Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich"

Transkrypt

1 Krzysztof Kompa * Dorota Witkowska ** Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich Wstęp Dzieła sztuki, szczególnie te powszechnie uznawane przez historyków sztuki i krytyków, były od zawsze niezależnie od ich walorów estetycznych postrzegane jako jedna z form tezauryzacji czy inwestycji. W przeszłości inwestycje takie dokonywane były wyłącznie przez inwestorów posiadających znaczne środki finansowe albo z tytułu ich dziedziczenia, albo pozyskane na skutek ponadprzeciętnych umiejętności lub szczególnych okoliczności. W konsekwencji wiedza inwestorów na temat dzieł sztuki była zazwyczaj nietuzinkowa, a w przypadku jej niedostatków zatrudniano ekspertów o odpowiednich kompetencjach w tym zakresie. W ciągu ostatnich lat znacząco zmienił się profil inwestora, którym de facto stał się każdy posiadacz konta w funduszu emerytalnym. Jednak nawet jeśli przyjąć, że inwestowanie dotyczy jedynie osób świadomie i dobrowolnie pomniejszających bieżącą konsumpcję na rzecz przyszłych zysków, to i tak zauważamy, że współcześni uczestnicy rynku inwestują najczęściej kwoty relatywnie niewielkie, a ich wiedza nawet w zakresie popularnych instrumentów finansowych jest często mocno ograniczona; stąd duża popularność inwestycji zbiorowego inwestowania. Jednakże bardziej zasobni inwestorzy tworzą portfele zdywersyfikowane, w których znajdują się również walory wymagające większych nakładów finansowych, często niepodzielne i mające charakter inwestycji długookresowych. Należą do nich m.in. inwestycje na rynku metali szlachetnych, nieruchomości, numizmatów, dzieł sztuki 1 czy win, które są traktowane jako inwestycje alternatywne w stosunku do tych klasycznych, podejmowanych na rynku finansowym. Wprawdzie zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi w dzieła sztuki wśród polskich inwestorów wydaje się rosnąć, to na przeszkodzie realnym zmianom w tym zakresie stoi brak mierników, które pozwalałyby na porównanie tego typu inwestycji z inwestycjami w popularne instrumenty finansowe. Wynika to głównie z faktu, że dzieła sztuki charakteryzują się nie tylko brakiem podzielności, wysokim kosztem jednostkowym czy długością okresu inwestycji, ale przede wszystkim są wysoce heterogeniczne, co uniemożliwia ich bezpośrednie porównanie, pojawiają się na rynku zwykle incydentalnie, a ich wartość cena zależy od wielu, zmieniających się w czasie, czynników subiektywnych. Dlatego niezmiernie trudno jest określić czystą zmianę ich ceny, a jedynym sposobem rozwiązania problemu wydaje się wykorzystanie hedonicznych indeksów cen. * Dr inż., Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie, ** Prof. dr hab., Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie, 1 Wzrastające zainteresowanie rynkiem sztuki w kontekście inwestycyjnym znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze [Pesando, 1993; Mei, Moses, 2002; Campbell 2008; Shu-Hui i inni, 2010; Sokołowska, 2012].

2 W prezentowanym badaniu podejmujemy zatem próbę konstrukcji hedonicznego indeksu cen malarstwa polskiego 2 na podstawie danych pochodzących z rynku aukcyjnego. Przedstawione rozważania i wyniki mają charakter pilotażowy i dotyczą dzieł wybranych polskich malarzy, wystawionych do sprzedaży na aukcjach w Polsce przez 41 domów aukcyjnych i fundacji w latach Badania podzielono na kilka etapów. W pierwszym kroku podjęto próbę identyfikacji podstawowych czynników, które mają wpływ na cenę obrazów. W drugim oszacowano modele regresji dla cen dzieł sztuki, wykorzystując do ich opisu głównie cechy jakościowe. Natomiast w etapie trzecim obliczono i porównano hedoniczne indeksy cen malarstwa. 1. Hedoniczny indeks cen dzieł sztuki Podstawowym atrybutem dzieła sztuki jest jego niepowtarzalność, która implikuje brak porównywalności. Dlatego, o ile nie następuje wielokrotna sprzedaż tych samych prac, bardzo trudno jest zmierzyć zmiany cen występujące na tym rynku. Brak porównywalności dotyczy również przypadku różnych prac tego samego autora cena dzieła zależy od wielu subiektywnych czynników, wśród których można wyróżnić indywidualne cechy: autora, obrazu i wystawcy obiektu do sprzedaży. W związku z tym istnieje potrzeba konstrukcji indeksów hedonicznych [Candela i inni, 2003; Higgs, 2010; Citadel, 2012, 2013], które umożliwią porównywanie cen obrazów w kolejnych okresach czasu, przy uwzględnieniu wszystkich prac, w tym i tych, które są przedmiotem transakcji choćby tylko jeden raz 3. Indeksy hedoniczne są szeroko wykorzystywane jako wskaźniki cen na rynkach dóbr heterogenicznych (np. nieruchomości czy dzieł sztuki) lub dóbr o często zmieniających się charakterystykach jakościowych (np. komputery). Indeksy te wykorzystują funkcje hedoniczne (modele hedoniczne), czyli relacje zachodzące między cenami różnych rodzajów danego dobra, a atrybutami je charakteryzującymi 4. Ich zastosowanie pozwala korygować obserwowane ruchy cen o zachodzące w czasie zmiany w jakości (quality adjustment) dóbr uwzględnionych we wskaźniku dynamiki cen 5. Dwufazowy hedoniczny indeks cen jest metodą szacowania przybliżonej wartości dzieła sztuki, która pozwala obliczyć indeks cen sztuki, korygujący średnią cenę prac twórcy o cechy jakościowe, które są zmiennymi objaśniającymi w modelu hedonicznym. W pierwszym kroku szacuje się MNK parametry modelu regresji hedonicznej postaci [por. Kraussl, van Elsland, 2008; Kraussl, Wiehenkamp, 2010; Higgs, 2010]: ln k P i, t 0 j X ij, t tzi, t i, t j 1 t 1 gdzie: ln P i,t logarytm naturalny ceny i-tego dzieła (i = 1, 2,, N) w okresie t, (t = 1, 2,, τ), αj, βt współczynniki regresji, X ij,t zmienne hedoniczne (j = 1, 2,, k), Z i,t zmienne binarne opisujące okres, w jakim zarejestrowano cenę i-tego dzieła, ε i,t składnik losowy modelu. W drugim kroku wyznacza się hedoniczny indeks cen na podstawie wzoru: (1) 2 Badania pt. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym realizowane są w ramach projektu NCN 2012/05/B/HS4/ Skutkuje to zwiększeniem liczebności próby wykorzystanej do wyznaczenia indeksu. 4 Budując modele hedoniczne, zakłada się, że wartość pewnych dóbr (np. mieszkania) wynika z wartości, jakie poszczególne ich składowe (np. lokalizacja, wyposażenie) przedstawiają dla użytkownika. To założenie pozwala przedstawiać cenę rozpatrywanego dobra jako funkcję jego charakterystyk. 5 Opis indeksów hedonicznych znaleźć można m.in. w [Triplett, 2006; Nesheim, 2006; Widłak, 2010].

3 gdzie: P it, P i, t 1 n m 1/ n 1/ m ( Pi, t 1) ( Pi, t ) i 1 i 1 indeks HQA (2) ceny obiektów odpowiednio w okresie t i t+1, HQA współczynnik korygujący (hedonic quality adjustment), który wyznacza się na podstawie oszacowanych w modelu (1) parametrów ˆ, jako: gdzie: j k n X m ij, t 1 X ij, t HQA exp ˆ j (3) j 1 i 1 n i 1 m ˆ oceny MNK współczynników regresji, m, n liczba dzieł sprzedanych j odpowiednio w roku t + 1 i t. 2. Baza danych i wybór cech hedonicznych Obrazy wystawiane na aukcjach 6 opisuje się za pomocą zbioru atrybutów. Zbiory te nie są zestandaryzowane i mogą różnić się dla każdego z organizatorów aukcji. W związku z tym do badań wybrano wspólne dla wszystkich obiektów cechy, charakteryzujące analizowane dzieła sztuki. Zmienną objaśnianą we wszystkich konstruowanych modelach jest logarytm naturalny ceny sprzedaży [zł] i jest to, poza powierzchnią obrazu, jedyna cecha ilościowa. Pozostałe cechy są jakościowe i zostały zakodowane jako zmienne binarne. Ich opis 7 wraz z maksymalną liczbą wariantów wykorzystaną w pojedynczym modelu zamieszczono w tablicy 1. Z uwagi na to, że realizowane badania nad zastosowaniem indeksów hedonicznych na rynku sztuki mają charakter pilotażowy, skonturowano indeksy cen obrazów dla trzech różnych zbiorów obiektów, które stały się podstawą do oszacowania modeli hedonicznych (1). Pierwsza próba zawiera prace sześciu malarzy, które osiągnęły wysokie ceny (w większości należące do dwóch pierwszych grup cenowych). Druga zawiera prace dziesięciu autorów o największej liczbie prac sprzedanych na analizowanych aukcjach w latach Natomiast próba trzecia zawiera prace dziesięciu młodych twórców (najstarszy urodzony w 1977 r.), których dzieła są najniżej wyceniane. Tablica 1. Zmienne jakościowe i ich warianty Symbol Liczba Opis zmiennej zmiennej wariantów Autor Nazwisko autora obrazu (patrz tablica 2) 10 Klasa Kategoria, do której należy autor ze względu na średnią wartość wszystkich wystawionych obrazów 4 Rok Rok wystawienia obrazu na aukcji (zmienna binarna Z, ) 4 Sygnatura Technika i t Informacja o występowaniu sygnatury: sygnowany i 0 w przeciwnym przypadku 1 gdy obraz jest Technika malarska lub materiał (Akryl, Akwarela, Deska, Gwasz, Karton, Olej, Ołówek, Pastel, Płótno, Płyta, Tektura, Tempera, Tusz, Sklejka, i inne) Pierwotna baza danych, opisana w pracy: [Lucińska, 2012], która została częściowo uzupełniona przez dodatkowe dane, zawiera informacje o pracach stworzonych przez 2938 artystów, wystawianych do sprzedaży na aukcjach w analizowanych latach. 7 Przedstawione warianty zmiennych dotyczą wszystkich oszacowanych modeli, co oznacza, że w pojedynczym modelu nie muszą wystąpić wszystkie warianty wymienione w tablicy 1.

4 Informacja o relacji ceny ofertowej i ceny wywoławczej (Xj =0 Wartość => cena wywoławcza została przebita, Xj =1 cena wywoławcza jest wyższa niż cena oferowana przez kupujących ) Informacja o tym, czy autor żył w momencie wystawienia Zgon obrazu do sprzedaży (Xj =0 => autor żył w chwili wystawienia na aukcji) Źródło: Opracowanie własne. W tablicy 2 podano nazwiska wszystkich malarzy wraz z informacją o liczbie sprzedanych obrazów, ich wartości, klasie cenowej 8 oraz przynależności do jednej z trzech prób estymacyjnych. Jak widać, najmniej sprzedano prac Jana Matejki (tj. 3) i młodego twórcy Macieja Andrzejewskiego (5 prac), a najwięcej obrazów Jerzego Kossaka (tj. 91). Widoczne jest znaczne zróżnicowanie cen dzieł poszczególnych artystów poczynając od średniej ceny za dzieło w wysokości 228 zł (Ageena), co określono jako czwartą klasę cenową, do niemal 450 tys. zł (Matejko) za pojedynczy obraz, należący do pierwszej klasy cenowej, kończąc. Zróżnicowanie kryteriów doboru elementów do próby estymacyjnej ma istotny wpływ na wybór zmiennych objaśniających w funkcji regresji (1). Innymi słowy niektóre warianty wyróżnionych zmiennych nie występują w konkretnej próbie estymacyjnej, np. wszyscy twórcy, których prace utworzyły próbę trzecią, są młodzi, zatem w tym przypadku nie pojawia się w modelu zmienna zgon, podobnie jak zmienna klasa, bowiem ceny wszystkich dzieł tych malarzy należą do najniższej kategorii cenowej. Tablica 2. Lista malarzy oraz informacja nt. wystawionych na aukcjach prac Wystawione obrazy Nr Lp. Autor próby Liczba [szt.] Wartość [zł] Średnia wartość Klasa wg ceny 1 Adamiak Anna , Ageena Karolina , Andrzejewski Maciej , Bańda Barbara , Bazowska Natalia , Bezat-Majeranowska Magdalena , Bielesz Magda , Bober Marcin , Bohdanowicz Maciej , Borkowska Agnieszka , Chełmoński Józef , Chmieliński Stachowicz Władysław , Dwurnik Edward , Erb Erno , Hofman Wlastimil , Kossak Jerzy 1; , Kossak Wojciech , Malczewski Jacek , Matejko Jan , Klasy cenowe dzieł sztuki można interpretować jako wyróżnik inwestycji skierowanych do inwestorów o różnym poziomie zamożności i awersji do ryzyka.

5 Rok Klasa Autor Technika 20 Nikifor Krynicki , Nowosielski Jerzy , Stryjeńska Zofia , Wyczółkowski Leon , Yerka Jacek , Zak Eugeniusz ,50 1 Źródło: Opracowanie własne. 3. Wyniki estymacji modeli regresji Estymacja modeli regresji hedonicznej jest nieodzownym wstępem do konstrukcji indeksów hedonicznych. Dotyczy różnych wariantów specyfikacji modeli, w których zmienia się zarówno lista zmiennych objaśniających, jak i sposób ich pomiaru reprezentacji poszczególnych cech. Modele omawiane poniżej wybrano ze względu na zróżnicowane kryteria doboru elementów do próby, porównywalność zbioru zmiennych objaśniających oraz poprawność merytoryczną ocen parametrów funkcji regresji. Parametry oszacowanych modeli zostały przedstawione w tablicach 3 7, w których podano pełną specyfikację funkcji regresji, pogrubioną czcionką oznaczając te warianty zmiennych, które są referencyjne w danym modelu. Oprócz tego podano liczbę obiektów w próbie estymacyjnej N oraz podstawowe charakterystyki modeli, tj. współczynnik determinacji i skorygowany R 2, wartość statystyk Durbina Watsona (DW) i Fishera (F) oraz kryterium Akaike a. Gwiazdki tradycyjnie oznaczają poziom istotności: *** odpowiada α = 0,01, ** - α = 0,05 i * - α = 0,1. Tablica 3. Wyniki estymacji modelu dla próby 1. o liczebności: N = 179 Zmienna Parametr Zmienna Parametr Const. 5,991 *** Akryl 0,174 Chełmoński 0,205 Akwarela -0,366 ** Kossak_J -0,870 *** Gwasz -0,327 * Matejko 0,029 Olej -0,043 Stryjeńska -0,352 * Pastel -0,474 ** Yerka -0,773 *** Tempera -0,354 Zak Rok1 0,023 Inne techniki Klasa1 2,952 *** Rok2 0,187 ** Klasa2 1,292 *** Rok3 0,270 *** Klasa3 0,579 *** Rok4 Klasa4 Sygnatura -0,113 Zgon -0,063 Powierzchnia 0,290 *** Wartość 0,024 R 2 0,9198 kryt. Akaike a 152,04 F(21, 157) 85,725 R 2 adj. 0,9091 ρ 0,2002 DW 1,5704 Analizując parametry modelu regresji hedonicznej oszacowanego na podstawie pierwszej próby (tablica 3), stwierdzamy że prace Jerzego Kossaka i Jacka Yerki są zdecydowanie niżej wyceniane niż prace Zaka. Spośród technik malarskich cenę istotnie (na poziomie α=0,05) obniżają (w stosunku do zmiennej referencyjnej inne techniki) zmienne: akwarela i pastel. Zmienne: wartość, sygnatura i zgon nie mają istotnego wpływu na cenę

6 A u t o r Tec hni Rok Klasa Autor Technika obrazów w tej grupie prac, podczas gdy powierzchnia dodatnio wpływa na wartość wystawianych dzieł, podobnie zresztą, jak przynależność do niższej niż czwarta klasy cenowej. Tablica 4. Wyniki estymacji modelu dla próby 2. o liczebności: N = 704 Zmienna Parametr Zmienna Parametr Const. 5,749 *** Akwarela 0,165 * Chmieliński -0,442 *** Akryl 0,286 ** Dwurnik -0,887 *** Gwasz 0,191 * Erb -0,372 *** Olej 0,352 *** Hofman -0,372 *** Tempera 0,385 *** Kossak_J -0,550 *** Tusz -0,098 Kossak_W -0,344 *** Ołówek 0,049 Malczewski 0,117 * Pastel 0,246 ** Nikifor -0,577 *** Inne techniki Nowosielski -0,146 ** Klasa1 2,946 *** Wyczółkowski Klasa2 1,568 *** Rok1-0,002 Klasa3 0,801 *** Rok2 0,010 Klasa4 Rok3 0,023 Sygnatura 0,042 Rok4 Powierzchnia 0,223 *** Wartość 0,071 ** R 2 0,9353 kryt. Akaike a 486,98 F(26, 677) 379,2 R 2 adj. 0,9328 ρ 0,1380 DW 1,7238 W przypadku drugiej próby estymacyjnej przedstawiamy dwa oszacowane modele (tablice 4 i 5). Pierwszy skonstruowany został dla pełnej listy zmiennych (z wyjątkiem zmiennej: zgon, pominiętej z powodu ścisłej współliniowości raportowanej przez program GRETL). Drugi model zawiera natomiast tylko te zmienne, które okazały się statystycznie istotne 9 dla poziomu α=0,05. Jak można zauważyć, jakość objaśnienia badanej grupy prac przez oba modele jest bardzo zbliżona współczynnik determinacji w modelu pełnym jest wprawdzie wyższy, ale już skorygowany R 2 (R 2 adj) jest większy dla modelu drugiego. Usunięcie zmiennych binarnych opisujących rok transakcji oraz zmiennych: tusz, ołówek i sygnatura sprawiło, że zmienne istotne w modelu pełnym dopiero na poziomie α=0,1 stały się istotne na poziomie α=0,05. W analizowanej grupie prac dzieła wszystkich malarzy, z wyjątkiem obrazów Malczewskiego, charakteryzowały się niższymi cenami niż obrazy Wyczółkowskiego. Wymienione techniki malarskie podwyższają wartość wystawianych prac w stosunku do zmiennej referencyjnej, podobnie jak: ich powierzchnia, wartość fakt osiągnięcia na aukcji ceny przynajmniej równej cenie wywoławczej oraz klasa przynależność do klasy cenowej niższej niż czwarta. Tablica 5. Wyniki estymacji modelu dla próby 2. o liczebności: N = 704 z pominięciem nieistotnych zmiennych Zmienna Parametr Zmienna Parametr Const. 5,813 *** kaakryl 0,291 ** Kossak_J -0,551 *** Akwarela 0,170 ** 9 Zastosowano procedurę systematycznego usuwania zmiennych najmniej istotnych.

7 Klasa Kossak_W -0,345 *** Gwasz 0,197 ** Chmieliski -0,440 *** Olej 0,358 *** Dwurnik -0,893 *** Tempera 0,403 *** Erb -0,372 *** Pastel 0,256 ** Hofman -0,371 *** Inne techniki Malczewski 0,118 * Klasa1 2,951 *** Nikifor -0,609 *** Klasa2 1,572 *** Nowosielski -0,152 ** Klasa3 0,804 *** Wyczółkowski Klasa4 Powierzchnia 0,222 *** Wartość 0,069 ** R 2 0,9351 kryt. Akaike a 477,18 F(20, 683) 491,7 R 2 adj. 0,9332 ρ 0,1436 DW 1,7127 Ostatnie dwa modele zostały oszacowane dla próby, zawierającej prace najmłodszych artystów, w związku z tym pominięto zmienne: zgon i klasa, ponieważ te cechy nie różnicują autorów tej grupy. Jak widać w tablicach 6 i 7, większość zmiennych jest statystycznie nieistotna i poza wyróżnionymi nazwiskami twórców jedynie zmienna: wartość ma wpływ istotny, ale ujemny znak parametru przy niej stojącego jest trudny do zinterpretowania. Usunięcie z modelu zmiennych nieistotnych nie poprawiło jego własności. Reasumując ocenę omawianych modeli, należy wskazać, iż stopień ich objaśnienia jest niezwykle wysoki. Może na to wpływać obecność zmiennej klasa (pominiętej w modelu oszacowanym na próbie 3), która pozycjonuje dzieła ze względu na ich cenę.

8 Autor Autor Autor Technika Rok Tablica 6. Wyniki estymacji modelu dla próby 3. o liczebności: N = 116 Zmienna Parametr Zmienna Parametr Const. 5,923 Rok1-0,199 Adamiak -1,388 *** Rok2-0,207 Ageena -1,428 *** Rok3-0,106 Andrzejewski -1,402 *** Rok4 Bańda 0,714 ** Akryl 0,122 Borkowska -0,235 Akwarela -0,127 Bezat -1,052 *** Olej 0,282 Bielesz -0,211 Inne techniki Bober -0,750 *** Sygnowany 0,228 Bohdanowicz -0,818 *** Powierzchnia 0,073 Bazowska Wartość -0,786 *** R 2 0,7752 kryt. Akaike a 170,27 F(18, 97) 18,3883 R 2 adj. 0,7330 ρ 0,1955 DW 1,5928 Tablica 7. Wyniki estymacji modelu dla próby 3. o liczebności: N = 116 z pominięciem wybranych nieistotnych zmiennych Zmienna Parametr Zmienna Parametr Const. 7,276 Bezat_Majera -1,317 *** Adamiak -1,405 *** Bielesz -0,183 Ageena -1,642 *** Bober -0,805 *** Andrzejewski -1,540 *** Bohdanowicz -0,736 ** Banda 0,191 Bazowska Borkowska -0,252 Wartość -0,727 *** R 2 0,7452 kryt. Akaike a 172,27 F(10, 105) 30,7127 R 2 adj. 0,7210 ρ 0,2131 DW 1,5604 Źródło: Obliczenia własne 4. Hedoniczne indeksy cen prac wybranych twórców Dysponując wynikami estymacji modeli dla wybranych prób badawczych, skonstruowano hedoniczne indeksy cen obrazów wybranych malarzy polskich. Przedstawione w tablicy 8 hedoniczne indeksy łańcuchowe zostały wyznaczone zgodnie z wzorami (1) (3) dla modeli przedstawionych w tablicach 3, 4 i 6, natomiast indeksy o stałej podstawie z 2007 r. wyznaczono według znanych reguł przeliczania indeksów o zmiennej podstawie. Tablica 8. Indeksy hedoniczne dla wybranych grup dzieł malarzy polskich Próba Rok HQA Indeks hedoniczny Indeks o podstawie ,8494 0,5921 0, ,4466 1,1799 0, ,2078 1,7404 1, ,4568 1,0416 1, ,5912 0,9492 0, ,0145 0,9965 0, ,7951 1,2086 1, ,1878 0,8810 1,0648

9 2010 0,9385 1,0670 1,1361 Jak widać w 2010 r. ceny prac młodych twórców oraz prac należących do pierwszej próby estymacyjnej wzrosły odpowiednio o 14% i 22% w stosunku do 2007 r., podczas gdy ceny prac najchętniej kupowanych malarzy spadły w tym samym okresie o 5%. Przy czym w przypadku pierwszej próby ceny w 2008 r. spadły dramatycznie o ponad 40% w stosunku do roku poprzedniego. 5. Analiza wrażliwości hedonicznych indeksów cen Przy budowie indeksów hedonicznych nasuwa się szereg pytań związanych zarówno ze specyfikacją modeli regresji i rozmiarami próby estymacyjnej, jak i z kryteriami doboru do konstrukcji indeksu określonych obiektów badania. Ta ostatnia wątpliwość związana jest z występowaniem zmiennej wartość, której zadaniem jest oznaczenie ceny warunkowej (jeśli cena wywoławcza jest wyższa od oferowanej), co może być sygnałem, że do transakcji nie doszło, ponieważ cena mogła nie zostać zaakceptowana przez wystawiającego dzieło, por. [Sokołowska, 2012]. W związku z powyższym porównaliśmy między sobą zarówno oceny estymatorów parametrów modeli (1), jak i wartości indeksów hedonicznych wyznaczonych dla różnie zdefiniowanych zbiorów sprzedanych obiektów. Eksperymenty numeryczne przeprowadzono dla zbioru prac najmłodszych twórców (próba 3. zawierająca 116 obserwacji). W tablicy 9 porównano ze sobą wyniki oszacowania czterech wersji modeli (1): 1) model A, wykorzystujący pełną listę zmiennych (por. tablica 6), 2) model B, w którym usunięto zmienne binarne dla kolejnych lat analizy, 3) model C, z którego usunięto wszystkie zmienne statystycznie nieistotne, z wyjątkiem nazwisk twórców (por. tablica 7). Model czwarty (oznaczony jako B*) ma identyczną specyfikację jak model (B), ale został oszacowany na próbie, z której usunięto jeden obiekt badania. Tablica 9. Porównanie ocen parametrów modeli hedonicznych (1) oszacowanych dla próby 3 Model A Model B Model B* Model C Liczba stopni swobody R 2 0,775 0,769 0,769 0,745 Zmienna Wartości ocen parametrów strukturalnych Const 5,923 *** 5,664 *** 5,557 *** 7,276 *** Rok Rok1-0,199 Rok2-0,207 Rok3-0,106 Autor Adamiak -1,388 *** -1,375 *** -1,376 *** -1,405 *** Ageena -1,428 *** -1,524 *** -1,511 *** -1,642 *** Andrzejewski -1,402 *** -1,357 *** -1,346 *** -1,540 *** Bańda 0,714 ** 0,653 ** 0,557 * 0,191 Borkowska -0,235-0,285-0,288-0,252 Bezat -1,052-1,154 *** -1,146 *** -1,132 *** Bielesz -0,211-0,132-0,111-0,183 Bober -0,750 *** -0,727 *** -0,723 *** -0,805 *** Bohdanowicz -0,818 *** -0,762 *** -0,766 *** -0,736 **

10 Sygnatura Sygnowany 0,228 0,289 * 0,350 * Technika Akryl 0,122 0,122 0,126 Akwarela -0,127-0,072 0,074 Olej 0,282 0,269 0,286 Powierzchnia 0,073 0,085 ** 0,087 ** Wartość -0,786 *** -0,767 *** -0,764 *** -0,727 *** Z analizy wyników zamieszczonych w tablicy 9 wynika, iż zmniejszenie próby estymacyjnej nawet o jeden obiekt tzn. usunięcie mniej niż 1% obserwacji powoduje istotne zmiany w modelu hedonicznym, a zmienna dotąd istotna na poziomie α=0,05 (zmienna autor: Bańda, pracę tej bowiem malarki usunięto) przestaje być istotna (zmiana na α = 0,1). Zmiany specyfikacji przyczyniają się zarówno do korekt ocen estymatorów parametrów, jak i błędów standardowych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany statusu pojedynczych zmiennych. Ostatni z eksperymentów polegał na budowie hedonicznych indeksów cen na podstawie modeli przedstawionych w tablicy 9 dla różnej liczby sprzedanych prac, którą wyznaczono na podstawie zmiennej wartość. Innymi słowy, w pierwszym podejściu przyjęto (jak w tablicy 8), że wszystkie dzieła zostały sprzedane, nawet jeśli oferowana przez kupujących cena była niższa od wywoławczej. W drugim natomiast za sprzedane uznano tylko te prace, których cena transakcyjna była przynajmniej na poziomie ceny wywoławczej. W tablicach 10 i 11 przedstawiono indeksy hedoniczne wyznaczone na podstawie różnie wyspecyfikowanych modeli. Wskaźniki porównano za pomocą znanych miar statystycznych, tj. średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe (S), współczynnik zmienności (V), wartości maksymalne (max) i minimalne (min) oraz rozstęp (R) wyrażony w jednostkach bezwzględnych i względnych (R [%] względem średniej). Tablica 10. Indeksy hedoniczne dla próby 3. przy uwzględnieniu wszystkich obiektów badania Model HQA Indeks łańcuchowy Indeks o podstawie A 0,795 1,188 0,939 1,209 0,881 1,113 1,209 1,065 1,185 B 0,779 1,255 0,973 1,233 0,834 1,073 1,219 1,012 1,082 B* 0,789 1,261 0,976 1,219 0,830 1,070 1,146 1,036 1,134 C 0,839 1,157 0,955 1,146 0,905 1,094 1,146 1,036 1,134 Średnia 0,801 1,215 0,961 1,201 0,862 1,088 1,180 1,037 1,134 S 0,023 0,044 0,015 0,033 0,0316 0,017 0,034 0,019 0,036 V [%] 2,85 3,64 1,59 2,78 3,66 1,60 2,90 1,82 3,21 max 0,839 1,261 0,976 1,233 0,905 1,113 1,219 1,065 1,185 min 0,779 1,157 0,939 1,146 0,830 1,070 1,146 1,012 1,082 R 0,060 0,104 0,038 0,087 0,075 0,043 0,073 0,053 0,103 R [%] 7,43 8,55 3,92 7,28 8,64 3,95 6,19 5,14 9,07 Tablica 11. Indeksy hedoniczne dla próby 3. przy uwzględnieniu obiektów badania, których cena nie była niższa od wywoławczej Model HQA Indeks łańcuchowy Indeks o podstawie

11 A 0,829 1,146 1,082 1,173 0,924 0,944 1,173 1,084 1,023 B 0,812 1,212 1,120 1,198 0,873 0,912 1,185 1,030 0,937 B* 0,821 1,218 1,123 1,185 0,869 0,909 1,155 1,084 1,004 C 0,842 1,129 1,102 1,155 0,938 0,926 1,155 1,084 1,004 Średnia 0,826 1,176 1,107 1,178 0,901 0,923 1,167 1,070 0,992 S 0,011 0,039 0,016 0,016 0,030 0,014 0,013 0,023 0,033 V [%] 1,34 3,35 1,47 1,34 3,35 1,48 1,09 2,16 3,29 max 0,842 1,218 1,123 1,198 0,938 0,944 1,185 1,084 1,023 min 0,812 1,129 1,082 1,155 0,869 0,909 1,155 1,030 0,937 R 0,030 0,089 0,041 0,043 0,069 0,034 0,030 0,054 0,086 R [%] 3,65 7,56 3,69 3,64 7,60 3,72 2,57 5,02 8,68 Jak się spodziewano, zmiana ocen estymatorów parametrów wpływa na zmianę zarówno współczynnika korygującego HQA, jak i indeksów. Przy czym średnie zróżnicowanie dla pełnej próby nie przekracza 3,7%, a maksymalne 9,1% wartości wskaźnika. W tablicy 11 przedstawiono wartości indeksów hedonicznych, wyznaczonych tylko dla tych obiektów, które osiągnęły na aukcjach przynajmniej cenę wywoławczą, zatem zostały z pewnością sprzedane licytującym. Porównując zróżnicowanie wartości indeksów spowodowane zmianą oszacowań modeli należy stwierdzić, że jest porównywalne z tym, które przedstawiono w tablicy 10 średnio poniżej 3,4% i maksymalnie 8,7%. Porównując natomiast wartości indeksów uzyskane dla pełnego i zmniejszonego zbioru obiektów próby estymacyjnej, zauważamy, że różnice wartości zawierają się w przedziale od 0,01 do 0,17. Największymi różnicami charakteryzują się indeksy łańcuchowe wyznaczone dla roku 2010 indykatory cen wskazują na tendencje przeciwstawne na rynku sztuki, bowiem interpretacja indeksu dla pełnej próby wskazuje na 11-procentowy wzrost cen, podczas gdy dla próby skróconej na ich 6-procentowy spadek. Interesujące wydaje się rozstrzygnięcie kwestii: na ile uwzględnienie w indeksie hedonicznym zmian jakości dzieł sztuki wystawionych na aukcjach koryguje surowy wskaźnik cen tych obrazów, tj. licznik wzoru (2). Jak wynika z tablicy 12, w której zamieszczono różnice w wartościach porównywanych indeksów (jako procent wartości indeksu surowego ), wkład korekty hedonicznej HQA jest różny w kolejnych latach i nieco odmienny w porównaniu ze sposobem doboru koszyka obiektów do konstrukcji indeksu. Najsilniej korygowane były ceny w 2008 r. (maksymalnie o 28,3%), a najmniej w 2010 (minimalnie o 2,4%). W przypadku uwzględnienia wszystkich dzieł w indeksie korekta hedoniczna podnosiła ich wartość w latach 2008 i 2010, a w 2009 r. obniżała. Podobne obserwacje dotyczą indeksów wyznaczonych na podstawie skróconych prób dla lat 2008 i 2009, natomiast w 2010 r. widoczna jest przeciwna reakcja tak wyznaczonych indeksów w porównaniu z tymi obliczonymi na podstawie pełnej próby. Tablica 12. Porównanie indeksów hedonicznych z surowymi dla próby 3 Wszystkie dzieła Dzieła sprzedane Model Surowy 0,9609 1,0465 1,0013 0,034 0,019 0,036 Różnice [%] między indeksami hedonicznym i surowym A 25,77-15,81 6,56 20,66-12,72-7,60

12 B 28,31-20,32 2,74 23,20-17,51-10,72 B* 26,80-20,68 2,44 21,87-17,87-10,96 C 19,21-13,56 4,76 18,79-11,40-9,30 Zakończenie Przedstawione w niniejszej pracy rozważania stanowią raport z badań pilotażowych dotyczących budowy hedonicznych indeksów cen malarstwa polskiego. Wprawdzie trudno jest ocenić jakość uzyskanych wskaźników, bowiem jest to pierwsza znana nam próba konstrukcji takiego indeksu cen w Polsce, niemniej zrealizowane prace pozwalają na ukierunkowanie dalszych badań. Wskazują również na potencjalne problemy, jakie pojawiają się przy wyznaczaniu indeksów hedonicznych w praktyce. Wszystkie wymienione w tablicy 1 zmienne mają wpływ na cenę dzieł sztuki, chociaż nie wszystkie okazały się mieć znaczenie istotne. W prezentowanych modelach zmienne informujące, czy obraz miał sygnaturę, jak i o tym, czy autor żyje, nie odgrywały istotnej roli. Model oszacowany dla obrazów pędzla młodych artystów najsłabiej opisuje ceny ich prac. Nieistotna okazała się tu powierzchnia obrazów, która nieodmiennie była statystycznie istotnym czynnikiem wpływającym na cenę obrazów w pozostałych próbach estymacyjnych. W tym modelu znaczącej roli nie odgrywały również techniki i materiały malarskie. Przedstawiona na przykładzie jednego modelu analiza wrażliwości indeksu na zmianę specyfikacji czy liczebności próby wskazuje na znaczną czułość indeksów hedonicznych. Wykazano również, że hedoniczna korekta jakości HQA może mieć różnokierunkowy wpływ na wskaźnik cen dzieł sztuki oraz różną siłę tego oddziaływania. Na podstawie wyznaczonych indeksów można wnioskować, że ceny prac polskich artystów systematycznie rosną, choć podlegają wahaniom okresowym, związanym np. z kryzysem finansowym (którego początek odnotowano w Polsce w 2008 r.), na co wskazują zarówno surowe, jak i hedoniczne indeksy cen. Literatura 1. Campbell R.A.J. (2008), Art as a Financial Investment, The Journal of Alternative Investments, Spring. 2. Candela G., Figini P., Scorcu A. E. (2003), Price indices for artists - A proposal, Department of Economics, University of Bologna, Discussion Paper. 3. Citadel Art Price Index (2012), Econex, 0Artists%20November% pdf, dostęp Citadel Art Price Index (2013), Econex, =8, dostęp Higgs H. (2010), Australian Art Market Prices during the Global Financial Crisis and two earlier decades, Discussion Paper, , Griffith University. 6. Kraeussl R., van Elsland N. (2008), Constructing the True Art Market Index - A Novel 2-Step Hedonic Approach and its Application to the German Art Market, CFS working paper, Center for Financial Studies Frankfurt University, No Kraeussl R., Wiehenkamp Ch. (2010), A call on Art investments, CFS working paper, Center for Financial Studies Frankfurt University, No. 2010,03, https://www.ifkcfs.de/fileadmin/downloads/publications/ wp/10_03.pdf, dostęp

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW

Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW Bank i Kredyt 44 (6), 2013, 647 672 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW Tomasz Jewartowski*

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 4-2009 KRZYSZOF BIAŁOUS, JACEK TRUSZKOWSKI ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I. WPROWADZENIE W latach 2001-20071

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 18 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż

Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż Warsztaty menadżerskie Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż 71 Sektor deweloperski podobnie jak sektor budowlany ocenia się zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dost pnoêci kredytu bankowego analiza polskiego rynku* Bank Lending Conditions and Lending Relationships Analysis of the Polish Market

Uwarunkowania dost pnoêci kredytu bankowego analiza polskiego rynku* Bank Lending Conditions and Lending Relationships Analysis of the Polish Market Bank i Kredyt czerwiec 2007 Rynki i Instytucje Makroekonomia Finansowe 47 Uwarunkowania dost pnoêci kredytu bankowego analiza polskiego rynku Bank Lending Conditions and Lending Relationships Analysis

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007

Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007 45 Barometr Regionalny Nr 1(19) 2010 Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007 Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital MICHAŁ PIETRASZEWSKI 1 Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital Streszczenie Podstawowym celem referatu jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego

Bardziej szczegółowo