INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1"

Transkrypt

1 Antoni Krzysztof Sobczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ MUZEALNICTWA 1 1. Wprowadzenie Najczęściej uważa się, że kultura jest dziedziną życia wynikającą z zapotrzebowania społecznego. Twierdzenie to odzwierciedla w dużej mierze poprzednią epokę. Jednak w dobie kryzysów ekonomicznych i niedostatku środków finansowych, szeroko pojęta kultura coraz częściej zaczyna być postrzegana jako źródło dochodów. Pomimo sporej aktywności, coraz trudniej bowiem zidentyfikować możliwości pozyskiwania dochodów czy tworzenia miejsc pracy w tradycyjnych obszarach życia gospodarczego. Niektóre obszary szeroko pojętej kultury, już dziś stanowią doskonały rynek. Nikogo nie dziwią inwestycje w dzieła sztuki malarskiej. Wiele funkcjonujących na rynku podmiotów to galerie malarstwa czy rzeźby, sporo zajmuje się handlem antykami, numizmatami, itp. Dzięki swojej aktywności i powszechnym dostępie do informacji osiągają one coraz lepszy wynik finansowy. Postęp cywilizacyjny wymusił wręcz nawyk korzystania z nowoczesnych form komunikowania. Działanie to zapewnia szybki dostęp do informacji oraz umożliwia jej szeroki a przede wszystkim tani przekaz do odbiorców. Stosowane dotychczas formy komunikowania stały się nieatrakcyjne. Chodzi tu głównie o czas przepływu informacji, który w wydaniu tradycyjnym staje się nieakceptowany. W myśl zasady: czas to pieniądz, oczekiwania idą bowiem w kierunku natychmiastowego transferu danych. Klient posługujący się nowoczesnymi formami komunikowania oczekuje zastosowania takiej formy przekazu, która stanowi dla niego normalność i nie wymaga wysiłku polegającego np. na czytaniu. Stąd też koniecznym staje się przeanalizowanie zasad funkcjonowania jednostek kultury w celu ustalenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Już pobieżna analiza funkcjonowania tych jednostek w podstawowych obszarach pozwala na stwierdzenie, że są to spore możliwości. Występują one zarówno w obszarze funkcjonowania bibliotek czy 1 Tekst był publikowany w: Gąsiorowska E., Borowiec L., 2011, Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Ciechanów.

2 archiwów, gdzie dostęp do zbioru ma charakter tradycyjny, jak też innych jednostek kultury. Wśród nich znajdują się też muzea jednostki kultury wypełniające misję konstytucyjnego obowiązku ochrony dziedzictwa narodowego Organizacja pracy jednostek muzealnych Wielu spośród muzealników jest przeciwnych jakimkolwiek innowacjom. Traktują je jako rodzaj profanacji idei muzealnej. Przytaczają wynikającą z zapisów prawa definicję muzeum, która stanowi, iż Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. 3. Muzea funkcjonują tak, jak na początku XX wieku. Tracą więc klienta masowego co widać po spadku ilości zwiedzających. Wynikiem tego spadku są coraz niższe efekty ekonomiczne w postaci wpływów za sprzedaż biletów. Działalność muzeów wymaga więc sporych zmian obejmujących zarówno strukturę organizacyjną, zasady przepływu informacji, udostępniania, eksponowania i przechowywania zbiorów jak też zatrudnienie i kwalifikacje kadr muzealnych. Nadrzędna idea tych zmian powinna uwzględniać przede wszystkim dobro narodowe i należyte zabezpieczenie zbiorów a nie interesy jednostek czy określonych grup. Musi ona jednak pozostawać w związku z podstawowymi kanonami ekonomii. Czy zastosowanie rozwiązań innowacyjnych kłóci się z jej treścią? Odnosi się wrażenie, że jednak nie i nie wydają się one sprzeczne z obszarem działań i zadaniami realizowanymi przez muzea. W ich funkcjonowaniu coraz częściej dostrzega się potrzebę zaadoptowania procesów kierowania stosowanych w przedsiębiorstwach 4. Coraz częściej też w ustach muzealników pojawia się nowy termin ekonomia kultury. Zasadniczych zmian wymaga również uregulowanie statusu muzeów. Wprowadzona w 1997r. reforma administracyjna spowodowała zasadniczy podział jednostek muzealnych. 2 art. xx Konstytucji RP, 3 art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 4 S. D. Anthony, M. W. Johnson, J. V. Sinfield, E. J. Altman przez innowację do wzrostu, przeł. G. Łuczkiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 15,

3 Podział ten obejmuje jednostki dla których organem założycielskim jest Minister Kultury oraz te dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki, powiatowy czy gminny. Przyporządkowanie znakomitej większości muzeów do samorządów, szczególnie samorządów powiatowych pozbawionych źródeł finansowania lub samorządów gminnych dysponujących w większości niewielkimi dochodami, było powodem ograniczenia ich działań statutowych w celu realizacji innych o charakterze komercyjnym. Segmentacja ta nade wszystko stało się to początkiem kryzysu w funkcjonowaniu tych jednostek. I cóż z tego, że w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, zapisano, iż podmioty tworzące muzea mają obowiązek zapewnić środki na ich utrzymanie i rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 5. Wystarczy przeanalizować na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak kształtował się udział jednostek prowadzących w finansowaniu muzeów, by ustalić, że wykazywał stałą tendencję malejącą. Nie zmieniła też sytuacji dokonana w 2005r. nowelizacja ustawy o muzeach. Co prawda wypracowano system wsparcia finansowego samorządowych instytucji kultury poprzez stworzenie możliwości finansowania przez resort (bez pośrednictwa organu założycielskiego), jednak tryb wyłaniania jednostek aspirujących do uzyskania dotacji przeprowadzany w formie konkursowej, powoduje preferencje dla organizacji pozarządowych. One to głównie stają się beneficjentami tej pomocy. 3. Zasady finansowania W działalności muzeów finanse odgrywają rolę niebagatelną 6. Należy zauważyć, że struktura i poziom finansowania jest uzależniona od organu założycielskiego. Jak podaje w swoim raporcie prof. Dorota Folga-Januszewska, w muzeach finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wysokość dotacji organizatora kształtuje się średnio na poziomie 71% 7. Inaczej wygląda sytuacja w muzeach podległych samorządom lub współprowadzonych przez nie, gdzie ten poziom wzrasta do 81,4% 8. Jeszcze inaczej wygląda finansowanie w jednostkach prowadzonych przez innych organizatorów. Problem ten wymaga szczegółowego zbadania. Dane uśrednione nie umożliwiają szczegółowej oceny stanu finansów jednostek muzealnych. W tej samej grupie znajdują się bowiem muzea, gdzie 5 art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 956 z późn. zm.), 6 zasady gospodarki finansowej muzeów określa rozdz. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.), 7 D. Folga-Januszewska Sytuacja muzeów w Polsce po 1989r. 8 Tamże,

4 udział samorządu województwa w finansowaniu działalności stanowi rozpiętość od 58% do 96,5% 9. Analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, że kwoty zaplanowanych wydatków w poz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią niewielką część budżetu. Wydatki budżetowe na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wybranych gmin na Północnym Mazowszu w latach L.p Gmina Przasnysz pow. Przasnysz , , , ,00 2 Czernice Bor. pow. b.d. b.d , ,00 Przasnysz 3 Dzierzgowo pow. Mława b.d , , ,00 4 Wiśniewo, pow. Mława , , ,00 b.d. 5 Lubowidz pow. Żuromin ,00 b.d. b.d ,00 6 Winnica pow. Pułtusk b.d , , ,00 7 Karniewo pow. Maków Maz , , ,00 b.d. 8 Krasnosielc pow. Maków b.d. b.d ,00 Maz. 9 Regimin pow. Ciechanów b.d , , ,00 10 Opinogóra pow. Ciechanów , , , ,00 11 Płońsk pow. Płońsk b.d , , ,00 Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin północnego Mazowsza. Wydatki te w przeważającej mierze dotyczą działalności Gminnych Domów Kultury lub bibliotek. Na ochronę dziedzictwa kulturowego jeżeli już, to przeznacza się najczęściej bardzo znikome kwoty. Zaplanowanie w budżecie niektórych gmin proporcjonalnie wyższych kwot jest spowodowane najczęściej uwzględnieniem wydatków związanych z remontem placówek kulturalnych (gminnych domów kultury) czego przykład 9 D. Folga-Januszewska Sytuacja muzeów, op. cit.

5 można zaobserwować w budżecie gm. Krasnosielc, gdzie na remont GOK zaplanowano ,00 zł. Jeżeli przyjąć, że liczba mieszkańców w/w gmin kształtuje się na poziomie kilku tysięcy (najczęściej 4-7 tys. mieszkańców, z wyjątkiem gmin podmiejskich gdzie liczba ta jest wielkością kilkunastotysięczną) to wydatki gmin na 1-go mieszkańca stanowią niekoniecznie symboliczną złotówkę 10. A potrzeby wydają się dużo większe. Świadczyć o tym może stan zabezpieczenia obiektów wpisanych do rejestru Konserwatora zabytków wchodzących w skład tzw. siedzib podworskich będących własnością gminy lub pozostającej w jej posiadaniu. Dworek Jana Konopnickiego w Przedwojewie gm. Opinogóra - administracja AWRSP - fot. aut. 10 z danych opublikowanych przez Kongres Kultury Polskiej w 2009r. wynika, że wydatki te w gminach wiejskich woj. mazowieckiego kształtują się na poziomie od 81,6 zł w 2006r. do 91,6 zł w 2007r., co wskazuje na istotne rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z gmin i Banku Danych Regionalnych GUS,

6 Fragment dworku rodziny Bojanowskich w Lipie gm. Regimin (2010r.) - fot. aut. Wiele ciekawszych informacji dostarczyłaby analiza źródeł finansowania jednostek muzealnych w obszarze zestawienia wielkości dotacji udzielanych w poszczególnych grupach i województwach. Analiza ta winna obejmować szeroki obszar uwzględniający nie tylko wysokość przyznanej dotacji, czy też udział własny jednostki ale także (a może przede wszystkim) powinna stanowić podstawę oceny efektywności wykorzystanych środków publicznych z określeniem celu ich przeznaczenia. Wysokość dotacji powinna stanowić czynnik motywujący dla pracowników i kierownictwa jednostki do podejmowania działań ukierunkowanych na wymierne efekty ich pracy. Zaś kluczowymi kryteriami w ocenie działań muzeów powinny być podstawowe zadania statutowe. Należy zauważyć, że udział dotacji przekazywanej przez organizatorów w przytoczonych powyżej wielkościach procentowych stanowi poziom niewystarczający dla realizacji zadań. Od kilku lat kwoty dotacji z roku na rok wykazują tendencję malejącą 11, sięgającą nawet ok. 30%. Stan ten najczęściej organizatorzy tłumaczą koniecznością zapłaty 11 A. M. Jurkowska-Zeidler Gospodarka finansowa muzeów jako jednostek sektora finansów publicznych zob. pod red. J. Włodarskiego K. Zeidlera Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 56,

7 tzw. janosikowego. Problem ten ma nieco szersze podłoże i ograniczanie go do wspomnianego zobowiązania jest wielkim uproszczeniem. Jego przyczyn należy upatrywać w źródłach finansowania samorządów 12. Podstawowym źródłem finansowania samorządu województwa są bowiem udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwanym potocznie CIT-em. Marszałkowie sygnalizują nieustannie, że wpływy z tego podatku maleją. To prawda. Na przestrzeni ostatnich kilku lat poziom dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych zasadniczo się obniżył. Przyczyna nie leży jednak po stronie marszałków województw. To nie oni bowiem decydują o kształcie obowiązującego prawa. Obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych zwanego PIT-em do poziomu 19% (obecnie 18%) spowodowało, że przedsiębiorcom nie opłacało się płacić podatku CIT w wysokości 28%. Dotychczasową działalność w formie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowaną CIT-em - zawiesili, rejestrując nową opodatkowaną PIT-em, w niższej stawce podatkowej. Ta jednak nie stanowi udziału w dochodach samorządu. Poprzez to działanie ustawodawca pozbawił siebie samego możliwości realizowania jednego z podstawowych zadań państwa wynikającego z konstytucji 13. Niewybaczalnym jest jednak to, że własnych błędów nie próbuje naprawić. Problem finansowania działalności muzealnej, aczkolwiek od dawna bardzo dotkliwy dla działań wielu jednostek, nie został do chwili obecnej gruntownie przebadany. Stanowi bowiem zjawisko złożone, wynikające z uwarunkowań prawnych, organizacji muzeów i zasad finansowania tych jednostek przyjętych przez organy prowadzące. Należy też zauważyć, iż działań tego typu nie prowadzono od czasów Stanisława Lorentza 14. Jedną z przyczyn jest brak w resorcie kultury jednostki organizacyjnej, która zajmowała by się badaniami stanu muzealnictwa w Polsce. 12 G. Matt Muzeum jako przedsiębiorstwo łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 200, 13 art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), 14 S. Lorentz Muzea i zbiory w Polsce , Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1956,

8 4. Infrastruktura Szereg jednostek muzealnych funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę powstałą w poprzedniej epoce. Stan techniczny magazynów w których są przechowywane zbiory muzealne wymaga podjęcia radykalnych decyzji. W ich następstwie należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego lub przeprowadzenie gruntownego remontu. Standardy, wynikające zresztą z obowiązujących aktów prawnych, wymagają zastosowania rozwiązań zapewniających przechowywanie zbiorów w określonej temperaturze czy wilgotności. Większość obiektów muzealnych to budynki tradycyjne wyposażone w tradycyjne systemy grzewcze, oświetleniowe, itp. Koszt ich utrzymania jest relatywnie wysoki. Postęp techniczny w tym zakresie jest dość znaczny i umożliwia zastosowanie rozwiązań w następstwie których, wydatki jednostek maleją. Ale ile takich jednostek w Polsce istnieje? Czy w ogóle rozważa się zastosowanie jakichkolwiek innowacyjnych rozwiązań, które w innych, znacznie bogatszych krajach powoli stają się normalnością? Przykład jednego z najbardziej innowacyjnych muzeów na świecie, które powstało w San Francisco jest może abstrakcyjny w polskiej rzeczywistości. Budynek Kalifornijskiej Akademii Nauk zawiera akwarium, planetarium, muzeum historii naturalnej oraz urządzenia badawcze i edukacyjne. Wyróżnia go ogromny zielony dach jak też zastosowane rozwiązania ekologiczne 15. Jest jednak dowodem na to, że można i się opłaca. Często też zdarza się, że obiekty muzealne są eksponowane w tradycyjnych, nieoświetlonych, pozbawionych klimatyzacji gablotach. Jeśli są one oświetlone to najczęściej jest to oświetlenie tradycyjne (żarowe) a więc wydzielające ciepło oddziaływujące najczęściej destruktywnie na eksponowany tam obiekt. I cóż z tego, że w naszym kraju istnieją przepisy prawa, które regulują sposoby i warunki przechowywania gromadzonych przez muzea obiektów? I cóż, że określają dopuszczalne dobowe wahania temperaturowe, nakazują badanie poziomu wilgotności, stopień naświetlenia, itd. Praktyczna realizacja tych postanowień wygląda na ogół nieco odmiennie bowiem nawet przekonany i aktywnie zaangażowany człowiek nie jest w stanie zapewnić warunków zbliżonych do optymalnych. A skutki mogą, i zwykle są nieodwracalne 15 M. Mychlewicz Energooszczędna Akademia Nauk,

9 dla gromadzonych przez całe lata lub wieki obiektów muzealnych, powodując ich powolne niszczenie i bezpowrotną utratę. Czy zastosowanie innowacyjnych metod w obszarze infrastruktury jest więc błędem? 5. Czy stać nas na to by narażać zachowane obiekty stanowiące nasze dziedzictwo narodowe? Digitalizacja zbiorów Istniejący spór o obszar i kształt działań muzeów wynika nie tylko z definicji muzeum, podejścia tradycyjnego czy nowoczesnego ale też z postępu technicznego, nowych form prezentacji, komunikacji, potrzeb społecznych 16. Oprócz tradycyjnych form funkcjonowania muzeów pojawiły się jednostki stosujące szereg technik multimedialnych uzupełniających prezentowane w sposób tradycyjny eksponaty czy wręcz oferujące możliwość zwiedzania wirtualnego. Należy zaznaczyć, że działania te cieszą się dużym zainteresowaniem i sporą społeczną akceptacją, o czym świadczy np. ilość zwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzeba przyznać, że zastosowane metody prezentacji stanowią atrakcyjną formę audiowizualną. Cóż jednak oryginalnego mają do zaoferowania swoim odbiorcom? Na pewno oryginalną formę przekazu wykorzystywaną w obszarze edukacyjnym. Idea działań muzealnych zakłada, że mają one na celu gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, upowszechnianie i prowadzenie badań, których przedmiotem są dobra kultury. Czy zatem nie mają racji obrońcy tradycyjnych form funkcjonowania muzeów? W wielu wypadkach racja jest oczywiście po ich stronie. Należy jednak zauważyć, iż zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wcale nie musi kłócić się z ideą muzealnictwa. Dostępność do informacji o zasobach muzealnych w oparciu o tworzony w muzeach elektroniczny inwentarz zbiorów ma charakter bardzo ograniczony. Nie jest bowiem możliwe pozyskanie informacji tego typu poprzez sieć internetową. Po pierwsze, rozproszony system baz danych - ograniczający się do ewidencjonowania zbiorów muzeum w którym się znajdują - nie umożliwia pozyskania wiedzy o zbiorze i jego zawartości dla celów muzealnych i potrzeb społecznych. Po drugie, wykorzystywane oprogramowanie nie zapewnia możliwości efektywnego pozyskiwania wprowadzonych danych w ujęciu analitycznym. Ma to swoje odzwierciedlenie w kosztach działań jednostek muzealnych i w zasadniczy sposób ogranicza możliwości badawcze. 16 P. Krzyworzeka Wiedzochłonne organizacje, E-mentor Nr 3/2010,

10 Specyfika działalności jednostek muzealnych wymaga opracowania narzędzia umożliwiającego szybkie i dokładne przeprowadzenie kwerendy w celu zaprojektowania np. wystawy. Wydatki związane z zakupem takiego oprogramowania są bardzo wysokie i większość jednostek muzealnych nie posiada możliwości jego nabycia. Realizowane próby wytworzenia oprogramowania usprawniającego pracę muzealników są procesem długotrwałym zarówno w etapie ich tworzenia jak również wdrażania zaś jednostki realizują go na własne ryzyko. O potrzebie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze informatyzacji muzealnictwa wiadomo od dość dawna. Przyjęto nawet program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce na lata Zakłada on realizację działań w obszarze digitalizacji zbiorów muzealnych jednak po dwóch latach od jego wdrożenia nie widać efektów w postaci np. obniżenia kosztów funkcjonowania muzeów. Najwyraźniej brak zainteresowania realizacją programu ze strony organów prowadzących spowoduje, że pozostanie on do końca programem. 6. Zmiany w obszarze legislacyjnym Realizowane przez muzea zadania, należy uznać jako działania o charakterze naukowo-badawczym. Warto jednak zauważyć, że zachodzące w społeczeństwie przemiany powodują coraz to nowe potrzeby a tym samym warunkują nowy kształt realizowanych zadań nie do końca spójny z ideą muzeum. Coraz większą rolę odgrywa też czynnik ekonomiczny. Niejednokrotnie istniejące muzea, chcąc funkcjonować i realizować zadania podstawowe, z konieczności podejmują działalność o charakterze komercyjnym 17 a środki z niej uzyskane przeznaczają na działalność statutową. Powoduje to konieczność przeprowadzenia analizy ukierunkowanej na określenie nowej jakości polskiego muzealnictwa i wprowadzenia na drodze legislacyjnej unormowań prawnych sankcjonujących istniejącą rzeczywistość. Wśród nich należy w oczywisty sposób uwzględnić konieczność uwzględnienia w zapisach ustaw podatkowych możliwości wspierania przez podmioty gospodarcze działań w zakresie ochrony dóbr kultury realizowanych przez muzea. I nie chodzi tu tylko o powszechnie znaną formę darowizny, która w obecnym stanie prawnym jeśli ma miejsce nie podlega odliczeniu od dochodu darczyńcy, lecz o możliwość odliczania od podstawy opodatkowania całości wydatków związanych z zakupem obiektu muzealnego przekazanego w zasoby muzeum. 17 M. Popczyk Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 37,

11 Zasadniczych zmian wymaga również uregulowanie statusu muzeów. Wprowadzona w 1997r. reforma administracyjna spowodowała zasadniczy podział jednostek muzealnych. Podział ten obejmuje jednostki dla których organem założycielskim jest Minister Kultury oraz te dla których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki, powiatowy czy gminny. Przyporządkowanie znakomitej większości muzeów do samorządów, szczególnie samorządów powiatowych pozbawionych źródeł finansowania lub samorządów gminnych dysponujących w większości niewielkimi dochodami, było powodem ograniczenia ich działań statutowych w celu realizacji innych o charakterze komercyjnym. Nade wszystko stało się to początkiem kryzysu w funkcjonowaniu tych jednostek. I cóż z tego, że w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, zapisano, iż podmioty tworzące muzea mają obowiązek zapewnić środki na ich utrzymanie i rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom. 18. Wystarczy przeanalizować na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak kształtował się udział jednostek prowadzących w finansowaniu muzeów, by ustalić, że wykazywał stałą tendencję malejącą. Nie zmieniła też sytuacji dokonana w 2005r. nowelizacja ustawy o muzeach. Co prawda wypracowano system wsparcia finansowego samorządowych instytucji kultury poprzez stworzenie możliwości finansowania przez resort (bez pośrednictwa organu założycielskiego), jednak tryb wyłaniania jednostek aspirujących do uzyskania dotacji przeprowadzany w formie konkursowej, powoduje preferencje dla organizacji pozarządowych. One to głównie stają się beneficjentami tej pomocy. Podsumowanie Organy państwa mają możliwość tworzenia nowych rynków aktywności zawodowej. Muszą się one stać obiektem zainteresowania ze strony przedsiębiorców jak też pracowników i to zarówno na etapie prac zabezpieczających czy konserwacyjnych ale także (a może przede wszystkim) w ramach nowej funkcji użytkowej określonej po przekazaniu obiektu do użytku publicznego. Niewątpliwie staną się też miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (miejscem pracy) a więc źródłem dochodów dla pracujących lub przedsiębiorców. I to dopiero stanowi początek korzyści ekonomicznych obejmujących wpływy środków finansowych wynikające z zatrudnienia, z prowadzonej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. To spadek poziomu bezrobocia, obniżenie wydatków na zasiłki, zwiększenie 18 art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 956 z późn. zm.),

12 wpływów podatkowych (udziałów w podatkach stanowiących należność jednostek samorządu terytorialnego). Wymaga to szeregu zmian w zakresie świadomości obywateli. Nie potrzeba bowiem prowadzenia specjalistycznych badań socjologicznych, by stwierdzić, że ta świadomość nie jest zbyt głęboka. Wystarczy przeanalizować programy nauczania szkół, zakres przedmiotowy kierunków nauczania, by postawić diagnozę, która ma niestety niezbyt optymistyczny wymiar. Krytycznej oceny nie zrównoważy tutaj fakt realizacji w toku nauczania przedmiotu pn. Wiedza o kulturze, ponieważ jego zakres jest wysoce niewystarczający, podobnie jak przygotowanie sporej części nauczycieli prowadzących. W toku studiów I i II stopnia, poza kierunkami kształcenia humanistycznego, nie realizuje się w ogóle edukacji kulturalnej. Prowadzi to wprost do sytuacji w której absolwent studiów wyższych, legitymujący się dyplomem ukończenia renomowanej wyższej uczelni jest kulturalnym analfabetą dla którego rokoko znaczy tyle samo co rokokoko 19. Nie przeszkadza to jednak by aspirował do zaliczenia go w poczet intelektualnych elit. Omawiane zagadnienie jakim jest świadomość społeczna obywateli ma również swoje następstwa w okresie poedukacyjnym. Dorosły i niejednokrotnie wykształcony człowiek, świadomy obywatel, realizujący się często w działalności pozazawodowej, na niwie kultury czuje się nieswojo. Zapytany o lekturę książki, ostatnio oglądaną sztukę teatralną czy operową, zwiedzanie wystawy zorganizowanej przez muzeum położonej najbliżej miejsca zamieszania, najczęściej przyznaje, że ma z tym spore zaległości. Rozważając zagadnienie świadomości obywatelskiej w odniesieniu do ochrony dóbr kultury nie sposób pominąć analizę poziomu świadomości osób sprawujących funkcje publiczne. Mają one istotny wpływ na kształtowanie bytu jednostek kultury, w tym jednostek muzealnych. To przecież posłowie (radni) podejmują decyzje o charakterze inwestycyjnym, finansowym i organizacyjnym. Przeprowadzenie pobieżnej analizy składu rad gmin, powiatów, województw a także wykształcenia członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego daje bowiem wiele do myślenia na temat stanu polskiego muzealnictwa. Tymczasem muzeum jawi się jako przedsiębiorstwo świadczące usługi na rynku kulturalnym 20. Jest funkcjonującym na rynku podmiotem gospodarczym, który odpowiada na 19 parafraza tekstu Jerzego Shtura z filmu Juliusza Machulskiego pt. Seksmisja, 20 G. Matt Muzeum jako przedsiębiorstwo łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 27,

13 zapotrzebowanie (popyt) nabywcy. Jego produktem są usługi w zakresie sztuki. Tworzy rynek pracy dla zatrudnionych i rynek zbytu dla innych podmiotów. Korzyści z inwestowania w muzea mają jak widać zarówno wymiar edukacyjny, duchowy, patriotyczny czy społeczny. Poprzez działania muzeów wzrasta poziom wiedzy i świadomości społecznej, poczucie dumy z przynależności do grupy, społeczności lokalnej, narodu ale też powstające więzi integrują mieszkańców pobudzając je do aktywności społecznej i gospodarczej. Niewątpliwie więc przyczyniają się również do powstania korzyści ekonomicznych Tamże, s. 31,

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Świnoujście z dnia... STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. załącznik do uchwały nr XIV/390/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie załącznik do uchwały nr LI/987/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

~r1~ Andrzjj Zieliński

~r1~ Andrzjj Zieliński UCHWALA R XLVI/255/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 L w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji dla tej instytucji w wysokości zapewniającej w 100% pokrycie kosztów utrzymania budynków i pełne pokrycie płac? Pytanie Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2014 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29.08.2014 r. P R O G R A M W S P Ó Ł P R A C Y Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2839 UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/1/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 10 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR VII/1/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 10 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR VII/1/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe oraz program działania Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT Rys historyczny Początki działalności społecznej w Polsce datuje

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów?

Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów? Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów? Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 w zw. z art.40

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów Tabela rozbieżności do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Lp. Resort zgłaszający Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia...

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... Projekt Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MILEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek udzielenia dotacji w wysokości pokrywającej 100% kosztów instytucji kultury

Obowiązek udzielenia dotacji w wysokości pokrywającej 100% kosztów instytucji kultury Czy gmina ma obowiązek udzielić dotacji dla gminnej instytucji kultury w wysokości zapewniającej w 100% pokrycie kosztów utrzymania budynków i pełne sfinansowanie płac? Czy gmina ma obowiązek udzielić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 346/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum UCHWAŁA NR LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1157/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 roku

Uchwała Nr 1157/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 roku Uchwała Nr 1157/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie: zmian do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Numer sprawy: 221/DOR/2014 Podmiot zadający pytanie: Urząd Gminy X Imię i nazwisko eksperta: dr Stanisław Bułajewski Afiliacja eksperta: UWM w Olsztynie OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych.

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Znaczna liczba samorządów gminnych w całym kraju, zdając sobie

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Sfery pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/745/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 14 lipca 2014 r.

Lublin, dnia 30 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/745/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 14 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2679 UCHWAŁA NR XLVII/745/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo