POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp na Usługę w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie w SP ZOZ MSW w Gdańsku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku REGON: NIP: Miejscowość Gdańsk Adres: ul. Kartuska 4/6, Gdańsk Strona internetowa: Godziny urzędowania: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, Gdańsk znak postępowania: 28/2015/PN ZATWIERDZAM Gdańsk, 9 września 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu... 3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział 3. Oferty częściowe... 4 Rozdział 4. Oferty wariantowe... 4 Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia... 4 Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach... 4 Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie... 4 Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... 5 Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego... 5 Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... 5 Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu... 7 Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium Rozdział 13. Termin związania ofertą Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 22. Inne informacje Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Zasady utrzymania czystości i zakres zadań Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik Nr 3 do SIWZ Plan higieny Załącznik Nr 4 do SIWZ Strefy sanitarne w SP ZOZ MSW w Gdańsku Załącznik Nr 5 do SIWZ Zasady gospodarki odpadami medycznymi wytwarzanymi w SP ZOZ MSW W Gdańsku Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz środków do mycia i dezynfekcji Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń SP ZOZ MSW w Gdańsku Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 10 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Załącznik Nr 11 do SIWZ Oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 12 do SIWZ Wykaz usług Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz osób Załącznik Nr 14 do SIWZ Formularz Oferta Załącznik Nr 15 do SIWZ Wzór umowy Załącznik Nr 16 do SIWZ Wzór umowy o zachowaniu poufności

3 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie w SP ZOZ MSW w Gdańsku Usługi w zakresie sprzątania i odkażania Usługi portierskie Różne usługi w dziedzinie zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Całodobowe, kompleksowe utrzymanie czystości i wykonywanie dezynfekcji w budynkach Zamawiającego. Szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych usługą wraz z ich powierzchnią zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia powierzchni podlegającej usłudze w uzasadnionych przypadkach, wówczas wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone lub powiększone o metraż danej powierzchni; 2) zapewnienie transportu wewnętrznego; 3) świadczenie prac personelu pomocniczego niższego pod nadzorem i według zaleceń personelu medycznego; 4) zapewnienie obsady portierskiej w szatni przychodni SP ZOZ MSW w Gdańsku i świadczenie komercyjnie usług ksero na sprzęcie i materiałach eksploatacyjnych (toner, papier ksero) Wykonawcy dla pacjentów. Prognoza 3000 stron A4 miesięcznie. 2. Zapewnienie środków do utrzymania standardu higieny szpitalnej i sprzętu do wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy. Wykaz środków do mycia i dezynfekcji, jakie używane będą do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Sprzątanie i dezynfekcję wszystkich sprzętów i powierzchni w danej komórce organizacyjnej wykonuje się z częstotliwością wskazaną w Planie higieny (załącznik nr 3 do SIWZ) przy użyciu preparatów dostosowanych do typu powierzchni i rodzaju sprzątanej strefy sanitarnej (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Sprzątanie pomieszczeń oraz mycie i dezynfekcję powierzchni i sprzętów wykonuje się także po awariach i przeprowadzonych remontach. 5. Zbiórka, segregacja i transport odpadów szpitalnych do wskazanych miejsc ich czasowego i ostatecznego składowania w obiekcie odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie SP ZOZ MSW w Gdańsku określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. 6. Usługa transportu wewnętrznego oznacza: 1) transport wewnętrzny pacjentów w ruchu między wszystkimi pracowniami i oddziałami; 2) transport zwłok z oddziałów do wyznaczonego pomieszczenia; 3) transport bielizny brudnej z oddziałów do magazynu bielizny brudnej; 4) transport materiałów gospodarczych, sprzętu i aparatury medycznej; 5) transport badań śródoperacyjnych (w razie potrzeby) oraz materiałów do badań laboratoryjnych,; 6) pomoc przy transporcie artykułów aptecznych; 7) transport odpadów z miejsc ich wytwarzania do miejsc składowania. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Zasady utrzymania czystości i zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3

4 9. Zamawiający użyczy Wykonawcy na okres trwania umowy nieodpłatnie następujące pomieszczenia na potrzeby prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 1) pomieszczenie na szatnię z węzłem sanitarnym pow. 35 m 2 ; 2) pomieszczenie magazynowe z dostępem do siły (380 V) z wodą i odpływem pow. 30 m 2 ; 3) pomieszczenie biurowe, p. 201 I-piętro, budynek przychodni pow. 12 m 2 ; 4) pomieszczenie na maszyny i wózki, p. 239 I-piętro, budynek przychodni pow. 16 m 2 ; 5) pomieszczenie na maszyny i wózki, obok gabinetu EKG pow. 9 m 2. Użyczenie ww. pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 10. Zamawiający ma prawo w dowolnym czasie do kontroli prawidłowości wykonywania usługi oraz sprawdzania znajomości procedur, instrukcji i technik sprzątania przez personel Wykonawcy, w zakresie objętym umową. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli przedstawiciel Zamawiającego spisuje protokół, w którym wskazuje wyniki kontroli, ewentualne nieprawidłowości w zakresie jakości świadczonych usług oraz zalecenia do realizacji. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przekazywany jest Wykonawcy, drugi przechowywany jest przez Zamawiającego. Rozdział 3. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 4. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia Okres realizacji zamówienia 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; 4) dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 6) wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 4

5 2. Składając ofertę, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą spełnić następujące wymagania: 1) wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty winny być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa w imieniu własnym): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 10 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; c) oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; e) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 2) dokumenty wymienione w rozdziale 11 pkt. 2 Wykonawcy składają wspólnie, tj. warunki udziału w postępowaniu, których dotyczą mogą być spełnione, przez Wykonawców wspólnie (łącznie). Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione według poniższej zasady: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości oraz świadczeniu prac personelu pomocniczego w placówkach ochrony zdrowia szpitalach o wartości co najmniej ,00 zł brutto miesięcznie; 2) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2.b. Pzp, to wymaga się dołączenia do oferty zobowiązania tych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go Wykonawcy; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, pkt 2 PZP załącznik nr 9 do SIWZ, 5

6 b) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 12 do SIWZ), c) poświadczeń lub innych dowodów potwierdzających, że usługi zostały lub są wykonywane należycie, d) zobowiązania innych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go Wykonawcy odpowiednio. 3. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamowienia; 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykazu sprzętu i urządzeń (tj. odkurzacze, polerki, urządzenia do maszynowego czyszczenia ścian/podłóg, mopy, wózki serwisowe itp.), przewidzianych do wykonania usługi, zawierającego dane takie jak ilość, rok produkcji, rodzaj i marka/producent sprzętu wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych, dla których dany sprzęt ma być przeznaczony (załącznik nr 7 do SIWZ), c) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - odpowiednio. 4. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej dwiema osobami (pracownik stały i zastępujący), które będą pełnić funkcję brygadzisty/koordynatora pracy całego personelu wykonawcy przez cały okres trwania umowy, odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad pracownikami oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy. Osoba pełniąca funkcję stałego brygadzisty zobowiązana będzie przebywać w siedzibie Zamawiającego codziennie w pełnym wymiarze czasu pracy ( ) i nie będzie w tym czasie przebywać w innym obiekcie w celu osobistego nadzorowania pracy innego personelu. Osoba taka powinna posiadać co najmniej roczne doświadczenie na takim samym stanowisku w placówce ochrony zdrowia; 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykazu osób, odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, c) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów personalnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia odpowiednio. 6

7 5. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ,00 zł (pięćset tysięcy zł) lub większą; 2) zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 zł (pięćset tysięcy zł); 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 3) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowania na zdolność finansową innych podmiotów musi dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp załącznik nr 9 do SIWZ, b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności finansowej wykonawca korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - odpowiednio. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale 11 SIWZ) dołączonych do oferty. Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 10 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 7

8 wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1: a) ppkt b), c), d) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) ppkt e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy Pzp. 4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ, należy złożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 12 do SIWZ); a) dowody potwierdzające, że co najmniej dwie usługi wskazane w wykazie zostały lub są wykonywane należycie; b) zobowiązanie innych podmiotów do brania udziału w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy odpowiednio. 3) Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania usługi, zawierający dane takie jak nazwa, liczba sztuk, data produkcji i marka/producent sprzętu wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych, dla których dany sprzęt ma być przeznaczony oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ); 8

9 a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału technicznego - odpowiednio. 4) Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 13 do SIWZ); a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału osobowego odpowiednio. 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. świadczenia usług sprzątania. 6) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 7) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert odpowiednio. a) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału finansowego - odpowiednio. 8) Dowód wniesienia wadium. 9) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane usługi odpowiadają określonym normom (certyfikat ISO 9001:2008) w zakresie usługi porządkowo czystościowej lub inny równoważny certyfikat wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący gwarantujący jakoś wykonania usługi. 10) Certyfiakt potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego. ISO 14001: Doddatkowo do oferty należy dołączyć: 1) Schemat organizacyjny pracy uwzględniający sposób rozmieszczenia personelu (m.in. liczba osób, godziny pracy w każdym dniu tygodnia) w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ MSW w Gdańsku, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych w nich zajęć (Oddziały, kuchenki, Izba Przyjęć, przychodnia itp.) oraz uwzględniający specyficzne dla tych komórek metody i technologie sprzątania. 2) Koncepcję bieżącego monitorowania i rozliczania przez brygadzistę pracy wykonanej przez podległy personel, ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonanych przez personel sprzątający w przychodni w godzinach popołudniowych. 3) Koncepcję codziennego nadzoru nad godzinami pracy i kontroli czasu przebywania personelu sprzątającego na terenie obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem personelu pracującego w przychodni w godzinach popołudniowych. 4) Wykaz preparatów myjących i dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5) Ulotki/karty informacyjne preparatów do mycia i dezynfekcji, zawierające m.in. takie informacje jak: skład chemiczny, przeznaczenie i obszar zastosowania, sposób użycia, a także spektrum i czas działania biobójczego (dla środków dezynfekcyjnych). 6) Materiały informacyjne opisujące sprzęt i urządzenia wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego. 7) Karty charakterystyki preparatów chemicznych przewidzianych do realizacji zamówienia. 9

10 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy muszą złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy dokument musi być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienia wadium w kwocie: ,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 28/2015/PN 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp. Rozdział 13. Termin związania ofertą 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub em. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie: 1) pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, Gdańsk; 2) faksem, nr faksu: lub ; 3) drogą elektroniczną, adres 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10

11 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby: W sprawach merytorycznych: Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych SP ZOZ MSW w Gdańsku, tel Starszy Asystent ds. Zakażeń Katarzyna Wasilewska Karaś Starsza Pielęgniarka Epidemiologiczna mgr Joanna Osęka W sprawach formalnych: Inspektor ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura, tel Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń, w których realizowana będzie usługa stanowiąca przedmiot zamówienia. Zamiar uczestniczenia w wizji lokalnej należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, Gdańsk OFERTA NA Usługę w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie w SP ZOZ MSW w Gdańsku NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., godz. 10:30 11

12 2. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela Pełnomocnika. 3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń. 1) Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta - załącznik nr 14 do SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. 2) Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 3) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 4) Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty i załącznikach do oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie i kolejno ponumerowane. Na formularzu Oferta winna być umieszczona informacja o ilości stron. 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 7) Każdy dokument i oświadczenie załączone do oferty musi być czytelne. 8) Dokumenty inne niż pełnomocnictwa mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 9) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów. 10) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich Pełnomocnika. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) Jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane; muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferta. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 12

13 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem Tajemnica przedsiębiorstwa lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do opakowania, o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału. 3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 4) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia r. sygn. III CZP 74/05). 5. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Zmiana lub wycofanie oferty: 1) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 3) Pismo winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczone dodatkowo, odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY. 4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, SP ZOZ MSW w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia r. do godziny 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu r. o godzinie 10: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8. Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 9. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny 1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, podając ją w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 13

14 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w SIWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert: - Cena 90% - Liczba usług wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości oraz świadczeniu prac personelu pomocniczego w placówkach ochrony zdrowia szpitalach o wartości co najmniej ,00 zł brutto miesięcznie 10% 3. Sposób obliczenia punktacji w kryterium cena: najniższa cena z badanych ofert *100 C = x 90% cena oferty badanej 4. Sposób obliczenia punktacji w kryterium liczba usług: liczba usług badanej oferty * 100 U = x 10% największa liczba usług 5. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria. 7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w pkt 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 14

15 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 28/2015/PN. 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być złożone w siedzibie Zamawiającego ul. Kartuska 4/6, Gdańsk. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem obowiązywania wskazanym w 12 ust. 2 umowy. 9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Rozdział 22. Inne informacje Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 15

16 Załącznik Nr 1 do SIWZ Zasady utrzymania czystości i zakres zadań I. Zasady utrzymania czystości w SP ZOZ MSW w Gdańsku A. Zasady ogólne: 1. Wszelkie procesy związane z utrzymaniem czystości i przeprowadzaniem dezynfekcji realizowane będą przy użyciu sprzętu i preparatów dopuszczonych do obrotu i posiadających w okresie wykonywania usługi wymaganą prawem dokumentację. 2. Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz regulacje wewnętrzne Zamawiającego. 3. Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne nie mogą pogarszać dotychczasowych standardów usług związanych z utrzymaniem czystości i przeprowadzaniem dezynfekcji stosowanych przez Zamawiającego. 4. Sprzęt przeznaczony do codziennego, bieżącego utrzymania czystości (wózki kuwetowe, dwuwiaderkowe, kije, stelaże) musi być fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany. 5. Utrzymanie standardu higieny szpitalnej realizowane będzie w systemie opartym na opracowanych przez Zamawiającego planach higieny zamykających się w cyklu rocznym. 6. Wymagane jest stosowanie, we wszystkich oddziałach szpitalnych, wózków serwisowych kuwetowych składających się co najmniej z: trzech szczelnie zamykanych kuwet na mopy, pojemnika z przykrywką na szmatki do mycia i dezynfekcji metodą przecierania, pojemnika / tacy na preparaty chemiczne i akcesoria, dwóch stelaży / uchwytów na worki do gromadzenia odpadów, wyposażonych w pokrywy o różnych kolorach (czerwony i czarny), o pojemności minimalnej 60 litrów każdy, uchwytu (mocowania) kija ze stelażem na mopy, miarki ze skalą oraz pojemnika z przykrywką do przygotowywania roztworów preparatów dezynfekcyjnych, tablicy informującej o mokrej podłodze / możliwości poślizgnięcia się, preparatu do dezynfekcji rąk wyposażonego w pompkę na każdym wózku. 7. Do utrzymania czystości w pomieszczeniach (gabinety, biura, toalety itp.) w przychodni również wymane jest stosowanie wózków kuwetowych, opisanych powyżej. 8. Wózki (kuwetowe i dwuwiaderkowe) powinny być wykonane z materiałów o gładkich powierzchniach, posiadających możliwie małą ilość załamań. Wszystkie elementy wózków powinny być łatwo dostępne i powinny nadawać się do demontażu, w celu przeprowadzenia ich mycia i dezynfekcji. Kółka wózków powinny być pozbawione bieżnika. 9. Zamawiający wymaga, żeby codzienne czyszczenie podłóg na korytarzach, łącznikach i holach w części szpitalnej i w przychodni realizowane było metodą maszynową. Wszystkie maszyny wykorzystywane do realizacji usługi (wymagane w załączniku nr 7) muszą znajdować się w siedzibie Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Mycie podłóg przy pomocy mopa na korytarzach, łącznikach i holach będzie realizowane okresowo, w sytuacjach wskazanych przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania okresowych kontroli i przeglądów maszyn przez uprawniony serwis, dokumentowanych w paszportach technicznych, oraz naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego sprzętu (dokumenty przechowywane w siedzibie Zamawiającego, udostępniane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego). 11. Zamawiający dopuszcza stosowanie profesjonalnych wózków dwuwiaderkowych do utrzymania czystości wyłącznie w pomieszczeniach piwnicy, archiwum oraz szatniach personelu; każdy wózek dwuwiaderkowy powinien składać się co najmniej z: dwóch wiaderek w różnych kolorach, prasy do wyciskania, pojemnika z pokrywą na szmatki do mycia powierzchni, stelaża z pokrywą na worek na odpady o pojemności min. 60 litrów, uchwytu (mocowania) kija ze stelażem na mopy, pojemnika/tacy na preparaty chemiczne i akcesoria, preparatu do dezynfekcji rąk z pompką. 12. Wymagane jest wyposażenie każdej kuchenki oddziałowej w osobny kij ze stelażem na mop, wyposażony w aplikator na profesjonalny detergent (np. typu VARIVET, BIO-basic TTS lub podobny) - wydzielony sprzęt wyłącznie do podłóg kuchennych. 16

17 13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania systemu mopa jednego kontaktu w pomieszczeniach, w których wymagane jest mycie i dezynfekcja powierzchni podłogowych. 14. Mopy wykorzystywane do sprzątania muszą być wykonane z materiału chłonnego, nie pozostawiającego włókien lub smug na czyszczonej powierzchni. Rodzaj mopa należy dostosować do rodzaju powierzchni. 15. Mopy używane do mycia i dezynfekcji powierzchni należy poddawać procesowi prania dezynfekcyjnego. 16. Do utrzymania czystości powierzchni nadpodłogowych i sprzętów wymagane jest stosowanie szmatek jednorazowego użytku, bezpyłowych, wysokochłonnych, odpornych na działanie stosowanych środków, wytrzymałych fizycznie. Zamawiający nie dopuszcza do używania szmatek wielorazowego użytku. 17. Wymagane jest wyposażenie personelu w odpowiedni sprzęt do czyszczenia wewnętrznych części grzejników (np. bagnet do czyszczenia lamel kaloryferów, wąskie szczotki itp.). 18. Sprzęt używany do sprzątania powinien być utrzymywany w należytej czystości. Wszystkie elementy wózka i pozostałych sprzętów należy umyć i zdezynfekować codziennie po zakończeniu cyklu pracy, a następnie przechowywać w stanie suchym. 19. Niedozwolone jest przemieszczanie wózków serwisowych pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi ZOZ. 20. Do czyszczenia, mycia, dezynfekcji i konserwacji należy używać preparatów zalecanych do odpowiednich powierzchni i obszarów. 21. Substancje myjące i dezynfekujące powinny być kompatybilne, dobrane w sposób uniemożliwiający powstanie tzw. błędu mydlanego. 22. Preparaty do mycia i dezynfekcji stosowane w kuchenkach oddziałowych muszą posiadać odpowiednie dopuszczenie do kontaktu z żywnością. B. Mycie i dezynfekcja: 1. Mycie należy realizować przy użyciu profesjonalnych detergentów przeznaczonych do zastosowania w obszarze medycznym. Rodzaje preparatów muszą być dostosowane do typu powierzchni, stopnia zabrudzenia oraz możliwości organizacyjnych związanych z wykonaniem procedury mycia w praktyce. Niedozwolone jest stosowanie środków będących tzw. chemią gospodarczą do użytku domowego. 2. Preparaty myjące nie mogą dawać efektu klejenia się oraz nie mogą wpływać negatywnie na myte powierzchnie. 3. Sprzątanie powierzchni w pomieszczeniach należy z zasady rozpoczynać od fragmentów najwyżej położonych lub od tych, które uważane są za najczystsze, a kończyć na najniżej położonych lub najbardziej zabrudzonych. 4. W przypadku sal chorych (lub innych pomieszczeń) z węzłem sanitarnym, w pierwszej kolejności należy posprzątać sale, a następnie sanitariat. 5. Podczas mycia ciągów komunikacyjnych (korytarzy) należy stosować tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia. 6. Przed przystąpieniem do sprzątania z pomieszczenia należy usunąć odpady, brudną bieliznę, przedmioty zanieczyszczone. Transport odpadów, bielizny i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie epidemiologiczne należy realizować zgodnie z zasadami profilaktyki epidemiologicznej i obowiązującymi w ZOZ procedurami. 7. Preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać spektrum działania dostosowane do określonej strefy sanitarnej oraz odpowiednie przeznaczenie, czas działania i charakterystykę wymaganą w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona certyfikatami wydanymi przez laboratoria działające zgodnie z systemem GLP, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normach PN-EN lub innymi uznanymi międzynarodowo, albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ww. dokumentów i udostępnienia ich niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga, aby preparaty z punktów 1, 2, 3 Załacznika nr 6 do SIWZ zarejestrowane były jako wyroby medyczne, natomiast preparaty z punktu 4 jako wyroby medyczne lub produkty biobójcze. 9. Preparaty dezynfekcyjne, zależnie od sposobu rejestracji muszą posiadać: 1) W zakresie produktów będących wyrobami medycznymi dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP) lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dotyczy dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP) lub wniosek o przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych na 17

18 podstawie art. 133 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z późn. zm.). 2) W zakresie produktów będących produktami biobójczymi wymaga się dołączenia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ww. dokumentów i udostępnienia ich niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego. 10. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować w stężeniu i w czasie zalecanym przez producenta, zapewniającym skuteczną inaktywację drobnoustrojów chorobotwórczych. 11. Po przeprowadzeniu dezynfekcji powierzchnie należy pozostawić wilgotne na czas zapewniający efekt biobójczy (zgodnie z zaleceniami producenta). 12. Dezynfekcja powierzchni nadpodłogowych i sprzętów powinna być wykonywana przy pomocy ścierek przez przetarcie (preparatem dezynfekcyjnym lub myjąco-dezynfekcyjnym); dezynfekcja przy pomocy środków do szybkiej dezynfekcji w sprayu może być wykonywana sporadycznie, wyłącznie w obszarach wskazanych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 13. Preparaty dezynfekcyjne nie mogą dawać efektu klejenia się oraz nie mogą wpływać negatywnie na dezynfekowaną powierzchnię. 14. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych wydalinami i wydzielinami pochodzenia ludzkiego (jak np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina), należy w pierwszej kolejności bezpośrednio po skażeniu, usunąć za pomocą higroskopijnego materiału jednorazowego (lignina, ręcznik papierowy) znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny, a następnie wykonać miejscową dezynfekcję tej powierzchni. Należy zapewnić skuteczną inaktywację drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez dobór właściwego preparatu, przestrzeganie wymaganego czasu działania preparatu, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy wózek do sprzątania musi być wyposażony w odpowiedni preparat do miejscowej dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym. 15. Opakowania zastępcze (uzupełniane z opakowań zbiorczych) stosowane do przechowywania środków myjących i dezynfekujących, muszą być opatrzone etykietą zawierającą, co najmniej nazwę preparatu i datę ważności a także nie mogą być zniszczone lub uszkodzone. 16. W przypadku przygotowywania przez personel roztworów preparatów dezynfekcyjnych (z koncentratów) wymagane jest, aby każdy pojemnik zawierający roztwór opisany był następującymi danymi: nazwa preparatu; stężenie roztworu roboczego; data i godzina przygotowania roztworu; podpis osoby przygotowującej. 17. Wymagane jest także opisywanie (informacje jak powyżej) kuwet z mopami oraz pojeminków ze szmatkami nasączonymi odpowiednim preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. C. Konserwacja: 1. Preparaty przeznaczone do konserwacji podłóg muszą posiadać właściwości antypoślizgowe. 2. Preparaty do konserwacji podłóg muszą być dostosowane do typu powierzchni (wykładzina PCV, marmur, płytki PCV, płytki ceramiczne, gres, terakota itp.). 3. Powłoki konserwujące stosowane do powierzchni podłogowych w pomieszczeniach, w których wymagana jest dezynfekcja, powinny posiadać zwiększoną odporność na działanie środków dezynfekcyjnych. 4. Powłoki konserwujące powinny posiadać właściwości antystatyczne w przypadku stosowania ich w pomieszczeniach, w których rodzaj wykonywanych prac wymaga tego rodzaju właściwości. 18

19 II. Zakres zadań wykonywanych przez personel Wykonawcy w poszczególnych komórkach organizacyjnych/pomieszczeniach A. Zadania wyszczególnione w Planie higieny we wszystkich komórkach organizacyjnych i pomieszczeniach. B. Zadania dodatkowe: 1. Oddziały szpitalne: 1) Pomoc przy transporcie chorych na badania, zabiegi oraz z izby przyjęć; 2) Pomoc przy transporcie pobieranych z magazynu i apteki towarów i materiałów dla oddziałów; 3) Pomoc chorym przy toalecie; 4) Zmienianie pościeli na oddziale; 5) Wynoszenie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja lub maceracja naczyń z wydalinami; 6) Pomoc przy myciu oraz transporcie zwłok z oddziałów do wyznaczonego pomieszczenia; 7) Realizacja transportu wewnętrznego (odpady, brudna bielizna szpitalna) wywożenie worków z odpadami ze wszystkich obsługiwanych komórek organizacyjnych szpitala do miejsc ich składowania przynajmniej dwa razy dziennie rano do godz i po południu miedzy godz a ; wymagane jest prawidłowe opisywanie i zamykanie worków; transport brudnej bielizny z oddziałów szpitalnych i izby przyjęć do magazynu brudnej bielizny przynajmniej dwa razy dziennie (lub częściej w razie potrzeby), w godzinach ustalonych z personelem oddziałów; wymagane jest prawidłowe opisywanie i zamykanie worków oraz prowadzenie w obrębie oddziału bieżącej ewidencji oddawanej do prania bielizny. 8) Natychmiastowe powiadamianie pielęgniarki lub lekarza w razie zauważonych niepokojących zachowań pacjentów; 9) Transport materiałów do badań laboratoryjnych. 2. Kuchenki oddziałowe: 1) Wydawanie pacjentom poporcjowanych posiłków na podstawie zapisów zleceń; 2) Pomoc personelowi medycznemu w karmieniu chorych; 3) Zbieranie, mycie i wyparzanie naczyń i sztućców; 4) Zbieranie, segregowanie i umieszczanie w odpowiednich pojemnikach odpadów pokonsumpcyjnych; 5) Przechowywanie w lodówkach prywatnych produktów żywnościowych pacjentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w SP ZOZ MSW w Gdańsku. 3. Przychodnia: 1) Otwieranie drzwi wejściowych 3 szt. o godz. 06:00; (wejścia: 1 - do przychodni od ul. Wesołej, 2 - od ul. Kartuskiej, 3 - od parkingu); 2) Zamykanie drzwi wejściowych 3 szt. o godz. 18:00; (wejścia: 1 - do przychodni od ul. Wesołej, 2 - od ul. Kartuskiej, 3 - od parkingu); 3) Zamykanie i otwieranie bram wjazdowych od ul. Wesołej (dwie bramy: 1 - na parking i 2 - do przychodni) w godzinach ustalonych z Zamawiającym; 4) Zamykanie i otwieranie krat zabezpieczających korytarz w części administracyjnej przychodni w godzinach ustalonych z Zamawiającym; 5) Obserwacja obiektu, zgłaszanie awarii i zdarzeń osobom funkcyjnym; 6) Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń na podstawie księgi ewidencji kluczy; 7) Bezpłatna obsługa szatni pacjentów (wydawanie i przyjmowanie odzieży); 8) Udzielanie informacji pacjentom o pracy przychodni; 9) Utrzymanie czystości w szatni oraz na schodach zewnętrznych do budynku przychodni oraz ich odśnieżanie; 10) Świadczenie usług ksero dla pacjentów komercyjnie, prognoza 3000 stron A4 miesięcznie; 11) Niedopuszczenie do zanieczyszczenia przychodni przez osoby w złym stanie higieny. 4. Izba przyjęć: 1) Pomoc przy transporcie pacjentów; 2) Transport materiałów do badań śródoperacyjnych (w razie potrzeby). 19

20 III. Informacje dodatkowe 1. System pracy: 1) pomieszczenia przychodni: sprzątanie w godzinach ; 2) portiernia: całodobowy; 3) pomieszczenia szpitala: całodobowy; 4) godziny posiłków: , , Wymagana minimalna obsada w poszczególnych komórkach organizacyjnych: Lp. Miejsce pracy Dni pracy Liczba osób - godziny pracy 1 Przychodnia (sprzątanie) dni robocze 2 osoby ( ) 2 osoby ( ) 2 Przychodnia (portiernia) 7 dni w tyg. 1 osoba (obsada całodobowa) 3 Oddział kardiologiczny dni robocze 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) sob.-niedz., święta 1 osoba ( ) 4 Oddział chorób wewnętrznych, oddział gastroenterologiczny dni robocze 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) sob.-niedz., święta 1 osoba ( ) 5 Oddział chirurgii ogólnej, część A 6 Oddział chirurgii ogólnej, część B 7 Izba przyjęć dni robocze 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) sob.-niedz., święta 1 osoba ( ) dni robocze 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) sob.-niedz., święta 1 osoba ( ) 7 dni w tyg. dodatkowo w dni robocze 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) 1 osoba ( ) dyżurna do dyspozycji wszystkich oddziałów 8 Szpital przychodnia 7 dni w tyg. 1 osoba ( ) preferowany mężczyzna ¹ ¹ Zakres zadań dla osoby z punktu 8: we wszystkie dni tygodnia transport odpadów, transport brudnej bielizny, pomoc przy transporcie pacjentów, transport badań śródoperacyjnych (w razie potrzeby), utrzymanie czystości na schodach zewnętrznych do budynku przychodni; w dni wolne od pracy dodatkowo odśnieżanie schodów zewnętrznych do budynku przychodni, schodów zewnętrznych do budynku od strony ulicy Kartuskiej oraz od strony parkingu. 3. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) wywozu odpadów z miejsc ich składowania; 2) prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej; 3) zakupu papieru toaletowego, mydła w płynie, środków do dezynfekcji rąk, ręczników jednorazowych oraz preparatów do zmywarek w kuchenkach oddziałowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zakupu worków foliowych na odpady i brudną bieliznę: nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych: Średnie, orientacyjne zużycie worków w przeciągu miesiąca czerwone czarne niebieskie żółte * 120 l sztuk * 60 l 1700 sztuk * 35 l 300 sztuk * 150 l 350 sztuk * 120 l 600 sztuk * 60 l 3200 sztuk * 35 l 1000 sztuk * 120 l 200 sztuk * 60 l 1500 sztuk * 35 l 200 sztuk * 60 l - 5 sztuk 2) zapewnienia odpowiedniej ilości samoprzylepnych etykiet na worki z odpadami medycznymi; etykiety muszą zawierać następujące dane: kod odpadów, nazwę komórki organizacyjnej, nazwę Zamawiającego wraz z adresem, datę zamknięcia worka, podpis osoby zamykającej; 20

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawę wraz z instalacją CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo