnych metod i systemów pomiarowo kontrolnych mających zastosowanie w ochronie środowiska naturalnego, b) stosowanie technologii materiało i energooszczędnych c) stosowanie technologii wodooszczędnych oraz mało i bezodpadowych, d) technologia gromadzenia i unieszkodliwiania stałych odpadów przemysłowych oraz osadów ściekowych z oczyszczalni przemysłowych i komunalnych, e) technologia gromadzenia i oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz ścieków z dużych ferm hodowlanych zapewniających ochronę środowiska, f) wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, g) zagospodarowanie stref ochronnych oraz restytucji terenów zdegradowanych, h) nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych, 6) rolnictwa: a) inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury oraz konkurencyjności regionu w dziedzinie rolnictwa, b) wdrażanie nowoczesnych technik i technologii produkcji oraz systemów pomiarowo kontrolnych w rolnictwie, c) rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne w rolnictwie, d) stosowanie nowatorskich technologii materiało i energooszczędnych w rolnictwie, e) stosowanie w rolnictwie technologii bezodpadowych i zagospodarowujących surowce wtórne, f) rozwój w rolnictwie technologii i produktów do wykonania których wykorzystano miejscowe materiały i surowce. 7) polityka społeczna: a) nowoczesne metody monitoringu i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym m.in. z powodu klęsk żywiołowych,

3 - 3 - b) nowoczesne techniki stosowane do ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli, c) metodologia wczesnego rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych, w tym patologicznych szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, d) nowoczesne techniki i metody zarządzania aglomeracjami miejskimi i dużymi skupiskami ludności, e) wdrażanie nowoczesnych technik obróbki danych i przekazu informacji o ważnym znaczeniu dla społeczeństwa. 8) komunikacja społeczna a) osiągnięcia w dziele budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, b) upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, c) działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych. 2. Nagroda Marszałka może zostać przyznana również za całokształt działalności w wymienionych w uchwale dziedzinach Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce) potwierdzone opinią użytkowników oraz organów samorządowych gminy lub powiatu. W odniesieniu do rozwiązań technicznych i technologicznych konieczne jest potwierdzenie co najmniej rocznej eksploatacji. Termin jaki upłynął od wykonania i wdrożenia nie może przekraczać 2 lat. (Warunek ten nie dotyczy prac naukowych o wybitnych walorach poznawczych.). 2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody w dziedzinie komunikacja społeczna jest zebranie i złożenie niezbędnej dokumentacji za okres roku poprzedzającego rok ogłoszenie konkursu. 3. Praca, wyróżniona już nagrodą państwową lub Sekretarza Naukowego PAN bądź nagrodą resortowego ministra, nie może być zgłaszana do nagrody. 4. Praca złożona do nagrody w latach ubiegłych nie może być ponownie zgłoszona. 5. Ograniczenie wynikające z 2 ust.4 nie odnosi się do prac złożonych w dziedzinie: komunikacja społeczna

4 Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzją kapituły ze względu na okoliczności sprawy została odroczona, może być przedstawiona powtórnie, w obowiązującym trybie i terminie Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 1) nazwę (tytuł) pracy przedstawionej do nagrody, 2) nazwy (w pełnym brzmieniu) jednostek uczestniczących w realizacji zgłoszonej do nagrody pracy, 3) dane personalne autora lub autorów (zespołu) pracy, 4) termin wykonania pracy i jej wdrożenia (jako termin wdrożenia należy przyjąć termin przekazania pracy lub obiektu do użytku odbiorcy), 5) charakterystykę zgłoszonej do nagrody pracy, 6) rysunki, fotografie, schematy, odbitki patentów lub zgłoszeń patentowych oraz inne dane umożliwiające ocenę wnioskowanej do nagrody pracy, 7) opinie inwestorów, użytkowników, organów administracji samorządowej i specjalistycznej, placówek naukowo badawczych, 8) stowarzyszeń naukowo technicznych oraz innych zainteresowanych jednostek organizacyjnych, 9) informacje o uzyskaniu innych nagród. 2. Dane personalne: 1) imię i nazwisko, 2) wykształcenie, 3) tytuł naukowy, 4) adres prywatny (z kodem pocztowym), telefon, 5) miejsce pracy (nazwę zakładu, adres i telefon), stanowisko służbowe lub pełniona funkcja. 3. W przypadku nagrody zespołowej (zespół nie może przekraczać 5 osób) należy podać procentowy udział członków zespołu w ewentualnej nagrodzie. Indywidualny udział w nagrodzie nie może być mniejszy niż 10 %. 4. Wnioski wraz z przynależną im dokumentacją należy składać w dwóch egzemplarzach. 5. Wnioski zawierające niepełną dokumentację nie będą przez Kapitułę rozpatrywane.

5 Wnioski o przyznanie nagrody, oddzielnie dla każdego osiągnięcia wraz z opracowaniem należy przesyłać do Sekretarza kapituły Nagród Marszałka Województwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 2. Opracowania po rozpatrzeniu przez Kapitułę zostają zwracane autorom. 3. Kapituła Nagród Marszałka zastrzega sobie prawo do zatrzymania dokumentacji załączonej do wniosku. 5 Osoby fizyczne i prawne, zespoły i jednostki gospodarcze zgłaszające prace do Nagród Marszałka zostają poinformowane na piśmie o wynikach prac Kapituły Nagród. 6 Nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia wręczane będą w czerwcu każdego roku, a ich wręczenie może być połączone z uroczystą sesją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/212 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo