Spis treści. Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów..."

Transkrypt

1 Noty o autorach... Przedmowa... Wykaz aktów prawnych i skrótów... Rozdział 1. Założenia Sprawność Współpraca Transparentność Precyzyjne wskazanie obowiązków komornika Praktyczność Systematyka i uwzględnienie nowelizacji... Rozdział 2. Ogólne zagadnienia egzekucji z nieruchomości Wstęp Postępowanie egzekucyjne a egzekucja Sposób egzekucji pieniężnej Źródła prawa Organy egzekucyjne Komornik sądowy Sąd rejonowy Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Zagadnienia ogólne Wierzyciel Dłużnik Małżonek dłużnika Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Wprowadzenie Forma wniosku i załączniki Badanie wniosku Rozstrzygnięcie sądu Kurator dla nieobecnego dłużnika Kurator dla spadkobierców dłużnika Kurator dla osoby nieobecnej Etapy egzekucji z nieruchomości Wniosek o wszczęcie egzekucji

2 8 Spis treści Zagadnienia ogólne Forma wniosku Treść wniosku i konieczne załączniki Braki formalne wniosku Związanie treścią wniosku o wszczęcie postępowania Uiszczanie zaliczek... Rozdział 3. Zajęcie nieruchomości Wstęp Wezwanie do zapłaty Obowiązki komornika w związku z zajęciem nieruchomości Wniosek do sądu wieczystoksięgowego Zawiadomienie sądu egzekucyjnego Zawiadomienie wierzyciela Zawiadomienie uczestników Brak konieczności badania kwestii podatku VAT Chwila zajęcia nieruchomości Zakres dokonanego zajęcia Skutki zajęcia nieruchomości Zakaz prowadzenia odrębnej egzekucji Skutki rozporządzenia nieruchomością przez dłużnika po zajęciu Zakaz rozporządzania przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością Zakaz obciążania nieruchomości Wpis hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości Bezskuteczności oddania zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę Czynsz z zajętej nieruchomości Zapłata długu przez dłużnika Ustanie skutków zajęcia Zarząd zajętą nieruchomością Zagadnienia ogóle Odjęcie zarządu dłużnikowi i ustanowienie zarządcy Zmiana zarządcy po przeprowadzonej licytacji Wniosek licytanta (nabywcy in spe) o ustanowienie innego zarządcy przed udzieleniem przybicia Wniosek nabywcy (lub uczestnika) o ustanowienie innego zarządcy po udzieleniu przybicia Wniosek nabywcy o ustanowienie zarządcą Prawa i obowiązki zarządcy Dochody z nieruchomości Wynagrodzenie zarządcy Odpowiedzialność zarządcy Nadzór nad zarządem nieruchomością... Rozdział 4. Rola komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym Wstęp Wpis do księgi wieczystej informacji o zajęciu

3 Zagadnienia ogólne Legitymacja do złożenia wniosku Forma wniosku i załączniki Opłata od wniosku Przeszkody do uwzględnienia wniosku (art k.p.c.) Treść wniosku Rozstrzygnięcie sądu wieczystoksięgowego Niewłaściwość komornika a wpis do księgi wieczystej Wpis w księdze wieczystej kolejnego wierzyciela do postępowania egzekucyjnego Zagadnienia ogólne Legitymacja do złożenia wniosku Forma, treść wniosku i konieczne załączniki Rozstrzygnięcie sądu wieczystoksięgowego Śmierć małżonka dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego Umorzenie postępowania egzekucyjnego a w wpisy w księdze wieczystej Uwagi ogóle Stan prawny dla postępowań egzekucyjnych z nieruchomości wszczętych przed 3 maja 2012 r Błędne założenia ustawodawcy przyczyna zmiany Informacja o zakończeniu postępowania i jej wpływ na nowy wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji Przepis przejściowy Stan prawny obowiązujący dla postępowań egzekucyjnych z nieruchomości wszczętych po 3 maja 2012 r Obowiązek komornika (art k.p.c.) Komornik stroną postępowania Umorzenie postępowania a jego ukończenie Częściowe umorzenie postępowania Zagadnienia ogólne Warunkowość wykreślenia wpisu o wszczęciu egzekucji Dopuszczalność i bezwarunkowość wykreślenia wpisów o przyłączeniu się kolejnych wierzycieli do egzekucji Częściowe umorzenie i ukończenie postępowania egzekucyjnego prowadzące do całkowitego zakończenia egzekucji z nieruchomości Postępowanie w przedmiocie wykreślenia wpisów informujących o losie postępowania egzekucyjnego Legitymacja do złożenia wniosku Forma, treść wniosku i załączniki Braki formalne wniosku Rozstrzygnięcie sądu wieczystoksięgowego... Rozdział 5. Opis i oszacowanie nieruchomości Uwagi ogólne Obligatoryjność opisu i oszacowania Termin sporządzenia opisu i oszacowania Opis i oszacowanie co do zasady na wniosek

4 10 Spis treści 5.5. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania Wstęp Forma wniosku Treść wniosku i konieczne załączniki Braki formalne wniosku Skutki braku wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości Obowiązki komornika przy opisie i oszacowaniu nieruchomości Wstęp Zawiadomienie o opisie i oszacowaniu Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu Zaskarżalność zawiadomienia o opisie i oszacowaniu Sporządzenie protokołu opisu i oszacowania Opis nieruchomości Oszacowanie nieruchomości Szczegółowa treść opisu i oszacowania Opis i oszacowanie nieruchomości a podatek VAT Zaskarżalność opisu i oszacowania Uprawomocnienie się opisu i oszacowania Dodatkowy opis i oszacowanie Wydzielenie do sprzedaży części nieruchomości dłużnika Zagadnienia ogólne Czynności w odniesieniu do wydzielonej części nieruchomości Wydzielona część nieruchomości a uproszczona egzekucja Uprawnienia z ubezpieczenia nieruchomości Ustalanie terminu licytacji... Rozdział 6. Przejęcie nieruchomości rolnej przed licytacją... Rozdział 7. Obwieszczenie o licytacji Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji Treść obwieszczenia o licytacji Umieszczenie w obwieszczeniu o licytacji informacji o podatku VAT Obwieszczenie o licytacji Doręczenie obwieszczenia o licytacji Doręczenie obwieszczenia o licytacji uczestnikom postępowania Doręczenie obwieszczenia o licytacji podmiotom publicznym Zaskarżalność obwieszczenia o licytacji Przekazanie akt sądowi celem należytej kontroli przebiegu licytacji... Rozdział 8. Warunki licytacyjne i przebieg licytacji Warunki przystąpienia do licytacji Złożenie rękojmi Zwolnienie od rękojmi Zwolnienie od kosztów sądowych wierzyciela a obowiązek uiszczenia rękojmi Wyłączenie od udziału w licytacji Pełnomocnictwo do udziału w licytacji Problematyka nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

5 Wstęp Definicja cudzoziemca Wyjątki od obowiązku przedstawienia zezwolenia Wstęp Strefa nadgraniczna oraz grunty rolne powyżej 1ha Cudzoziemcy uprzywilejowani (art. 8 ust. 2 u.n.n.c.) Reguła ogólna (art. 8 ust. 1 u.n.n.c.) Reguła dotycząca cudzoziemców uprzywilejowanych (art. 8 ust. 2, 2a i 2b u.n.n.c.) Wniosek o wydanie zezwolenia Warunki wydania zezwolenia Termin wydania zezwolenia Treść i ważność zezwolenia Promesa zezwolenia Udział w licytacji cudzoziemca Wstęp Wystarczy promesa zezwolenia Konsekwencje braku przedstawienia zezwolenia Udział w przetargu małżonka, którego współmałżonek jest cudzoziemcem nieposiadającym zezwolenia na nabycie nieruchomości Licytacja Wstęp Wywołanie licytacji Ustalanie obecności i zbieranie informacji na potrzeby toku licytacji Podanie informacji o przedmiocie i warunkach licytacji Przebieg licytacji Skargi w toku licytacji Skargi po zamknięciu licytacji Wysłuchanie przez sędziego Zatrzymanie i zwrot rękojmi... Rozdział 9. Przybicie Uwagi ogólne Odroczenie ogłoszenia postanowienia o przybiciu Wstrzymanie wydania postanowienia co do udzielenia przybicia Redakcja postanowienia o przybiciu Postanowienie o przybiciu (suma odszkodowania ubezpieczeniowego art. 966 k.p.c.) Postanowienie o przybiciu (obojętność dla podatku VAT) Zaskarżalność postanowienia o przybiciu Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji Nieskuteczność drugiego terminu licytacji umorzenie postępowania... Rozdział 10. Przejęcie praw w związku z nieskuteczną licytacją Wstęp Nieskuteczność pierwszego terminu licytacji przejęcie prawa Nieskuteczność drugiego terminu licytacji przejęcie prawa

6 12 Spis treści Wniosek o przejęcie termin i wskazywanie ceny Procedura rozpoznawania wniosku o przejęcie Analiza przepisu art k.p.c. podstawą dla strategii wierzyciela... Rozdział 11. Czynności sądu po udzieleniu przybicia, a przed przysądzeniem własności nieruchomości Wezwanie do zapłaty reszty ceny nabycia Wezwanie do zapłaty sumy odszkodowania ubezpieczeniowego art. 966 k.p.c.) Dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia Zapłata przelewem bankowym lub przekazem pocztowym Problem terminu gotówka w art k.p.c Wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej Brak spełnienia warunków licytacyjnych utrata skutków przybicia i rękojmi Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia Forma i treść wniosku Termin złożenia wniosku Tryb rozpoznania wniosku Błędne zaliczenie wierzytelności wezwania i rygor Zaliczenie wierzytelności a podatek VAT Zaliczenie wierzytelności a suma odszkodowania ubezpieczeniowego (art. 966 k.p.c.)... Rozdział 12. Przysądzenie własności nieruchomości Uwagi ogólne Redakcja postanowienia o przysądzeniu Brak konieczności wyodrębnienia wartości podatku VAT w sentencji Zaskarżalność postanowienia o przysądzeniu Skutki postanowienia o przysądzeniu Wstęp Przeniesienia prawa własności Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej Wprowadzenie nabywcy w posiadanie Pożytki i daniny publiczne Wygaśniecie praw i roszczeń ciążących na nieruchomości Wstęp Zasada Wyjątki od zasady Obciążenia zawsze przechodzące na nabywcę Obciążenia mogące przechodzić na nabywcę Służebność gruntowa (art k.p.c.) Najem i dzierżawa Wykreślenie wpisów obciążających nieruchomość Brak możliwości unieważnienia nabycia lub obniżenia ceny Wierzytelność ubezpieczeniowa Obowiązek informacji

7 13 Rozdział 13. Podział sumy uzyskanej z egzekucji Zagadnienia ogólne Projekt plany podziału Uwagi wstępne Cel projektu planu podziału Sąd inicjatorem Wniosek o przyspieszenie sporządzenia planu Zakreślenie terminu sporządzenia projektu Wytyczne sądu dla komornika istotne dla redakcji projektu planu podziału Wstęp Data uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności Wskazanie konkretnej daty obliczeń dla świadczeń powtarzających się oraz kursów walut Wysokość opłaty sądowej Wysokość wydatków poniesionych przez sąd w sprawach osób zwolnionych od kosztów sądowych Dane do obliczenia odsetek od ceny nabycia Dane dotyczące odsetek z lokat w banku komercyjnym Dane dotyczące nadwyżki dochodów uzyskanych w toku zarządu nieruchomością Forma projektu planu podziału Niezbędne załączniki Wstęp Komunikat NBP dotyczący kursu waluty obcej Tabele wyliczające wysokość odsetek Treść planu podziału Wstęp Uwzględnienie 5 zasadniczych elementów treści planu Uwzględnienie przepisów przejściowych Wskazanie daty sporządzenia projektu planu podziału Wyodrębnienie wartości podatku VAT z kwoty podlegającej podziałowi Brak możliwości zaskarżenia projektu planu podziału Zakończenie przez komornika postępowania egzekucyjnego z nieruchomości oraz ustalanie kosztów postępowania Zatwierdzanie przez sąd planu podziału, zmiana lub uzupełnianie planu Zasadą zatwierdzanie planu Termin do zatwierdzenia planu lub modyfikacji Forma rozstrzygnięcia sądu Opłata sądowa Treść planu podziału wyodrębnienie 5 elementów Analiza elementu 1 suma ulegająca podziałowi Wstęp Cena wylicytowana na przetargu, bądź wskazana przy przejęciu nieruchomości Nadwyżka dochodów uzyskanych w toku zarządu nieruchomością (art. 941 k.p.c.)

8 14 Spis treści Wskazanie wartości ubezpieczenia Wartość rękojmi, gdy powiększa ona sumę uzyskaną z egzekucji Odsetki od sumy podlegającej podziałowi Wstęp Znaczenie przepisu przejściowego Regulacja do postępowań wszczętych przed 3 maja 2012 r Regulacja do postępowań wszczętych po 3 maja 2012 r Wyodrębnienie wartości podatku VAT Analiza elementu 2 wierzytelności i prawa osób uczestniczących w planie podziału Wstęp Wierzytelności Prawa osób uczestniczących w planie podziału Krąg uczestników planu podziału Udział wierzycieli hipotecznych Udział wierzycieli innych niż prowadzący egzekucję (art k.p.c.) Przedstawienie tytułu wykonawczego przez wierzyciela hipotecznego Udział uprzywilejowanych organów publicznoprawnych (art. 954 pkt. 2 k.p.c.) Udział organów egzekucyjnych z tytułu kosztów postępowania Wierzyciele z art k.p.c Zasady obliczania planu z art k.p.c Analiza elementu 3 sumy, jakie przypadają każdemu z uczestników planu podziału Zasady zaspakajania wierzycieli Zakres zaspakajania należności Poszczególne kategorie zaspokojenia wierzycieli Kategoria 1 koszty egzekucyjne Kategoria 2 Należności alimentacyjne Kategoria 3 Należności za pracę, renty z tytułu odszkodowania za spowodowanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz koszty pogrzebu dłużnika Kategoria 4 Należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim Kategoria poprzedzająca kategorię 5 (wyłącznie przy egzekucji w stosunku do spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu) Kategoria 5 Należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu Wstęp Należności zabezpieczone hipotecznie

9 Uwagi ogólne Zagadnienie hipoteki przymusowej Hipoteka umowna. Wprowadzenie tzw. nowej hipoteki Znaczenie przepisu przejściowego Postępowania egzekucyjne wszczęte przed 20 lutego 2011 r Postępowania egzekucyjne wszczęte po 20 lutego 2011 r Przeliczenie hipoteki wyrażonej w walucie obcej Należności zabezpieczone zastawem zwykłym, rejestrowym i skarbowym Należności korzystające z ustawowego pierwszeństwa Prawa ciążące na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji Kategoria 6 Należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej Kategoria 7 Należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej Kategoria 8 Należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych Kategoria 9 Należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję Kategoria 10 Inne należności Kategoria z art k.p.c. kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne Kategoria z art k.p.c. od dnia 1 stycznia 2016 r Podział sumy uzyskanej ze sprzedaży kilku nieruchomości (art k.p.c.) Odmowa zaspokojenia należności Zwrot nadwyżki z planu podziału dłużnikowi Analiza elementu 4 sumy, które mają być wypłacone lub pozostawione na rachunku depozytowym Analiza elementu 5 prawa, które wygasły wskutek przysądzenia własności Plan podziału jako tytuł egzekucyjny Zobowiązanie nabywcy do uzupełnienia ceny nabycia Czynności po rozstrzygnięciu w przedmiocie planu podziału Zaskarżalność planu podziału Zarzuty do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji Zażalenie na zatwierdzenie planu podziału przez sąd... Rozdział 14. Wykonanie planu podziału. Czynności po uprawomocnieniu się planu podziału Zlecenie wypłaty kwot wskazanych w planie podziału Zlecenie wypłaty komornikowi wartości podatku VAT Inne czynności sądu

10 16 Spis treści Rozdział 15. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości Wprowadzenie Zawiadomienie o zajęciu i jego zakres Zarząd ułamkową częścią nieruchomości Opis i oszacowanie części nieruchomości Wygaśnięcie praw i roszczeń ciążących na udziale Wstęp Zasada Wyjątki od zasady Obciążenia zawsze przechodzące na nabywcę Obciążenia mogące przechodzić na nabywcę Utrzymanie hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności... Rozdział 16. Egzekucja z użytkowania wieczystego Wprowadzenie Zajęcie użytkowania wieczystego Zakres zajęcia Zawieszenie i podjęcie postępowania egzekucyjnego Opis i oszacowanie użytkowania wieczystego Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego... Rozdział 17. Uproszczona egzekucja z nieruchomości Wstęp Przedmiot postępowania Odrębny sposób egzekucji na wniosek, nie z urzędu Wszczęcie postępowania Opis i oszacowanie nieruchomości Piecza nad nieruchomością po jej zajęciu Zmiana sposobu prowadzenia egzekucji z nieruchomości Przejście z egzekucji uproszczonej na zwykłą Brak przejścia ze zwykłej egzekucji z nieruchomości na uproszczoną Przyłączenie się kolejnych wierzycieli do postępowania egzekucyjnego Sprzedaż nieruchomości Uwagi ogólne Sprzedaż z wolnej ręki Uwagi wstępne Dopuszczalność sprzedaży z wolnej ręki Termin początkowy i końcowy dla sprzedaży z wolnej ręki Ustalenie trybu wyszukiwania nabywcy Zawiadomienia uczestników o sprzedaży Postępowanie przed komornikiem Postępowanie przed sądem Sprzedaż licytacyjna Uwagi wstępne Zawiadomienie o licytacji Wyłączenie od udziału w licytacji Uiszczenie rękojmi Przebieg licytacji

11 Przybicie i skutki jego zaskarżenia Wypełnianie warunków licytacyjnych Zrzeczenie się nabycia nieruchomości przez licytanta Przejęcie praw w związku z niedojściem do skutku licytacji Przysądzenie własności nieruchomości Zaskarżenie postanowienia o przysądzeniu Podział sumy uzyskanej z egzekucji Zagadnienia ogólne Zaskarżalność planu podziału Zażalenie na zatwierdzenie przez sąd planu podziału Wykonanie planu podziału Umorzenie postępowania z uwagi na nieskuteczną egzekucję. Wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego... Rozdział 18. Ogólne zagadnienia podatkowe dotyczące egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości Podatek VAT w egzekucji z nieruchomości słowo wstępne Charakterystyka podatku VAT Wysokość podatku VAT Postulat współpracy organów egzekucyjnych i podatkowych Wstęp Przyczyny współpracy Źródło postulatu współpracy Podstawowe trzy płaszczyzny współpracy Komornik jako płatnik podatku VAT Podstawa prawna Instytucja płatnik podatku Konstytucyjna kontrola Wyjaśnienia Sądu Najwyższego Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Skarga Krajowej Rady Komorniczej do Komisji Europejskiej Podsumowanie obowiązujących przepisów Obowiązki płatnika podatku VAT Ustalenia prawnopodatkowe komornika Wstęp Optymalny czas rozpoczęcia ustaleń Informacja podatkowa w obwieszczeniu o licytacji argumenty Sposoby ustaleń komornika uwagi ogólne Samodzielne ustalenia komornika w zakresie podatku VAT Wstęp Pozyskiwanie wiadomości od dłużnika Pozyskiwanie informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego Pozyskiwanie informacji z innych źródeł Kolejność samodzielnych ustaleń Wynik samodzielnych ustaleń komornika Wystąpienie komornika o interpretację podatkową Wstęp Legitymacja komornika

12 18 Spis treści Forma i treść wniosku Opłata Adresat wniosku o wydanie interpretacji podatkowej Przebieg postępowania Wstęp Strony postępowania Wynik postępowania Doręczanie interpretacji Znaczenie interpretacji indywidualnej Działania komornika w sytuacji kwestionowania interpretacji indywidualnej uzyskanej przez niego przez stronę postępowania egzekucyjnego Milcząca interpretacja Zaskarżalność indywidualnej interpretacji podatkowej Legitymacja komornika Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Formalna dopuszczalność Realna celowość Forma i treść wezwania do usunięcia naruszenia prawa Odpowiedź organu na wezwanie Skarga do sądu administracyjnego Formalna dopuszczalność Realna celowość Forma i treść skargi Strony postępowania sądowoadministracyjnego Rozstrzygnięcie sądu administracyjnego Skarga kasacyjna do NSA Mechanizm obrony stron postępowania przed ustaleniami prawnopodatkowymi komornika Wstęp Podważanie samodzielnych ustaleń komornika Podważanie interpretacji indywidualnej otrzymanej przez komornika ograniczenia i możliwości Uwagi ogólne Ograniczenia działania stron przy podważaniu interpretacji otrzymanej przez komornika Brak legitymacji stron postępowania egzekucyjnego do wniesienia skargi na interpretację podatkową otrzymaną przez komornika Brak legitymacji wierzycieli, którzy nie mają statusu czynnych podatników podatku VAT do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej Stosunek interpretacji indywidualnej uzyskanej przez stronę postępowania egzekucyjnego do interpretacji podatkowej otrzymanej przez komornika Dłużnik jako ubiegający się o interpretację indywidualną

13 Wierzyciel mający status czynnego podatnika podatku VAT jako ubiegający się o interpretację indywidualną Interpretacja indywidualna strony a interpretacja indywidualna komornika Brak możliwości zwrócenia się do sądu egzekucyjnego z wnioskiem o wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową Brak możliwości kwestionowania w drodze skargi na czynność komornika interpretacji podatkowej uzyskanej przez komornika Brak możliwości merytorycznej oceny indywidualnej interpretacji podatkowej przez sąd egzekucyjny Możliwości podważania interpretacji uzyskanej przez komornika Uwagi ogólne Pomoc komornikowi przy zaskarżeniu przez niego do sądu administracyjnego otrzymanej interpretacji indywidualnej Sposoby merytorycznego podważania interpretacji indywidualnej Zwrócenie się do Prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie interpretacji podatkowej Zainicjowanie próby zmiany interpretacji podatkowej z urzędu Rozliczenie podatku przez komornika Początek terminu do rozliczenia podatku Wystawienie przez komornika faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości Termin wystawienia faktury przez komornika Działania komornika po wystawieniu faktury Problematyka nadpłaty i nadwyżki podatku Uwagi wstępne Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT Deklaracja podatkowa dłużnika jako podstawa wszczęcia postępowania podatkowego Wniosek dłużnika o zwrot nadwyżki podatku nadliczonego nad należnym Odpowiedzialność prawnopodatkowa komornika Wstęp Podstawa prawna Wina podatnika wyłącza odpowiedzialność płatnika Racjonalność jako kierunek wykładni art. 30 o.p Brak odpowiedzialności płatnika (komornika) za przedstawione przez podatnika rozliczenie podatku za dany okres... Bibliografia

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

adw. Michał Kwieciński & Marcin Osiczko Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

adw. Michał Kwieciński & Marcin Osiczko Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie adw. Michał Kwieciński & Marcin Osiczko Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Egzekucja z nieruchomości jest sposobem egzekucji świadczeń pieniężnych, która zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT KOD OPIS P_N0001 P_N0002 P_N0003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Zawiadomienie komornika właściwego o wszczęciu

Bardziej szczegółowo

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika Krajowa Rada Komornicza Zakres zmian Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Zbiegi egzekucji Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności Egzekucja

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ WIERZYCIELA W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ASPEKTY PRAKTYCZNE ŁUKASZ GRZEGRZÓŁKA BANK BPH S.A. STAN FAKTYCZNY Dłużnicy: Małżeństwo Adam Malinowski lat 45 i Anna Malinowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.) Dz.U.09.131.1075 USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego Wprowadzenie Autorzy Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego...

Spis treści. Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego Wprowadzenie Autorzy Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego... Spis treści Wprowadzenie... 5 Autorzy... 9 Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego... 27 Wykaz skrótów... 33 Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego... 39 Rozdział 1. Komornik jako funkcjonariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt I CSK 141/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk nr 593) USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości Dagmara Olczak-Dąbrowska Stan faktyczny Kazus 69 Egzekucja z nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie na wniosek wierzyciela Mazowieckiego Banku Kredytowego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 r. Druk nr 593 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Przejęcie nieruchomości dłużnika

Przejęcie nieruchomości dłużnika Przejęcie nieruchomości dłużnika Karol Sienkiewicz Karolina Rokicka Stan prawny: kwiecień 2014 r. Przejęcie nieruchomości dłużnika 2 Egzekucja z nieruchomości jest jednym z najskuteczniejszych sposobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2004. SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CZP 8/10

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CZP 8/10 Uchwała z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CZP 8/10 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów Joanna Misztal-Konecka redakcja naukowa 3 Spis treści Wstęp... 9 dr Arkadiusz Cudak Rozdział 1. Skarga na czynności komornika a środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 616/12. POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów Joanna Misztal-Konecka redakcja naukowa 3 Spis treści Wstęp dr Arkadiusz Cudak Rozdział 1. Skarga na czynności komornika a środki nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Księgi wieczyste geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje..................... 23 1.

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Poszczególne rozdziały opracowali: Ziemowit Bielak część pierwsza: rozdziały 1, 2, 3, 4, 5 (za wyjątkiem działu II pkt 3B: i, j), 6, 7, 8, 9, 10, 11; część druga: rozdziały 1, 2, 3, 6 (za wyjątkiem działu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08 Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Pawła

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23 Prawo nieruchomości : zbiór przepisów : użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, księgi wieczyste, lokale,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości. Rozdział 5.

Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości. Rozdział 5. Stan prawny 2011-02-07 Dz.U.1964.43.296 (U) Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości Rozdział 5. Warunki licytacyjne Art. 962. 1. Przystępujący do przetargu obowiązany

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy)

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy) Marta Knotz OIRP Koszalin Materiały szkoleniowe Skarga na czynność komornika 1) art. 767 k.p.c. 2) czynności komornika podlegające zaskarżeniu skargą i wyłączenia z art. 767 1 1 k.p.c. 3) różnica między

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI ADN-01_adnotacja/zmieniona adnotacja do tytułów egzekucyjnych/ wykonawczych w związku ze zbiegiem egzekucji v_06.09.2016 ADN-1 ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Redakcja i korekta Grażyna Jarzyna. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak. Projekt okładki Lucyna Miller

Redakcja i korekta Grażyna Jarzyna. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak. Projekt okładki Lucyna Miller Poszczególne rozdziały opracowali: Ziemowit Bielak część pierwsza: rozdziały 1, 2, 3, 4, 5 (za wyjątkiem działu II pkt 3B: i, j), 6, 7, 8, 9, 10, 11; część druga: rozdziały 1, 2, 3, 6 (za wyjątkiem działu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 770/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2016 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące spraw wszczętych po 3 maja 2012r. Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 5.

Przepisy dotyczące spraw wszczętych po 3 maja 2012r. Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 5. Przepisy dotyczące spraw wszczętych po 3 maja 2012r. Kodeks postępowania cywilnego. Stan prawny 2013-01-30 Dz.U.2013.142 Przepisy dotyczące licytacji z nieruchomości Rozdział 5. Warunki licytacyjne Art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI XXIII XXVII Komentarz 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 3 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 503/12. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 503/12. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 503/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2013 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Bankowość - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Bankowość - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Bankowość - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Egzekucja wierzytelności Postępowanie zabezpieczające Ma na celu zapewnienie skuteczności wykonania przyszłego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Sopot 2017 3 Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Gospodarstwo rolne 1.1. Definicja zawarta w art. 55 3 k.c. 1.1.1. Uwagi ogólne 1.1.2. Czynnik zorganizowania składników gospodarstwa rolnego aspekt funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska Sygn. akt II CSK 826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 września 2016 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Monika Koba SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 119/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo