Data wydania Data aktualizacji: Wersja PL:3.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania 14.06.2008 Data aktualizacji: 02.10.2013 Wersja PL:3.0"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nr rejestracyjny REACH: Nr indeksowy Nr CAS Nr WE Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: 1. produkcja kwasu octowego i stosowanie jako półprodukt (SN1) 2. dystrybucja kwasu octowego (SN2) 3. w przemyśle chemicznym jako półprodukt do produkcji innych związków chemicznych (SN3) 4. produkcja roztworów kwasu octowego i ich dystrybucja (SN4) 5. przemysłowe środki dla przemysłu garbarskiego, włókienniczego, drzewnego, papierniczego, metalowego (SN5) 6. profesjonalne środki czyszczące i dezynfekujące (SN6) 7. środki czyszczące dla konsumenta (SN7) 8. w przemyśle wiertniczym (SN8) 9. profesjonalne środki chemiczno rolnicze (SN9) 10. odczynniki laboratoryjne (SN11, SN12) 11. przemysłowe uzdatnianie wody (SN13, SN14) Zastosowanie odradzane: nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Dystrybutor: TOMCHEM F.H.U. ul. Smetany 9/ Łódź tel.: fax: Adres osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straŝ poŝarna), 999 (pogotowie medyczne); SEKCJA 2: Identyfikacja zagroŝeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Wg rozporządzenia 1272/2008: Skin Corr. 1B; H314 Wg dyrektywy 67/548/EWG: C, R34 ZagroŜenie dla zdrowia człowieka Powoduje powaŝne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu ZagroŜenie dla środowiska Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Poprzez zmianę ph moŝe wpływać niekorzystnie na organizmy wodne. ZagroŜenia fizyczne/chemiczne Brak. 2.2 Elementy oznakowania: Piktogram wskazujący rodzaj zagroŝenia: Strona 1 z 62

2 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwrot wskazujący rodzaj zagroŝenia: H314 Powoduje powaŝne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzieŝ ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzieŝ. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeŝeli są i moŝna je łatwo usunąć P501 Zawartość/pojemnik usunąć do utylizacji. 2.3 Inne zagroŝenia: Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje: Identyfikator produktu Kwas octowy CAS: WE: Nr indeksowy: Nr rejestracyjny REACH: Zawartość % R10 Klasyfikacja wg 67/548/EWG C: R34 Klasa zagroŝenia i kody kategorii Flam. Liq. 3 Skin Corr. 1B Klasyfikacja CLP Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagroŝenia H226 H314 Pełna treść zwrotów R i H w sekcji Mieszaniny: Nie dotyczy. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć całą zabrudzoną odzieŝ, obmyć skórę duŝą ilością wody. ZałoŜyć na oparzone miejsce jałowy opatrunek. Nie stosować mydła ani Ŝadnych środków zobojętniających. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami: Strona 2 z 62

3 Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) duŝą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się z lekarzem. NaraŜenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeŝe powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: Podać do wypicia duŝą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów (ryzyko perforacji), natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 4.2 NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŝenia: Kontakt z oczami Pary kwasu octowego powodują przekrwienie spojówek, ból i łzawienie oczu, Układ oddechowy działanie Ŝrące na drogi oddechowe wywołując kaszel, pieczenia gardła, uczucie duszności (obrzęk głośni, skurcz oskrzeli), krwioplucie. MoŜe wystąpić toksyczny obrzęk płuc. Przewód pokarmowy W cięŝkich, rozległych oparzeniach moŝliwość wystąpienia wstrząsu, hemolizy i uszkodzenia nerek. Powikłania: zapalenie płuc i oskrzeli, krwawienie i/lub perforacja przewodu pokarmowego, zmiany bliznowate po oparzeniach z upośledzeniem funkcji zaleŝnie od lokalizacji oparzeń. Uszkodzenie szkliwa zębów. Kontakt ze skórą powoduje powaŝne oparzenia. Długotrwale moŝe wystąpić podraŝnienie skóry, ciemne przebarwienie. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: W przypadku spoŝycia nie wywoływać wymiotów. Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku poŝaru 5.1 Środki gaśnicze: Odpowiednie środki gaśnicze: suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piana, mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody. 5.2 Szczególne zagroŝenia związane z substancją lub mieszaniną: W trakcie poŝaru, pod wpływem działania wysokich temperatur uwalniają się toksyczne produkty rozkładu oraz pary tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięŝsze od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi. 5.3 Informacje dla straŝy poŝarnej: Pojemniki znajdujące się w strefie poŝaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to moŝliwe usunąć ze strefy zagroŝenia. W przypadku poŝaru w zamkniętym pomieszczeniu naleŝy stosować odzieŝ ochronną i aparat oddechowy na spręŝone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostroŝności, wyposaŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienaleŝących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie słuŝby. Usunąć z obszaru zagroŝenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki ochrony. Nie wdychać par. Unikać kontaktu z produktem. 6.2 Środki ostroŝności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze lokalne w przypadku niemoŝności zapewnienia ochrony. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŝenia i słuŝące do usuwania skaŝenia: Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (kwaśny węglan sodu, ziemi okrzemkowa, rozdrobniona mika), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w Strona 3 z 62

4 celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tere wycieku obwałować a ciecz odpompować. Małe ilości nisko stęŝonych roztworów moŝna zobojętnić rozcieńczonymi alkaliami. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Postępowanie z odpadami patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej patrz sekcja 8 karty. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostroŝności dotyczące bezpiecznego postępowania: Zastosować odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu z oczami. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Unikać źródeł zapłonu, podwyŝszonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spoŝywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po uŝyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzieŝ i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spoŝywania posiłków. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (wentylacja ogólna pomieszczenia i wywiewna), w prawidłowo oznakowanym zamkniętym oryginalnym pojemniku. Podłoga magazynów przystosowanych do składowania cieczy Ŝrących powinna być łatwo zmywalna i kwasoodporna, z wewnętrzną instalacją wodociągową i odrębną kanalizacją. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Magazynować z dala od metali lekkich, silnych utleniaczy i silnych zasad. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Surowiec w przemyśle włókienniczym i chemicznym SEKCJA 8: Kontrola naraŝenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli: Normy ekspozycji dla zagroŝeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz z późn. zm.). Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji. Nazwa / rodzaj związku NDS NDSCh NDSP mg/m3 Kwas octowy DN(M)EL dla pracowników: Inhalacja (działanie ostre, miejscowe) DNEL: 25 mg/m3 NOAEC: 25 mg/m3 Inhalacja (działanie długoterminowe miejscowe) DNEL: 25 mg/m3 NOAEC: 25 mg/m3 8.2 Kontrola naraŝenia: Stosowne techniczne środki kontroli: niezbędne jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia oraz wentylacji wywiewnej. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: Strona 4 z 62

5 Ochrona oczu lub twarzy: Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166). Ochrona skóry: Ochrona rąk: UŜywać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z kauczuku naturalnego, PVC lub równowaŝnych zgodnych z normą EN-PN 374:2005. Materiał z jakiego wykonane są rękawice: Wybór odpowiednich rękawic nie zaleŝy jedynie od materiału, ale teŝ od marki i jakości wynikających z róŝnic producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice moŝe być określona po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta. Inne: Stosować roboczą odzieŝ ochronną (zgodna z normą EN 344) prać regularnie. Ochrona dróg oddechowych: Unikać wdychania par produktu. W warunkach przekroczenia dopuszczalnych stęŝeń w środowisku pracy stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych maskę lub półmaskę skompletowana z filtrem i pochłaniaczem par typu B lub uniwersalnym (klasa 2) zgodne z normą EN 141. ZagroŜenia termiczne: Nie dotyczy. Kontrola naraŝenia środowiska Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych PNEC woda mg/l PNEC gleba 0, 478 mg/kg PNEC STP 0, 85 mg/l Załączniki: scenariusze naraŝenia. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd bezbarwna ciecz Zapach Próg zapachu / próg wyczuwalności zapachu charakterystyczny, ostry, draŝniący 0,5-2,5 mg/m3 ph < 1 Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości PręŜność par -20 o C (253,15 K) przy 1013 hpa 92 o C (365,15 K) przy 1013 hpa 39 o C (312,15 K) przy 1013 hpa, dla kwasu octowego 98% Brak danych Palny Dolna: 4%, górna: 19% dla kwasu octowego 98% 20,79 hpa w temp. 25 o C (2079 Pa w temp. 298 K) dla kwasu octowego 98% Strona 5 z 62

6 Gęstość par względem powietrza 2,07 Gęstość względna 1,057 g/cm3 w temp. 25 o C (298,15 K) Rozpuszczalność w wodzie 602,9 g/l w temp 25 o C (298,15 K) Inne rozpuszczalniki Współczynnik podziału: n-oktanol/woda rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie; nie rozpuszcza się w dwusiarczku węgla -0,17 w temp. 20 o C Temperatura samozapłonu 463 o C (758 K) dla kwasu octowego 98% Temperatura rozkładu Brak danych Lepkość 1,056 mpa s w temp. 25 o C, dla kwasu octowego 98% Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem Nie znane 9.2 Inne informacje: stała dysocjacji: 4,756 pka w temp. 25 o C, dla kwasu octowego 98% SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność: Produkt reaktywny, korodujący w stosunku do wielu metali (reaguje z wydzieleniem wodoru), reaguje z wieloma związkami organicznymi Stabilność chemiczna: Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Reaguje niebezpiecznie z kwasem chromowym, nadtlenkiem sodu, kwasem azotowym, aldehydem octowym, nadtlenkiem wodoru, trójtlenkiem chromu, kwasem nadchlorowym, oleum, kwasem chlorosulfanowym, 2- aminoetanolem, etylenodiaminą, acetaldehydem, azotanem amonu, pięciofluorkiem bromu, trójfluorkiem chloru, nadmanganianami, trójchlorkiem fosforu, wodorotlenkiem sodu i potasu, III-rzędowym butoksylanem potasu, ksylenem Warunki, których naleŝy unikać: Unikać podwyŝszonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni i otwartego ognia Materiały niezgodne : Materiały z którymi kwas octowy reaguje Niebezpieczne produkty rozkładu: W wysokich temperaturach uwalniają się toksyczne produkty rozkładu tlenki węgla, pary kwasu octowego. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: a) toksyczność ostra: LD50 = 3310 mg/kg, szczur, doustnie LD50 = 4960 mg/kg, mysz, LD50 = 1200 mg/kg, królik, Inhalacja LC50 = 5620 ppm / 1 h, mysz. LC50 = mg/m3 / 1 h, mysz Strona 6 z 62

7 LC50 = mg/m3 / 4 h, szczur LC50>16, 000 ppm (40, 000 mg/m 3 ) b) działanie draŝniące: nie wykazuje c) działanie Ŝrące: Powoduje powaŝne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu d) działanie uczulające: nie wykazuje e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych f) rakotwórczość: nie wykazuje g) mutagenność: nie wykazuje h) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg naraŝenia: Kontakt ze skórą: oparzenia chemiczne, trudno gojące się rany. Kontakt z oczami: oparzenia chemiczne - ryzyko trwałego uszkodzenia oczu. Układ oddechowy: oparzenia chemiczne błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego, Przewód pokarmowy: poparzenia chemiczne jamy ustnej, języka, gardła, dalszych odcinków przewodu pokarmowego z ryzykiem perforacji. Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego naraŝenia: DNEL/DMEL - NOAEC: 25 mg/m3 (inhalacja, ostre i długoterminowe efekty) Skutki wzajemnego oddziaływania: Brak danych. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Szczegółowe badania nad działaniem na środowisko nie były prowadzone. Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska, jednakŝe obniŝenie ph wpływa bardzo niekorzystnie na organizmy wodne. Nie naleŝy dopuszczać do przedostania się do wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych Toksyczność: Środowisko wodne: EC50/LC50 > 300, 82 mg/l NOEC 72h, algi 300, 82 mg.l Trwałość i zdolność do rozkładu: Biodegradowalny stopień rozkładu w wodzie: KSW = 0,047 d -1 stopień rozkładu w glebie: Ksoil = 0,023 d -1 stopień rozkładu w powietrzu: Kair = 0,6 x 1012 cm 3 /mol.s 12.3 Zdolność do bioakumulacji: współczynnik biokoncentracji: BCF = 3,16 współczynnik podziału oktanol/woda: Log Ko/w = -0,17 w glebie: informacje niedostępne 12.4 Mobilność w glebie: Koc = 1,153 w temp. 20 o C 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie spełnia kryteriów Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: Kwas powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi i państwowymi przepisami. Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów naleŝy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Rozlany produkt związać za pomocą uniwersalnych środków wiąŝących (rozdrobniona mika, ziemia okrzemkowa) i podobnie jak i resztę produktu zniszczyć w przystosowanej instalacji spalania lub usunąć jako odpady specjalne. Małe ilości zneutralizować kwaśnym węglanem sodu i spłukać duŝą ilością wody. Strona 7 z 62

8 Pozostałość składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróŝnione opakowania naleŝy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206). Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ): UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN: KWAS OCTOWY w roztworze 14.3 Klasa(-y) zagroŝenia w transporcie: Grupa pakowania: II 14.5 ZagroŜenia dla środowiska: nie dotyczy Szczególne środki ostroŝności dla uŝytkowników: przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: IBC02; T7, TP2 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. 2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.). 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U nr 0 poz. 445). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U nr 0 poz. 1018) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927). 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŝa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŝenie o niebezpieczeństwie (Dz. U nr 0 poz. 688) 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U nr 0 poz. 21). 10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.). 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206). 12. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367) Strona 8 z 62

9 14. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641). 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz z późn. zm.). 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagroŝenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141) Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. SEKCJA 16: Inne informacje Zwroty R i H: R10 produkt łatwopalny R34 powoduje oparzenia H226 łatwopalna ciecz i pary H314 powoduje powaŝne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Opis uŝytych skrótów, akronimów i symboli: C produkt Ŝrący Flam. Liq. 3 - substancja ciekła łatwopalna kat.3 Skin Corr. 1B działanie Ŝrące na skórę kat. 1B. NDS NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie NDSP NajwyŜsze Dopuszczalne Pułapowe NDSCh NajwyŜsze Dopuszczalne Chwilowe DNEL pochodny poziom dawkowania (stęŝenie), przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian [mg/kg, mg/l] NOEC najwyŝsza dawka, lub stęŝenie substancji toksycznej, przy których nie obserwuje się niekorzystnego efektu jej działania. Szkolenia: Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników chemicznych. KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie z Wersja PL 3.0 z dnia Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. załącznik I. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Karty charakterystyki producenta Strona 9 z 62

10 Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie naleŝy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu:. PoniewaŜ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W kaŝdym przypadku naleŝy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagroŝeń w miejscu pracy. Produktu nie naleŝy wykorzystywać do innych celów niŝ podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą TOMCHEM F.H.U. Opracowano w SPIN-DORADZTWO dla TOMCHEM F.H.U. Strona 10 z 62

11 SCENARIUSZ NARAśENIA SN1 (pracownik) 1. Tytuł Produkcja kwasu octowego i stosowanie jako półprodukt Sektor zastosowań [SU]: SU 3 Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SU 8 Masowa wielkoskalowa produkcja chemikaliów SU 9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Kategorie procesów [PROC]: PROC1 Zastosowanie w procesach zamkniętych, brak moŝliwości naraŝenia. PROC2 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym naraŝeniem. PROC3 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja). PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje moŝliwość naraŝenia. PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. PROC8b - Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. PROC15 Stosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Kategorii uwalniania do środowiska [ERC]: ERC1 Produkcja substancji ERC4 Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu. ERC6a Zastosowanie przemysłowe w wyniku, którego powstają inne substancje (stosowanie półproduktów). Objęte procesy, zadania, działania: Produkcja kwasu octowego lub uŝywanie jako półprodukt chemiczny w procesach produkcyjnych lub jako środek ekstrakcyjny. Obejmuje recykling / odzysk, transport materiału, przechowywanie, pobieranie próbek, działania związane z laboratorium, utrzymanie i ładowanie (w tym transportu morskiego/barki, drogowego, kolejowego do przewozu luzem). 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 2.1 Kontrola naraŝenia pracowników Charakterystyka produktu Ciecz, pręŝność par> 10 kpa [OC5]. StęŜenie substancji w produkcie Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G2] Stosowane ilości Określono bez ograniczeń Częstotliwość i czas trwania Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin (chyba, zastosowania/naraŝenia Ŝe zaznaczono inaczej) [G2] Czynniki ludzkie, na które nie ma wpływu Brak Strona 11 z 62

12 zarządzanie ryzykiem Inne warunki operacyjne mające wpływ na naraŝenie pracowników Zakres Scenariusza NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15].Pobranie prób [CS56] z okresową kontrolą naraŝenia [CS140]. NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. Obejmuje procesy okresowe [CS37]. NaraŜenie ogólne (systemy otwarte) [CS16]. Proces okresowy [CS55]. Pobieranie próbki [CS56]. Proces pobierania próbek [CS2]. Czynności laboratoryjne [CS36]. Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (system otwarty) [CS108] z moŝliwością powstania aerozolu[cs138]. Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (systemy zamknięte) [CS107]. Czyszczenie i konserwacja urządzeń[cs39]. Składowanie [CS67] z pobieraniem prób [CS137]. Zakłada się stosowanie w temperaturze nie wyŝszej niŝ 20 C od temperatury otoczenia, chyba, Ŝe zaznaczono inaczej [G15]; Przy załoŝeniu, Ŝe stosowane są prawidłowe, podstawowe standardy higieny pracy [G1]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Przeprowadzać pod dygestorium lub pod wyciągiem wentylacyjny [E83]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Spłukać i wysuszyć przed demontaŝem i konserwacją [E55]. Nosić odpowiednie rękawice odpowiadające normie EN374 [PPE15] I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PATRZ KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 8. Substancję przechowywać w układzie zamkniętym [E84]. Zapewnić dobry poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niŝ 3 do 5 wymian powietrza na godzinę) [E11]. 2.2 Kontrola naraŝenia środowiska Podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji, dokonywanej zgodnie z Artykułem 14 (3), wraz z załącznikiem I sekcja 3 (ocena zagroŝenia dla środowiska) i sekcją 4 (PBT / vpvb), nie stwierdzono zagroŝenia. Stąd, zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia REACH (5.0) ocena naraŝenia oraz charakterystyka ryzyka nie jest konieczna, jednak ocena kwalifikacji ryzyka została przeprowadzona w sekcji 5 niniejszego scenariusza. 3. Oszacowanie naraŝenia 3.1 Zdrowie Przy zachowaniu środków zarządzania ryzykiem (RMMs) i przestrzeganiu zasad postępowania (OCs), nie przewiduje się przekroczenia DNELs i wynikających z nich wskaźników. 3.2 Ochrona środowiska JeŜeli zalecane środki zarządzania ryzykiem (RMMs) i zasady postępowania (OCs) są przestrzegane, naraŝenie nie powinno przekraczać przewidywanych PNECs i wynikających z nich wskaźników charakterystyki ryzyka. 4. Wytyczne do kontroli zgodności scenariusza naraŝenia Strona 12 z 62

13 4.1 Zdrowie Przewidywane naraŝenie nie powinno przekroczyć wyznaczonych DN(M)EL dla pracowników, gdy zalecane w sekcji 2 środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne są zastosowane [G22]. W przypadku gdy inne środki zarządzania ryzykiem /warunki operacyjne są zastosowane, stosujący je powinni upewnić się, Ŝe ryzyko jest zarządzane na poziomie co najmniej równowaŝnym [G23]. 4.2 Ochrona środowiska Nie wymaga oszacowania naraŝenia i ryzyka SN2 (pracownik) 1. Tytuł Dystrybucja kwasu octowego Sektor zastosowań [SU]: SU 3 Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SU 8 Masowa wielkoskalowa produkcja chemikaliów SU 9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Kategorie procesów [PROC]: PROC1 Zastosowanie w procesach zamkniętych, brak moŝliwości naraŝenia. PROC2 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym naraŝeniem. PROC3 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja). PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje moŝliwość naraŝenia. PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. PROC8b Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. PROC9 Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z waŝeniem). PROC15 Stosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Kategorii uwalniania do środowiska [ERC]: ERC1 Produkcja substancji ERC2 Formulacja preparatów ERC3 Formulacja materiałów ERC4 Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu. ERC5 Zastosowanie przemysłowe następstwem, którego jest włączenie do materiału lub na niego. ERC6a Zastosowanie przemysłowe w wyniku, którego powstają inne substancje (stosowanie półproduktów). ERC6b Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych. ERC6c Przemysłowe zastosowanie monomerów do produkcji tworzyw termoplastycznych. Strona 13 z 62

14 ERC6d Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach polimeryzacji przy produkcji Ŝywic, gumy, polimerów. ERC7 Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych. Objęte procesy, zadania, działania: Ładowanie (w tym transport morski, drogowy, kolejowy do przewozu luzem) i przepakowywanie (włączając DPPL i opakowania) substancji, w tym jej dystrybucja i związane działania laboratoryjne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 2.1 Kontrola naraŝenia pracowników Charakterystyka produktu StęŜenie substancji w produkcie Stosowane ilości Częstotliwość i czas trwania zastosowania/naraŝenia Czynniki ludzkie, na które nie ma wpływu zarządzanie ryzykiem Inne warunki operacyjne mające wpływ na naraŝenie pracowników Zakres Scenariusza NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. Obejmuje procesy okresowe [CS37]. NaraŜenie ogólne (systemy otwarte) [CS16]. Proces okresowy [CS55]. Pobieranie próbki [CS56] Proces pobierania próbek [CS2] Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14] (systemy zamknięte) [CS107] Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14] (systemy otwarte) [CS108] Napełnianie DPPL i małych opakowań [CS6] Zakłada wykorzystanie w temperaturze nie wyŝszej niŝ 20 C od temperatury otoczenia (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G15]. Przy załoŝeniu, Ŝe stosowane są prawidłowe podstawowe standardy higieny pracy [G1]. Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G2]. Określono bez ograniczeń Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G2] Nie dotyczy Zakłada wykorzystanie w temperaturze nie wyŝszej niŝ 20 C od temperatury otoczenia (chyba Ŝe zaznaczono inaczej) [G15]; Przy załoŝeniu, Ŝe stosowane są prawidłowe podstawowe standardy higieny pracy [G1]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Zapewnić dobry poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niŝ 3 do 5 wymian powietrza na godzinę) [E11]. Unikać przeprowadzania działalności związanej z naraŝeniem na więcej niŝ 1 godzinę [OC27]. Podłączyć wentylację do punktów, w których moŝe wystąpić emisja [E54]. Proces prowadzić w układzie zamkniętym lub w innym układzie, aby uniknąć naraŝenia [E8] Podłączyć wentylację do punktów, w których moŝe wystąpić emisja [E54] lub jeśli nie ma takich moŝliwości technicznych przyjąć następujące PPE [PPE30] Stosować respirator zgodny z EN140 z filtrem typu A lub lepszym [PPE22]. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, testowane wg normy EN 374 [PPE15] Podłączyć wentylację do punktów, w których moŝe wystąpić emisja [E54] lub jeśli nie ma takich moŝliwości technicznych przyjąć następujące PPE [PPE30]. Stosować respirator zgodny z EN140 z filtrem typu A lub lepszym [PPE22]. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, testowane wg normy EN 374 [PPE15] Zapewnić wentylację nad otworami opakowań przy napełnianiu materiałem [E82]. Strona 14 z 62

15 Czyszczenie i konserwacja urządzeń [CS39]. Składowanie [CS67] z pobieraniem prób [CS137]. Spłukać i wysuszyć przed demontaŝem i konserwacją [E55]. Nosić odpowiednie rękawice odpowiadające normie EN374 [PPE15] i środki ochrony indywidualnej patrz karta charakterystyki sekcja 8. Substancję przechowywać w układzie zamkniętym [E84]. Przechowywać luzem na wolnym powietrzu [E2] Zapewnić dobry poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niŝ 3 do 5 wymian powietrza na godzinę) [E11]. 2.2 Kontrola naraŝenia środowiska Podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji, dokonywanej zgodnie z Artykułem 14 (3), wraz z załącznikiem I sekcja 3 (ocena zagroŝenia dla środowiska) i sekcją 4 (PBT / vpvb), nie stwierdzono zagroŝenia. Stąd, zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia REACH (5.0) ocena naraŝenia oraz charakterystyka ryzyka nie jest konieczna, jednak ocena kwalifikacji ryzyka została przeprowadzona w sekcji 5 niniejszego scenariusza. 3. Ocena naraŝenia 3.1 Zdrowie Przy zachowaniu środków zarządzania ryzykiem (RMMs) i przestrzeganiu zasad postępowania (OCs), nie przewiduje się przekroczenia DNELs i wynikających z nich wskaźników 3.2 Ochrona środowiska Nie wymaga oszacowania naraŝenia i ryzyka 4. Wytyczne do kontroli zgodności scenariusza naraŝenia 4.1 Zdrowie Przewidywane naraŝenie nie powinno przekroczyć wyznaczonych DN(M)EL dla pracowników i konsumentów, gdy zalecane w sekcji 2 środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne są zastosowane [G22]. W przypadku, gdy inne środki zarządzania ryzykiem /warunki operacyjne są zastosowane, stosujący je powinni upewnić się, Ŝe ryzyko jest zarządzane na poziomie co najmniej równowaŝnym [G23]. 4.2 Ochrona środowiska Nie wymaga oszacowania naraŝenia i ryzyka Oszacowanie naraŝenia 5.1 NaraŜenia pracowników Oszacowania naraŝenia pracowników dla działalności związanej z produkcją kwasu octowego oceniono przy ECETOC TRAv NaraŜenie konsumentów - nie dotyczy. 5.3 Pośrednie naraŝenie ludzi przez środowisko (doustnie) - nie dotyczy 5.4 NaraŜenie środowiskowe W dokonanej ocenie bezpieczeństwa chemicznego substancji, nie stwierdzono zagroŝenia. Dlatego zgodnie z REACH załącznik I (5.0) ocena naraŝenia oraz charakterystyka ryzyka nie jest konieczne 6. Charakterystyka ryzyka DN(M)ELs dla pracowników Skutki ostre Skutki miejscowe Skutki długofalowe (mg/kg masy ciała / dobę) (mg/cm2) (mg/kg masy ciała / dobę) Strona 15 z 62

16 6.1 Współczynniki charakterystyki ryzyka Odniesienie do scenariusza NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] Pobieranie próbki [CS56] NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] NaraŜenie ogólne (systemy otwarte) [CS16] Proces pobierania próbki [CS2] Czynności laboratoryjne [CS36] Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (system otwarty) [CS108) RCR ( wdychanie) RCR (skóra) RCR (ogólne) 0,00 0,03 0,04 0,70 0,14 0,84 0,35 0,03 0,38 0,20 0,07 0,27 0,25 0,03 0,28 0,10 0,00 0,10 0,15 0,69 0,84 Wysyłki 0,15 0,069 0,84 wielkotonaŝowe [CS14]. (system zamknięty) [CS107) Napełnianie DPPL. I 0,50 0,07 0,57 małych opakowań [CS6] Czyszczenie i 0,50 0,27 0,77 konserwacja urządzeń [CS39] Składowanie [CS67] 0,70 0,14 0,84 Uwaga: Symbole w nawiasach kwadratowych, np. [G2], [E66] są odsyłaczami do przykładowych standardowych fraz do stosowania w scenariuszach naraŝenia opracowanych przez CEFIC w dokumencie: Worker Chemical Safety Assessment (CSA) Template. Niniejszy scenariusz opracowany został na podstawie Chemical Safety Report CSR-PI z dnia dla Acetic acid EC Number: CAS Number: Strona 16 z 62

17 SN3 (pracownik) 1. Tytuł W przemyśle chemicznym jako półprodukt do produkcji innych związków chemicznych Sektor zastosowań [SU]: SU 3 Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SU 8 Masowa wielkoskalowa produkcja chemikaliów SU 9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Kategorie procesów [PROC]: PROC1 Zastosowanie w procesach zamkniętych, brak moŝliwości naraŝenia. PROC2 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym naraŝeniem. PROC3 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja). PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje moŝliwość naraŝenia. PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. PROC8b - Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Kategorii uwalniania do środowiska [ERC]: ERC6a Zastosowanie przemysłowe w wyniku, którego powstają inne substancje (stosowanie półproduktów). Objęte procesy, zadania, działania: Produkcja kwasu octowego lub uŝywanie, jako półprodukt chemiczny w procesach produkcyjnych, jako środek ekstrakcyjny, jako czynnik do przygotowywania powierzchni metalowych, jako regulator ph. Obejmuje recykling / odzysk, transport materiału, przechowywanie, pobieranie próbek, działania związane z laboratorium, utrzymanie i ładowanie (w tym transport morski, drogowy, kolejowy do przewozu luzem). 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 2.1 Kontrola naraŝenia pracowników Charakterystyka produktu Ciecz, pręŝność par> 10 kpa [OC5]. StęŜenie substancji w produkcie Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G2] Stosowane ilości Określono bez ograniczeń Częstotliwość i czas trwania Obejmuje dzienne naraŝenie do 8 godzin zastosowania/naraŝenia (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej) [G2] Czynniki ludzkie, na które nie ma wpływu Brak zarządzanie ryzykiem Inne warunki operacyjne Zakłada się stosowanie w temperaturze nie wyŝszej mające wpływ na naraŝenie pracowników niŝ 20 C od temperatury otoczenia, chyba, Ŝe zaznaczono inaczej [G15]; Przy załoŝeniu, Ŝe stosowane są prawidłowe, podstawowe standardy higieny pracy [G1]. Strona 17 z 62

18 Zakres Scenariusza NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. Pobranie prób [CS56]. Okresowa kontrola naraŝenia [CS140]. NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15]. Obejmuje procesy okresowe [CS37]. NaraŜenie ogólne (systemy otwarte) [CS16]. Proces okresowy [CS55]. Pobieranie próbki [CS56]. Proces pobierania próbek [CS2]. Czynności laboratoryjne [CS36]. Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (system otwarty) [CS108] z moŝliwością powstania aerozolu [CS138]. Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (systemy zamknięte) [CS107]. Czyszczenie i konserwacja urządzeń [CS39]. Składowanie [CS67] z pobieraniem prób [CS137]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Substancja wykorzystywana w układzie zamkniętym [E47]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Przeprowadzać pod dygestorium lub pod wyciągiem wentylacyjny [E83]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Zapewnić przeniesienie materiału w zamknięciu lub pod wyciągiem wentylacyjnym [E66]. Spłukać i wysuszyć przed demontaŝem i konserwacją [E55]. Nosić odpowiednie rękawice odpowiadające normie EN374 [PPE15] i środki ochrony indywidualnej patrz karta charakterystyki sekcja 8. Substancję przechowywać w układzie zamkniętym [E84]. Zapewnić dobry poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niŝ 3 do 5 wymian powietrza na godzinę) [E11]. 2.2 Kontrola naraŝenia środowiska Podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji, dokonywanej zgodnie z Artykułem 14 (3), wraz z załącznikiem I sekcja 3 (ocena zagroŝenia dla środowiska) i sekcją 4 (PBT / vpvb), nie stwierdzono zagroŝenia. Stąd, zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia REACH (5.0) ocena naraŝenia oraz charakterystyka ryzyka nie jest konieczna, jednak ocena kwalifikacji ryzyka została przeprowadzona w sekcji 5 niniejszego scenariusza. 3. Ocena naraŝenia 3.1 Zdrowie Przy zachowaniu środków zarządzania ryzykiem (RMMs) i przestrzeganiu zasad postępowania (OCs), nie przewiduje się przekroczenia DNELs i wynikających z nich wskaźników. 3.2 Ochrona środowiska JeŜeli zalecane środki zarządzania ryzykiem (RMMs) i warunki eksploatacji (OCs) są przestrzegane, naraŝenie nie powinno przekraczać przewidywanych PNECs i wynikających z nich wskaźników charakterystyki ryzyka. 4. Wytyczne do kontroli zgodności scenariusza naraŝenia 4.1 Zdrowie Przewidywane naraŝenie nie powinno przekroczyć wyznaczonych DN(M)EL dla pracowników i konsumentów, gdy zalecane w sekcji 2 środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne są zastosowane [G22]. W przypadku gdy inne środki zarządzania ryzykiem /warunki operacyjne Strona 18 z 62

19 są zastosowane, stosujący je powinni upewnić się, Ŝe ryzyko jest zarządzane na poziomie co najmniej równowaŝnym [G23]. 4.2 Ochrona środowiska Nie wymaga oszacowania naraŝenia i ryzyka 5. Oszacowanie naraŝenia 5.1 NaraŜenia pracowników Oszacowania naraŝenia pracowników dla działalności związanej z produkcją kwasu octowego oceniono przy ECETOC TRAv NaraŜenie konsumentów - nie dotyczy. 5.3 Pośrednie naraŝenie ludzi przez środowisko (doustnie) - nie dotyczy 5.4 NaraŜenie środowiskowe W dokonanej ocenie bezpieczeństwa chemicznego substancji, nie stwierdzono zagroŝenia. Dlatego zgodnie z REACH załącznik I (5.0) ocena naraŝenia oraz charakterystyka ryzyka nie jest konieczne. 6. Charakterystyka ryzyka DN(M)ELs dla pracowników Skutki ostre Skutki miejscowe Skutki długofalowe (mg/kg masy ciała / dobę) (mg/cm2) (mg/kg masy ciała / dobę) Współczynniki charakterystyki ryzyka Odniesienie do RCR ( wdychanie) RCR (skóra) RCR (ogólne) scenariusza NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] 0,00 0,03 0,04 NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] Pobieranie próbki [CS56] NaraŜenie ogólne (systemy zamknięte) [CS15] NaraŜenie ogólne (systemy otwarte) [CS16] Proces pobierania próbki [CS2] Czynności laboratoryjne [CS36] 0,10 0,01 0,11 0,25 0,00 0,25 0,20 0,07 0,27 0,15 0,07 0,22 0,10 0,00 0,10 Strona 19 z 62

20 Wysyłki wielkotonaŝowe [CS14]. (system otwarty) [CS108) 0,15 0,07 0,22 Wysyłki 0,15 0,07 0,22 wielkotonaŝowe [CS14]. (system zamknięty) [CS107) Czyszczenie i 0,50 0,27 0,77 konserwacja urządzeń [CS39] Składowanie [CS67] 0,70 0,14 0,84 Uwaga: Symbole w nawiasach kwadratowych, np. [G2], [E66] są odsyłaczami do przykładowych standardowych fraz do stosowania w scenariuszach naraŝenia opracowanych przez CEFIC w dokumencie Worker Chemical Safety Assessment (CSA) Template. Niniejszy scenariusz opracowany został na podstawie Chemical Safety Report CSR-PI z dnia dla Acetic acid EC Number: CAS Number: SN4 (pracownik) 1. Tytuł Produkcja roztworów kwasu octowego i ich dystrybucja Sektor zastosowań [SU]: SU 3 Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SU 10 Inne zastosowania Kategorie procesów [PROC]: PROC1 Zastosowanie w procesach zamkniętych, brak moŝliwości naraŝenia PROC2 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym naraŝeniem. PROC3 Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja). PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje moŝliwość naraŝenia. PROC5 Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych(wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją). PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. PROC8b Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/duŝych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. PROC9 Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z waŝeniem). Strona 20 z 62

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo