180000/271/10/2014/CZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "180000/271/10/2014/CZP"

Transkrypt

1

2 Numer postępowania: /271/10/2014/CZP I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków prowadzący postępowanie na rzecz: Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków Oddziału ZUS w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77, Nowy Sącz Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, Tarnów II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu pisemnych tłumaczeń językowych dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 02 stycznia 2015 r. CPV: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I,,Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby O/ZUS Kraków Część II,,Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby O/ZUS Nowy Sącz Część III,,Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby O/ZUS Tarnów 3.1. Część I (Oddział ZUS w Krakowie) 1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń pisemnych z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce w zakresie dokumentacji administracyjnej i medycznej. 2. Tłumaczenia pisemne obejmują tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) oraz nieuwierzytelnione (zwykłe) tekstów z dwóch grup językowych: a) I grupa językowa: niemiecki, angielski, francuski i rosyjski; b) II grupa językowa: litewski, węgierski, słowacki, czeski, szwedzki, norweski, włoski, grecki, hiszpański, niderlandzki, fiński. 3. Szacowana ilość stron do tłumaczenia przewidywanych w okresie obowiązywania umowy wynosi: a) I grupa językowa (tłumaczenia uwierzytelnione i nieuwierzytelnione) ok stron; b) II grupa językowa (tłumaczenia uwierzytelnione i nieuwierzytelnione) ok stron. 4. Za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego przyjmuje się 1125 znaków wraz ze spacjami i znakami przeniesienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2005 r., Nr 15, poz. 131 ze zm.). Stronę rozpoczętą liczy się za całą. 5. Za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego Zamawiający przyjmuje 1800 znaków wraz ze spacjami i znakami przeniesienia. W przypadku niepełnej ostatniej strony przeznaczonej do tłumaczenia Zamawiający przyjmuje, że zawierająca minimum 300 i powyżej znaków drukarskich strona rozliczona zostanie w cenie jak za pełną stronę. Strona poniżej 300 znaków nie będzie rozliczana. 6. W przypadku, gdy pojedyncze zamówienie nie będzie przekraczać 300 znaków drukarskich zostanie rozliczone jako pełna strona Część II (Oddział ZUS w Nowym Sączu) 1. Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie pisemne dokumentacji administracyjnej i medycznej z języków obcych m.in. niemieckiego, angielskiego, węgierskiego, słowackiego, słoweńskiego, czeskiego i innych zaliczanych do I i II grupy językowej na język polski oraz tłumaczenie pisemne dokumentacji administracyjnej Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 2

3 z języka polskiego na języki obce m.in. niemiecki, angielski, węgierski, słowacki, słoweński, czeski i inne zaliczane do I i II grupy językowej. 2. Tłumaczenia pisemne obejmują tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe). 3. Szacowana ilość stron do tłumaczenia przewidywanych w okresie obowiązywania umowy wynosi: a) I grupa językowa ok. 901 stron; b) II grupa językowa ok stron. 4. Tłumaczenia dokumentacji w ramach każdego języka będą rozliczane osobno jako strony, liczone odpowiednio jako 1800 znaków drukarskich. Za znak drukarski uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy oraz odstępy między wyrazami. 5. Koszt pojedynczego zamówienia rozliczony zostanie po przetłumaczeniu dokumentacji, poprzez zsumowanie znaków drukarskich i przeliczenie na pełne strony. Ostatnia strona zawierająca ponad 300 znaków drukarskich rozliczona zostanie w cenie, jak za pełną stronę. Strona zawierająca poniżej 300 znaków drukarskich nie będzie rozliczana. 6. W przypadku, gdy pojedyncze zamówienie nie będzie przekraczać 300 znaków drukarskich zostanie rozliczone jako pełna strona Część III (Oddział ZUS w Tarnowie) 1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej z języków obcych zaliczanych do I i II grupy językowej na język polski oraz tłumaczenie dokumentacji administracyjnej z języka polskiego na języki obce zaliczane do I i II grupy językowej. 2. Tłumaczenia pisemne obejmują tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe) tekstów z dwóch grup językowych: a) I grupa językowa: niemiecki, angielski, francuski i rosyjski, b) II grupa językowa: litewski, węgierski, słowacki, czeski, szwedzki, norweski, włoski, grecki, hiszpański, niderlandzki, fiński. 3. Szacowana ilość stron do tłumaczenia przewidywanych w okresie obowiązywania umowy wynosi ok stron, w tym: a) I grupa językowa ok stron ( 5340 stron tekstów z języka niemieckiego na język polski i 60 stron pozostałe języki); b) II grupa językowa ok. 600 stron (540 stron tekstów z języka węgierskiego na język polski i 60 stron pozostałe języki). 4. Za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego Zamawiający przyjmuje 1800 znaków wraz ze spacjami i znakami przeniesienia. W przypadku niepełnej ostatniej strony przeznaczonej do tłumaczenia, Zamawiający przyjmuje że zawierająca minimum 300 i powyżej znaków drukarskich strona rozliczona zostanie jak jedna strona rozliczeniowa. Strona zawierająca poniżej 300 znaków nie będzie rozliczana. 5. W przypadku, gdy pojedyncze zamówienie nie będzie przekraczać 300 znaków drukarskich zostanie rozliczone jako pełna strona. IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonywany był przez tłumaczy lub inne osoby wykonujące zawód tłumacza, posiadające uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, tj. osoby posiadające dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania czynności tłumaczenia dokumentacji, np. zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych lub dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia, lub ukończone studia magisterskie na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia odpowiednio dla danego języka. 2. Przekazywanie i odbiór dokumentów przeznaczonych do tłumaczenia może odbywać się za pomocą następującej formy, tj. osobiście, pocztą elektroniczną lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 3. Dopuszcza się, by dokumenty przeznaczone do tłumaczenia i dokumenty przetłumaczone były przekazywane za pomocą poczty elektronicznej z późniejszym potwierdzeniem w formie pisemnej (jeżeli zajdzie taka konieczność, o czym zostanie poinformowany Wykonawca przy przekazaniu zlecenia). Pliki zawierające dokumenty w wersji elektronicznej podlegać będą pakowaniu oraz szyfrowaniu przy pomocy programów archiwizujących (dopuszczalne formaty: *rar, *zip), a hasło do nich przekazane będzie drogą telefoniczną. Hasło winno spełniać następujące wymagania: długość hasła co najmniej 12 znaków, hasło winno składać się ze znaków wchodzących w skład co najmniej trzech grup znaków spośród następujących czterech grup: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne. 4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się każdorazowo do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentów do tłumaczenia, jak i przetłumaczonych, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. 5. Z uwagi na wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Zamawiający telefonicznie będzie podawał hasło Wykonawcy, które będzie zmieniane co 30 dni. Pierwsze hasło zostanie utworzone po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 3

4 6. W przypadku zlecenia tłumaczeń formularza E 213 zostanie ono wykonane jeden raz jako,,szablon (zapisy stałe), a następnie przy każdorazowym tłumaczeniu tego formularza będą podlegały tłumaczeniu wyłącznie wpisy zmienne i za tę czynność Zamawiający dokona zapłaty. 7. Zakres tłumaczeń zostanie podany Wykonawcy każdorazowo w zleceniu. 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w zależności od ilości tekstu przeznaczonego do tłumaczenia ustala się odpowiednio: 1) do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów do tłumaczenia do 10 stron; 2) do 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów do tłumaczenia powyżej 10 stron. 9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w trybie pilnym wynosi: 1) do 24 godzin od dnia otrzymania dokumentów do tłumaczenia do 5 stron; 2) termin realizacji każdorazowo uzgadniany z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego powyżej 5 stron. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania wadliwości wykonanego tłumaczenia, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej reklamacji przekazanej pocztą elektroniczną. Wniesienie reklamacji stanowi podstawę żądania od Wykonawcy ponownego wykonania tłumaczenia w sposób niewadliwy. 11. Przez wadę (istotne zastrzeżenie) rozumie się zastosowanie słowa lub frazy zmieniającej sens tekstu pierwotnego w stopniu świadczącym o niezrozumieniu tekstu przez tłumaczącego. 12. W przypadku tłumaczeń do 5 stron wady w tłumaczeniu zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż do 2 dni od daty wniesienia reklamacji przez Zamawiającego. 13. W przypadku tłumaczeń powyżej 5 stron Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie do 5 dni od daty wniesienia reklamacji przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w pkt 8-9, Jeżeli przy pierwotnym tłumaczeniu Wykonawca wykonał tłumaczenie w sposób wadliwy, za powtórne tłumaczenie tego samego tekstu Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej, niż: Część I Oddział ZUS w Krakowie od dnia r. Część II Oddział ZUS w Nowy Sączu od dnia r. Część III Oddział ZUS w Tarnowie od dnia r. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg zał. nr 2 do SIWZ. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych dokumentacji administracyjnej i/lub medycznej z języków obcych na język polski i/lub z języka polskiego na języki obce w zakresie I i/lub II grupy językowej, o wartości nie mniejszej niż: a) ,00 zł. brutto Część I (Oddział ZUS w Krakowie) b) ,00 zł. brutto Część II (Oddział ZUS w Nowym Sączu) c) ,00 zł. brutto Część III (Oddział ZUS w Tarnowie) Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego Wykazu usług, wg zał. nr 6 do SIWZ wraz z dowodem/dowodami, że usługę wykonano/jest wykonywana należycie. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 4

5 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg zał. nr 2 do SIWZ. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg zał. nr 2 do SIWZ. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca potwierdza spełnianie warunków wymienionych w pkt 2 poprzez: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg zał. nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp Wykonawca potwierdza spełnianie warunków wymienionych w pkt 3 poprzez: 1) informację, że nie należy do grupy kapitałowej, wg zał. nr 4 do SIWZ albo 2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z Listą podmiotów, wg zał. nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. wniosą wadium, o którym mowa w dz. XI SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty oraz w oparciu o przepisy ustawy Pzp i treść SIWZ. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA A. Oświadczenia i dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg zał. nr 2 do SIWZ; 2. wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, tj. wykazana co najmniej jedna usługa polegająca na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych dokumentacji administracyjnej i/lub medycznej z języków obcych na język polski i/lub z języka polskiego na języki obce w zakresie I i/lub II grupy językowej, o wartości nie mniejszej niż: a) ,00 zł. brutto Część I (Oddział ZUS w Krakowie) b) ,00 zł. brutto Część II (Oddział ZUS w Nowym Sączu) c) ,00 zł. brutto Część III (Oddział ZUS w Tarnowie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, wg zał. nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów*), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; *) dowodami potwierdzającymi, że usługi wymienione w zał. nr 6 do SIWZ pn.,,wykaz usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 5

6 - oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w zał. nr 6 do SIWZ pn.,,wykaz usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 3. pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie jw. B. Oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg zał. nr 3 do SIWZ; 5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; C. Oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp: 6. informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzona wg zał. nr 4 do SIWZ albo oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów, sporządzone wg zał. nr 5 do SIWZ; D. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 7. formularz ofertowy, wg załącznika nr 1A CZĘŚĆ I, 1B CZĘŚĆ II, 1C CZĘŚĆ III do SIWZ; 8. pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania dla osoby/osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 9. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu/zawarcia umowy dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (dotyczy m.in. spółek cywilnych i konsorcjów); WYKONAWCY ZAGRANICZNI Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VII, lit. B pkt 5 SIWZ przedkłada: 10. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 10 - Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione odpowiednio w terminie określonym w pkt 10. VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 2. Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) stosuje się przepisy w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp jak do pojedynczego Wykonawcy, jak również każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2)-4) ustawy Pzp Zamawiający oceniać będzie łącznie ich potencjał kadrowy, techniczny, ekonomiczno-finansowy oraz posiadane doświadczenie. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 6

7 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127 lub - faksem nr: 48/ lub - drogą elektroniczną na adres: Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach proceduralno - prawnych osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Barbara Kamińska ZUS O/Kraków, Centrum Zamówień Publicznych Marta Sternal ZUS O/Kraków, Centrum Zamówień Publicznych tel./faks: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Katarzyna Jaśkiewicz ZUS O/Kraków, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Anna Perkosz ZUS O/Nowy Sącz, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Anna Wielgus ZUS O/Nowy Sącz, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Małgorzata Stolarz ZUS O/Tarnów, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych Monika Pytka ZUS O/Tarnów, Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji tel./faks: Uwaga: Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na piśmie zgodnie z treścią dz. X SIWZ. X. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 5. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na własnej stronie internetowej. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 7

8 Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.zus.pl) XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 1) 1 500,00 zł Część I (Oddział ZUS w Krakowie) 2) 1 600,00 zł Część II (Oddział ZUS w Nowym Sączu) 3) 3 600,00 zł Część III (Oddział ZUS w Tarnowie) 2. Wadium należy wnieść na każdą część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w dz. XVII SIWZ oraz musi obejmować okres związania ofertą, zgodnie z zapisem dz. XIII SIWZ. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr Przed upływem terminu składania ofert pieniądze winny znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 5. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej powinno wskazywać jako Beneficjenta ZUS Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków. 6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających wypłatę Zamawiającemu wadium. 7. Wszelkie ograniczenia wypłaty wadium zawarte w dokumentach gwarancyjnych lub poręczeniach - niezgodne z przepisami ustawy Pzp mogą być ocenione przez Zamawiającego jako nie spełnienie warunku wniesienia wadium przez Wykonawcę i skutkować wykluczeniem z postępowania. 8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu winno obejmować cały okres związania ofertą, tj. od dnia otwarcia ofert do upływu 30-dniowego terminu związania ofertą włącznie. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 2)-5) należy złożyć w oryginale (w oddzielnej kopercie z dopiskiem Wadium ) w budynku Oddziału ZUS w Krakowie, Centrum Zamówień Publicznych, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127 (I piętro) w godzinach: pon. - pt Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę postępowania oraz nr części zamówienia, której wadium dotyczy (Przetarg nieograniczony nr /271/10/2014/CZP pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w..., Część...). 11. Jeśli wadium wnoszone jest w formie poręczeń lub gwarancji w treści tych dokumentów winien znajdować się zapis z którego wynika, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) zobowiązany do odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga: W przypadku braku wskazanego zapisu - wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp. 13. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy Pzp. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 8

9 XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SPORZĄDZENIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w formie pisemnej. 2. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty, w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialne. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Błędy w treści oferty i pozostałych dokumentach mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub liczby z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, a następnie wpisanie treści lub liczby poprawnej oraz złożenie podpisu (parafki) osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter i cyfr. Niedopuszczalne są jakiekolwiek wymazywania, zamalowywania korektorem i przeróbki treści składanego dokumentu. 6. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 7. Każdy Wykonawca przedstawi jedną ofertę na wskazaną część zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje jej odrzucenie. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I i/lub Część II i/lub Część III zamówienia. 10. Wykonawca, który złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp. 11. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XV. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), Wykonawca powinien to zastrzec w ofercie i odpowiednio wyodrębnić zastrzeżone informacje oraz wykazać, że podjął działania mające na celu zachowanie poufności tych informacji. 2. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Zamawiający potwierdzi na piśmie, czy i które informacje uznaje za zastrzeżone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. XVI. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony nr /271/10/2014/CZP pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w... Część... Nie otwierać przed dniem r. godziną Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, a. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 9

10 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych, mogą być traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w pok. 127 (I piętro) Centrum Zamówień Publicznych w ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27 lub przesłać na adres: ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27, Kraków (z dopiskiem: oferta - pok. 127 ) do dnia r. do godz Oferty zostaną oznaczone kolejnymi numerami oraz datą i godziną, zgodnie z kolejnością wpływu. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania (obowiązuje data i godzina wpływu do ZUS O/Kraków do Centrum Zamówień Publicznych do pokoju 127). XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie ZUS O/Kraków ul. Pędzichów 27, w pomieszczeniu nr 029, poziom -1, (dawny bufet w podziemiu) w dniu r. o godz W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert Zamawiający wywiesi na drzwiach pok. 127 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także inne istotne dla przebiegu postępowania informacje. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaże mu informacje z otwarcia. XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Za cenę oferty należy uważać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915). 2. Ceny brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej w zakresie I i II grupy językowej oraz cenę oferty brutto należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. 4. Ceny brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej w zakresie I i II grupy językowej podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1A CZĘŚĆ I, 1B CZĘŚĆ II, 1C CZĘŚĆ III do SIWZ) zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty osobowe, podatki, koszty przesyłania dokumentacji oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do należytego wykonania zamówienia. 5. Formularz ofertowy (zał. nr 1A Część I, zał. nr 1B Część II, zał. nr 1C Część III do SIWZ) winien zawierać: a) cenę brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej w zakresie I grupy językowej (kol. d, poz. 1 formularza ofertowego); b) cenę brutto za cały okres obowiązywania umowy w zakresie I grupy językowej winna być iloczynem szacunkowej ilości stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy i ceny brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej (kol. e = kol. c kol. d, poz. 1 formularza ofertowego); c) cenę brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej w zakresie II grupy językowej (kol. d, poz. 2 formularza ofertowego); d) cenę brutto za cały okres obowiązywania umowy w zakresie II grupy językowej winna być iloczynem szacunkowej ilości stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy i ceny brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej (kol. e = kol. c kol. d, poz. 2 formularza ofertowego); e) całkowitą cenę oferty brutto, która jest sumą poz. 1-2 w kol. e formularza ofertowego cyfrowo; f) całkowitą cenę oferty brutto należy przenieść do pkt 2 formularza ofertowego podając ww. cenę cyfrowo i słownie oraz stawkę podatku VAT (w %) aktualną na dzień składania ofert. XX. KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert całkowita cena oferty brutto Znaczenie 100% (100 pkt) Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 10

11 Proporcje matematyczne wg poniższego wzoru: CENA min 100 [pkt] CENA CENA - całkowita cena brutto badanej oferty CENA min - całkowita cena brutto najtańszej oferty spośród ofert podlegających badaniu Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów spośród badanych ofert. 2. Wybór najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia zostanie dokonany oddzielnie. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 ppkt 3), będzie podlegała odrzuceniu. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zgodnie z art. 19 ustawy Pzp. XXI. WYNIKI POSTĘPOWANIA 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXII. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w postępowaniu Wykonawcą zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) ustawy Pzp. 2. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 11

12 3. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach, które określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7A CZĘŚĆ I, 7B CZĘŚĆ II i 7C CZĘŚĆ III do SIWZ odpowiednio dla danej części zamówienia. 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści je na własnej stronie internetowej. XXIII. ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następujących okolicznościach i zakresie: 1) wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 2) zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego. 2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 umowy dla Części I (Oddział ZUS w Krakowie) oraz 5 umowy dla Części II i III (Oddział ZUS w Nowym Sączu i Tarnowie) może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 i 4, w przypadku zmiany przepisów dotyczących: 1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt 2, skutkujących istotną zmiana kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 4. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w pkt 3, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od otrzymania żądania. 5. O zmianach dotyczących osób wskazanych w 5 umowy (Część I - Oddział ZUS w Krakowie) oraz w 6 umowy (Część II i III - Oddział ZUS w Nowym Sączu i Tarnowie), danych teleadresowych, numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający/Odbiorca będzie przekazywał płatności wynikające z realizacji umowy strony umowy będą informowały się na piśmie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 i 2, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. 3. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) 2) 3) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 12

13 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2) oraz 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp. Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 13

14 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1A... Zamówienie nr /271/10/2014/CZP... tel./faks Numer rachunku bankowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I: USŁUGI TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI ADMINISTRACYJNEJ I MEDYCZNEJ DLA O/ZUS KRAKÓW 1. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: Poz. Grupy językowe Szacunkowa ilość stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej Cena brutto za cały okres obowiązywania umowy * ) e = (kol. c kol. d) a b c d e 1. I grupa językowa II grupa językowa Całkowita cena oferty brutto [poz. 1+2] 2. Całkowita cena oferty brutto za okres 24 miesięcy świadczenia usługi wynosi: brutto:... PLN słownie brutto:... stawka podatku VAT... % 3. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia r. 4. Oświadczam, że zamierzam powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres zamówienia: (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy (zał. nr 7A do SIWZ). 7. Wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wadium wniosłem w dniu... w formie 8. Zwrotu wadium należy dokonać na konto... (wypełnić jeśli wadium wniesiono w formie pieniądza) Miejscowość i data... * ) służy jedynie do porównania ofert... podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 14

15 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1B... Zamówienie nr /271/10/2014/CZP... tel./faks Numer rachunku bankowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II: USŁUGI TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI ADMINISTRACYJNEJ I MEDYCZNEJ DLA O/ZUS NOWY SĄCZ 1. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: Poz. Grupy językowe Szacunkowa ilość stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej Cena brutto za cały okres obowiązywania umowy * ) e = (kol. c kol. d) a b c d e 1. I grupa językowa II grupa językowa 2135 Całkowita cena oferty brutto [poz. 1+2] 2. Całkowita cena oferty brutto za okres 24 miesięcy świadczenia usługi wynosi: brutto:... PLN słownie brutto:... stawka podatku VAT... % 3. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia r. 4. Oświadczam, że zamierzam powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres zamówienia: (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy (zał. nr 7B do SIWZ). 7. Wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wadium wniosłem w dniu... w formie 8. Zwrotu wadium należy dokonać na konto... (wypełnić jeśli wadium wniesiono w formie pieniądza) Miejscowość i data... * ) służy jedynie do porównania ofert... podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 15

16 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1C... Zamówienie nr /271/10/2014/CZP... tel./faks Numer rachunku bankowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III : USŁUGI TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI ADMINISTRACYJNEJ I MEDYCZNEJ DLA O/ZUS TARNÓW 1. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: Poz. Grupy językowe Szacunkowa ilość stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy Cena brutto za 1 stronę tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej Cena brutto za cały okres obowiązywania umowy * ) e = (kol. c kol. d) a b c d e 1. I grupa językowa II grupa językowa 600 Całkowita cena oferty brutto [poz. 1+2] 2. Całkowita cena oferty brutto za okres 24 miesięcy świadczenia usługi wynosi: brutto:... PLN słownie brutto:... stawka podatku VAT... % 3. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia r. 4. Oświadczam, że zamierzam powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres zamówienia: (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy (zał. nr 7C do SIWZ). 7. Wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wadium wniosłem w dniu... w formie 8. Zwrotu wadium należy dokonać na konto... (wypełnić jeśli wadium wniesiono w formie pieniądza) Miejscowość i data... * ) służy jedynie do porównania ofert... podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 16

17 Załącznik nr 2 Zamówienie nr /271/10/2014/CZP pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.. Nazwa Wykonawcy Oświadczam, że spełniam warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W załączeniu składam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia*)... Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby *) wypełnia Wykonawca, którego dotyczy określona sytuacja Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 17

18 Załącznik nr 3 Zamówienie nr /271/10/2014/CZP pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie... Nazwa Wykonawcy Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 18

19 Załącznik nr 4 Zamówienie nr /271/10/2014/CZP pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w imieniu:. Nazwa Wykonawcy oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej. Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 19

20 Załącznik nr 5 Zamówienie nr /271/10/2014/CZP pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Usługi tłumaczenia dokumentacji administracyjnej i medycznej na potrzeby Oddziału ZUS w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), w imieniu:... Nazwa Wykonawcy oświadczam, że należę do grupy kapitałowej oraz przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: LISTA PODMIOTÓW Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Nr postępowania /271/10/2014/CZP Strona 20

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo