INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1"

Transkrypt

1 Antoni Krzysztof Sobczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1 1. Wprowadzenie Najczęściej uważa się, że kultura jest dziedziną życia wynikającą z zapotrzebowania społecznego. Twierdzenie to odzwierciedla w dużej mierze poprzednią epokę. Jednak w dobie kryzysów ekonomicznych i niedostatku środków finansowych, szeroko pojęta kultura coraz częściej zaczyna być postrzegana jako źródło dochodów. Pomimo sporej aktywności, coraz trudniej bowiem zidentyfikować możliwości pozyskiwania dochodów czy tworzenia miejsc pracy w tradycyjnych obszarach życia gospodarczego. Niektóre obszary szeroko pojętej kultury, już dziś stanowią doskonały rynek. Nikogo nie dziwią inwestycje w dzieła sztuki malarskiej. Wiele funkcjonujących na rynku podmiotów to galerie malarstwa czy rzeźby, sporo zajmuje się handlem antykami, numizmatami, itp. Dzięki swojej aktywności i powszechnym dostępie do informacji osiągają one coraz lepszy wynik finansowy. Postęp cywilizacyjny wymusił wręcz nawyk korzystania z nowoczesnych form komunikowania. Działanie to zapewnia szybki dostęp do informacji oraz umożliwia jej szeroki a przede wszystkim tani przekaz do odbiorców. Stosowane dotychczas formy komunikowania stały się nieatrakcyjne. Chodzi tu głównie o czas przepływu informacji, który w wydaniu tradycyjnym staje się nieakceptowany. W myśl zasady: czas to pieniądz, oczekiwania idą bowiem w kierunku natychmiastowego transferu danych. Klient posługujący się nowoczesnymi formami komunikowania oczekuje zastosowania takiej formy przekazu, która stanowi dla niego normalność i nie wymaga wysiłku polegającego np. na czytaniu. Stąd też koniecznym staje się przeanalizowanie zasad funkcjonowania jednostek kultury w celu ustalenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Już pobieżna analiza funkcjonowania tych jednostek w podstawowych obszarach pozwala na stwierdzenie, że są to spore możliwości. Występują one zarówno w obszarze funkcjonowania bibliotek czy 1 Tekst był publikowany w: Gąsiorowska E., Borowiec L., 2011, Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Ciechanów.

2 archiwów, gdzie dostęp do zbioru ma charakter tradycyjny, jak też innych jednostek kultury. Wśród nich znajdują się też muzea jednostki kultury wypełniające misję konstytucyjnego obowiązku ochrony dziedzictwa narodowego Organizacja pracy jednostek muzealnych Wielu spośród muzealników jest przeciwnych jakimkolwiek innowacjom. Traktują je jako rodzaj profanacji idei muzealnej. Przytaczają wynikającą z zapisów prawa definicję muzeum, która stanowi, iż Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. 3. Muzea funkcjonują tak, jak na początku XX wieku. Tracą więc klienta masowego co widać po spadku ilości zwiedzających. Wynikiem tego spadku są coraz niższe efekty ekonomiczne w postaci wpływów za sprzedaż biletów. Działalność muzeów wymaga więc sporych zmian obejmujących zarówno strukturę organizacyjną, zasady przepływu informacji, udostępniania, eksponowania i przechowywania zbiorów jak też zatrudnienie i kwalifikacje kadr muzealnych. Nadrzędna idea tych zmian powinna uwzględniać przede wszystkim dobro narodowe i należyte zabezpieczenie zbiorów a nie interesy jednostek czy określonych grup. Musi ona jednak pozostawać w związku z podstawowymi kanonami ekonomii. Czy zastosowanie rozwiązań innowacyjnych kłóci się z jej treścią? Odnosi się wrażenie, że jednak nie i nie wydają się one sprzeczne z obszarem działań i zadaniami realizowanymi przez muzea. W ich funkcjonowaniu coraz częściej dostrzega się potrzebę zaadoptowania procesów kierowania stosowanych w przedsiębiorstwach 4. Coraz częściej też w ustach muzealników pojawia się nowy termin ekonomia kultury. Zasadniczych zmian wymaga również uregulowanie statusu muzeów. Wprowadzona w 1997r. reforma administracyjna spowodowała zasadniczy podział jednostek muzealnych. 2 art. xx Konstytucji RP, 3 art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 4 S. D. Anthony, M. W. Johnson, J. V. Sinfield, E. J. Altman przez innowację do wzrostu, przeł. G. Łuczkiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 15,

3 Podział ten obejmuje jednostki dla których organem założycielskim jest Minister Kultury oraz te dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki, powiatowy czy gminny. Przyporządkowanie znakomitej większości muzeów do samorządów, szczególnie samorządów powiatowych pozbawionych źródeł finansowania lub samorządów gminnych dysponujących w większości niewielkimi dochodami, było powodem ograniczenia ich działań statutowych w celu realizacji innych o charakterze komercyjnym. Segmentacja ta nade wszystko stało się to początkiem kryzysu w funkcjonowaniu tych jednostek. I cóż z tego, że w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, zapisano, iż podmioty tworzące muzea mają obowiązek zapewnić środki na ich utrzymanie i rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 5. Wystarczy przeanalizować na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak kształtował się udział jednostek prowadzących w finansowaniu muzeów, by ustalić, że wykazywał stałą tendencję malejącą. Nie zmieniła też sytuacji dokonana w 2005r. nowelizacja ustawy o muzeach. Co prawda wypracowano system wsparcia finansowego samorządowych instytucji kultury poprzez stworzenie możliwości finansowania przez resort (bez pośrednictwa organu założycielskiego), jednak tryb wyłaniania jednostek aspirujących do uzyskania dotacji przeprowadzany w formie konkursowej, powoduje preferencje dla organizacji pozarządowych. One to głównie stają się beneficjentami tej pomocy. 3. Zasady finansowania W działalności muzeów finanse odgrywają rolę niebagatelną 6. Należy zauważyć, że struktura i poziom finansowania jest uzależniona od organu założycielskiego. Jak podaje w swoim raporcie prof. Dorota Folga-Januszewska, w muzeach finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wysokość dotacji organizatora kształtuje się średnio na poziomie 71% 7. Inaczej wygląda sytuacja w muzeach podległych samorządom lub współprowadzonych przez nie, gdzie ten poziom wzrasta do 81,4% 8. Jeszcze inaczej wygląda finansowanie w jednostkach prowadzonych przez innych organizatorów. Problem ten wymaga szczegółowego zbadania. Dane uśrednione nie umożliwiają szczegółowej oceny stanu finansów jednostek muzealnych. W tej samej grupie znajdują się bowiem muzea, gdzie 5 art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 956 z późn. zm.), 6 zasady gospodarki finansowej muzeów określa rozdz. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.), 7 D. Folga-Januszewska Sytuacja muzeów w Polsce po 1989r. 8 Tamże,

4 udział samorządu województwa w finansowaniu działalności stanowi rozpiętość od 58% do 96,5% 9. Analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, że kwoty zaplanowanych wydatków w poz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią niewielką część budżetu. Wydatki budżetowe na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wybranych gmin na Północnym Mazowszu w latach L.p Gmina Przasnysz pow. Przasnysz , , , ,00 2 Czernice Bor. pow. b.d. b.d , ,00 Przasnysz 3 Dzierzgowo pow. Mława b.d , , ,00 4 Wiśniewo, pow. Mława , , ,00 b.d. 5 Lubowidz pow. Żuromin ,00 b.d. b.d ,00 6 Winnica pow. Pułtusk b.d , , ,00 7 Karniewo pow. Maków Maz , , ,00 b.d. 8 Krasnosielc pow. Maków b.d. b.d ,00 Maz. 9 Regimin pow. Ciechanów b.d , , ,00 10 Opinogóra pow. Ciechanów , , , ,00 11 Płońsk pow. Płońsk b.d , , ,00 Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin północnego Mazowsza. Wydatki te w przeważającej mierze dotyczą działalności Gminnych Domów Kultury lub bibliotek. Na ochronę dziedzictwa kulturowego jeżeli już, to przeznacza się najczęściej bardzo znikome kwoty. Zaplanowanie w budżecie niektórych gmin proporcjonalnie wyższych kwot jest spowodowane najczęściej uwzględnieniem wydatków związanych z remontem placówek kulturalnych (gminnych domów kultury) czego przykład 9 D. Folga-Januszewska Sytuacja muzeów, op. cit.

5 można zaobserwować w budżecie gm. Krasnosielc, gdzie na remont GOK zaplanowano ,00 zł. Jeżeli przyjąć, że liczba mieszkańców w/w gmin kształtuje się na poziomie kilku tysięcy (najczęściej 4-7 tys. mieszkańców, z wyjątkiem gmin podmiejskich gdzie liczba ta jest wielkością kilkunastotysięczną) to wydatki gmin na 1-go mieszkańca stanowią niekoniecznie symboliczną złotówkę 10. A potrzeby wydają się dużo większe. Świadczyć o tym może stan zabezpieczenia obiektów wpisanych do rejestru Konserwatora zabytków wchodzących w skład tzw. siedzib podworskich będących własnością gminy lub pozostającej w jej posiadaniu. Dworek Jana Konopnickiego w Przedwojewie gm. Opinogóra - administracja AWRSP - fot. aut. 10 z danych opublikowanych przez Kongres Kultury Polskiej w 2009r. wynika, że wydatki te w gminach wiejskich woj. mazowieckiego kształtują się na poziomie od 81,6 zł w 2006r. do 91,6 zł w 2007r., co wskazuje na istotne rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z gmin i Banku Danych Regionalnych GUS,

6 Fragment dworku rodziny Bojanowskich w Lipie gm. Regimin (2010r.) - fot. aut. Wiele ciekawszych informacji dostarczyłaby analiza źródeł finansowania jednostek muzealnych w obszarze zestawienia wielkości dotacji udzielanych w poszczególnych grupach i województwach. Analiza ta winna obejmować szeroki obszar uwzględniający nie tylko wysokość przyznanej dotacji, czy też udział własny jednostki ale także (a może przede wszystkim) powinna stanowić podstawę oceny efektywności wykorzystanych środków publicznych z określeniem celu ich przeznaczenia. Wysokość dotacji powinna stanowić czynnik motywujący dla pracowników i kierownictwa jednostki do podejmowania działań ukierunkowanych na wymierne efekty ich pracy. Zaś kluczowymi kryteriami w ocenie działań muzeów powinny być podstawowe zadania statutowe. Należy zauważyć, że udział dotacji przekazywanej przez organizatorów w przytoczonych powyżej wielkościach procentowych stanowi poziom niewystarczający dla realizacji zadań. Od kilku lat kwoty dotacji z roku na rok wykazują tendencję malejącą 11, sięgającą nawet ok. 30%. Stan ten najczęściej organizatorzy tłumaczą koniecznością zapłaty 11 A. M. Jurkowska-Zeidler Gospodarka finansowa muzeów jako jednostek sektora finansów publicznych zob. pod red. J. Włodarskiego K. Zeidlera Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 56,

7 tzw. janosikowego. Problem ten ma nieco szersze podłoże i ograniczanie go do wspomnianego zobowiązania jest wielkim uproszczeniem. Jego przyczyn należy upatrywać w źródłach finansowania samorządów 12. Podstawowym źródłem finansowania samorządu województwa są bowiem udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwanym potocznie CIT-em. Marszałkowie sygnalizują nieustannie, że wpływy z tego podatku maleją. To prawda. Na przestrzeni ostatnich kilku lat poziom dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych zasadniczo się obniżył. Przyczyna nie leży jednak po stronie marszałków województw. To nie oni bowiem decydują o kształcie obowiązującego prawa. Obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych zwanego PIT-em do poziomu 19% (obecnie 18%) spowodowało, że przedsiębiorcom nie opłacało się płacić podatku CIT w wysokości 28%. Dotychczasową działalność w formie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowaną CIT-em - zawiesili, rejestrując nową opodatkowaną PIT-em, w niższej stawce podatkowej. Ta jednak nie stanowi udziału w dochodach samorządu. Poprzez to działanie ustawodawca pozbawił siebie samego możliwości realizowania jednego z podstawowych zadań państwa wynikającego z konstytucji 13. Niewybaczalnym jest jednak to, że własnych błędów nie próbuje naprawić. Problem finansowania działalności muzealnej, aczkolwiek od dawna bardzo dotkliwy dla działań wielu jednostek, nie został do chwili obecnej gruntownie przebadany. Stanowi bowiem zjawisko złożone, wynikające z uwarunkowań prawnych, organizacji muzeów i zasad finansowania tych jednostek przyjętych przez organy prowadzące. Należy też zauważyć, iż działań tego typu nie prowadzono od czasów Stanisława Lorentza 14. Jedną z przyczyn jest brak w resorcie kultury jednostki organizacyjnej, która zajmowała by się badaniami stanu muzealnictwa w Polsce. 12 G. Matt Muzeum jako przedsiębiorstwo łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 200, 13 art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), 14 S. Lorentz Muzea i zbiory w Polsce , Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1956,

8 4. Infrastruktura Szereg jednostek muzealnych funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę powstałą w poprzedniej epoce. Stan techniczny magazynów w których są przechowywane zbiory muzealne wymaga podjęcia radykalnych decyzji. W ich następstwie należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego lub przeprowadzenie gruntownego remontu. Standardy, wynikające zresztą z obowiązujących aktów prawnych, wymagają zastosowania rozwiązań zapewniających przechowywanie zbiorów w określonej temperaturze czy wilgotności. Większość obiektów muzealnych to budynki tradycyjne wyposażone w tradycyjne systemy grzewcze, oświetleniowe, itp. Koszt ich utrzymania jest relatywnie wysoki. Postęp techniczny w tym zakresie jest dość znaczny i umożliwia zastosowanie rozwiązań w następstwie których, wydatki jednostek maleją. Ale ile takich jednostek w Polsce istnieje? Czy w ogóle rozważa się zastosowanie jakichkolwiek innowacyjnych rozwiązań, które w innych, znacznie bogatszych krajach powoli stają się normalnością? Przykład jednego z najbardziej innowacyjnych muzeów na świecie, które powstało w San Francisco jest może abstrakcyjny w polskiej rzeczywistości. Budynek Kalifornijskiej Akademii Nauk zawiera akwarium, planetarium, muzeum historii naturalnej oraz urządzenia badawcze i edukacyjne. Wyróżnia go ogromny zielony dach jak też zastosowane rozwiązania ekologiczne 15. Jest jednak dowodem na to, że można i się opłaca. Często też zdarza się, że obiekty muzealne są eksponowane w tradycyjnych, nieoświetlonych, pozbawionych klimatyzacji gablotach. Jeśli są one oświetlone to najczęściej jest to oświetlenie tradycyjne (żarowe) a więc wydzielające ciepło oddziaływujące najczęściej destruktywnie na eksponowany tam obiekt. I cóż z tego, że w naszym kraju istnieją przepisy prawa, które regulują sposoby i warunki przechowywania gromadzonych przez muzea obiektów? I cóż, że określają dopuszczalne dobowe wahania temperaturowe, nakazują badanie poziomu wilgotności, stopień naświetlenia, itd. Praktyczna realizacja tych postanowień wygląda na ogół nieco odmiennie bowiem nawet przekonany i aktywnie zaangażowany człowiek nie jest w stanie zapewnić warunków zbliżonych do optymalnych. A skutki mogą, i zwykle są nieodwracalne 15 M. Mychlewicz Energooszczędna Akademia Nauk,

9 dla gromadzonych przez całe lata lub wieki obiektów muzealnych, powodując ich powolne niszczenie i bezpowrotną utratę. Czy zastosowanie innowacyjnych metod w obszarze infrastruktury jest więc błędem? 5. Czy stać nas na to by narażać zachowane obiekty stanowiące nasze dziedzictwo narodowe? Digitalizacja zbiorów Istniejący spór o obszar i kształt działań muzeów wynika nie tylko z definicji muzeum, podejścia tradycyjnego czy nowoczesnego ale też z postępu technicznego, nowych form prezentacji, komunikacji, potrzeb społecznych 16. Oprócz tradycyjnych form funkcjonowania muzeów pojawiły się jednostki stosujące szereg technik multimedialnych uzupełniających prezentowane w sposób tradycyjny eksponaty czy wręcz oferujące możliwość zwiedzania wirtualnego. Należy zaznaczyć, że działania te cieszą się dużym zainteresowaniem i sporą społeczną akceptacją, o czym świadczy np. ilość zwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzeba przyznać, że zastosowane metody prezentacji stanowią atrakcyjną formę audiowizualną. Cóż jednak oryginalnego mają do zaoferowania swoim odbiorcom? Na pewno oryginalną formę przekazu wykorzystywaną w obszarze edukacyjnym. Idea działań muzealnych zakłada, że mają one na celu gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, upowszechnianie i prowadzenie badań, których przedmiotem są dobra kultury. Czy zatem nie mają racji obrońcy tradycyjnych form funkcjonowania muzeów? W wielu wypadkach racja jest oczywiście po ich stronie. Należy jednak zauważyć, iż zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wcale nie musi kłócić się z ideą muzealnictwa. Dostępność do informacji o zasobach muzealnych w oparciu o tworzony w muzeach elektroniczny inwentarz zbiorów ma charakter bardzo ograniczony. Nie jest bowiem możliwe pozyskanie informacji tego typu poprzez sieć internetową. Po pierwsze, rozproszony system baz danych - ograniczający się do ewidencjonowania zbiorów muzeum w którym się znajdują - nie umożliwia pozyskania wiedzy o zbiorze i jego zawartości dla celów muzealnych i potrzeb społecznych. Po drugie, wykorzystywane oprogramowanie nie zapewnia możliwości efektywnego pozyskiwania wprowadzonych danych w ujęciu analitycznym. Ma to swoje odzwierciedlenie w kosztach działań jednostek muzealnych i w zasadniczy sposób ogranicza możliwości badawcze. 16 P. Krzyworzeka Wiedzochłonne organizacje, E-mentor Nr 3/2010,

10 Specyfika działalności jednostek muzealnych wymaga opracowania narzędzia umożliwiającego szybkie i dokładne przeprowadzenie kwerendy w celu zaprojektowania np. wystawy. Wydatki związane z zakupem takiego oprogramowania są bardzo wysokie i większość jednostek muzealnych nie posiada możliwości jego nabycia. Realizowane próby wytworzenia oprogramowania usprawniającego pracę muzealników są procesem długotrwałym zarówno w etapie ich tworzenia jak również wdrażania zaś jednostki realizują go na własne ryzyko. O potrzebie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze informatyzacji muzealnictwa wiadomo od dość dawna. Przyjęto nawet program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce na lata Zakłada on realizację działań w obszarze digitalizacji zbiorów muzealnych jednak po dwóch latach od jego wdrożenia nie widać efektów w postaci np. obniżenia kosztów funkcjonowania muzeów. Najwyraźniej brak zainteresowania realizacją programu ze strony organów prowadzących spowoduje, że pozostanie on do końca programem. 6. Zmiany w obszarze legislacyjnym Realizowane przez muzea zadania, należy uznać jako działania o charakterze naukowo-badawczym. Warto jednak zauważyć, że zachodzące w społeczeństwie przemiany powodują coraz to nowe potrzeby a tym samym warunkują nowy kształt realizowanych zadań nie do końca spójny z ideą muzeum. Coraz większą rolę odgrywa też czynnik ekonomiczny. Niejednokrotnie istniejące muzea, chcąc funkcjonować i realizować zadania podstawowe, z konieczności podejmują działalność o charakterze komercyjnym 17 a środki z niej uzyskane przeznaczają na działalność statutową. Powoduje to konieczność przeprowadzenia analizy ukierunkowanej na określenie nowej jakości polskiego muzealnictwa i wprowadzenia na drodze legislacyjnej unormowań prawnych sankcjonujących istniejącą rzeczywistość. Wśród nich należy w oczywisty sposób uwzględnić konieczność uwzględnienia w zapisach ustaw podatkowych możliwości wspierania przez podmioty gospodarcze działań w zakresie ochrony dóbr kultury realizowanych przez muzea. I nie chodzi tu tylko o powszechnie znaną formę darowizny, która w obecnym stanie prawnym jeśli ma miejsce nie podlega odliczeniu od dochodu darczyńcy, lecz o możliwość odliczania od podstawy opodatkowania całości wydatków związanych z zakupem obiektu muzealnego przekazanego w zasoby muzeum. 17 M. Popczyk Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 37,

11 Zasadniczych zmian wymaga również uregulowanie statusu muzeów. Wprowadzona w 1997r. reforma administracyjna spowodowała zasadniczy podział jednostek muzealnych. Podział ten obejmuje jednostki dla których organem założycielskim jest Minister Kultury oraz te dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki, powiatowy czy gminny. Przyporządkowanie znakomitej większości muzeów do samorządów, szczególnie samorządów powiatowych pozbawionych źródeł finansowania lub samorządów gminnych dysponujących w większości niewielkimi dochodami, było powodem ograniczenia ich działań statutowych w celu realizacji innych o charakterze komercyjnym. Nade wszystko stało się to początkiem kryzysu w funkcjonowaniu tych jednostek. I cóż z tego, że w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, zapisano, iż podmioty tworzące muzea mają obowiązek zapewnić środki na ich utrzymanie i rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 18. Wystarczy przeanalizować na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak kształtował się udział jednostek prowadzących w finansowaniu muzeów, by ustalić, że wykazywał stałą tendencję malejącą. Nie zmieniła też sytuacji dokonana w 2005r. nowelizacja ustawy o muzeach. Co prawda wypracowano system wsparcia finansowego samorządowych instytucji kultury poprzez stworzenie możliwości finansowania przez resort (bez pośrednictwa organu założycielskiego), jednak tryb wyłaniania jednostek aspirujących do uzyskania dotacji przeprowadzany w formie konkursowej, powoduje preferencje dla organizacji pozarządowych. One to głównie stają się beneficjentami tej pomocy. Podsumowanie Organy państwa mają możliwość tworzenia nowych rynków aktywności zawodowej. Muszą się one stać obiektem zainteresowania ze strony przedsiębiorców jak też pracowników i to zarówno na etapie prac zabezpieczających czy konserwacyjnych ale także (a może przede wszystkim) w ramach nowej funkcji użytkowej określonej po przekazaniu obiektu do użytku publicznego. Niewątpliwie staną się też miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (miejscem pracy) a więc źródłem dochodów dla pracujących lub przedsiębiorców. I to dopiero stanowi początek korzyści ekonomicznych obejmujących wpływy środków finansowych wynikające z zatrudnienia, z prowadzonej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. To spadek poziomu bezrobocia, obniżenie wydatków na zasiłki, zwiększenie 18 art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 956 z późn. zm.),

12 wpływów podatkowych (udziałów w podatkach stanowiących należność jednostek samorządu terytorialnego). Wymaga to szeregu zmian w zakresie świadomości obywateli. Nie potrzeba bowiem prowadzenia specjalistycznych badań socjologicznych, by stwierdzić, że ta świadomość nie jest zbyt głęboka. Wystarczy przeanalizować programy nauczania szkół, zakres przedmiotowy kierunków nauczania, by postawić diagnozę, która ma niestety niezbyt optymistyczny wymiar. Krytycznej oceny nie zrównoważy tutaj fakt realizacji w toku nauczania przedmiotu pn. Wiedza o kulturze, ponieważ jego zakres jest wysoce niewystarczający, podobnie jak przygotowanie sporej części nauczycieli prowadzących. W toku studiów I i II stopnia, poza kierunkami kształcenia humanistycznego, nie realizuje się w ogóle edukacji kulturalnej. Prowadzi to wprost do sytuacji w której absolwent studiów wyższych, legitymujący się dyplomem ukończenia renomowanej wyższej uczelni jest kulturalnym analfabetą dla którego rokoko znaczy tyle samo co rokokoko 19. Nie przeszkadza to jednak by aspirował do zaliczenia go w poczet intelektualnych elit. Omawiane zagadnienie jakim jest świadomość społeczna obywateli ma również swoje następstwa w okresie poedukacyjnym. Dorosły i niejednokrotnie wykształcony człowiek, świadomy obywatel, realizujący się często w działalności pozazawodowej, na niwie kultury czuje się nieswojo. Zapytany o lekturę książki, ostatnio oglądaną sztukę teatralną czy operową, zwiedzanie wystawy zorganizowanej przez muzeum położonej najbliżej miejsca zamieszania, najczęściej przyznaje, że ma z tym spore zaległości. Rozważając zagadnienie świadomości obywatelskiej w odniesieniu do ochrony dóbr kultury nie sposób pominąć analizę poziomu świadomości osób sprawujących funkcje publiczne. Mają one istotny wpływ na kształtowanie bytu jednostek kultury, w tym jednostek muzealnych. To przecież posłowie (radni) podejmują decyzje o charakterze inwestycyjnym, finansowym i organizacyjnym. Przeprowadzenie pobieżnej analizy składu rad gmin, powiatów, województw a także wykształcenia członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego daje bowiem wiele do myślenia na temat stanu polskiego muzealnictwa. Tymczasem muzeum jawi się jako przedsiębiorstwo świadczące usługi na rynku kulturalnym 20. Jest funkcjonującym na rynku podmiotem gospodarczym, który odpowiada na 19 parafraza tekstu Jerzego Shtura z filmu Juliusza Machulskiego pt. Seksmisja, 20 G. Matt Muzeum jako przedsiębiorstwo łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 27,

13 zapotrzebowanie (popyt) nabywcy. Jego produktem są usługi w zakresie sztuki. Tworzy rynek pracy dla zatrudnionych i rynek zbytu dla innych podmiotów. Korzyści z inwestowania w muzea mają jak widać zarówno wymiar edukacyjny, duchowy, patriotyczny czy społeczny. Poprzez działania muzeów wzrasta poziom wiedzy i świadomości społecznej, poczucie dumy z przynależności do grupy, społeczności lokalnej, narodu ale też powstające więzi integrują mieszkańców pobudzając je do aktywności społecznej i gospodarczej. Niewątpliwie więc przyczyniają się również do powstania korzyści ekonomicznych Tamże, s. 31,

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1

WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1 Antoni Krzysztof Sobczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1 1. Wprowadzenie Polski system

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treści zawarte w raporcie odzwierciedlają wyłącznie poglądy jego autorów. Przepisy prawa z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH

MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH MUZEA I MUZEALNICY W NOWYCH CZASACH. PROGRAM STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH ANNA SZUKALSKA-KUŚ, MICHAŁ NIEZABITOWSKI, SŁAWOMIR SZAFRAŃSKI ZAŁOŻENIA DO PRACY NAD NINIEJSZYM PROGRAMEM Idea powołania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE...

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... Plan pracy WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... 9 1.1. PROBLEMATYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI... 9 1.2. KLASYFIKACJA I OGÓLNA SPECYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI... 17 1.3. MIEJSCE GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Tomasz Cichocki Grzegorz Gromada Jacek Guliński Sylwia Kmita Tomasz Krzyżyński Urszula Marchlewicz

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autorzy: Jakub Głowacki Jerzy Hausner Krzysztof Jakóbik Krzysztof Markiel AmbroŜy Mituś Michał śabiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo