POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp na Usługę w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie w SP ZOZ MSW w Gdańsku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku REGON: NIP: Miejscowość Gdańsk Adres: ul. Kartuska 4/6, Gdańsk Strona internetowa: Godziny urzędowania: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, Gdańsk znak postępowania: 28/2015/PN ZATWIERDZAM Gdańsk, 9 września 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu... 3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział 3. Oferty częściowe... 4 Rozdział 4. Oferty wariantowe... 4 Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia... 4 Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach... 4 Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie... 4 Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... 5 Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego... 5 Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... 5 Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu... 7 Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium Rozdział 13. Termin związania ofertą Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 22. Inne informacje Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Zasady utrzymania czystości i zakres zadań Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik Nr 3 do SIWZ Plan higieny Załącznik Nr 4 do SIWZ Strefy sanitarne w SP ZOZ MSW w Gdańsku Załącznik Nr 5 do SIWZ Zasady gospodarki odpadami medycznymi wytwarzanymi w SP ZOZ MSW W Gdańsku Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz środków do mycia i dezynfekcji Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń SP ZOZ MSW w Gdańsku Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 10 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Załącznik Nr 11 do SIWZ Oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 12 do SIWZ Wykaz usług Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz osób Załącznik Nr 14 do SIWZ Formularz Oferta Załącznik Nr 15 do SIWZ Wzór umowy Załącznik Nr 16 do SIWZ Wzór umowy o zachowaniu poufności

3 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie w SP ZOZ MSW w Gdańsku Usługi w zakresie sprzątania i odkażania Usługi portierskie Różne usługi w dziedzinie zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Całodobowe, kompleksowe utrzymanie czystości i wykonywanie dezynfekcji w budynkach Zamawiającego. Szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych usługą wraz z ich powierzchnią zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia powierzchni podlegającej usłudze w uzasadnionych przypadkach, wówczas wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone lub powiększone o metraż danej powierzchni; 2) zapewnienie transportu wewnętrznego; 3) świadczenie prac personelu pomocniczego niższego pod nadzorem i według zaleceń personelu medycznego; 4) zapewnienie obsady portierskiej w szatni przychodni SP ZOZ MSW w Gdańsku i świadczenie komercyjnie usług ksero na sprzęcie i materiałach eksploatacyjnych (toner, papier ksero) Wykonawcy dla pacjentów. Prognoza 3000 stron A4 miesięcznie. 2. Zapewnienie środków do utrzymania standardu higieny szpitalnej i sprzętu do wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy. Wykaz środków do mycia i dezynfekcji, jakie używane będą do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Sprzątanie i dezynfekcję wszystkich sprzętów i powierzchni w danej komórce organizacyjnej wykonuje się z częstotliwością wskazaną w Planie higieny (załącznik nr 3 do SIWZ) przy użyciu preparatów dostosowanych do typu powierzchni i rodzaju sprzątanej strefy sanitarnej (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Sprzątanie pomieszczeń oraz mycie i dezynfekcję powierzchni i sprzętów wykonuje się także po awariach i przeprowadzonych remontach. 5. Zbiórka, segregacja i transport odpadów szpitalnych do wskazanych miejsc ich czasowego i ostatecznego składowania w obiekcie odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie SP ZOZ MSW w Gdańsku określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. 6. Usługa transportu wewnętrznego oznacza: 1) transport wewnętrzny pacjentów w ruchu między wszystkimi pracowniami i oddziałami; 2) transport zwłok z oddziałów do wyznaczonego pomieszczenia; 3) transport bielizny brudnej z oddziałów do magazynu bielizny brudnej; 4) transport materiałów gospodarczych, sprzętu i aparatury medycznej; 5) transport badań śródoperacyjnych (w razie potrzeby) oraz materiałów do badań laboratoryjnych,; 6) pomoc przy transporcie artykułów aptecznych; 7) transport odpadów z miejsc ich wytwarzania do miejsc składowania. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Zasady utrzymania czystości i zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3

4 9. Zamawiający użyczy Wykonawcy na okres trwania umowy nieodpłatnie następujące pomieszczenia na potrzeby prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 1) pomieszczenie na szatnię z węzłem sanitarnym pow. 35 m 2 ; 2) pomieszczenie magazynowe z dostępem do siły (380 V) z wodą i odpływem pow. 30 m 2 ; 3) pomieszczenie biurowe, p. 201 I-piętro, budynek przychodni pow. 12 m 2 ; 4) pomieszczenie na maszyny i wózki, p. 239 I-piętro, budynek przychodni pow. 16 m 2 ; 5) pomieszczenie na maszyny i wózki, obok gabinetu EKG pow. 9 m 2. Użyczenie ww. pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 10. Zamawiający ma prawo w dowolnym czasie do kontroli prawidłowości wykonywania usługi oraz sprawdzania znajomości procedur, instrukcji i technik sprzątania przez personel Wykonawcy, w zakresie objętym umową. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli przedstawiciel Zamawiającego spisuje protokół, w którym wskazuje wyniki kontroli, ewentualne nieprawidłowości w zakresie jakości świadczonych usług oraz zalecenia do realizacji. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przekazywany jest Wykonawcy, drugi przechowywany jest przez Zamawiającego. Rozdział 3. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 4. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia Okres realizacji zamówienia 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; 4) dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 6) wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 4

5 2. Składając ofertę, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą spełnić następujące wymagania: 1) wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty winny być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa w imieniu własnym): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 10 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; c) oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; e) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 2) dokumenty wymienione w rozdziale 11 pkt. 2 Wykonawcy składają wspólnie, tj. warunki udziału w postępowaniu, których dotyczą mogą być spełnione, przez Wykonawców wspólnie (łącznie). Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione według poniższej zasady: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości oraz świadczeniu prac personelu pomocniczego w placówkach ochrony zdrowia szpitalach o wartości co najmniej ,00 zł brutto miesięcznie; 2) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2.b. Pzp, to wymaga się dołączenia do oferty zobowiązania tych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go Wykonawcy; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, pkt 2 PZP załącznik nr 9 do SIWZ, 5

6 b) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 12 do SIWZ), c) poświadczeń lub innych dowodów potwierdzających, że usługi zostały lub są wykonywane należycie, d) zobowiązania innych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go Wykonawcy odpowiednio. 3. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamowienia; 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykazu sprzętu i urządzeń (tj. odkurzacze, polerki, urządzenia do maszynowego czyszczenia ścian/podłóg, mopy, wózki serwisowe itp.), przewidzianych do wykonania usługi, zawierającego dane takie jak ilość, rok produkcji, rodzaj i marka/producent sprzętu wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych, dla których dany sprzęt ma być przeznaczony (załącznik nr 7 do SIWZ), c) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - odpowiednio. 4. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej dwiema osobami (pracownik stały i zastępujący), które będą pełnić funkcję brygadzisty/koordynatora pracy całego personelu wykonawcy przez cały okres trwania umowy, odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad pracownikami oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy. Osoba pełniąca funkcję stałego brygadzisty zobowiązana będzie przebywać w siedzibie Zamawiającego codziennie w pełnym wymiarze czasu pracy ( ) i nie będzie w tym czasie przebywać w innym obiekcie w celu osobistego nadzorowania pracy innego personelu. Osoba taka powinna posiadać co najmniej roczne doświadczenie na takim samym stanowisku w placówce ochrony zdrowia; 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykazu osób, odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, c) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów personalnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia odpowiednio. 6

7 5. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ,00 zł (pięćset tysięcy zł) lub większą; 2) zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 zł (pięćset tysięcy zł); 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowania na zdolność finansową innych podmiotów musi dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności finansowej wykonawca korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - odpowiednio. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale 11 SIWZ) dołączonych do oferty. Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 10 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 7

8 wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1: a) ppkt b), c), d) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) ppkt e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy Pzp. 4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ, należy złożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 12 do SIWZ); a) dowody potwierdzające, że co najmniej dwie usługi wskazane w wykazie zostały lub są wykonywane należycie; b) zobowiązanie innych podmiotów do brania udziału w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy odpowiednio. 3) Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania usługi, zawierający dane takie jak nazwa, liczba sztuk, data produkcji i marka/producent sprzętu wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych, dla których dany sprzęt ma być przeznaczony oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ); 8

9 a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału technicznego - odpowiednio. 4) Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 13 do SIWZ); a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału osobowego odpowiednio. 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. świadczenia usług sprzątania. 6) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 7) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert odpowiednio. a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału finansowego - odpowiednio. 8) Dowód wniesienia wadium. 9) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane usługi odpowiadają określonym normom (certyfikat ISO 9001:2008) w zakresie usługi porządkowo czystościowej lub inny równoważny certyfikat wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący gwarantujący jakoś wykonania usługi. 10) Certyfiakt potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego. ISO 14001: Doddatkowo do oferty należy dołączyć: 1) Schemat organizacyjny pracy uwzględniający sposób rozmieszczenia personelu (m.in. liczba osób, godziny pracy w każdym dniu tygodnia) w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ MSW w Gdańsku, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych w nich zajęć (Oddziały, kuchenki, Izba Przyjęć, przychodnia itp.) oraz uwzględniający specyficzne dla tych komórek metody i technologie sprzątania. 2) Koncepcję bieżącego monitorowania i rozliczania przez brygadzistę pracy wykonanej przez podległy personel, ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonanych przez personel sprzątający w przychodni w godzinach popołudniowych. 3) Koncepcję codziennego nadzoru nad godzinami pracy i kontroli czasu przebywania personelu sprzątającego na terenie obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem personelu pracującego w przychodni w godzinach popołudniowych. 4) Wykaz preparatów myjących i dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5) Ulotki/karty informacyjne preparatów do mycia i dezynfekcji, zawierające m.in. takie informacje jak: skład chemiczny, przeznaczenie i obszar zastosowania, sposób użycia, a także spektrum i czas działania biobójczego (dla środków dezynfekcyjnych). 6) Materiały informacyjne opisujące sprzęt i urządzenia wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego. 7) Karty charakterystyki preparatów chemicznych przewidzianych do realizacji zamówienia. 9

10 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy muszą złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy dokument musi być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienia wadium w kwocie: ,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 28/2015/PN 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp. Rozdział 13. Termin związania ofertą 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub em. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie: 1) pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, Gdańsk; 2) faksem, nr faksu: lub ; 3) drogą elektroniczną, adres 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo